Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online škola a Google Apps gymnázium Nový Jičín

1,283 views

Published on

Využití on-line nástrojů Google Apps a ŠkolaOnLine pro řízení školy a organizaci výuky

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Online škola a Google Apps gymnázium Nový Jičín

  1. 1. Využití on-line nástrojů Google Apps a ŠkolaOnLine pro řízení školy a organizaci výuky Inspirujte se, jak vaši školu převést do 21.století Skutečný příběh Gymnázia Nový JičínPopis původního (nevyhovujícího) stavu:Gymnázium v Novém Jičíně (GNJ) je šestileté gymnázium. Celkem zde studuje cca 540 studentů a vyučuje 53pedagogů. Pro organizaci chodu školy GNJ využívalo systému předávání informací v papírové podobě.Informace předávalo vedení školy učitelům vyvěšením na nástěnce ve sborovně. Jednalo se o přehledy azměny v rozvrhu, suplování, přehled akcí na dané období, organizační změny apod. Při jakékoliv změně bylyinformace znovu vytištěny a vyvěšeny. Dalším způsobem komunikace byl email. Škola využívala vlastníserver, na kterém běžel emailový server a file server. O chod serveru se staral správce, který měl dále nastarosti 3 počítačové učebny s 48 počítači + 23 počítačů pedagogů. Souhrnně údržba zabrala 4h týdně.Vzhledem ke stáří serveru, byla nutná jeho výměna a to jak z důvodu opotřebení jednotlivých komponent,tak z pohledu výkonu a dostatečných úložných kapacit. Sdílené dokumenty školy byly umístěny také natomto serveru, v rámci školy měli učitelé přístup k síťovému disku. Pro potřeby výuky bylo k dispozici 5učeben s dataprojektorem.Komunikace na úrovni učitel - student probíhala na obdobné úrovni. Informace týkající se výuky a rozvrhubyly vyvěšeny na nástěnce v prostorách školy, vzdálený přístup k informacím nebyl možný. Studenti využívalisvé osobní emaily zřízené mimo školu. Neměli možnost získat školní email a to z důvodu administrační atechnické náročnosti (nedostatečná kapacita serveru). Osobní komunikace učitel - student probíhala v rámcivyučovacích hodin nebo konzultačních hodin. Studijní materiály byly předávány v rámci výuky výhradně vpapírové podobě (v případě testů byly materiály kopírovány pro každého studenta, v případě studijníchmateriálů bylo poskytnuto několik kopií a studenti si materiály kopírovali sami). Ve škole byly k dispozici 2veřejné kopírky. Pokud se výuka odehrávala v počítačových učebnách, byly materiály umístěné na síťovémdisku.Formulace požadavků na nové řešení:Na základě analýzy stávajícího stavu předložili IT pracovníci vedení školy vizi, jakým směrem by se měla školadále ubírat. Nová vize se opírala o kalkulace úspor a dopady na efektivitu fungování školy.Požadavky na nové řešení: 1. Obnova stávajícího serveru. Nové řešení musí být dostatečně výkonné pro provozování emailu učitelů i studentů a to z důvodu sjednocení komunikace a snadné identifikace obou stran (eliminace emailů typu slunicko@yahoo.com, jana123@seznam.cz). 2. Snížení administrativní náročnosti údržby školní počítačové sítě, kdy se administrátor systému musí věnovat správě serveru, správě počítačových učeben, výuce, přípravě projektů apod. 3. Zvýšení spolehlivosti a dostupnosti všech systémů. 4. Obnovení počítačového vybavení v učebnách školy. 5. Optimalizace nákladů na provoz - HW, SW, energie, údržba. 6. Sjednocení procesu komunikace vedení-učitel, učitel-učitel, učitel-student, student-student, učitel- rodiče, používání stejných nástrojů. www.workline.cz – průvodce pro zavedení Google Apps do školy
  2. 2. 7. Snížení nákladů na tisk a kopírování studijních materiálů. 8. Zvýšení interaktivity studijních materiálů - možnost předávat nejen tištěné materiály, ale i odkazy na el. zdroje, webové stránky, videa, fotografie, animace. 9. Snížení náročnosti správy studijních materiálů a testů - materiály dostupné na jednom místě v jedné verzi, snadná úprava na novější verzi, elektronické předávání studijních materiálů a elektronické zpracování testů, studentských prací. 10. Zlepšení přístupnosti informačních systémů - zvýšení flexibility práce pedagogů a studentů, kteří se do systému mohou připojit odkudkoliv, jak z učebny, kabinetu tak z domova, dostupnost informačních zdrojů pro studenty z domova.Popis současného stavu aneb Škola on-line v praxi:S ohledem na nutnost obnovy HW a požadavek na snížení administrativní náročnosti, bylo zvoleno cloudovéřešení založené na službách Google Apps. Protože vznikla obava vedení školy z přenosu dat do prostředícloudu, byl zvolen přístup dočasného paralelního běhu stávajícího a nového systému. Díky umístění systémůu poskytovatele (společnosti Google) v rámci bezplatné EDU licence, odpadl nákup nového HW (server,záloha napájení serveru, zálohování dat). Správa systému probíhá jen na úrovni správy uživatelů a nastaveníjednotlivých služeb, čímž odpadá převážná většina servisních zásahů. Veškeré aktualizace systémů, instalacebezpečnostních záplat nebo ochrana před útoky z internetu, je realizována na straně poskytovatele. Systémyjsou nainstalovány na několika fyzických serverech, což vede k efektivnímu rozložení zátěže, ale také k většíbezpečnosti v případě výpadku. Může tak být zajištěna dostupnost 99,9 %. Servery jsou navíc podnepřetržitým dohledem a ostrahou, data jsou zašifrována, takže je nelze neoprávněně přečíst.Na základě úspěšně obhájených projektů ESF, jejichž obsah byl postaven na implementaci nejnovějších ITtechnologií, bylo nahrazeno počítačové vybavení některých učeben. Každý učitel dostal pro pracovní účelynetbook, které si volně přenáší z kabinetu do učeben.Zavedením služeb Google Apps došlo ke sjednocení a zefektivnění komunikačních kanálů. Všichniuživatelé (vedení školy, učitelé, studenti) mají k dispozici školní email a chat, které jsou dostupné odkudkoliv.Každý má tak k dispozici nástroj pro jednoduché kontaktování svého kolegy, spolužáka nebo učitele.Prostřednictvím chatu mohou všichni psát nebo telefonovat v reálném čase. Email je navíc propojen jak son-line kalendářem, tak se systémem dokumentů, takže všechny žádosti o schůzku, zadané a zpracovanéúkoly, nově publikované informace přijdou vždy na jedno místo. Požadované informace jsou vždy dostupnéon-line. S využitím kalendářů je možné snadno svolat pracovní nebo projektovou schůzku. Studijní materiályjsou umístěny v on-line úložišti Dokumentů Google, odkud jsou sdíleny jednotlivým studentům. Ti se kmateriálům dostanou z jakéhokoliv počítače s webovým prohlížečem, takže není zapotřebí materiálytisknout ani přenášet. Stejným způsobme studenti sdílí své práce vyučujícím, kteří je hodnotí a připomínkujív rámci své flexibilní pracovní doby např. z domova.On-line úložiště umožňuje uložení jakéhokoliv typu souboru, proto učitelé mohou studentům nasdíletmultimediální obsah. Dokumenty jsou zpřístupněny jak v rámci Dokumentů Google, tak prostřednictvímwebových stránek učitelů a tříd, které jsou vytvořeny v aplikaci Weby Google (každý předmět má svůj vlastníweb). Zde jsou například videa, obrázky, mapy a texty uspořádány do přehledného celku. Aktualizace všechmateriálů probíhá on-line a v reálném čase, takže změny studijních materiálů jsou okamžitě promítnutyvšem studentům. Studenti prostřednictvím Dokumentů Google informace nejen získávají, ale mohou taképoskytnout zpětnou vazbu ke školním akcím, hlásit se na volitelné předměty a to díky Google Formulářům.Po ukončení studia studenti o svůj email nepřichází, ale zůstane jim doživotně. Škola tak může snadno dobudoucna komunikovat i s absolventy, se kterými by za normálních okolností ztratila jakýkoliv kontakt. www.workline.cz – průvodce pro zavedení Google Apps do školy
  3. 3. Všechny služby balíku Google Apps jsou dostupné on-line, proto žádný uživatel není limitován v tom,odkud je využívá. Díky tomu, že je škola pokryta wi-fi připojením k internetu, mohou být uživateléinformování nepřetržitě pomocí chytrých mobilních telefonů nebo tabletů přes email, chat nebo kalendáře.Uživatelé tak nejsou nijak omezeni ani ve škole ani doma.Úspory nákladů při zavedení Google Apps:Tabulka představuje srovnání ročních nákladů původního systému založeného na vlastním školním serveru asoučasného stavu po přechodu na cloudové řešení Google Apps.Nákladová položka Původní stav Současný stav s využitím Google AppsNákup serveru + UPS 30 000 Kč/4 roky = 7 500 Kč 0 KčNákup SW pro server 35 000 Kč/4 roky = 8 750 Kč 0 KčSpotřeba elektrické energie na provoz 0,5 kW*8760 h*5,5Kč= 0 Kčserveru 24 090 KčNáklady na správu serveru 52 týdnů *2 h=104 h*163 Kč= 52 týdnů *0,5 h=26 h*163 Kč= 4 16 952 Kč 238 KčRoční náklady na provoz celkem 57 292 Kč 4 238 KčNejsou započteny náklady na tisk. S nasazením Google Apps a ŠkolaOnLine došlo k výraznému poklesu tisku.Využití nástroje ŠkolaOnLineVe stejné dobu jako Google Apps byl zaveden další on-line systém ŠkolaOnLine, aby bylo dosaženokompletního přechodu na cloudová řešení. Cílem bylo mít email, dokumenty, multimédia a veškerou školníagendu jako hostované řešení.ŠkolaOnLine je cloudový systém školní agendy, která pokrývá všechny oblasti fungování a administrativyškoly. Řeší školní matriku, rozvrhy, suplování, klasifikaci i absenci žáků. Díky tomuto systému bylo možnézcela odbourat papírovou agendu. Ve škole tak dnes nenajdete ani papírové třídní knihy, katalogové listy ataké se nekonají třídní schůzky, ale jen individuální konzultace v případě zájmu.Učitelům systém přináší kompletní agendu na internetu - tzn. známky, omlouvání absence, zápis do třídníknihy nebo avíza budoucích testů - to všechno mohou dělat kdykoliv a odkudkoliv. Nemusí tak trávit svůj časve škole, ale mohou si administrativu nechat na dobu, která jim lépe vyhovuje.Žákům systém nabízí on-line možnost zobrazit si své klasifikační údaje, absenci, rozvrhy, suplování neboinformace o plánovaných testech.Rodiče, kteří mají svůj “rodičovský účet”, mají stejné možnost jako studenti. Navíc mají možnost on-lineomlouvat absenci svého potomka - a to jak bývalou, tak i plánovanou. A jako bonus mají možnost využítSMS avíza o prospěchu a absenci, kde si přes internet sami zvolí, o jakých událostech chtějí být automatickyinformování.Převodem veškeré agendy na internet škola ukončila kompletní migraci do on-line prostředí. Nyní poskytuje www.workline.cz – průvodce pro zavedení Google Apps do školy
  4. 4. svým studentům a učitelům kompletní office prostředí Google Apps, školní agendu ŠkolaOnLine a díkyVMware i virtuální učebny přístupné nonstop přes internet. Výsledky zavedení Google Apps a ŠkolaOnLine:  Úspory nákladů na infrastrukturu a správu školních severů  Zvýšení bezpečnosti dokumentů a emailů (ochranu zajišťují poskytovatelé služeb)  Výrazné zlepšení a zrychlení komunikace:  vzájemně mezi učiteli  učiteli a vedením školy  učiteli a studenty  školou a rodiči  Revoluční rozšíření přístupnosti k emailům, školním dokumentům a studijním materiálům i mimo brány školy  Snížení nákladů na tisk a kopírování studijních materiálů.  Zjednodušení výuky, dostupnosti studijních materiálů a testování studentů  Zvýšení zapojení studentů do života školy, přípravy výukových materiálů apod.Více informací žádejte na:Web: http://www.workline.cz/sluzby/google-apps.aspxEmail: info@workline.czTel: 731 173 169O Workline.czMáme za sebou více než 70 implementací Google Apps do škol a firem po celé ČR. Naší největší instalaciGoogle Apps je VOŠ sociálně právní v Praze, kde měli v době zavedení 961 uživatelů.O Gymnáziu a SOŠ Nový JičínJsme školou, která naplno využívá a do školní praxe integruje nejmodernější trendy v oblasti IT - cloudcomputing a virtualizaci serverů a pracovních stanic. Důkazem, že jdeme správným směrem, je celá řadaocenění v soutěžích o nejinovativnější IT projekty (soutěž TOPík), která byla letos korunována prvnímmístem v českém finále Microsoft Partners in Learning Forum 2012 a postupem do evropského finále vLisabonu.Více informací:Web: http://www.gnj.cz, http://www.mujstudijnisvetonline.czEmail: radovan.jansa@gnj.cz www.workline.cz – průvodce pro zavedení Google Apps do školy

×