KPI-Záverečná úloha

276 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
276
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPI-Záverečná úloha

  1. 1. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistikyRuština so zameraním na oblasť firemnej praxe, služieb a cestovného ruchu Spoločenské rozdiely v diele Anna Karenina Úvod k Bakalárskej práci Lucia Kubová Vedúci práce: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. 2012
  2. 2. Argumentácia: Tému zaoberajúcu sa rozdielmi medzi spoločenskými vrstvami v diele Anna Karenina som sizvolila, pretože toto dielo pokladám za majstrovský kúsok od Leva Nikolajeviča Tolstého. V diele maveľmi zaujalo hlboké prehĺbenie rozdielov medzi vrstvami v Ruskej spoločnosti v období druhejpolovice 19. Storočia. Študujem ruský jazyk a osobne ma zaujímajú kultúrne a spoločenské rozdiely,a preto bol výber témy pre mňa jasný.Anotácia: Ako autorka tohto odborného textu sa v práci zameriavam na popis situácie v ruskejspoločnosti v 19. storočí. V úvodnej časti sa venujem opisu základných čŕt jednotlivýchspoločenských vrstiev. Zaoberám sa predstavením spoločenských mravov a konvencií. V ďalšej častisa venujem popisu historického vývoja jednotlivých vrstiev spoločnosti, spolu s ich ovplyvnením sebasamých. V predposlednej časti skúmam spoločnosť prostredníctvom nahliadnutia do ľudskýchvzťahov a do vnútra človeka samého. V záverečnej časti práce sa zaoberám skutočnosťou, do akejmiery boli ovplyvnené konkrétne vzťahy a správanie postáv z diela Anna Karenina.Kľúčové slová: spoločenské vrstvy, rozdiel, vzťahy, psychikaText: Ruská spoločnosť, ako aj každá iná vo svete, prešla dlhým vývojom od svojho vzniku až posúčasný stav. V tejto práci sa venujem ruskej cárskej spoločnosti z obdobia prvej polovice 19. storočia.Jednotlivé vrstvy spoločnosti sú jednoznačne charakterizované konkrétnymi pravidlami, zásadamislušného správania, etiketou ako aj vystupovaním pred verejnosťou. Tieto zásady boli formovanépočas dlhých rokov vývoja daných vrstiev a tak sa stali nepísaným zákonom pre šľachtické rodiny. Cieľom mojej bakalárskej práce je najmä predstaviť spoločenské pomery v ruskej cárskejspoločnosti z daného obdobia, rozdiely medzi správaním a spoločenskými normami rôznych vrstieva hlavne dopad spoločnosti na človeka ako jednotlivca. Mojim cieľom je aj analýza ľudských vzťahovv najvyšších vrstvách, túžby človeka po šťastí a úsilia jednotlivcov o mravné seba zdokonalenie.
  3. 3. V prvej časti práce sa venujem opisu cárskej spoločnosti v Rusku. Konkrétne v diele AnnaKarenina je to Petrohradská a Moskovská spoločnosť. Predstavujem tu rodinné pomery, v ktorých žijúhlavné postavy tohto románu. V tejto časti sa venujem aj charakteristike postáv. Anny ako ženy, ktoráje celý život podriadená spoločenským konvenciám, či už sa jednalo o postavenie v rodine alebospoločnosti. Ženy plnej vášne, túžbe po cite a lásky k svojmu synovi. Na druhej strane AlexanderAlexandrovič Karenin, jej manžel, predstavuje chladného človeka, ktorý navonok neprejavuje svojecity. Žije podľa svojich právnych a mravných kódexov. Alexandrova životná predstava je založená najeho konzervatívnych predstavách a fakte, že za žiadnych okolností nesmie byť poškvrnená jeho dobrápovesť a meno. Annin milenec, Alexander Vronskij, sa v mnohých ohľadoch podobá na Anninhomanžela. V svojom správaní sa riadi, tým čo predpisuje spoločenská morálka a etiketa. Okremhlavných postáv sa tu objavuje veľa vedľajších charakterov, ktoré do istej miery ovplyvňujú správanieostatných, či už sa jedná o Anninho brata Stepana alebo jeho ženu „Dolly“. Dôležitou postavou je ajKonstantín Levin, u ktorého sa môžeme stretnúť s autobiografickými prvkami. Autor tejto postaveprepožičal svoje životné skúsenosti a konzervatívne názory. V druhej časti práce sa venujem detailnému pohľadu na správanie a charakteru jednotlivýchpostáv. Zaoberám sa tu zmenou správania sa Anny pod vplyvom udalostí a spoločenského tlaku na jejosobu. Anna prechádza zložitou situáciou, v ktorej sa musí rozhodnúť, či sa zachová podľaspoločenských konvencií a pravidiel, alebo sa bude riadiť podľa seba, čím sa odsúdi na nemilosťspoločnosti. V mnohých situáciách je na Annu kladený veľký tlak zo strany manžela a celejspoločnosti. V priebehu celého príbehu sa jednotlivé hlavné postavy stretávajú a vzájomne ovplyvňujúsvoje správanie. V hlavných postavách v priebehu celého príbehu prebieha proces uvedomenia si sebasamých a sme svedkami životných stroskotaní hlavných hrdinov, ktoré vedú k životnej zrelostia zmúdreniu. Tragickým ladením záveru románu autor vyjadruje svoj nesúhlas s buržoáznym vývojomruskej spoločnosti. V závere práce sa zaoberám celkovým dopadom Anniných rozhodnutí na jej život. Venujemsa tu aj porovnaním tohto diela s dielom Pani Bovaryová od Gustava Flauberta, v ktorom vystupujetaktiež hlavná hrdinka ako neverná žena, ktorá však na rozdiel od Anny nectí morálne hodnoty a nie jeaž takou láskavou matkou. Opisujem tu spôsob akým jej život a spoločenské postavenie ovplyvnilorozhodnutie byť Vronjského žena. Toto rozhodnutie bolo spoločnosťou odsúdené a v očiachspoločnosti sa Anna stala tzv. vyvrheľom. Spoločnosť nikdy neprijala jej rozhodnutie, opustiť mužaa syna, kvôli milencovi. Anna psychicky nezvládala fakt, že ju spoločnosť vyčlenila na okraj a bolapovažovaná za ľahkú ženu. Tu sa prejavuje typická črta spoločnosti v cárskej ére, kedy jedinca, ktorýsa búri konvenciám, spoločnosť vyčlení na okraj a dištancuje sa od akéhokoľvek kontaktu. Anna
  4. 4. v konečnom dôsledku tento tlak nevydrží, psychicky sa zrúti pod vplyvom spoločnosti, trpíschizofréniou a na koniec spácha samovraždu. Cieľ a zadanie svojej práce som splnila. Charakterizovala som spoločenské pomery v ruskejcárskej spoločnosti 19. storočia, opísala som spoločenské konvencie a etiketu vtedajšej spoločnosti.Zaoberala som sa vplyvom spoločnosti na správanie jednotlivcov a ľudských vzťahov. Opísala somv práci zmeny, ktorými prechádzali hlavné postavy. Venovala som sa aj analýze spôsobu, akým celáspoločnosť vnímala psychický úpadok hlavnej hrdinky románu. V krátkosti som sa zaoberala ajporovnaním tohto významného diela s inými dielami s podobnou tematikou pochádzajúcich z obdobiaprvej polovice 19. storočia.Literatúra: TOLSTOJ, Lev N. Anna Karenina. Vyd. 1, Brno: Computer Press, 2010, 197s. ISBN 978-80- 251-2600-4 1. autor má u čitateľov vysokú reputáciu 2. autor napísal veľa významných literárnych diel 3. problematika popísaná v diele môže byť stále aktuálna 4. autor patrí k popredným svetovým autorom histórie 5. každý čitateľ si z tohto diela môže niečo odniesť Shmoop Editorial Team. "Anna Karenina Characters" Univerzita Shmoop, November 2008.Dostupné na: http://www.shmoop.com/anna-karenina/characters.html (zverejnené v Januári 2013) 1. problematika je opísaná veľmi podrobne 2. články sú písané jednoducho a zrozumiteľne 3. autori publikovali recenzie k mnohým známym dielam 4. autori sa veľmi dobre orientujú v danej téme 5. články sú veľmi prehľadné
  5. 5. MarCR, Anna Karenina, Február 2011. Dostupné na : http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/lev-nikolajevic-tolstoj/anna-karenina-rozbor.html1. rozbory diela sú jednoduché a ľahko pochopiteľné2. autor pekne vystihuje povahu a charakteristiku hlavných postáv3. články sú prehľadné4. autori článkov sú erudovaní v problematike5. text obsahuje zaujímavé informácieObrázok:

×