Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9 gdz brt2_v

410,742 views

Published on

srd sderer greg r

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/33tKWiU ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/33tKWiU ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

9 gdz brt2_v

 1. 1. "гз. О порний конспект РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПОСОБИ РЕГУЛЯЦІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ П О М ІРКУЙТЕ 1. Подібність: обидві сприяють злагодженій роботі всіх органів та систем організму. Відмінність: нервова регуля­ ція — локальна, діє на конкретний орган, на відміну гу­ моральна — генералізована; нервова діє на швидкі проце­ си, гуморальна — на довготривалі. За допомогою нервової системи організм відповідає швидко, а гуморальна змінює метаболізм і пристосовує його до потреб організму. 2. Еволюційно найдавнішою є гуморальна регуляція, оскільки вона присутня в організмах, які не мають нервової системи. ■&. О порний конспект СХЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ НЕРВОВОЇ ТА ЕНДОКРИН­ НОЇ РЕГУЛЯЦІЙ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ (НА ПРИКЛАДІ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ) П О М ІРКУЙ ТЕ 1. Коли людині холодно, у неї підвищується секреція адреналіну, тироксину — вони сприяють підвищенню рівня глюкози в крові — основного джерела енергії. 2. Вони здатні впливати одна на одну. Нервова може змі­ нювати інтенсивність секреції Б А Р (біологічно активні ре­ човини), а дія Б А Р може визивати виникнення нервових імпульсів і регулювати роботу окремих частин нервової сис­ теми. 3. Під впливом адреналіну в крові збільшується рівень глюкози (руйнується глікоген). Це сприймають рецептори підшлункової залози і вона збільшує-секрецію інсуліну. ІНг сулін стимулює потрапляння глюкози в клітини організму, тим самим зменшується рівень глюкози в крові. Таким чи­ ном підтримується сталий рівень глюкози в крові. :— :--------1 9 9 - : ------------ w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 2. 2. ^ С ам остійна робота ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ БУДОВА І ФУНКЦІЇ ЗАЛОЗ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗМІШ АНОЇ СЕКРЕЦІЇ Залози Розміщення Гормони 1. Гіпофіз Округле утворення на нижній поверхні мозку. Виділяють: 1. Задня доля гіпофіза (гормони не синтезують­ ся, а лише зберігаються та секретуються); 2. Середня доля; 3. Передня, виділяє регу­ ляторні гормони. Ростові 1) Гормони росту (СТГ). Регуляторні 1) Тропні гормони. 2. Епіфіз Невелике утворення в глибині мозку. Мелатонін 3. Щитопо­ дібна Непарний орган на пере­ дній поверхні шкіри попе­ реду трахеї. Йодовмісні кальцитонін 4. Прищи- топодібна Найчастіше чотири неве­ ликі утворення на задній поверхні щитовидної за­ лози. Паратгормон 5. Наднир­ кові Пара залоз, які розташо­ вані над нирками та скла­ даються з коркової та моз­ кової речовини. Кора: 1) Глюкокортикоїди, кортизол; 2) Мінералокортикої- ди. Мозковий шар: 3) Адреналін, нора- дреналщ. 6. Підшлун­ кова Велика залоза, розташо­ вана біля шлунку. 1) Інсулін; 2) Глюкагон г о а w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 3. 3. Залози .Розміщення Гормони 7. Статеві Чоловічі яєчка розташо­ вані в мошонці, жіночі яєчники розташовані на задній стінці очеревини. Андрогени — тестос­ терон, естрогени — естрол,естрадіол, про­ гестерон. 8. Т'имус Розташована позаду гру­ дини. Тимозин Вплив на організм Функція Гіперфункція Гіпофункція Стимуляція синте­ зу білка та ростових процесів. Гігантизм — у дити­ ни, акромегалія — у дорослих. Карликовість. 1) ТТГ — регулює щитоподібну залозу; 2) АКТГ — регулює кору наднирників; 3) ФСГ, ЛГ — гона­ дотропні, регулюють гаметогенез і синтез статевих гормонів. 1) Вторинний гіпер­ тиреоз, зоб токсич­ ний; 2) Підвищена функ­ ція наднирників; 3) Передчасний ста­ тевий розвиток. 1) Гіпотиреоз вто­ ринний; 2) Знижена функ­ ція наднирників; 3) Затримка стате­ вого розвитку. Регуляція біологіч­ них ритмів, метабо­ лізму, пігментації, статевого дозрівання. ГаЛьмує пігмента­ цію шкіри. Затрим­ ка статевого дозрі­ вання. Передчасне статеве дозрівання. Йодовмісні: тирок­ син, трийодтиро- нін ■— регулюють основний обмін, ріст, розвиток; Кальцитонін — ре­ гулює мінералізацію кісток — знижує рі­ вень Са2+ в крові. Тироксин, трийод- тиронін — гіперти­ реоз (Базедова хво­ роба). Кальцитонін — над­ мірне зменшення кальцію в крові (по­ рушується скоро­ чення м’язів,- сідан­ ня крові). Йодовмісні гормо­ ни: гіпотиреоз у дітей — тиреоїдні карлики, розумово відсталі; гіпотиреоз (мікседема — сли­ зовий набряк) — у дорослих. Кальцитонін — збільшення Са2+ в крові (кальцинація нирок). w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 4. 4. Вплив на організм Функція Гіперфункція Гіпофункція Регулює рівень кальцію в крові: підвищення Саг+, зниження рівня Р043 Рахіт, ниркова не­ достатність. Над­ мірна кількість Са2+ в крові, руйнування кісток — остеопо- роз. Зниження рівня Са2+ в крові. 1) глюкокортикоїди, кортизон — розще­ плення білків, синтез глюкози, адаптація до стресу; 2) мінералокортикої- ди — регуляція рів­ ня Ма+, підвищення АТ (артеріальний тиск). 3) Адреналін та нора- дреналін підвищують ЧСС (частота сердеч­ них скорочень), рі­ вень глюкози в крові. 1) Глюкокортикоїди, кортизон — атрофія м’язів, ожиріння, підвищення АТ; 2) Мінералокорти- коїди — збільшення АТ. 3) Адреналін та но- радреналін — підви­ щення АТ та ЧСС. 1) Бронзова хво­ роба, набряки, м’язова слабкість, гіпоглікемія; 2) Зниження АТ; 3) Не спостеріга­ ється. Інсулін знижує рі­ вень цукру в крові, а глюкагон — збіль­ шує рівень цукру. 1) Зниження рівня глюкози (гіпогліке­ мічна кома); 2) Зменшення запа­ сів глікогена. 1) Інсулін — цу­ кровий діабет; 2) Глюкагон — збільшення запасів глікогена. Регулює розвиток статевих залоз, ста­ тевих ознак, репро­ дуктивну функцію. Передчасне статеве дозрівання. Запізнене статеве дозрівання, гіпого- надизм. Регуляція роботи імунної системи, до­ зрівання лімфоцитів, обміну кальцію. Аутоімунні захво­ рювання. Імунодефіцит. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 5. 5. ^ С ам остійна р обота ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Г 0 р м о Н "а. Т ер м ін и і п он я ття ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1. Гіпоталамус — входить до складу проміжного моз­ ку — вищий нервовий центр регуляції ендокринних функ­ цій, поєднує ендокринні механізми регуляції з нервовими. 2'. Гіпофіз — центральний орган ендокринної системи, регулює залози внутрішньої секреції і служить місцем виді­ лення гормонів, утворених у гіпоталамусі (окситоцин і ва­ зопресин). 3. Гомеостаз С підтримка сталості процесів метаболізму і внутрішнього середовища. 4. Гормони — Б А Р (біологічно активні речовини), які ви­ діляються залозами внутрішньої секреції безпосередньо в кров. 5. Ендокринна регуляція — регуляція біологічно актив­ ними речовинами, які розносяться рідким середовищем ор­ ганізму. 6. Залози внутрішньої секреції — залози, які не мають вивідних протоків і секретують Б АР безпосередньо в кров. ^ Д л я нотаток Б А Р — біологічно активні речовини. Надлишок А К Т Г при пухлинах гіпофіза — синдром Ку- шинга: збільшення маси тіла, місяцеподібне обличчя, збіль­ шення жирових відкладень у верхній частині тулуба, підви­ щення кров’яного тиску, м ’язова слабкість. Гіпотиреоз в дитячому віці — кретинізм: розумова від­ сталість, недорозвиненість статевих органів, карликовість, непропорційна будова тіла. Гіпофункція кори наднирників — бронзова хвороба (хво­ роба Аддісона): відсутність апетиту, нудота, блювання, w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 6. 6. м’язова слабкість, задишка, зменшення концентрації цукру в крові, зниження температури тіла. Ш кіра набуває бронзо­ вого відтінку. С ам остійна робота БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ Статева система Органи Будова Функції Чоловіча Внутрішні: 1) Яєчка — овальні, парні залози в мо­ шонці; Кожне складаєть­ ся з 1000 звивис­ тих сім’яних ка­ нальців. 1) Утворюються сперматозоїди; 2) Утворюється тестостерон. 2) Придаток яєчка; Спіральна труб­ ка. Виділяє рідину сперми 3) Сім’яні мі­ хурці; Парні міхурці біля сечоводів. Забезпечує спер­ матозоїди пожив­ ними речовина­ ми, зумовлює їх рухливість. 4) Передміху­ рова залоза (простата). Під сечовим мі­ хуром, охоплює верхню частину сечівника Виділяє слиз, який забезпе­ чує пересування сперматозоїдів Зовнішні: 1) Статевий член (пеніс); Форма цилін­ дрична. Виді­ ляють: голівка, тіло, корінь. Основа будови — два печеристі та одне губчасте тіло. Забезпечує стате­ вий акт. 2) мошонка. Шкірний міше­ чок. Р о зм іщ ую т ься яєчка. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 7. 7. Статева система Органи Будова Функції -Жіноча * Внутрішні: 1) Яєчники; парні мигдалепо­ дібні залози. 1) Дозрівання яй­ цеклітин; 2) Секреція естрогенів. 2) Маткові труби; Трубчасті утво­ рення близько 10 см з воронкою на кінці. П е р е м і щ у ю т ь яйцеклітину, по ним вона руха­ ється до матки, в них відбувається запліднення. 3) Матка; Має тіло, шийку і перешийку; гру­ шоподібна форма; містить гладкі м’язи. В матці відбува­ ється внутріш- ньоутробний роз­ виток дитини. 4) Піхва. Сполучнотканин­ ний канал 7-10 см. Забезпечує стате­ вий акт. Зовнішні: 1) Великі соро­ мітні губи; Парні складки шкіри, пружні, паралельні одна одній Обмежують з бо­ ків соромітну щі­ лину, захищають її. 2) Малі соро­ мітні губи; Парні тонкі складки шкіри до середини від ве­ ликих. Захист сороміт­ ної щілини. 3) Клітор Невелике шаро- подібне випиран­ ня між передньою спайкою губ та отвором уретри. 3 цього зачатка у чоловіків під впливом стате­ вих гормонів роз­ вивається пеніс. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ 1) зовнішня секреція: виділення гамет в порожнини; 2) внутрішня секреція — виділення статевих гормонів в 2 0 5 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 8. 8. кровоносне русло. Оскільки присутні зовнішня та внутрішня секреції, то це залозу змішаної секреції. С ам остійна робота БУДОВА ТА РОЗВИТОК СТАТЕВИХ КЛІТИН Питання для ана­ лізу Сперматогенез Овогенез 1. Статеві залози, у яких відбувається процес яєчка яєчники 2. Статеві клітини, що утворюються в результаті процесу сперматозоїди яйцеклітини 3. Характерні осо­ бливості статевих клітин: а) відносні розміри б) рухливість в) форма г) наявність по­ живних речовин а) невеликі б) рухливі в) має голівку, ший­ ку, хвіст г) майже відсутні а) крупні, значно більші за спермато­ зоїд б) нерухомі в) округла г) має запас пожив­ них речовин 4. Особливості роз­ витку статерих клітин у різних періодах гаметоге­ незу: а) розмноження б) ріст в) дозрівання г) формування Сперматогонії нако­ пичуються на ранніх етапах онтогенезу, потім з 13-14 років постійно розмножу­ ються, 3 них утворю­ ються попередниці, які ростуть і дозріва­ ють: з однієї клітини утворюється чотири сперматозоїда, вони набувають характер­ ної форми і ознак у сім’яних придатках. Розмноження оого­ ніїв, і утворення попередниць закін­ чується в ембріо­ нальному періоді. Дозрівання розпо­ чинається через 10- 12 років після на­ родження. 3 попередниці утворюється одна яйцеклітина, а три полярні тільця ги­ нуть. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 9. 9. ^ Самостійна робота СТАТЕВЕ ДОЗРІВАННЯ Стать Початок статевого дозріван­ ня Завер­ шення статевого дозрівання Вторинні статеві ознаки Хлопчики * в 11-13 років в 17-21 ро­ ків Груди недорозвиненні, біль­ ший череп, сильна будова верхніх частин тіла, сильний плечовий пояс і грудна кліт­ ка, діафрагмовий тип ди­ хання, вузькі стегна, більша волосатість тіла: на верхній губі, на підборідді, грудях, животі, передпліччях, гоміл­ ках, стегнах. Жирова ткани­ на накопичується навколо плечового пояса. Низька то­ нальність голосу. Швидкий обмін речовин. Більша фі­ зична витривалість. Кадик на шиї, гортань більша. Дівчатка в 10-12 років в 16-20 ро­ ків Добре розвинені груди. Мен­ ший розмір і легші кістки. Менший зріст, довгий віднос­ но кінцівок тулуб, слабша, делікатніша будова скелета, .менший череп, волосся і очі трохи більш пігментовані, Б- подібна ключиця, вузькі плечі, діафрагма розташова­ на вище, менша гортань, пе­ чінка, нирки, серце, легені. Грудний тип дихання, мен­ ша талія, коротший ширший таз, широкі стегна. Трикут­ на форма волосся на лобку, жирова тканина накопичу­ ється навколо стегон, шкіра w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 10. 10. тонша. Менша сила м’язів, більший імунітет, менша хворобливість, більша три валість життя. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ 1. Єдиної думки немає. Більшість вчених вважають, що остання .акселерація (почалась близько 150 років тому) пов’язана з урбанізацією (великий відсоток міжнаціональ них шлюбів, більш різноманітна їжа, збільшення тривалос ті світлового дня тощо). ПО М ІРКУЙ ТЕ 2. Статевозріла людина — здатна до розмноження. Сус пільнозріла людина — відповідальна, здатна брати на себе обов’язки, здатна піклуватись про себе та інших, -забезпечи ти себе та своїх дітей, свою сім’ ю. ^ Самостійна робота УВАГА: ПІДЛІТКОВИЙ ВІК - свіже повітря - - здорова їжа - фізичні вправи - корисні нешкідливі захоплення - паління - алкоголь - наркотики - незахищені статеві стосунки w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 11. 11. ^ Самостійна робота ГЕНЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СТАТТІ Спадковість — здатність передавати наступним поколін­ ням особливості своєї організації. Хромосоми — матеріальні носії спадковості, складаються з хроматину: комплекс Д Н К з білками. Дайте відповідь на запитання: якої статі буде друга ди­ тина? Стать другої дитини — чоловіча, зумовлена статевими хромосомами (Х У ). ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Стать людини визначає 23-я пара статевих хромосом: го­ могаметна стать X X — жіноча; гетерогаметна — Х У — чо­ ловіча. П О М ІРКУЙ ТЕ При запліднення відбувається злиття гаплоїдних сперма­ тозоїда та яйцеклітини. Отже від кожного з батьків дитина одержує 23 хромосоми — по одній з кожній гомологічній парі. Самостійна робота МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПАДКОВОСТІ ЛЮДИНИ Назва методу Суть методу Значення Генеалогічний Досліджується родовід за мож­ ливо більше число поколінь Досліджується успад­ кування певних ознак (частіше хвороб) про­ тягом кількох поколінь (чим більше збереглося інформації, тим краще). Складають генеалогічне дерево. Дає можливість з’ясувати які озна­ ки домінантні, які рецесивні, які зче­ пленні зі статтю. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 12. 12. Назва методу Суть методу Значення Близнюковий Порівнюється проявлен­ ня ознак в залежності від умов існування у од- нояйцевих (ідентичний набір хромосом) та різ- нояйцевих (схожі, як рідні брати та сестри) близнюків. Дає можливість з’ясувати вплив се­ редовища на екс­ пресію генів. Цитологічний Досліджує будову клі­ тин, процеси їх поділу, зміни в числі та струк­ турі хромосом. Дає можливість ви­ явити хромосомні хвороби. Біохімічний Вивчає біохімічні про­ цеси, які відбуваються в організмі людини. Дає можливість з’ясувати які пато­ логічні стани люди­ ни зумовлені відхи­ леннями в процесах обміну речовин. Самостійна робота ЕМБРІОНАЛЬНИЙкРОЗВИТОК Назва періоду Особливості будови 1. Зигота Запліднена яйцеклітина. При злитті віднов­ люється дишіоїдний набір хромосом. 2. Бластула Утворюється при дробленні зиготи. Одноша­ ровий зародок з порожниною в середині — бластоцель. 3. Гаструла Двошаровий зародок, який має порожнину — гастроцель, яка сполучається з оточуючим середовищем через бластопор. Виділяють: ек­ тодерма — зовнішній шар, ентодерма — вну­ трішній шар, пізніше утворюється мезодер­ ма — середній шар. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 13. 13. Назва періоду Особливості будови 4. Плід Плід — організм, починаючи з 9-го тижня внутрішньоутробного розвитку. Має своє на­ вколишнє середовище — плодові оболонки (міхур). Всередині — навколоплідні води. Пуповина йде від плаценти і з’єднує плід з матір’ю. Завдяки їй плід живиться, дихає, виділяє продукти обміну речовин. П О М ІРК УЙ ТЕ 1 .1 ) Внутрішньоутробний розвиток дитини для матері — тимчасове явище, трапляється коли кровоносна система ма­ тері давно сформована; 2) анатомічні данні: судини плацен­ ти і матері тісно стикаються, але не об’єднуються. 2. А лкоголь — речовина, яка сприяє утворенню каліцтв в плоді, оскільки проникає через плацентарний бар’єр і впли­ ває на поділ клітин. ' w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 14. 14. Самостійна робота ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ (ВІКОВА ПЕРІОДИЗАЦІЯ) Період Вік Основні зміни у будові та функціях організму людини Грудний 10 днів — 1 рік Найвищі в постембріональному пері­ оді темпи росту і розвитку всіх сис­ тем органів. Укріплення опорно-ру­ хового апарату, формування великої кількості умовних рефлексів. Ясельний 1-3 роки Початок самостійних активних ру­ хів, перехід на харчування дорослою їжею, розвиток молочних зубів, по­ чаток користування мовою. Дошкільний 3-6 років Активне накопичення інформації про навколишній світ, формування вмінь, навичок, необхідних для нор­ мальної самостійної життєдіяльнос­ ті. Розвиток постійних зубів. Упо­ вільнення темпів росту. Шкільний: а) молод­ ший 7-11 років Відносно невисокі темпй росту. Про­ довження накопичення інформації про оточуючий світ та формування навичок самостійного життя. б) середній (п ід л іт к о ­ вий) 12-16 ро­ ків Початок статевого дозрівання, різке підвищення темпів росту. Суттєві гормональні перебудови. Формування вторинних статевих ознак. в) старший 16-20 років Завершення статевого дозрівання. Уповільнення темпів росту. Статеві системи входять в нормальний ре­ жим функціонування. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 15. 15. Зрілий 21-60 років Найбільш продуктивний період життя. Високі фізичні можливості, великий досвід дозволяють досяг­ ти найвищих результатів. В кінці — початок згасання репродуктивної функції. Похилий 61-74 роки Стан організму суттєво залежить від способу попереднього життя. У чоло­ віків згасає статева функція, у жі­ нок — припиняється. Старечий # 75-90 років Відбуваються структурно-функціо­ нальні та біохімічні зміни, які суттє­ во обмежують можливості організму. Самостійна робота ГІГІЄНА ВАГІТНОЇ ЖІНКИ д и т И : Н А3 д 0 Р О в А ^ Самостійна робота ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ ЗА НЕМОВЛЯМ Вимоги до догляду за немовлям Обґрунтування вимог 1. Годувати немовля найліпше материн­ ським молоком Містить антитіла, вітаміни та інші по­ живні речовини в необхідній кількості та оптимальному співвідношенні. 2. Годувати його слід за потреби: 6-7 разів на добу При годуванні невеликими порціями, але частіше, дитина отримує добову норму поживних речовин і вони краще засвоюються, так буде менше переван­ таження на травну систему. 3. 3 2 місяців дитину слід підгодовувати со­ ками, пізніше — яблу­ ками'та овочами .Соки, фрукти — необхідне джерело ві­ тамінів, мікроелементів. Дитина росте і потребує збільшення їх кількості. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 16. 16. 4. Дитина повинна бути охайною, її слід часто купати 1) Необхідно формувати навики охай­ ності. 2) При забрудненні шкіри можливе ви­ никнення подразнень, дерматитів. 5. Дитині дуже корисні активні рухи Рух сприяє розвитку опорно-рухової, кровоносної, дихальної, нервової сис­ теми. 6. Дитину слід ізолюва­ ти від контактів із хво­ рими У дитини імунітет не досконалий, зна­ ходиться в. стані розвитку. Для попе­ редження захворювань треба унемож­ ливити контакти з хворими. 7. 3 дитиною треба по­ водитись ласкаво та уважно Психоемоційний стан дитини дуже вразливий. Дитині комфортно, коли вона відчуває себе улюбленою, захище­ ною та значущою. ПО М ІРКУЙ ТЕ Маленькі діти тільки опановують оточуюче середовище, мають невеликий досвід, тому не завжди здатні відокремити погане від гарного. Самостійна робота ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ 1. Назва хвороби: гонорея. 2. Збудник хвороби: гонокок — мікроорганізм, бактерія. 3. Чим небезпечна ця хвороба? Передається статевим шляхом, може призвести до запа­ лення внутрішніх статевих органів і визвати спайки мат­ кових труб, що може призвести; до позаматкової вагітності, розриву труб, перитоніту. 4. Чи виліковується ця хвороба? Виліковна хвороба. Потребує застосування антибіотиків. 5. Я к цій хворобі можна запобігти? Необхідно уникати випадкових статевих контактів,' ко-. ристуватися засобами індивідуального захисту. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 17. 17. 4? Самостійна робота СНІД: ФАКТИ ТА ВИГАДКИ (ПОПЕРЕДНІЙ ТЕСТ) 1. міф; 6. факт; 11. факт; 2. міф; 7. факт; 12. факт; 3. міф; 8. міф; 13. міф; 4. факт; 9. факт; 14. міф; 5. міф; 10. факт; Іб.факт. Самостійна робота РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК людини щ к Б] н £ л а Ц 4с п р м а т о г е н|е 3 я є ч к и е_ л _е_ £. а м 6_ Е _і_ н е н 0 г н_ т ъ в є ч ус п е р м а т 0 3 о ї д н т р н е г е к и ггоп в Ц _і_ я у ч и '■і о т а н_ е а а_ Ц. і а г м а п л і д н е н н я е р т М у т а ц і я т о н о с і г л 4і е с т 0 с т е р о н й ц е к л і т и н а т н е 3 • д т и т ь 2 1 5 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 18. 18. Самостійна робота ЗАВДАННЯ Д ЛЯ САМОКОНТРОЛЮ п І Д л І т. о к Терміни і поняття ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1. Ембріон — стадія онтогенезу від запліднення до 8 тиж­ нів (перші 2 місяці внутрішньоутробного життя). 2. Ембріональний розвиток починається з утворення зи­ готи і закінчується народженням дитини. 3. Зіігота — запліднена яйцеклітина. 4. М інливіст ь — здатність набувати нові ознаки — від­ мінності р межах виду. 5. Онтогенез — індивідуальний розвиток організму від зиготи до смерті. 6. Постембріональний розвиток — стадія онтогенезу від народження до статевого дозрівання і припинення росту. 7. Розмноження — відтворення організмами нових осо­ бин. 8. Спадковість — здатність передавати наступним поко­ лінням особливості своєї організації. 9. Стать — сукупність ознак, які відрізняють жіночі та чоловічі особини, забезпечують статеве розмноження. 10. Хромосома — матеріальний носій спадковості, забез­ печує передавання спадкової інформації від покоління до покоління. Самостійна робота БУДОВА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕРВОВОЇ ТКАНИНИ БУДОВА ТА РІЗНОМАНІТНІСТЬ НЕЙРОНІВ 1. ядро 2. цитоплазма 3. дендрити 4. аксон 216 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 19. 19. 5. нервові закінчення 6. тіло БУДОВА РЕФЛЕКТОРНОЇ ДУГИ 1. рецептори в оці 2. чутливе волокно чутливого нейрона 3. інтернейрон 4. еферентне волокно ефекторного мотонейрона 5. ефектор (м ’яз) Самостійна робота ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА БУДОВА СПИННОГО МОЗКУ 1. передній корінець спинномозкового нерва 2. спинномозковий ганглій 3. задній корінець спинномозкового нерва 4. біла речовина 5. центральний канал 6. сіра речовина 7. задній ріг сірої речовини 8. передній ріг сірої речовини П О М ІРКУЙ ТЕ 1) Колінний рефлекс — зберігається. 2) Укол шкіри руки — відчувається. 3) Довільні рухи ноги можливі. 4) Колінний рефлекс залишиться, укол шкіри руки буде відчутним, довільні рухи ноги унеможливлюються. <ЗР Лабораторна робота ТЕМА: БУДОВА ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮ ДИНИ (ВИВЧЕННЯ ЗА МУЛЯЖАМИ, МОДЕЛЯМИ І ПЛАСТИНЧАСТИМИ ПРЕПАРАТАМИ) ВИСНОВОК: а) Головний мозок людини складається: w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 20. 20. 1) ствол: довгастий мозок, міст, середній мозок, мозочок 2) передній мозок: проміжний мозок (таламус, гіпотала­ мус),. базальні ганглії, кора великих півкуль; б) сіра речовина утворює кору мозочка та великих пів­ куль, також ганглії — скупчення сірої речовини в середині білій; в) великі півкулі та мозочок на поверхні мають сіру речо­ вину, яка утворює борозни та йвивини. Кора півкуль скла­ дається з шести шарів клітин. В товщі білої речовини зна­ ходяться базальні ганглії (підкоркові ядра); г) борозни — заглиблення, звивини (закрутки) — випи­ рання; д) борозни та звивини значно збільшують площу сірої ре­ човини. Це дає змогу вмістити в малу за об’ємом порожнину черепа орган з поверхнею великого розміру. Самостійна робота БУДОВА І ФУНКЦІЇ ГОЛОВНОГО ТА СПИННОГО МОЗКУ Відділ мозку Частини відділів Будова Функції І. Спин­ ний мо­ зок Сегменти: 8 — ший­ них, 12 — г р у д н и х , 5 — попере­ кових, 5 — крижових, 1 — купри­ ковий. Тяж, довжина — 45 см, (1 — 1 см. В центрі — канал зі спинномозко­ вою рідиною. На­ вколо каналу сіра речовина у ви­ гляді метелика, заглиблена у білу речовину. Сіра речовина — рефлекторна функ­ ція; біла речовина — провідні шляхи до та від головного мозку. II. Голо­ вний мо­ зок 1. Стовбур: а) довгас­ тий мозок Складається з ядер ' черепно- мозкових нервів, р е т и к у л я р н о ї формації та пуч­ ків нервових во­ локон. Регуляція дихан­ ня, ССС, травлення, рухових, захисних рефлексів, обміну речовин. Здійснює зв'язок спинного та головного мозку. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 21. 21. Відділ мозку Частини відділів Будова Функції б) міст Продовження до­ вгастого мозку. Масивний волок­ нистий тяж. Регулює сльозоте­ чу, слинотечу, жу­ вання, ковтання. Відповідає за вес­ тибулярні та шийні рефлекси, які регу­ люють тонус м’язів. Знаходяться ядра слухового, лицьо­ вого, відвідного та трійчастого нервів. в) середній мозок Складається з чо- тиригорбикового тіла й ніжок. До нього надходять: ядра окорухово- го й блокового нервів, червоне ядро, центральна сіра речовина й чорна субстанція. Участь в регу­ ляції рухів, поз, м’язового ' тонусу, стану пильнування, сну, емоційно-моти­ ваційної активнос­ ті. Забезпечує орі­ єнтовні рефлекси на світло, звук. г) проміж­ ний мозок Складається з взаємопов’язаних ядер, які розта­ шовані навколо третього шлуноч­ ка мозку. До його складу входить гіпоталамус. Здійснює вегетатив­ ні функції, регулює діяльність залоз внутрішньої секре­ ції. Бере участь в процесах сну, пам’яті, інстинк­ тивної поведінки, психічних реакцій. 2. Мозочок Розрізняють дві півкулі й непар­ ну серединну час­ тину — черв’яка. Погоджує різні ру­ хові акти й адаптує рухові реакції ор­ ганізму до умов на­ вколишнього серед­ овища. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 22. 22. Відділ мозку Частини відділів Будова Функції 3. Великі півкулі пе- р е д н ь о г о мозку Сіра речовина утворює кору зо­ вні, а в глибині — біла речовина. В ній містяться ба­ зальні ядра. Вищий відділ ЦНС, керує діяльністю інших відділів го­ ловного й спинного мозку. Самостійна робота ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА БУДОВА І ФУНКЦІЇ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ Відділ нерво­ вої системи' Елементи будови Будова Функції 1. Соматич­ ний (нервові волокна не переривають­ ся; швидкість проведення ім­ пульсу 30-120 м/сек) Тіла мотонейронів розмі­ щуються в передніх рогах спинного мозку, а аксони в складі спинномозкових не­ рвів прямують до скелетних м’язів, де розгалужується і іннервують одночасно де­ кілька м’язових волокон. Вищі центри — рухова кора головного мозку. Регулює роботу скелетних м’язів і органів чуттів. Підпорядковане волі людини. 2. Автоном­ ний або веге­ тативний (не­ рвові волокна переривають­ ся вузлами; ш в и д к і с т ь проведення ім­ пульсу 1-3 м/ сек). Симпатичні нерви Тіла перших нейронів в грудному та попереко­ вому відділах спинного мозку (бокові роги). Тіло других нейронів у вузлах, які утворюють симпатич­ ний нервовий ланцюжок вздовж спинного мозку. Нерви утворюють сплетін­ ня. Вмикається при інтенсивній робо­ ті, яка потребує енергії. Прово­ дить больову чут­ ливість. В ефекто- рах звільняється норадреналін, має генералізовану дію, домінує під' час стресу. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 23. 23. Відділ нерво­ вої системи Елементи будови Будова Функції р Парасимпатичні нерви Тіла перших нейронів зна­ ходяться в середньому, довгастому та крижовій частині спинного мозку. Тіла других нейронів — в інтрамуральних гангліях поблизу органа. Сприяє віднов­ ленню запасів енергії під час сну та відпочин­ ку. Проводить всі види чутливості, крім больової. В ефекторах звіль­ няється ацетил­ холін. Має міс­ цеву дію. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ 1. Керування руховою діяльністю відбувається рефлек­ торно. Мотонейрони знаходяться в передніх рогах спинного мозку. На ці нейрони впливають рухові центри стовбура го­ ловного мозку — дають можливість підтримувати рівнова­ гу, також мозочок ^ контролює тонкі рухи і рухові центри кори великих півкуль — головний координатор рухів. 2. Багато органів мають і симпатичну і парасимпатичну іннервацію, причому вплив цих систем дуже часто має про­ тилежний характер. А ле діють вони злагоджено і забезпечу­ ють адаптивні реакції організму. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 24. 24. Самостійна робота НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 1 г о 2 Р р е м ц 5б 7 а о е і к н п 10 с •л с и т е % а о і о р о н р р е 3 а и д о н ч і о й к 3 г 4 с і 6 Д о 8 Д 9 а п о м її н е 12 Р в о в а е н е т т г т й Д ф о а а и р Р л н л с ч о и е о а т н н т к м м и а и с н У й а с ^ Самостійна робота ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Р Е Ф Л Е К С Терміни і поняття ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1. Нейрогуморальна регуляція забезпечує цілісну відпо­ відь організму на зовнішній або внутрішній подразник, вна­ слідок взаємоузгоджуваності нервової та гуморальної регу­ ляції. . 2. Нейрон — основна структурно-функціональна одиниця нервової системи. Складається: тіло, короткі відростки — дендрити, довгий відросток — аксон. ' 222----------------------------------- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 25. 25. 3. Нервова регуляція здійснюється рефлекторно за допо­ могою нервових імпульсів. 4. Рефлекс — відповідь організму на зовнішні та вну­ трішні подразники за участю центральної нервової системи. 5. Рефлекторна дуга — анатомічне відображення рефлек­ су, складається: 1) рецептор, 2) чутливий ш лях, 3) ділянка ЦНС, де обробляється інформація, 4) ефекторний ш лях, 5) ефектор (м ’яз або залоза). 6.. Рецептори — кінцеві структури чутливих нервових волокон, які сприймають подразнення і перетворюють його енергію на нервовий імпульс. ' Самостійна робота СПРИЙМАННЯ ПОДРАЗНЕННЯ ЖИВИМИ ОРГАНІЗМ АМ И (ПОПЕРЕДНІЙ ТЕСТ) 1. Ні; 2. Так; 3. Ні; 4. Ні; 5. Так; 6. Так; 7. Н і ; 8. Ні; 9. Так; 10. Ні; 11. Н і (Якщ о рефлекс спіналь- ний — Так); 12. Ні; 13. Так. Самостійна робота ПОРІВНЯЛЬНИЙ АН АЛІЗ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ ЛЮ ДИНИ Назва сенсорної системи (аналіза­ тора) Складові частини аналізатора Органи, де розташо­ вані рецептори Шлях, по яком рухається не­ рвовий імпульс Зорова Око (сітківка) Зорові нерви — хіазма (пере­ хрест) — середній мозок — таламус — зорова зона в потиличній дільниці кори ве­ ликих півкуль 223 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 26. 26. Назва сенсорної системи (аналіза­ тора) Складові частини аналізатора Органи, де розташо­ вані рецептори Шлях, по яком рухається не­ рвовий імпульс Слухова Внутрішнє вухо (за­ витка) Слуховий нерв — ядро стов­ бура головного мозку — тала­ мус — скроневі ділянки кори Нюхова Верхні носові ходи Нюховий нерв — нюхова ци­ булина — лімбічна кора голо­ вних півкуль Смакова Смакові бруньки язика, задньої стін­ ки глотки, м’якого піднебіння, мигдали­ ків, надгортанника Нервові волокна лицевого та язикоглоткового нервів — довгастий мозок — середній мозок — таламус —- смакова кора В е с т и б у ­ л я р н и й апарат Внутрішнє вухо (вес­ тибулярний апарат) Вестибулярна гілка слухо­ вого нерва — довгастий мо­ зок — мозочок — середній мозок — таламус — кора ве­ ликих півкуль Рухова Пропріорецептори в м’язах, сухожилках, суглобах, шкірі Чутливі волокна спинномоз­ кових нервів та трійчастого нерва (голова, обличчя) Дотику Шкіра (механоре- цептори розташовані на різній глибині) Чутливі волокна спинно­ мозкових нервів — спинно- таламічний шлях — задня центральна звивина кори ве­ ликих півкуль Болю Ноцирецептори роз­ ташовані майже в усіх органах Чутливі волокна спинномоз­ кових нервів, черепно-моз­ кових — таламус — тім’яна частка кори Темпера- тури Терморецептори в шкірі, рогівці ока, слизових оболонках," а також у гіпотала­ мусі Нервові імпульси надходять до проміжного мозку, а звід­ ти — до кори великих пів­ куль w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 27. 27. Складові частини аналізатора Значення для організму Центри аналізаторів у корі Зорова зона в потиличній ді­ лянці кори великих півкуль. 1) Орієнтація в просторі; 2) Піз­ навальна функція; 3) Трудова, учбова діяльність; 4) Емоційні та естетичні переживання. Слухова зона в скроневій ді­ лянці кори великих півкуль. 1) Орієнтація в просторі; 2) Мов­ на комунікація; 3) Найефектив­ ніше джерело інформації. Лімбічна кора великих пів­ куль головного мозку. Аналізує повітря та їжу на при­ датність та небезпечність для людини. Смакова зона в тім’яній долі великих півкуль. Аналізує їжу та її придатність до вживання. Вестибулярна зона в скроне­ вій долі кори великих пів­ куль. 1) Орієнтація в просторі; 2) Ана­ лізує зміну положення тіла; 3) Координує рухи. Сомато-сенсорна та моторна зона в передній, центральній звивині кори великих пів­ куль. Сприймається: 1) Напрямок, швидкість руху; 2) Положен­ ня тіла, його частин; 3) Сила м’язового напруження. Сомато-сенсорна-зона в задній центральній звивині кори ве­ ликих півкуль. Аналізує поверхні, з якими сти­ кається людина. Особливо роз­ винена у незрячих людей. Тім’яна частка кори великих півкуль головного мозку. Сигналізує про небезпеку силь­ них і шкідливих агентів, є про­ явом патології. Гіпоталамус та кора великих півкуль. Необхідна для здійснення тер­ морегуляції. ^ С ам остій н а робота ЗОРОВИЙ АНАЛІЗАТОР 1. склера; 2. рогівка; w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 28. 28. 3. війковий м’яз та зв'язки; 4. райдужна оболонка; 5. зіниця; 6. сітківка; 7. кришталик; 8. склисте тіло; 9. зоровий нерв; 10. кон’юнктива. 2. 1. палички й колбочки —>2. біполярні нейрони —>3. допо­ міжні нейрони —>4. гангліозні нейрони (їх аксони утворюють зоровий нерв) —►5. зоровий нерв —> 6. хіазма (перехрест) —»■ 7. чотиригорбикові тіла середнього мозку —» 8. таламус —» 9. зорова зона в потиличній ділянці кори великих півкуль Л а бор а тор н а робота ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ АКОМОДАЦІЇ ОКА, РЕАКЦІЇ ЗІНИЦЬ НА СВІТЛО 3. Ні. 5. Ні. 6. Зіниці звужуються. 7. Зіниці розширені, потім звужуються. ВИСНОВОК Акомодація — здатність добре бачити близькі та віддале­ ні предмети. Акомодація відбувається безумовно-рефлектор­ но внаслідок зміни радіуса кривизни кришталика. Випуклі- шим він стає внаслідок скорочення війкового м’яза, який стягує його капсулу. Коли м ’яз розслаблюється, кришталик w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 29. 29. сплющується — при цьому акомодація є найменшою. Спо­ стерігається, коли око спрямоване на віддалені предмети. Опуклий кришталик, коли дивимось на близькі предмети. Коли на зіниці попадає світло, вони звужуються — це без^ умовно-рефлекторна захисна реакція. ^ Л а бор а тор н а робота ТЕМА: ВИЯВЛЕННЯ СЛІПОЇ ПЛЯМИ НА СІТКІВЦІ ОКА ВИСНОВОК Зображення зникає, коли промені від нього фокусуються на Сліпу пляму — місце відходження зорового нерва, там немає рецепторів (ні паличок, ні колбочок). С ам остійна робота ПОРУШЕННЯ ЗОРУ Порушення зору Анатомічні зміни Заходи профілактики Природжена короткозорість Видовжене очне яблу­ ко. Промені фокусу­ ються перед сітківкою. Консультація офталь­ молога щодо корекції. Набута корот­ козорість Спазм м’язів акомода­ ції. Кришталик надто опуклий і фокусує про­ мені перед сітківкою. Не перенапружувати очі, давати відпочинок (дивитись вдаль). Не чи­ тати в транспорті, при поганому освітлені. Ра­ ціональне харчування. Природжена далекозорість Сплющене очне яблу­ ко. Промені фокусу­ ються позаду сітківки. Консультація офталь­ молога щодо корекції. Астигматизм Аномалія кривизни ро­ гівки або кришталика. Людина бачить викрив­ лене зображення. Консультація офталь­ молога щодо корекції. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 30. 30. Порушення зору Анатомічні зміни Заходи профілактики Косоокість Порушення взаємодії м’язів лівого й право­ го ока, призводить до того, що очі дивляться в різних напрямках. Запобігати травмам, інфекційним хворо­ бам (кір, скарлатина, дифтерія, грип), пере­ ляку. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Ц і патології зору відрізняються місцем, де фокусуються промені і утворюється зображення: короткозорість — перед сітківко, далекозорість — за сітківкою. 4? С ам остійна робота ЗОРОВИЙ АНАЛІЗАТОР Ц І £ ]3 б 0_ ч к и □а_ д. У ІТі« Уі _и _н а в р и ш т а_ й. и к к л а 5 е_ т к .в к а л к 22а w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 31. 31. г? С ам остійна р обота СЛУХОВИЙ АН АЛІЗАТО Р I — зовнішнє вухо; II — середнє вухо; III — внутрішнє вуХо; 1 — вушна раковина; 2 — зовнішній слуховий прохід; 3 — барабанна перетинка; 4 — молоточок; 5 — коваделко; 6 — стремінце; 7 *— мішечок; 8 — вестибулярний апарат і завитки. •У ^ * стремінце коливає коливає коливає 1. звукова хвиля —►2. барабанну перетинку —►3. слухові кісточки (молоточок, коваделко, стремінце)—► коливає коливає коливає -+ 4. мембрану овального вікна 5. перилімфу — рідину в завитці —►6. основну мембрану торкаються виникає передається — * 7. рецепторні клітини з волосками —* 8. покривної мембрани 9. нервовий імпульс -* від нього і далі 10. по слуховому нерву до -+ 11. середнього мозку - * 12. до таламусу - * 13. скроневі ділянки кори. Л а б о р а то р н а робота ТЕМ А: ВИМІРЮВАННЯ ПОРОГА СЛУХОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ Праве вухо Ліве вухо 1. дослід, см 6 см 5,5 см 2. дослід, см 5,5 см 5 см 3. дослід, см 5,5 см 5 см Середнє значення 5,75 см 5,25 см 4. Випишіть середнє значення порога слухової чутливості серед інших учнів з групи: 6 см, 5,5 см, 5,6 см. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 32. 32. висновок Поріг моєї слухової активності майже не відрізняється від порогів інших учнів. В наших дослідах ми з’ясували: пороги слухової чутливості індивідуальні для різних людей, але значення виявились дуже близькими. ^ С ам остійна робота СЛУХОВИЙ АН АЛІЗАТО Р Рбі I і д. а_ її т_ а_ Д і я |3"1к пг~ —— П_с_ о м _е_ в _о_ н а_ л с А о е т р_ л о _н к ч _а о л т а _а б а_ н н а т е_ м е_ _н Д е г~ е 5 _н е Д. о И Л я л е л і ц. і м е м & п ф а т а о р и ^ С ам остійна робота ЗАВДАННЯ Д ЛЯ САМОКОНТРОЛЮ А Н А Л І 3 А Т 0 р и ■а. Т ер м ін и і п он яття ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1. Адаптація — пристосування в процесі еволюції будо­ ви, функції, поведінки організмів до певних умов існуван­ ня. Адаптація рецепторів — зниження чутливості до по­ дразника. ---------------------- 230- ------------------- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 33. 33. 2. Акомодація — здатність добре бачити близькі та відда­ лені предмети завдяки зміні опуклості кришталика. 3. Астигматизм — хвороба, яка пов’язана з аномалією кривизни рогівки або кришталика. Прояв: людина бачить викривлене зображення. 4. Далекозорість — патологія, при якій промені фокусу­ ються за сітківкою. 5. Детектор — нейрон, який вибірково реагує лиш е на певні параметри подразника — на ті, які мають адаптивне значення. 6. Короткозорість — патологія, при якій промені фоку­ суються попереду сітківки. 7. Косоокість — патологія взаємодії м’язів лівого та пра­ вого ока, яка призводить до того, що очі дивляться в різних напрямках. 8. Рецептор — чутливі нервові закінчення аналізаторів, що сприймають подразнення і кодують їх у нервові імпульси. 9. Сенсорна система (аналізат ор) — система, яка.сприй- має подразник, проводить його до ЦНС і аналізує. 10. Фокус — місце, де збираються промені після їх про­ ходження через лінзу. ■<з.' О порний конспект ДІМ ОСОБИСТОСТІ П О М ІРКУЙ ТЕ 1. Оскільки поняття «особистість» характеризує члена певної спільноти, то для її формування необхідно засвоїти різноманітний виробничий і духовний досвід суспільства, що досягається в процесі виховання та самовиховання. 2. На розвиток особистості впливають: сім’я, заклади освіти, спілкування з однолітками, засоби масової інформа­ ції, а з віком все більшого значення набувають самовихован­ ня та самовдосконалення. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 34. 34. С ам остійна робота БЕЗУМОВНІ ТА УМОВНІ РЕФЛЕКСИ безумовні рефлекси — уроджені форми поведінки, здій­ снюються за успадкованими програмами і зберігаються все життя, однакові в усіх представників виду. Центри їх роз­ ташовані в спинному мозку та стовбурі головного мозку. умовні рефлекси — набувають індивідуально в певних умовах, не передаються нащадкам і можуть зникати при змінні умов. Механізм — тимчасові зв’язки в корі великих півкуль. ПОРІВНЯННЯ БЕЗУМОВНИХ ТА УМОВНИХ РЕФЛЕКСІВ Ознаки Безумовний Умовний 1. Природже­ ний чи набутий Природжений. Набутий. 2. Центри реф­ лексу Спинний мозок та стов­ бурова частина головно­ го мозку. Кора великих пів­ куль головного моз­ ку. 3. Приклади Ковтання, чихання, смоктання. Слиновиді лення, яке виникає при за­ паху їжу. 4. Біологічне значення Дають змогу організму швидко і безпомилково відповідати на зміни го­ меостазу і зовнішнього середовища. Задоволь­ няють потреби в обме­ женому колі ситуацій. Дають можливість пристосуватись до змін умов життя, на їх основі формують­ ся досвід, навички, вміння. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 35. 35. ^ Л а б о р а то р н а робота ТЕМА: БЕЗУМОВНІ Й УМОВНІ РЕФ ЛЕКСИ ЛЮ ДИНИ 1- Опис результату: коли вдарили ребром долоні по сухо­ ж илку чотириголового розгинача стебла, то нога розігну­ лась (рухнулась до гори). 1) рецептор в сухожилк; 2) чутливе волокно; 3) чутливий нейрон спинномозкового вузла; 4) інтернейрон в спинному мозку; 5) мотонейрон спинного мозку; 6) еферентне волокно; 7) ефектор (м ’яз чотириголовий розгинач стегна). 3. 1. лимон — безумовний подразник, який визиває виді­ лення слини при потраплянні до рота, 2. лампочка — бай­ дужий подразник для слиновиділення, 3. байдужий подраз­ ник передує безумовному, в корі утворюється тимчасовий зв’язок, 4. байдужий подразник стає умовним — світло ви­ зиває виділення слини. ВИСНОВОК: Дослідили безумовний колінний рефлекс. Він відноситься до локомоторних безумовних рефлексів. Безумовні рефлек­ си виникають всякий раз, коли діє адекватний подразник. Впливати на них важко, хоча можливо, яйщо розвинена сила волі. Умовний рефлекс формується, коли в часі збіга- .---------------------------------- :----- 233---------------------- :------------------ w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 36. 36. ються байдужий (трохи передує) та безумовний подразник. Виникає майже одночасне збудження в відповідних ділян­ ках кори великих півкуль, між цими ділянками встановлю­ ється тимчасовий зв’язок (проторіння ш ляхів). Внаслідок цього: діє умовний подразник —>■збуджується йому відповід­ на ділянка кори.великих півкуль (КВП ) —> по тимчасовому зв’язку збудження передається до ділянки КВП, яка відпо­ відає за безумовний рефлекс —> ця ділянка також збуджу­ ється —> спостерігається рефлекс. ^ С ам остійна робота ПРАВИЛА РОЗУМ ОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1. Повинна відбуватись в зручних фізичних умовах (тиша, освітлення тощо), щоб не було відволікаючих подразників. 2. Найбільш ефективна в першій половині доби. 3. Необхідні перерви, під час яких краще зробити фізичні вправи, або якусь фізичну роботу. 4. Д ля ефективності необхідні: а) мотивація діяльності; б) зацікавленість; в) результативність; г) стимуляція (заохочення). __________ Б Е З У м о в н и й чхання при подразненні слизової оболонки носа виділення слини при погляді на лимон виділення слини на смак лимона Івідсмикування руки при поране­ ні пальця поворот голови на сильнии звук поворот голови в бік, звідки тебе кличуть по імені ___ кашель про потраплянні їж і у гортані w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 37. 37. 4? С ам остійна робота ВЛАСТИВОСТІ УВАГИ Визначення стійкості (концентрації) уваги: 1. «У далекому минулому, коли тютюн тільки-но завезли у Вірменію з далеких країн, біля підніжжя Арарату жив му­ дрий дідусь. Він відразу незлюбив оте задурманливе зілля і переконував людей не вживати його. Одного разу підійшов дідусь до чужоземних купців, що продавали тютюн, і каже: — Цей «божий лист» приносить людям велику користь: до хати курця не зайде злодій, його не вкусить собака, і він ніколи не постаріє. •— Ти правий, мудрий старий! — сказали вони. — А ле звідки ти знаєш про такі чудові властивості «божого лис­ та» ? — Злодій не прийде у хату курця тому, що той буде багато грошей віддавати за тютюн, стане бідним, і в нього нічого буде красти. Через декілька років куріння людина заслабне, у неї почнуть боліти ноги, і вона ходитиме з пали­ цею. А який собака вкусить людину, в руці якої палиця? І, нарешті, купець ніколи не постаріє, бо помре молодим...» 2. а) кількість букв, що продивились,.— 555; б) кількість букв, що закреслено правильно, — 6; в) кількість букв, що пропущено, — 1. 3. 555 — 6 Ступінь концентрації уваги ~~— = 78, 4. 1 + ь Визначення обсягу уваги: яблуко, пенал, книга, олівець, ваза,' горщик, стакан, колба. 2. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 38. 38. Властивості уваги Ваш результат 1. Концентрація (стійкість) 78,4 2. Розподілення 1 хвилина 20 секунд 3. Обсяг, <3 0,67 Тренувальні вправи П О М ІРКУЙТЕ 1. Краще за все у мене розвинена концентрація (стій­ кість) уваги. 2. Потребує розвитку обсяг уваги. Необхідно тренуватись запам’ятовувати побачене, почуте. Д ля цього існують мето­ дики, дотримуючись яких людина встановлює зв’язки між розрізненими предметами. С ам остійна робота ПЛАН ЗАХОДІВ Щ ОДО ТРЕНУВАННЯ УВАГИ 1) Необхідно для розвитку обсягів уваги вольовими зу­ силлями встановлювати зв’язки між досліджуваними пред­ метами; 2) Якщо предмети будуть цікавими, то їх простіше запам’ятати; 3) Якщо предмети будуть різноманітними, їх простіше запам’ятати. С ам остійна робота ПАМ ’ЯТЬ 1. Пам’ять — складова інтелекту — здатність сприймати, зберігати та подальше використовувати інформацію, попе­ редній досвід; відтворювати інформацію без зміни її харак­ теру та змісту. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 39. 39. (в залежності від того, що людина запам’ятовує): 1) рухова пам’ять — запам’ятовування рухів; 2) емоційна — пам’ять почуттів; 3) образна — збереження та відтворення образів; 4) словесно-логічна — запам’ятовування думок, вираже­ них словами. 2. ТИ П И П А М ’Я Т І Тип Характеристика Короткочасна # Термін зберігання — від хвилини до декілька го­ дин. Обсяг обмежений обсягом уваги. (5-9). Забез­ печує цілісність та зв’язність нашої діяльності, не обтяжуючи мозок незначущими відомостями. Довготривала Може бути відтворена через роки. Розрізняють: а) декларативну пам’ять — зберігається інформа­ ція з власного досвіду; б) процедурна пам’ять — зберігається інформація про способи дії. 3. 1) осмислене повторювання, складання схем, плану, діа­ грам тощо; 2) «ефект новизни» — слід навчитись знаходити нові по­ дробиці, факти; 3) «ефект краю» — краще запам’ятовується початок та кінець, тому тоді і треба подавати головні тези повідомлен­ ня. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ а) 1) сенсорна пам’ять діє на рівні рецепторів (поки в них збудження ~ 0,25 сек.); 2) короткочасна — механізм: цирку­ ляція нервових імпульсів по замкненому колу нейронів; 3) довготривала — утворюються енграми пам’яті — комплекси РН К та білка в нейронах та астроглії. б) 1) запам’ятовування: 1. короткий ряд інформації лег­ ше запам’ятовується, ніж довгий; 2. запам’ятовуються не стільки подробиці, скільки загальний зміст; 3. утворення слідів пам’яті відбувається в декілька етапів. ------:------------------------------237—----------------- :-------------------- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 40. 40. 2) збереження інформації (задіяні різні види пам’яті). 3) відтворення інформації. Буває довільним та мимовіль­ ним. ^ П ракти чн а робота ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПАМ ’ЯТІ Дослідження рухової пам’яті: 2. 1. права рука — вперед 2. права рука — вгору 3. ліва рука — вперед 4. ліва рука — вгору 5. хлопок над головою 6. руки в сторони 7. руки до низу 5. 1. права рука —- вперед 2. ліва рука — вперед 3. права рука — вгору 4. ліва рука — вгору 5. хлопок 6. обидві руки в сторону 7. руки до низу Дослідження образної пам’яті: 2. книга, ваза, олівець, дзеркало, транспортир, лінійка. Дослідження змістової (словесно-механічної) пам’яті: 2. сніг — зорі, дім — небо, підручник — комаха, шафа — вікно. Дослідження змістової (словесно-логічної) пам’яті: 2. лід блищить, краплі — дощ, небо — хмари, риби — лус­ ка, олівець — малюнок, зошит — учень, урок — дзвоник. ------------------------------------- —238---------------------------------------- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 41. 41. Результати досліджень: Вид пам’яті Результат Рухова до повторення 5 правильних Рухова після повторення 7 правильних Образна 6 Словесно-механічна 4 Словесно-логічна 7 ВИСНОВОК: В залежності від того, що запам’ятовується, виділя­ ють: рухова пам’ять — запам’ятовуються рухи; образна — запам’ятовуються образи (звукові, зорові, тактильні); зміс­ това — запам’ятовуються словесні формулювання. Запам’ятовування відбувається краще, якщо людина зо-, середжена, налаштована на запам’ятовування. Покращує запам’ятовування повторення декілька разів певної інфор­ мації. Логічна пам’ять в мене розвинена краще механічної, хоча потрібно тренувати її, щоб досягти більшого обсягу. Краще запам’ятовуються пари слів з логічними зв’язками. Пам’ять необхідно тренувати і розвивати, укріплювати: виконувати вправи на збільшення обсягів (вчити вірші, тексти); під час опрацювання матеріалу уникати відволікаючих подразни­ ків; опрацьовувати матеріал активно — складати план, схе­ ми, тощо; встановлювати логічні зв’язки. При необхіднос­ ті — декілька разів повторити. С ам остій н а робота ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ Р Е Ф Л Е К С Т ер м ін и і п он я ття ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1. Біоритм — повторення певного стану живих систем через якийсь проміжок часу. ---------------- 239---------------------------------------- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 42. 42. 2. Інст инкт — складна сукупність безумовних рефлек­ сів, що виникає у відповідь на зміни навколишнього серед­ овища. 3. П ам ’ять — процес сприйняття, збереження та відтво­ рення інформації. 4. Поведінка — комплекс цілеспрямованих рухових ак­ тів для задоволення будь-якої потреби при пристосуванні до навколишнього середовища. 5. П сихіка — діяльність мозку по відображенню зовніш­ ніх подій та внутрішнього стану людини, яка регулює по­ ведінку людини і зберігає цілісність організму. 6. Рефлекс — відповідь організму на подразнення за учас­ тю центральної нервової системи. 7. Рефлекс безумовний — вроджені, однакові в усіх пред­ ставників групи, зберігаються все життя, виникають на адекватний подразник. 8. Рефлекс умовний — індивідуальний, формується в пев­ них умовах, не успадковується, може зникати. 9. Сон — природний фізіологічний процес, який харак­ теризується мінімальним рівнем активної свідомості та зни­ женою реакцією на навколишній світ. С ам остій н а робота МОВА І МИСЛЕННЯ 1. ЗА В Д А Н Н Я Д Л Я УЗ А ГА Л ЬН Е Н Н Я : 1. перо; 2. книга; 3. сокира; 4. морква; 5. котушка; 6. ліж ко; 7. окуляри; 8. дроворуб; 9. гітара. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 43. 43. 2. ЗАВ Д АН Н Я Д Л Я УЗ А ГА Л Ь Н Е Н Н Я : A. 2; Б. 3; B. 4; Г. 3; Д- 3; Е. 3. 3. Завдання на встановлення причинно-наслідкових зв’язків: а) пливе проти течії: ніс пароплава здіймає хвилі; б) зображена осінь: падає листя, відлітають птахи; в) річка неглибока: відмічено фарватер річки, жердиною вимірюють її глибину; г) до пристані близько: люди вітаються, махають шляп- кою, рукою; д) пристань на правому березі: туди дивляться пасажири; е) час доби: надвечір: пастухи женуть овець з пасовища додому. П рак ти чн а робота ТЕМА: ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ Визначення сили нервової системи: 1 2 3 12 17 17 4 5 6 16 14 14 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 44. 44. Визначення типу темпераменту: 1. № п/п Бал 1 Вас не відволікають від роботи подразники (шум, розмова людей поряд та ін.) 2 2 Ви самостійно можете розпочати ризиковану справу 2 3 Можете виконувати нецікаву роботу якісно і до кінця 5 4 Вимагаєте від інших дотримуватись тих правил по1 ведінки, яких дотримуєтесь самі 5 5 Зберігаєте спокій у несподіваній та складній ситуації 2 6 Розпочату справу доводите до кінця 5 7. Поблажливо ставитесь до жартів на свою адресу 5 8 Ви не схильні до різких змін настрою 3 9 Зберігаєте спокій під час диспуту, обстоюючи свою точку зору 3 10 Одноманітна, буденна, копітка робота вас не обтяжує 3 11 Швидко включаєтесь у нову роботу 3 12 Легко пристосовуєтесь до різних або нових обставин 3 13 Швидко дієте, приймаєте рішення і вирішуєте жит­ тєві проблеми 2 14 Всі ваші емоції зразу видно на обличчі 5 15 Швидко переключаєтесь з одного виду діяльності на інший 3 2. сила.нервових процесів — сильні нервові процеси; урівноваженість нервових процесів — урівноважені; рухливість нервових процесів — рухливі. ВИСНОВОК: Нервова система сильна, урівноважена, нервові процеси рухливі, темперамент — сангвінік. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 45. 45. П р ак ти чн а робота ТЕМА: ВИЯВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СХИЛЬНОСТЕЙ 1 а) доглядати за квітам и; б) обслуговувати м аш ин и, прилади; + 2 а) допомагати хворим лю д ям , л ік у в а ­ ти їх; + б) складати табли ц і, схем и , програми д ля обч и слю в альн и х м аш ин; 3 а) оціню вати я к ість к н иж к ових іл ю ­ страцій, плакатів; + б) спостерігати за станом і розвитком рослин; 4 а) обробляти м атеріали (дерево, тка­ нину, м етал); + б) пропонувати товари спож ивачеві (рек лам увати, продавати); 5 а) - обговорю вати науково-п оп улярн і кн иж ки , статті; .+ б) обговорювати'художні книж ки, спек­ таклі, концерти; 6 а) вирощ увати м олод н як тварин; • б) тренувати ровесників або молодш их товаришів у виконанні будь-яких дій (трудових, навчальних, спортивних); + 7 а ) копію вати м алю нк и, зображ ення, настроювати м узичн і інструменти; + б ) керувати вантаж ним під йом ником , транспортним засобом (під йом н им краном, трактором ); 8 а) повідом ляти, р оз’ ясню вати лю дям потрібні їм відомості (у довідковом у бюро, на ек ск ур сії тощ о); + б) худож н ьо оф орм ляти виставки, в і­ трини або брати участь у підготовці сп ектаклів, концертів; 9 а) ремонтувати речі, вироби (одяг, т ехн ік у, ж и тло); б) ш укати і ви правляти п ом и лк и в текстах, табли ц ях; + 10 а) лік ув а ти тварин; б) виконувати обчи слен ня, р озр а ху н ­ к и ; + 11 а) виводити нові сорти рослин; б) конструю вати, пр оектувати нові види пр ом ислови х виробів (м аш ини, одяг); + 12 а) розбиратися в супер ечках м іж лю дьм и, переконувати, пояснювати, заохочувати, карати; б) розбиратися в схем ах, к р еслен н ях, табли ц ях (перевіряти, уточн ю вати );. + 13 а) працювати в гур тк ах худ ож н ьої са­ м одіяльн ості; б) спостерігати, вивчати ж и ття ж и ­ вих організм ів; + 14 а) вивчати, налагодж увати м едичні прилади й апарати; •+ б) надавати лю д ям м едичн у допом огу при пораненнях, оп ік ах тощ о; 15 а) складати точний опис явищ , подій, щ о дослідж ую ться за допомогою ви м і­ рю вальни х приладів; + .б) худож н ьо описувати, зображ ати події, я к і спостерігаєте або-уявляєте; 16 а) проводити лабораторні аналізи в лік а р н і; + б ) приймати, оглядати хвори х, вести бесіди з ним и, призначати лік у в а н н я; 17 а) «фарбувати або розписувати стіни прим іщ ень, поверхні виробів; б) монтувати б у д ів лі, складати м а­ ш ини; + 18 а) організовувати ек ск ур сії, к у льтп о ­ ходи ровесників чи м олодш и х ш к о ля ­ рів до театру, музею ; + б ) грати на сцені театру; 243 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 46. 46. 19 а) виготовляти за кресленням и деталі, вироби, спорудж увати будинки; б) виготовляти креслення, копію вати карти; + 20 а) боротися з хворобами рослин, ш к ід ­ никам и л іс у , саду. б) працювати на к лавіш н и х м аш инах (друкарській, телетай п і тощ о). + А Р К У Ш ВІДПОВІДЕЙ Людина - природа Людина - техніка Людина — людина Людина - знакова система Людина — художній образ Бали 2 5 4 6 2 ВИСНОВОК: Я маю нахил до типу професії: Людина — знакова систе­ ма та людина — техніка. Д о цього типу належать професії: інженери, економісти, редактори, програмісти. Я бажаю згодом оволодіти професією програміста. М оє бажання збігається ( не збігається) з професійними нахилами: мені цікава інформатика, фізика, математика. Я маю з цих предметів гарні результати. С ам остійна робота ПРОФЄЄІОГРАМА ПРОФЕСІОГРАМ А: 1. Загальні відомості: а) програміст; б) з появою обчислювальної техніки; в) змінилась техніка; г) необхідна. 2. Характеристика процесу праці:. а) розробка програмного забезпечення; б) комп’ ютер; в) стіл, стілець, ноутбук; г) нові програми; д) більш монотонний. 3. Санітарно-гігієнічні умови праці: а) довільні; w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 47. 47. б) шуму та загазованості немає, освітленість - штучне світло; в) звичайне здоров’я; г) хвороби очей, хребта; д) погіршення зору. 4. Необхідні психологічні якості: а) необхідні високі обсяг та концентрація; б) словесно-логічний; в) абстрактне; г) здатність до тривалої, монотонної роботи; д) відповідальність, надійність. 5. Професійна підготовка: а) ХІРЕ; б) 5 років; в) обмежені здібностями та попитом. С ам остій н а робота Ш КІДЛИВІСТЬ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 1. Факт; 2. Факт; 3. Міф; 4. Міф; 5. Міф; (хибне відчуття) 6. Міф; 7. Міф; 8. Факт; 9. Міф; 10. Міф; 11. Факт; 12. Міф. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 48. 48. . С ам остійна робота НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ Д ЛЯ СУСПІЛЬСТВА Н ЕГАТИ ВН І Н АСЛІД КИ ВЖ И ВАН Н Я Н А РК О ТИ Ч Н И Х ЗАСОБІВ: — виникнення залежності; — можливе зараження СНІДом; — при надмірній дозі — смерть; — схильність до самогубства; — дефекти розвитку у нащадків. 2. СТОСУНКИ М ІЖ ЛЮ ДЬМ И: — неадекватна, безглузда поведінка; — агресія або навпаки лінивість, пустий вираз обличчя. Ш КО ЛА: — дитяча злочинність; — безглузда поведінка, зухвала; — пропуски школи, відставання в навчанні. ЕКОНОМІКА: — зниження економічних показників. Д Е РЖ АВ А: — зниження продуктивності праці; — втрата творчого потенціалу; — ріст злочинності та апатії в суспільстві. С ІМ ’Я: — руйнування сім’ї; — дефекти розвитку у нащадків. С ам остій н а робота МІМІЧНІ ПРОЯВИ ЕМОЦІЙ ♦ . » Людина: 1 — радісна веселість 7 — благодушна веселість * 1- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org

×