Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zajacek_Michal_KPI

246 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zajacek_Michal_KPI

  1. 1. Masarykova univerzita Fakulta informatiky Automatizácia lokalizačného procesu Úvod k Bakalárskej práci Michal Zajaček Brno, December 2012Login: xzajacekUČO: 374570  proporcionálne pätkové písmoPočet citácií: 3
  2. 2. Argumentácia: Nakoľko sa už niekoľko mesiacov pohybujem v oblasti testovania softwaru a webovýchaplikácií, a to nielen testovania manuálneho, ale aj plne automatizovaného, rozhodol som sa vybrať sitému bakalárskej práce z tohto odboru. Zhodou okolností bola v dobe výberu prác vypísaná témaAutomatizácia lokalizačného procesu pomocou nástroja HP Quicktest Professional, ktorá bola zadanáv spolupráci so spoločnosťou YSoft.Anotácia: Ako autor tohto odborného textu sa zameriavam na návrh, dizajn a implementáciu testovacejštruktúry pre správu jazykových zdrojov pre bezpečnostnú aplikáciu SafeQ 4. V práci sa venujem ajpopisu základnej funkčnosti aplikácie HP QuickTest Professional, metódam a spôsobom tvorbyautomatizovaných testov spolu s výsledným získavaním výsledkov a efektivity použitej štruktúrya testovacích skriptov.Kľúčové slová: HP QuickTest Professional, štruktúra, software, testovanieText: Proces testovania je rozhodujúcim faktorom, na základe ktorého môžeme určiť kvalituvyvíjaného softwaru. Existuje veľa rôznych spôsobov testovania vyvíjaného produktu. Spôsobtestovania produktu sa môže líšiť pri statickom a dynamickom testovaní. Statické testovanie jev skutočnosti manuálne preskúmanie a automatizovaná analýza kódu alebo inej projektovejdokumentácie bez spustenia programu. Na druhej strane dynamické testovanie sa vyznačuje tým, žetesty sú vykonávané počas behu programu, čo vyžaduje spustiteľný prototyp softvaru. Vo väčšineprípadov je dynamické testovanie časovo aj finančne náročnejšie ako statické. V prípade testovaniawebových aplikácií je spôsob a dôkladnosť testov dvojnásobne dôležitá, pretože tento software jeprístupný prostredníctvom siete Internet miliónom užívateľov, čo spôsobuje fakt, že testovanáštruktúra musí byť korektná vzhľadom na jazykové mutácie daného softwaru. Webová aplikácia, prektorú je štruktúra navrhnutá, je dostupná v niekoľkých jazykoch (angličtina, čeština, nemčina...). Tovyžaduje, aby korektne pracovala pre všetky dostupné jazykové varianty. Ďalším dôležitým faktoromprocesu testovania softwaru je určiť, či spĺňa všetky technické a užívateľské požiadavky.
  3. 3. Cieľom tejto práce je najmä analýza, dizajn a implementácia testovacej štruktúry pre správujazykových mutácií v nadväznosti na automatizované testovanie webového rozhrania v danom jazyku.Mojim cieľom je aj návrh sady testovacích skriptov, ktoré budú testovať korektné fungovanieimplementovanej štruktúry v prostredí danej aplikácie, spolu s následným hodnotením efektivitypoužitej štruktúry. V úvodnej časti práce sa venujem popisu aplikácie SafeQ 4 od spoločnosti YSoft, pre ktorú jetestovacia štruktúra navrhnutá. Je to softvér pre zabezpečenie účtovania v tlačovom prostredí.Obsahuje funkcie, ktoré chránia citlivé informácie, znížia tlačové náklady a zvýšia výkon celéhotlačového systému. Systém SafeQ 4 je realizovaný v podobe služieb na serverových počítačoch, medziktorými je vytvorené spojenie. SafeQ 4 aplikácia spĺňa niekoľko základných funkcií, medzi ktoré patrínapríklad správa tlače, správa skenovania a zabezpečenie a riadenia prístupových práv, Dôležitouúlohou navrhnutej štruktúry je funkcia lokalizácie elementov v aplikácii pomocou jedinečnýchidentifikátorov mien jednotlivých rámcov. V ďalšej časti práce sa venujem priblíženiu situácie v spoločnosti YSoft. S cieľom dosiahnuťpožadovanú úroveň softwaru sa spoločnosť YSoft rozhodla zaviesť do procesu testovaniaautomatizované testy, ktoré majú zabezpečiť efektívnejšie, kvalitnejšie a cenovo prístupnejšietestovania výsledného produktu. Na písanie automatizovaných testov si zvolili nástroj HP QuickTestProfessional, ktorý spolu s nástrojom Selenium patria k popredným programom v tejto oblasti.V neposlednom rade použitie uvedeného nástroja má eliminovať drobné chyby, ktoré môžu vzniknúťdôsledkom zlyhania ľudského faktora. Tento software bol vyvinutý firmou Mercury Interactive (vroku 2006 odkúpená spoločnosťou HP) a na trh bol uvedený v roku 2001. HP QuickTest Professionalpatrí medzi GUI nástroje, čo znamená, že ho môžeme ovládať pomocou interaktívnych grafickýchovládacích prvkov (menu, ikony, tlačidlá). HP QuickTest je založený na skriptovacom jazykuVBSscript, ale podporuje doplnky ako Java, Delphi, Oracle a iné. Momentálne pracujem na popisejeho základných vlastností, na štruktúre tohto programu a niekoľkých elementárnych postupov prepísanie automatizovaných testov pre rôzne produkty. Kladiem tu dôraz na precízny a korektný návrhtestovacích skriptov. V tejto časti taktiež definujem základné metódy a techniky testovania softwaru.Venujem sa tu aj spôsobu vytvárania testovacej dokumentácie a niekoľkým spôsobom zaisťovaniakvality vyvíjaného produktu. V záverečnej časti svojej práce sa venujem dizajnu a implementácií konkrétnej testovacejštruktúry pre správu jazykových mutácií v prostredí aplikácie SafeQ 4. Navrhujem tu aj základnékomponenty, ktoré poskytujú mechanizmus pre vytváranie užívateľských scenárov. Pri tvorbetestovacích skriptov kladiem dôraz na ich modularitu a možnosť opätovného použitia. Výstupom tejtopráce je aj súbor automatizovaných testov implementovaných prostredníctvom nástroju HP QuickTestProfessional, spolu s popisom úspešnosti a efektivity navrhnutej štruktúry a testov.
  4. 4. Cieľ svojej práce som splnil. Venoval som sa definícií elementárnych pojmov a metódz oblasti testovania softwaru. Zaoberal som sa popisom aplikácie SafeQ 4 a jej základných vlastností.Úspešne som navrhol a implementoval testovaciu štruktúru pre správu jazykových zdrojov v danejaplikácií spolu so sadou testovacích skriptov, vytvorených pomocou nástroja HP QuickTestProfessional.Literatúra[1] MYERS, G.J, C. Sandler, The Art of Software Testing, 2nd ed. Chichester, UK: John Wiley &Sons, 2004, ISBN: 9780471678359 1. autori sa veľmi dobre pohybujú v danej problematike 2. kniha je písaná zrozumiteľne 3. kniha je veľmi aktuálna a poučná 4. autori sú obľúbení u čitateľov 5. publikácia obsahuje odbornú terminológiu[2] PATTON, Robert, Testování softwaru, Praha, CZ: Computer Press, 2002, ISBN: 9788072266364 1. autori publikácií sú erudovaný v problematike 2. autori majú vysokú reputáciu v oblasti testovania 3. knihy sú písané odborne, IT jazykom 4. problematika je popísaná do hĺbky 5. kniha obsahuje aktuálne informácie[3] Havlíčková, Anna, Arzenál manuálneho testera, Júl 2012, Dostupné na:http://testovanisoftwaru.blogspot.cz/2012/07/arsenal-manualniho-testera.html 1. autorka sa dobre orientuje v problematike testovania 2. článok je písaný jednoducho 3. text obsahuje odbornú terminológiu 4. autorka ma dobrú reputáciu u čitateľov 5. autorka reaguje na čitateľov v diskusii
  5. 5. Obrázok:

×