Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9 gdz i_vol

2,208 views

Published on

dsrt hsrhsrh ger

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

9 gdz i_vol

 1. 1. РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМ И § 1. Інформатика. Інформація та її властивості Експериментально-дослідна робота № 1 Методи обробляння інформації 1. «Ми знаємо правду не лише причиною, але і серцем». 2. Не одяг прикрашає людину, а добрі справи. 3 . Зашифрована фраза: А • 0 • ©: ■ □ ▲ © J* а г Д и е є 3 4 * V ♦ 0 о • М н 0 п Р т ь 4. Результати змагань можна упорядкувати за прізвищами учасниць або за кра­ їною, розмістивши їх за алфавітом у порядку зростання або спадання; за ре­ зультатами кожного з чотирьох видів змагань за зростанням або спаданням; за сумою балів за зростанням або спаданням. Отже, всього 14 способів. 5. Відповідь: 8 чисел. Очевидно, що 2 = 2 + 0 = 1 + 1. Отже, шукане восьмизначне число може бути записане однією цифрою 2 і сімома нулями або двома цифрами 1 і шість­ ма нулями. Число не може починатися нулем, тоді цифра два може стояти тільки на першому місці: 20 000 000. У другому випадку на першому місці стоїть одна цифра 1, а друга може посідати будь-який з 7 розрядів, що за­ лишилися, решта цифр — нулі. Маємо: 11 000 000, 10 100 000, 10 010 000, 10 001 000, 10 000 100, 10 000 010, 10 000 001. Всього 8 чисел. Щ Щ 6. Під оброблянням інформації розуміють зміну структури та форми її подаван­ ня без зміни змісту, упорядкування інформації, отримання нової інформації на основі даної шляхом логічних міркувань або інших дій. Перевірте себе 1. Саме поняття Інформатики виникло десь в 60-х pp. X X ст. у Франції. Так вирішили назвати область знань, що вивчає застосування електронних обчислювальних машин для автоматизації обробки інформації. Слово ін-. форматика утворено шляхом злиття французьких слів Інформація та авто­ матика. В англомовних країнах замість «інформатики» часто використовують термін «computer science» (комп’ютерна наука). Звідси випливає, що поява інформатики нерозривно пов’язана з існуванням комп’ютерної техніки. Хоча обчислювальні машини існували і до 70-80-х ро­ ків, їхнє відносно масове поширення припало саме на ці роки. Саме в цей час заговорили і про інформатику як про наукову дисципліну. 4. Обробка інформації є основою життєдіяльності людини. Приклади оброблення інформації. Учень (виконавець), розв’язуючи задачу з математики, виконує обробку інфор­ мації. Вихідні дані містяться в умові задачі. Математичні правила, описані в підручнику, визначають п о с л і д о в н і с т ь обчислень. Результат — це отримана відповідь. Переклад тексту з однієї мови на іншу — це приклад обробки інформації, при якій не змінюється її зміст, але змінюється форма подання — інша мова. Переклад здійснює перекладач за певними правилами, в певній послідовності. Лікар оглянув хворого, обробив отриману інформацію і визначив діагноз, піс­ ля чого виписав ліки. Вихідні дані — біль в певному місці. Результат — ви- . значення вірного діагнозу. 608 і ! ІНФОРМАТИКА. Володіла і. Л., Володій В. В. Щ Д Щ М w w w .4book.org
 2. 2. 5. Інформаційні процеси — це послідовна зміна стану та (або) уявлення про інфор­ мацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання і захист інформації. Під час інформаційного процесу дані пере­ творюються з одного виду в інший за допомогою певних методів. Пошук інформації — це сукупність дій, метою яких є знаходження потрібної інформації в інформаційних фондах. Методи пошуку інформації: безпосереднє спостереження; спілкування з фахівцями з питання, що цікавить; читання відповідної літератури; перегляд відео, телепрограм; прослуховування радіо­ передач, аудіокасет; робота в бібліотеках і архівах; запит до інформаційних систем, баз і банків комп’ютерних даних; інші методи. Збирання інформації — це дії, метою яких є здобуття інформації. До осно­ вних методів збирання інформації належать: спостереження, вимірювання, експеримент, опитування, анкетування, тестування. Нагромадження інформації ( накопичення) — це її підготовка для подаль­ шого використання. Нагромадження інформації передбачає здійснення таких операцій, як: сортування, тебто групування даних відповідно до певних правил або ознак — за призначенням, формою подання тощо; упорядкування, або розташування даних у певній послідовності — за алфа­ вітом, за зростанням чи спаданням певного параметра; систематизація, що означає укладення інформації у такому порядку, який полегшує знаходження потрібної інформації. Зберігання інформації — це дії, метою яких є забезпечення збереження інфор­ мації для подальшого використання. Для того, щоб накопиченою інформацією можна було надалі скористатися, потрібно вжити заходів щодо її зберігання. З цією метою інформація переноситься на носій. Опрацювання інформації — це сукупність цілеспрямованих дій над здобу­ тою інформацією з метою отримання нової інформації. Щодо процесу опра­ цювання інформації людиною, живим організмом чи технічним пристроєм розрізняють вхідну (первісну) інформацію, яка отримується до початку про­ цесу, і вихідну (вторинну), яка є результатом цього процесу. Передавання (або транспортування) інформації — це дії з переміщення даних від одного пункту до іншого. У будь-якому процесі передавання ін­ формації завжди можна виділити таких його учасників: джерело інформації, звідки вона надходить; приймача інформації, який її отримує; канал, яким здійснюється передавання інформації. Захист повідомлень — це процес створення умов, що не допускають втрати, пошкодження, несанкціонованого доступу або зміни повідомлень. 8. Так, те саме повідомлення може містити різну інформацію для різних людей. Це залежить від їхніх попередніх знань, від рівня розуміння цього повідомлен­ ня й інтересу до нього. Наприклад, повідомлення, складене японською мовою, не несе ніякої нової інформації людині, що не знає цієї мови, але може бути високоінформативним для людини, що володіє японською. Ніякої інформації не містить і повідомлення, викладене знайомою мовою, якщо його зміст не­ зрозумілий або вже відомий. 13. Учитель математики на уроці повідомив: «Через два дні буде контрольна ро­ бота з алгебри з теми «Перетворення раціональних дробів». Це твердження є повним, оскільки названа дата проведення, тема контрольної роботи, що дає змогу учню оцінити свої знання та вміння і прийняти рішення щодо підготовки до контрольної роботи. Твердження достовірне, бо воно повідо­ млене вчителем, який проводитиме роботу. Інформація корисна, бо володіючи нею, ви зможете підготуватися і успішно написати контрольну. Своєчасність (актуальність) повідомлення зумовлена його важливістю саме на сьогодні, ІШ ІШ Ш Ш ІНФОРМАТИКА- Володіна І. Л., Володій В. В. Ц 609 w w w .4book.org
 3. 3. через три дні воно стане неактуальним. Нарешті, повідомлення зрозуміле, оскільки учень 9-го класу розуміє поняття «дріб», «раціональний» та інші, що входять до його складу. Експериментально-дослідна робота № 2 Визначення кількості інформації суб’єктивним способом 8 . Припустимо, що запізнюється спортсмен з номером 5. Скористаємось мето­ дом половинного ділення. Перше питання: Запізнився спортсмен, номер яко­ го більше 8? Ні. Після цієї відповіді число варіантів зменшилася в два рази. Отримано 1 біт інформації. Відкидаємо можливі варіанти номерів, більші за 8. Друге питання: Запізнився спортсмен, номер якого більше 4? Так. Отримано ще 1 біт інформації. Зрозуміло, що номер дорівнює 5, 6, 7 або 8. Номер спортс­ мена більше 6? Ні. Номер дорівнює 5? Так! Отже, кожна відповідь зменшувала невизначеність у два рази. Всього було поставлено чотири питання. Значить, набрано 4 біти інформації. І якби відразу було сказано, що запізнився спортс­ мен номер 5, то цим повідомленням були б передані ті ж 4 біти інформації. 9. За формулою: 2і = 16, і = 4. Відповіді збігаються. Задача розв’язана правильно. Перевірте себе 16. Метод половинного ділення — це такий метод обробляння інформації, при яко­ му на кожному кроці відкидають половину можливих варіантів розв’язання. Наприклад, на книжковому стелажі вісім полиць. Книга може бути постав­ лена на будь-яку з них. Скільки інформації містить повідомлення про те, де знаходиться книга? Щоб дізнатися, будемо ставити питання, на які можна відповісти тільки «так» чи «ні». Питання будемо ставити так, щоб кожна відповідь зменшувала кількість варіантів в два рази і, отже, приносила 1 біт інформації. Перше питання: Книга лежить вище четвертої полиці? Ні. Після цієї відповіді кількість варіантів зменшилася в два рази. Отримано 1 біт ін­ формації. Відкидаємо можливі варіанти номерів полиць, більші за 4. Друге питання: Книга лежить нижче третьої полиці? Так. Третє питання: книга лежить на другій полиці? Ні. Ну тепер все ясно! Книга лежить на першій по­ лиці! Кожна відповідь зменшувала невизначеність у два рази. Всього було по­ ставлено три питання. Значить, набрано 3 біти інформації. І якби відразу було сказано, що книга лежить на першій полиці, то цим повідомленням були б передані ті ж 3 біти інформації. Формула, за якою обчислюється кількість інформації, яка міститься в пові­ домленні про те, що сталася одна з безлічі рівноймовірних подій: 2‘ = М, де N — кількість можливих подій, або невизначеність знань, і — кількість інфор­ мації в повідомленні про те, що сталася одна з N подій. У прикладі зі стелажем ЛГ = 8, і = 3, 23 = 8. 20. Оскільки інформаційна вага одного символу дорівнює 8 біт, то інформацій­ ний обсяг текстового повідомлення у бітах легко визначити, помноживши кількість символів на 8. 1.5. Об’єкти та їх властивості Перевірте себе 24. Інформатика розглядає всі об’єкти з погляду інформаційних процесів. Тому в них виділяють такі складові, як властивості об’єкта (або дані — це та ін­ формація, яку зберігає об’єкт), способи обробляння інформації об’єктом (алго­ ритми та процедури), інформація, яку об’єкт приймає та передає (його події). 25. Модель — спрощене подання реального .об’єкта, що відбиває лише найголо­ вніші його властивості. (Наприклад, глобус — модель Землі). З давніх часів моделювання використовують для дослідження. Моделювання допомагає людині приймати обґрунтовані рішення та передбачати наслідки своєї діяльності. Навіщо створювати моделі? Для цього може існувати багато причин: 610 ш ІНФОРМАТИКА. Володіна І. Л., Володій В. В. Ш Ш Ш Ш Ш Ш w w w .4book.org
 4. 4. • оригінал може не існувати в часі (гіпотеза про загиблий материк Атлантида, про побудову Єгипетських пірамід, про можливу «ядерну зиму», що може по­ чатися після атомного бомбардування); ■ реально цей об’єкт не можна побачити (модель земної кулі, Сонячної сис­ теми або атома); .• людина хоче побачити об’єкт, але не має можливості потрапити на місце його знаходження (модель Ейфелевої вежі, єгипетської піраміди, Софіївського собору тощо); • процес, який досліджує вчений, небезпечний для життя (ядерна реакція). Таких прикладів можна придумати багато. І ви, якщо подумаєте, можете зга­ дати багато моделей, що бачили у своєму житті. Навчально-тренувальні завдання 1. Так, ми отримаємо звукове повідомлення. Де повідомлення може бути шумом, тобто не нести корисної інформації, якщо ми просто розважаємось. Але люди­ на, обізнана з фізикою, за швидкістю появи відлуння може зробити висновок про відстань до перешкоди, від якої воно відбивається. 2. Якщо числа записувати в двійковій системі числення, то число 10, напри­ клад, відповідатиме .числу 2 десяткової системи. А в десятковій системі чис­ лення 1 = І 2. 3 . «Праця, що подобається, перестає бути працею». Починаємо читати з літери «п» у верхній частині кола, вибираючи кожну третю букву. Пройшовши по­ вне коло, нове починаємо з першої невикористаної букви. 4. Спочатку звернемо увагу на букву А. З умови випливає, що цифра, що хова­ ється під літерою А, знову закінчується на А, якщо її потроїти. Таку власти­ вість мають лише дві цифри: 0 і 5. Тепер звернімося до букви Н. З розгляду першої цифри суми зрозуміло, що Н більше від трьох, значить, нам треба перебрати шість значень для Н від 3 до 9. При цьому звернемо увагу на до­ давання у четвертому розряді. Сума трьох Н і, може бути, ще однієї або двох одиниць, які переходять з попереднього розряду, повинна дорівнювати або нулю, або п’яти. Якщо Н = 3, то А —0 і одиниця переходить в п’ятий розряд, і ми отримуємо в п’ятому розряді суми число, більше трьох. Якщо Н ="4, то З * Н = 12, і, навіть додаючи одну або дві одинички, ми не отримаємо в чет­ вертому розряді суми ні 0, ні 5. Якщо Н = 5, то А не дорівнює 5, а дорівнює 0, а в цьому випадку ми не зможемо отримати в четвертому розряді суми 0. Якщо Н = 6, то А —0, в п’ятий розряд переходить 2, тому 2 + 3 * К = 6, що неможливо при цілому К. Якщо Н = 7, тоЗ *Н = 2 1 і ми не зможемо отрима­ ти в четвертому розряді суми ні 0, ні 5. Якщо Н = 8, то 3 * Н = 24, значить, має прийти одиничка з третього розряду і А = 5, а з розгляду п’ятого розряду отримуємо, що 2 + ЗК = 8. Значить, К = 2. Розглянемо другий розряд. Чис­ ло 3 * Г + 1 закінчується на 2. Це може бути тільки при Г = 7. Залишилося знайти значення для букв І і У з решти можливих значень, причому 3 * 1 + 2 більше дев’яти, але менше двадцяти і закінчується на цифру, яка б означала У. Тут виявляється тільки одна можливість: І = З, У = 1. Шуканий вираз запи­ шеться як 28 375 + 28 375 + 28 375 = 85 125. Якщо Н = 9, то знову неможливо отримати в четвертому розряді суми 0 або 5. Значить, отримане розв’язання єдине. Відповідь: 28 375 + 28 375 + 28 375 = 85 125. 5. Для зручності розглянемо ряд чисел 1562437. Візьмемо трійку 562 і встави­ мо її між цифрами 4 і 3: 1562437 1456237. А тепер трійку 456 перенесемо між цифрами 3 і 7: 1456237 -> 1234567. Отримали книжки, розставлені по- порядку 1234567. 6. В умові завдання всього 191 символ (враховуючи пробіли, знаки). Маємо: 191 (символ) •8 (інформаційна вага символу) = 1528 біт = 191 байт « » 0,19 Кбайт. 7. Відповідь: 1024 байт, 10е біт, 8 000 000 біт, 10е байт. ІНФОРМАТИКА. Володіна І. Л., Володій В. В. 611 w w w .4book.org
 5. 5. І Для зручності порівняння потрібно звести всі величини до однієї одиниці вимірювання, наприклад, до кілобайтів: 10е біт = 1 000 000 біт = (1 000 000 : 8) байт - 125 000 байт = (125 000 : : 1024) Кбайт а 122 Кбайт; 1024 байт - 1 Кбайт; 8 000 000 біт = 122 •8 Кбайт = = 976 Кбайт.____________________________________________________________________ 8 . Відповідь: a) ONNO, ONON, ONOO, OONN; б) DA, DB, DC, DD. 9. Відповідь: 7 біт. Скористаємось методом половинного ділення. Припустимо, ваш друг отримав 173 бали. Відповідь на кожне з наступних питань дає 1 біт інформації. Ти отримав більше 100 балів? Так. — Ти отримав більше 150 балів? Так. — Ти отримав більше 175 балів? Ні. — Ти отримав більше 162 балів? Так. — Ти отримав більше 169 балів? Так. — Ти отримав більше 172 балів? Так. — Ти отримав 173 бали? Так. Отже, друг отримав 173 бали. Якби відповідь на остан­ нє питання була «Н і», то це означало б, що друг отримав 174 бали. § 2. Інформаційні системи та інформаційні технології Перевірте себе 9 . Системи мультимедіа. Широко використовуються для вивчення процесів різ­ ної природи з урахуванням їх моделювання. Тут можна зробити наочним не­ видиме звичайним оком життя елементарних частинок мікросвіту у фізиці, образно і зрозуміло розповісти про абстрактні світи, дохідливо пояснити, як працює той чи інший алгоритм тощо. Системи «Віртуальна реальність». Застосовуються під час вирішення кон­ структивно-графічних, мистецьких та інших завдань, де необхідний розвиток вміння створювати подумки просторову конструкцію деякого об’єкта. Освітні комп’ютерні телекомунікаційні мережі. Застосувуються всі основні види комп’ютерних телекомунікацій: електронна пошта, електронні дошки оголошень, телеконференції й можливості Інтернету. Медицина. Комп’ютерна апаратура широко використовується для визначен­ ня діагнозу, проведення обстежень і профілактичних оглядів. Приклади: комп’ютерна томографія і ядерна медична діагностика, ультразвукова діагнос­ тика, зондування, мікрокомп’ютерні технології рентгенівських досліджень, водій серцевого ритму, променева терапія з мікропроцесорним управлінням, діагностика і локалізація ниркових і жовчних каменів та контроль процесу їх руйнації з допомогою зовнішніх ударних хвиль та ін. Торгівля. У організації комп’ютерного обслуговування торгових підприємств великого поширення набув штрих-код. Отримані коди зчитуються з допомо­ гою сканерів, перетворюються на електричні імпульси, потім на двійковий код і передаються у пам’ять комп’ютера. Використовуючи штрих-код, комп’ютер друкує на виданому покупцю чеку назву товару та її ціну. Електронні гроші. Однією з найважливіших складових інформатизації є пере­ хід грошово-кредитної фінансової сфери до електронних грошей. Безготівкова торгівля. Оплата здійснюється з використанням кредитних кар­ ток. Маючи замість готівки кредитну картку, покупець за будь-якої купівлі розплачується не готівкою, а автоматично знімає зі свого рахунку у банку по­ трібну суму і пересилає на рахунок магазину. Сільське господарство. Маючи комп’ютер, фермер може легко і швидко розра­ хувати необхідну для посіву кількість насіння та кількість добрив, спланувати свій бюджет і вести облік домашньої худоби. Комп’ютерні системи можуть планувати сівозміну, розраховувати графік поливу сільгоспкультур, управ­ ляти подачею кормів худобі і виконувати багато інших корисних функцій. 10. Телепатія (передача думок на відстані) стане однією з форм підвищеної функ­ ціональності мозку за допомогою технічних засобів, які будуть, можливо, 612 §§§ ІНФОРМАТИКА. Володіна І. Л., Володін В. В. w w w .4book.org
 6. 6. розміщуватися на тілі людини або в її голові. Також можливим стане запис думок на електронні носії даних. Встановиться прямий зв’язок між мозком людини і комп’ютером. Повсюдно будуть використовуватися тривимірні зображення. Голографічні зо­ браження в майбутньому можна буде побачити в аеропортах, в сфері розваг, послуг, інформаційній. Вони замінять багато персоналу. Штучний інтелект. В майбутньому всі будуть використовувати автомобілі, що їздитимуть без водія, безпілотні літаки й інші інтелектуальні транспортні за­ соби. Звичною справою стануть інтелектуальні будинки з розумними меблями і логічною побутовою технікою. Фільтрація інформації. Кожен буде отримувати тільки ту інформацію, що йому потрібна, в тій кількості, в той час, в тому місці і в тій послідовності, яку він забажає. Навчально-тренувальні завдання 1. Найдавнішими і найпоширенішими ІС слід вважати бібліотеки. Здавна в бі­ бліотеках збирають книжки (або їхні аналоги), зберігають їх, дотримуючись певних правил, створюють каталоги різного призначення для полегшення до­ ступу до книжкового фонду. Видаються спеціальні журнали та довідники, що інформують про нові надходження, ведеться облік видачі. На великому сучасному підприємстві в тому чи іншому вигляді має існувати інформаційна система. Для забезпечення якісного управління потрібно зна­ ти об’єм запасів тієї чи іншої сировини, скільки і якої вироблено продукції, скільки споживається електроенергії, який цех що виробляє і що потребує та багато іншої інформації, яка стосується виробничих питань. Крім цього, профспілкам необхідні відомості про потреби співробітників у соціально-по­ бутовій, медично-оздоровчій сферах тощо. Для оброблення всіх таких даних потрібні певні організаційні і технічні засоби, тобто ІС. Інформаційні системи із продажу авіаквитків. Дозволяють проаналізувати ар­ хівні дані за багато років, оцінити перспективи наповнення салону, призначи­ ти розумну ціну на кожне місце, знизити кількість непроданих квитків та ін. 3. 1) Військова справа (розмінування); встановивши на такому роботі відерка- меру, можна вести зйомку у важкодоступних місцях. 2) Пожежогасіння. 3) Сільськогосподарські роботи. Так, цих роботів можна вважати інформацій­ ними системами. Вони належать до систем автоматичного керування. 4 .1 ) Останній шматок верстат відріже сьомого дня, а на восьмий день залишить­ ся остання частина довжиною 20 метрів. 2) Дошку розрізати по діагоналі, зсунути шматки відносно один одного на 10 см (див. мал.), приклеїти. Потім відрізати зайві куточки. Отримаємо полицю за­ вдовжки 1 м, завширшки 20 см. Міцність полиці не постраждає, о с к і л ь к и роз­ різ симетричний, навантаження на частини буде рівномірніш. Технологічно потрібно виконати три розрізи і одне склеювання. Розміри зайвих трикутників легко обчислити за означенням подібних три- Н кутників. їхні виміри відносяться як 1 : З, Н РОЗДІЛ 2. АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМ АЦІЙНОЇ СИСТЕМ И § 3. Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ Навчально-тренувальні завдання 1. Б, А, Д, Г, В. w w w .4book.org
 7. 7. 2. Відповідь: ПРИВІТ. 3. 1 — 4, 2 — 6, 3 — 1, 4 — 7, 5 — 9, 6 — 3, 7 — 10, 8 — 8, 9 — 2, 10 — 5. 4. Корпус, материнська плата, оперативна пам’ять, жорсткий диск, клавіатура, монітор, миша. § 4. Характеристика основних вузлів комп’ютера Перевірте себе 2. Магістрально-модульний принцип будови полягає в тому, що комп’ютер складається з окремих модулів, обмін інформацією між якими здійснюється через системну шину. Завдяки прориву в технології створення великих і над­ великих інтегральних схем у 70-х роках минулого століття стало можливим створення мікропроцесора — мікросхеми, на кристалі якої фізично були роз­ ташовані всі основні елементи і блоки процесора. Це призвело до появи пер­ сональних комп’ютерів. Подальше удосконалення та перехід до наступного покоління ЕОМ пов’язані з подальшим зменшенням розмірів окремих елемен­ тів в інтегральних схемах (відбувається перехід до мікро- та нанотехнологій їх виготовлення). Конструктивною особливістю будови сучасних комп’ютерів є те, що вони скла­ даються з окремих модулів, кожний з яких має своє функціональне призна­ чення. Модулі — це логічно і конструктивно завершені пристрої, які виконують певні функції в обчислювальному процесі. З набору модулів можливо створити велику різноманітність комп’ютерів, що відрізняються один від одного продуктивністю, призначенням (домашній, офісний, сервер додатків і т. п.), архітектурою, платформою. 3. Фізично мікропроцесор являє собою інтегральну схему — тонку пластинку кристалічного кремнію прямокутної форми площею всього кілька квадратних міліметрів, на якій розміщені схеми, що реалізують всі функції процесора. Кристал-пластинка міститься в пластмасовому або керамічному плоскому кор­ пусі і з’єднується золотими проводками з металевими штирками, щоб його можна було приєднати до системної плати комп’ютера. Перший мікропроце­ сор був випущений в 1971 р. фірмою Intel (СІЛА). Впродовж вже багатьох ро­ ків основними виробниками процесорів є американські компанії Intel і AMD. 17. Розрізняють декілька типів мишей. За механізмом керування курсором: механічна — всередині миші вільно розташована кулька, котра дотикається до поверхні, на якій знаходиться миша, рух змушує кульку обертатися у відпо­ відний бік, її рухи передаються на два перпендикулярно розташовані валики, оберти яких і перетворюються оптичними сенсорами у сигнали комп’ютера; оптична — мишу оснащено освітлювачем (лазером) і примітивною «камерою», котра і фіксує рухи миші поверхнею. За принципом обміну даних із комп’ютером: дротова — сигнали комп’ютеру передаються за допомогою дротів; Щ бездротова (радіомиша) — така миша складається з двох частин:безпосе- gj редньо маніпулятора з вбудованим пристроєм передачі радіосигналів і при- S; строю для приймання радіосигналів, який під’єднано до комп’ютера. Сучасні І* радіомиші використовують для зв’язку технологію Bluetooth, що дає змогу позбавитися приймального пристрою, оскільки комп’ютери вже оснащені * Bluetooth-адаптером. Навчально-тренувальні завдання 2. За спаданням швидкості: Б, Г, В, Д, А. За зростанням ємності: В, Б, А, Г. 4. 1 — Shift, 2 — Ins, 3 — Del, Delete, 4 — Backspase, Break, 5 — CapsLock, 6 — Alt, 7 — Pause, 8 — NumLock, 9 — Ctrl, 10 — Tab, 11 — Home, 12 — ScrollLock, 13 — Esc, 14 — Enter, 15 — End. 614 ІНФОРМАТИКА. Володіна І. Л., Володін В. В. w w w .4book.org
 8. 8. § 5. Пристрої виведення інформації. Мультимедійне обладнання Навчально-тренувальні завдання 1. 1) біт на секунду, 1 біт/с = 1 бод; 2) сірі — кількість точок на дюйм або ррі — кількість пікселів на дюйм; роздільну здатність монітора також — це кіль­ кість пікселів по горизонталі та вертикалі робочої поверхні екрану; 3) (ірі; 4) Герц; 5) дюйм; 6) мс (мілісекунда). 2. Василю потрібно ще придбати клавіатуру'та мишу, а для під’єднання до комп’ютерної мережі — модем та мережеву карту. № завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Відповідь В А Б А Г в А В А г Б № завдання 1.2 ' 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Відповідь А г В Г В Б А А Г г Б 4. 1) Так; 2) так; 3) так; 4) ні; 5) так; 6) так; 7) так. 5. По горизонталі: 2. Драйвер. 4. Плотер. 7. Процесор. 10. Монітор. 11. Зовнішня. 13. Адреса. 15» Клавіатура. 17. Модем. 19. Вінчестер. 20. Флеш. По вертикалі: 1. Сканер. 3. Сенсорний. 5. Кеш. 6. Постійна. 7. Принтер. 8. Відеопам’ять. 9. Оперативна. 12. Службові. 14. Мікрофон. 16. Стример. 18. Дискета. РОЗДІЛ 3. СИ СТЕМ Н Е ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ § 6. Програмне забезпечення. Операційні системи. Основні елементи СИСТеМИ /УІПСІО«*Г8 Навчально-тренувальні завдання 1. Рядок заголовка вікна з розміщеною1на ньому назвою та кнопками Закрити та Довідка; списокТегеа, який містить список доступних папок; Спадний список (Список що відкривається) для обрання головної папки призначення; Панель інструментів: Простий список для вибору папки, де потрібно зберегти до­ кумент; Поле зі списком для введення (вибору) імені та типу файлу; кнопки Зберегти та Скасувати відповідно для збереження або скасування збереження документу; Смуги прокручування (необов’язково). 2. 1 — прапорець; 2 — лічильник (цифрове поле зі стрілками); 3 — спадний список (список, що розкривається); 4 — простий список; 5 — вкладки; 6 — кнопка, яка відкриває підпорядковане вікно діалогу. 3. 1) Вікно; 2) Пуск; 3) піктограма; 4) ярлик; 5) індикатор; 6) інтерфейс; 7) меню; 8) резидентна; 9) ядро; 10) драйвер; 11) утиліти; 12) графічний; 13) Робочий стіл; 14) нормальний; 15) перемикач; 16) повзунок; 17) список; 18) застосу- нок; 19) системне. § 7. Збереження даних на комп’ютері. Файлові системи Перевірте себе 5. В процесі пошуку зірочка (*) — це маска, яка представляє будь-яку кількість символів (включно з їхньою відсутністю). Знак питання (?) є маскою, що озна­ чає один будь-який символ. Наприклад, якщо ввести з*Дх1, програма шука­ тиме будь-який текстовий файл з ім’ям, яке починається на букву в. Якщо ввести s77.txt, почнеться пошук текстового файлу, ім’я якого складається з трьох букв і починається з букви з. Практична робота № 2 Робота з інтерфейсом користувача операційної системи Игіпйои>$ 1. Після закінчення завантаження ¥іш1оге на екрані з’явиться зображення, яке називається Робочий стіл. На Робочому столі знаходяться: піктограми ІНФОРМАТИКА. Володіна І. Л., Володін В. В. Ц 615 w w w .4book.org
 9. 9. документів та програм, з якими часто працює користувач; Ярлики — де не­ великі файли, що містять посилання на об’єкти файлової системи; значки системних папок (Мій комп’ютер, Кошик, Мережеве оточення)-, Панель за­ вдань з кнопкою Пуск. Навчально-тренувальні завдання 1. Пошук можна здійснити двома способами. Натиснути кнопку Пуск і у відкри­ тому головному меню вибрати команду Знайти -* Папки і файли. Вказати параметри пошуку, а саме шаблон для пошуку *ЛхІ і місце пошуку — диск О:. Або у програмі Провідник зайти на диск Б:. У рядку під заголовком і те­ матичним меню натисніть кнопку Пошук, у поле пошуку введіть *ДхІ, далі аналогічно першому способу. 2. Аналогічно завданню 1. Маска: *.ехе 3. Див. п. 1. Вкажіть додаткові параметри пошуку — період часу, який вас ці­ кавить. 4 . В меню кнопки Пуск клацнути Всі програми, потім Стандартні, знайти пункт Блокнот. На ньому натиснути праву кнопку миші, у контекстному меню, що розкриється вибрати Відправити -> Робочий стіл (створити ярлик). Або можна знайти у відповідних папках на диску файл програми Блокнот (notepad.exe) і за допомогою контекстного меню аналогічно створити ярлик. 5. 0:ШколаД_3ІнформатиказавданняЛхІ 7. § 8. Працюймо з об’єктами операційної системи Windows Навчально-тренувальні завдання 1. 1) Зайдіть на диск D:, клацніть правою клавішею миші на порожній об­ ласті у вікні папки, щоб відкрити контекстне меню. Наведіть вказівник на пункт Створити та у спливаючому підменю виберіть пункт Папка. З’явиться значок папки і прямокутник з підсвіченим написом в ньому Нова папка. Введіть замість нього ім’я нової папки Temp та натисніть клавішу Enter. Або з пункту тематичного меню Файл викличте команду Створити -> Папка. З’явиться піктограма нової папки з підсвіченим прямокутником. З клавіатури введіть ім’я нової папки та клацніть мишею поза прямокутником. Нова папка з’явиться на диску D:. Тепер зайдіть в папку Temp і створіть аналогічно в ній папку Школа, а в ній - дві папки Фізика і Математика. Нарешті, в папці Математика створіть папки Алгебра і Геометрія. 2) Відкрийте програму Блокнот-. Пуск *-» Усі програми -» Стандартні -» Блок- Щ. нот. Наберіть на клавіатурі в ньому завдання з фізики. Виберіть у тематич- ному меню Файл —> Зберегти як (або Зберегти). Оберіть папку призначення Ї ^*5 Фізика. У текстове поле Ім’я файлу введіть назву файлу eidnoeidi.txt, натисніть Зберегти. Не закриваючи Блокнот, виконайте Файл -> Створити, і анало­ гічно створіть і збережіть файли dOMauiHi.txt і m e M a .tx t відповідно у папках Алгебра і Геометрія. 3) Зайдіть в папку Комп’ютер, в поле пошуку введіть *.jpg. На екрані з’явиться перелік всіх файлів з розширенням jpg. їх треба виділити, натиснувши комбі­ націю клавіш Ctrl+A, або клацнути лівою кнопкою на першому та останньому файлах при натисненій клавіші Shift, або в тематичному меню вибрати пункт Правка, а в ньому команду Виділити все. Попередньо в другому вікні відкрий- 616 §Ц ІНФОРМАТИКА. Володіна І. Л., Володін В. В. ШШШШШШШ w w w .4book.org
 10. 10. те папку Шлола (Пуск —>Комп'ютер —> Локальний диск D: -> Temp —> Шко­ ла). Розмістіть на екрані вікна поруч, абр вручну змінивши розміри вікон перетягуванням мишею за границі, або клацнувши правою кнопкою миші на панелі завдань і в контекстному меню вибравши Відображати вікна по­ руч. Далі скористайтесь одним із способів. Перший спосіб. Наведіть вказівник миші на групу виділених файлів, натисніть ліву клавішу миші і, утримую­ чи її, перетягніть у вікно папки Школа. Другий спосіб. Клацніть правою кнопкою миші на виділених файлах, у контекстному меню виберіть команду Копіювати, потім перейдіть до папки Школа, знову натисніть праву кнопку миші на вільному місці робочого поля вікна і у контекстному меню виберіть команду Вставити. Третій спосіб: після виділення натиснути комбінацію Ctrl+C, перейти до папки Школа, натиснути Ctrl+V. 4) Зайдіть в пацку Математика, виділіть та скопіюйте одним з описаних в пункті 3 способів паїпку Алгебра, перейдіть до папки Фізика і вставте її. 5) Зайдіть на диск D:, створіть папку Заняття (див. п. 1). Послідовно захо- дячи в папки Фізика, Алгебра, Геометрія, скопіюйте з них по черзі створе­ ні файлі одним з вказаних у п. З способом і помістіть їх у папку Заняття. Аналогічно скопіюйте папку Школа. 6) Зайдіть на диск D:, виділіть папки Заняття і Школа, послідовно клацнув­ ши на них лівою кнопкою миші, утримуючи при цьому натисненою клавішу Ctrl. Далі натисніть клавішу Del ( Delete). Або викличте контекстне меню і ви­ беріть в ньому Видалити. З’явиться вікно з запитанням про підтвердження дії видалення, треба натиснути в ньому кнопку Так. Ще один спосіб — ви­ брати в тематичному меню Файл —> Видалити. Нарешті, можна перетягнути виділені папки до Кошика на Робочому столі. 7) На робочому столі знайдіть значок Кошик. Відкрити Кошик подвійним клацанням на ньому лівою кнопкою миші або через команду Відкрити у кон­ текстному меню. Знайти у Кошику папку Школа, клацнути на ній правою кнопкою мйші і в контекстному меню вибрати команду Відновити. 8) Відкрийте у двох вікнах кореневий каталог диску С: і папку Temp. Створіть на диску С: папку Тимчасова. Знайдіть у папці Temp папку Школа, йаведіть на її значок вказівник миші, натисніть ліву кнопку миші, одночасно натис­ ніть на клавіатурі клавішу Alt і, утримуючи її, перетягніть утворений ярлик у папку Тимчасова. Або натисніть на назві папки праву кнопку миші і у кон­ текстному меню виберіть Створити ярлик. Створений ярлик перемістіть до папки Тимчасова одним із способів, подібних до копіювання, описаних у п. З, з такими змінами: замість команди Копіювати — команда Вирізати; замість комбінації Ctrl+C - комбінація Ctrl+X; при перетягуванні утримувати натис­ неною клавішу Shift. 9) Видаліть папку та ярлик (див. п. 6). На Робочому столі натисніть на зна­ чку Кошик правою кнопкою миші і у контекстному меню виберіть команду Очистити кошик. У вікні повідомлення із запитанням натисніть кнопку Так. 2. Число 147 — «сто сорок сім». 3 . 1) Відповідь. Потрібно перемістити щонайменше 21 файл. Тоді, навіть, якщо 20 переміщених файлів будуть одного типу, то 21-й гарантовано буде файлом другого типу. 2) Відповідь: 31 файл. Може трапитись, що серед перенесених ЗО файлів бу­ дуть по 10 файлів непотрібних типів і 10 одного з потрібних. Тоді 31-й файл обов’язково буде четвертого типу, і серед них гарантовано будуть два файли типів bmp і doc. § 9. Установлюймо і видаляймо програми Навчально-тренувальні завдання 1. Відповідь: 12345678. Ш Ш Ш Ш Ш і ІНФОРМАТИКА. Володіна І. Л., Володій В. В. Щ 617 w w w .4book.org
 11. 11. 2. Вибір файлової системи здійснюється при установці операційної системи, фор­ матуванні існуючого логічного диска і установці нового жорсткого диска. При виборі файлової системи варто враховувати склад апаратних засобів комп’ютера, розмір жорсткого магнітного диска, склад програмного забезпечення, вимоги до підтримки застосунків і надійність системи. Етапи інсталяції WindowsXP: 1) Вставте завантажувальний диск в CD-ROM. Після цього на екрані монітора з’явиться запрошення Windows. Виберіть пункт Установка Windows ХР. У ре­ зультаті з’явиться діалогове вікно, у якому здійснюється вибір типу установки. 2) Ліцензійна угода й уведення серійного номера. 3) Введення серійного номера. 4) Вказуємо країну розташування. 5) Вибір диска й файлової системи. 6) Копіювання на диск встановлювальних файлів. 7) Настроювання мов і регіональних стандартів. 8) Настроювання приналежності програм. 9) Пароль адміністратора. 10) Перший вхід у систему. 11) Завершальні настроювання (мережеві, драйвери тощо). §1 0 . Використовуймо довідкову систему. Додаткові можливості операційної системи Навчально-тренувальні завдання 1. 1) В Головному меню (кнопка Пуск) виберіть Знайти -> Файли і папки. У поле Ім’я введіть Мої документи, натисніть кнопку Знайти. Серед результатів по­ шуку знайдіть папку Мої документи, натисніть на її значку правою кнопкою миші. Відкриється контекстне меню папки. Воно містить список дій, що їх можна виконати над папкою. На різних комп’ютерах цей список може бути різним! Можливі дії: Відкрити, Відкрити в новому вікні, Спільний доступ (можливість надати або закрити доступ до папки різним користувачам), WinRar (дії, пов’язані з роботою з архівами), Відправити (перенесення, копіювання папки, пересилання поштою тощо), Вирізати, Копіювати, Створити ярлик, Перейменувати, визначити Властивості папки. 2) Натисніть кнопку П уск, в Головному меню виберіть Усі програми -> Стандартні --■>Блокнот. На значку застосунку клацніть правою кнопкою миші і у контекстному меню виберіть Відправити —>Робочий стіл ( створити ярлик ). Аналогічно можна створити ярлик на робочому столі для програми Провідник. 3) Виділимо значки на робочому столі, які розміщені на одній лінії: а) на го­ ризонталі — клацнути лівою кнопкою миші на першому значку, натиснути клавішу Shift, клацнути на останньому значку в ряду; б) на вертикалі — по черзі клацнути лівою кнопкою миші на піктограмах, утримуючи натисненою клавішу Ctrl. 4) П уск -» Зцайти Файли і папки, в по#е пошуку Ім’я введіть Соло на кла­ віатурі і натисніть кнопку Знайти. На значку знайденого застосунку клацніть правою кнопкою миші і у контекстному меню виберіть Відправити —>Робочий стіл ( створити ярлик). 5) Двічі клацніть на ярлику програми Блокнот на Робочому столі. У вікні застосунку наберіть з клавіатури наступний текст: «Щоб виділити всі значки на Робочому столі, потрібно перейти у відповідне вікно і натиснути комбінацію клавіш Ctrl+A. Збережіть створений текст. Для цього в тематичному меню вибе­ ріть Файл -> Зберегти (Зберегти як), або натисніть комбінацію клавіш Ctrl+S, або натисніть кнопку Закрити на рядку заголовку вікна. У вікні збереження введіть у відповідне поле ім’я noHCHCHHH.txt і виберіть (створіть) папку призна­ чення. Перейдіть до цієї папки, виділіть файл пояснення-txt і одним із відо­ мих способів помістіть його у буфер обміну (Правка -» Вирізати-, контекстне меню -» Вирізати; Ctrl+X). 6) Перейдіть на Робочий стіл і вставте файл поясненняЛхі одним із способів: Правка —> Вставити; контекстне меню —> Вставити; Ctrl+V. 618 Щ ІНФОРМАТИКА. Володіна І. Л., Володій В. В. Щ Щ Щ ІІШ Ш w w w .4book.org
 12. 12. 7) На Робочому столі натисніть праву кнопку миші і у контекстному меню виберіть Створити -» Папку. З’явиться значок нової папки, замість виділено­ го тексту введіть свою назву Завдання, клацніть для збереження на вільному місці екрану і перетягніть у цю папку файл поясненняЛхі. 8) Це можна зробити перетягуванням. 9) Виділити папку Завдання і натиснути клавішу Delete, або в контекстному меню виберіть команду Видалити. Впорядкувати значки можна через кон­ текстне меню Робочого столу. 2. Натиснути кнопку Пуск, обрати Програми -> Стандартні —> Службові -> Очищення диска. Обрати диск, на якому видалятимуться тимчасові файли; ви­ конавши попередній аналіз, утиліта запропонує вам перелік файлів, які може видалити. У запропонованому списку треба встановити прапорці біля назв груп тимчасових файлів, призначених для видалення, та натиснути кнопку ОК; після додаткового-запиту, у якому вам треба підтвердити свої дії, обрані файли буде видалено з диска. 3. Перед початком перевірки диска треба закрити всі файли, розміщені на ньому, оскільки під час перевірки диск недоступний для інших завдань. Для почат­ ку роботи утиліти Перевірка диска треба: у вікні Мій комп’ютер обрати диск D: для перевірки; у меню Файл (або у контекстному меню) обрати команду Властивості; на вкладці Сервіс в області Перевірка диска натиснути кнопку Виконати перевірку, у вікні, що з’явилося на екрані, в області Параметри перевірки диска встановити прапорець Перевіряти й намагатися відновити пошкоджені сектори; натиснути кнопку Запуск. Для того щоб система сама обирала оптимальний варіант виправлення помилок, треба, визначаючи па­ раметри роботи утиліти, установити прапорець Автоматично виправляти помилки файлової системи. 4 . Щоб запустити утиліту Відновлення системи, необхідно в меню Пуск перейти на ярлик цієї утиліти відповідно до шляху: Усі програми Стандартні —> Службові —> Відновлення системи. У вікні програми встановити перемикач у положення Створити точку відновлення і натиснути кнопку Далі. У на­ ступному вікні ввести опис контрольної точки відновлення і натиснути кноп­ ку Створити. 5 . Для того щоб проаналізувати, чи потрібно виконувати дефрагментацію диска комп’ютера, необхідно відкрити програму дефрагментації (Пуск -> Усі про­ грами -» Стандартні -» Службові Дефрагментація диска) і, вибравши потрібний локальний диск, натиснути кнопку Аналіз. Після проведення ана­ лізу з’явиться діалогове вікно, у якому зазначено, чи потрібно виконувати де­ фрагментацію даного локального диска. Для запуску дефрагментації натисніть кнопку Дефрагментація. Підсумкове завдання з теми «Системне програмне забезпечення» № 1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 1 В 1 В Відповідь В БВҐ ВГҐДЕ АБ А 2 Б В 2 А Б 3 А 3 Б 4 Г 4 Г № 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Відповідь 1 В 1 Б 2 Б 3 А АВГД Г Г БГ В Б 2_ В 4 Ґ 5 д 3 А 6 Г Щ т щ Ж ШЩ ІНФОРМАТИКА. Володіна І. Л., Володій В. В. Ш 619 w w w .4book.org
 13. 13. РО ЗД ІЛ 4. СЛУЖ БОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ §1 1 . Комп’ютерні віруси та антивірусні програми Навчально-тренувальні завдання. 1 . 2. Розв’язання. З другого рядка, який заповнений повністю, визначаємо, що за­ дана сума дорівнює 2 - 3 - 4 + 5 = 0. Тоді з рівності -2 + 5 + 0 + п = 0 ма­ ємо п = -3 . а - 3 - 1 - 3 = 0, звідки а = 7. З останнього рядка маємо у + х + т - 3 = 0, а з третього стовпчика х + т - 4 - 1 = 0. З цих двох рівностей у = -2 , т : 12. Тепер в кожному рядку і стовпчику відомі по три числа, тому легко визначити, що х —-7 , к = 8, Ь = 2. Захищати файли повинні антивіруси-вартові, а перевіряти файли при заван­ таженні — програми-сканери. Відповідь: 7 2 -7 -2 2 -3 -4 5 -7 8 -1 0 -2 -7 12 -3 3. Оскільки кожного дня кількість заражених файлів подвоюється, то у перед­ день повного зараження буде заражена половина файлів. Відповідь: 99-й день. § 12. Форматування та записування дисків. Архівування та розархівування даних Навчально-тренувальні завдання 1. 3 . Скористаємось способом, описаним в п. 1.. 28П 2Х Н 19П IX 7П 4Х Н 18П ЗХ 5П 7Х Н 17П 5Х ЗП ЗХ 1П 4Х Н 16П ЗХ 1П 7Х 2П 4Х Н 15П 4Х 2П 6Х ЗП 2Х Н 1 5 П 4 Х 1 П 7 Х Н 620 ІНФОРМАТИКА. Володіна І. Л., Володін В. В. w w w .4book.org
 14. 14. 15П ЗХ 2П 8Х Н 19П 2Х 1П 2Х 1П ЗХ Н 8П IX 10П 2Х 1П 2Х Ш ЗХ Н 7П ЗХ 9П 2Х 1П 2Х 1П 4Х Н 6П 2Х 1П 2Х 7П 11Х Н 5П 2Х 1П IX 1П 2Х 6П 11Х Н 4П 2Х 1П ЗХ 1П 2Х 5П ЗХ ЗП 5Х Н ЗП 2Х 1П 5Х 1П 2Х 4П 11Х Н 2П 2Х 1П 7Х 1П 2Х 4П 7Х 1П IX Н 1П 2Х 1П 9Х 1П 2Х 6П IX ЗП ЗХ 7П 2Х Н 2Х 1П 4Х ЗП 4Х 1П 2Х 4П 9Х 6П ЗХ Н 2П 4Х 1П ЗХ 1П 4Х 5П IX 1П 10Х 5П 2Х Н 2П ЗХ 1П 5Х 1П ЗХ 5П IX 1П 5Х Ш 5Х 4П ЗХ Н 2П ЗХ 1П 5Х 1П ЗХ 4П 2Х 1П 2Х 1П 2Х 1П 5Х 4П ЗХ Н 2П ЗХ 1П 5Х 1П ЗХ ЗП 2Х 2П 2Х 1П 2Х 1И 5Х ЗП 4Х Н 2П ЗХ 1П 5Х 1П ЗХ 2П 2Х 2П ЗХ 1П ЗХ 1П 4Х 1П 5Х Н 2П ЗХ 1П 5Х 1П РХ 2П 4Х 1П 4Х 1П 7Х Н 2П ЗХ 1П 5Х 1П ЗХ 5П 4Х 1П 4Х Ш 2Х Н РОЗДІЛ 5. КОМ П’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ § 13. Комп’ютерні мережі. Принципи побудови та основні поняття локальних мереж Навчально-тренувальні завдання 1. а) Локальна; б) глобальна; в) глобальна; г) глобальна. а) Шина; б) зірка; в) зірка; г) зірка; д) то­ пологія може бути такою: зірка, в центрі якої — комп’ютер директора, а на кінцях «променів» — керівники департаментів, кожен із яких в свою чергу є центром для нової зірки, «промені»»якої ідуть до комп’ютерів керівників відділів. До комп’ютерів керівників відділів під’єднуються комп’ютери працівників відділу, утворюючи чер­ гову зірку. § 14. Основи роботи в локальній мережі Навчально-тренувальні завдання Можливий варіант розташування загородок на малюнку. Найзручніша топологія для такої мережі — зірка з цен­ тральним комп’ютером в якості концентратора. Пере­ вагою такої мережі є її надійність: вихід з ладу одного комп’ютера не впливає на роботу усієї мережі. ІНФОРМАТИКА. Володіна І. Л., Володін В. В. $$ 621 w w w .4book.org
 15. 15. 2. Розмістимо чотирьох брокерів у відповідних клітинках кожної з чотирьох трикутних кімнат, на плані викреслимо рядки і стовпчики, в яких вони знаходяться. Тоді стане зрозуміло, де потрібно розмістити решту комп’ютерів. В будь-якому випадку найраціональнішою є топологія мережі зірка. §1 5 . Виникйення та принципи функціонування Інтернету. Всесвітня павутина Навчально-тренувальні завдання Завдання № X 1. Б; 2. А ; 3. В; 4. Б, число 278 не входить до діапазону від 0 до 255; 5. Б, не можна використовувати символ підкреслення; В — порушений порядок до­ менів, має бути www.viv.kiev.ua; 6 . В; 7. В; 8. Г; 9. А; 10. А; 11. Б; 12. В. Завдання № 2 ві § 1 6 . Пош уку Всесвітній мережі Навчально-тренувальні завдання 3. Група наукових працівників з університету Ессексу (місто Колчестер, Велика Британія), створила рибу-робота (robotic fish), під назвою G8. Над цим про­ ектом фахівці працювали вже досить давно. Це не перша модель риби-робота, а вже восьме покоління. Як заявляють розробники, ця унікальна риба-робот зможе глибоко занурю­ ватися та досліджувати морські глибини і виявляти забруднення в морських портах. Для того щоб вона могла оцінити рівень забрудненості, розробники обладнали її спеціальними сенсорами. За допомогою Wi-Fi зв’язку, яким осна­ щена риба-робот, вона зможе передавати на станцію отримані дані. А за допо­ могою GPS робот зможе самостійно повернутися на станцію. Тіло: величина G8 дорівнює 50 см в довжину, 15 см у висоту і 12 см в ши­ рину. Дана модель зможе розвивати максимальну швидкість до 1,8 км/год. Інші учені вже встигли виявити основні недоліки G8: 1) Ціна. Приблизна вартість - $ 30 000; 2) Тривалість роботи. G8 працює від підзарядки до 8 годин. Як вважають екс­ перти, цього недостатньо, якщо проводити широкомасштабні досліди у світо­ вому океані. Посилання: http://cikave.org.ua/standartna/ryba-robot/ 4. Можливо використати посилання: http://ahastasia.wordpress.coin/7chs/ або http://travel-in-time.org/uk/mandrivki-chasom/7-chudes-starodavnogo-svitu/ Сім чудес України: http://7chudes.in.ua/node/9212, http://7chudes.in.ua/ top7chudesUkraine отримувач w w w .4book.org
 16. 16. РОЗДІЛ 6. ОСНОВИ РОБОТИ З ТЕКСТО М § 17. Основи роботи з текстом Навчально-тренувальні завдання 1. • Почніть з набору тексту від лівого краю сторінки. Вирівнювання ліворуч, в кінці.кожного рядка натискайте Enter. • Наступним етапом має стати розташування вірша на сторінці (потрібно від­ сунути його від краю). Найголовніше правильно визначити величину цього відступу. Можна виділити вірш повністю і відсувати його, поки не прийдете до бажаного результату. • Рядок із заголовком вирівнюють по цеатру без жодного відступу. • Рядку з прізвищем автора задайте такий відступ, щоб він вирівнявся на око по правому краю вірша. Після набору тексту .збережіть його у власній папці, вибравши пункт тема­ тичного меню Файл -> Зберегти (або Зберегти як). 3 . Викличте Помічника: Довідка —>Показати Помічника. В контекстному меню Помічника виберіть пункт Параметри (для зміни параметрів роботи) або пункт Вибрати Помічника (для зміни зовнішнього виду). » § 18. Редагування та форматування текстів у текстовому процесорі MS Word Практична робота № 9 (частина 2) 1. Відкрийте вашу папку, знайдіть файл vesna.doc і відкрийте його подвійним клацанням лівою кнопкою миші. 2. Встановіть вказівник миші пербд першим рядком (він набуде вигляду стрілки, спрямованої на рядок), натисніть ліву кнопку миші і потягніть вниз. Коли два рядки будуть виділені, відпустіть кнопку. Помістіть копію виділеного фрагменту до буферу обміну, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+C. Вставте в середину вірша порожній рядок, натиснувши в кінці попереднього рядка клавішу Enter. Поставте курсор на цей рядок і вставте з буферу обміну рядки Ctrl+V. Аналогічно вставте рядки в кінець вірша. Збережіть вірш під іменем vesnal.doc (Файл -> Зберегти як). 3. Виділіть два перших рядки, натисніть клавішу Ctrl і, утримуючи її, виділіть два останніх рядки. Відкрийте діалогове вікно Шрифт, вибравши у контек­ стному меню відповідну команду, або у тематичному меню Формат -> Шрифт. На вкладці Шрифт виберіть інший шрифт, нове накреслення, змініть розмір шрифту, його колір і видозміну. Потрібні властивості вибирайте зі списку або відмічайте прапорцем. Всі ці зміни можна виконати за допомогою відповід­ них інструментів на Панелі інструментів Форматування. Збережіть вірш під іменем vesna2.doc (Файл -> Зберегти як). 4. Вирівняти виділені рядки можна за допомогою команд Формат -> Аб­ зац -> Відступи та інтервали —> Вирівнювання. Кнопки вирівнювання є і на панелі інструментів Форматування. 5—6. Див. п. 3-4. Навчально-тренувальні завдання 1. Форматування документа — це зміна його зовнішнього вигляду. Відкрийте збережений раніше документ з набраним віршем і відформатуйте його. Форматування символів. При форматуванні символів можна змінити шрифт, його розмір. Форматування здійснюється командою Формат -> Шрифт. При цьо­ му на екрані з’являється вікно діалогу Шрифт, в якому можна встановити такі параметри: Шрифт (вибирається із списку шрифтів); Стиль (звичайний, курсив, напівжирний, напівжирний курсив); Розмір шрифту; Підкреслення; Колір символів; Ефекти (верхній і нижній індекси, перекреслений). Форматування абзаців. Під абзацом у Microsoft Word розуміють частину документа, за якою поміщається маркер абзаца. При введенні тексту абзац Д Д Ж ІНФОРМАТИКА. Володіна І. Л., Володій В. В. Щ 623 w w w .4book.org
 17. 17. закінчується клавішею Enter. Процес форматування абзаца передбачає: вирівнювання абзаців; встановлення відступів абзаців; встановлення відстані між рядками і абзацами. Для форматування абзаца використовують команду Формат -> Абзац, яка відкриває вікно діалогу Абзац. При встановленні параметрів форматування абзаца зовнішній вигляд цього абзаца відображається у полі Зразок вікна діалогу Абзац. 3 . Виконувати форматування тексту за зразком (за ключем) можна одночасно з на­ бором або після того, як текст набрано. У другому випадку для зміни накрес­ лення, кольору, стилю шрифту фрагмент тексту потрібно попередньо виділити. Це зручно робити за допомогою миші: два подвійних клацання лівою кнопкою виділяють слово, три — абзац, одне одночасно з клавішею Ctrl — речення. Для виділення всього тексту можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl+A. § 19. Деякі корисні м ож ливості р об оти з тек стови м и докум ен там и Практична робота № 10 1. Запустіть текстовий процесор, знайшовши його ярлик на Робочому столі або в головному меню кнопки Пуск. 2 . Прізвища у тексті незвичні, тому вони будуть сприйматися програмою, як по­ милкові. Запустіть перевірку орфографії: Сервіс Правопис. Коли прізвище у вікні програми буде виділено червоним, натисніть кнопку Пропустити все. Тоді протягом поточного сеансу роботи слово не буде вважатися помилкою. 3 . Виберіть в тематичному меню Файл -> Зберегти (або Зберегти як). У діалого­ вому вікні збереження файлу оберіть цапку призначення і у поле імені введіть репортажЛос, натисніть кнопку Зберегти, після чого — кнопку Згорнути на рядку заголовку вікна текстового процесора. 4 . Розгорніть документ, натиснувши на його кнопку на Панелі завдань. Виділіть його потрійним кліком лівої кнопки миші. Відкрийте діалогове вікно Шрифт., вибравши у контекстному меню відповідну команду, або у тематичному меню Формат -> Шрифт. На вкладці Шрифт у списку Шрифт позначте кліком лівої кнопки миші Times New Roman, у списку Розмір — 12, у списку, що розкривається, Колір тексту виберіть чорний, натисніть OK. Не прибираю­ чи виділення абзаца, виберіть аналогічно діалогове вікно Абзац. На вкладці Відступи та інтервали у списку, що розкривається, Вирівнювання виберіть За шириною, у списку перший рядок — Відступ, стандартне значення встано­ виться автоматично, але можна вибрати своє. В розділі Відступ за допомогою лічильників встановіть зліва і справа 1 см. Всі ці зміни можна здійснити за до­ помогою відповідних інструментів на Панелі інструментів Форматування. Зніміть виділення абзаца, клацнувши в будь-якому місці лівою кнопкою миші. Натисніть клавішу Ctrl і, утримуючи її, двічі клацніть на прізвищах героїв лівою кнопкою миші, щоб виділити їх. Знайдіть на панелі інструментів Форматування кнопки зміни накреслення Напівжирний та Курсив і натисніть їх. Аналогічно виділіть назви продуктів та змініть їх накреслення на курсив. 6. Відкрийте тематичне меню Правка, виберіть команду Знайти (або натисніть Ctrl+F), у вікні пошуку і заміни у полі Знайти введіть слово «пані» і натис­ ніть кнопку Знайти далі. Поставте вказівник миші перед знайденим словом і введіть слово «грандіозна». Повторіть свої дії, натискаючи кнопку Знайти далі. Аналогічно виконайте другу частину завдання. 7 . Аналогічно до п. 6 знадіть у тексті слово «відповіла», виділіть наступний за ним текст, натисніть на клавіатурі клавішу Insert (In s), тобто перейдіть до режиму заміни, і наберіть вказаний текст. 8 . Перейдіть на вкладку Замінити (або натисніть Ctrl+H), у вікні пошуку і за­ міни у полі Знайти введіть «?», у полі Замінити на — «10.00» і натисніть кнопку Замінити. 624 Щ ІНФОРМАТИКА. Володіна І. Л., Володій В. В. Ш Ш Ш ІІІІ w w w .4book.org
 18. 18. 13. У поле Знайти введіть «майор Петренко», у полі Замінити на — «лейтенант Іваненко», натисніть кнопку Більше, поставте флажок Всі словоформи, щоб виконувалися пошук і заміна слів у різних формах (відмінках тощо) і натис­ ніть кнопку Замінити. 1 4 -1 5 . Див. п. 4. 18. Див. п .-13. РОЗДІЛ 7. КОМ П’Ю ТЕРНА ГРАФІКА § 20. Засоби переглядання й перетворювання графічної інформації Навчально-тренувальні завдання 1. 1) синій; 2) зелений; 3) червоний; 4) чорний; 5) білий. 2. 1) жовтий; 2) пурпуровий; 3) блакитний. 4. Див. табл. 20.1 підручника. 2) Інструмент Припасувати розмір або Ctrl+B. 3) При роботі з графічними зображеннями TIFF-формату можливо зберігати в одному файлі декілька зображень, а також доступні інструменти додаткової панелі Анотування. При цьому можливо додавати до документа коментарі (замітки), які можна редагувати. Багатосторінковий документ може містити кілька сторінок, отриманих факсом або сканованих. Перегляд сторінок ви­ конується послідовно. Перейти до попередньої або наступної сторінки дозво­ ляють однойменні кнопки. Також вибрати сторінку для перегляду дозволяє список, що розкривається, Поточна сторінка. При відкритті в програмі перегляду зображень TIFF-формату на панель інстру­ ментів додаються кнопки для роботи з позначками: Нова позначка кривою — для нанесення довільної кривої лінії, довільного малювання; Нова позначка маркером — виділяє частину документу яскравим кольором; Нова позначка прямою — для проведення прямих ліній; Нова позначка-рамка, Нова позна­ чка прямокутником — малювання рамок і прямокутників; Нова текстова позначка — створення текстових підписів; Нова позначка прикріпленою за­ пискою — виділяє створені підписи для привертання уваги. Замітки можна редагувати, список можливих дій відкривається у контекстному меню. 4)-5) Див. п. 3. 6) Відкрийте папку, яка містить файл, виберіть його, і в нижній частині вікна папки побачите деякі властивості файлу, в тому числі його розмір. 7) Незважаючи на те, що графічних форматів дуже багато, як стандартні для використання в Інтернеті прийняті тільки три з них. Це GIF, формат JPEG і порівняно новий формат PNG. Проте поки творцеві веб-сторінок краще орі­ єнтуватися лише на два найпоширеніших в Інтернеті формати — GIF і JPEG. Вони підтримуються всіма браузерами і не вимагають якихось додаткових модулів для відображення. § 21. Перше знайомство з графічним редактором Adobe Photoshop Експериментально-дослідна робота № в Виділяймо геометрично правильні частини зображення 2. Виберіть на панелі інструментів інструмент Прямоугольная область (М). Встановіть вказівник миші у вікні документа поблизу лівого верхнього кута фрагмента, який треба виділити. Натисніть і утримуйте ліву кнопку миші і пе­ ремістіть вказівник миші вправо вниз так, щоб в прямокутну рамку з пунктиру помістилось зображення дівчинки. Відпустіть кнопку миші. 3 . Помістіть виділену частину зображення у буфер обміну, натиснувши Ctrl + С. 4. У головному меню виберіть команду File —> New (Файл —> Новый) або на­ тисніть клавіші Ctrl + N. Фотошоп відкриє діалогове вікно Имя з параме­ трами нового документа за замовчуванням. Введіть у поля списків, що Щ Д Р В Р В ІНФОРМАТИКА. Володіна І. Л., Володій В. В. Ш 625 w w w .4book.org

×