Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol kpi

262 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol kpi

  1. 1. Argumentace:V poslední době se množí případy odhalení týrání či zanedbávání dítěte, často samotnýmirodiči, přičemž příčinou může být i nedbalost ze strany sociálních pracovníků či selhánísystému sociální péče. Je pravděpodobné, že jako důsledek takového zacházení, se u dítěteprojeví syndrom CAN. Základní povědomí o tomto problému může být mimo jiné přínosnék ranému rozpoznání některých z projevů syndromu CAN a vést k včasnému odhalení tohotočinu a k následné ochraně dítěte.Po zakončení mého současného studia mám v plánu pokračovat ve studiu oboru sociálnípráce, kterému jsem se věnovala již na střední škole. Pro svou závěrečnou práci jsem protozvolila jedno z ožehavých témat z dané oblasti.Anotace:Předkládaná práce pojednává o problematice syndromu CAN, tedy syndromu týraného,zanedbávaného dítěte. V úvodu textu je vymezena definice pojmu, následuje přehledjednotlivých forem CAN a jejich aktivních a pasivních projevů. Text zmiňuje i rizikovéosoby, které jsou nejvíce ohrožené týráním, stejně jako potenciální pachatele tohoto činu.Na základě použitých pramenů jsou v práci dále uvedeny nejčastější příčiny zneužíváníči týrání dítěte a možnosti předcházení vzniku syndromu CAN.klíčová slova: syndrom CAN, dítě, týrání, zneužívání, ochranaSyndrom CANJedná se o syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Výraz CAN je zkratkouanglického termínu „Child Abuse and Neglect“. Zahrnuje jakékoli nenáhodné vědomé(i nevědomé) chování rodiče, vychovatele nebo jiné osoby k dítěti, které je v dané společnostinepřijatelné nebo odmítané a poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte.V nejhorším případě způsobuje jeho smrt.Syndrom CAN zahrnuje obrovský počet nejrůznějších projevů, které lze podle jejich povahyseskupit do několika okruhů, jimiž je: - fyzické týrání - psychické týrání - sexuální zneužívání - zanedbávání dítěte - emoční zneužívání - tzv. zvláštní formy CANJednotlivé formy pak doprovázejí charakteristické projevy, které dělíme na aktivní a pasivní: AKTIVNÍ PASIVNÍfyzické týrání, zanedbávání bití, různá zranění, např. vyhladovění, nedostatky pohmožděniny, tržné rány, v bydlení a ošacení, ve zlomeniny; krvácení, dušení, zdravotní a výchovné péči otrávení,...psychické týrání, emoční ponižování, nadávky, šikana, nedostatek podnětů,zanedbávání a zneužívání strašení a stresování,... zanedbanost duševní i citová = > emoční a psychická deprivacesexuální zneužívání sexuální hry, pohlavní zahrnování dětí do sexuálních zneužívání, osahávání, aktivit dospělých, exhibice, manipulace v oblasti pornografie,...
  2. 2. intimních zón,...Tělesné týrání dělíme dle jeho povahy na aktivní a pasivní. Aktivní zahrnuje všechny aktynásilí na dítěti (bití, kopání, brachiální násilí, popáleniny, řezání, píchání špendlíků pod nehty,vytrhávání vlasů apod.). Pasivním fyzickým týráním se rozumí jeho fyzické zanedbání, tedynedostatečné uspokojení základních potřeb dítěte (opomenutí péče o dítě, nedostatečnávýživa,...). Tělesné týrání je definováno jako fyzické ublížení dítěti, nebo nezabránění jehoublížení.Psychické týrání vzniká jako výsledek ignorace, ponižování, výsměchu, opovrhovánía zastrašování. Je pasivní a často doprovází týrání fyzické, takže je samostatně rozpoznatelnéméně často. Na rozdíl od fyzického nezanechává psychické týrání žádné viditelnénebo hmatatelné stopy a lze jej tedy obtížněji prokázat. Je možné pouze pozorovat akutnízměny v psychice dítěte, jako jsou depresivní stavy nebo dlouhodobější psychické poruchy.Jeho dopady se různí v závislosti na intenzitě, délce trvání a na jakém vývojovém stupnijedince k týrání došlo. Důsledkem může být vznik trvalých pocitů méněcennosti, stavůúzkosti, nedostatek sebedůvěry a vlastní nedostatečnosti, které dále vedou k problémůms interakcí a komunikací s druhými lidmi, poruchám chování, různým psychosomatickýmporuchám nebo k posttraumatické stresové poruše.Sexuální zneužívání dítěte zahrnuje jeho nepatřičné vystavení sexuálnímu kontaktu, jakékolisexuální dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoli, komu bylo dítě svěřeno do péče nebos kým se dostal do kontaktu. Často dochází i k vynucování mlčenlivosti dítěte formouvykořisťování.V posledních letech se kromě fyzického týrání a zanedbávání dětí hovoří i o tzv. emočnímzneužívání dítěte. Projevuje se jako trvale nepřátelský postoj rodiče k dítěti nebo naprostýemoční chlad vůči němu. Vztah rodiče k dítěti je instrumentální, rodič sleduje pouzeuspokojení vlastních citových potřeb a stejně jako při týrání nebo zanedbávání potřeby dítěteopomíjí.Mezi tzv. zvláštní formy CAN patří systémové týrání, organizované zneužívání a rituálnízneužívání.Systémové týrání je zapříčiněno systémem, který byl založen na pomoc a ochranu dětí a jejichrodin a kterému jsou vydány napospas. Dítě je tímto systémem poškozováno (např. neustálévystavování různým vyšetřením lékařem, psychologem). Někdy se označuje termínemsekundární victimizace.Pojem organizované zneužívání zahrnuje např. obchodování s dětmi za účelem získání levnépracovní síly nebo dárcovství orgánů.Do kategorie tzv. rituálního zneužívání spadá především Münchhausenův syndrom neboMünchhausenův syndrom by proxy (= v zastoupení). Jedná se o rodičovskou fabrikacipatologických příznaků, jejíž motivace je různá. Vyplývá z představy rodičeo nemoci dítěte, které je tak vystavováno nejrůznějším lékařským vyšetřením,popř. hospitalizacím bez zjevné příčiny. V případě nevhodně zvolené léčby může dojítk vážnému poškození zdraví dítěte.Rizikové faktory podílející se na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte v rodině: 1. Biologické faktory na straně dítěte – činí dítě zranitelnějším a přístupnějším, např. děti s nízkou porodní váhou, předčasně narozené, s poruchami chování (hyperaktivita), s tělesnými a duševními poruchami 2. Rizikové faktory na straně dospělého – např. laktační psychóza 3. Mikrosystém rodiny – např. střídání partnerů 4. Faktory vznikající ve vnějším prostředí rodiny – např. nezaměstnanost, špatná ekonomická situace
  3. 3. 5. Sociální izolovanost rodiny – např. anonymita velkých sídlišť a obecný nezájem okolíRizikové skupiny dětí ohrožené týráním: - děti handicapované - děti trpící ADHD - děti jiné barvy pleti, jiného etnika - děti slaboduché - děti úzkostnéPotenciální pachatelé: - osoby závislé na psychotropních látkách - osoby s narušenou osobností, se sklony k agresivitě - psychicky nemocní lidé - členové tzv. „agresivních skupin“ - osoby dlouhodobě vystavované stresuNejlepšími způsoby předcházení vzniku syndromu CAN se jeví především vytipovánídysfunkčních rodin, využití veškeré dostupné sociální (poradenské) pomoci těmto rodinám čijednotlivcům, popřípadě umístění dítěte do náhradní rodinné péče.
  4. 4. Použitá literatura:BECHYŇOVÁ, Věra. Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém. Vyd. 1. Praha: IREAS,Institut pro strukturální politiku, 2007, 229 s. ISBN 9788086684475. - autorka je kvalifikovaná v oboru - kniha zkoumá téma do hloubky - autorka je objektivní - text je bezchybný a na odborné úrovni - autor erudovaný v oboru - odborná terminologie - aktuálnost informací - objektivní zaměření, dostatečná šíře pojetí tématu

×