Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polska Branża SEO 2k14

Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród ponad 200 specjalistów SEO w Polsce. Ile zarabiają ? Co robią ? Jak widzą przyszłość ? Więcej w raporcie !

Polska Branża SEO 2k14

 1. 1. Äbadanieintemetu Współpraca; top position? v POZYCJONOWANIE i OPTYMALIZACJA A A RAPORT 2014 A A BADANIE BRANŻY SEO
 2. 2. l» ; i rii ai nternetupi Badanie przeprowadzone zostalo w okresie od 22 maja do 10 czerwca 2014 przez Badanieinternetwpl przy współpracy Forum PiO (Pozycjonowanie i Optymaliza- cja). Kwestionariusz ankiety został rozesłany drogą mailową do użytkowników Forum PiO oraz udostępniony w grupach eksperckich na portalu Facebook. Założeniem projektu„Badanie branży SEO 2014"była analiza i wskazanie najczę- ściej prowadzonych działań e-marketingowych oraz ocena ich skuteczności przez osoby na co dzień zajmujące się SEO oraz SEM. Czy pozycjonowanie się skończyło? Jakie techniki stosują pozycjonerzy - tylko White Hat, czy zdarza im się sięgać także po metody nie cieszące się uznaniem Google? Ile zarabiają Iudzie w branży? Na te i wiele innych pytań, znajdziesz odpo- wiedź w naszym raporcie. Zajrzyj do naszego raportu! O skomentowanie wyników ankiety poprosiliśmy ekspertów. Nasz raport to nie tylko suche dane, to też dawka solidnej wiedzy - zapraszamy do lektury.
 3. 3. Michal Wiercimok Jakub Makaruk Branża SEO jest jedną z ważniejszych w marketingu interne- towym. Dla wielu firm pozycjonowaniejest priorytetem l naj- wazniejszą formą promocji dzialalności. Choc' ogólne zasady narzucane przez Google od lat pozostają niezmienne, to ostat- nimi czasy zaobserwowac' mozemy pewne zmiany algorytmu wyszukiwania. Algorytm ten jest przede wszystkim coraz bar- dziej uszczelniamy l udoskonalany. Niedawne modyfikacje algorytmu, które umozliwiają mu rozpoznawanie wartości' oraz jakości treści dostarczanych użytkownikom, wskazują niejako kierunek, w jakim podąża Google. Marketingiem internetowym zajmuje się od ponad 10 lat, specjalizuje się w pozycjonowaniu stron www. Od ponad 6 lat jest właścicielem agencji interaktywnej Top Position. Na co dzień zajmuje się doradztwem oraz opracowywaniem strategii marketingu internetowego. Mimo, iż sektor marketingowy badany byl wielokrotnie, to branża SEO nie doczekala się jeszcze kompleksowego opraco- wania. Raport ten, można uznać za nowatorski. Jako pierw- szy pokazuje, jak świat pozycjonowania wygląda od środka. W ostatnich latach znacząco wzrosly nakłady na marketing internetowy, w tym SEO. Duże budzety reklamowe nie są już rzadkością Pozycjonowanie za efekt, za przyslowiową „stówkę", przestaje być standardem. Ajak sarna branża się prezentuje na tle zagranicy? Nie jest źle, dysponując mniejszym budżetem, musimy, silą rzeczy, wyka- zywać się większą wyobraźnią -jednym slowem - robimy, co możemy, za male pieniądze Współtwórca i administrator forum „Pozycjonowanie i Opty- malizacja", ściśle związany z branżą SEO/ SEM od 2004 roku. Prowadzi także senzvis napiszemydlaciebiepl , oferujący pro- fesjonalne uslugi copywriringu.
 4. 4. KOGO PRZEPYTALIŚMY? bacianieinternetupi W ankiecie udzial wzięło blisko dwustu respondentów - specjalistów, którzy na co dzień zajmują się marketingiem internetowym. i ~ i . . r 89% Ankietę rozesłaliśmy drogą mailową do uzytkownikow „ Forum PiO (Pozycjonowanie i Optymalizacja) oraz udostępniliśmy w grupach eksperckich na portalu Facebook. W badaniu udzial wzięło 89% mężczyzn i zaledwie 11% kobiet. PŁEĆ i I L_ (` E-marketingowcy to młoda branża. Ponad połowa ankietowanych nie przekroczyła 30 roku życia. Jedna trzecia badanych to reprezentanci grupy wiekowej 31-45 lat. Wiek nie wyższy niz 55 lat zadeklarował niemal co 6 respondent. WIEK do 20 i 2 osoby 2l - 25 44 osoby 26 - 30 62 osoby 3l - 45 64 osoby 46 - 55 1 1 osób powyżej 55 l osoba 0% 5% 24% 34% 35% 100% SYTUACJA ZAWODOWA Ponad jedna trzecia (36%) ankietowanych przyznała, że jest właścicie- lem agencji interaktywnej. 27% uczestników badania pracuje na etacie na stanowisku specjalisty. Pracę na wlasną rękę jako freelancer wybra- lo 17% pytanych, nieco ponad 15% zadeklarowało, że pracuje nad wla- snymi stronami. wuscicizt AGENCJI specuusva FREELANCER INVEIAKYYWNEI IIA ETAEIE smonAMi ›nAcA rm: wuisuvMI mn: DOŚWIADCZENIE W E-MARKTINGU Ponad połowa respondentów przyznała, że posiada dluższe niż 5-letnie doświadczenie zawodowe. Niemal jedna czwarta aktywnie działa w branży od 2 do 3 lat. Niespełna 3% zadeklarowało, że nie posiada doświadczenia zawodowego w e-marketingu. Brak doświadczenia Do roku I 2-3 lata 4-5 lat Powyżej 5 lat . . 0% 7% 17% 23% 50% 100%
 5. 5. KOGO PRZEPYTALIŚMY? CD. RODZAJ UMOWY 21% respondentów zatrudniona jest w oparciu o umowę o pracę. 7,61% ankietowanych pracuje na podstawie umowy o dzielo, blisko 4% na bazie umowy zlecenia, Nieco ponad 8% uczestników badania wybrało inny model wspólpracy. Blisko 60% uczestników badania zadeklarowało, żejest właścicielem - w pytaniu o sytuację zawodową ten wariant odpowiedzi wybrało z kolei wyłącznie 35,87%. Skąd taka rozbieżność? Część osób, która w poprzednim pytaniu określiła swoją pozycję jako freelancer bądź zadeklarowało pracę nad własnymi stronami, w pytaniu 0 rodzaj umowy wybrała wariant: właściciel. UMOWA UMOWA UMOWA WŁAŚCICIEL INNA O PRACĘ ZLECENIE O DZIEŁO FIRMY FORMA WIELKOŚĆ FIRMY Ponad 40% ankietowanych zadeklarowało, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jedna trzecia respondentów pracuje lub prowa- dzi mikroprzedsiębiorstwo, w którym liczba pracowników nie przekracza 9 osób. Ponad 18% zatrudnionych jest w firmach, gdzie liczba pracowni- kówjest większa niż 21 osób. Jednoosobowa dzialalnośc' gospodarcza 2-9 pracowników 10 - 20 pracowników Powyżej 21 pracowników l l 0% 6% 18% 32% 43% 100% Äbadanieinternetupi PREMIA Ponad polowa ankietowanych zdeklarowala, ze temat premii ich nie doty- czy, 22,28% respondentów otrzymuje premię, blisko jedna czwarta nie otrzymuje dodatkowej gratyfikacji, Pośród ankietowanych otrzymujących premię - najwyższy odsetek - 7,61% otrzymuje dodatek, który stanowi więcej niż 20% ich wynagrodzenia. Nieco ponad 5% uczestników badania wynagradzanych jest premią, która wynosi nie więcej niż 20% pensji podstawowej. Premię nie wyższą niż 10% wynagrodzenia otrzymuje 3,80% badanych. Niemal 6% ankietowanych otrzymuje dodatek, który nie prze- kracza 5% pensji podstawowej. Czy dostajesz premię ? TAK NIE NIE DOTYCZY 0% 22% 25% 53%100% Jaki procent wypłaty stanowi Twoja premia ? Do5% Do10% Do 20% Więcej niż 20% NIE 0% 'l 00% DOTYCZY
 6. 6. SPOSOBY ROZLICZEŃ Z KLIENTEM Äbadanieinternetupl Wciąż wiele agencji decyduje się na model rozliczeń, W którym klienci W jaki sposób Ty | ub Twoja firma rozüczacie się płacą wyłącznie za efekt. Taką formę rozliczeń zadeklarowało 34% z k| ientem / agencją/ partnerem ? uczestników ankiety. Sporą popularnością cieszy się również ryczalt (13,6% wskazań) oraz ryczałt wzbogacony o premię za osiągnięte ñ 1% efekty (17,4%). Nieco ponad 10% ankietowanych rozlicza się w opar- . ciu o wykonane zadanie. Niespełna 10% przyznało, że forma rozliczeń uzależniona jest od indywidualnych ustaleń 2 klientem. 10% Już od kilku lat nie mam ani/ ednego klienla, z którym rozli- czałbym . vie za oviqgniele pozycj/ e na dane . vłowa kluczowe. Model wspólpracy oparty o abonament jest w tej chwili jedynym sensownym rozwiązaniem i Io tym bardziej z punk/ u widzenia klienta niż wykonawcy. I/ ió/ konawca w tej * . sytuacji może . sie skupić na całościowym obrazie . §'(37'WĹÄ'll, “WA a nie na poszczególnych . słowach kluczowych, które nieko- niecznie muszą przynosić zyski. ‹. A. ,WA Dodamjeszcze, że według mnie nie można rozgraniczać SEO ' y v7/ Agp. ) oa' SEM Sq to działania, które powinny być koordynowane wspolnie. 7e dzialania powinny sie wzajemnie wspierać/ e - nocześnie podnosząc swoja . skutecznosc `l : :jP/ Ai Za osiągnięte pozycje Ryczałt + premia za osiągnięte _ efekty Za wykonane zadanie ›rasa a» p) ; saaamaa i _ : :av I : :mi zs Ryczałtowo Inny AiłlMllñlHln, A IOlRIIMl POIAYCTIOIFIOÄVAVIAILYIIE , (l. v _ i a 1 ; l ' HMM' "I ' Nie dotyczy Godzinowe
 7. 7. RENTOWNOŚĆ POZYCJONOWANIA Äbądaniemtemetu Jaka jest rentowność pozyçjonowania 7 Jedna trzecia ankietowanych nie jest w stanie ocenić rentowności pozycjonowania. Niespelna 30% uczestników badania oplacalnośc' pozycjonowania ocenia na wyższą niz 41%. Nieco ponad 15% respon» dentów dochodowość pozycjonowania ocenia na nie więcej niż 30%. Niemal 4% uważa, że rentowność pozycjonowania nie przekracza 10%. Pozycjonowanie, poki co, trzyma sie dobrze, a wieszczono . šmierćyjest tak samo odIeg/ a,_ja/ ‹ pare lat temu. I stan ten sie zitrzyma dopóki bedq działać wyszukiwarki. Ale przyszłość moim zdaniem należy w głównej mierze do lnbound Marke- tingu, ktorego . S'lf( )_ jest integra/ na cześcią. Inbound Marketing to strategia komp/ ekvowu, w której dzia- łania wzajemnie sie uzupełnia/ a narzedzia marketingowe wzmacnia/ a e ektyyvnošć pozycjonowania, z kolei założenia . S750 wdrażane podezas każdego, nawet najmniejszego dzia- łania marketingowego w sieei, przekłada/ a sie na ich wyższa . skatecznosic. Jakub Makaruk I nie Wiem do 30 % I ` WSPÓŁTWÓRCA I ADMINISTRATOR FORUM , „ POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA, powyżej 41 % do 20 % ŚCIŚLE ZWIĄZANY z BRANŻA SEO/ SEM OD 2004 R. , , _ PROWADZI TAKŻE SERWIS NAPlSŻEMYDLACIEBlEPL OFERUJACY PROFESJONALNE USŁUGI COPYWRITINGU I do 40 % z do 10 %
 8. 8. 'Q DZIAŁANIA W POZYCJONOWANIU ÄbadanieinternetUIpL JAKIE DZIAŁANIA WYKORZYSTUJESZ sponsorowanych oraz obecność W social media ~ co może wydać się zaska- w pOZYCJONOWANIU '_) kujące, gdyż bezpośredniego wplywu linków pochodzących z portali spo- Ponad 90% ankietowanych wykonuje optymalizację strony klienta. Prze- lecznośclowych “a pozycję Wlm/ “V W Wl/ “lkach Vl/ Vszuklwanla "le Stwler' Szło 70% uczestników badania jako jedną ze stosowanych metod pozycj-O_ dzono. Wciąż dużą popularnością cieszy się dodawanie wpisów do Presell nowania zadeklarowalo wpisy na forach oraz komentarze zamieszczane na Pégšs (wnad 47% Wslfazańlr_ a także kOIZVStaPIe Z sVstemów WVmIaIIV blogach. 71,20 % pozycjonerów biorących udzial w ankiecie stosuje kata- l-lnkow I43I48%l CIV uZl/ Wanle dl-“dawąręk tVP” Xlklmelr senuke ' Choć logowanie. Do częstych działań należy również tworzenie artykułów przez G°°gle uznawane są one za techmk' spamerskle' 92,4 % Optymalizacja strony 72,3 % Pisanie na forach, komentowanie na blogach 71,2 % Katalagowanie 52 % Tworzenie artykułów sponsorowanych 50 % Działania W Social Media 48 % Dodawanie do Presell Page 43,5 % Systemy Wymiany Linków 30 % Social Media bookmark 27 % Używanie dodawarek typu Xrumer, Senuke, itp. 16 % Tworzenie video 16 % Inne 13,5 % Tworzenie infografik 0% %
 9. 9. i", SKUTECZNOŚĆ/ WPŁYW DZIAŁAŃ badanieintemetuol x JAK QCEN| A§Z WPŁYW PQN| ŻSZYCH DZ| AŁAŃ Dobry rezultat zdaniem ankietowanych przynosi tworzenie i publikowanie NA RANKING w GOOGLE? artykulow sponsorowanych, Wysoko takze oceniono skutecznosc przygo» towywania I zamieszczania materiałow video, publikacji infograhk. Za naj- Optymalizacja strony została uznana za najskuteczniejsze działanie bardziej szkodliwe uznano korzystanie z automatycznych dodawarek w procesie pozycjonowania. Skuteczność zamieszczania wpisów na oraz stosowanie Systemów Wymiany Linków (choć ponad 20% ankieto» forach i komentarzy na blogach oceniono równie wysoko. wanych ta metodę uznało za bardzo skuteczną). 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % i j i i o % l l l l l Optymalizacja Dodawanie Katalagowanie Używanie Pisanie na Tworzenie Tworzenie Tworzenie Social Media Działania w Systemy strony do Presell Page dodawarek forach, artykułów spon› infografik video bookmark Social Media Wymiany typu Xrumer komentowanie sorowanych Linków na blogach Bardzo wysoka Działa bardzo Działa umiarkowanie . „ Neutralne Szkodzi skutecznosc dobrze dobrze
 10. 10. KTÓRY KAPELUSZ? KTÓRY KAPELUSZ BYŚ SOBIE PRZYPISAŁ? Ponad polowa uczestników ankiety (63%) przyznaje, że stosuje techniki zarówno White, jak i Black l-lat - przypisując sobie „szary kapelusz". Techniki zgodne z zaleceniami Google stosuje 21,20% ankietowanych. 12,50% respondentów przyznało się, ze korzysta z działań Black l-lat. Black Ha'i Äbadanieinternetupi "' F0 : lá O „Nie wiem o co chodzi. .." a. . ` ~‹. .„. ›a*"l White Ha'i
 11. 11. PRZYSZŁOŚĆ E-MARKETINGU Äbadanieinternetupi Trudno jednoznacznie określić, które z działań okaże się najbardziej skuteczne. Na podstawie odpowiedzi, których udzielili uczestnicy an- kiety, wysnuć można jeden wniosek - warto dywersyfikować działa- nia, by zapewnić sobie obecność w wielu miejscach, potencjalnych kanałach komunikacji z klientem. Jako działania wykazujące najwyższą efektywność zostały wskazane - linki sponsorowane, pozycjonowa- nie i content marketing. Zdaniem ankietowanych najmniej pożytku przyniesie e-mail marketing - może on wywołać odwrotny skutek od zamierzonego i zniechęcić potencjalnych klientów. Content Marketing to nowe SEO, a S150 to _już CZçŚĆ . rzer- szego procesu promocji . strony www; można powiedzieć, że _jedno z wielu źródeł ruchu. Mvślç, że wkrótce . skończy . się . sprawdzanie pozycji . słów kluczowych, a marketerzy zaczną baczniej zwracać ziwagę na cele, _jakie przez aktywność w . sieci chca osiagnać (i nie będzie Iojziż pozycja nr I w Google na słowo kluczowe). To cel marketingowy stanie się wy- znacznikiem doboru odpowiedniego narzędzia, gdzie SEO będzie jedną z dostępnych możliwości. Ctłnirj/ Layli: nvswiiąviumäciżiai i Elm, o); Montpelier: . YAV/ 7( z j “Z ' muai, ŹAIIMIIJIAIŹBI . ¶_= _ miami. ” 0l: (GIAwIV! A(`I7A ma» nam'mnia: n:uamnnisnuamiiaxnwaqqi › - c' V i VV 3 _ g? :łiilállłlllli HIRVAVIHII ›"Avvi*r A" we - I ›n " - WCXWÄM 7k7/ AXIIIEIĆII KONHIIIIIMHOL , . -r- Y A - w O IKINIIEEIHŃKOII Które dzialania, Twoim zdaniem, to przyszłość e-marketingu? Pozycjonowanie Linki sponsorowane - AdWords P Remarketing F Social Media Marketing szeptany - rekomendacje na forach, blogach Content Marketing - m. in. : artykuly sponsorowane i E-mail marketing Video - obecność na YouTube i innych kanałach là_ 1 00% Inbound marketing 0% 20% 40% 60% 80% supel, skuteczne Bez szalu, nie zyska na znaczeniu Szkoda czasu . i pieniędzy B_a_rdziej zaszkodzi, niz pomoze Przyniesie efekt
 12. 12. BUDZET NA REKLAMĘ Większość budżetu będzie przeznaczana na: Pozycjonowa nie Linki sponsorowane - AdWords 50% na 50% - linki i pozycjonowanie 0% 7,5% 20%23% 49,5% SEO to niezwykle dynamiczna branża, ewoluuje pod wzgle- dem technicznym, zmienia się również podejście klientów. Metody, które działały jeszcze dwa lata temu, dziś moga przynieść więcej strat niż korzyści. Klienci są coraz bardziej świadomi kar grożących ze strony wyszukiwarki oraz konse- kwencji, jakie niosą nieprzemyišlane dzialaniu, dlatego też godzą się na długofalowe strategie oraz platności zryczałto- wane. Kampanie w wynikach organicznych oraz Płatnych powinny się uzupełniać, ich skuteczność nalezy mierzyć wskaźnikiem zwrotu z inwestycji, o nie tylko osiagniętymi pozycjami. Michał Wiercimok MARKETINGIEM INTERNETOWYM ZAJMUJE SIĘ OD PONAD 10 LAT, SPECJALIZUJE SIĘ w POZY- CJONOWANIU STRON www. WŁAŚCICIEL AGEN- C11 INTERAKTYWNEJ ToP PosiTioN. Zdaniem niemal połowy uczestników badania, wydatki na pozycjono- wanie oraz linki sponsorowane będą rozkładać się w proporcjach 50% na 50%. Ankietowani w swoich opiniach są podzieleni - 22,83% uważa, że większy efekt przyniesie inwestowanie w linki AdWords, 20,11% jest zdania, że to pozycjonowanie zapewni stronie lepszą widoczność w wyszukiwarce. l)avid Waterman z . Yearchlfngineband twierdzi, że: ". S'l: `() lx Not An Investment; lt fs' A Requisile", co mniej więcej znaczy „SEO już niejest inwestycja, jest wymaganiem". Opowiem na przykladzie. Sklep internetowy nie ma . szans na nasyco- nymjuż rynku, bez ruchu z wyszukiwarek. A bstrąhzijąc koni- plelnie od link bziildingu, .sk/ cp musi być idealnie zoptymali- zowany (szczególnie nu rynkach zachodnich), aby uniknąć problemów np. : z Pandą. Wedlug mnie, .startując z biznesem, ktÓrj/ _fiinkcjonzije on-line, nie ›nożną ignorować . S750 i osią- gnąć . sensownego ROI. Pozycjonowanie może umierać powoli w pojeciu masowego link bziildingu. Wedlug mnie zmienia się w przemyślana stra- tegię, gdzie liczy się spojrzenie w przód, wiara we własno wiedzę ekspercka i opanowanie (wedlug mnie to_ jedna z naj- ważniejszych cech dla . ŚEOwcaj Bartosz Góralewicz W CODZIENNEJ PRACY sTARA SIĘ ŁĄCZYĆ OFF-PAGE SEO z ON-PAGE SEO. SPEcJALi- zuiE SIĘ W RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Äbadanieinternetupi
 13. 13. BUDŻET NA REKLAMĘ Jaki jest średni miesięczny budżet klienta '.7 Powyżej 100 zi 100-250 Zi 251500 zi 501-1000 Zi 'i001-5000 Zi Powyżej 5000 zi 0% 5,5% 9,5% 13,5%I4% 26% 31,5% Zgóry zakladam, że każdy klientjest rozvądnytn przedsiebior- cą, któremu zależy na maksymalizacji korzjzici, a ta wiąże sie czesto z minimalizacją kosztow 7b czy klient bedzie "elastyczny", czy bedzie "osttro sie targo- wal" o każdą wydaną na reklame zlotowke, zależy według mnie od poziomujego wiedzy na temat S15( M875M. Rolą wykonawcy _jest zatem przede wszystkim wytlumaczenie klientowi, co dokładnie zamierza zrobić i zjakimi wiąże . sie to kosztami. Przedstawić oczywiście trzeba nie tylko zalety, ale rownież zagrożenia i wspólnie z klientem podjąc decyzje na temat konkretnych dzialan'. Moim zdaniem dobrze wyeduko- wany klient jest bardziej skłonny do inwestycji w SE O/ SEM. Michał Makaruk SPECJALISTA DS. SEO I SEM, ADMINISTRATOR FORUM POZYCJONOWANIE I OPTYMALIZACJA Äbadanieinternetupi Jedna trzecia uczestników badania podaja, że miesięczny budżet klientów na promocję strony w internecie jest wyższy niż 250 PLN, ale nie większy niż 500 PLN. Nieco ponad 26% respondentów dysponuje kwotą wahającą się od 500 PLN, jednak nie przekraczajaca 1000 PLN. Zaledwie 5,5% ankietowanych dla swoich klientów prowadzi działania reklamowe przekraczające miesięczny budżet S000 PLN. Moi klienci to głównie dztże portale, które odnotowały . spadki pozycji po Pingwinie i Pandzie, czasem też po innych drob- niejszych aktualizacjach algorjvtmzt. Moge z calą odpowie- dzia/ nością powiedzieć, że WSZYSCY klienci uważają, że koszt przywrócenia strony na wysokie pozycje jest zbyt duży. .Syntac/ ajest dla nich tytn trudniejsza, że najcześciej stracili wszystkie lub . xporą cześc dochodów. .lak przekonac klientów do inwestycji? Każdemu klientowi przedstawiam dokładny plan działań na najbliższe miesiące. Otrzymując zapytanie od klienta propo- nuje . strategie wyjścia z problemu wraz z kosztami na najbliż- sze 3 do 6 miesiecy. Wskazuje rozwiązanie każdego konkret- nego problemu. Okres/ atu kluczowe ntomenty . strategii e ekty, do których sie zobowiązuje. Uważam, że klienci decy- dują sie na moją oferte, właśnie ze wzgledu na to, że jasno widzą co bede robił i kiedy. Bartosz Góralewicz W CODZIENNEJ PRACY STARA SIĘ ŁĄCZYĆ OFF-PAGE SEO z ON-PAGE SEO. SPECJALI- ZUJE SIĘ w RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.
 14. 14. ZAROBKI W BRANŻY 8( WYSZUKIWANIA MOBILNE Äbadanieinternetupi ZAROBKI W BRANŻY Branża na zarobki narzekać nie powinna. Średni miesięczny zarobek netto to 5 455 PLN. Najwyższy odsetek (25,5%) respondentów wskazał, że ich pensja wynosi od 3 OOO do 5 OOO PLN. Jakie są Twoje miesięczne zarobki netto 7 ç. I Powyżej 1 000 zł I 'I 000-2000 zł 2001-3000 zł I 3001-5000 zł I 5001-10 000 zł L 10001-15 OOO zł Powyżej 15 000 zł 0% 2,5% 5% 7% 15% 21,5% 23% 25,5% WYSZUKIWANIA MOBILNE Blisko 40% respondentów uważa, że do roku 2015 odsetek wyszukiwań mobiinych będzie wynosił nie więcej niż 30%. Zdaniem jednej trzeciej an- kietowanych urządzenia mobilne „zawładną" internetem - nawet 50% wszystkich wyszukiwań będzie pochodziło z urzadzeń przenośnych. Oszacuj jaki odsetek wyszukiwań w Polsce do roku 2015 będzie pochodził z urządzeń mobilnych? 40°/ o Powyżej 80 % 51 - 70 % 11 - 30% 31 -50% Do 10% 71 -s0% i
 15. 15. PODSUMOWANIE T0 było pierwsze, ale miejmy nadzieję, ze nie ostatnie badanie rynku SEO w Polsce. Badanie potwierdziło, ze „stare", niegdyś uważane za skuteczne, metody pozycjonowania - SWL `e, precle cz kata/ ogi - przynoszą więcej szkody niż pożytku, a obecne techniki SEO ewoluowały i coraz bardziej k0- jarzone sq z czystym marketingiem, gdzie pozycje w Google zdobywa się mimochodem. Jednakze optymali- zacja strony pod kątem SE O jest wciaż niezbędnym ele- mentem działań marketingowych. Ankieta pokazuje rowiniez' jasno, ze tylko część specjali- stów SEO zarabia znacznie powyzej średniej krajowej, mozemy tutaj wnioskowac', ze sa nimi właściciele ńrm SEO lub agencji interaktywnych, a zarobki większości plasują się w okolicach średniej lub nawet ponizej tego progu. Jakub Makaruk WSPÓŁTWÓRCA I ADMINISTRATOR FORUM POZYCJONOWANiE I OPTYMALIZACJA, ŚCIŚLE ZWIĄZANY z BRANżA SEO/ SEM OD 2004 R. , PROWADZI TAKŻE SERWIS NAPISŻEMYDLACIEBIEPL OFERUJACY PROFESJONALNE USŁUGI COPYWRiTINGU ÄbadanieinternetupI Kolejne interesujace spostrzeżenie - chałupnicze pozy- cjonowanie po godzinach jest w odwrocie i coraz więcej firm sięga po pomoc zewnętrznych agencji lub stawia na stworzenie departamentu ds. pozycjonowania w ramach swojej działalności. Powtórzenie sondażu w przyszłym roku i zestawienie jego wyników z obecnymi, pokaże nam jakie zmiany za- chodza w branży - nie tylko podyktowane zmianami al- gorytmowi wyszukiwarek, ale takze realiami ekonomicz- nymi. To byla pierwsza próba sprawdzenia kondycji izmian w polskim SEO, totez mam nadzieję, z`e kolejna ankieta będzie bardziej przemyślana. Postaramy się ją dopraco- wać, dodać kilka szczegółów, które w tym roku nam umknęb). 714' : á C}
 16. 16. PODSUMOWANIE Myśle, że kondycja polskiej branzy jest dobra, ze wskaza- niem na dalszy wzrost obrotów w tym roku i nastepnych latach. Uważam, że aktualnie spotykamy sie ze zjawi- skiem dojrzewania tego młodego rynku i wchodzimy w kolejny etap, g zie marza zislug szybko spada, a sto- pień złożoności calego procesu rośnie. Dotychczas polski rynek byl bardzo mocno rozdrobniony. Wiele klasycznych malych agencji SEO przebranzawia sie lub konczy dzialalnośc'. Tylko najbardziej zwinne i elastyczne firmy, szybko dostosowujace sie do zmian i inwestujące w rozwój i edukacje, przetrwają aktualne zmiany. Kończy sie era technicznego SEO, w którym konieczna byla znajomość HTML, PHP, konfiguracji serwerów, itp. skomplikowanych zagadnień. ÄbadanieintemetupI Teraz, aby umieścić strone wysoko w Google, trzeba być dobrym marketerem, czuc' rynek, wczuwać sie w potrze- by i zainteresowania klientów, tworzyć ciekawe treści, ro- zumieć social media, a takze wiedzieć, jak umiejetnie zizywac' narze zi PPC. Inna kwestia godna zauważenia to kilka głośnych przejeć agencji SEM i wejście na ten rynku duzych miedzynaro- dowych grup mediowych. To jeden z najwyraźniejszych sygnałów, ze pozycjonowanie to już usługa powszechnie rozpoznawalna, a o istotności SEO nie trzeba przekony- wać zadnego marketera. Trzeba tez' pamietać, ze wiele duzych firm oraz klasycz- nych agencji tworzy wlasne komorki SEO i PPC, co ma tez przelozenie na rynek agencji. V Cezary Lech REDAKTOR SERWISU SPRAWNYMARKETINGPL, WSPÓŁWŁASCICIEL I HEAD OF MARKETING w MAXROYLOM ORAZ w AGENCJI KONSULTINGO- WEJ, ZAJMUJĄCEJ SIĘ M. IN. I ORGANIZACJA SZKO- LEŃ z MARKETINGU INTERNETOWEGO SEARCHMARKETINGWEEKCOM I KONFERENCJI SEARCHMARKETINGDAYLOIVI r? łaa
 17. 17. PODSUMOWANIE Äbadanieinternetupt Branża SE 0 po aktualizacji algorytmu nazwanej „Pin- giwn 2.1" w październiku 2013, znaczaco zaczęla się zmieniać. Po raz pierwszy w tak szerokiej skali informa- cja o zmianach w wyszukiwarce Google pojawila się w mediach mainstreamowych. Wiele osób zrozumiało, że nie ważne jak duży biznes się prowadzi, karę od wyszu- kiwarki może dostać każdy. Efektem tego bylo spojrzenie na pozycjonowanie jako usługę strategiczna, która tylko odpowiednio prowadzo- na może być efektywna w dłuższej perspektywie czasu. Uważam, że place specjalistów będa szybko rosnąć, gdyz wymuszone zmiany mocno zweryfikuję umiejętności i techniki niskobudżetowe. Aby odnosić sukces w orga- nicznych wynikach wyszukiwania, nalezy skupić się na użytkownikach, na jakości, a nie ilości. Dziś SEO to za- danie dla specjalisty od marketingu, copywritingu, grafi- ka, kodera, którzy wdrożą pelna strategię obecności jirmy w sieci. Model płatności „za efek 'Ż gdzie przez wiele miesięcy to nie klient ponosił koszta inwestycji, tylko agencja SEO, musial runąć. Na dłuższa metę nie byl logiczny i wymu- szal stosowanie przez agencję najtańszych spamowych metod pozycjonowania. Branza SEO w Polsce jest jeszcze nie do końca 'poukla- dana". Można zauważyć jednak wzrost zatrudnienia w tej branży, co świadczy o tym, że malych, jednoosobo- wych firm świadczących uslugi jest coraz mniej. Na pewno jest to zwiazane ze zmieniajaca się specyfika wy- konywania SEO. Coraz trudniej jest ogarnąć jednej osobie prowadzenie dzialalności, link building, audyty linków, optymalizację stron, śledzenie nowinek w branży, przeprowadzanie testów oraz wszystkich innych spraw zwiazanych z wykonywaniem uslugi SE O. Z raportu widać, że poszczególne osoby coraz bardziej się specjali- zują w konkretnych obszarach SEO i znajduja pracę w dużych firmach jako specjaliści. Według mnie ten trend będzie się rozwijał. Bardzo jestem ciekaw wyników kolej- nego badania, przeprowadzonego za jakiś czas. (9 *ą . I'Ir. tsI. ir= .I'I^ hYlTż-ijulsñifllslłe' a, z ' . ñrazcaanam n: . : ECI I SIEIML, VMZASŚCICIEL Axęiamcnn Iulavusznuuvmuan ! wm lM/ Màiffa/ 'lhźźáw I `W‹` Ĺ', : na `y> ' . Inn; *- mI . Im tm a n I ts šiugrsmumvix n: . : LIC I I 3151M, AIDIMIIIIHIIVĄIIII: ( Illälllml PIZIICIOIIIIIVAVIAŃHIIE I C JPINAIVIVAIIZIAKJA
 18. 18. PODSUMOWANE badaniei nternetLJpI Wedlug mnie, Content Marketing w Polsce dopiero raczkuje. Nie dziwię się, bardzo trudno jest wprowadzić wiele technik na rynku polskim. SEO idzie w coraz lepszym kierunku. Problemem w branży jest sporo "mitów" SEO, które wciaż sa wśród nas. Jako przyklad nawolywanie do niestosowa- nia disavow tool, które rozumiane jest jako "donoszenie". Na tle świata, wypadamy bar zo dobrze, jeśli chodzi o znajomość rozwiazań technicznych i wielu narzędzi SEO. p Największym problemem branży SEO w Polsce jest brak terminowych platności. Byl to jeden z powodów ł mojej ucieczki z rynku polskiego. 70% należności w branzy SEO niejest placone na czas. Nawet 4000 zale- glych faktur kierowanych jest do windykacji. .n Bartosz Góralewicz W CODZIENNEJ PRACY STARA SIE LACZYC OFF-PAGE SEO Z ON-PAGE SEO. SPECJALI- ZUJE SIĘ W RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.
 19. 19. v POZYCJONOWANIE i OPTYMALIZACJA Äbadanieinternetu Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom badania za udzial i zaangażowanie! Podziękowania należą się również administratorom Forum PiO - Pozycjono- wanie i Optymalizacja -Jakubowi i Michałowi Makarukom, bez ich wsparcia i przychylności raport ten nie powstałby. Dziękujemy Panowie! Celem raportu „Badanie branży SEO 2014" było określenie obecnej kondy- cji branży SEO, zwłaszcza w kontekście ostatnich dynamicznych zmian i próba wyznaczenia kierunku, w którym zmierza zarówno polskie SEO, jak i SEM. Wyniki badań, skomentowali czołowi polscy specjaliści - ukłon Pano- wie. Mamy nadzieję, że raport ten pozwolił nieco szerzej i bardziej wnikliwie spojrzeć na problem promocji stron w Internecie. Chcielibyśmy, by stał się on pierwszą częścią, cyklicznego monitorowania i analizy przemian SEO w Polsce. Jeśli masz pytania lub sugestie dotyczące raportu, wyślij wiadomość na adres: i Za wspólpracę dziękujemy: Bartosz Góralewicz Cezary Lech Jakub Makaruk Michal Makaruk Michał Wiercimok Redakcja Magdalena Nowak Projekt i skład Agata Wojtasik Kontakt www. badanieinternetu. pl kimtaki{giiliariaiiieiiiiei iieiirpl tel. 533 360 600

×