Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pronoms febles amb exemples

57,996 views

Published on

Pronoms febles, exemples, llengua catalana, mestres, universitat de valencia.

Exposició realitzada a l´aula.
"Llengua catalana per a mestres"

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pronoms febles amb exemples

 1. 1. PRONOMS FEBLES<br />Els pronoms febles o àtons són uns elements que equivalen a un nom o a un sintagma nominal i que es pronuncien formant una unitat prosòdica amb el verb, és a dir, sempre van al costat del verb. La funció principal que exerceixen és la de substituir complements que ja han aparegut en el discurs (funció anafòrica) per evitar repeticions innecessàries.<br />
 2. 2. COL·LOCACIÓ I FORMES<br />
 3. 3. COMPLEMENT INDIRECTE <br />SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL<br />
 4. 4. Quan la resposta a qui fa l’acció es a ell/a ella/a ells/a elles els pronoms que substitueixen el CI son: LI (singular) i ELS (plural) <br />*Pleonasme<br />
 5. 5. COMPLEMENT DIRECTE<br />SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL<br />
 6. 6. <ul><li>Una vegada localitzat el complement directe, cal identificar si és definit, neutre o indefinit:- Un CD és definit quan està determinat mitjançant un article (el/la/els/les) o un demostratiu (aquest/a/s/es, aqueix/a/os/es, aquell/a/s/es) o és un nom propi.Exemple: «Compraré el cotxe» (la moto, els cotxes, les motos). «He comprat aquest cotxe» (aquesta moto, aquests cotxes, aquestes motos).- Un CD és neutre quan és un demostratiu neutre (açò, això, allò) o tota una oració equivalent a un demostratiu neutre, o va amb la paraula tot.Exemple: « He comprat aquest cotxe» «L´he comprat aquest cotxe»- Un CD és indefinit quan no està determinat o ho està per un indefinit (un, algun, cap...) o un quantificador (molt, poc, tant...). Exemple: «Vull açò» «Mira allò».</li></li></ul><li>COMPLEMENT ATRIBUTIU<br />SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL<br />La substitució per pronoms del complement atributiu és similar a la del complement directe:<br /> <br /><ul><li>Si l’atribut és definit (determinat per un article o demostratiu) és substituït pels pronoms el, la, els, les (amb totes les seues formes):</li></ul>«El teu amic és el metge del poble» (El teu amic l`és)<br />«Aparenta elsnorantaanys que té» (Els aparenta). <br /> <br /><ul><li>Si es tracta d’un atribut indefinit, un demostratiu neutre o una oració és substituït per ho:</li></ul> «El teuamicésmetge» (El teuamichoés). <br /> «Aparenta tenirnorantaanys» (Ho aparenta).a)<br /> <br />
 7. 7. COMPLEMENT CIRCUNSTANCIAL<br />SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL<br />El CC de manera és substituït sempre pel pronom hi (-hi) i el podreu localitzar preguntant-vos com es fa l’acció.<br />Pere treballava de valent-> Perehi treballava <br />Marc, camina de pressa, per favor!-> Marc, camina-hi, per favor! <br /> <br />Els altres complements circumstancials també són substituïts pel pronom hi, llevat d’un únic cas: si el complement és introduït per la preposició DE, és substituït per en (n’ / ‘n / -ne).<br />Torna al poble!-> Torna-hi!Torneu al treball!-> Torneu-hi!<br />
 8. 8. COMPLEMENT PREPOSICIONAL I DE RÈGIM VERBAL<br />Alguns dels verbs que admeten aquest complement:<br />SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL<br />Com els complements circumstancials, si el complement de règim verbal és introduït per la preposició DE és substituït per en (n’ / ‘n / -ne), però si és introduït per qualsevol altra preposició és substituït per hi (-hi):<br />
 9. 9. COMBINACIÓ DE PRONMS FEBLES<br />La col·locació davant o darrere del verb segueix la norma següent:<br /> <br /><ul><li>Han d’anar sempre junts: o els dos davant o els dos darrere.
 10. 10. Sempre col·locarem l’apòstrof tant a la dreta com puguem:</li></ul>li’l donaré però li l’he donat<br /> <br />Ordre de col·locació:<br />
 11. 11. <ul><li>Les combinacions LA + HI, SE + US no s’apostrofen:</li></ul>Posa la llibreta damunt la taula: posa-la-hi<br />Se us ha dit que calleu<br /> <br /><ul><li>Davant del verb: els pronoms EM, ET, ES quan entren en combinació amb un altre pronom prenen la forma ME, TE, SE:</li></ul> <br />Em dóna peròme la dóna<br />Et dóna però te’l dóna<br />Es mira però se la mira<br />
 12. 12. <ul><li>Darrere del verb:  </li></ul>Si es combinen dos pronoms i el verb acaba en consonant (i per tant no es pot apostrofar) el primer adopta la forma plena (-los, -nos, -vos, -me, -te, se):<br />vull donar-los-ho, dir-vos-ho, menjar-me’n, donar-te’n<br />Si es combinen dos pronoms i el primer acaba en –S, s’utilitza la forma reforçada en el segon:<br />porta’ns-en, poseu-nos-en, doneu-los-els<br /> <br />Les combinacions: -ME-LA, -TE-LA, -SE-LA no s’apostrofen encara que el verb acabe en vocal:<br />Dóna-me-la; emporta-te-la<br /><ul><li>No són possibles les combinacions: *HI + HI *HO + EN</li></ul> *HO + HI *EN + EN<br /> *HO + HO<br />
 13. 13. Un dels problemes més greus que està patint el català actualment és la pèrdua dels Pronoms Febles "EN" i "HI", a causa de la traducció literal del castellà.<br />Els pronoms febles són uns pronoms necessaris per entendre el significat de moltes expressions en les que volem estalviar-nos de dir un Complement Directe (el substituïm per "EN") o bé un complement circumstancial (el substituïm per "HI").<br />EXEMPLES:<br />Avui menjaré espaguetis.......................Avui menjaré (INCORRECTE).<br />Avui menjaré espaguetis......................Avui EN menjaré (CORRECTE)<br />Demà aniré a Terol?.........................Demà aniré (INCORRECTE)<br />Demà aniré a Terol?..........................Demà HI aniré (CORRECTE)<br />Aplicacionsincorrectes<br />
 14. 14. El verb HAVER-HI:<br /> S’utilitza de forma incorrecta sense el pronom HI a causa de que en castellà no s’utilitza.<br />Exemple: Hubogente que no vino.<br />Va haver gent que no va vindre (INCORRECTE)<br />Hi va haver gent que no va vindre (CORRECTE)<br />
 15. 15. Equivalències en llenguaespanyola<br /><ul><li>em: similar al pronom me del espanyol.
 16. 16. et: similar al pronom te del espanyol.
 17. 17. ens: similar al pronom nos del espanyol.
 18. 18. us: similar al pronom os del espanyol.
 19. 19. es: similar al pronom se del espanyol.
 20. 20. el: similar al pronom lo del espanyol.
 21. 21. la: similar al pronom la del espanyol.
 22. 22. li: complemento indirecte singular, similar al pronom ledel espanyol.
 23. 23. els: pot correspondre al los o al les del espanyol, segons si és objecte directe masculí plural, o bé objecte indirecte plural de qualsevol dels dos gèneres.
 24. 24. les: similar al pronom las del espanyol.
 25. 25. ho: complement directe neutre (esto, aquello) o preposicions subordinades substantives de complement directe.</li></li></ul><li><ul><li>Existeixen formes del català que no tenen equivalència en l’espanyol.</li></ul> EN<br /> Exemple: Tengocaramelos, ¿quieresuno?<br /> Tinc caramels, vols un? (INCORRECTE)<br /> Tinc caramels, en vols un? (CORRECTE) <br /><ul><li>Pronunciació «u»</li></ul> Exemple: Voy a dártelo / Vaig a donar-t’ho<br />Algunesdiferències entre llengües<br />
 26. 26. <ul><li>Combinació de pronoms</li></ul> Exemple: Vamos a comérnoslo / Anem a menjar-nos-el<br /><ul><li>En llengua espanyola no s’utilitza apóstrof ni guió.</li></ul> Exemple: T’ho demane per favor, dona-li-ho / Te lo pido por favor, dáselo.<br /><ul><li>«Se» «Es»</li></ul> Exemple: Ell es banya / Él se moja<br />

×