Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010

2,975 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

تقرير مرصد اوضاع النساء في مصر يوليو 2009 -ابريل 2010

 1. 1. ‫يقدم هذا الكتاب حماولة لتوثيق جتربة هامة من جتارب املجتمع املدنى تتجاوز الأداء‬‫التقليدى، تعك�س خربة نراها �ضرورية ملنظماته املختلفة، تت�ضمن حماولة لر�ضد اأو�ضاع‬‫ً‬‫الن�ضاء ومتابعة تطورها من خالل مالحظات العمل امليدانى جلمعيات الئتالف، ف�ضال‬‫عما تتناوله ال�ضحافة القومية واملحلية من ق�ضايا الن�ضاء، كما ن�ضجل فيه جتربة الئتالف‬‫وعدد من اجلمعيات لتقدمي تقرير الظل اأثناء مناق�ضة تقرير م�ضر الدورى ملتابعة‬‫تطبيق اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة اأمام اللجنة املعنية بالأمم‬‫املتحدة ال�ضيداو فى جنيف 0102.. وناأمل اأن ي�ضهم هذا اجلهد فى بناء قدرة منظمات‬ ‫ً‬‫املجتمع املدنى على تطوير اأدائه على امل�ضتوى الوطنى لي�ضبح طرفا فى �ضنع م�ضتقبل‬ ‫ً‬ ‫اأف�ضل لوطننا، ومن اأجل اأن يطل على املجتمع الدوىل مربزا وجه بالدنا احل�ضارى.‬ ‫* *‬‫من بداية ت�ضعينات القرن املا�ضى تطور اأداء اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية ب�ضورة‬‫كبرية وتزايدت تدريجيًا م�ضاحات الأدوار التى يلعبها حيث انتقل فى ممار�ضاته من‬‫حدود الدور اخلدمى الذى ظل ميار�ضه منذ بدء ن�ضاأة اجلمعيات الأهلية فى منت�ضف‬‫القرن التا�ضع ع�ضر اإىل اآفاق دور جديد فى الدفاع عن احلقوق وامل�ضاركة فى اتخاذ‬‫ً‬‫القرار، وهو الأمر الذى يتواكب مع الجتاه الدوىل املتنامى الذى ي�ضتدعى دورا فاعال‬ ‫ً‬ ‫للمنظمات غري احلكومية فى التنمية امل�ضتدامة.‬ ‫* *‬‫وجاء ت�ضكيل ائتالف من اجلمعيات العاملة فى جمال تنمية اأو�ضاع الن�ضاء ا�ضتجابة‬ ‫ً‬‫وتفاعال طبيعيا مع هذا املناخ، خا�ضة فى اإطار متابعة تطبيق اتفاقية الق�ضاء علىجميع‬‫اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة التى �ضدقت عليها م�ضر فى �ضنة 1891 والتى �ضاغها املجتمع‬‫الدوىل باعتبارها املرجعية القانونية لتمكني الن�ضاء فى خمتلف اأنحاء العامل من ممار�ضة‬‫حقوقهن الإن�ضانية الطبيعية فى مواجهة واقع من الظلم والقهر والتمييز ب�ضبب النوع‬ ‫اأدى اإىل احلرمان من احلياة احلرة الكرمية عانت منه املراأة فى كل مكان.‬ ‫* *‬‫وجدت جمعيات الئتالف فى جتمعهم �ضنة 79 فر�ضة جيدة لتفعيل اجلهود املتناثرة‬‫املوجهة لتح�ضني اأو�ضاع الن�ضاء والت�ضدى لأ�ضباب تخلفها عرب متابعة تطبيق هذه‬‫التفاقية على اأر�س الواقع من خالل ا�ضتخدام الآليات املعتمدة دوليًا لتحقيق هذا‬ ‫الغر�س.‬‫هى جتربة رائدة ورائعة حيث اإنها ترجمت قدرة املنظمات غري احلكومية على تكوين‬ ‫فريق عمل.‬
 2. 2. dBÄ v ¡U Më U UCÁË ŸU{Ë√ b dÄ d dI ≤∞±∞ q¹dÐ≈ ≠ ≤∞∞π uOÃu¹
 3. 3. ©≤∞±∞ q¹dÐ≈ ≠ ≤∞∞π uOÃu¹® dBÄ v ¡U Më U¹UCÁË ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð ∫»U²Jë Ê«uMŽ œuL×Ä qÄ√ ∫·«dý≈ Ø È—bÁ WOÄUÝ Æœ ∫d¹d% Øs Š Uý— ∫œ«bŽ≈ …√d*« WOLMð vI²KÄ ∫—«b ≈ ≤µ∑¥∞∂¥¥ fÂUHOKð ≠ …d¼UIë ≠ uOÃu¹ ≤∂ Ÿ—Uý ≥≥ fwid.fwid@yahoo.com Fw. cedaw.moitor@gmail.com bOÝ WHOKš ∫v½Ëd²JOÃ≈ lLł tðU×ý ÂdJÄ ∫vMHë ëdšù«Ë ·öGë ≤∞±± d¹UM¹ ¨vÃË_« WF³Dë
 4. 4. vK‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡;« b‡‡ ‡ ‡ ‡ dë o‡‡ ‡ ‡ df¹u? ë WE U?×?Ä Ø …d?Ý_« rOEMð W?OF?L?ł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b¹“ rK ?Ä W?LO? СUMO?Ý ‰U?Lý W?E U×?Ä Ø W¹ËUMO? ë …√d*« ‚u?I?Š W?OF?L?ł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œË«œ ¡UNÐÂu?OH?ë WE U×?Ä Ø…d?Ý_« W¹U?Ždà Âu?OHë W?C?N½ W?O?FL?ł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v ?O?Ž ÊUC?Ä—…e?O?« WE U?×?Ä Ø W¹d?B*« …√d*« U¹U?CÁ W? ?ÝR?Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —u½ b?LŠ√ ÊU1—U?ÂÊ«u??Ý√ WE U?×? Ä ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b?L? (« uÐ√ tKë b??³?ŽW¹—bMJÝù« W?E U?×?Ä Ø W?O? LM²Ã«Ë …√d*« W?O? F?L?ł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …e?L?Š ¡U?OKŽW?OKO?ŽU?L?Ýô« WE? U?×?Ä Ø W?OÐd?Fë …√d*« W?O?F?L?ł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UDŽ …b?łU?Än¹u?Ý vMÐ WE U?×Ä Ø V¹—b?²Ã«Ë  U?Äb? Kà WOD?³Ië W?O?FL?« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d?OMÄ s ×?ÄU?OM*« WE U×?Ä Ø Ÿ—«uAë W?LFÞ√ vFzUÐ W?¹UŽ— W?OF?Lł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bL?×Ä b?OÝ bL?×Ä◊uO?Ý√ WE U?×Ä Ø WKÄUJ²*«  U?Äb Kà W¹U?Ždë W?OF?Lł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œuL?×Ä v×?² vHD?BÄ ∫  √ Ø ÊuŽuD²*«…d¼U?Ië WE U?×Ä Ø W?O?LM²Ã«Ë —«u×Kà U?M²LK W?O?FL?ł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ `ÃU b?LŠ√…e?O?« WE U?×?Ä Ø W?O?LM²Ã«Ë ‚u?I?×Kà vÄ√ W?O?F?L?ł ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈËUBë vN½ ∫W¹eÂd*« …b «dë s‡‡‡‡‡‡‡‡ Š U‡‡‡‡‡ý— ∫b dLKà W|—«œù« WI M*« bÃU‡‡‡‡‡‡‡š v‡‡‡‡‡‡Ä ∫·«dýù« vF U‡‡‡‡‡Aë ”U‡‡‡M¹≈
 5. 5. U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ u ;« µ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bON9 ∫‰Ë_« qBHë æ ∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫¡U MÃUÐ —U&ô« ∫w½U¦Ã« qBHë æ ±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ∫YÃU¦Ã« qBHë æ ≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W¹œUB²Áô«Ë WOŽU?L²łô« ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ∫lЫdë qBHë æ µµ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …√dLKà W¹dÝ_«Ë WO½u½UIë ‚uI(« ∫fÄU)« qBHë æ ∏± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ …√d*« b{ nMFë ∫”œU ë qBHë æ±±π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ øs¹dšü«  U¹d( VKÝ Â√ ÆÆ…√d*« W¹d( „UN²½« ∫»UIMë ∫o×KÄ æ±≤≤ WOzUCIë V UM*« vKŽ ‰uB(« qł√ sÄ W¹dB*« …√d*« ‰UC½ æ ÆÆÆÆ d?B?Ä Èd¹d??Ið W?A?ÁUMÄ w W?O?Äu?J(« d?O?ž  U?LEM*« W?Ðd?& oOŁuð æ ‰UJý√ lO?L?ł wK?Ž ¡U?C?Ië W?O?ÁU?Hð« oO?³Dð W?FÐU??²* lÐU? Ã«Ë ”œU? ë±¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∞ nOMł ≠ …√d*« b{ eO?OL²Ã«±µ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∞ nOMł ≠ WOÄuJ(« dOž  ULEM*« WÐd& oOŁu²Ã WOŠ  «œUNý æ±∑± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ o?Šö*« æ
 6. 6. µ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ON9…√d*« b?{ eO?OL²?ë ‰UJý√ W U? ¡UGÃ≈ W?OÁU?Hð« vKŽ dB?Ä XÁb Ê√ cMÄ U?ÄUŽ 5ŁöŁ W?ЫdÁÂUŽ d?BÄ UNOKŽ XÁb? Ë ±π∑π ÂUŽ …b×?²*« 3úà WÄUFë WO?FL« U?NðbL²Ž« w²Ã« åË«b?O ëòlOL?−Ð …√d*« b{ eOO?L²Ã« vKŽ ¡UCIë ¢ w¼Ë W?OÝUÝ_« WO½u½U?Ië …bŽUIë vKŽ ΫœU?L²Ž« ±π∏±vKŽ ÊuJð Ê√ V−¹ WKÄU?Aë WO?LM²Ã« Ê√ vKŽ WO?ÁUHðô« bO?ÂQð vÃ≈ W U?{ùUÐ ¨ ¢ Ád¼UEÄË tÃUJý√…«ËU? *« vKŽ ·«dÞ_« ‰Ëbë W? U? qL?FðË a¹—U?²Ã« p?Ö cMÄË ¨ …√d*«Ë qłdë 5Ð …«ËU? *« Âb?Á «¡«dł≈ –U? ð« ‰öš sÄ W U?)«Ë WÄUFë s¹œU?O*« lOLł w? ‰UłdÃ«Ë ¡U Më 5Ð ‚u?I(« w Æ …«ËU *« Ác¼ ÊULCà WO½u½UÁ dOЫbðË—uD²Ã« rž—Ë ‰Ëbë sÄ dO?³Â œbŽ sÄ UNOKŽ o¹b?B²Ã«Ë U¼œUL²Ž«Ë W?IOŁuë Ác¼ —Ëb rž—ËÊ√ ô≈ ¨ W?O?ÁU?H?ðô« Ác?Nà WÐU?−?²?ÝU?? rÃU?Fë oÞUMÄ sÄ b?¹b?Fë w ¡U? Më ŸU?{Ë√ w? ”u?LK*«¨qL?FÃ«Ë r?OKF?²Ã« U?N?MÄ W?HK²? ? Ä  ôU?−?Ä w WðËU??H?²?Ä W?O?Žu?½  «u?−? œu?łË sŽ n?AJ¹ lÁ«uë ôb?F?Ä rÁU?Hð vKŽ …Ëö?Ž ¨W?×?Bë ¨ —«d?Ië lM dz«Ëœ w W?—U?A*« ¨ wŽU?L?²?łô« ÊU?L?CëFeminization of poverty ¢ dI?Hë YO½Qð ¢ …d¼UEÐ vL? ¹ UÄ  “d √ w?²Ã«Ë ¡U Më 5Ð d?IHë Æ’uB)« tłË vKŽ …√d*« ‚uIŠË WÄUŽ WHBÐ WOLM²Ã«  UOKLŽ iNł√ Ícë dÄ_«W?Âd??Š ‰ö?š sÄ pÃ–Ë W??O?ÁU?H?ðöà wKF?H?ë c?O?HM?²Ã« W?FÐU??²?Ä vÃ≈ wÃËbë lL??²?:« wF??Ý pÃcÃw “d??;« —uD²Ã« vK?Ž ·u?ÁuKà ±ππµ 5?JÐ v²??ŠË ±π∏µ wÐËd?O½ s?Ä Î«¡bÐ W?O?ÃËbë  «d9R*«…u?−? Hë œu??łË —«d?L? ²?Ý« W??OÃËbë d¹—U??I?²Ã«Ë  «d??ýR*« X×?{Ë√ Y?O?Š ¨rÃU??Fë ¡U? ?½ ŸU?{Ë√vKŽË ¨ W?O?ŠU½ sÄ WO?LM²Ã«  U?OKL?Ž vKŽ dŁ_« d?³?Â√ tà ÊU U?2 ¨s¹œUO*« sÄ b?¹bFë w W?O?ŽuMëW?O?L¼√ vKŽ bO?ÂQ?²Ã« vÃ≈ …b?×?²*« 3_« XF?Ý UM¼ sÄË ¨ Èd?š√ WO?ŠU½ sÄ ¡U? Më b?{ e?OO?L?²Ã«W?Oz«dł≈ W?Lłd?ð WÐU¦0 5JÐ qL?Ž ÃU?NMÄ ÊUÂË ¨ W?OÁU?Hðô« Ác¼ vKŽ XÁb? w²Ã« ‰Ëbë W?FÐU²?ÄoO?I? %Ë …√d*« vKŽ lÁ«uë e?O? O?L?²Ã« Wë“ù W??OKO?B?H?ð qL?Ž WDš sL??Cð YO?Š ¨ W?O? ÁU?Hðô« œ«u*¡UM³Ã W?L?ÝU?Š  ôU−?Ä ÃU?NM*« U¼d?³?²Ž« ¨w²Ã«  ôU?:« nK²? ?Ä w qłdë 5ÐË U?NMOÐ …«ËU? *«wŽU??L? ²? łô«Ë wÝU??O? ë sÄ_« oO??I? % qł√ sÄ Âb??I? ²? ÄË ‰œU??ŽË —«d?L? ²? Ýöà qÐU??Á lL??²? −? ÄvMŁUÐ  ôU?:« Ác¼ 5JÐ ÃUNMÄ œb?Š bÁË »u?FAë lO?Lł Èbà w¾?O³Ã«Ë w? UI¦?Ã«Ë ÍœUB?²Áô«Ë—UŁ¬ ¨ …√d??LKà t??łu*« nMFë ¨ …√d?*« W?×? ¨…√d*« rOK?Fð ¨ …√d*« d??I? ∫ XM?L?Cð ôU??−? Ä d?A? Ž…√d*« ‚u?IŠ ¨ —«d?Ië lM dz«Ëœ w? W—U?A*«Ë …√d*« ¨ œU?B²?Áô«Ë …√d*« ¨ W?×K *«  U?Ž«eMëW??O?F? O?³?Dë œ—«u*« …—«œ≈ w …«ËU?? *« Âb??Ž ¨Âö?Žù« w …√d??LKà wD?LMë d¹u??B?²Ã« ¨ W??O½U?? ½ù«Ê√ vKŽ …√d*« ŸU{ËQÐ ÷uNMKà WO ÝR*«  UOÃü« «dOš√Ë ¨ WKHDë b?{ eOOL²Ã« ¨W¾O³Ã« W¹ULŠË Æ’U)« ŸUDIÃ«Ë ¨w½b*« lL²:«Ë wÃËbë lL²:« ¨  UÄuJ(« 5Ð W«dAë ‰öš sÄ pÖ r²¹W??OzU/ù« ·«b¼_« œb??% W?I? OŁË —«b?? ù rÃU?Fë …œU??Á lL??²?ł≈ …b¹b??« W??O?HÃô« l?KDÄ w Ëb¹bFë 5LCð sŽ öC ¨…√d*« 5J9 ‰uŠ ÎU×¹d? Ë ÎU×{«Ë ÎU b¼ XMLCð ¨…b¹b« WOHÃúÃ Æ WO½UL¦Ã« ·«b¼_« WOIÐ w WOŽuMë  «dýR*« sÄ
 7. 7. b‡‡‡‡‡ON9 ≠ ∂«c¼ w Ë ¨W?O?ÁU?Hðô« oO?³?Dð W?FÐU?²?Ä w W?O?ÄuJ(« d?O?ž  U?LEM*« —Ëœ “d?Ð «c¼ sÄ U?ÁöD½«Ë¡U Më ŸU{Ë√ w —uD²Ã« W?FÐU²* UÄUŽ dAŽ vMŁ« cMÄ dB0 åË«b?O ëò ·ö²z« fÝQð —UÞù«Ícë ¢ qEë¢ d¹dIð .bIð ‰öš sÄ pÃ–Ë ¨UNà WIŠöë  UO u²Ã«Ë WOÁUHðô« WOFłd0 dBÄ wU??N?²?KH??ž√ w²Ã«Ë ¨lL??²?:« w? …√d*« t??ł«uð w²Ã« W??ÝU?? ?(« qzU?? *« r?−?Š vK?Ž ¡u?Cë v?IK¹vŽ«dð W?? OMÞË  U?? ÝU??O? Ý ‰ö?? š sÄ ‰Ëbë s?J9 WáU?? ? ?LKà W?? Oì b??F¹ p?ÃcÐ u¼Ë ¨  U?? ÄuJ(«VKG?²Kà  UÄuKF?Ä …bŽU?Á ¡UMÐË b dë v?KŽ qEë d¹dIð b?L²?F¹Ë Æ UNðU?ÄUL?²¼«Ë …√d*«  UłU?O²?Š« U??O? −?O?ð«d?²? Ý« sÄ b?? dë ÊuJ?¹ Ê√ vKŽ ¨ d¹—U??I? ²Ã«Ë  «¡U??B? Šù« d? «u?ð Âb?Ž WK?JA??Ä vKŽ5Ð ÂUN*« oO Mð sJ1Ë ¨ ’Uš qJAÐ …√d*«Ë WÄUŽ ÊU ½ù« ‚uIŠ ‰U−Ä w WKŽUHë  ULEM*« U?ÄuK?F*« d?O? uðË  U??ÂU?N?²½ô« sÄ 5F??Ä Ÿu½ b? dÐ U?N?MÄ q h²? ð YO??×Ð W?LEMÄ s?Ä d?¦?Â√ ÆUNÐ W U)« WÄ“öëoO³Dð ¢ WFÐU²Ä w w½b*« lL²:«  ULEMÄ tÐ ÂuIð Ícë —Ëbë ‚UOÝ w d¹dI²Ã« «c¼ wðQ¹Ë «d?²? w Íd?B*« lL?²?:UÐ ¡U? Më ŸU?{Ë√ b? dà U?Nà W?I?Šöë  UO? u?²Ã«Ë W?O?ÁU?Hðô« œ«u?Ä—ËU×LKà ÎU?I Ë dBÄ w ¡U? Më ŸU{Ë√ w “d;« ÂbI?²Ã« b — ‰öš sÄ pÃ–Ë ¨WHK²? Ä WOMÄ“W??O½b*« ‚u??I? (« ¨¡U?? M?ÃUÐ —U??&ô« ∫ w WK¦??L? ²*«Ë W??O? ÁU??Hðô« U??N? OÃ≈  —U??ý√ w?²Ã« ¨W??O? ? OzdërŁ ©WOB Aë ‰«uŠ_« ‰U−Ä® WO½u½UIë ‚uI(« ¨W¹œUB²Áô«Ë WOŽUL²łô« ‚uI(« ¨WOÝUO ëËd¹d?I²Ã« ‰ËUM?²¹ «dO?š√Ë ¨UN?Ð W U?š WO? uð  —b? w²Ã« pKð ¨…√d*« b?{ nMFë W?OC?Á ‰ËUM²¹XK¦?Ä YO?Š ¢»U?IMë¢ W?O?C?Á w¼Ë ¨Íd?B*« ‚U?O? ë w lÝ«Ë ‰b?ł U?NÃu?Š —«œ W?OŽd? W?O?C?ÁU¹U?CIë d¹d?I?²Ã« ‰ËUM²¹ Ë «c¼ ¨  U¹u? Më 5Ð UL?OÝôË d?z«Ëbë sÄ b¹bFë w W?O? öš W?OC?Á ∫ WOÃU²Ã« Æ ¡U MÃUÐ —U&ô« ≠± Æ WOÝUO Ã«Ë WO½b*« ‚uI(« ≠≤ Æ W¹œUB²Áô«Ë WOŽUL²łô« ‚uI(« ≠≥ Æ © WOB Aë ‰«uŠ_« ‰U−Ä ® WO½u½UIë ‚uI(« ≠¥ Æ ¢ …√d*« b{ nMFë ¢ WOCÁ ≠µ Æ ¢ »UIMë ¢ WOCÁ ≠∂¨WO?ÝUÝ√ WO?FłdL? WOÁU?Hðô« œuMÐ .bIð ÎôË√ ∫ w d¹d?I²Ã« UN?F³ð« w²Ã« WO?−NM*« q¦?L²ð˨d?BÄ w ¡U? Më ŸU{Ë√ b? dð w²Ã« W?OÄuJ(« d?O?žË WO?ÄuJ(«  ULEM?*« iFÐ œuN?ł UN?OKðsÄ ¡Ëd?I*« Âö?Žù« tÃËUMð U?Ä b? — ‰ö?š sÄË WÁö?Fë  «– W?OÃËbë d¹—U?I?²Ã« ‰ö?š sÄ U?C¹√Ë U?Áu?F*« iFÐ vÃ≈ …—U?ýù« lÄ ¨U?N?OÃ≈ …—U?ýù« XI?³Ý w²?ë  ôU:« w “d?;« Âb?I?²Ã« YO?Š‰Ëeð Ë√  «d??G?¦Ã« b? ?ð v²?Š r²¹ Ê√ wG??³M¹ U?Ä ¨ Ϋd??O?š√Ë ¨U??N?O? Âb??Ið “«d?Š≈ ÊËœ XÃU??Š w²Ã« ÆdBÄ w ¡U Më ŸU{Ë√ w ÂbI²Ã« “«dŠ≈ ÊËœ ÎözUŠ nIð w²Ã«  UÁuF*«
 8. 8. ∑ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð ‰Ë_« qBHë WKFHÄ dO U UO Ë ”—U2 nM ∫ ¡U MÃU —U&ô« bONL‡ð—U&ô«Ë WÄUŽ œ«d _UÐ —U&ô« ‚UD½ l ð« …dOš_« W½Ëü« w t½√ vÃ≈ WOÃËbë d¹—UI²Ã« dOAðœËb?(« ÕU?²?H½«Ë …—U?−?²Ã«Ë œU?B?²?Áô« W*u?Ž W?OKL?Ž l?Ä W? U?š ¨’u?B?)« t?łË vKŽ ¡U? MÃUÐqL?A¹Ë ¨ ‰ËbKà ΫdÐU?Ž ÎUL? ?{ ÎU¹dÝ ÎUÞU?A½ d?A³ÃUÐ —U?&ô« `³? √ YO?×Ð ¨ ‚«uÝ_« d¹d?%Ëw qL??FÃ«Ë v M?« ‰ö?G??²?Ýô«Ë ‚d?Ã«Ë W?OÃe?M*« W?Äb??)« w ¡U?? Më ‰ö??G?²??Ý« ◊U??AMë «c¼W?OÐd?Fë WO½U? ½ù« W?O?LM²Ã« d¹d?Ið —U?ý√ bÁË ¨ f?M« WŠU?O?Ý t?OKŽ oKD¹ U?Ä Ë√ ¨W?OKOKë w¼ö*« ©±®‰Ëbë iFÐË Z?OK)« ‰Ëœ U?L?O??ÝôË W?OÐd?Fë Ê«bK?³ÃUÐ …d¼UEë Ác¼ —U??A?²½« vÃ≈ ≤∞∞π ÂU?FÃU?ÄU?L²?¼« dA?³ÃUÐ —U?&ô« Ÿu?{u?Ä ‰U½ pÃcà W?−?O²½Ë ¨ d?B?ÄË Êœ—_«Ë ÊUM³K Èd?š_« W?OÐd?FëW?OK;« œu?N«Ë W?OÃËbë  «d9R*« b?I?Ž ‰öš s?Ä pÖ 5³ð ¨b d?ë …d²? ‰ö?š ÎUOK?×ÄË ÎU?OÃËœ ÆWOÃËbë  UFL²:« W U ‚—Rð v²Ã« WKJA*« pK²Ã ÈbB²Ã« WÃËU;vKŽ ¡«uÝ W?OC?Ië pK²Ã W³? MÃUÐ dB?Ä l{Ë vKŽ ·dF²?ë wÃU(« qBHë ‰ËU?×¹ UM¼ sÄËÈu??²? *« v?KŽ ¡«u?Ý U??OK×??Ä WÃËc??³*« œu??N?« b?? — ‰ËUM²?¹ U?L?? ¨wK;« Ë√ wÃËb?ë Èu?²?? *«oOŁ«u?*UР«e??²Ãô« Èb???ÄË W??O??C???Ië pK²?à Íb??B??²Ã« q?ł√ sÄ pÃ–Ë ¨wÄuJ?(« d??O??žË w?ÄuJ(«vKŽ ¡U?C?Ië W?O?ÁU?Hð« U?N?L?¼√ sÄË ¨W¹d?B*« W?ÄuJ(« U?N?OKŽ XÁb? v?²Ã« W?OÃËbë  U?O?ÁU?Hðô«Ë Æ…√d*« b{ eOOL²Ã« ‰UJý√ lOLłU¼b?N??ý v²Ã« À«b?Š_« pKð U?C?¹√ b? d½ Ê√ œu?N?« pK?²Ã U½b? — ‰ö?š UM?OKŽ ÊU?Â˨œuN?« pKð —uB?Á Ë√ WOÃU?F ÈbÄ vKŽ ·d?F²Ã« lOD²? ½ UNÃö?š sÄ v²Ã«Ë ¨ÍdB*« lL?²:«—U&ô« W?OC?Á tł«uð v²Ã«  U¹b?×²Ã«Ë ZzU?²Më r¼_ U{d?ŽË qBHKà UB? KÄ ÂbI½ W¹U?NMë v Ë ÆÍdB*« lL²:« v ¡U MÃUÐ WOK;«Ë WOÃËbë WD¹d)« vKŽ ¡U MÃUÐ —U&ô« WOCÁ sÄ dBÄ l{Ë—U?&ô«Ë ¨ ÂU?Ž qJ?AÐ d?A?³ÃUÐ —U?&ô« W??O?C?Á XÃËUMð v²?ë W?OÃËbë d¹—U?I?²?ë “dÐ√ sÄ ÊU?ÂbFð dB?Ä Ê√ d³²Ž« ÈcÃ«Ë ¨≤∞∞π WOJ¹d?Ä_« WOł—U)« …—«“Ë d¹dIð u¼ ¨ ’U?š qJAÐ ¡U MÃUЗU?ý√Ë ¨ w M« ‰ö?G?²?Ýô«Ë Í—U³?łù« qL?Fë ÷d?GÐ ¡U? MÃUÐ —U?&öà —u?³?Ž W?NłË —b?B?Ät??OKŽ oKD¹ ÍcÃ«Ë U??ÄU??Ž±∏ sÝ ÊËœ  U¹d?B?*«  U?O??²?Hë sÄ »d??Fë ë˓ …d¼Uþ v?Ã≈ d¹d?I??²Ã«Ê«bK³Ã« w ÊU ½ù« sÄ√  U¹b% ¨ wzU/ù« …b?ײ*« 3_« ZÄU½dÐ ¨ ≤∞∞π ÂUFKà WOÐdFë WO½U? ½ù« WOLM²Ã« d¹dIð ©±® Æ ∏∑ ’ WOÐdFë
 9. 9. WKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫ ¡U MÃUÐ —U&ô« ≠ ∏…dÝUL ë iFÐ ‰öš sÄ  U−¹eë Ác¼ d?O Oð r²¹ YOŠ ¢ —UO *« ë˓ ¢ Ë√ ¢ XÁR*« ëËeë¢UL ¨‰U?HÞ_« »U$≈ ·bNÐ WO? M« WŠUO ë  ôbF?Ä b¹«eð vÃ≈ W U{ùUÐ ¨  UO?²Hë »—UÁ√ Ë√sNÐ —U?&ô« r²¹ wðöë ¡U? MKà Country Transate —u?³?Ž WÃËœ b?Fð d?BÄ Ê√ d¹d?I?²Ã« b?Â√vÃ≈ W?O?Ád?A?ë UЗË√ ‰ËœË U?O?ÝË—Ë U?O½«d?ÂË√Ë U?O?? ËœuÃu?ÄË ÊU?²? JГË√ sÄ  U??ÄœU?Ië W? U?šË ÆWLEMÄ WOÃËœ WOÄ«dł≈  UÐUBŽ ‰öš sÄ pÃ–Ë …—UŽbë  UJ³AÐ qLFKà qOz«dÝ≈ÊS? pÖ lÄË ¨—U?&ô« W?×? UJ* d?O¹UF?*« sÄ v½œ_« b?(UÐ dI?ð ô dB?Ä Ê√ d¹d?I?²Ã« nA?ÂËU?Äb?Ið  “d?Š√ d?B?Ä¢ Ê√ d?³?²?Ž«Ë ¨d?O¹U?F*« pKð l{uà Wþu?×K?*«Ë WÃËc?³*« œu?N?« iFÐ „UM¼XK «Ë YO?Š ¨d¹d?I²Ã« œ«b?Ž≈ U?NÁd?G²?Ý« w²Ã« …d?²H?ë ¡UMŁ√ —U&ô« U¹U?×?{ W¹UL?Š w Îö?O¾?{U0— ¨…e−?FÃ«Ë ¡U MÃ«Ë Ÿ—«u?Aë ‰UHÞ√ ¡«u¹ù Ϋe?ÂdÄ ±π qOG?Að wŽUL?²łô« sÄU?C²Ã« …—«“ËôË jI? «—UN?½ WŠu?²?HÄ ÊuJð e?«d*« Ác¼ sJà ¢≤∞∞∏ ÂU?Fë w —U?&ô« U¹U?×Cà W?¹UŽ— XÄb?ÁW?B?B ?²?Ä W¹U?Ž— „UM¼ sJð rà t½√ b?Â√ pÃc? ¨dA?³ÃUÐ —U?&ô« U¹U?×?Cà WKÄU?ý  UÄb?š Âb?IðWÄuJ(« wIKð rž—Ë Æ…—UŽbë vKŽ s¼d?Â√ wzöë  UO½«œu ë W Uš V½Uł_« —U?&ô« U¹U×C÷d?F?²Kà  «¡«d?ł≈ c? ?²ð rà U?N½S? ¨—U&ô« U¹U?×?{ vKŽ ·d?F?²Ã« W?O?H?O? vKŽ ÎU?³¹—bð W¹d?B*« Æ©±®W¹UŽdë wÄbI* rN1bIðË rNOKŽ…d¼Uþ Ê√ vÃ≈ © d?B?Ä ® Ë«b?O ë ·ö?²zô w½U?¦Ã« qEë d¹d?Ið —U?ý√ wK;« Èu?²? *« vKŽË…d?L²? ?Ä Xë“U?Ä wHO?Bë ëËeë —U?²Ý X?% UNðU?O?²Hà d?Ý_« lOÐË  U?O?²HÃ«Ë ¡U? MÃUÐ —U?&ô«X% W?OÃeM*« WÃU?LFë w  U?O?²HÃ«Ë ¡U? Më «b? ²?Ý« vKŽ …Ëö?Ž ¨UO?ŽU?L²?ł« ‰u?³I?Ä ¡UDž X%5½«u?Á w sNà W?O½u½U?Ië W¹U?L?(« »U?O?žË nMFKà W?−?O?²½ Ϋd?N?Á d¦?Â√Ë ¨…u? ?Á b?ý√ qL?Ž ·Ëdþw²Ã« œu?N?« r?ž—Ë ¨ W?OKF?  «¡«d?ł≈ Í√ c? ?²ð rà W?¹d?B*« W?ÄuJ(« Ê√ d¹d?I?²?ë b?Â√Ë ¨qL?Fë Æ U¹bײë iFÐ „UM¼ Xë“UÄ t½√ ô≈ WOÄuJ(« dOž  ULEM*« iFÐ sÄ XÃcЉËbë –U?? ðUÐ ’U??)«Ë W??O??ÁU??Hðô« sÄ ‰Ë_« ¡e??« sÄ ©∂® …œU?*« XB½ ºº «¡«d?ł≈ …—u? w «c¼ vK?−?²¹Ë ¨ …√d*« Âb?I?²Ã W?³?ÝUM*« d?O?Ыb?²Ã« W? U? ·«dÞ_«—U?&ô« W?× UJ?ÄË w UI?¦Ã«Ë wŽU?L?²?łô« „uK ë q¹b?Fð qł√ sÄ W¹—«œ≈Ë W?O½u½U?ÁlO??L??ł ·«dÞ_« ‰Ëbë c?? ?²ð ¢ t?½√ vKŽ ¨¡U??G?³Ã« ‰U??L??Ž√ w U??NÃö?G??²??Ý«Ë …√d*UЗU?&ô« ‰UJý√ lO?L?ł W?×? UJ* ¨U?NMÄ wF?¹dA?²?ë pÖ w U0 ¨ W?³?ÝUM*« d?OЫb?²Ã« ººÆ…√d*« ¡UGÐ ‰öG²Ý«Ë …√d*UÐ ¡U MÃUÐ —U&ô« WC¼UM* WOÄuJ(«  U ÝR*« —ËœvKŽ ¡«u??Ý ¡U?? M?ÃUÐ —U??&ô« W??C¼UM* œu??N??« sÄ b¹b??Fë ‰c?Ð W¹d??B*« W??ÄuJ(« ‰ËU??%UL?O Ë ¨ÍcOHM²Ã« Èu?² *« vKŽ v²Š Ë√ wM¹b?ë Èu² *« vKŽ Ë√ wzUC?IÃ«Ë wF¹dA²Ã« Èu?² *« ÆqOBH²Ã« sÄ ¡wAÐ œuN« pKð ‰ËUM²½ wK¹(1) U.S Department of State, trafficking in persons report, June 2009, the ninth annual report.
 10. 10. π ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð ∫wzUCIÃ«Ë wF¹dA²Ã« Èu² *« vKŽ—U&ô« W?× UJ* qÄU?ý Êu½UÁ ŸËd?AÄ WžU?O sÄ VF?Aë fK: WOF?¹dA²Ã« WM−K?ë XN²½«“dÐ_ Ϋœ«b?F?ðË œ«d? _« w —U?&ö?à W?I?O??Áœ  U?H¹d?F?ð ŸËd?A*« œ«u?Ä X?ML?Cð b??ÁË ¨œ«d? _« wœ«uÄ s?LC²ð U?L ¨d?BÄ w ÎU?ŽuO?ý d¦?Â_« bFð ô v²Ã« ‰UJý_« pÖ w U0 ¨—U?&ô« ‰UJý√ ôU?Š pÖ w U?0 ¨rNzU?Âd?ýË rz«d?« p?Kð w 5Þ—u?²*« vKŽ W??{Ëd?H*«  UÐu?I?F?ÃUÐ W? U?š¨rNðbŽU ?ÄË  ULÂU;« qŠ«dÄ W? U w —U&ô« U¹U×{ ‚u?IŠ W¹UL( œ«uÄË ¨»U?IFë b¹bAð¨W?OÞdAÃ«Ë W?OzU?CIë  ôU?:« w wÃËbë ÊËU?F?²Kà œ«uÄË ¨U¹U?×?Cë …bŽU? * ‚ËbM ¡U?A½≈˨ȗuAÃ«Ë VFAë w K−Ä vÃ≈ qFHÃUÐ Êu½UIë ŸËdAÄ ÂbÁ bÁË Æ ©±®WOÄU²)« œ«u*« wÃ≈ W U{≈W??O??×??Bë Êu??¾??A?ë ÊU?? sÄ W??Âd??²??A??Ä WM v?Ã≈ È—u??Aë fK−??Ä fO?z— t??{d??Ž Ê√ b??FÐË—b √ b?I ¨fK:« w W?ÄUFë W? K« vKŽ t{dŽ r?Ł t²Ý«—bà W¹d?A³Ã« W?OLM²Ã«Ë W¹—u?²ÝbÃ«Ë ÆŸËdA*« œ«uÄ vKŽ t²I «uÄ fK:«fK−??Ä w W?O?? UJë W¹b?U?Ð c?šR¹ rà t½√ b??$ ¨È—u?Aë fK?−?Ä W?I?? «u?Ä sÄ ržd?ÃUÐ sJÃËWM−?Kë 5Ð W??Âd??²???A*« WM−K?ë ŸU??L??²??ł« —u??C??Š V?F??Aë fK−??Ä f?Oz— i — YO??Š V?F??AëWO?ŽUL²łô«Ë W?OM¹bë Êu¾AÃ«Ë WO?ÄuIë W¾³?F²Ã«Ë wÄuIë sÄ_«Ë ŸU? bë ÊU VðUJÄË WOF¹d?A²Ã«—u?C?Š Âb??Ž V³?Ý Ê√ vÃ≈ WM−Kë W?? ?Oz—  —U?ý√Ë ¨Êu½U?I?ë W?A?ÁUM* b?I??F½« ÍcÃ«Ë ¨·U?ÁË_«ËŸËd?AÄ ‰u?Š  U½UOÐ ¡U?IÃù …uŽbë rN?OÃ≈ XNłË s¹c?ë ¡«—“uë »UO?ž u¼ VFAë fK−?Ä fOz—¨rNMŽ 5ÐËbMÄ ‰UÝ—SÐ «uH²Â« s¹cë sÄUC?²Ã«Ë WOKš«bÃ«Ë WOł—U)«Ë ‰bFë ¡«—“Ë r¼Ë Êu½UIëXI «Ë b?ÁË ¨ ÊUJ Ã«Ë …dÝ_« …d¹“ËË W?OÐUOMë fÃU?:«Ë WO½u½UIë Êu?¾Aë WM fOz— d?CŠËvÃ≈  «d??? U???Ië ë˓ rCÐ ÊU?J Ã«Ë …d???Ý_« …d¹“Ë XJ? 9Ë Êu½U???Ië vK?Ž U??O?zb??³???Ä WM−?KëfOz— tC? — UÄ u¼Ë ¨W?O½u½UIë s ë q³Á  U?O²?Hë Z¹Ëe²Ð ÊuÄu?I¹ sÄ W³ÁU?F* Êu½UIë ŸËd?AÄw …—U??&  «d? U?I?ë lO?L?ł Z?¹Ëeð —U?³??²?Ž« sJ1 ô t½√ v?KŽ «b?ÂR??Ä W?O½u½U??Ië Êu?¾??Aë WMw  U?ÄœU?? ?  ö?ÄU??Fë  U?O?²?H?ë vKŽ W? U?š W?¹U?L?Š l{uÐ »«u?Më VÃUÞ U?L? ¨’U?? ?ý_« Æ—«dL²ÝUÐ UNà s{dF²¹ vðöë W¾O ë WKÄUF*« sÄ sN²¹UL( ‰“UM*«VFAë fK−Ä fOz— tłË WÂd²A*« WM−Kë w WO½U¦Ã« …dLKà Êu½UIë ŸËdA* t²AÁUMÄ ¡UMŁ√Ë¢⁄—U? Âö¢ t½QÐ t?H ËË Êu½U?Ië ŸËdA?Ä œ«uÄ W?žU?O w W?—UA*«  U?N−Kà …œU?Š  «œUI?²½«sÄ ’u?B½ qI½ - U?Ä «–≈ —U?O?N½öà ÷d?F?²¹ b?Á Íd?B*« l¹d?A²?ë Ê√ …œUŠ W?−?Nà w «b?ÂR?ÄÊu¾?Aë d¹“ËË t²ÝUzdÐ U?NŽUL²?ł«  bIŽ b?Á WM−Kë X½UÂË ¨UM² U?IŁË VÝUM²ð ô WOÃËœ  UO?ÁUHð«t?OKŽ XI? «Ë ÍcÃ«Ë Êu½U?Ië œ«uÄ W?A?ÁUM* ÊUJ Ã«Ë …d?Ý_« …d¹“ËË W?OÐUOM?ë fÃU:«Ë W?O½u½U?IëÁc¼ Ê√ ‰b??Fë …—«“uÐ l¹d??A??²Ã« …—«œ≈ d¹b??Ä VI??ŽË ¨√b?³?*« YO?Š s?Ä W?IÐU??Ý W?? Kł w WM?−KëÍuM ë d¹d?I?²Kà ¨Íc?O?HMð h KÄ ¨œ«d? _« w —U?&ô« lMÄË W?× UJ* W?O?I?O? M²Ã« W?OMÞuë WM−Kà W?OMHë W½U?Ä_« ©±®http:// ¨© ≤∞∞π ≠≤∞∞∏® ¨œ«d????? _« w —U?????&ô« l?MÄË W?????×????? U?J* W?????O?????I?????O????? ?M²?ë W?????OM?Þuë W?M−?Kà w?½U?????¦Ã« www.mfa.gov.eg/MFA_Portal/ar-EG/comittee/rep/secondreport.htm
 11. 11. WKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫ ¡U MÃUÐ —U&ô« ≠ ±∞‚uIŠË d?A³ÃUÐ —U&ô« W?× UJÄ ‰U−Ä w W?OÃËbë  UOÁUHðôUÐ œ—Ë U* W?IOÁœ WL?łdð w¼ ÿUHÃ_«œ«u??Ä w?ÁUÐ W??A??ÁU?MÄ XKł√Ë Êu½U???Ië sÄ œ«u??Ä ±∞ w?KŽ WM−?Kë XI?? «Ë W?¹U??NMë v Ë ¨‰U???HÞ_« ÆWK³IÄ  U Kł wÃ≈  UÐuIFÃUÐ W U)« Êu½UIë ¡UCŽ√ q³Á sÄ W Uš WOL¼QÐ 5¹dB*« dOž sÄ ¢ «d UIë ë˓¢ WOCÁ XOEŠ bÁË ¨ «c¼¨5 K:« ¡U?C?Ž√ q³Á sÄ W?O½u½U?Ië l¹—U?A*« iFÐ XÄb?Á YO?Š ¨ È—uAÃ«Ë VF?Aë w K−?ÄbI?Ž …—ËdCÐ t?O VÃUD¹ fK?:« fOz— vÃ≈ Õ«d²?ÁUÐ ¡UC?Ž_« bŠ√ ÂbIð È—u?Aë fK−?Ä vHÊu??¾?AÃ«Ë Âö??Žù«Ë W?ŠU??O?? Ã«Ë W? U??I??¦Ã«Ë W¹d?A??³Ã« W??O?L?M²Ã« sÄ Wz—UÞ W??Âd?²??A??Ä W?O½U?*dÐ WMÊ√ t³KÞ w b?Â√ Ë ¨nOBë …d?² ‰öš 5?¹dB*« dO?ž sÄ  «d U?Ië ë˓ WAÁUM* W?OF¹d?A²Ã«wF???L??²??:« pÝU???L??²Ã« f1 Èc?ë d??OD)« n?K*« «c¼ `²?? ‚u???Fð ô√ V−¹ W???O½U*d??³?ë …“U??ł_«b?ŠÎ« …d¼U?Eë Ác¼ Ê√ —U?³?²??ŽUÐ q²?I??Ä w W?O½U?? ½ù« b?Ž«u?IÃ«Ë o?OŁ«u*« qJÐ »d?C?¹Ë ¨Íd?B*« ©±® Æ ‰UHÞ_UÐ —U&ô« ‰UJý√oOŁuð ◊Ëd?ý q¹bFð ‰uŠ Êu½U?Á ŸËdA?Ä ÕdDÐ  U³zUMë Èb?Š≈ XÄbIð VFAë f?K−Ä v ˵ rÁ— …œU*« wKŽ ◊d?ý W U?{SÐ Êu½UIë ŸËd?AÄ ÂuI?¹ YOŠ ¨V½U?ł√ sÄ  U¹dB*« ë˓ œu?IŽdI0 W¹dB*« …—UH ë WI «uÄ bOHð …œU?Ný .bIð …—Ëd{ w q¦L²²Ý w²Ã«Ë ¨oOŁu²Ã« Êu½UÁ sÄWDKÝ ¡U?GÃù W U{≈ ¨tMÄ oI?ײë wKŽ —b?ł_« U¼—U³?²ŽUÐ w³Mł_« ÃËeë W?O M WFÐU?²Ã« WÃËbëUÄUŽ ≤µ ‚dHë “ËU& WÃUŠ wH ¨s ë ‚—U?HÐ ’Uš ¡UM¦²Ý« Í√ wKŽ WI «u*« wKŽ ‰bFë d¹“ËsÄ b?ÂQ?²Kà oOŁu?²Ã« bMŽ ÃËeë —u?CŠ ÂeK?¹ UL? ¨W?łËeë rÝUÐ t?OMł nÃ√ ≤∞∞ mK³?Ä Ÿ«b¹≈ r²¹WÃËbà WFÐU²Ã« WB²?<«  UN« sÄ 5ð—œU 5ðœUNý .bIð UC¹√ ŸËd?A*« ÂeK²Ý«Ë ¨t²O Mł ©≤® Æ ÎUFÄ WO×BÃ«Ë WOŽUL²łô« WÃU(« ÊUO³Ã ÃËeë ÍcOHM²Ã« Èu² *« vKŽËÎôU?L?Ž≈ ≠ ÂU?Fë VzU?Më —œUÐ YO?Š ¨W?ÄU?Fë WÐU??OMKà ȗËbë »U?²Jë ’u?B½ i?FÐ q¹b?Fð -¨ UÐuIFë Êu½UÁË ¨qHDë Êu½UÁ ÂUJŠ√ iFÐ q¹bF²Ð ≤∞∞∏ WM à ©±≤∂® rÁ— Êu½UIë ’uBMÃrz«dł —u? W× UJÄ ÊQAÐ ≤∞∞∏ WM à ≤± rÁ— È—Ëbë »U?²Jë —«b ≈ vÃ≈≠ WO½b*« ‰«uŠ_«Ë‰ËUMðË ¨W¹—uNL« Èu² Ä vKŽ WÄUFë WÐUOMë ¡UCŽ√ lOLł vKŽ tLOLFð -Ë ¨‰UHÞ_UÐ —U&ô«U¼UM³ð v²Ã« WH KHÃ«Ë ≤∞∞∏ WM à ±≤∂ rÁ— Êu½UIë UNÐ ¡Uł w²Ã«  ö¹bF²Ã« `ÄöÄ r¼√ »U²JëË√ rNÃö??G??²?Ý« Ë√ ‰U??HÞ_UÐ —U??&ô« rz«d??ł d?? UMŽË ÊU??—_ ÎU½U??OÐË Êu½U??Ië «c¼ w Ÿd??A*«b?Ž«u?Ië r¼_ ÎU?Šdý «c?ÂË U?N?O? W?L¼U ?*« —u Ë ¨W?ŽËd?A*« d?O?ž ÷«d?ž_« w rN?Ä«b ?²?Ý«vÃ≈ ·UCð≠ qHDK?à W Uš W¹UŽ—Ë W?‡¹ULŠ t‡łË√ U?NðUOÞ w qL% v²Ã« W?Oz«dłù«Ë WO?Žu{u*««c¼ w qHD?ë ÷d?Fð WKŠd?Ä s?Ä W¹«bÐ≠ W?Ád?H?²??Ä  U?F¹d?Að U??N?²ML?Cð w²?ë Èd?š_« ÂUJŠ_«lO??L?ł »U??²Jë sL??Cð U??L? ¨‰U??HÞ_« w —U?&ô« ‰U??F?? √ .d?& vÃ≈ ôu?? Î ËË ¨dD Kà ‰U??:« ±π’ ¨ ≤∞∞π fD ž√ ±π ¨ nÝuOë “Ë— ©±® Æ…√d*« WOLMð vI²KÄ sŽ —œU d¹dIð ¨UMëuŠ√ d¹dIð ª eŽ vMÄ ©≤®
 12. 12. ±± ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð«c¼ ÂUJŠ√ oO??³Dð w U?N?ŽU??³ð«Ë U?NðU?Ž«d?Ä WÐU??OMë ¡U?C?Ž√ …œU? ë w?KŽ V−¹ w²Ã«  U?L?O?KF?²Ã«Êu??¾??ý  UÐU??OMÐ 5¹—«œù« 5A??²??H*«Ë Âö??Á_« ¡U??݃— wKŽ t?½√ U?N??L¼√ s?Ä ÊU? v?²Ã«Ë ¨Êu½U??IëoKF²¹ ULO? 5Ðb²M*« 5IŁu*«Ë 5½Ë–Q*« ‰ULŽ√ WFł«dÄ bMŽ≠ X³?¦²Ã« fHMë w‡KŽ W‡¹ôuKà …dÝ_«W??I?OŁË Ë√ ëËeë W??I??OŁuÐ ÊËb*« 5łËeë s?Ä q sÝ Ê√ sÄ ≠ t??OKŽ ‚œU??B?²Ã«Ë ëËe?ë ozUŁuÐË√ ëËeë bI?Ž oOŁuð X‡ÁË W‡KÄU W‡¹œöO?Ä WMÝ …d‡AŽ v½ULŁ sŽ qI¹ ô ëËeë wKŽ ‚œU?B²Ã«w²Ã« ÷«dÄ_« sÄ UL¼uKš sŽ  dHÝ√ 5łËeë wKŽ w³Dë h×?Hë W−O²½ Ê√Ë ¨tOKŽ ‚œUB²Ã«ULN?LKŽ√ bÁ oŁu*« Ë√ ÊË–Q*« Ê√Ë ¨ ULNK ½ W‡×? w‡KŽ Ë√ ULNMÄ q W×? Ë√ …UOŠ wKŽ dŁRðW?HÃU ?Ä œu?łË sŽ oÐU? ë bM³Ã« w U?NOÃ≈ —U?A*« W?F?ł«d*«  dH?Ý√ «–≈Ë ¨h×?Hë «c¼ W?−O?²MÐÍ—«œù« g²????H?*« Ë√ rKI?ë fOz— —d????×?¹ ¨ w³D?ë h×????Hë Ë√ ëËe?ë s Ð W????IK?F????²*« ÂUJ?ŠúÃÍcë ¨ h²?<« …dÝ_« Êu?¾?ý WÐUO½ d¹b?Ä dD ¹Ë ¨ pÃcÐ …d?Âc?Ä ≠‰«uŠ_« V ?×Ð ≠ h²<«W?³? MÃUÐ W?O³?¹œQ²Ã« W?OÃu?¾? *« «c?ÂË W‡OzUM« W‡OÃu?¾? *« ÊQ‡AÐ W?Ä“öë  «¡«d?łù« –U? ð« vÃu?²¹ ©±® ÆWHÃU<« Ác¼ sŽ W¾ýUMë oŁu*« Ë√ ÊË–QLKÃsÄ œb??Ž ¡«d??łS?Ð œ«d?? _« v —U??&ô« W??×?? UJ?* W??O??I??O?? M²?ë W??OMÞuë W?M−Kë XL??²?¼« pÃc??Ât??łË vK?Ž ¡U?? MÃUÐ —U??&ô«Ë ÂU??Ž q?JAÐ d??A??³?ÃUÐ —U??&ô« …d¼Uþ ‰u??Š ÀU??×?Ð_«Ë  U??Ý«—bëW?O?ŽUL?²?łô« Àu?׳?Kà wÄuI?ë eÂd*« l?Ä ÊËUFð ‰u?ÂuðËdÐ U?N?F?OÁu?ð ‰öš sÄ pÃ–Ë ’u?B?)«—U&öà …œbF²*« —uBë ‰ËUM²ð …bײ*« 3_« sÄ q¹uL²Ð  UÝ«—œ fLš ¡«dłù pÖ ¨WOzUM«ËœôË√Ë ‰U??HÞ_« WÃU??L?ŽË  U??O??²?H?Kà dJ³*« ëËeÃ«Ë W?¹d?A??³Ã« ¡U??C??Ž_« qI½ qL??Að w²Ã« d??A??³ÃUÐÀu?×?³Kà wÄu?Ië e?Âd*« l?Ä ÊËU?F?²ÃUÐ …d?−?NKà W?OÃËbë W?LEM*« X?LE½ YO?Š ¨…—U?ŽbÃ«Ë Ÿ—«u?AëqC?? QÐ t??H¹d?F??²Ã e??Âd??LKà w¦??×?³Ã« q?L?Fë o?¹d? V¹—b??²Ã qL??Ž W??ý—Ë W?OzU?M«Ë W?O??ŽU??L?²??łô«…b¹b??ł  «b?ŠË ¡U??A½≈ vÃ≈ W? U??{ùUÐ ¨œ«d?? _« w —U?&ô« ‰u??Š W?Ý«—bë ¡«d??łù  U?Ý—U??L*«¨œ«d? _« w —U&ô« W?OC?Á lÄ qÄU?F²Kà W?OI?O ?M²Ã« WOMÞuë WM?−Kë w ¡UC?Ž_«  UN?« qš«œpÖ w U0 …√d*« b?{ nMFë W?× UJ?* W U?š …bŠË …√d?LKà wÄu?Ië fK:« qš«œ TA½ Ô√ YO?Š ©≤® Æ¡U Më w —U&ô«qL??FÐ W??Äu?Ä_«Ë WÃu??HDK?à wÄu?I?ë fK:UÐ ‰U??HÞ_UÐ —U??&ô« W?C¼U?MÄ …b?ŠË X?ÄU?Á U??C¹√XN?²?½« b?ÁË ¨dÐu?²??Â√ sÄ ”œU? ë WE? U?×?Ä Èd?I?Ð d?B?ÔIë  U??O?²?Hë ë˓ l?M* W?OMÞuë W?KL?(«wKŽ U?N?I?O³Dð - v?²Ã«Ë …d¼UEë r−?Š vKŽ ·d?F²?Kà WO?H? Ë W?O½«b?OÄ W?Ý«—œ œ«b?Ž≈ sÄ …b?Šuëd¦?Â√ w¼Ë ¨W¹bÄ«u(«Ë 5ý—b³Ã«Ë ”d?LMë uÐ√ e«dÄ ÊuK¦1 …ØÀu?×³Ä ©≤∞∞∞® U‡NÄ«u?Á WMOŽwÃU?L??ł≈ sÄ ©• ∑¥[≥® Ê√ W?Ý«—bë Z?zU?²½  d?N?þ√ b?ÁË …d¼UEë Ác??Nà W?Ý—U2 W¹d??B*« Êb*«w²Ã« Èd??Ië sÄ 5¹d??B?Ä d??O??GÐ ‰U?HÞ√  U??O??²?Hà ë˓  ôU??Š œu?łuÐ r?N?²?? d?F0 «Ëd??Á√ WMO??FëU¼öð w½U??¦Ã« e??Âd*« w W¹b??Ä«u??(« rŁ ‰Ë_« e?Âd*« w? ”d?LM?ë uÐ√  ¡U?łË ¨U??N?O?? Êu??A?O??F¹ÍuM ë d¹d?I?²Kà ¨Íc?O?HMð h KÄ ¨œ«d? _« w —U?&ô« lMÄË W?× UJ* W?O?I?O? M²Ã« W?OMÞuë WM−Kà W?OMHë W½U?Ä_« ©±® ÆoÐUÝ lłdÄ ©≤∞∞π ‡ ≤∞∞∏ ® ¨œ«d _« w —U&ô« lMÄË W× UJ* WOIO M²Ã« WOMÞuë WM−Kà w½U¦Ã« ÆoÐUÝ lłdĨÍcOHMð h KÄ ¨œ«d _« w —U&ô« lMÄË W× UJ* WOIO M²Ã« WOMÞuë WM−Kà WOMHë W½UÄ_« ©≤®
 13. 13. WKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫ ¡U MÃUÐ —U&ô« ≠ ±≤r¼«d?Á w  UO?² Êu? dF¹ ô rN½≈ «uÃU?Á © • ≤µ[∑ ® Ê√ 5Š w ¨YÃU?¦Ã« eÂd*« w 5ý—b?³Ã« Æ 5¹dB*« dOž sÄ Ã«Ëeë rNà o³Ý «d? U??Ië  U?O??²?Hë ë˓ sŽ ⁄öÐù«Ë …—u??A?LK?à ±∂∞≤± sšU? ë j)« ‚öÞ≈ - p?Ãc? «d? U?Ië  U?ÂU?N?²?½«  ôU?Š b? dà W?OÃP? ‰U?HÞ_« ë˓  ôU?Š sŽ ⁄ö?Ðûà t?ÁöÞ≈ - ÍcëˠU?O?F?L«Ë  U?O?H¹dë  «bz«d?ë ‰öš sÄ t?à W¹UŽb?ë r²¹ Ícë j)« d?Nþ√Ë ¨Î«dJ³?Ä sN?−¹ËeðËoÞUMÄ wÃ≈ W? U?{ùUÐ ¨W?Ý«—bë Íd?Á w ‰U?HÞ_« ë˓  ôUŠ s?Ä …b¹bŽ  ôU?Š œu?łË W?OK¼_« U?ÂU?N?²½« q¦?Ä  U?Žu?{u?Ä s?Ž ÍËUJAë wIKð j)« U?N?Äb?I¹ w?²Ã«  U?Äb?)« r¼√ sÄË ÆÈd?š√wH??O?Bë ëËeë ® s? ë ‚—U? lÄ V½U??ł√ sÄ  U?−?¹“ «dÐS?  U??O?²??Hë W? U??š qHDë ‚u??I?Š ©±® Æ ‰UHÞ_« ëËeÐ vL ¹ UÄË ©XÁR*« wÄöŽù« Èu² *« vKŽsÄ W¹u?Žu²Ã« WDA½_« sÄ œb?Ž bI?FÐ œ«d _UÐ —U?&ô« lMÄË W?× UJ* W?OI?O M²Ã« WM−Kë X?ÄUÁÊ«“u?Ý WÂd?Š sÄ q XÄU?Á U?L ¨ U¹u?DÄË  U³?O?²ÂË  «d?A½ œ«b?Ž≈Ë  «Ëb½Ë W?OýU?I½  U?IKŠlMÄË W× UJ* WOIO M²Ã« WM−K?Ã«Ë ÊUJ Ã«Ë …dÝ_« …—«“ËË Âö ë qł√ sÄ …√dLKà WOÃËbë „—U³Äœ«d _UÐ —U?&ô« W× UJ* WÃËc³*« W?OMÞuë œuN« W?AÁUMÄ ÊQAÐ ŸUL?²ł« bIFÐ œ«d? _UÐ —U&ô« ©≤®oO? M²Ã« ·b??NÐ ‰U?L?Ž_« ŸUDÁË W?OK¼_«  U?O?F??L?« wK¦2Ë 5O?Äö?Žûà qL??Ž ‘—Ë rOEMðËqL?Fë jDšË  U?Šd?²?I*« s?Ä Î«œb?Ž XÄb?Á b?ÁË ¨…d¼UEKà Íb?B?²Kà q³? ë q?C? √ œU?−¹ù rNMOÐW??HK²?<« Âö??Žù« qzU??ÝË U?NMÄË W??OMF*«  U?? ??ÝR*« lO?L??ł lÄ oO?? M²Ã«Ë œu??N?« —«d??L?²??ÝôlÄ ÊËU?F?²?ÃUÐ Âö? Kà „—U?³?Ä Ê«“u??Ý W?Âd?Š XÄU?Á œu?N??« Ác¼ 5Ð sÄË ¨W?OK¼_«  U?O??F?L?«ËvÃ≈ ·bNð v²Ã«Ë ¢ ÊU?Ä√ ÆÆ X½ ¢ WŽuL−Ä ‚öÞSÐ W?O*UFë X uÝËdJ¹UÄ W?ÂdýË ‰UBðô« …—«“Ë«uFI¹ ô v²Š rN²O? uBš W¹ULŠË X½d²½ù« ÊUÄ√ qzUÝË Â«b ²?Ý« WOHOJÐ »U³Aë vŽË …œU¹“ Æ ©≥®dA³ÃUÐ —U&ô« …dÝUL à W ¹d WOM¹bë W ÝR*« Èu² Ä vKŽÃ«Ë“ .d??& vKŽ ¨t?MÄ W??O??L??Ý— Èu??²? w? W??F??L?ł v?KŽ —u??²??Âbë W¹—u??N??L??« v²??H??Ä b??Â√v²???H???Ä vÃ≈ …e???O???« »uMł  UÐU???OM?à ÂU???Fë vÄU???;« ‰U???Ý—≈ —UÞ≈ w pÖ ¡U???ł ¨ «d??? U???IëWMÝ ±¥ U¼d?LŽ WKHÞ d?ýUF¹ Ê√ WMÝ∑≥ Ád?LŽ wÐd?Ž Èd¦Ã “u?−¹ q¼¢ tÃQ ¹ WÃU?Ý— W¹—uN?L«»_« »UIŽ sÄ bÐô t½QÐ aO?Aë tOKŽ œ—Ë ¨Ã«Ëeë sÄ Ÿu½ È_ ÎUI Ë Ë√ w d?Ž ë˓ bIŽ Vłu0Ác¼ W?N?ł«u* ÎU?Žœ«— »U?I?Fë ÊuJ¹ Ê√Ë ¨ ôU?(« Ác¼ q¦?Ä w ÃËeÃ«Ë vÄU?;«Ë jO?ÝuÃ«Ë Â_«ËÍuM ë d¹d?I?²Kà ¨Íc?O?HMð h KÄ ¨œ«d? _« w —U?&ô« lMÄË W?× UJ* W?O?I?O? M²Ã« W?OMÞuë WM−Kà W?OMHë W½U?Ä_« ©±®http:// ¨© ≤∞∞π ‡≤∞∞∏ ® ¨œ«d????? _« w —U?????&ô« l?MÄË W?????×????? U?J* W?????O?????I?????O????? ?M²?ë W?????OM?Þuë W?M−?Kà w?½U?????¦Ã« www.mfa.gov.eg/MFA_Portal/ar-EG/comittee/rep/secondreport.htm. Æ q¹dÐ≈ dNAà wK;« b dë d¹dIð ¨ WOLM²Ã«Ë …√d*« WOFLł ©≤® ÆoÐUÝ lłdÄ ª eŽ vMÄ dE½« qO UH²Ã« sÄ b¹e* ©≥®
 14. 14. ±≥ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIðU?LÂ Æ …e?O?«Ë dÐu²?Â√∂ w²E U?; WFÐU?²Ã« e?«d*«Ë ÈdIë iF?Ð w …uIÐ d?A?²Mð w²Ã« …d¼UEëjI? ðË U?I?ÝU? d?³?²?F¹ U¼b?ł d?L?Ž w qłdà d? U?Ië t?²?MЫ ÃËe¹ Ècë »_« Ê√ v²?H*« ·U?{√ ©±® Æ 5LN²*« W³ÁUFÄ sÄ bÐôË w Mł ‰öG²Ý« t½QÐ ÀbŠ UÄ UC¹√ n ËË tzUMÐ√ wKŽ t²¹ôË ¡U MÃUÐ —U&ô« WC¼UMÄ v w½b*« lL²:«  U ÝRÄ —ËœÃ«Ë“Ë ÂU?Ž q?JAÐ ¡U? M?ÃUÐ —U?&ô« …d¼U?EÐ w½b*« lL??²?:«  U? ??ÝR?Ä s?Ä b¹b?Fë XL??²¼« ö?L?ŠË qL?Ž ‘—ËË  U?³¹—bðË  «Ëb½ —UÞ≈ w? pÖ ¡U?ł b?ÁË ¨b¹b?×?²Ã« t?łË vKŽ  «d? U?IënMÄ W?? ??ÝR??Ä ¢ XÄU??Á v²Ã« …Ëb?Më d??B??(« ô ‰U?¦?*« qO??³??Ý vKŽ œu??N??« Ác¼ sÄË ¨W??O??ŽuðWKL?Š rOEM?ð ·b?N?²? ð v²Ã«  «ËbMë sÄ WK K ?à W¹«b?³? U¼b?I?FÐ ¢ W? U?I?¦Ã«Ë W?¾?O?³Ã«Ë W?ŠU?O? KÃoÞUM?*UÐ  «d9R??ÄË  «Ëb½ ‰ö??š sÄ d??A?³ÃU?Ð —U?&ô«Ë w?ŠU?O?? ë ëËeë W??C¼U?M* W?O??Äö??Ž≈‰U?ł—Ë WO?F¹dA?²Ã« W?¾O?Në ¡UC?Ž√ lÄ WO?ýU?I½  UIKŠ b?I?ŽË …d¼UEë …—uD Ð WO?Žu?²Kà WO?³F?Aë Æ ©≤® …d¼UEë pKð i¼UM¹ l¹dAð —«b ≈ qł√ sÄ jGCKà ¡UCIë …dL² Ä  UÂUN²½«Ë …œbF²Ä œuNłÊuOŽ eÂdÄ¢ oKÞ√ ¨wLÝu*« ëËeKà ôË WI?HBë ëËeà ôË wŠUO ë ëËeKà ô —UFý X%ËÁU?L?Ý√ UÄ W?C¼UM* ¨¢lO?³Kà gÄ¢ Ê«uMF?Ð WKLŠ W?OÞ«d?I1bÃ«Ë ÊU? ½ù« ‚u?I?Š WO?LMðË  U?Ý«—bà ÆWMOFÄ …b* dÐu²Â√ ∂ WE U×0 W¹bÄ«u(« WM¹b0 »dŽ ¡U¹dŁ√ sÄ sN−¹ËeðË  UO²HÃUÐ …—U−²ÃUÐÊu¾AKà vKŽ_« fK:UÐ …√d*« U¹UCÁ WM lÄ oO M²ÃUÐ …√d*« ‚uI( ÍdB*« eÂd*« bIŽ¡U?A½≈ …—Ëd?CÐ X Ë√ v²Ã«Ë  «d?O?G?B?ë ë˓ W?OÃUJý≈ Ÿu?{u?Ä W?A?ÁUM* …Ëb½ W?O?Äö?Ýù«¨ «d? U?Ië ë˓ s?Ä b?×Kà 5M ?²Ã«  «œU??N?ý —«b? SÐ Âu?Ið …d??Ý_« rÂU?×0 W?B?²? ??Ä W?N?ł ©≥® Æ Ã«Ëeë bIF¹ Ícë ÊË–Q*« W³ÁUFÄË Êu½UIë qOFHðË WÃUŠ WÝ«—œÊ√ ÂU¹_« ÒvKŽ XLJŠ WM?Ý ±∏ ÈdL?Ž U½Q? —uN?ý …bŽ c?MÄ  √bÐ v²B?Á ºº…dÝ√ vÃ≈ vL²½√Ë dÐu²Â√ WE U×Ä ÈdÁ ÈbŠ≈ w gOŽ√ U½Q ¨dIHë …dOÝ√ ÊuÂ√u¼Ë œu??L?×??Ä rŽ ‰eMÄ »UÐ ‚œ Ê√ vÃ≈ ÂU¹_«  d??ÄË ¨wL?O?KFð qL?Â√ r?ÃË …d?O??I?XKL²Â«Ë tð—U¹eÐ …œUF ë vN²MÄ w X½U? vÄ√ ¨bK³Ã« w ·ËdFÄ  UMÐ —U LÝÈbŠ≈ sÄ Ã«Ëeë b¹d¹ «d?O³Â UOÐd?Ž U Oý „UM¼ Ê≈ Èbëuà ‰U?Á ULMOŠ UN?ðœUFÝrN²?I «uÄ «uMKŽ√Ë vðd?Ý« wMOŽ w …œUF ë  b?łË ¨tà vM×ýd¹ t½«Ë  UO?²Hë- 5Äu¹ bFÐË tOMł ·ô¬ dAŽ ÈbÃ«Ë ¡UDŽSÐ œuL×Ä rŽ ÂUÁË ¨wð—UA²Ý« ÊËœw WýËdH?Ä WIý vë wM³×D «Ë W?MÝ ∑≥ ÁdLŽ qł— vKŽ v½u “Ë Ê«d?Ië bIŽqJÐ »U???B??Ä t½« X?LKŽ U??Äb?MŽ qłdë «c?¼ sÄ XÄb?? „U?M¼Ë ¨…b¹b??« d???B??Ä Æ ≥’ ≤∞±∞Ø≤ر∞ ÂuOë ÍdB*« ©±® Æ ≤’ ¨ ≤∞∞π fD ž√ ±≥ ¨ nÝuOë “Ë— ¨π’ ¨ ≤∞∞π fD ž√ ±≥¨ «d¼_« ∫ qO UH²Ã« sÄ b¹e* ©≤® www.ecwronline.org …√d*« ‚uI( ÍdB*« eÂd*« lÁuÄ ©≥®
 15. 15. WKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫ ¡U MÃUÐ —U&ô« ≠ ±¥t½√ V½U−Ð «c¼ ¨WÃbNÐ d?š¬ vMÃbNÐË vMÐcŽ ¨«bł —uO?ž ¨W{d2 b¹d¹ ¨÷«dÄ_«¨vš«d lL? ¹ UÄbMŽ Ë√ Èb? ł sÄ qO ð ¡U?Äbë Èd¹ UÄbMŽ –cK²¹ ÊU? ȜUÝrŽ vë  Q? ¨d U?ÝË vMIKÞ U¼b?FÐ —u?N?ý ¥ …b* l{uë «c¼ vKŽ  —d?L²?Ý«ËW?FЗ√ ¨U}?{UÄ t¹d?³?²Ž«Ë v ½« v²M?Ð U¹ vÃUÁ ¨vÁu?IŠ vK?Ž qBŠ√ v œu?L×?ÄwÃU¼√ sÄ  «d??O?¦?Jë q¦?Ä W??IKDÄ X×??³? √Ë rO??×?ł vë v?ðU?O?Š X?Ãu?Š d??N?ý√dEMð U?LK wÄ√Ë Êe?(« sÄ dJ ÃUÐ VO? √Ë …d?O?³? X½U Èb?Ã«Ë WÄb? ¨W¹d?Iëv½ËdÄœ ¨vJ³ð Íb ?ł w V¹cF²Ã«  UÄöŽ Èd?ð Ë√ wMOŽ w ŸuÄbë ÈdðË ÒvÃ≈ô X×??³?? √Ë vðd??Ý√ w v²??Š ”UMë q w W??I??¦Ã«  b??I? W?½U? ½≈ ÂU?DŠ U½√Ë ©±® ºº Æ rNFÄ gOŽ√ Ê√ qL%√—U&ô« WC¼UMÄ qł√ sÄ WÃËc³*« WOÄuJ(« dOžË WOÄuJ(« œuN« r¼_ UM{dŽ o³Ý ULO¡U? Më b{ VJðdð  U?ÂU?N²½« „UM¼ Xë“U?Ä t½√ b?$ œuN?« pKð sÄ rždë vKŽ sJÃË ¨¡U? MÃUÐsÄ v²Ã«Ë œu??N?« p?Kð U?N??N?ł«uð v²?ë  U¹b?×??²Ã« iF??³Ã pÖ lłd¹ b??ÁË ¨sNÐ —U?&ô« ·b??NÐÂuN?H0 w UJë vŽuë œułË Âb?Fà W−O?²½ ¡«uÝ UNÐ —u?BÁ œułuà Ë√ W?OF?L²:« W? UI¦Ã« U?NL¼√b?O?Ž ÕU³? tà X{d?Fð U?Ä pÖ b?ÂR¹Ë ¨W?O½u½U?Ië œ«u*« iFÐ qO?F?Hð Âb?Fà Ë√ ¡U? MÃUÐ —U?&ô«Ã«Ë“ b?{ Âb??I?Ä U??Nà ⁄öÐ w Áu?LD?Ð vK;« lL?²??:« W?O??LMð W?O??F?L?−?Ð W?ŽuD²*« …bz«d?ë qOKš¨ÂU¹√ ¥ w »d??Ž sÄ ‰U?HÞ√ ë˓ WÃU??Š ∏∞ œu?łË sŽ XGKÐ√ W¹d??Ië qš«œ »d?Ž sÄ  «d?? U?ÁWÞd?Aë r ?Á w ÂU¹√ ¥ U¼e−?Š - YO?Š ¨ÁU?³I?Ž b?L×¹ ô U?Ä XO?Ià pÖ XH?A U?ÄbMŽ U?NMJÃË«—UG Ë «—U?³Â W¹dIë wÃU¼√ lL& U?L ¨È—uAë fK−Ä uC?ŽË W¹dIë …bLŽ q³?Á sÄ b¹bN²Ã«Ë ÆWÞdAë r Á sÄ UNłËdš —u ‰eM*« pOÐU³ýË Ê«—bł wKŽ …—U−(«Ë »uDë wÄdÐ «uÄUÁË…—«“Ë tzU?A½SÐ XÄU?Á Ècë sšU ë j)« W? U?šË WO?ÄuJ(« œu?N« —u?B?Ià W?³ MÃUÐ U?Ä√U?N½√ ¢”UMë sÄ b?Š«Ë ¢ ZÄU½d?³Ã tÐ XÃœ√ Y?¹bŠ w? bO?Ž ÕU?³?  b?Â√ b?I? ¨ÊUJ Ã«Ë …d?Ý_«tMJÃË wÃU¼_« WO?ŽuðË  UO²Hë –UI½ù W?ÄuÄ_«Ë WÃuHDKà wÄuIë fK−?LKà sšU ë j)UÐ XKBð« ©≤® ÆWÐU−²Ý« W¹√ b& rK ÈËbł ÊËœW?L?N²Ð 5½Ë–Q*« s?Ä œbŽ vKŽ i?³Ië sÄ r?ždë vKŽ t½√ U?C¹√ b$ U?M½S pÖ vÃ≈ W? U?{≈ËrNMŽ ëd? ù« r²?¹ ¡ôR¼ Ê√ b?$ UM½S? ¨WMÝ ±∏ sÄ qÁ√ ‰U?HÞ√  U?−?¹“ œu?I?Ž sÄ ·ôü« oOŁuði³Ië - …eO?« WE U×Ä vH ¨Íd?B*« qHDë Êu½UÁ UNOKŽ h½ U?L  UÐuIFKà Êu?{dF²¹ ôË≤¥¥ vKŽ t?³??²JÄ v d?¦?Ž YO??Š ◊U?O?Fë Èd?Á w  «d? U??Ië Z¹Ëe?²Ð ÂU?Á wŽd??ý ÊË–Q?Ä vKŽ‚œU?Bð WI?OŁË Öu/ ∑¥ Ë Ã«Ë“_« —u U?NOKŽË W?Äu?² ?ÄË  U½UO?³Ã« WOÃU?š ë˓ WI?OŁË Öu/qO?³?Ý ¡ö??š≈ ◊U?O?Fë WÐU?O½  —d??Á sJÃË Ã«Ë“_« iFÐ sÄ lÁu?Ä —«d??Á≈ Öu/ µ∑ Ë Ã«Ë“ wKŽ ©≥® ÆWÃUHJÐ ÊË–Q*« pÖZ¹Ëe????²?Ð rNð« Èc?ë ÊË–Q*« V?M¹“ …b????O???? ë `M?ł W????LJ×????Ä  √Òd?Ð …d¼U????Ië W?E U????×????Ä v Ë Æ ±∑ ¨’ ±µ∑ œbFë ≤∞∞π d³L ¹œ WOÃËbë ¡U³½_« …b¹dł ¨◊uOÝQÐ WKÄUJ²*« W¹UŽdë WOFLł UNðb — WOH× W UBÁ ©±® Æ ¥ ’ ≤∞±∞Ø≤Ø∑ ‚ËdAë ©≥® Æ π ’ ≤∞±∞Ø≤ص b uë ©≤®
 16. 16. ±µ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIðoOŁuð WL?N²Ð rN?²*« ‰UŠ√ b?Á …d¼UIë »uMł  UÐUO?Mà ‰Ë_« ÂUFë vÄU;« ÊU? YOŠ ¨ «d? UIë‰Ë√ vÃ≈ ≤∞∞π d?¹UM?¹ ‰Ë√ sÄ …d?????²????H?ë ‰ö????š W?MÝ ±∏ sÄ q?Á√ WK?HÞ ±∏µ∂  U?????−¹“ œu?????I????Ž ©±® Æ ≤∞∞πd³L u½ ©≤® WÃUŠ WÝ«—œ U? Ëd?F*«  «b?O? ë Èb?Š≈  √bÐ v²?Š WMÝ …d?A?Ž W?O½U?¦Ã« XGKÐ Ê≈ U?Ä ºº…dA?Ž qDF²¹Ë UÄu¹ qL?F¹ dOI? ÈbÃ«Ë Ê√ U0Ë ¨UMЫuÐ√ ‚dÞ w W¹dIÃUÐ W³ÞU? ÂÆëËeKà WO½u½U?Ië s ë XKLÂ√ b?Á sÂ√ rà Ê√Ë v²Š dJ³*« vł«Ë“ …dJHÐ VŠ— b?Ir¼bŠ√ sÄ wł«Ëeà  «dÄ …bŽ ¡U¹dŁ_« iFÐ vKŽ ÷dFKà ¢W³ÞU)« ¢ wM²³×D « U?O??²? …b?Ž t??OKŽ ÷d?Fð Y?O?Š W?³ÞU??)« sJ ?Ä qš«œ r?²ð  «¡U?IKë pK?ð X½U?ÂË—d?ÁË ÒvKŽ r¼bŠ√ —U?O?²š« lÁË Â«u?Ž√ ¥ cMÄË …d?Ä  «–Ë ¨…bŠ«Ë sN?MOÐ sÄ —U²? ¹ÂU9≈ qÐU?I?Ä tOMł nÃ√ ±µ mK?³Ä Èbëuà œb?Ý b?Á t½√ b?FÐ UL?O? XLKŽË vРëËeëbŠ«Ë d?Ný ÊuC?ž w Ë ¢w dŽ ë˓ bI?FТ ¡UH)« w r?²¹ Ê√ WD¹dý ëËeë pÖ51 vIÃ√ U?Äu¹ ∑∞ —Ëd?Ä b?FÐË ¨WM?Ý µ∏ dL?Fë s?Ä mK³¹ Èœu?F?Ý qł— wë XH? “b?FÐË ¨và UJKÄ `³B?²Ã  ôu?IM*« và „dð bÁ t½√ U?H?OC?Ä nðUNë ‰ö?š sÄ ‚öDëÁd?³?š√ v²?Š W?OÝU?Ý_« tðU½U?OÐ s?Ä È√ wKŽ ‰b?²Ý√ rÃË q?L(« X?HA?²?« —œU?ž Ê√vM{dŽ v²?Š dš¬ Á¡Uł Ê≈ U?Ä ÈbÃ«Ë sJÃË nÁuë XO³ÃU? X׳? √ Æ «c¼ vKL×ÐvF?{Ë b?FÐ W?O½U?¦Ã« …d?LKà XłËeðË tÃe?M0 t? K−?Oà d?O?G?Bë vKHÞ c?š√Ë t?OKŽvM½_ «dE½ tOMł ·ô¬ ±∞ Èbëuà l œ UÄUŽ µµ dLFë sÄ mK³¹ qł— sÄ bŠ«Ë ÂUFÐrÃË W¹d?Ië ×Uš «dO?G UMJ ?Ä dłQ?²Ý«  uMÐ XMÐ sÂ√ rÃË oÐU? ë w XłËeðb?Á t½√ U?N?O? d?I?¹ v²Ã« ‚«—Ë_« Èb?Š≈ wKŽ và lÁË rŁ b?Š«Ë d?N??ý sÄ d?¦?Â√ YJ1ëËeë s?Ý wë q √ rà È√ U???ÄU???Ž ±∂ b??Fð√ r?à U½√Ë W???IKDÄ V?Ià XKL???ŠË vMI?KÞ ºº ÆWO½u½UIë ¡U MKà w M« ‰öG²Ýô«Ê√ b$ UM½S ¨¡U? MÃUÐ —U&ô« ‰UJý√ √uÝ√ sÄ bF¹ w M« ‰ö?G²Ýô« Ê√ sÄ rždë vKŽÂ√ W?OL?Ý—  U?ÄuKF*« pKð X½U? ¡«uÝ WKJA*« Ác¼ r?−Š sŽ …œu?łu*«  U?ÄuKF*« v …—b½ „UM¼Ác¼ œu?łË b?ÂR?ð v²Ã«  ôU?(« iFÐ U½b??łË wH?×?Bë b? dë —U?Þ≈ v UMMJÃË ¨W?O?L??Ý— d?O?ž…—Ëd{ rŁ sÄË ‘U?IMë …bzUÄ vKŽ UN?F{Ë v UMÄ WÃËU×?Ä UN{dŽ UMO?KŽ ÊU rŁ sÄË WKJA*« ÆÍdB*« lL²:« v —U&ô« sÄ ŸuMë «c¼ œułË ÈbÄ ‰uŠ W³ÝUM*«  UÄuKF*« dO uð ©≥® WÃUŠ WÝ«—œ’U ?ý_« bŠ√ lÄ UMKÐUIð ¨U?½dHÝ  «“«u?ł w v¼ UL U½ƒU?LÝ√  UO?² s×½w „U?M¼ qL???FKà W???O???L??ýU???Në W???O½œ—_« W?JKL*« w?Ã≈ d??H??? ÃU?Ð UMFM?Á√Ë ¢ŸÆ·¢ Ÿb¹mK³?Ä qÐUI?Ä szUÐeKà ¢ UÐËdA?ÄË  ôuÂQ?Ä®  U³KDë .b?I²Ã ¢W?Ołd?HÝ¢  U¹d?O²? UÂUMÁ«—Ë√ e?O?N?& w U½√bÐË —u?Hë wKŽ UMI? «u? …U²? qJà U?¹dN?ý t?OMł ·ô¬ W?FЗ√UMKÐUIð U¼b?FÐË ¨WÐuKD*« ‚«—Ë_« W UÂË d?H ë  «“«uł ëd ?²ÝUÐ UMLÁË ¨d?H KÃ Æ ∏ ’≤∞∞πر≤Ø≤π ÂuOë ÈdB*«∫—bB*« ©±®
 17. 17. WKFHÄ dOž  UÝUOÝË ”—U2 nMŽ ∫ ¡U MÃUÐ —U&ô« ≠ ±∂w ô≈ dH ÃUÐ UMà `L ð sà WO½œ—_« …—UH ë Ê≈ UMà XÃUÁË ¢ŸÆÈÆ√¢ vŽbð …bOÝ lÄr¼Ë d?B?Ä w s¹œułu?Ä 5O½œ—√ »U?³?ý sÄ ÎU¹—u? ÃËe²½ Ê√ w¼Ë …b?Š«Ë WÃU?ŠmK³½ Ê√ ÊËœ pÖ wKŽ UMI «Ë q¹uÞ dOJHð bFÐË ¨Êœ—_« w qLFë »U× √ rN H½√«uÄU?ÁË Ád– oÐU ë rN²*« U?NFÄË U¼U½b?łu …bO ë w?Ã≈ UM³¼– ÂU¹√ bFÐË ¨UMK¼√wKŽ UMIHð«Ë WO½œ—_« …—UH ë sÄ WIŁuÄ UN½≈ UMà «uÃUÁË WO dŽ ë˓ œuIŽ d¹dײÐwKë lÄ U?MKÐU?I?ð Êœ—_«Ë d?B??Ä 5Ð œËb?(« w?KŽË ≤∞∞∏ t?O½u?¹ d?N??ý w d?H?? ëÊQÐ UM¾?łu „UM¼Ë ¨qÂU?AÄ È√ ÊËœ W?O½œ—_« WJKL*« wÃ≈ UMKšœË w d?Ž r¼UMłËeðsÄ d??O??¦?Jë tÐ b??łu¹Ë …b½U???Âuà Ë√ ‚bMHÃU?Ð t??³??ý√ t??O?? rO??I½ ·u??Ý Èc?ë ÊUJ*«qÐU?I?Ä …—U?Žbë w qL?Fë 5O½œ—_« UM?ł«Ë“√ UMÄ VKÞ „UM¼Ë ¨ U¹d?B*«  U?O?²?HëW U{ôUÐ WÃuLF qÐUI*« «c¼ sÄ W³ ½ UM×MÄ r²¹Ë WF²*« v³ž«— sÄ ô«uÄ√ rNOIKðd?B* …œu?Fë UM³?KÞË U½œU? ?ł√ lO?³½ Ê√ lÞU?Á qJAÐ U?MC? — ÆÈd?N?Aë d?ł_« wÃ≈b?Š√ UMOÃ≈ ¡U?ł YÃU??¦Ã« Âu?Oë w Ë ¨ Êœ—_« w W¹d?B*« …—U?H? Kà ¡u?−?KÃUÐ U½œb¼Ëv²?Š ¨Õd??³*« »d?CÃUÐ UMOK?Ž Èb?F?²? UMC?? d? szUÐeKà ‰ËeM?ë UMÄ VKÞË Ã«Ë“ô«5LOI*« 5L?N²*« ¡UŽb²ÝUÐ WÄU?Fë WÐUOMë XÄUÁ bÁË ¨»dNKà W d?Hë U½eN²½« UM½√WFЗ_« ë˓_«Ë 5¹dB*« W?F³ ë 5LN?²*« f³×Ð WLJ;« XLJŠ UL? ÆdBÄ wqG???Aë lÄ WM?Ý …b* v½œ—_« jO???Ýuë f³???ŠË  «uMÝ fL???š 5H¹e?*« 5O½œ—ô« ©±® ÆlOL−Kà –UHMÃ«Ë W öš—U?&ô« W?C¼UM* WÃËc?³*« œu?N?« sÄ b¹b?Fë „UM¼ Ê√ b?ÂR½ Ê√ UMMJ1 oÐU? ë ÷d?Fë sÄvÃ≈ W?³?? MÃU?³? ¨b??FÐ w UJë —b?IÃU?Ð qF?HÔð rà U?N?½S? œu?N?« pK?ð sÄ rždë vKŽ sJÃË ¨¡U?? MÃUÐÊu½UÁ vÃ≈ W³? MÃUÐ ‰U¦*« qO³Ý vKŽ b?$ UM½S WOCIë pKð W?Nł«u* W³ÝUM*«  U?F¹dA²Ã« l{ËÊ√ U?L? ¨W?O? UJë W?ł—bÃU?Ð b?FÐ qF?H¹ rà Êu½U?Ië «c¼ ÊS?  «d? U?Ië ë˓ Âd?−?¹ ÈcÃ«Ë qHDëlłd¹ b?ÁË ¨Êu½U?Ië œ«u?Ä iFÐ v?KŽ 5½Ë–Q*«Ë wÃU¼_« q³?Á sÄ r²¹ Ècë q?¹U?×?²Ã« iFÐ „UM¼¨¢U¼“«u?ł v XM³?ë …d?²?Ý¢  «d? U?Ië ë˓ …dJ rŽbð v²Ã« WŁË—u*« b?O?ÃU?I?²Ã« iFÐ vÃ≈ pÖ’uB?)« tłË vKŽ ¡U? MÃUÐ —U&ô«Ë ÂU?Ž qJAÐ dA?³ÃUÐ —U&ô« lMÄ Êu½U?Á vÃ≈ W³ ?MÃUÐ UÄ√ ÆÊü« v²Š VFAë fK−Ä tOKŽ o «u¹ rà Êu½UIë «c¼ Ê√ b$sÄ b?×Kà WÃËc?³*« œu?N« W?O?³ÃU?ž Ê√ v¼Ë W?ÄU¼ W?−O?²MÐ o³?Ý U2 Ãd? ½ Ê√ lOD²? ½ pÃc?ÂÈdš_« ‰UJ?ýúà ÂU²Ã« q¼U−?²Ã« qÐUI?Ä w ¨ «d U?Ië ë˓ vKŽ  e— b?I ¨¡U ?MÃUÐ —U&ô« U??O??²??H?Kà w M« ‰ö???G??²??Ýô« w d??B??(« ô ‰U??¦?*« qO??³??Ý vK?Ž XK¦9 v²?Ã«Ë ¨—U??&ô« sÄd?Ý_« iFÐ „UM?¼ YO?Š ÍœU?B?²?Áô« ‰ö?G??²?Ýô«Ë ¨…—U?Žbë ‰U?−?Ä w  U?¾??łöÃ«Ë  U¹d?B*«v …—b½ œułË bÂ√ U2 ¨ÎU¹œU?B²Á« sNÃöG²Ý« qł√ sÄ q?LFë vKŽ UNðUO² d?³& v²Ã« W¹dB*« ƉUJý_« pKð sŽ  UÄuKF*« d «uð U ÝRÄË WÃËbë  U ÝRÄ 5Ð WOIO?I(« W«dAKà «—UI² « „UM¼ Ê√ o³Ý U2 `C²¹ UC¹√ Æ ±∏ ’ ≤∞±∞Ø≤ر WÄ«dJë ©±®
 18. 18. ±∑ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð Æ…œËb×Ä Xë“UÄ W«dAë Ác¼ Ê≈ YOŠ ¨…d¼UEë WNł«u* w½b*« lL²:« U¹b?×??²Ã« sÄ œb?Ž vÃ≈ Ë«b??O? ë ·ö?²?zô w½U?¦Ã« qEë d?¹d?Ið —U?ý√ ¨ «c¼ v?KŽ …Ëö?ŽË ∫ WOCIë pKð vKŽ qLFë tł«uð w²Ã« Æ dBÄ w WOCIë ‰uŠ  UÄuKFÄË  «¡UBŠ≈Ë  U½UOÐ d «uð ÂbŽ ≠ U?Oì nF?{ lÄ ‰U?HÞ_« lOÐË  «d? UIë Z?¹Ëeð UN?L¼√ sÄ w²Ã«Ë W?O?³K ë …—UŁ¬Ë d?I?Hë ≠ Æ WOF¹dA²Ã« W¹UL(« d uð ÂbŽË WÐUÁdëw `ÃU?B?Ä U?Nà œËb??(« ×U?šË qš«œ sÄ œ«d? √Ë W?OÐU?B?Ž  ö?OJA?ðË  U?L?OEMð œu?łË ≠ Æ œ«d _« w —U&ô« WOKLŽd?B??Ië rNðU?O??²? qO??G?Að vÃ≈ d??Ý_« ¡u?Ë b¹b??Aë d?I?Hë V?³? Ð rOK?F?²Ã« sÄ »d?? ?²Ã« ≠ Æ »dFë sÄ s ë —U³Jà sN−¹Ëeð Ë√ ‰“UMÄ  UÄœU ÂW?OÃu??¾? ?Ä Í√ s?Ä ÊuÐd?N?²¹Ë W?MN*« Ác¼ sÄ Êu?Áeðd?¹ wÃU¼úà 5 Ëd?F??Ä …d?ÝU?L??Ý œu?łË ≠ Æ ⁄öÐù« ÂbŽË W¹d Ã«Ë ¡UHšù« w rNFÄ dÝ_« nÃUײà WO½u½UÁ
 19. 19. ±π ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð w U ë qBHë WO b*«Ë WO UO ë ‚uI(«Ë W dB*« …√d*« bONL‡ðWO½b*«Ë WO?ÝUO ë UNÁuI?Š vKŽ ‰uB(« sÄ …√d*« sJ9 w²Ã« dOЫb²Ã« iFÐ d?BÄ  c ð«UNð“e?ŽË ¨¢Ë«bO ë¢ …√d*« b?{ eO?OL²Ã« ‰UJý√ lO?Lł vKŽ ¡UC?Ië WOÁU?Hð« UN?OÃ≈  —Uý√ w²Ã«Ë…œU¹“ vÃ≈ XŽœ w²Ã«Ë W?O?HÃúà W?OzU/ù« ·«b¼_« UN?OKŽ  b?Â√Ë 5JÐ ÃU?NMÄ  UO? uð b?FÐ U?LO?wÝUO ë ‰U?:« w —«dIë –U ð«  UOKLŽ lO?Lł w ¡U Më œbŽ …œU¹eÐ WKOHJë d?OЫb²Ã« –U ð« Æ wÃËbÃ«Ë wK;« 5¹u² *« vKŽ¨ W?OÝU?O Ã«Ë W?ÄU?Fë …UO?(« w …√d*« W?—UA0 oKF?²¹ U?LO? “d;« Âb?I?²Ã« sÄ rždë vKŽËdOAðË ¨ Èdš_« WOÐdFë ‰Ëbë iF³Ð W½—UIÄ W?F{«u²Ä ‰U:« «c¼ w WÃËc³*« œuN« Xë“UÄw …√d*« b{ e?OOL?²Ã« —«dL?²Ý« vÃ≈ ≤∞±∞ ÂUFKà …√d?LKà wzU/ù« …bײ?*« 3_« ‚ËbM  U½UOÐ5ÐË WO*UFÃ«Ë WOMÞuë  UÄ«e²Ãô« 5Ð WFÝ«Ë  «u− „UM¼ Ê√Ë WOÝUO Ã«Ë WO½b*« ‚uI(« ‰U−Ä ©±® ÆWOÝUO ë Êu¾AÃ«Ë WÃËbë ‰U−Ä v W Uš w*UFë Èu² *« vKŽ …√d*« lÁ«ËUL? ÍdB*« lL?²:« v ¡U MKà W?O½b*«Ë WO?ÝUO ë ‚u?I(« wÃU(« qB?Hë ‰ËUM²¹ UM¼ sÄW—UA*« r−?ŠË WOÝUO ë ‚uI(« qB?Hë sÄ ‰Ë_« ¡e« ‰ËUM²¹ YOŠ ¨b dë …d²? UNðbNýrŽœË e¹eFð qł√ sÄ W?OÄuJ(« dOžË WO?ÄuJ(« œuN« r¼_ UÁdD²?Ä W¹dB*« …√dLKà WO?ÝUO ëW?O½b*« ‚u?I?×Kà ÷d?F?O? w½U?¦Ã« r ?Ië U?Ä√ ¨WÃU?F? W?O?ÝU?O?Ý W?—U?A?Ä qł√ sÄ W¹d?B*« …√d*«VBMÄ q?¦?Ä W¹œU??O?I?ë V UM*« …√d*« vÃuð b?? dë …d??²? ‰ö??š U¼“dÐ√ sÄ ÊU?? v²Ã«Ë ¡U?? MKàUÄUB²?Žô«Ë  UłU−²Šô«¢ dO?³F²Ã« W¹dŠ v o(«Ë WO M« v o(«Ë WÃËb?ë fK−Ä ¡UCÁ ÆWOLÝdë ‚«—Ëô« vKŽ ‰uB(« v o(« «dOš√Ë qIM²Ã«Ë dH ë W¹dŠ v o(«Ë ¨¢WOzU Më ©≤® WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*«…d??ýU?³??Ä 5½«u??ÁË tà WKLJ?*« 5½«u?I?Ã«Ë —u?²??ÝbKà ÎU??I??³Þ W¹d??B*« …√d*« l²9 sÄ r?ždë vKŽ Æ π∏’ ¨≤∞±∞ dBÄ ¨W¹dA³Ã« WOLM²Ã« d¹dIð ªwzU/ù« …bײ*« 3_« ZÄU½dÐË wÄuIë jOD ²Ã« bNFÄ ©±®…UO?(« w Ϋ—Ëœ œdHë VFK¹ ÁU?C²?I0 Ícë dýU?³*« dOžË d?ýU³*« „uK ë U?N½√ vKŽ WO?ÝUO? ë W—U?A*« ·dFð ©≤®lL?²?:« w W?ÄU?Fë ·«b¼_« b¹b?%Ë  «—«d?Ië –U? ð« w dŁR¹ ÊQÐ W? d?Hë t¹bà ÊuJðË l?L²?−?LKà W?O?ÝU?O? ëbKIð q¦?Ä …d?ýU³?Ä W?O?ÝUO?Ý  UÞU?A½ ‰ö?š sÄ UNMŽ d?O?³?F²Ã« sJ1 W?O?ÝU?O ë W?—U?A*« W?OKLŽË ¨ U?N?I?OI?%Ëw „«d²?ýô«Ë WÄUFë U¹U?CIë WAÁUMÄ ¨ U?ÐU ²½ô« w aOýd?²Ã«Ë X¹uB²Ã« ¨ »e?Š W¹uCŽ ¨ wÝU?OÝ VBMÄ`z«dAë W?OKŽU Ë wŽU?L²łô« u?LMë  «dýR?Ä sÄ ÎUÄU¼ «d?ýRÄ WO?ÝUO ë W?—UA*« b?FðË ¨ WOÝU?O ë  ö?L(« Æ lL²−LKà wÝUO ë —uD²Ã«  «dýRÄ sÄ UO Oz— ΫdýRÄ d³²Fð UL ¨ lL²:« w WHK²<«  U¾HëË
 20. 20. WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ≠ ≤∞‚uI?(« pKð qO½ qł√ sÄ a¹—U²Ã« d?³Ž q¹uDë …√d*« ÕU?HÂË ¨WKÄU U?NÁuI?×Ð WO?ÝUO ë ‚u?I(«W?—U?A*« pKð oO?I?% qł√ sÄ U?N?ÄUÄ√ W?³?I?Ž nIð v²Ã«  U?Áu?F*« sÄ b¹b?Fë „UM¼ Xë“U?Ä t½S?w UN?KO¦9Ë WOÐU?OMÃ«Ë WO?ÝUO? ë …UO?(« w UN²?—UA?Ä ÊS wÃU?²ÃUÐË ¨lL²?:« v UNà WÃU?FHë ÆqłdÃUÐ W½—UI*UÐ …œËb×Ä Xë“UÄ W³ ²M*« fÃU:«W—U?AÄ Ê√ b?Â√ YOŠ ≤∞∞π Ë«b?O ?ë ·ö²zô w½U?¦Ã« qEë d¹dIð t?OÃ≈ —Uý√ U?Ä pÖ qFÃW?O?ÝUO? ë …√d*« W?—U?A?Ä Xë“ U?L? ¨W¹d?B*« …√d*« l{Ë  U?IKŠ nF?{√ bF?ð WO?ÝU?O? ë …√d*«»U ?²½ôUÐ jI bŽU?IÄ WFЗ√ vKŽ …dO?š_« WO½U*d³Ã«  UÐU? ²½ô« w XKBŠ YO?Š ¨ W¹UGKà WO?AÄU¼w 5MO?FLKà b?ŽU?IÄ ±∞ wÃU?L?ł≈ sÄ  «bO?Ý µ 5OF?²Ã W?OÝU?O ?ë …œUO?Ië l œ U2 ©• ± sÄ qÁ√®wF¹d??A???²Ã« fK:«® ÊU*d??³?ë w …√d*« qO??¦?9 vKŽ √dÞ Ícë l?ł«d??²Ã« vÃ≈ d??O??A¹ U?0 ¨ fK:« Æ ≤∞∞µ  UÐU ²½« w • ±—π vÃ≈ ≤∞∞∞  UÐU ²½« w •≤—¥ W³ ½ sÄ ©‰Ë_«W?ÄU?F?ë W?¾?³?F?²?Kà Íe?Âd*« “U?N??« sŽ —œU?Bë d?B?Ä w? …√d*« l{Ë d¹d?Ið ‰ËUM?ð U?L?‰˫b??UÐ  «b??O?I?*« ¡U? ?Më W?³?? ½ ‰ö??š sÄ W??O??ÝU??O? ë …U??O??(« w …√d*« l?{Ë ¡U?B??Šù«ËW½—U?IÄ VF?Aë fK−Ä w ¡U? Më W¹uC?Ž ‰öš sÄ ÎU?C¹√Ë ¨‰Ułdë W?³ MÐ W½—U?IÄ W?OÐU ?²½ô« Æ ‰Ułdë œbFÐkŠuà ‰U??łdë W??³?? MÐ W??OÐU?? ??²½ô« ‰Ë«b??« v  «b??O?I?*« ¡U? ?Më V ½ W½—U??I??Ä bMF??vÃ≈ ±π∏∂ ÂU?Ž •±∏ sÄ ©≤∞∞∞ ≠ ∏∂® …d?²?Hë ‰ö?š 5ðd?Ä v?ëu?Š ¡U? Më W?³? ½ nŽU?Cð‰Ë«b??ł v  «b???O??I*« ¡U?? ?Më V ½ …œU?¹“ XëuðË ¨≤∞∞µ ÂU??Ž •≥∏ v?Ã≈ rŁ ≤∞∞∞ ÂU??Ž •≥µ ©±® Æ ≤∞∞∑ ÂUŽ ‰UłdKà •∂∞ qÐUIÄ •¥∞ vÃ≈  UÐU ²½ô« ©±® rÁ— ‰Ëbł ©≤∞∞∑≠±π∏∂® …d²Hë ‰öš »U ²½ô« ‰Ë«bł w s¹bOI*« ¡U MÃ«Ë ‰Ułdë V ½ —uDð •  UÐU ²½ô« Æ ≤∞∞π dBÄ ¨¡UBŠù«Ë WÄUFë W¾³F²Kà ÍeÂd*« “UN« d¹dIð ¨dBÄ v qłdÃ«Ë …√d*« l{Ë ©±®
 21. 21. ≤± ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð ÎvŽuë l — vKŽ «d?ýR?Ä b?F¹ pÖ Ê√ —U?³?²?Ž« sJ1 ô t½S? W?³ M?ë pKð ŸU?Hð—« sÄ rždë vKŽËsÄ b¹b?Fë nA YO?Š ÆWO?ÝUO? ë W?—UA*« W?OL¼QÐ Íd?B*« lL?²:« v ¡U? Më Èbà vÝUO? ëb?A??(« W?OKL?Ž YO??Š sÄ W?OÐU?? ?²½ô« W?OK?L?Fë v ¡U? M?ë ‰ö?G?²?Ý« r?²¹ t½√  U?Ý«—bÃ«Ë d¹—U??I?²Ã« Æ»U ²½ô« WOKLŽ bFÐ sNà ÁƒUDŽ≈ r²¹ ‰U*« sÄ mK³Ä dOE½  «dOIHë ¡U Më W UšË W¾³F²Ã«Ëv «—u¼bð „U?M¼ Ê√  U½U?O?³Ã« d??O?A?²?? ¨VF?Aë fK−??Ä v …√d*« qO?¦?9 vë W?³? M?ÃUÐ U?Ä√v VF?A?ë fK−?Ä v ¡U? M?ë W?³? ½ XGKÐ Y?O?Š ©≤∞∞µ ≠±π∑π® …d?²?Hë ‰ö?š …√d?*« qO?¦9 Æ ¡UCŽ_« wÃULł≈ sÄ •≤ sÄ qÁ« ≤∞∞µ …—Ëœ ©≤® rÁ— ‰Ëbł ©≤∞±∞ ≠±π∑π® …d²Hë ‰öš VFAë fK−Ä v ¡U MÃ«Ë ‰Ułdë qO¦9 V ½ • Æ ≤∞∞π ÂUŽ ¡UBŠù«Ë WÄUFë W¾³F²Kà ÍeÂd*« “UN« ¨ dBÄ w qłdÃ«Ë …√d*« l{Ë d¹dIð ∫ —bB*«–U? ð« rŽœË  U??ÄuKF*« e?Âd?Ä d?¹d?Ið d?O?A??O? W?OK;« fÃU??:« W¹u?C?Fà W?³?? MÃUÐËYO??Š VF??Aë fK−??Ä W¹u??C??Ž lÄ tÐU??Að t½√ Íd??B*« ¡«—“u?ë fK: lÐU??²Ã« —«d??I먱π∏≤ wÄUŽ 5Ð UÄ •±—≤ vÃ≈ •π—≤ sÄ WOK;« fÃU:UÐ  «uCFë W³ ½ XCH ½« ©±® ≤∞∞∏ •µ vÃ≈ ≤∞≤∞ ÂUŽ •±—∏ sÄ pÖ bFÐ lHðd²Ã ±πππw  UE U?;« dz«Ëœ iFÐ w ¡U? Më W?—UA?Ä »UO?ž d¹—U?I²?ë iFÐ  dNþ√ b?ÁËfÃU??:« W¹u??C??Ž w? ¡U?? Më W??—U??A??Ä U??C¹√Ë È—u??A?Ã«Ë VF??Aë w K?−??Ä sÄ qÂW¹b?OKI²?ë W U?I¦Ã« …Q?ÞË w pÖ Ëb³¹Ë ƉU?¦*« qO?³Ý vKŽ © W?OÐd?Gë WE U?×Ä ® W?OK;«rŽœË  U?ÄuKF*« eÂd?Ä sŽ —bB¹ Íd?Ný d¹d?Ið ¨WOðU?ÄuKFÄ d¹—U?Ið ªøWO?ÝUO ?ë …UO(« v ‰U?F —Ëœ …√d?LKà q¼ ©±® Æ ≤∞∞π d³L²³Ý ¨—«dIë –U ð«
 22. 22. WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ≠ ≤≤WÃËc?³*« œu?N?« nF?{ v?KŽË ¨ W?O?ŠU½ sÄ ÂU?Fë ‰U?−?LKà …√d*« ÃËd?š v?KŽ U¼d?OŁQðËfK:« UNÐ ÂUÁ W?Ý«—œ W−O²Më Ác¼  bÂ√ b?ÁËÆÈdš√ WOŠU½ sÄ WO?H¹dë …√d*« 5JL²ÃfÃU?:« w? …√d*« qO?¦9 b??{ Î U ?IzU?Ž b??OÃU?I?²Ã«Ë  «œU??Fë XK¦?Ä Y?O?Š …√d?LKà w?Äu?Ië¨ W¹œËb??(«  UE? U?;« U??L??O??ÝôË d??B??Ä  UE U??×??Ä rE?F??Ä w ¨ W??OK;«Ë W??O??³??F??Aëb?ÁË ¨ wÝU??O? ë qL?F?Kà ¡U? Më W??Ý—U?L* W?Ä“öë W??OÃU*« œ—«u*« hI½ vÃ≈ W?? U?{ùUÐvKŽ W?O?ÝU?O? ?ë …√d*« W?—U?A?Ä W?O?L¼QÐ lL?²?:« wŽË l? — …—Ëd?CÐ W?Ý«—bë X Ë√ Æ WOK;« sNðUOFLł w ULOÝôË  U¹u² *« W UÂU?C¹√ „UMN?? W?O?ÝU?O? ë »«e?Š_« w …√d?LKà W??O?ÝU?O? ë W?—U?A?LKà W?³?? MÃUÐ U?Ä√…U?O?×Kà U?N1b?I?ðË W?O?ÝU?O? ë W?OzU? Më  «œU?O?Ië s¹u?Jð w »«e?Š_« —Ëœ w nF?{vKŽ Âb?Ið rà ¨ d?B?Ä w W?O?ÝU?O? ë »«e?Š_« Ê√ vÃ≈ ZzU?²Më iFÐ d?O?AðË ¨ W?ÄU?Fë—Ëœ Ê√ rž— 5²??IÐU?? ë 5²??O½U*d?³?ë 5ð—Ëbë ‰ö??š U?N??Lz«u?Á s?L?{ ¡U?? Më `O??ýdð©WOÝUO ë »«eŠ_« Í√ ® UNOKŽ V& YOŠ WOL¼_« mÃUÐ —Ëœ œbBë «c¼ w »«eŠ_«rN ð Ê√Ë ¨ WÄbI²?Ä VOð«dð w UNF{ËË WOzU ½ d UMŽ UNO×?ýdÄ rz«uÁ sLC²ð Ê√ «œUO?Ië `Oýdð o¹d?Þ sŽ UNÐ —«dI?ë lM e«d* qłdë —UJ²?Š« d ? w »«eŠ_«œbŽ √bÐ ÊU*d³Ã« qš«œ WðuJë ÂUE½ —«dÁ≈ bFÐ t½≈ dÂcÃUÐ d?¹b«Ë ¨ UNLŽœË WOzU MërN??Lz«u?Á vK?Ž  «b?O?? ë `O?ýd?ð sŽ Êö?Žù« w W??O?L??Ýdë W??O?ÝU??O? ë »«e??Š_« sÄbGë »eŠ ¨ ©…b?OÝ ≤∞® wÞ«dI1bë »e?Š ¨ ©  «bOÝ ¥® Íd UMë »e?(« ¨WOÐe(« Æ ©W×ýdÄ ≤µ® Ê«ušù« ¨© «bOÝ ∏®Wðu? b¹b??% vÃ≈ ≤∞∞π u?O½u¹ d?N??ý ‰ö?š W¹d?B*« W??ÄuJ(«  Q? pÃcà W?−??O?²½Ë¨…√d?LKà UO? U{≈ «b?FI?Ä ∂¥ hOB? ²Ð «—«d?Á  c ?ð« YOŠ VF?Aë fK−Ä w …√d?LKÃb?ŽUI*« œb?Fà ∂¥‡Ã« bŽU?I*« ·U?Cð YOŠ ¨Áb?ŽU?IÄ sÄ •±≤ sÄ d?¦Â√ U?N?³O?B½ qF−?OÃfOz— Âu??I¹ b??ŽU?I??Ä …d?A??Ž U?NMO?Ð sÄ® ¥µ¥ w¼Ë VF??Aë fK: W??OÃU?(« W??OÃU?L??łù«5²?OF¹d?Að 5²¹ôuà wF¹d?A?²Ã« q¹bF?²Ã« «c¼ o³DO?ÝË ¨©UN?zUC?Ž√ 5OF?²Ð W¹—u?NL?« ÆjI VFAë rÝUÐ ºº W¹—uNL« fOz— ∫ÁU½—b √ bÁË ¨tB½ wðü« Êu½UIë VFAë fK−Ä —dÁvÃË_« 5?ðœU*« sÄ q? v v?ÃË_« …d?? I ? ? Hë h?MÐ ‰b?? ?³? ?²? ? ¹ ∫v?ÃË_« …œU*« ∫WOðü«  «dIHë ±π∑≥ WM à ≥∏ rÁ— Êu½UIë sÄ W¦ÃU¦Ã«Ë»U?? ? ?²½ô« o¹dD?Ð VF??Aë f?K−??Ä ¡U?? C? Ž√ —U??O? ?²? š« ÊuJ?¹ ∫vÃË_« …œU*« ÆÂUFë Íd ë dýU³*«»U ²½ô ¨WOÐU ²½« dz«Ëœ vÃ≈ WOÐdFë dBÄ W¹—uNLł r Ið ∫W¦ÃU¦Ã« …œU*«»U? ? ²½ô Èd?š√ dz«Ëœ vÃ≈ r ? Ið U?L? ¨Î«u?C? Ž 5FЗ√Ë W?FЗ√Ë WzU??L?FЗ√5KBHà pÖ ÊuJ¹Ë …√d?*« vKŽ UNO `ýd?²Ã« dB²?I¹ ¨«uCŽ 5²?ÝË WFЗ√ Æ5OF¹dAð
 23. 23. ≤≥ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð‰U?? L? ?F?ë sÄ qÁ_« v?KŽ U?? L?¼b?? Š√ ÊuJ¹ Ê«u?? ?C? ?Ž …dz«œ q? sŽ V ? ?²?M¹Ë Æ5ŠöHë ÆpÃcÐ ’Uš Êu½UIà UI³Þ dz«Ëbë Ác¼ lOLł œb%Ëd?B?²?I?¹ v²Ã« VF?Aë fK−??Ä dz«Ëœ v  UÐU? ?²½ô« Èd?& ∫W??O½U?¦Ã« …œU*«r²¹ V?F? Aë f?K: W??ÄU?? Ž  UÐU?? ? ?²½« ‰Ë√ v …√d*« v?KŽ U??N? ?O? `ýd?? ²Ã« ºº ©±® Êu½UIë «cNÐ qLFë a¹—Uð bFÐ U¼ƒ«dł≈ ∫ ¡U MKà WOÝUO ë W—UA*« rŽœË WOÄuJ(« œuN«qš«œ …√d?LKà WO? U{≈ b?ŽU?IÄ hO?B ?²Ð ’U)«Ë oÐU? ë —«d?Ië qOF?Hð —UÞ≈ vwÄu??Ië fK?:« œu?N??ł w XK?¦9 v²Ã«Ë W??O??ÄuJ(« œu??N??«  œb??Fð VF??Aë fK−??Ä UE U??×??Ä iFÐ w? 5E U??;« sÄ œb??ŽË ÊU? ?½ù« ‚u?I??( wÄu??Ië f?K:«Ë …√d??LKàUÐU? ²½ô« ÷u?š w W?³ž«dë W?OzU? Më  «œUO?Ië qO¼Qð ‰ö?š sÄ pÃ–Ë ¨W¹—u?NL?«œ«b?Žù WOMÞuë  U?Ý«—bë e?ÂdÄ …√d?LKà wÄu?Ië fK:« Q?A½√ YO?Š ¨≤∞±∞ WO½U*d?³Ã«t?łË vKŽ wÝU?O? ë „d?²?F*« ÷u?šË ÂU?Ž qJAÐ W?ÄU?Fë …U?O?(« w W?—U?A?LKà …√d*«‰ö?š sÄ W?OK;«Ë W?O½U*d³Ã«  U?ÐU ?²½ô« w W? ? UM*« vKŽ …—œU?Á U?NKFłË ’u?B?)«¡U?? Më  «—U??N??ÄË  «—b??Á l —  «—Ëœ rO?EMðË qO¼Q??²?Ã«Ë V¹—b??²Ã« U??N??L¼√  U??Oì …b??Ž Æ  U×ýd*«W?—UA*« ‰Ëbë  U?O½U*d?³Ã ‰Ë_« d9R*« …√dLK?à wÄuIë fK:« W? ?Oz— XLE½ UL?ÂÊU*d?³Ã«¢ Ê«uMŽ X% ¢ jÝu?²*« qł√ sÄ œU?%ô« ∫ ¢ Í“u?—U?Ý ‡ „—U?³Ä¢ …—œU?³?Ä ww  U?O½U*d³Ã« 5Ð wÝU?O? ë —«u(« e¹e?Fð vÃ≈ ·b¼ ÈcÃ«Ë ¢ WO?LM²Kà ‰U?F „d?×L?Âw WL¼U? *«Ë ¨ jÝu²*« qł√ sÄ œU?%ô« …—œU³?Ä w …bŽ«uë d UMFë r?ŽœË WIDM*« ÆWIDM*« w  UO½U*d³Ã« —Ëœ rŽœÊU?? ½ù« ‚u???I??( wÄu??Ië f?K:«Ë …√d??LK?à wÄu??Ië fK?:« rE½ —UÞù« f?H½ w ËsÄ œb??Ž w W?O??³¹—b?²?ë  «—ËbÃ«Ë qL?Fë ‘—ËË  «¡U??IKë sÄ «œb??Ž 5E U??;« iFÐËU?N²?—U?AÄ W?OL¼√Ë ¨ …√d?LKà wÝU?O? ë lÁ«uë jOAM?ð qł√ sÄ W¹—uN?L?«  UE U×?ÄsÄ »U? ²½ô« Ë√  U?OK;« Ë√ ÊU*d³Kà `O?ýd²Ã« ¡«u?Ý  U¹u²? *« W U? vKŽ WO?ÝUO? ë ©≤® Æ wÝUO ë wŽuë l — qł√vKŽ …√d?L?Kà wÄu?Ië fK:U?Ð W?O?F¹d?A??²Ã« WM−Kë nJ?Fð ¨o³?Ý U?Ä vÃ≈ W?? U?{ùUÐËl{uà VF?Aë f?K−?Ä Êu½U?ÁË W?O?ÝU?O? ë ‚u?I?(« …d?ýU?³?Ä Êu½U?Á W?F?ł«d?ÄË W?Ý«—œW¹UŽbë vKŽ ‚U?H½ûà bŠ l{uÐ oKF?²¹ ULO? W U?šË 5½u½UIë qOF?H²Ð WKO?HJë q³ ëu?O½u¹ ±∏ ¨dA?Ž sÄU¦Ã« œb?Fë ¨lЫdë ÍœU?Fë œUI?F½ô« …—Ëœ ¨lÝU²Ã« wF¹d?A²?ë qBHë ª VF?Aë fK−Ä …d?A½ ©±® Æ ≤∞∞π WMÝ‚uI(« sŽ ŸU? bKà WOMÞuë WOFL?« ¨Ê«uÝ√ WE U; ÍdNAë b? dë d¹dIð ¨vK×Ä b «— ¨bL?(« uÐ√ tKë b³Ž ©≤® Æ http://www.nadrf.com/archives.php  U¹d(«Ë
 24. 24. WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ≠ ≤¥W??OK?L??Fë d??O??Ý ¡U?MŁ√ r²ð w?²Ã« rz«d??UÐ W???IKF??²?*«  UÐu??I??Fë W???F??ł«d??ÄË W??OÐU??? ??²½ô«fK: W???OÐU?? ??²½ô« dz«Ëb?ë q¹b??Fð Êu½U??Á ŸËd??A???Ä vÃ≈ W?? U??{ùUÐ «c¼ ¨W??O?ÐU?? ??²½ô«≤∂ UN?O  UE U;« Èu?² ?Ä vKŽ …√dLKà …dz«œ ≥≤ hOB? ²Ð wC?I¹ ÍcÃ«Ë ¨VFAë¨ W???OKN???Ábë ¨ …d¼U???Ië®  UE U???×??Ä ≥ w? 5ðdz«œË WE? U??×???Ä qJà …dz«œ l?Á«uÐ …dz«œhO?B?? ðË dz«Ëbë iFÐ w q¹b??Fð „UM¼Ë ¨ ÊUJ ë œ«b?F??²Ã U?I? Ë pÃ–Ë ©W?O??Ád?Aë ÆdBÁ_«Ë dÐu²Â√ ∂ ¨ Ê«uKŠ  UE U×Ä w …b¹bł dz«Ëœ WOÝUO ë W—UA*« rŽbà w½b*« lL²:«  U ÝRÄ —Ëœ¡U?? Më 5?J9Ë rŽœ w w?½b*« lL??²??:«  U??LE?MÄ tÐ Âu??Ið Ícë —Ëb?ë ‚U??O??Ý wqO?³?Ý vKŽ U?NMÄ v²Ã«Ë  U? ?ÝR*« sÄ b¹b?Fë XF?Ý ¨wÝU?O? ë ‰U?:« w U?L?O?ÝôËW?OMÞuë W?O?F?L?« ¨© XÂ√ ® WO?LM?²Kà W?Lzö*« ‰U?Bðô« qzU?ÝË eÂd?Ä d?B?(« ô ‰U?¦*«÷—_« eÂdÄ ¨l¹“u²Ã«Ë W?Lłd²Ã«Ë dAMKà «d¼_« eÂdÄ ¨ U¹d?(«Ë ‚uI(« sÄ ŸU bKÃXÄU?Á YOŠ ¨aëÆÆƨW?OÃËbë dO? W¾?O¼ ¨W¹—bMJÝùUÐ Íb¹u ë b?NF?*« ¨ÊU ½ù« ‚u?I(W?—U??A*« W??O?H??O? ‰u?Š W??O?³?¹—b?²Ã«  «—Ëbë sÄ b?¹b?Fë b??I?FÐ  U?? ?ÝR*« p?Kð sÄ qÂ…—«œ≈ W?OH?O?ÂË WO?ÝUO? ë …U?O(« sÄ q?C √ W?—UA?Ä qł√ sÄ  UÐU? ²?½ô« w WÃUF?HësÄ œbŽ b?IŽ vÃ≈ W U?{ùUÐ W×ýd?LKà bŽU ?Ä qLŽ o¹d s¹uJðË W?OÐU ²½ô«  ö?L(«¨ 5½«uIë W?AÁUMÄ ¨ WOÝU?O ë WOŠUMë sÄ …√d*« b?O¹QðË rŽœ X b¼ v²Ã« qLFë ‘—Ë Æ …√d*UÐ W U)«  UOÁUHðô«ËÀ«b??Š≈ v?Ã≈ vF?? ð W???O½b??Ä W???Âd??Š œu??łË v?Ã≈ …—U??ýù« UMM?J1 ¨pÖ vK?Ž …Ëö??ŽËUMM?J1 œb??Bë «c¼ w Ë ¨ ¡U?? ?Më 5Ð U??L??O??ÝôË lL??²??:« q?š«œ wÝU??O?? ë „«d??(«U?N? H½ vKŽ X?IKÞ√ w²Ã«Ë ¨¡U? Më sÄ W?ŽuL?−?Ä U?NÐ XÄU?Á w²Ã« WÂd?(« vÃ≈ …—U?ýù« U?LEM*« XÐdŽ√ b?ÁË ¨ dB?Ä w Y¹—u?²Ã« u¹—UMOÝ ÀËb?Š lM* ¢ Y¹—u?²Ã« b{ ¡U? ½¢rCð U?N½√ U??L?O?ÝôË W?O?L?Ý— W?Âd?Š vÃ≈ U?NK?¹u?% w U?N?²?O½ sŽ W?O?½b*« W?Âd?(« Ác?NÃw «dO?³Â «—Ëœ W¹dB*« …√d?LKà Ê√  U³Ł≈ U?N b¼ Ê√Ë ¨lL²?:« w WÁuÄd?Ä  UOB? ý ©±® Æ tO UOÝUÝ√ Î ö ÄUŽ ÊuJð bÁË dOOG²Ã«  UÐUIMë v qO¦L²Ã« W³ ½Ë …√d*«YO?Š n?F?Cë tÐu?A¹ W??OÃU?L?Fë Ë√ W??OMN*« ¡«u?Ý  UÐU??IMë v …√d*« qO??¦9 ‰«“U?ĨW?OÃUL?Fë  UÐU?IMë w •≥Ë ¨ •±∑ vKŽ W?OMN*«  UÐU?IMë v U?N²?—U?AÄ W?³? ½ b¹eðôœu??łË vÃ≈ ¡U??B??Šù«Ë W??ÄU??Fë W??¾??³??F??²Kà Íe??Âd*« “U??N??«  «¡U??B??Š≈  —U??ý√ YO??Š•≤∏ vÃ≈ ≤∞∞µ ÂU?Ž •≥≤ sÄ W??OMN*«  UÐU?IMë v ¡U?? Më qO?¦9 V ½ v? ÷U?H? ½«‰U?łdë qO¦?9 W³? ½ XF?Hð—« qÐU?I*« v Ë ≤∞∞∑ ÂUŽ •≥∑ vÃ≈ X?FHð—« rŁ ≤∞∞∂ ÂU?Ž Æ ¥ ’ ¨ ≤∞∞πر±Ø±µ ÂuOë ÍdB*« ©±®
 25. 25. ≤µ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIðU??L?? ¨≤∞∞∑ ÂU???Ž •∂≥ vÃ≈ XC??H??? ½« rŁ ≤∞∞∂ ÂU??Ž •∑≤ v?Ã≈ ≤∞∞µ ÂU??Ž •∂≥ sÄÂU??Ž cMÄ i¹d??L?²?ë WMN??Ä —UJ²??Š« v ¡U? M?Kà «—«d?L??²??Ý« „UM¼ Ê√  U½U??O??³Ã« `{uðd³²FðË •π≤ i¹dL²Ã« WÐUI½ v sN²?—UAÄ W³ ½ XGKÐ YOŠ ≤∞∞∑ ÂUŽ v²ŠË ≤∞∞µ ƉUłdKà •∏ qÐUIÄ WOMN*«  UÐUIMë v qO¦L²Ã« ‰UJý√ wKŽ√ v¼≤∞∞µ ÂUŽ •≤∂ sÄ WO?ŽUL²łô« sN*« WÐUI½ v ¡U? Më WL¼U Ä W³ ½ XF?Hð—« ULÂ≤∞∞µ ÂU?Ž •∑¥ sÄ ‰Ułd?ë qO¦9 W?³? ½ XC?H ½« qÐU?I*« v Ë ≤∞∞∑ ÂU?Ž •µ∂ vÃ≈¡U???³Þ_« WÐU???I½ v ¡U??? Më W???L¼U??? ???Ä W??³??? ½ XF???Hð—« U???C¹√ Æ ≤∞∞∑ ÂU???Ž •¥¥ vÃ≈ Æ ≤∞∞µ ÂUŽ •≥µ W³ MÐ W½—UIÄ ≤∞∞∑ ÂUŽ v •≥∑ W³ MÐ 5¹dDO³Ã«5³ð t½√ ô≈  UÐU?IMë fÃU?−?Ä v W¹u?C?FKà ¡U? MKà wÐU?−¹ù« qO?¦?L?²Ã« sÄ rždÃUÐËÂU??Ž v²??ŠË ≤∞∞µ ÂU??Ž cMÄ •µ 5O??I??O??³D²?ë WÐU??I½ v …√d*« W??L¼U?? ??Ä W??³?? ½  U??³ŁÂU?Ž •µµ sÄ 5OŠU?O? ë s¹b?ýd*« WÐUI½ v s?N²?L¼U? Ä W?³ ?½ ÷UH? ½« lÄ ¨≤∞∞∑≤∞∞µ ÂU?Ž •¥µ sÄ ‰U??łdë qO?¦9 W?³?? ½ ŸU?Hð—« qÐU?I??Ä ≤∞∞∑ ÂU?Ž •≥∑ vÃ≈ ≤∞∞µ Æ ≤∞∞∑ ÂUŽ • ∂≥ vÃ≈sK¦1 ô sN½S?  UÐU?IMë v ¡U? Më W?—U?A?Ä sÄ rždÃUÐ t½√ vÃ≈  U?½UO?³Ã« d?O?AðËv U??N?KO??¦9 X?KF??ł YO??Š Èe???Ä— qJAÐ  b???łË Ë√  UÐU??IMë Ác?¼ v W¹œU??O???Á lÁ«u??ĨWÃœU??O?Bë W?ÐU?I½ v …b??Š«Ë …b??O?Ý œu??łË v pÖ 5³ðË ¨WK?O?¾??{  UÐU?I?Më fÃU?−??ĉöš X?9 UL? ¨5OH?×Bë WÐU?I½ fÃU−?Ä v  «uC?Ž ¥Ë 5ÄU;« WÐU?I½ v 5²MŁ«ËÀöŁ XK Ë WÐU?IMë …—«œ≈ fK−?Ä vH ¨W?OKO?¦L?²Ã« sN*« WÐU?I½  UÐU ?²½« b? dë …d²?sKJA¹ pÃcÐ s׳? √Ë 5K¦L*« WÐUI½  UÐU ?²½« v fK:« W¹uCFà  U¹dB?Ä  «bOÝ ©±® Æ …—«œù« fK−Ä ¡UCŽ√ lЗ Æ ≤∞ ’≤∞∞πر≤ر∑ ÂuOë ÈdB*« ©±®
 26. 26. WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ≠ ≤∂ © ≥® rÁ— ‰Ëbł©≤∞∞∑ ≠ ≤∞∞µ® …d²Hë ‰öš ŸuMë V Š WOMN*«  UÐUIMë ¡UCŽ√ V ½ Æ ≤∞∞π ¡UBŠù«Ë WÄUFë W¾³F²Kà ÍeÂd*« “UN« ªdBÄ v qłdÃ«Ë …√d*« l{Ë ∫—bB*«
 27. 27. ≤∑ ≠ dBÄ v ¡U Më U¹UCÁ ŸU{Ë√ b dÄ d¹dIð¡U Më qGAð YO?Š ¨ WOŽu½ …u− œułË vÃ≈ W?OMN*«  UÐUIMë w ¡U Më qO¦9 W³? ½ dOAðË ôU?−Ä w U?N?²Â—U?A?Ä qIð 5Š w rOKF?²Ã«Ë i¹d?L?²ÃU W?O?ŽuMë WH?Bë  «–  ôU?:« iFРUÐU?IMë Ác¼ fÃU?−?Ä w U?ŽU? ð« …u?−?Hë Ác¼ œ«œe?ðË ¨ WO?LK?FÃ«Ë W?O?ÝbMNë sN*« q¦?Ä Èd?š√5O?H×?Bë WÐU?I½Ë WÃœU?OBë ¨ ¡U?³Þ_« ¨ 5ÄU?;U  U?ÐUIMë iFÐ w? ¡U Më qO?¦9 qI¹ YO?ŠsÄ tK fK:« ÊU 5ð—Ëœ bFÐ ≤∞∞∑  UÐU ²½« w …bŠ«Ë …√dÄ« UN K−Ä W¹uCFÐ  “U w²Ã« Æ ‰UłdëW?O?MF*«  U?L?EM*« U?L??O?Ý ôË ¨ U¼œb??Ž b¹«eðË W??O?ÄuJ?(« d?O??ž  U?LEM*« W??Âd?Š w?ÄUMð rž—ËW½—UIÄ Î«œËb×Ä ‰«“UÄ  ULEM*« Ác¼  «—«œ≈ fÃU−?Ä w ¡U Më qO¦9 Ê√ dOž ¨ ¡U Më U¹UCIÐe?«d?Ä vÃ≈ …√d?*« ‰u? Ë W?³? ½ Ê√ vÃ≈ d?O??A¹ U0 ¨  U?LEM*« Ác¼ w? ¡U? Më W¹u?C?Ž W??³? MÐ Æ UC¹√ ŸUDIë «c¼ w …œËb×Ä Xë“UÄ —«dIë lM WO½b*« ‚uI(«Ë …√d*« ∫ UO½UŁ ∫ W¹œUOIë V UM*« wÃuðË …√d*« ≠±…√d*« —Ëœ ‰uŠ —Ëb¹ ÍcÃ«Ë —«dIë –U ð« rŽœË  UÄuKF*« eÂdÄ sŽ —œUBë d¹dI²Ã« bÂ√ÂU?Ž •∑—± sÄ U??OKFë nzU?þuë w ¡U? Më W??³? ½ ŸU??Hð—« vÃ≈ W?O??ÝU?O? ?ë …U?O?(« w W?¹d?B*«sÄ W?³ M?ë XFHð—« b?I? …“U²?L*« W?ł—bë nzUþuà W?³ M?ÃUÐ UÄ√ ¨ ≤∞∞∏ ÂU?Ž •≤¥—± vÃ≈ ±π∏∏W?ł—œ nzUþu?Ð ¡U? Më W?³? ½ XF??Hð—« U?L? ¨ ≤∞∞∏ Ë ±π∏∏5ÄU?Fë f?H½ 5Ð U?Ä •±¥ vÃ≈ •±W¾?Hë sÄ dOH?Ý WH?OþË sKGý wzöë ¡U M?ë W³ ½ XGKÐ U?L •≤∂ u×½ v?Ã≈ •π sÄ ÂUFë d¹b*«o×KÄ WHOþË w ¡U Më W?³ ½ XGKÐ UL ¨ WHOþuë Ác¼ w 5MOF*« wÃU?Lł≈ sÄ •≥±—∂ …“U²L*«…—«“Ë XŁb?ײ?Ý« «c¼ vKŽ …Ëö?Ž ¨ ©±® W?HOþuë Ác¼ w 5MO?F*« wÃU?Lł≈ sÄ •≥π—≥ wÝU?ÄuKÐœ‰Ë√ 5Fð - UL ¨ UNà …d¹“Ë »UDš …dOAÄ …dOH ë XMOŽ ÊUJ Ã«Ë …dÝ_« …—«“Ë w¼ ¨ …b¹bł U?FÄU?« …cðUÝ√ iFÐ 5?OFð vKŽ …Ëö?Ž ¨ W¹—bMJÝù« W?FÄU?ł w¼Ë WO?ÄuJŠ W?FÄU? W ?Oz—fÃU?−?Ä W¹u?C?ŽË W?O?¦?×?³Ã«Ë W?O1œU?Â_«  U? ?ÝR*« sÄ œb?Ž W?ÝUz—Ë …œU?L?Ž w  «b?O? ë sÄsÄ œb?Ž 5O?Fð vÃ≈ W? U?{ùUÐ «c¼ ¨ W¹d?B*«  U?F?ÄUUÐ V?¹—b²Ã« W?¾?O¼ ¡U?C?Ž√ Íœ«u½  «—«œ≈fOz— ¨ vH?A² ?Ä ÊËUF?Ä WH?Oþu ‰U?łdë ÈuÝ q³?Á sÄ UNKG?A¹ sJ¹ rà nzUþË w  «b?O ëWO?ÄöÝù« …u?Žbë ‰U−?Ä w UC¹√Ë ¨ WOK? WLJ×Ä …dz«œ f?Oz— ¨ wzUMł ÷UÁ ¨ …b¹d?ł d¹d%błU? *« b?ŠQÐ WO?ÄöÝù« …u?Žbë w UN?IŠ W?Ý—UL* Í—«œù« ¡U?CIë rJŠ vKŽ …b?OÝ XK?BŠ Æ·UÁË_« …—«“uà WFÐU²Ã« Æ ≤∞∞π d³L²³Ý ¨ ≥≥ œbFë W¦ÃU¦Ã« WM ë ¨ —«dIë –U ð« rŽœË  UÄuKF*« eÂdÄ ¨ WOðUÄuKFÄ d¹—UIð ©±®
 28. 28. WO½b*«Ë WOÝUO ë ‚uI(«Ë W¹dB*« …√d*« ≠ ≤∏ ©¥® rÁ— ‰Ëbł ≤∞∞Ø ≤∞∞∏≠≤∞∞± d¹UM¹ WÃËbKà ≠Í—«œù« “UNUÐ W¹œUOIë UOKFë …—«œù« nzUþË v ÀU½ù« W³ ½¨ s¹œU?O*« sÄ b¹bFë w U?OKFë nzUþuë qG?ý w ÂbIð sÄ W¹d?B*« …√d*« tð“dŠ√ U?Ä rž—ËU??N??L¼√ qF?à V UM*« sÄ b?¹b??Fë U¼bKI?ð ÊËœ ‰u??% w²Ã«  U??Áu??F*« sÄ b¹b??F?ë „UM¼ ‰«“U??L??W U?š nzUþËË sNÄ vKŽ b?ÂR¹ ÍcÃ«Ë ¨WOF?L²:« W? UI¦?ë t{dHð Ícë qL?FKà wŽuMë rO ?I²Ã«Î«dE½ —uÂcÃUÐ W U)« sN*UÐ sLI¹ Ê√ sFD² ¹ ô ¡U Më Ê√Ë ¨ ÀU½ùUÐ W Uš Èdš√Ë —uÂcÃUÐ Æ WOłuÃuO³Ã« sNBzUB)…d?²?Hë ‰ö?š ‰U?:« «c¼ w e?O?O?L?²?ë vKŽ ‰bð w²Ã« b¼«u?Aë sÄ «œb?Ž b? d?½ Ê√ UMMJ1Ë ∫ b dKà …œb;«5½U??F¹ sÓô  U¹d?B*«  U??O?H??×?Bë Ê√ 5O??H?×?BK?à wÃËbë œU?%ô« W??LEMÄ d¹d?I?ð b?Â√ æWÐU?IM?à W?O?Äu?L?F?ë W?O?F?L?« s?Ä jI? •≥¥ sK¦1Ë W¹œU??O?Á V UMÄ vÃ≈ sN?Ãu? Ë b?{ e?O?O??L?²Ã«fK−??Ä w sNKO?¦?9 Ê√Ë ¨ ∑∞∞∞ q √ sÄ …u?C?Ž ≤¥∞∞ ‰œU??F¹ U?Ä Í√ W¹d??B*« 5O?H??×?Bëqš«œ …b???Š«Ë …√d??Ä« œu???łË vMF0 ¨ •∑—∑ vK?Ž b¹eð ô «u???C??Ž ±≥ ÁƒU???C??Ž√ mÃU???³Ã« WÐU???IMëwzd*« ÂöŽù« ® Èdš√ WOÄöŽ≈  ôU−0 W½—UIÄ W¹œUOIë V UM*« wÃuð sÄ •±∞ W³ MÐ fK:«U?LO? W? Uš ‰U?łdë vKŽ —u?BI?Ä ‰U?−Ä wH?×?Bë qLFë ‰U?−?Ä Ê√ —U³?²?Ž« vKŽ © ŸuL? *«Ë ©±® Æ WOÝUO ë U¹UCIÃUÐ oKF²¹Ë√ U?NMO?O?Fð q³?I¹ ôË W?ÄU?Fë WÐU?OMë w wzU?C?Ië pK ë w «e?O?O9 t?ł«uð …√d*« Xë“ ô æ ÆU¼dOž ÊËœ  ôU:« iFÐ vKŽ dB²Á« bÁ  UO{UIë 5OFð Ê√ UL ¨tHzUþuà ÂbI²Ã« v²Š Æk U;« VBMÄ q¦Ä ¡U Më ÂUÄ√ WIKGÄ lÁ«u*« iFÐ Xë“ ô æ Æ ∂ ’ ¨ ≤∞±∞ ¨ ”—UÄ ±¥ ¨ ÂuOë ÍdB*« ©±®

×