Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nm tyden 20180305_34

99 views

Published on

Hříšné české děti

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nm tyden 20180305_34

  1. 1. S tudenti, kteří těch pár hodin bez ci- garety „nedali“, z ní měli hrůzu. Ří- kali ji Nikotinová Xena. O velké pře- stávce pročesávala školní dvůr, okolní par- koviště i několik nedalekých křovisek. Hříš- níky, jimž stoupal od úst kouř, odváděla do své kanceláře, kde následovala přednáška o škodlivosti nikotinu a v případě recidivy nemilosrdná důtka. Řeč je o ředitelce čtyřletého gymnázia, které zhruba před 15 lety navštěvoval jeden z autorů tohoto textu. „V sedmnácti mně tady čadit nebudete,“ opakovala razantně žena, jež se rozhodla vzít protikuřácký boj do vlastních rukou a popsaný hon na gym- nazijní provinilce prováděla důsledně každý den. Věřila, že tím chuť na cigaretu nejed- nomu studentovi zkazí. Možná napořád. „Smrdíte a jednou na to umřete,“ zakončo- vala své osvětové seance v ředitelně. Mozek v pokušení Dnes by něco podobného mohli klidně dělat i  její kolegyně a  kole- gové na základních školách. Podle Ev- ropské školní studie o alkoholu a ji- ných drogách (ESPAD) z  roku 2016 začínají české děti s kouřením v průměru už v necelých dvanácti letech. Ze závěrů mezinárodního výzkumu GYTS, který nedávno zveřejnil Státní zdravotní ústav, pak vyplývá, že 21,2 procenta tuzemských žáků mladších 15 let v současné době pra- videlně kouří nebo užívá šňupací tabák. „V porovnání se zeměmi jako USA, Ka- nada či Austrálie je to více než dvojná- sobek,“ podotýká lékařka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku III. in- terní kliniky 1. lékařské fakulty Univer- zity Karlovy a Všeobecné fakultní nemoc- nice v Praze. Brzké zkušenosti českých dětí s kouře- ním potvrzuje také výzkum, který provedli minulý rok vědci z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. „V roce 2017 jde minimálně o devět tisíc denních kuřáků ve věku jede- náct až patnáct let v populaci Česka,“ říká vedoucí výzkumu Martin Dolejš. Přestože u nás podle odborníků počet dětských kuřáků v posledních letech ne- patrně poklesl, nízký věk, v němž pubes- centi první zkušenosti s tabákem získá- vají, je vážným problémem. „Čím je mozek Cigarety, alkohol, hazard. Neřesti, ve kterých jsou české děti evropskými přeborníky. Podle poslední studie u nás kouří více než pětina mladých do patnácti let. Návykových zálib, jimž propadají, je ale daleko více. Téma Hříšné české děti
  2. 2. Kouření (13–15 let, v procentech) Kolik dětí pravidelně užívá tabák Snaží se přestat kouřit (v procentech z celkového počtu kuřáků) 21,3 Chlapci 21,1 Dívky Chlapci Dívky 55,7 62,2 Zdroj: Studie Global Youth Tobacco Survey (GYTS) zaměřená na ČR, Státní zdravotní ústav mladší, tím méně je vyvinutý. A tím snad- něji vzniká závislost,“ vysvětluje Králíková a dodává, že pouze jeden z deseti pravidel- ných kuřáků si poprvé zapálí až po svých osmnáctých narozeninách. Riziko vytvo- ření závislosti je přitom u dětí do 15 let až sedmkrát vyšší. Největší pijani v Evropě Kouření však není jediným nešvarem české mládeže. V podobném věku, kdy české děti ochutnají první cigaretu – tedy zhruba ve 12 letech –, učiní podle studie ESPAD také premiérovou zkušenost s alkoholem. Vět- šinou k tomu dojde v rodinném prostředí, například na oslavě narozenin či svatbě ně- koho z blízkých. Pro mnohé z nich je to sig- nál, že alkohol k životu prostě patří. Níz- kému věku navzdory. „Situace se zlepšuje, i když absolutní čísla v evropském měřítku jsou v případě Česka stále vysoce nadprů- měrná. V tomto ohledu bohužel vedeme žebříčky pití dětí v Evropě,“ říká národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobo- řil. Naše děti jsou v konzumaci alkoholu na špici před vrstevníky z Dánska, Maďar- ska, Slovinska a Polska. Nezletilým „pijanům“ podle Vobořila nahrává fakt, že obstarat si alkohol není nijak složité; 86 procent mladistvých prý vnímá jeho dostupnost jako velmi snad- nou. A pokud nastanou komplikace s jeho sháněním v kamenných obchodech, po- dobně jako třeba tabák si ho bez větších problémů opatří na internetu. „Ale v zá- sadě není potřeba vyvíjet žádné velké úsilí, znám v okolí pár hospod, kde nám bez pro- blémů pivo nalijí,“ říká šestnáctiletý Honza z Chomutova. Neplatí přitom předsudek, že žáci výbě- rových víceletých gymnázií jsou v porov- nání s vrstevníky na základních školách výrazně ukázněnější. Na otázku olomouc- kých psychologů, zda požili v posledních 30 dnech alkohol, odpověděl v kategorii dvanáctiletých kladně každý pátý dotá- zaný student. „Klesá ale počet těch, kdo za posledních třicet dní zažili stav opilosti,“ zmiňuje změnu k lepšímu Dolejš. Jedním dechem však upozorňuje na rostoucí po- čet dětí, které mají zkušenosti s krádežemi v obchodech nebo s odcizením peněz vlast- ním rodičům či někomu jinému. Domácí hazard V loňském roce provedli policisté ve spolu- práci s dalšími úředními osobami v rámci akce HAD 2017 (Hazard, alkohol a děti) rozsáhlou kontrolu téměř 2500 podniků a devíti tisíc osob. Zaměřili se na dodržo- vání zákazu prodeje alkoholu nezletilým a zároveň sledovali, zda majitelé restau- rací, barů, klubů či heren neumožňují dě- tem a mladistvým hazardní hraní. „Cel- kově jsme řešili sto padesát dva případů dětí, které požily alkohol, což je méně než v uplynulých letech,“ uvedl první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Odborníci však poukazují na to, že část ne- kalých aktivit se v posledních letech přesu- nula do domácího prostředí. I díky častěj- ším kontrolám prodeje alkoholu či zákon- nému omezení kouření a hazardu. „Co nám může dělat vrásky, je poměrně nové téma spojené s takzvanými nelátko- vými závislostmi, tedy gambling, on-line hry a hraní počítačových her obecně. Kon- tinuálně dochází k nárůstu tohoto pro- blému a je možné, že se to postupně za- čne promítat do oblasti těch tradičních zá- vislostí,“ říká Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Uni- verzity Karlovy a Všeobecné fakultní ne- mocnice v Praze. Podle Dolejše z Univerzity Palackého vše často začíná obyčejnými počítačovými hrami. Někteří adolescenti jim propadnou, a k on-line hazardu to pak mají jenom krů- ček. „Jde o poměrně nový fenomén, který je nutné zkoumat a sledovat. Náš tým se nyní například snaží vytvořit nástroj, který by odhaloval závislost na počítačových hrách u českých adolescentů,“ říká psy- cholog. Národní protidrogový koordiná- tor Vobořil dodává, že až 28 procent stu- dentů ve věku 11 až 19 let u nás má téměř každodenní zkušenost s on-line hrami. Více než devět procent patnáctiletých za poslední rok vyzkoušelo hazard a 17 pro- cent mladých hráčů takto prohrálo peníze. Podle Výroční zprávy o  hazard- ním hraní, kterou vydává Národní
  3. 3. Téma Alkohol (15–16 let, v procentech) Hazard (15–16 let, v procentech) Zdroj: Validizační studie Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách, Výroční zpráva o stavu ve věcech drog za rok 2016 Zdroj: Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR za rok 2016 Někdy ho pilo 48,2 Chlapci 37,1 Dívky Za poslední rok hrálo o peníze Dvakrát týdně a častěji hraje o peníze Podíl hráčů mezi studenty škol 18,2 Chlapci 4,1 Chlapci 2,4 0,4 Dívky Dívky Pět a více sklenic najednou za poslední měsíc 42,8 Chlapci 36,7 Dívky Časté pití nadměrných dávek 14,9 Chlapci 8,4 Dívky Odborná učiliště Střední odborné školy s maturitou Gymnázia monitorovací středisko pro drogy a zá- vislosti při Úřadu vlády, navíc roste po- čet dětí a mladistvých, kteří jsou na hraní závislí. Zatímco v roce 2015 se to týkalo 2,7 procenta osob mezi patnácti a deva- tenácti roky, o rok později jich byla už té- měř čtyři procenta. „Což v přepočtu činí téměř třináct tisíc osob,“ konstatuje zpráva. Marihuana, extáze, LSD Českým dětem se nevyhýbají ani drogy, v životě je někdy vyzkoušely téměř dvě pětiny patnáctiletých a šestnáctiletých. Většinou jde o marihuanu, ale výjimkou nejsou ani extáze, pervitin či droga známá hlavně z filmů osmdesátých let – ředidla. Marihuanu vyzkoušela třetina dětí, LSD 3,5 procenta, těkavé látky sedm procent. A už dávno neplatí, že by v tomto směru udávaly trend jenom „drsní“ kluci, dívky za nimi moc nezaostávají. „Je pozorován trend postupného vyrovnávání rozdílů v užívání návykových látek mezi pohla- vími. V evropském kontextu jsou zkuše- nosti českých šestnáctiletých s návyko- vými látkami nadprůměrné,“ konstatuje Národní monitorovací středisko. Užívání konopných drog u dětí je podle něho stejně rozšířené jako pití alkoholu. Ne vždy ale jde o klasické drogy. Na- příklad sedativa vyzkoušela desetina chlapců a více než pětina dívek. „Dívky hůře než chlapci snášejí stresovou zátěž ze školy či vztahů a potřebují snížit úz- kost,“ vysvětluje psycholog Jan Kulhánek z pražské psychoterapie Anděl. Často jim tyto léky podávají sami rodiče. Třeba jen proto, aby děti lépe usnuly. „Problém je, že to dělají bez požehnání lékaře a sedativa jsou silně návyková,“ varuje psycholog. Mezi středoškoláky „frčí“ i tabletky po- máhající k soustředění. Například Rita- lin, určený pro hyperaktivní děti, s nímž se čile kšeftuje (viz TÝDEN č. 39/17). „Je to bomba,“ napsal TÝDNU o léku Petr z Brna. „Mám ADHD, takže to mám na předpis. Ty, co ADHD nemají, to prej úplně nastřelí. Mně to nikdy moc nenastřelilo, ale bylo to dobrý na soustředění, líp fun- goval mozek. Teď mě zrovna vyhodili ze školy, takže to neberu, dávám si pauzu. V lékárně nafasuju čtyři krabky a dvě roz- prodám – v Brně plato pro kámoše za pět stovek, pro nekámoše za sedm. Teď, když byly reparáty, mi pořád někdo volal,“ svě- řil se sedmnáctiletý středoškolák. Kdo za to může? Čím si mravní poklesky českých dětí vysvět- lit? Může za to špatná výchova, nevhodné KOUŘENÍ MARIHUANY v Česku holduje téměř třetina mladých. Většina osvětových kampa- ní se podle odborníků míjí účinkem. 14,6 12,2 7,1
  4. 4. Drogy (15–16 let, v procentech) Zdroj: Validizační studie Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách, Výroční zpráva o stavu ve věcech drog za rok 2016 Pozn.: Údaje se týkají dětí ve věku 15–16 let. V údaji o sedativech nejsou zahrnuty léky na předpis. Někdy je vyzkoušelo 36,7 Chlapci 38,1 Dívky Marihuana Extáze Sedativa Kokain Těkavé látky Pervitin LSD Heroin 32,7 Chlapci 31,1 Dívky 3,7 Chlapci 2,9 Dívky 10,5 Chlapci 20,7 Dívky 1,5 Chlapci 1,5 Dívky 7,1 Chlapci 6,4 Dívky 1,1 Chlapci 1,4 Dívky 3,6 Chlapci 3,1 Dívky 1,2 Chlapci 0,9 Dívky vzory, společnost, stát? Psycholog Martin Dolejš vidí za každou rizikovou aktivitou vždy souhrn několika faktorů. Zmiňuje na- příklad osobnostní rysy (impulsivitu, agre- sivitu, depresivitu, emoční labilitu), charak- ter či morálku, dále biologické proměnné (pohlaví, tělesnou konstituci, hormony) či sociální prostředí (vyloučené lokality, ri- zikové vrstevnické skupiny, normy a pra- vidla rodiny). Většina odborníků se shoduje, že na úrovni státu selhává systematická prevence. „Tady obecně převládá v podstatě od stolu dělaná politika nezohledňující základní principy účinné a bezpečné prevence. Pro- sazují se populistická a neefektivní opat- ření, která stojí často spoustu peněz a ne- přinášejí podstatný efekt,“ tvrdí adiktolog Miovský. „Programy by na sebe měly nava- zovat a vzájemně se doplňovat. Do prevence by měly být zapojeny všechny zúčastněné skupiny: děti, adolescenti, rodiče, pedago- gové, odborníci z praxe, ale i odborníci přes výzkum, kteří mohou sledovat vývoj rizi- kových aktivit či efektivnost preventivních programů,“ vypočítává Dolejš. Profesorka Králíková z Centra pro zá- vislé na tabáku vše ilustruje na proble- matice kouření. Tvrdí, že pokud by to stát s jeho potíráním myslel vážně, zvýší daň z cigaret, zavede jejich jednotná ba- lení, ukončí mnohaletou diskusi o neku- řáckých veřejných prostorách a cigarety umožní prodávat pouze v samostatných obchodech se speciální licencí. „Školní přednášky a soutěže o nejlepší plakát jsou sice fajn, ale účinnou prevencí ne- jsou,“ uzavírá lékařka. Lukáš Seidl, Pavel Cechl Foto:RadekCihla,iStockphoto,ProfimediaPodle údajů Policejního prezidia ČR se mla- diství loni dopustili 2140 trestných činů. Oproti předchozímu roku došlo k mírnému nárůstu. U kriminality dětí jsou k dispozici poslední souhrnné údaje za rok 2016, kdy spáchaly více než tři tisíce trestných činů. Podle odborníků přibývá dětských gangů. „Velmi často je to otázkou ‚chlapáctví‘, do- kazování si něčeho a podobně,“ říká adik- tolog Michal Miovský. Pedagogové na střed- ních, ale také v posledních ročnících základ- ních škol, mají zkušenost s žáky, kteří nosí i do třídy nejrůznější zbraně – nože či bo- xery. Podle Miovského jsou největší pro- blémy v sociálně vyloučených oblastech s vysokou dlouhodobou nezaměstnaností. „Začíná to být velikým tématem, pro- tože v některých lokalitách a v někte- rých školách se učitelé bojí chodit do třídy a bojí se s dětmi pracovat,“ kon- statuje. Není sám, kdo na tento pro- blém upozorňuje. Dětské gangy se loni objevily například na Mostecku, kde vý- razně vzrostla kriminalita nezletilých. Tý- kala se 89 dětí, což je dvakrát více než rok předtím. „Dětské gangy se zaměřo- valy především na jiné děti a přestárlé osoby,“ uvedl ředitel mostecké policie Jiří Volprecht. Gangy působí podle poli- cie nejčastěji v centru Mostu, dopouš- tějí se krádeží, ale i loupeží a hřeší na to, že jejich členové nejsou trestně od- povědní. Jejich činy pak řeší většinou od- bor sociálních věcí a opatrovnické soudy. „Dětské gangy byly i v dobách minu- lých. Ale v takovéto míře se objevily až v loňském roce, hlavně na jeho konci. Jde o nárazově vzniklý problém,“ podotkl Jaroslav Hotový, vrchní komisař mostecké policie. -pcl- Dětských gangů přibývá Michal Miovský

×