Lucia Kubová KPI Záverečná úloha

441 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
441
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lucia Kubová KPI Záverečná úloha

  1. 1. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistikyRuština so zameraním na oblasť firemnej praxe, služieb a cestovného ruchu Spoločenské rozdiely v diele Anna Karenina Úvod k Bakalárskej práci Lucia Kubová Vedúci práce: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. 2012
  2. 2. Argumentácia: Tému zaoberajúcu sa rozdielmi medzi spoločenskými vrstvami v diele Anna Karenina som sizvolila, pretože toto dielo pokladám za majstrovský kúsok od Leva Nikolajeviča Tolstého. V diele maveľmi zaujalo hlboké prehĺbenie rozdielov medzi vrstvami v Ruskej spoločnosti v období druhejpolovice 19. Storočia. Študujem ruský jazyk a osobne ma zaujímajú kultúrne a spoločenské rozdiely,a preto bol výber témy pre mňa jasný.Anotácia: Ako autorka tohto odborného textu sa v práci zameriavam na popis situácie v ruskejspoločnosti v 19. storočí. V úvodnej časti sa venujem opisu základných čŕt jednotlivýchspoločenských vrstiev. Zaoberám sa predstavením spoločenských mravov a konvencií. V ďalšej častisa venujem popisu historického vývoja jednotlivých vrstiev spoločnosti, spolu s ich ovplyvnením sebasamých. V predposlednej časti skúmam spoločnosť prostredníctvom nahliadnutia do ľudskýchvzťahov a do vnútra človeka samého. V záverečnej časti práce sa zaoberám skutočnosťou, do akejmiery boli ovplyvnené konkrétne vzťahy a správanie postáv z diela Anna Karenina.Kľúčové slová: spoločenské vrstvy, rozdiel, vzťahy, psychikaText: Ruská spoločnosť, ako aj každá iná vo svete, prešla dlhým vývojom od svojho vzniku až posúčasný stav. V tejto práci sa venujem ruskej cárskej spoločnosti z obdobia prvej polovice 19. storočia.Vtedajšia spoločnosť sa rozdeľovala na viaceré vrstvy. Jednotlivé vrstvy spoločnosti sú jednoznačnecharakterizované konkrétnymi pravidlami, zásadami slušného správania, etiketou ako aj vystupovanímpred verejnosťou. Tieto zásady boli formované počas dlhých rokov vývoja daných vrstiev a tak sa stalinepísaným zákonom pre šľachtické rodiny. Cieľom mojej bakalárskej práce je najmä predstaviť spoločenské pomery v ruskej cárskejspoločnosti z daného obdobia, rozdiely medzi správaním a spoločenskými normami rôznych vrstieva hlavne dopad spoločnosti na človeka ako jednotlivca. Mojim cieľom je aj analýza ľudských vzťahovv najvyšších vrstvách, túžby človeka po šťastí a úsilia jednotlivcov o mravné seba zdokonalenie.
  3. 3. V prvej časti práce sa venujem opisu cárskej spoločnosti v Rusku. Konkrétne v diele AnnaKarenina je to Petrohradská a Moskovská spoločnosť. Predstavujem tu rodinné pomery, v ktorých žijúhlavné postavy tohto románu. V tejto časti sa venujem aj charakteristike postáv. Anny ako ženy, ktoráje celý život podriadená spoločenským konvenciám, či už sa jednalo o postavenie v rodine alebospoločnosti. Ženy plnej vášne, túžbe po cite a lásky k svojmu synovi. Na druhej strane AlexanderAlexandrovič Karenin, jej manžel, predstavuje chladného človeka, ktorý navonok neprejavuje svojecity. Žije podľa svojich právnych a mravných kódexov. Alexandrova životná predstava je založená najeho konzervatívnych predstavách a fakte, že za žiadnych okolností nesmie byť poškvrnená jeho dobrápovesť a meno. Annin milenec, Alexander Vronskij, sa v mnohých ohľadoch podobá na Anninhomanžela. V svojom správaní sa riadi, tým čo predpisuje spoločenská morálka a etiketa. Okremhlavných postáv sa tu objavuje veľa vedľajších charakterov, ktoré do istej miery ovplyvňujú správanieostatných, či už sa jedná o Anninho brata Stepana alebo jeho ženu „Dolly“. Dôležitou postavou je ajKonstantín Levin, u ktorého sa môžeme stretnúť s autobiografickými prvkami. Autor tejto postaveprepožičal svoje životné skúsenosti a konzervatívne názory. V druhej časti práce sa venujem detailnému pohľadu na správanie a charakteru jednotlivýchpostáv. Zaoberám sa tu zmenou správania sa Anny pod vplyvom udalostí a spoločenského tlaku na jejosobu. Anna prechádza zložitou situáciou, v ktorej sa musí rozhodnúť, či sa zachová podľaspoločenských konvencií a pravidiel, alebo sa bude riadiť podľa seba, čím sa odsúdi na nemilosťspoločnosti. V mnohých situáciách je na Annu kladený veľký tlak zo strany manžela a celejspoločnosti. V priebehu celého príbehu sa jednotlivé hlavné postavy stretávajú a vzájomne ovplyvňujúsvoje správanie. V hlavných postavách v priebehu celého príbehu prebieha proces uvedomenia si sebasamých a sme svedkami životných stroskotaní hlavných hrdinov, ktoré vedú k životnej zrelostia zmúdreniu. Tragickým ladením záveru románu autor vyjadruje svoj nesúhlas s buržoáznym vývojomruskej spoločnosti. V závere práce sa zaoberám celkovým dopadom Anniných rozhodnutí na jej život. Venujemsa tu aj porovnaním tohto diela s dielom Pani Bovaryová od Gustava Flauberta, v ktorom vystupujetaktiež hlavná hrdinka ako neverná žena, ktorá však na rozdiel od Anny nectí morálne hodnoty a nie jeaž takou láskavou matkou. Opisujem tu spôsob akým jej život a spoločenské postavenie ovplyvnilorozhodnutie byť Vronjského žena. Toto rozhodnutie bolo spoločnosťou odsúdené a v očiachspoločnosti sa Anna stala tzv. vyvrheľom. Spoločnosť nikdy neprijala jej rozhodnutie, opustiť mužaa syna, kvôli milencovi. Anna psychicky nezvládala fakt, že ju spoločnosť vyčlenila na okraj a bolapovažovaná za ľahkú ženu. Tu sa prejavuje typická črta spoločnosti v cárskej ére, kedy jedinca, ktorýsa búri konvenciám, spoločnosť vyčlení na okraj a dištancuje sa od akéhokoľvek kontaktu. Anna
  4. 4. v konečnom dôsledku tento tlak nevydrží, psychicky sa zrúti pod vplyvom spoločnosti, trpíschizofréniou a na koniec spácha samovraždu. Cieľ a zadanie svojej práce som splnila. Charakterizovala som spoločenské pomery v ruskejcárskej spoločnosti 19. storočia, opísala som spoločenské konvencie a etiketu vtedajšej spoločnosti.Zaoberala som sa vplyvom spoločnosti na správanie jednotlivcov a ľudských vzťahov. Opísala somv práci zmeny, ktorými prechádzali hlavné postavy. Venovala som sa aj analýze spôsobu, akým celáspoločnosť vnímala psychický úpadok hlavnej hrdinky románu. V krátkosti som sa zaoberala ajporovnaním tohto významného diela s inými dielami s podobnou tematikou pochádzajúcich z obdobiaprvej polovice 19. storočia.Literatúra: TOLSTOJ, Lev N. Anna Karenina. Vyd. 1, Brno: Computer Press, 2010, 197s. ISBN 978-80- 251-2600-4 1. autor má u čitateľov vysokú reputáciu 2. autor napísal veľa významných literárnych diel 3. problematika popísaná v diele môže byť stále aktuálna 4. autor patrí k popredným svetovým autorom histórie 5. každý čitateľ si z tohto diela môže niečo odniesť Shmoop Editorial Team. "Anna Karenina Characters" Univerzita Shmoop, November 2008.Dostupné na: http://www.shmoop.com/anna-karenina/characters.html (zverejnené v Januári 2013) 1. problematika je opísaná veľmi podrobne 2. články sú písané jednoducho a zrozumiteľne 3. autori publikovali recenzie k mnohým známym dielam 4. autori sa veľmi dobre orientujú v danej téme 5. články sú veľmi prehľadné
  5. 5. MarCR, Anna Karenina, Február 2011. Dostupné na : http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/lev-nikolajevic-tolstoj/anna-karenina-rozbor.html1. rozbory diela sú jednoduché a ľahko pochopiteľné2. autor pekne vystihuje povahu a charakteristiku hlavných postáv3. články sú prehľadné4. autori článkov sú erudovaní v problematike5. text obsahuje zaujímavé informácieObrázok:

×