Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9 gdz brt_k

84,309 views

Published on

dfghbz sdfrg asgsdrger

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Y8gKsI ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Y8gKsI ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

9 gdz brt_k

 1. 1. ВСТУП Біологічні науки, які вивчають організм людини. Значеня знань про людину для збереження її'здоров’я Біологія людини - це наука, яка вивчає будову й функції клітин,, органів і систем органів людського організму, роз­ виток людини як біосоціальної істоти та біологічні основи поведінки і психічних процесів. 2-, 1. Характеристика природничих наук, які вивчають людину № п/п Характеристика 1 Вивчає будову та функції клітин 2 Вивчає будову та функції тканин 3 Вивчає форму та будову організмів 4 Вивчає процеси життєдіяльності організму 5 Вивчає закономірності спадковості та мінливості 6 Вивчає хімічний склад та хімічні процеси організму 7 Вивчає фізичні явища та процеси живого організму w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 2. 2. 4. а) особиста гігієна, повноцінне харчування, дотримання режиму праці та відпочинку, відмова від шкідливих звичок, заняття фізкультурою, спортом, позитивне мислення; б) гіподинамія, шкідливі звички, психоемоційні стреси, нераціональне харчування, забруднення навколишнього се­ редовища. Місце людини в системі живої природи 1. Царство Тварини Ряд Примати Тип Хордові Родина Гомініди Підтип Хребетні Надродина Вищі вузьконосі Клас ' Ссавці Рід Люд'ина Підклас Плацентарні Вид Людина розумна 2. Внутрішньоутробний розвиток, наявність плаценти, вигодовування малят молоком, диференціація зубів, розви­ ток півкуль головного мозку. Походження людини. Особливості виду людина розумна 1. Антропогенез - процес біологічного і соціального станов­ лення людини. 2. Характеристика чинників антропогенезу № Характеристика Значення в антропогенезі 1 Спадковість, мінли­ вість та природний добір Збереження особин з більш доскона­ лими фізичними, розумовими рівнем розвитку. 2 Суспільний спо­ сіб життя, мова, праця, абстрактне мислення. Соціалізація, зменшення залежності від несприятливих умов середовищ, створення «штучного середовища» життя. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.or
 3. 3. а) здатність до вищої нервової діяльності та складних форм поведінки; б) звільнення верхніх кінцівок; в) можливість виконувати різноманітні маніпуляції, ство­ рювати знаряддя праці; г) пристосування до прямоходіння: опора для хребта, під­ тримка внутрішніх органів, у жінок - пристосування до ви­ ношування плоду; д) покращення легеневої вентиляції; е)здатність до мислення поняттями, образами; , ж) здатність до спілкування, соціалізації; з) передумова розвитку свідомості, мислення та мовлення. 4. Характеристика стадій антропогенезу № Стадія ан­ тропогенезу Представники Характерні риси 1 Найдавніші люди Пітекантроп, синантроп, гейдельберзька людина Суспільний спосіб життя, підтримування вогню, за­ чатки мовлення. Примітив­ ні знаряддя праці. '2 Давні люди Неандерталець Виникнення роду, турбо­ та про одноплемінників. Використання вогню. Будівництво жител. Перші поховання. Оброблені зна­ ряддя праці. 3 Перші сучас­ ні люди Кроманьйонець Родова громада. Будів­ ництво поселень. Поява обрядів. Виникнення мис­ тецтва, гончарної справи, землеробства. Зй’язне мовлення. Виготовлення складних знарядь праці. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 4. 4. 5. Основні ознаки рас № Раса Фізичні ознаки раси Пристосувальне значення ознак 1 Негроїдна темна шкіра широкий ніс кучеряве во­ лосся затримує сонячні промені; охолодження та зволоження гарячого повітря; захищає голову від перегріву. 2 Європео­ їдна світла шкіра вузький ніс сприяє проникненню ультра­ фіолету, запобігаючи розвитку рахіту; зігрівання вдихуваного повітря. 3 Монголо- .їдна плоске обличчя та ніс, вузький розріз очей. адаптація до суворого конти­ нентального клімату з частими пиловими бурями. в. © © 0 © © 0 0 © 0 Ш Організм людини як біологічні система 1. Особливості живих систем: дихання, живлення, виділен­ ня, обмін речовин, ріст, розвиток, рух, подразливість, роз­ множення. 2. Біологічна система здатна до самовідновлення, саморегу­ ляції та самовідтворення. 3. Організм людини складається з клітин, тканин, органів та їх систем, між якими існує анатомічний та функціо­ нальний зв’язок. Організм людини існує за законами цілісності, єднання, са­ морегуляції і постійної взаємодії з оточуючим середовищем. Особливості будови клітини як біологічної системи 1. Клітина - елементарна одиниця будови і розвитку всіх живих організмів. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 5. 5. Будова та функції клітин тварин 2. № Будова Функції 1 Рідинно-мозаїчна модель будови: між двома ша­ рами білка знаходиться біліпідний шар. Відокремлення вмісту клітини від зовнішнього середовища, захист клітини від фізич­ них та хімічних ушкоджень; взаємозв’язок та взаємодія клі­ тин у тканинах та органах. 2 > Вміст клітини, який зна­ ходиться між мембраною і ядром Забезпечує взаємозв’язок між окремими органелами, виступа­ ючи для них у ролі внутрішньо­ го середовища, яке об’єднує їх в єдину функціональну систему. з. Найбільша за розміром органела, яка складається з ядерної оболонки, каріо- лімфи. ядерця хромосом. Збереження і передача спадкової інформації. 4 Утворює чисельні плас­ кі цистерни (мішечки) і канальці, що відносно рівномірно розподіля­ ються по всій цитоплазмі клітини. Розрізняють два різновиди БПС: шорстка (з рибосомами) і гладень­ ка (без рибосом). Синтез білків, ліпідів і вугле­ водів; транспорт синтезованих речовин. 5 Складається з групи зі­ браних у стопки мембран­ них цистерн (мішечків), і пов’язаної з ними систе- мй пухирців. Хімічна модифікація сполук, синтез полісахаридів, транспорт сполук, утворення лізосом. 6 Складається з великої та малої субодиниць. Синтез білків w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 6. 6. № Будова Функції 7 Мають дві мембрани - зовнішню (гладеньку), внутрішню (має кристи). Внутрішній простір запо­ внений матриксом. «Енергетичні станції» клітини. Синтез АТФ. 8 Одномембранні пухирці, наповнені травними фер­ ментами. Внутрішньоклітинне травлення, захист. 9 Немембранна органела, яка складається з двох розташованих під пря­ мим кутом одна до одної центріоль. Центріолі беруть активну участь у поділі клітини - Тканини людини. Органи. Системи органів. Регуляторні системи організму людини 1. Тканина - сукупність клітин, що мають спільне похо­ дження, схожу будову та виконують спільну функцію. 2. Характеристика тканин тварин Тип тканини Особливості будови Функції Епітеліальна Клітини щільно при­ лягають одна до одної, міжклітинна речовина слаборозвинена. Покривна, захисна, ви­ ділення, секреторна Сполучна Клітини різні за будо­ вою, міжклітинна речо­ вина добре розвинута. Опорна, захисна, тран­ спортна, регуляторна. М’язова В цитоплазмі клітин є міофібрили. і Рух, захист. « Нервова Цервові клітин (нейро­ ни) і клітини нейроглії. Сприйняття подраз; нень. Нервова регуля­ ція організму, вища нервова діяльність. 10 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 7. 7. 3. Орган - частини тіла, яка має певну форму і будову, ви­ конує одну або кілька специфічних функцій. Система органів - сукупність органів, які виконують спільну функцію. 4. 5. Рефлекс - будь-яка реакція організму у відповідь на різні подразники, яка здійснюється за участю нервової системи. Рефлекторна дуга - шлях проходження нервового ім ­ пульсу. 6. 1 - Рецептор 2 - Доцентровий чутливий ш лях 3 - Вставний нейрон спинного мозку 4 - Відцентровий руховий ш лях 5 - Нервові закінчення у скелетному м’язі 7. Регуляторні системи людини № Регуляторна система Принцип регуляції 1 Нервова Здійснюється за участю нервової системи. Швидка локальна дія. 2 Ендокринна Здійснюється за участю гуморальних чинни­ ків, які переносяться кров’ю, лімфою та тка­ нинною рідиною. Діє повільно, дистанційно, в малих дозах. 3 Імунна Формування імунної відповіді на потраплян­ ня в організм чужорідних агентів та інших стресогенних для організму чинників. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 8. 8. 2 . ® 3. ® 4. 5. 6. ® 2 . ® 3. 4. 5 . ® 6. Тематичний контроль I варіант 7. 8. 10. ®, ®, © 11.®,© 12.® , ® , @ II варіант 7 . ® 8 . ® 9. ® 10. ®, © 11. ®, ® 12.®,®,© Опора й рух. Будова та функції опорно-рухової системи 1. Опорна - підтримка тіла людини у вертикальному по­ ложенні. Рухова - забезпечення переміщення тіла в просторі. Захисна - захист внутрішніх органів. 12 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 9. 9. 3. Тканини скелета № ' з/п Тканина Особливості будови 1 Кісткова Остеоцити + міжклітинна речовина + сполуч­ нотканинна оболонка 2 Хрящова Хондродити + міжклітинна речовина + зов­ нішній сполучнотканинний шар хряща 4. Хрящі * X X _X Гіаліновий вкриває су­ глобові по­ верхні кісток Еластичний міститься в надгортаннику, вушній раковині Волокнистий утворює міжхребцеві диски, знаходиться в місцях прикріплення зв’язок, сухожиль 5. № з/п Склад кістки Вміст, % Властивості 1 Органічні речовини * 30% Гнучкість, пружність 2 Неорганічні речовини «■70% Твердість 6.. 1 - суглобова поверхня 2 - голівка 3 - тіло кістки 4 - окістя 7. а) у довжину - клітин хряща б) у товщину - окістя 8. А - Довга трубчаста Б - Плоска В - Коротка губчаста w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 10. 10. З ’єднання кісток. Будова скелета людини 1. № з/п Тип з’єднання кісток Приклади 1 Напіврухоме Хребці (хребет) 2 Нерухоме Шов (череп) 3 Рухоме Суглоб 2. Суглоб |г и 1 Прості Складні Комбіновані Особливості будови скелету людини, зумовлені прямохо- дінням: Б-подібний вигин хребта, склепіння стопи, таз низький, широкий, міцно з ’єднаний з крижами, прикріплення хребта в центрі основи черепа. 4.© 0 © © © © © © 0 0 © © 5. ВІДДІЛИ тіла ВІДДІЛИ скелета Кістки відділу Тип кістки Характер з’єднання кісток Голова М о з к о в и й відділ череда Тім’яні, скроневі, лобна, потилична, решітчаста, кли­ новидна Плоскі Нерухоме Л и ц ь о в и й відділ черепа Верхньощелепні, виличні, нижньо­ щелепні, носова, піднебінна, леміш Плоскі Нерухо­ ме, крім нижньої щелепи w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.or
 11. 11. Відділи тіла Відділи скелета Кістки відділу Тип кістки Характер з’єднання кісток Тулуб Хребет 7 шийних хреб­ ців, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових, 4-5 куприкових Короткі Напівру- хоме, крім крижового відділу Грудна клітка 12 грудних хреб­ ців, 12 пар реЬер, грудна кістка Короткі, плоскі Напівру- хоме Кінців­ ки Пояс верх­ ніх кінці­ вок 2 лопатки, 2 ключиці Плоскі Рухоме Вільна верхня кінцівка Плечова кістка, ліктьова і проме­ нева кістки перед­ пліччя, зап’ясток, п’ясток, фаланги пальців Трубчасті. Короткі (зап’яс­ ток) ’ Рухоме Пояс ниж­ ніх кінці­ вок Клубові, сідничні лобкові Плоскі Нерухоме Вільна нижня кінцівка Стегнова кістка, гомілкові (велика і мала), перед- плюсна, плюсна, фаланги пальців Трубчасті. Короткі (перед- плюсна) Рухоме Будова та функції скелетних м ’язів. Механізм скорочення м ’язів 1 . 15 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 12. 12. 2. 1 - Кровоносна судина 2 - м’язовий пучок 3 - м’язові волокна 4 - сполучнотканинна оболонка 5 - сухожилля 3. Основні групи м’язів тіла людини Відділи тіла Групи м’язів Форма м’язів Функції Голова Жувальні Колова Рух щелепи Мімічні Колова Мімічні рухи обличчя Кругові Колова Рухи рота Тулуб Потиличні Згинання голови Спинні Рухи тіла, верхніх кінцівок, підтримка тіла у вертикально­ му положенні, дихальні рухи Грудні Рухи верхніх кінцівок. Ди­ хальні рухи. Черевні Рухи верхньої кінцівки в пле­ човому суглобі Кінців­ ки М’язи пле­ чового пояса Рухи верхньої кінцівки в пле­ човому суглобі М’язи віль­ ної верхньої кінцівки Веретено­ подібна Рухи нижньої кінцівки , під­ тримка тіла у вертикальному положенні. М’язи тазо­ вого пояса М’язи віль­ ної нижньої кінцівки Веретено­ подібна 4. Характеристика роботи м ’язів Робота м’язів Характеристика Статична здійснюється м’язами, що перебувають в тривало­ му напруженні, але не змінюють свого положення в просторі 16 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 13. 13. здійснюються м’язами при переміщенні їх в про­ сторі при цьому скорочення м’язів чергується з їх розслабленням Ушкодження опорно-рухової системи '№ Види ушкоджень Ознаки ушкодження 1 Забиття Біль, гематома, набряк тканин. 2 Розтяг Різкий біль при рухах, набряк тканин, по­ рушення рухливості кінцівки. 3 * Вивих Зміна форми суглоба, біль, обмеження рух­ ливості. 4 Відкритий перелом Пошкодження шкірних покривів, крово­ теча. Видимі уламки кістки. Сильний біль. 5 Закритий перелом Сильний біль, порушення рухливості кінців­ ки, набряк тканин. 6. Активна фізична діяльність - неодмінна умова здоров’ я людини. Фізичні навантаження сприяють збільшенню функ­ ціонального об’ єму легень, зменшенню частоти та збіль­ шення сили серцевих скорочень, збільшенню м ’язової маси, зміцненню скелету та «м ’язового корсету», покращення кровообігу, оптимізації процесів метаболізму, підняттю на­ строю та покращенню самопочуття. 1. 2. 3. 4 . ® 5 . ® 6.®,© Тематичний контроль 1варіант 7. ® 8. ®, © 9. ® , ® 10. ® 1 1 .® , ® , © 12. 1 2 3 4 5 6 Б Б А А В А 17 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 14. 14. 1 . ® 7. ( 2 . ® 8. ( 3 . ® 9. ( 4 . ® , © 10. 5 . ® 11. 6 . ® 12. II варіант , © п . ® , ® , © 1 2 3 4 5 6 Б В В Б А А Кров і лімфа. Внутрішнє рідке середовище організму людини. Склад і функції крові 1. Внутрішнє середовище організму - кров, лімфа, тканин­ на рідина (міжклітинна речовина). 2. 3. Гомеостаз - стан відносної сталості внутрішнього середо­ вища організму за певних умов довкілля та змін в організмі. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 15. 15. 4. Склад внутрішнього середовища організму Внутрішнє середовище Склад Місцезнахо- дження Функції Кров і Плазма: вода (90— 92%), білки (7%), жири (0,8%), глюкоза (0,12%), сечовина (0,05%), мінеральні солі (0,9%). Кровоносні судини Взаємозв’язок всіх органів, транспортна, ви­ дільна, захисна, регуляторна. Формені елемен­ ти: еритроцити, лімфоцити, тром­ боцити. Плазма крові Транспортна, захисна (захист організму від чу­ жорідних аген­ тів та зсідання крові) Тканинна рідина Вода, розчинені в ній органічні та неорганічні спо­ луки, продукти дисиміляції. Проміжки між кліти­ нами. Проміжне се­ редовище між кров’ю та кліти­ нами організму. Транспортна, видільна. Лімфа Вода, розчинені в ній продукти роз­ паду органічних речовин. Лімфатичні судини та капіляри. Дренаж, захист, кровотворення, живлення. 5. За допомогою рідин внутрішнього середовища в організмі протікають усі важливі фізіологічні процеси, до клітин без­ перервно надходять поживні речовини і видаляються кінце­ ві продукти життєдіяльності. Надзвичайно важливою осо­ бливістю внутрішнього середовища є відносна сталість його складу, фізичних і хімічних показників. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 16. 16. 6. Значення крові № Функції крові Значення 1 Дихальна Перенесення кисню до тканин, а вуглекислого газу - від тканин до органів дихання. 2 Живильна Транспортування поживних речовин від орга­ нів травлення до клітин. 3 Видільна Перенесення від тканин тіла до органів виді­ лення (нирок, легенів, печінки, шкіри) кінце­ вих продуктів обміну речовин, надлишку води, мінеральних солей 4 Регуляторна Перенесення гормонів та інших біологічно активних речовин від місця їх утворення до клітин усіх органів і тканин організму. 5 Терморегу­ ляторна Підтримує стабільну температуру тіла (кров як водний розчин має винятково високу те­ плоємність) 6 Гомеоста­ тична Підтримка або відновлення відносної ста­ лості умов життєдіяльності клітин у внут­ рішньому середовищі. 7 Захисна Бере участь у захисті організму від отруйних речовин, вірусів, мікроорганізмів, забезпе­ чує імунітет. Зсідання крові при пораненнях судин. Формові елементи крові. Будова та функції крові 1. Формові елементи крові Клітини ^^крові Ознаки Еритроцити Лейкоцити Тромбоцити Розміри 7-8 мкм, різні 1,5-2 мкм Кількість 68 тисяч 250-400 тис. 20 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 17. 17. Клітини ^"'^крові Ознаки Еритроцити Лейкоцити Тромбоцити Тривалість життя 120 діб кілька діб до ■ кількох років 58 днів Особливості будови форма диска без’ядерні безбарвні є багато видів, здатні до руху безбарвні, без’ядерні Місце утворення червоний кіст­ ковий мозок ЧКМ, селезін­ ка ЧКМ Місце руйнування печінка, селе­ зінка селезінка, міс­ ця запалення селезінка Функції дихальна захисна зсідання крові 2. Донор - людина, яка віддає кров певної групи Реципієнт - людина, яка приймає кров певної групи Аглютиногени - спеціальні білки еритроцитів Аглютиніни - спеціальні білки плазми (а, |3) 3. 4. Група крові Може віддавати кров Може приймати кров 1(0) II, III, IV І II (А) II, IV II, І ПІ (В) III, IV III, І IV (АВ) IV II, III, І, IV 5. Резус-фактор (Ш і) - білок, що міститься на мембрані ери­ троцитів (є у '« 85% людей на планеті) w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 18. 18. 6. 1) руйнуються 2) фермент тромбопластин 3) тромбін, який утворився з протромбіну 4) з фібриногену утворюється фібрин (нерозчинний бі­ лок), нитки якого утворюють сітку, з якої формується тромб Імунітет. Види імунітету. Імунна система 1. Імунітет - здатність організму захищати власну ціліс­ ність, біологічну індивідуальність і сталість внутрішнього середовища 2. Види імунітету ч Природний Штучний >Г г - > V Успадкований Пасивний ' ' Набутий Активний 3. Характеристика форм імунітету . № Форми імунітету Характерні риси 1 Вроджений Природній Є в людини від народження (антитіла передаються від матері до дитини через пла­ центу). Є суто видовим. 2 Набутий Створюється шляхом ви­ роблення власних антитіл в результаті перенесеної інфек­ ційної хвороби. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.or
 19. 19. № Форми імунітету Характерні риси 3 Активний Штучний Виникає після введення осла­ блених патогенів (вакцини). 4 Пасивний Створюється при введені готових антитіл (сироватки) в організм людини. 4. а) кістковий мозок і тимус (вилочкова залоза) б) лімфатичні вузли, селезінка, лімфоїдна тканина трав­ ного тракту та органів дихання. 5.' В ІЛ - вірус імунодефіциту людини. С Н ІД - синдром набутого імунодефіциту. Основні заходи профілактики зараження ВІЛ-інфекцією: знання про небезпеку ВІЛ/СН ІДу і можливі ш ляхи за­ раження ним; застосування одноразових шприців і систем переливання крові; здійснення косметичних маніпуляцій в спеціалізованих' установах стерильними інструментами; уникання випадкових статевих контактів; відмова від вжи­ вання наркотиків. 6. Особливості гуморального і клітинного імунітету № Форма імунної відповіді Структури, що забезпечують імунні реакції Значення 1 Гуморальний імунітет Антитіла. Захист організму від по­ вторних інфекційних за­ хворювань 2 Клітинний імунітет Фагоцити. Макрофаги. Знищення мікроорганізмів і чужорідних тіл. 7. © ' © © © © © © 0 0 0 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 20. 20. Кровообіг і лімфообіг. Органи кровообігу. Будова й функціїсерця Кровообіг - рух крові по судинах 2. 3. 1 - ліве передсердя 2 - праве передсердя 3 - лівий шлуночок 4 - правий шлуночок 5 - аорта 6 - стулкові клапани 4. Серце людини розташоване в середній частині грудної порожнини. Зовні серце вкрите навколосерцевою сумкою, або перикардом. Суцільна перетинка поділяє серце на праву і ліву половини, а кожна половина у свою чергу поділяється на дві камери: передсердя і шлуночки. Між передсердями й шлуночками розташовані стулкові клапани, а на вихо­ ді аорти та легеневої артерії зі шлуночків розташовані пів­ місяцеві клапани. Стінка серця складається з трьох шарів: зовнішнього сполучнотканинного - епікарду, середнього м’язового - міокарду і внутрішнього епітеліального - ендо­ карду. 5. > Властивості міокарда г Автоматизм Збудливість Провідність Скоротливість в. Автоматизм серця - здатність серця збуджуватися і про­ являти діяльність незалежно від зовнішніх подразників і впливу нервової та ендокринної систем. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 21. 21. 7. Фаза серце­ вого циклу Трива­ лість фази, с Рух крові Стан клапанів стулчас­ тих серпас­ тих І. Скорочен­ ня перед­ сердь од кров надходить до шлуночків відкриті закриті II. Скоро­ чення шлу­ ночків 0,3 з лівого шлуночка - до аорти, з правого - в ле­ геневі артерії закриті відкриті III. Загаль­ не* розсла­ блення 0,4 кров з вен заповнює передсердя і вільно пе­ реходить в шлуночки відкриті закриті 8. а) внутрішньоклітинні та між клітинні регуляторні меха­ нізми (забезпечують скорочення серцевого м ’язу відповідно до кількості крові, яка притікає до серця ) та внутрішньо- серцеві автономні рефлекси. б) здійснюється імпульсами, що надходять до серця по симпатичних та парасимпатичних нервах. Центр регуляції серцевих скорочень знаходиться у довгастому мозку. в) вплив біологічно активних речовин: гормонів (адрена­ лін, норадреналін, тироксин), іонів кальцію та калію, вугле­ кислого газу тощо. КРОВОНОСНІ СУДИНИ. РУХ КРОВІ ПО СУДИНАХ 1. № з/п Тип судин Особливості будови Функції Швидкість руху крові, м/с Тиск, мм рт. ст. 1 Артерії трьохшаро- ві стінки транспорт крові 0,3-0,5 м/с 70-80 2 Капіляри одношарові стінки газообмін, обмін та' видалення метаболітів 0,005 м/с 35-10 25 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 22. 22. 2. Мале коло кровообігу починається в правому ш лу­ ночку. Зі шлуночка по легеневих артеріях кров потра­ пляє до легень. Тут відбувається газообмін. Кров віддає вуглекислий газ і насичується киснем. По легеневих ве­ нах вона потрапляє до лівого передсердя. Велике коло кровообігу починається з лівого шлуночка, який ви­ штовхує кров до аорти. По судинній системі кров, на­ сичена киснем й ______ речовин, находить в ________ тіла. Із клітин в кров переходить вуглекислий газ і продукти обмі­ ну речовин. Кров з артеріальної перетворюється на венозну і по венозних судинах повертається до правого передсердя. 3. 1) різниця тиску в різних ділянках забезпечує безперерв­ ний рух крові по різним судинам організму та обмін речо­ вин між кров’ю та тканинами. 2) швидкість крові залежить від просвіту судин, від сили скорочень їх стінок, віддаленості від серця, тиску. Різниця швидкості дає можливість крові виконувати транспортну функцію, а також здійснювати обмін речовин між кров’ю та тканинами. 4. Регуляція діяльності серця і судин № Способи регуляції Характеристика способу Приклади 1 Нервова здійснюється імпульсами, що надходять до серця по симпатичних та пара­ симпатичних нервах. Нерви симпатич­ ного відділу поси­ люють скорочення серця та судин. 2 Гумо­ ральна вплив біологічно актив­ них речовин: гормонів (адреналін, норадрена- лін, тироксин), іонів кальцію та калію, вугле­ кислого газу тощо. Гормон адреналін посилюють ско­ рочення серця та судин. 5. а)-міжклітинна речовина - » лімфатичні капіляри - » лім ­ фатичні судини -> лімфатичні вузли —> підключичні вени -> —» венозне кровоносне русло б) дренажна, захисна, кровотворна, поживна :— -----------: 2 6 — w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.or
 23. 23. Порушення діяльності серцевосудинноїсистеми. Перша допомога при кровотечах 1. Серцево-судинні захворювання та їхня профілактика № Серцево-судин- ні захворюван­ ня Характеристика захворювання Способи профілактики 1 # Хвороби серця-: Інфаркт міо­ карду Ішемічна хво­ роба Аритмія Омертвіння серцевого м’яза в результаті по­ рушення коронарного кровопостачання Порушення постачання м’яза серця кров’ю Порушення серцевого ритму Раціональне харчу­ вання, фізична ак­ тивність, уникання нервового перена­ пруження, позба.в- ' лення шкідливих звичок. Профілак- тика інфекційних хвороб. 2 Хвороби арте­ рій: Інсульт Дистонія Атеросклероз Гостре порушення моз­ кового кровообігу Порушення тонусу судин Ущільнення стінок ар­ терій, поява атероскле­ ротичних бляшок Уникання нервово­ го перенапружен­ ня, фізична актив­ ність, зниження вмісту тваринних жирів в продуктах, позбавлення шкід­ ливих звичок. 3 Хвороби вен: Варикозне роз­ ширення вен Тромбофлебіт Розтягнення стінок вен в результаті застою в них крові. Запалення стінок вен з утворенням тромбу в їхньому просвіті. Уникання тривало­ го сидіння чи сто­ яння, Раціональне харчування, фі­ зична активність, позбавлення шкід­ ливих звичок. 2. 1. Капілярна кровотеча найчастіше зупиняється довільно в лічені хвилини внаслідок згортання крові. Якщо, цього не відбувається, на ділянку, що кровоточить, накладають стерильну серветку, що потім притискають до травмованої поверхні пов’язкою. Рану необхідно знезаразити. 2. Венозна кровотеча зупиняється кількома способами: :------------------------------------------- 2 7 - :------------------------------------:-------------------- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 24. 24. пальцеве притискання поверхнево розташованої вени, що зна­ ходиться трохи вище рани, яка кровоточить; накладання джгута на 3-5 см вище рани; накладання пов’язки, що давить, на місце кровотечі; максимальне згинання кінцівки. В будь- якому випадку рану необхідно знезаразити 3. Артеріальна кровотеча із судин верхніх і нижніх кінці­ вок зупиняють у два етапи: спочатку притискають артерію вище місця ушкодження до кістки, щоб припинити надхо­ дження крові до місця поранення, а потім накладають стан­ дартний чи імпровізований джгут із запискою. 3. а) венозна кровотеча б) артеріальна кровотеча в) капілярна кровотеча г. 4. © , © © 0 0 © © © 0 . 0 © 0 Тематичний контроль I варіант 1 . ® 7. 2 . ® 8 . ® , © 3 . ® 9. 4. ® 10. 5. ® 11. ® , © в . ® 1 2 . © , © , © , ® , © , © , ® II варіант w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 25. 25. 5 . ® , ® 1 1 . ® , © 6 . ® 1 2 . ® , ® , ® , ® , ® , © , ® ДИХАННЯ. ЗНАЧЕННЯ ДИХАННЯ. БУДОВА Й ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 1. 2. ' Носова порожнина —» носоглотка —> глотка —» гортань —> —> трахея -> бронхи —> легені 3. Голосовий апарат утворений голосовими зв’язками. Вони натягнуті поперек гортані, між ними є голосова щілина. Голосові зв’язки відіграють головну роль в утворенні звуку. Голос утворюється при проходженні повітря. Висота голо­ су залежіить від довжини голосових зв’язок. Чим коротші голосові зв’язки, тим вищий голос. Негативно впливають на голосові зв’язки та руйнують їх паління та алкоголь, про­ студні захворювання горла. 4. Будова і функції органів дихання Органи Функції Особливості будови, що забезпечують виконання функцій Носова порожнина Зв’язок із зовнішнім се­ редовищем. Знезараження, зігрівання та зволоження повітря. Війчастий епітелій, слизові залози, розгалу­ жена сітка капілярів. Носоглотка Повітроносний шлях. Глотка Повітроносний шлях. - w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 26. 26. Гортань Повітроносний шлях. Орган утворення голосу та звукового мовлення. Має зв’язки, Надгортан­ ник. Трахея Повітроносний шлях. Утворена хрящовими на півкільцями. Бронхи Повітроносний шлях. Складаються з хрящо­ вих кілець, які запобі­ гають закриттю їхнього просвіту. Утворюють бронхіальне дерево Легені Газообмін між кров’ю та атмосферним повітрям. ' Мають альвеоли, вкриті густою сіткою кровонос­ них капілярів. Дихальні рухи. Газообмін у легенях та тканинах 1. Характеристика дихальних рухів № Показники механізму дихання Фази дихання Вдих Видих 1 Положення міжребер­ них м’язів Скорочуються Розслабляються 2 Положення діафрагми Стає плоскішою і опускається Повертається у попереднє по­ ложення, стає більш опуклою 3 Об’єм грудної клітки Збільшується Зменшується 4 Тиск у легенях Зменшується Збільшується- 2. 1) венозна 2) віддає С 02і забирає 0 2 3) завдяки різниці парціального тиску 4) легеневим венам 5) лівого передсердя 6) в аорту 7) газообмін 8 ) венозна 9) венах 10) правого передсердя w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.or
 27. 27. 11) в альвеолах 12) в клітинах організму Нейрогуморальна регуляція дихання. Захворювання органів дихання та їхня профілактика 1. Характеристика дихальних рухів >|Ь Вид регуляції Характеристика регуляції 1 Нервова Дихальний у дентр знаходиться в довгастому мозку і складається з двох частин - центра вдиху і центра видиху.В стінках дихальних шляхів, у плеврі, грудних і черевних м’язах знаходяться нервові закінчення, які переда­ ють збудження в мозок, а з мозку - до м’язів: відбувається вдих. Коли легені розтягнуться виникає механічне подразнення рецепторів плеври, яке рефлекторно припиняє скорочен­ ня дихальних м’язів - відбувається видих. 2 Гуморальна Підвищення концентрації С02 у крові без­ посередньо впливає на нейрони дихального центру. Це призводить до його збудження, скорочення дихальних м’язів, а отже до при­ швидшення і поглиблення дихання. Так буде тривати, доки концентрація С02 у крові не знизиться до певної норми. 2. Нервова - А , В, Ґ Гуморальна - Б, Г, Д 3. № Легеневі об’єми Характеристика дихаїльних рухів Кількість повітря, л 1 дихальний об’єм при спокійному вдиху і видиху 0,5 2 додатковий об’єм після спокійного вдиху можна ще вдихнути і стільки ж видихнути 1,5 3 резервний об’єм при найглибшому видиху можна ще видихнути 1,5 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 28. 28. - 4 загалом 3,5 4. 1) Тільки в носовій порожнині відбувається знезаражен­ ня, зігрівання та зволоження повітря.> 2) Так знищують хвороботворні бактерії та віруси, Що мо­ жуть бути в кімнатному пилі. - 3) Так у приміщений надходить свіже повітря з киснем. 4, В такому положенні грудна клітка розправлена і вен­ тиляція легень здійснюється повноцінно. 5) Сигаретний дим вбиває рецептори носової порожнини, пересушує слизову оболонку дихальних шляхів, смоли осі­ дають на трахеї, бронхах, утруднюючи дихання, а канцеро­ гени можуть спричинити рак дихальних органів. 5. Захворюван­ ня органів дихання Причини захворю­ вань Шляхи поши­ рення Профілактика Грип вірус повітряно-кра­ пельний вакцинація, підви­ щення імунітету Туберкульоз бактерія повітряно-кра­ пельний, пові­ тряно-пиловий вакцинація, раціо­ нальне харчування, загартовування Пневмонія запален­ ня, вірус, бактерія загартовування, раці­ ональне харчування, лікування інфекцій­ них хвороб Бронхіальна астма алергени екзогенна імунна реакція усунення дії алергену, загартовування Бронхіт . запалення раціональне харчуван­ ня, загартрвування Нежить віруси, бактерії повітряно-кра­ пельний. загартовування в. © © © . © , © © 0 0 0 © © © 32 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 29. 29. Тематичний контроль І варіант 8 . ® , ® 9. ® , © 10.®, ® 11. ® . ® 12. ® , ® , © ; © , ® II варіант 7 . ® 8 . ® 9. ® , ® 1 0 . ® , ® 11.® 12. ® , ® , ® , ® , ® Харчування й травлення. Будова й функції органів травлення. Харчування й здоров’я 1. Травлення - це процес розщеплення складних органічних речовин (білків, жирів, вуглеводів) на прості, які можуть всмоктуватися в кров і лімфу та засвоюватися в організмі. 2. Для побудови й функціонування організму необхідно по­ живні речовини. Основними поживними речовинами є біл­ ки, жири, вуглеводи. У травній системі відбувається меха­ нічна й хімічна обробка їжі. При механічній обробці їж і відбувається її подрібнення й розчинення. Хімічна обробка їж і відбувається за допомогою фіологічних каталізаторів - ферментів. Вони розщеплюють окладні органічні сполуки до простих. При цьому виділяється енергія. Продукти роз­ щеплення потрапляють до крові й розносяться по всіх клі­ тинах організму. — ------------------------------- :--------- 3 3 — ------------------------------------------------------------------ 2 . ® 3 . ® 4 . ® 5 . ® в. ® ' і . ® 2 . ® 3 . ® 4 . ® 5 . ® 6 . ® w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 30. 30. 3. Властивості ферментів: - подібно до всіх каталізаторів, ферменти прискорюють як пряму, так і зворотну реакцію, хімічна рівновага при цьому не зміщується; - ферменти діють вибірково, каталізують лише певні ре­ акції (специфічність дії); - дія ферментів завжди узгоджена і відбувається в певній послідовності; - для функціонування кожного фермента необхідні опти­ мальні температура та' реакція середовища. 4. 1 - ротова порожнина 7 - пряма кишка 2 - стравохід 8 - апендикс 3 - шлунок 9 - слинні залози 4 - тонкий кишечник 10 - печінка 5 - дванадцятипала кишка 11 - підшлункова залоза 6 - товстий кишечник 5. Функції травної системи: секреторна, рухова, видільна, живильна.' 6. Вуглеводи - » моносахариди білки —»• амінокислоти жири - » гліцерин і жирні кислоти 7. № Тип зуба Будова Функції різці мають плоскі одиночні корені відкушують іжу ікла мають одиночні корені відкушують іжу кутні мають декілька коренів подрібнюють і прожовують їжу 8. 1 - емаль 4 - нерв 2 - дентин 5 - судина 3 - цемент 9. Правила чищення зубів та догляду за ротовою порожни­ ною: • чистити зуби потрібно щонайменше двічі на день, до того ж після їжі; w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 31. 31. • чищення має тривати принаймні 2 хвилини, по ЗО се­ кунд на кожну ділянку (верхні праві' та ліві, нижні праві та ліві зуби); • дуже важливо правильно підібрати щ ітку і не забувати міняти її принаймні раз на три місяці; • корисно користуватися спеціальним ополіскувачем для рота; • для більш ретельного чищення застосовувати зубну нитку; • відвідувати лікаря для консультацій та професійної гі­ гієни (зняття зубного каменю тощо) принаймні раз на пів­ року. * Функції органів травлення 1. Органи травної системи та їхні функції. Органи Травні залози Функці" Ротова по­ рожнина Слинні Механічна обробка їжі, початкове розщеплення вуглеводів, орган смаку. Глотка Травні залози відсутні Проковтування їжі. Стравохід Травні залози відсутні Просування їжі до стра­ воходу. Шлунок Три типи залоз, що ви­ діляють слиз, ферменти шлункового соку, соляну кислоту. Початкове розщеплюван­ ня білків. Тонкий' кишеч­ ник: 1) дванад­ цятипала кишка 1)відкриваються протоки підшлункової залози та пе­ чінки, які містить травні ферменти, що розщеплю­ ють білки, жири, вуглево­ ди. Здійснюються основні процеси травлення. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 32. 32. 2 )тонка кишка 2)містить вррсинки Остаточне переварюван­ ня їжі, всмоктування продуктів розщеплення в кров та лімфу. Товстий кишечник Слизові залози Всмоктування води. Утворення калових мас. Синтез деяких вітамінів. 2. 1 - зовнішня (слизова) оболонка 2 - циліндричний епітелій 3 - венозна частина капіляра 4 - лімфатична судина Функції: збільшують всмоктувальну поверхню кишечни­ ка, забезпечують пристінкове травлення та всмоктування поживних речовин № Види регуляції системи травлення Характеристика 1 Безумовно-рефлекторна нервові імпульси йдуть від харчо­ вого центрудовгастого мозку 2 Умовно-рефлекторна вироблення умовних рефлексів на час, певні подразники 3 Гуморальна здійснюється за допомогою місце­ вих травних гормонів 5. Речовина Функціональне значення Білки Будівельний матеріал для росту і відновлення багатьох клітин, ферментів, транспортних систем (наприклад, гемоглобін), гормонів та антитіл. Вуглеводи Переважно відіграють роль дихального субстрату, тобто речовини, при окисленні якої вивільняється енергія, використовувана для активного транспор­ ту, синтезу молекул, клітинного поділу та скоро­ чення м’язів. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.or
 33. 33. Жири Висококалорійні і тому при окисленні дають багато енергії. Відіграють важливу роль у будові клітин­ них мембран, є компонентами стероїдних гормонів. Вода Збереження об’єму, забезпечення пружності клі- ’ тин, розчинення різних хімічних речовин, участь у хімічних реакціях. ! Мінеральні солі Є найважливішими каталізаторами різних біо­ хімічних реакцій, учасниками процесів обміну речовин, росту і розвитку організму, адаптації до умов навколишнього середовища. Харчування й здоров’я * 1. Вітаміни - біологічно активні речовини, що необхідні для забезпечення всіх життєво важливих функцій організму. 3. Вітаміни та їх функції Вітаміни Продукти, що містять віта­ міни Значення Прояви авітамі­ нозів А (ретинол) Тваринна їжа: риб’ячий жир, вершкове масло, яєчний жовток, печін­ ка, нирки. Рослинна їжа (містить прові­ тамін): морк­ ва, помідори, шпинат, чер­ воний перець, абрикоси. Антиоксидант. Нормальне функціону­ вання органа зору. Порушується зір, знижується опір­ ність до інфекцій, затримується ріст та розвиток організму. Шкіра стає сухою, гірше регенерує. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 34. 34. Вітаміни групи В Неочищені злаки, насіння бобових, яєч­ ний жовток, _ зерно, печінка, м’ясо, молоко, яйця. Інтенсифікує процеси об­ міну речовин в організмі, беручи участь у метаболізмі білків, жирів і вуглеводів, необхідний для кровотворення, для дихання клітин і росту. Поліпшує стан органу зору. Бері-бері, судо­ ми, паралічі, порушення зору, ушкодження сли­ зових оболонок. С (аскорбі­ нова кисло­ та) Цитрусові, капуста, смо­ родина, шип­ шина, цибуля, зелені частини рослин тощо. Антиокси­ дант. Забезпе­ чує опірність організму інфекціям, за­ довільний стан шкіри.- Цинга: виснажене обличчя, набря­ клі, кровоточи­ ві ясна, на тілі безліч червоних плям, синців від крововиливів, ламкість кісток, втрата апетиту, нервово-психічні розлади. О (ергокаль­ циферол) Печінка, риб’ячий жир, яєчний жов­ ток. Забезпечує ріст та розвиток кісток. Рахіт. 4. 1) забезпечує різноманітний набір вітамінів, мікроеле­ ментів, органічних речовин; 2) містять речовини, що не можуть бути взаємозамінними; 3) забезпечують всі життєво важливі функції організму; 4) певний вік і певний вид діяльності потребує відповід­ них енергетичних затрат; 5) в такому співвідношенні органічні речовини оптималь­ но засвоюються; ----------------------- 3 8 ------------------------------------------------------------------------ w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 35. 35. 6) може бути небезпечним для організму і призвести до захворювань; 7) так вона краще перетравлюється; 8) гальмується безумовно-рефлекторна регуляція трав­ лення; 9) вітаміни забезпечують всі життєво важливі функції ор­ ганізму. 5. Захворювання органів травлення та їх профілактика Захворювання Причини і симптоми Профілактика Апендицит Запальні процеси. Гострий біль, підвищена темпе­ ратура тіла, лихоманка, блювання. Лікування та профі­ лактика глистяних інвазій. Дизентерія Спричиняє дизентерійна паличка. Кволість, лихо­ манка, болісні спазми в животі. Дотримання правил гігієни. Хвороба Бот- кіна (вірус­ ний гепатит) Збудник - вірус. Загальна млявість, висока темпера­ тура тіла, нудота, блюван­ ня, жовтяниця. Руйнуван­ ня клітин печінки. Дотримання правил гігієни. в. © © 0 0 © © 0 0 © © 0 © Тематичний контроль І варіант w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 36. 36. 5 . © 1 1 . ® , © 6 . ® 12. Нервовими та гуморальними механізмами 2 . ® 3. 4. 5. 6. ® II варіант 7. ® 8. ® , © 9. 10. 11.© 12. Це взаємно протилежні процеси обміну речовин Терморегуляція. Будова й функції шкіри. Роль шкіри в теплорегуляції 1. Теплорегуляція - пристосувальний механізм, завдяки якому підтримується сталість температури тіла людини. 2. 3. а) печінка, м ’язи б) кровоносні судини, шкіра, легені 4. № Види теплорегуляції Характеристика 1 Хімічна теплорегуляція окислення в мітохондріях органічних спо­ лук з вивільненням енергії, більша частина якої використовується на утворення тепла 40 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 37. 37. Фізична теплорегуляція тепловипромінювання, конвекція, тепло- проведення, випаровування води леґенями; та шкірою Будова та функції шкіри № Шари шкіри Особливості будови' Функції 1. * Зовнішній шар (епі­ дерміс) Багатошаровий епіте­ лій. Зовнішній шар' мертвий, зроговів ший, під ним знахо­ дяться живі клітини, які постійно діляться. Захищає від впливу зо­ внішнього середовища та ультрафіолетового випромінювання (піг­ мент шкіри меланін). Відновлення шкіри. Синтез вітаміну £>. 2. Дерма Сполучна тканина, колагенові та елас­ тичні волокна, гла­ денькі м’язи. Також тут знаходяться кровоносні капіляри, потові і сальні зало­ зи, волосяні сумки, рецептори. Регуляція тепловіддачі. Виділення поту. Шкірне дихання. Орган дотику : (рецептори). 3. Підшкір­ на жирова клітковина Пучки сполучнотка­ нинних волокон і жирові клітини. Збереження тепла. Пом’якшення ударів і захист внутрішніх орга­ нів. Запасання жирів. Виділення. Будова й функціївидільноїсистеми 1. Нирки, шкіра (залози), легені, шлунок, кишечник, печін­ ка, слинні залози, підшлункова залоза w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 38. 38. 2. Будова та функції органів сечовидільної системи № Орган сечови­ дільної системи Будова Функції 1. Нирки Зовні вкриті щільною сполучно-тканинною обо­ лонкою. Є ниркові ворота, через які входять артерія та нерви, виходять вена, лімфатичні судини та се­ човід. Є корковий і мозко­ вий шар. Утворення сечі. 2. Сечоводи Парні порожнисті трубки, стінки яких утворені гла­ денькими м’язами. Проводить сечу з ниркової мис­ ки до сечового міхура. 3. Сечовий міхур Порожнистий м’язовий орган. Накопичення сечі. 4 Сечівник Непарна порожниста трубка. Виведення сечі з організму. 3. 1 - приносна судина 2 - вторинна капілярна сітка 3 - капсула нефрона 4 - епітелій звивистого канальця 5 - виносна судина А - фільтрація Б - реабсорбція В - утворення вторинної сечі 4. Нирковий нефрон починається капсулою, усередині якої міститься капілярний клубочок. В артерії, що приносить кров до клубочка, діаметр більший, ніж у тієї, що її вино­ сить. Унаслідок цього в капілярному клубочку утворюється високий тиск і частина кров’яної ______ виштовху­ ються в порожнину капсули. Цей процес називається філь­ трацією. У зв’язку з цим утворюється первинна сеча. Пер­ винна сеча потрапляє в ниркові канальці, де відбувається процес реабсорбції, після чого утворюється вторинна сеча. ----------------------------------- :---------------;------------------- 4 2 ---------------------------------:— :----------------------------- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 39. 39. 5. Гуморальна регуляція - здійснюється за рахунок ^зміни концентрації солей у крові та відповідної зміни осмотичного тиску крові, а також дії гормонів гіпофізу та надниркових залоз. Нервова регуляція здійснюється за участь гіпоталамусу, центрів спинного мозку та кори великих півкуль головного мозку. Тематичний контроль I варіант ,1. © 7. 2. ® 8. 3 . ® 9 © 4.© 10.®, ®, © 5.® 11.©,©,®,® в. ® , © 12. ® , ® , ® II варіант 1. ІЗ* 7. 2.© 8. 3. ^ 9. ® , ® 4. ® 10. ® , ® , © 5. ^ 11 6. © 12. ® , © , ® , Ендокринна регуляція функцій організму людини. Принцип роботи ендокринної системи 1. Гуморальна регуляція фізіологічних процесів в організмі людини відбувається за участю гуморальних чинників, які переносяться кров’ю, лімфою та тканинною рідиною. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 40. 40. 2. Залози секреції організму людини Різновиди залоз Приклади залоз Особливості функціонування Екзокринні Мають вивідні протоки, секрет виділяються у порожнини органів або на поверхню тіла. Слинні, печінка, молоч­ ні, потові, сальні. Ендокринні Не мають вивідних про­ ток, секрет виділяються безпосередньо в кров. Гіпофіз, епіфіз, щито­ подібна, вилочкова, або тимус, надниркові залози Змішані Мають ознаки як екзо­ кринних, так і ендо­ кринних залоз. Статеві, підшлункова за­ лоза. 3. Гормони - продукти секреції екзокринних залоз, що над­ ходять- безпосередньо в кров і впливають на всі процеси життєдіяльності. Принцип дії гормонів: виділяються безпосередньо в кров, діють відносно повільно, в малих дозах на органи-мішені або на весь організм в цілому. 4. Ендокринні залози —> гормони —> кров - » органи-міщені 5. Залози внутрішньої секреції та зазначте їхні функції. Розташу­ вання Гормо­ ни Вплив на організм Норма Гіпер- функція Гіпо­ функція Гіпрфіз При осно­ ві головно­ го мозку Рос­ тові, регуля­ торні Регулюють ріст організ­ му в молодому віці. Регу­ люють діяльність інших ендокринних залоз. Сти­ мулюють розвиток орга­ нізму, впливаючи на обмін жирів, білків, вуглеводів. Регламентують утворення пігменту.шкіри. Регулю- Гіган­ тизм, акроме­ галія Карли­ ковість w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.or
 41. 41. ють утворення сечі. Сти­ мулюють скорочення мус­ кулатури матки. Щитовидна залоза Прилягає до Щ И Т О : подібного хряща Тирок- син Регулює обмін речовин. Підвищує збудливість нервової системи. Базедова хвороба Міксер дема, кретИ-/'■* нізм " Наднирники ■ На вер­ хівках нирок Корти­ косте­ роїди, адрена­ лін Регулюють обмін міне­ ральних та органічних речовин, виділення статевих гормонів. При­ скорюють роботу серця, звужують кровоносні су­ дини, гальмує травлен­ ня, розщеплює глікоген. Раннє статеве дозрі­ вання 3 швид­ кою зу­ пинкою росту Брон­ зова хвороба Підшлункова Під шлун­ ком в че­ ревній по­ рожнині Інсу­ лін, глюка­ гон Регулюють вміст глюко­ зи в крові, синтез гліко­ гену. Гліке- мічний шок Цукро­ вий діа­ бет Статеві залози В нижній частині черевної порожни­ ни Жіночі та чо­ ловічі статеві гормо­ ни Утворення та дозрівання статевих клітин. Регу­ люють статеве дозріван­ ня організму. Регулюють розвиток вторинних статевих ознак. Раннє статеве дозрі­ вання. Затрим­ ка ста­ тевого розви­ тку. 45 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 42. 42. 2. Залози секреції організму людини Різновиди залоз Приклади залоз Особливості ' ■ функціонування Екзокринні Мають вивідні протоки, секрет виділяються у порожнини органів або на поверхню тіла. Слинні, печінка, молоч-' ні, потові, сальні. Ендокринні Не мають вивідних про­ ток, секрет виділяються безпосередньо в кров. Гіпофіз, епіфіз, щито­ подібна, вилочкова, або тимус, надниркові залози Змішані Мають ознаки як екзо­ кринних, так і ендо­ кринних залоз. Статеві, підшлункова за­ лоза. 3. Гормони - продукти секреції екзокринних залоз, що над­ ходять, безпосередньо в кров і впливають на всі процеси життєдіяльності. Принцип дії гормонів: виділяються безпосередньо в кров, діють відносно повільно, в малих дозах на органи-мішені або на весь організм в цілому. 4. Ендокринні залози —» гормони - » кров - » органи-міщені 5. Залози внутрішньої секреції та зазначте їхні функції. Розташу­ вання Гормо­ ни Вплив на організм Норма Гіпер- функція Гіпо­ функція Гіпрфіз При осно­ ві головно­ го мозку Рос­ тові, регуля­ торні Регулюють ріст організ­ му в молодому віці. Регу­ люють діяльність інших ендокринних залоз. Сти­ мулюють розвиток орга­ нізму, впливаючи на обмін жирів, білків, вуглеводів. Регламентують утворення пігменту.шкіри. Регулю- Гіган­ тизм, акроме­ галія Карли­ ковість 44 удата» w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 43. 43. ють утворення сечі. Сти­ мулюють скорочення мус­ кулатури матки. Щитовидна залоза Прилягає до Щ И Т О : подібного хряїца Тирок­ син Регулює обмін речовин. Підвищує збудливість нервової системи. Базедова хвороба Міксе- - ї дема, кретіІ-( я нізм Наднирники ' На вер­ хівках нирок Корти­ косте­ роїди, адрена­ лін Регулюють обмін міне­ ральних та органічних речовин, виділення статевих гормонів. При­ скорюють роботу серця, звужують кровоносні су­ дини, гальмує травлен­ ня, розщеплює глікоген. Раннє статеве дозрі­ вання 3 швид­ кою зу­ пинкою росту Брон­ зова хвороба Підшлункова Під шлун­ ком в че­ ревній по­ рожнині Інсу­ лін, глюка­ гон Регулюють вміст глюко­ зи в крові, синтез гліко­ гену. Гліке- мічний шок Цукро­ вий діа­ бет Статеві залози В нижній частині черевної порожни­ ни Жіночі та чо­ ловічі статеві гормо­ ни Утворення та дозрівання статевих клітин. Регу­ люють статеве дозріван­ ня організму. Регулюють розвиток вторинних статевих ознак. Раннє статеве дозрі­ вання. Затрим­ ка ста­ тевого розви­ тку. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 44. 44. 1. Регуляція функцій залоз внутрішньоїсекреції 2. Регуляторні системи людини Характер взаємозв’язку Значення Ендокринна + нервова Робота ендокринної системи підпоряд­ ковується нервовій Нервово-гуморальна, регулююча і конт­ ролююча функції Ендокринна + імунна ендокринні відхи­ лення призводять до збою роботи імунних механізмів Пристосування ор­ ганізму, підтримка гомеостазу 3. а) забезпеченні сталості внутрішнього середовища орга­ нізму, що ґрунтується на зворотному зв’язку дії гормонів. б) гормональний вплив дозволяє організму пристосову­ ватися до змінних умов зовнішнього та внутрішнього сере­ довища; в) пристосування до умов стресу, що полягає в активіза­ ції ендокринної системи. 4. Причини порушень гормональної регуляції в організмі: стреси, порушення нервової регуляції, порушення обміну речовин, травми. 5. Гіпоталамус через гіпофіз діє на залозу-мішень, яка ниді ляє гормон. Даний гормон в свою чергу діє на гіпотплнму" Таким чином, надлишок гормонів гальмує виділенії я пв них гормонів гіпофізом, а нестача - стимулює.. 6 . 0 © 0 © © © © © 0 © 0 © -------------------------------------------------- 4 6 ------------------- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 45. 45. Розмноження і розвиток людини. Етапи онтогенезу. Формування статевих ознак. Генетичне визначення статі 1. Онтогенез - індивідуальний розвиток організму з момен­ ту його зародження (зиготи) до природної смерті; 2. 3. ' Статеві ознаки Хлопчики Дівчатка Вік Характеристика Вік Характеристика Початок статевого дозрівання 12-14 Збільшення зрос­ ту, маси, сили м’я­ зів, мутація голосу 10-12 Збільшення зрос­ ту, поява менстру­ ації Вторинні статеві ознаки 14-16 Волосся на облич­ чі, грубий голос, міцний скелет, вузький таз 12-16 Розвиток молоч­ них залоз, широ­ кий таз, високий голос Завершен­ ня статево­ го дозрі­ вання 18-20 Здатність до само­ стійного дорослого життя, батьківства 16-17 Здатність до само­ стійного дорослого життя, материн­ ства 4. Підліт ковий вік - період життя з 12-13 до 17-18 років. У цей час відбувається статеве дозрівання, що супроводжу­ ється прискореним фізичним розвитком. У фізіологічному відношенні цей вік обумовлений збільшенням вироблення цілого ряду гормонів, основні з яких - гормон росту, статеві гормони, гормони щитовидної залози тощо. 5. Хромосоми - компоненти ядра, що відіграють провідну роль у процесі прділу клітини, забезпечуючи передачу спад­ кової інформації від материнської клітини дочірнім. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 46. 46. 6. Стать Кількість нестатевих хромосом Кількість статевих. хромосом Кількість гамет Жіноча ^ 44 2 XX 23 Чоловіча 44 2 ХУ 23 7. Батьки (Р) гамети (в ) діти (Е^ стать жін X X Х У чол ЖІН чол 8. Одиницею спадковості є ген, Гени містяться в хромосо­ мах, які забезпечують під час поділу клітини передачу спад­ кової (генетичної) інформації. Статеві клітини містять по 23 хромосоми, а зигота 46 хромосом. При заплідненні після злиття статевих клітин зигота містить інформацію про спад­ кові ознаки обох батьків. Будова статевих органів Органи розмноження Функції органів Статеві залози Утворення гамет, синтез гормонів Статеві шляхи Транспорт статевих продуктів Зовнішні статеві органи Участь в статевому акті (копуляції) 2. № з/п Статеві органи чоловіка Функції органів 1 Сім’явиносні канальці Транспорт сперматозоїдів 48 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 47. 47. 2 Передміхурова залоза Секреція сім’яної рідини 3 Пеніс Доставка сперми в піхву 4 Уретра Транспорт сперми 5 Яєчко Утворення сперматозоїдів, синтез гормонів 6 Придатки яєчка Дозрівання сперматозоїдів 7 Мошонка Вмістилище статевих залоз та сім’яних канальців 8 Сечойий міхур Накопичення сечі 3. 'б) сечівник е) сечовий міхур 4. № з/п Статеві органи жінки Функції органів 1 Яєчник Утворення яйцеклітин, синтез гормонів 2 Маточні труби Транспорт яйцеклітини до матки 3 Матка Створення умов для розвитку плоду 4 Шийка матки Закриває вхід в матку 5 Піхва Орган копуляції 5. Людина, як і все живе, здатна до продовження роду. По дібно до високоорганізованих ссавців, людина розмножуєть ся статевим способом. Статеві органи складаються зі стате вих залоз, у яких формуються гамети. До місця запліднення гамети потрапляють по статевих ш ляхах. Зустріч гамет за безпечують зовнішні статеві органи. Потреба в продовженні роду здійснюється під впливом не лишень біологічних, але й соціальних чинників. М іж людьми виникає високе почут тя - кохання. Любов і взаємоповага є міцною основою для створення родини.- 49 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 48. 48. Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл 1. № з/п Період гематогенезу Особливості розвитку Сперматогенез Овогенез 1 Розмноження Сперматогонії Овогонії Кілька раз діляться шляхом мітозу 2 Зріст Клітини збільшуються в розмірах і готують­ ся до наступного періоду 3 Дозрівання Клітини діляться шляхом мейозу, зменшу­ ється вдвічі кількість хромосом, утворюються сперматиди оотиди 4 Формування Утворення зрілих гамет 2. 1 - білкова оболонка 1 - голівка 2 - цитоплазма 2 - акросома 3 - ядро • 3 - ядро 4 - прозора оболонка 4 - шийка 5 - фолікулярна оболонка 5 - центріоль - 6 - мітохондрії 7 - хвіст 3. 1) фолікули 2) « через 14 3) оболонка фолікула лопається; яйцеклітина виходить в черевну порожнину 4) «2 1 або 28 5) Виділення з піхви крові з часточками слизової оболон­ ки матки. ,, 4. © 0 0 0 © © 50 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 49. 49. © © 0 0 Запліднення. Ембріональний розвиток 1. Запліднення - проникнення сперматозоїда в яйцеклітину з подальшим злиття ядер та утворенням зиготи. 2. © ® © © ' © © © © 3. Вагіт ніст ь - це фізіологічний стан організму жінки, пов’язаний із заплідненням яйцеклітини і розвитком зарод­ ка і плоду. 4. № з/п Період внутрішньо- утробного розвитку Особливості періодів 1 Стадія зародка Триває перші вісім тижнів. Виника­ ють зародкові листки, з яких форму­ ються тканини, окремі органи 2 Стадія плода 3-5 місяць - окостеніння черепа, серцебиття, формується нервова система. 6-8 - основні органи достатньо сфор­ мовані, плід життєздатний. 8-9 - плід займає положення вниз головою до тазу матері 5. Плацента, або дитяче місце, - орган, який має вигляд диска, міцно прикріпленого до слизової оболонки матки, і зв’язує плід з організмом матері. Ф ункції плаценти: живлення, газообмін, захист, виділення. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 50. 50. 6. Гігієна вагітної жінки № Обґрунтування правил 1 Запобігання інфекційним та запальним процесам. 2 Деякі збудники інфекцій можуть викликати патологію розвитку плоду. 3 Розвиток плоду потребує поживних речовин та енергії. 4 - Іоже привести до надмірної ваги плоду і ускладнень при пологах. 5 Запобігання алергії у матері та плоду. 6 Можуть викликати генетичні мутації та вади розвитку плоду. 7 Ускладнення перебігу вагітності та ймовірність викидня. 7. ® © ® ® © © © Постембріональний розвиток людини 1. а) період від народження до певного відрахованого мо­ менту б) визначається сукупністю анатомічних і фізіологічних особливостей організму відповідних віковим нормам. 2. Постембріональний розвиток - розвиток від моменту на­ родження організму до смерті. 3. № з/п Період пост­ ембріонального розвитку Вік Характерні риси будови й розвитку організму 1 Період новонаро- дженості 10 днів Немовля цілком залежне ВІД турботи дорослого, Грудне , ' вигодовування w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 51. 51. 2 Грудний період 10 днів - 1 рік Збільшення маси, розмірів тіла. З’являються молочні зуби. Вчиться тримати голо­ ву, тулуб, сидіти 3 Перше й друге дитинство 1-12 р. Розвиток мислення, мовлен­ ня. Активний ріст, соціалі­ зація (дит. садок, школа) 4 Підлітковий період 12-17 р. Статеве дозрівання. Перебу­ дова організму. Психічний і фізичний розвиток 5 Юнацький період 17-21 р. Всі системи практично досягають своєї зрілості 6 # Зрілий вік, 1-й період 22-35 р. Репродуктивний період. Створення сім’ї. Професій-' ний вибір 7 Зрілий вік, 2-й період . 36- 55/60 р. Період особистісної і профе­ сійної реалізації. Настання клімактеричного періоду 8 Похилий вік 61-75 р. 9 Старечий вік 75-90 р. Вгасання функцій організму 4. а) статеві гормони впливають на розмноження, ріст, до­ зрівання статевих клітин б) гормони яєчників та жовтого тіла впливають на вихід яйцеклітини з фолікула в) гормони плаценти, яєчників та ніпофізу впливають на перебіг вагітності і пологи г) ендокринні залози впливають на ріст, розвиток орга­ нізму w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 52. 52. 5. Характеристика венеричних захворювань та СНІДУ № з/п Хво­ роби Причини Наслідки Профілактика 1. Вене­ ричні Патогенні мікроорга­ нізми (віру­ си, бактерії, найпрості­ ші тощо), що потра­ пляють в організм при безпо­ середньому статевому контакті. Запальні процеси в статевих органах. Безплід­ ність, ім­ потенція. - Знати шляхи заражен­ ня та симптоми основних венеричних захворювань. - Уникати «випадкових» статевих контактів. - Знати засоби контр­ ацепції. - Користуватися презер­ вативом. - Не користуватися чу­ жими предметами осо­ бистої гігієни. - Косметичні маніпуля­ ції, медичні обстеження робити тільки в спеціалі­ зованих медичних уста­ новах. - Не вживати наркотики. 2. СНІД ВІЛ - ві­ рус імуно­ дефіциту людини, що вражає Т-лімфо- цити люди­ ни, які за­ безпечують клітинний імунітет. Організм втрачає можли­ вість про­ тистояти різнома­ нітним за­ хворюван­ ням. - знання про небезпеку ВІЛ/СНІДУ і можливі шляхи зараження ним; - застосування однора зо- вих шприців і систем пе­ реливання крові; - здіснення косметичних маніпуляцій в спеціалізо­ ваних установах стериль­ ними інструментами; - утримання від випадко­ вих статевих контактів; - використання презерва­ тиву; - відмова від вживання наркотиків. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.or
 53. 53. Тематичний контроль I варіант 1 . 7. ® 2. ® 8.® 3. ® 9. 4. ® 10. 5 . ® 11. 6. ® 12 . II варіант 7. 2. ® 8. 3 . ® 9 . ® 4. ® 10. ® , 5 . ® 1 1 . ® 6. ® 12. Нервова регуляція функцій організму людини. Будова нервової системи 1. Нервова регуляція - регуляція життєво важливих функ­ цій організму за участю нервової системи. 2. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org

×