Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9 gdz brt1_v

421,390 views

Published on

srd ysrhserhgs

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2LaDVgK ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2LaDVgK ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

9 gdz brt1_v

 1. 1. Самостійна робота ЛЮ ДИНА РОЗУМ НА - БІОЛОГІЧНИЙ ВИД Вид — сукупність генетично відособлених, подібних за рядом морфологічних і фізіологічних ознак' ор£анізмів, які вільно схрещуються і дають плідне потомство, населяють певний ареал, в якому займають певну екологічну нішу. Критерії виду — ознаки, за якими види відрізняються один від одного. 1). Морфологічний — сукупність зовнішніх ознак; 2). Генетичний — кількісний та якісний склад хромосом (каріотип). 3). Фізіологічний — особливості процесів життєдіяльності. 4). Біохімічний — особливості перебігу обмінних процесів. 5). Географічний — полягає в тому, що вид займає певну частину біосфери (ареал). 6). Екологічний — кожен вид має свою екологічну нішу в біогеоцинозі. Популяція — сукупність особин виду, які тривалий час мешкають у певній частині його ареалу частково чи повніс­ тю ізольовано від інших подібних сукупностей особин цього ж виду. Б ІО Л О ГІЧ Н А К Л А С И Ф ІК А Ц ІЯ ЛЮ ДИ Н И Царство Тварини Тип Хордові Клас Ссавці Ряд Примати П/ряд Людиноподібні Н/родина Вищі вузконосі Родина Гомініди Р ід Н о т о (Людина) Вид Homo sapiens Людина розумна (H om o sapiens) w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 2. 2. ^ . О п о р н и й конспект ЛЮ ДСЬКІ РАСИ ТА МІЖ РАСОВІ СТОСУНКИ Загальний рівень фізичного, розумового розвитку однако­ вий у всіх людей. Раси відрізняються лише за морфологіч­ ними ознаками в результаті еволюційного пристосування до різних умов середовища і ізоляцією окремих груп упродовж тривалого часу. За іншими п’ятьма критеріями — всі раси відносяться до одного виду: між ними можливе схрещуван­ ня, а потомство :— і життєздатне, і плідне. Самостійна робота ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ Клас речовин Сполуки Біологічне значення 1. Неорганіч­ ні речовини Вода Універсальний розчинник, бере участь в хімічних реакці­ ях (гідроліз). Солі Са, К, Ка, М£ та ін. Беруть участь у формуванні мембранного потенціалу (К +, К а+), мінералізації, підтримує гомеостаз, є складовою части­ ною біологічно активних речо­ вин. 2. Органічні речовини Білки Функції: структурна, каталі­ тична, захисна, регуляторна, рухова. Жири Функції: структурна, захисна, терморегуляторна, енергетич­ на, запасаюча. Вуглеводи Енергетична, запасаюча. Н у к л е їн о ­ ві кислоти Зберігання, передача та реалі­ зація генетичної інформації. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 3. 3. ЖИТТЄВІ ВЛАСТИВОСТІ кл іти н и Властивості клітини Біологічна суть процесу -Метаболізм (обмін речовин) Закономірний порядок перетворення речовин і енергії в живих системах. Анаболізм (асиміля­ ція) Сукупність процесів біосинтезу, від­ бувається з поглинанням енергії. Катаболізм (дисимі­ ляція) Сукупність процесів розпаду, супро­ воджується виділенням енергії. Розмноження Здатність до самовідтворення, по­ новлення та збільшення кількості. Подразливість Здатність реагувати на зовнішній вплив. Саморегуляція Підтримка процесів, які відбува­ ються в клітині. Рослинна клітина на відміну від гетеротрофної — тва­ ринної, є автотрофною, тому має органели фотосинтезу — пластиди, оскільки рослина не має скелетних елементів, то її клітини: 1) мають целюлозну клітинну стінку; 2) велику вакуолю з клітинним соком. Самостійна робота БУДОВА, СКЛАД ї ВЛАСТИВОСТІ ТВАРИННОЇ КЛІТИНИ ФУНКЦІЇ ОРГАНЕЛ І СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ТВАРИННОЇ к л іт и н и Структурний компо­ нент або органела Функції Клітинна мембрана 1) Утворює мембранні органели; 2) Регулює транспорт речовин до клітини і з неї; 3) Сприймає зовнішні подразнення. 137- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 4. 4. Структурний компо­ нент або органела Функції Ядро Забезпечує збереження та відтворен­ ня генетичної інформації, керує біл­ ковим синтезом, фізіологічними і морфологічними процесами в клітині. Цитоплазма Забезпечує проходження процесів метаболізму, зв'язує структури к лі­ тин в єдину систему. Е н д о п л а з м а т и ч н а сітка 1) Компартменталізує клітину; 2) Гладка <— синтезуються ліпіди та вуглеводи; 3) Шорстка — синтезуються білки. Рибосоми Здійснення біосинтезу білку Комплекс Гольджі Утворення лізосом, дозрівання про­ дуктів біосинтезу, упаковка секри- тованих продуктів в гранули; фор­ мування клітинної мембрани Лізосоми Перетравлювання харчових части­ нок, руйнування клітинних струк­ тур після закінчення терміну їх функціонування. Мітохондрії Утворення енергії в процесі біоло­ гічного окислення. Клітинний центр Участь в процесах поділу. а) клітинної мембрани регулюють транспорт в наслідок напівпроникливості (вибірковій); сприймає подразнення оскільки має рецепторні білки, а на поверхні — глікока- лекс. - б) цитоплазми зв’язує клітинні компоненти оскільки на­ піврідка і постійно рухається. в) ядра ДНК — зберігає спадкову інформацію, а РН К — беруть'участь в її реалізації і біосинтезі білка. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 5. 5. Самостійна робота БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТВАРИННИХ ТКАНИН Типи та види тка­ нин М ісцезнахо­ дження Будова тканини Ф ункції 1. Епітелі­ альна * П о в е р х н я тіла, слизові оболонки по­ р о ж н и н н и х органів, па- ранхіма за­ лоз Клітини щ іль­ но прилягають, немає клітинної рідини, клітини полярні, підви­ щене регенера­ ція. П о к р и в - на, захисна, всмоктуваль­ на, секретор­ на 2. Сполуч­ на а) хрящ о­ ва Голівки труб­ частих кіс­ ток, пові­ т р я н о н о с н і органи ди- хальноїсисте- ми, суглоби, н а п і в с у г л о - би. Клітини хондро- цити, які зану­ рені у хондрин — волокна з ко- лагена. О п о р н а , зв’язує кіст­ ки скелету а) кістко­ ва Кістки скеле­ ту Клітини — осте- оцити, які зану­ рені в звапнілу речовину ( 30% білок, 70% гід- ропсиапатит) Опорна, за­ хисна, між к і с т к о в и м и пластинками — червоний к і с т к о в и й мозок — кро­ вотворна. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 6. 6. кров П о р о ж н и н а серця і кро­ воносних су­ дин Плазма (м іж к лі­ тинна речовина) та форменні еле­ менти: еритро­ цити, тромбоци­ ти, лейкоцити Транспортна, трофічна, за­ хисна, регу­ ляторна. 3. Мязова а) посму- г о в а н а : скелетна серцева б) непо- смугована ( г л а д е н ь ­ ка) Утворює ске­ летні м’язи Б а г а т о я д е р н і м ’язові волокна, що розділені на сакромери Рух тіла та окремих його органів Утворює сер­ цевий м ’яз - міокард Мязові посму­ говані волокна, між якими є пе­ ретинки — не- ксуси. Р и т м і ч н е с к о р о ч е н ­ ня серцевого м’яза- М ' я з о в и й шар внутріш­ ніх органів Одноядерні, ве­ ре те нопо ді бн і, н е п о с м у г о в а н і клітини С к о р о ч е н н я м’язів вну­ трішніх орга­ нів 4. Нерво­ ва Г о л о в и и й , спинний мо­ зок, нерви, їх сплетіння, вузли, рецеп­ тори. Нейрони Нейроглія П р о в і д н а і. керуюча фінкції. З а б е з п е ч у є ж и т т є д і я л ь ­ ність нейро­ нів 1. Будова зумовлена.функціями. Багатоклітинні організ­ ми з диференційованими тканинами виявляються краще пристосованими до різноманітних умов існування. 2. Епітеліальна тканина насамперед захисна, тому к лі­ тини щільно прилягають одна до одної. Сполучна з’єднує, живить, захищає, слугує опорою — тому багато між клітин­ ної речовини, яка утворюється клітинами за для реалізації певної функції. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 7. 7. Самостійна робота МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА ТКАНИН ЛЮДИНИ ' Епітельна тканина: № 5, 4, 9; Сполучна тканина: № 3, 7, 8; М ’язова тканина: № 2,6; Нервова тканина: № 1. 1. Епітеліальна тканина: клітини щ ільно прилягають одна до одної, немає міжклітинної речовини. 2. Сполучна тканина: Багато між клітинної речовини, клітини розташовані стисло. 3. *М ’язова тканина: 2 — поперечно-посмугована, скла­ дається з м ’язових волокон; 6 — гладенька, складається з веретеновидних непосмугованих клітин. 4. Нервова тканина: складається з нейронів — клітин з відростками. ^ О п о р н и й конспект РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПОСОБИ РЕГУЛЯЦІЇ В ОРГА­ НІЗМІ ЛЮДИНИ 1. Нервова здійснюється за допомогою нервової системи рефлекторно. За допомогою нервових імпульсів, є швидкою і локальною. Гуморальна здійснюється при допомозі гормонів, які розносяться кров’ю. Направлена на повільні процеси, дія генералізована, обидві діяли нерозривно. 2. Гуморальний, оскільки він наявний у організмів, які не мають нервової системи. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 8. 8. Самостійна робота ВСТУП. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА н м п и и к Д І к Ц я и Д н н Д £ л и п 2. н н л ц я л н я п л м м м и н л д л и Самостійна робота ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМКОНТРОЛЮ 0 р г А н І 3 м и м ^ Т е р м і н и і поняття ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1. Анаболізм ( асиміляція) — сукупність процесів біосин­ тезу, які відбуваються з поглинанням енергії. 2. Антропогенез — історичний розвиток (філогенез) виду Людина розумна. 3. Вид — сукупність подібних організмів, які вільно схре- __-------------- :-------------- 142------------------:---------------------- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 9. 9. щуються та дають плідне потомство. 4. Гуморальна регуляція — регуляція здійснюється біо­ логічно активними речовинами (гормонами, які розносяться кров’ю). 5. Катаболізм (дисим іляція) — сукупність процесів роз­ паду, які супроводжуються виділенням енергії. 6. Клітина ■— найменша структурно-функціональна оди­ ниця життя. 7. Метаболізм (обм ін речовин) — закономірний порядок перетворення речовин і енергії в живих системах. 8. Народність — спільність людей, склалась внаслідок об’єднання племен та розпаду первіснообщинного ладу. 9/Нація — стійка спільність людей, яка історично скла­ лась на базі спільності економічного життя, території, мови та менталітету. 10. Нервова регуляція — здійснюється нервовою систе­ мою рефлекторно ш ляхом передачі нервових імпульсів. 11. Орган — частина тіла, яка пристосована до виконан­ ня певної функції. 12. Природний добір — процеси, завдяки яким вижива­ ють найбільш пристосовані до умов існування організми. 13. Раса — групи представників одного.виду, які відріз­ няються морфологічно (за зовнішніми ознаками). 14. Розмноження — процеси самовідтворення, що при­ зводять до поновлення і збільшення кількості особин певної групи. 15. Саморегуляція — підтримка організмами процесів, які відбуваються у них. 16. Спадковість — здатність передавати свої ознаки на­ ступним поколінням. 17. Тканини — сукупність клітин та міжклітинної речо­ вини, схожих за походженням, будовою та функціями. 18. Фізіологічна система — група пов’язаних анатомічно органів, які виконують разом певну функцію. 19. Функціональна система — об’ єднання фізіологічних систем задля досягнення певних результатів організмом. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 10. 10. ^ Самостійна робота ФУНКЦІЇ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ Скелет — Череп — М ’язи ско­ Між кіст-' В кістках— до нього головний рочують­ ковими солі Са; в кріплять­ мозок, ся, части­ пласти­ м’язах — ся м’язи, ребра — ни скелета нами — глікоген. це каркас серце та працюють червоний тіла. легені. як важелі. кістковий мозок. БУДОВА І СКЛАД КІСТКИ 1 — епіфіз (головка); 2 — хрящ гіаліновий; 3 — губчаста речовина, що містить червоний кістковий мозок; 4 — окістя; 5 — компактна речовина; 6 — порожнина, що містить жовтий кістковий мозок. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ 1. Сполучні; 2. Довжина — за рахунок хряща на епіфізі. Товщина — за рахунок окістя. ^ Л а б о р а т о р н а робота ТЕМА: МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА КІСТКОВОЇ, ХРЯ­ ЩОВОЇ ТА М ’ЯЗОВОЇ ТКАНИН Сполучна тканина М’язова тканина Хрящ ова тканина Кісткова тканина Не посмуговані . Посмуговані м’язи (гладенькі) м’язи w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 11. 11. ВИСНОВОК: а) сполучна тканина: має велику кількість між клітинної ре­ човини, кісткова більш щільна. б), м ’язова тканина: має мало між клітинної речовини, гла­ денька — клітини одноядерні, веретеноподібні, посмугова­ на — багатоядерні мікфібріли. 4? Самостійна робота ТИПИ З ’ЄДНАННЯ КІСТОК Нерухоме з'єднання Напіврухоме з'єднання Рухоме з'єднання п р и к л А Д и С т в о р ю є т ь с я кістковий шов: кістки черепа. Зрощення — кістки куприка. З’єднання завдя­ ки хрящу: хребці з ’єднані еластич­ ними міжхребце- вими дисками. Суглоби локтьо- вий, міжфаланго- ві та інш і колін­ ний, плечовий, тазостегновий ПОРІВНЯННЯ СКЕЛЕТІВ ЛЮДИНИ І ССАВЦІВ Відділ скелета або його частина Відмінності в будові Людина Ссавці Череп Переважає мозко­ вий відділ. Переважає лицьо­ вий відділ. Хребет Має вигини: груд­ ний кіфоз та попе­ речний лордоз. Дугоподібний. Плечовий пояс Лопатки та ключи­ ці. У багатьох ключи­ ці відсутні.. Тазовий пояс Кістки таза зроще­ ні. Кістки таза здатні рухатися. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 12. 12. Передні та верхні кінцівки Вільні — знаряддя та продукт труду. Підтримують тіло, беруть участь у ходьбі. Задні та нижні кінцівки Значно більш і, міцніші, порівняно з верхніми. Незначно більш і за передні. Стопа Має арочні вигини. Плоскостопа. П О М ІРКУЙ ТЕ Складаються з однакових частин. Відмінності пов’язані з прямоходінням. ^ П р а к т и ч н а робота ТЕМА: БУДОВА СУГЛОБІВ, ДОПОМОГА ПРИ УШ КО­ ДЖЕННЯХ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ 1. Суглобова поверхні: голівка їа западина; 2. Хрящ, що вкриває суглобові поверхні (гіаліновий); 3. Суглобова сумка; 4. Суглобова (синовіальна) рідина. ВИСНОВОК: Вміння надати долікарську допомогу є жит­ тєво необхідним оскільки будь з ким може трапитися трав­ ма, а ліків поруч не буде, і добре, якщо знайдеться обізнана людина, яка здатна допомогти потерпілому. Самостійна робота БУДОВА СКЕЛЕТА ЛЮДИНИ Відділи скелета Кістки відділу Тип кісток Череп а) мозковий відділ Парні скроневі та тім’яна Непарні: лобова, гратчаста клиноподібна і по­ тилична. Повітроносні та плоскі. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 13. 13. Відділи скелета Кістки відділу Тип кісток б) лицьовий відділ Парні: верхні щ е­ лепи, носова, сліз­ на, вилична, під­ небінна, нижня носова раковина Непарні: нижня щелепа й леміш. Плоскі. Тулуб а) хребет » б) грудна клітка 33-34 хребців: 7 шийних, 12 груд­ них, 5 попереко­ вих, 5 крижових, 4-5 куприкових. Короткі губчасті. Грудина грудні хребці 12 пар ребер Плоскі короткі плоскі Плечовий пояс Пари ключиць та лопаток. Плоскі. Верхні кінцівки Плечова, ліктьо­ ва, променева, кістки зап'ястка, п ’ястка та фалан­ ги пальців. Довгі та короткі, трубчасті, короткі губчасті. Тазовий пояс Тазові кістки (зрос­ лися сіднична, лоб­ кова, клубові). Плоскі. Нижні кінцівки Стегнова, велика гомілкова, мала гомілкова, плесна та фаланги паль­ ців. Довгі та короткі губчасті, короткі трубчасті. П О М ІРКУЙ ТЕ 1. Виконують опорну та захисну функції. 2. Витримують основне навантаження, пов’язане з пря- моходінням. ----------- -147- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 14. 14. Самостійна робота ОСНОВНІ ГРУПИ М ’ЯЗІВ Части­ ни тіла Назва м'язів Функції Голова Жувальні та мімічні, коло­ ві очей та рота, м’язи сміху, м’яз гордуна. Ж увальні — пережовування їжі. М імічні — міміка, мовлення та дихання. Тулуб М ’язи грудної клітини, жи­ вота та спини. Дихальні: між­ реберні та діа­ фрагма. Великий грудний м ’яз — рух верхніх кінцівок. Дихальні — дихальні рухи м’я'зи живота — утворюють стінку черевної порожнини, беруть участь в диханні, зги­ нання хребта вперед. М ’язи спини ( трапецієвид- ний — рух хребта назад, в сторони, рух верхніх кінцівок та грудної клітки). К і н ц і в ­ ки Поділяють на м’язи поясів та ВІЛЬН И Х К ІН Ц ІВ ф К . М ’язи поясу верхніх кінцівок з’єднують лопатку і ключицю з грудною кліткою — рух в плечовому суглобі. Біцепс — згинання в ліктьовому сугло­ бі, трицепс — розгинання. М ’язи передпліччя — рухи кіс­ ті, м’язи кісті — рухи пальців. М ’язи таза — рух тазостегнового суглоба та підтримка пози тіла. Кравецький, чотириголовий, литковий, двоголовий, вели­ кий сідничний — рухи ниж­ ньої кінцівки. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 15. 15. ПО М ІРКУЙ ТЕ 1. М ’язи пояса нижніх кінцівок та м’язи самих вільних нижніх кінцівок. - 2. При тренуванні — збільшується, з віком, якщо людина не тренує м’язи — зменшується. ^ Л а б о р а т о р н а робота ТЕМА: ВТОМА ПРИ СТАТИЧНОМУ І ДИНАМІЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ. ВПЛИВ РИТМУ І НАВАНТАЖЕННЯ НА РОЗВИТОК ВТОМИ Запитання для порівняння Статистична ро­ бота Динамічна робота Час, за який на­ стала втома 7 хвилин 12 хвилин Ступінь втоми (більший, мен­ ший) більш ий менший •„ Наван­ таження (т , кг) Ш лях руки (Ь, м) К іл ь ­ кість рухів Робота (Дж ) Час, за який настала втома 1 0,5 25 1 • 0,5 • 25 122,625 Дж • 9,81 = 10 хвилин 3 0,5 10 3 • 0,5 • 10 147,15 Дж • 9,81 = 4 хвилини 5 0,5 3 5 - 0 , 5 - 3 73,575 Дж • 9,81 = 1 хвилина w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 16. 16. ,Ритм Кількість рухів Час, за який на­ стала втома Повільний 20 7 хвилин Середній 14 4 хвилини Прискорений 8 2 хвилини ВИСНОВОК: 1) При динамічній роботі чередується скорочення м’язів з їх розслабленням, під час якого м ’язи відновлюють пра­ цездатність. 2) Втома з’являється тим скоріше, чим більше наванта­ ження. 3) При повільному режимі під час розслаблення віднов­ люється і кровоток у м’язах (приноситься кисень, поживні речовини, вимиваються продукти обміну) і продукція меді­ аторів у нейронах (впливає на частоту нервових імпульсів, що надходять до м’язових волокон). Самостійна робота ГІГІЄНА ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ Правила гігієни Анатомно-фізіологічні обґрунтуван­ ня 1. Потрібно систе­ матично займатися фізичними вправа­ ми Збільшується кровопостачання до м’язів, в них — кількість скоротли­ вих білків. Тренується серцевий м'яз — стає більш витривалий до наванта­ ження (більш ий виброс крові за одне скорочення). 2. В дитячому віці небезпечно надмір­ но захоплюватися одним видом спорту Опорно-рухова система повинна роз­ виватися пропорційно, тому бажано рівномірно навантажувати різні її відділи. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 17. 17. 3. При одноманіт­ них трудових рухах потрібно робити фі­ зичні вправи Під час фізичних вправ відновить­ ся працездатність м'язів, задіяних в трудових рухах, оскільки переклю­ чення сприяє збільшенню гальм у­ вання цнс і скорішому відновленню нервових центрів. 4. Необхідно ви­ робляти правильну поставу Органи знаходяться на своєму місці; не передавлюються нерви і судини, що є необхідною умовою нормально­ го їх функціонування. 5. Не можна підні­ мати великих тяга­ рів 1) можуть зміститися міжхребцеві диски; 2) змістяться зі свого місця внутріш­ ні органи, оскільки перенапружу­ ються м’язи, які формують порож­ нини тіла. 6. За столом слід сидіти прямо, не гнутися на всі боки При згинанні передавлюються корей­ ці спинно-мозкових нервів, які інер- вують внутрішні органи і забезпечу­ ють їх працездатність. 7. Не можна но­ сити тісне взуття, а в підлітковому віці — взуття на високих підборах Вузьке взуття деформує стопу, утво­ рюються мозолі і натоптиши, а висо­ кі підбори зміщають центр ваги і для збереження рівноваги людина нахи­ ляється вперед, і поступово це при­ зводить до порушення постави. 151 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 18. 18. Самостійна робота ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА с у г л п к Д и п~ к б л к л д л а г с к е л е л Д и н ф 11 ш Самостійна робота ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ С к Е Л Е Т н "23. Т е р м і н и і поняття ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1. Гіподинамія — порушення функцій організму при об­ меженні рухової активності. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 19. 19. 2. Динамічна робота м ’язів — режим роботи м ’язів, за якої скорочення м ’язів супроводжується зміною їх довжи­ ни. 3. Кіфоз — порушення постави, коли збільшений груд­ ний вигин хребта назад. 4. Колаген — фібрілярний білок, є основною складовою частиною колагенових волок сполучної тканини. 5. Лордоз — порушення, постави, коли збільшений попе­ рековий вигин хребта вперед. 6. Міофібрила — скоротливий елемент м ’язових клітин основними елементами якого є тонкі протофібрили (міофі- ламенти) актину і товсті — міозину. ?. Плоскостопість — порушення нормальної будови сто­ пи, при якому недорозвинені її вигини (буває поздовжня та поперечна). 8. Скелет — кістяк — сукупність міцних опорних і за­ хисних утворів тіла тварин і людини. До його елементів крі­ пляться м ’язи. 9. Сколіоз — порушення постави, коли хребет має відхи­ лення в правій чи лівій бік від центральної вісі тіла. 10. Статична робота м’язів — скорочення м’ язів, яке не супроводжується їх укорочення. "23. Опорний конспект ФУНКЦІЇ КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ П О М ІРКУЙ ТЕ Вони затримуються в лімфатичних вузлах, де знешко­ джуються лімфоцитами. Тому при ураженнях інколи спо­ стерігається збільшення лімфатичних вузлів. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 20. 20. Самостійна робота СКЛАД КРОВІ Лабораторна робота ТЕМА: МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА КРОВІ ЛЮДИНИ Ознаки для порів­ няння Мікропрепарат крові людини Мікропрепарат крові жаби 1. Кількість ери­ троцитів на одини­ цю площі (більше чи менше) більше менше 2. Розмір еритро­ цитів (більш і чи менші) менші більш і 3.Форма еритроци­ та круглі округло-овальні 4. Наявність ядра відсутні Є ядро 5. Забарвлення еритроцита червоні червоні 154 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 21. 21. ВИСНОВОК: кров людини значно краще переносить ки­ сень, оскільки значно більше еритроцитів, вони меншого розміру та двояковогнуті — більша площа поверхні, не ма­ ють ядра — увесь об’ єм зайнятий гемоглобіном. Самостійна робота ВИДИ ІМУНІТЕТУ Пасивний — вродже­ ний (дити­ на отримує антитіла від матері). Активний — набутий в наслідок перенесених хвороб. • Активний (на введен­ ня ослабле­ них мікро­ організмів) вироблення антитіл са­ мим орга­ нізмом. Пасивний (введення готових ан­ титіл). Самостійна робота ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРОВІ Формені еле- менти крові Ознаки Еритроци­ ти (червоні кров’яні тіль­ ця) Лейкоцити (білі кров’яні тільця) Тромбоци­ ти (кров’яні пластинки) 1. Розміри Діаметр 7,5 мкм Діаметр силь­ но варіює Діаметр 2-5 мкм 2. Кількість в 1 мм3- 4-5 • 106штук 4000 — 9000 штук 1,8 • 105— 3,2 • 105штук 3. Тривалість життя Блйзько 120 Д Н ІВ Від декількох днів до декіль­ кох десятків років 8-11 днів 155 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 22. 22. Формені еле- ~_менти крові Ознаки Еритроци­ ти (червоні кров’яні тіль­ ця) Лейкоцити (білі кров’яні тільця) Тромбоци­ ти (кров’яні пластинки) 4. Форма Двовогнутий диск амебоїдний Частіше не­ правильна 5. Наявність оболонки Поверхнева мембрана Поверхнева мембрана Поверхнева мембрана 6. Наявність ядра Відсутнє Є Зазвичай від­ сутнє 7. Місце утво­ рення Червоний кістковий мозок Червоний кістковий мозок, тимус, лімфатичні вузли, селе­ зінка Червоний кістковий М ОЗОК 8. Місце руй-_ нування Печінка й селезінка Печінка, селе­ зінка, лімфа­ тичні вузли Печінка, селе­ зінка 9. Функції Переносить кисень від ор­ ганів дихання до тканин Беруть участь у процесах імунітету Беруть участь в процесах ссі- дання крові # Самостійна робота БУДОВА СЕРЦЯ 1 — праве передсердя; 2 — прарий шлуночок; 3 — ліве передсердя; 4 — лівий шлуночок; 5 — тристулковий клапан; б— півмісячні клапани; 7 — легенева артерія; 8 — дуга аорти; w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 23. 23. 9 — верхня порожниста вена; 10 — легеневі вени. П О М ІРКУЙ ТЕ 1. Насамперед — скорочення серцевого м’язу; також є «дифузні серця» — скелетні м ’язи: при скороченні вони тиснуть на вени і проштовхують кров. 2. 1) Різниця тиску (в венах значно менший ніж в аорті); 2) півмісячні (кишенькові серпасті) клапани в венах та місцях відходження легеневої артерії та аорти; 3) Стулкові клапани між передсердями і шлуночками. 3. Серце — активно працюючий м ’язовий орган, робота якого супроводжується великими енергетичними витрата­ ми, 'отже воно потребує багато кисню і глюкози. Самостійна робота ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДИН Тип судин Будова Функ­ ції Швид­ кість току крові (м/с) Тиск (мм рт. ст.) Арте­ рії Три шари 1) зовнішній — ад­ вентиція, сполуч­ нотканинний. 2) середній — ме- дія — гладкомязо- вий, у артерій зна­ чно товщий. 3) Внутрішній — інтима — ендотелі- альний (епітелій). Вени маю^ь півмі­ сячні клапани Несуть кров від сер­ ця 0,2-0,5 м/с ( 2 0 - 5 0 см/с) 20-150 Вени Несуть кров до серця % 0,1-0,2 м/с ( 1 0 - 2 0 см/с) -5...+5 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 24. 24. Тип судин Будова Функ­ ції Швид­ кість току крові (м/с) Тиск (мм рт. ст.) Капі­ ляри Один ендотеліаль- ний шар Здій­ снюють обмін речо­ вин між кров'ю і тка­ нинами 0,0005- 0,001 м/с (0,005-0,1 см/с) 10-20 П О М ІРКУЙ ТЕ 1. 1) Завдяки будові: сумарне венозне сечіння в 2 рази більше за артеріальне, стінки тонкі — еластичні, більш ий об’єм і відповідно менша швидкість; 2) завдяки функції — необхідно кацілярам здійснювати обмін речовин. 2. Сумарний діаметр вен в 2 рази більше ніж артерій, отже, швидкість менша в 2 рази, а кількість крові однако­ ва — стала величина для певного організму. 3. Функція капілярів — віддати кисень і поживні речо­ вини тканинам, забрати продукти життєдіяльності. Це від­ бувається в наслідок дифузії. Цей процес не швидкий, тому і кров по капілярах рухається повільно, що сприяє обміну речовин між тканинами і кров’ю. 15& w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 25. 25. ^ Л а б о р а т о р н а робота ТЕМА: ВИВЧЕННЯ КРОВООБІГУ. ЗМІНИ В ТКАНИНАХ ПРИ ПОРУШЕННІ КРОВООБІГУ 3. капіляри в легенях І Мале коло (лет праве передсердя 1 ліве передсердя ▼ правий ' шлуночок лівий шлуночок І Велике коло^ (тілесне) капіляри в тканинах I — Мале коло кровообігу, 1 — легенева артерія; 2 — легенева вена; II — Велике коло кровообігу, 3 — аорта, розгладжується на артерії; 4 — вени, 4. Рука, яка була піднята трохй блідніша, оскільки вгору важче текти крові в наслідок сили тяжіння. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 26. 26. 5. 5 = 13, і = 20, V = 8/г = 13/20=0,65 мм/с. 6. ВИСНОВОК: 1) Велике коло — система камер серця (ліві передсердя і шлуночок) та судини, які розносять артеріаль­ ну кров до всіх органів, зберають венозну і повертають її до серця. Мале коло — система камер серця (праве) і судин, які несуть венозну кров до легень, а після газообміну — ар­ теріальну до серця. 2) При порушеннях кровообігу в тканинах розвивається насамперед кисневе голодування і трофічне при тривалих порушеннях — зміни незворотні (трофічні язви вплоть до гангрен). Таке в медичній практиці спостерігається при по­ рушеннях в судинах . Такі експерименти на людині недо­ речні. 3) Швидкість крові в капілярах нігтьового ложа 0,65 мм/с. 4) Швидкість крові в судинах різна оскільки різна їх функція ( у капілярів — сприяти обміну речовин між кров’ю і тканиною; а у артерій і вен — транспорт крові до серця (вени) та від нього (артерії)). сЗР П р ак ти чн а робота ТЕМА: ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРО­ ЧЕНЬ І АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ 3. Запишіть кількість ударів пульсу — 80. 7. Момент появи тонів, що збігється з максимальним ( сис­ т олічним) тиском, зазначте: 110 9. Момент зникнення тонів, що відповідає мінімальному ( діагностичному) тиску, зазначте: 70 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 27. 27. ВИСНОВОК: П ульс — ритмічне коливання стінок арте­ рій, яке визивається скороченнями серця — отже пульс — показник частоти серцевих скорочень. Артеріальний тиск залежить від двох показників: тонусу судин — зумовлює діастолічний тиск та сили серцевих ско­ рочень — зумовлює систолічний тиск. Тому і вимірювання пульсу і артеріального тиску необ­ хідні для тестування роботи серцево-судинної системи. ^ П р а к т и ч н а робота ТЕМА: РЕАКЦІЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА ДОЗОВАНЕ НАВАНТАЖЕННЯ Кількість пульсових ударів за 1 хвилину сидячи стоячи після десяти присідань 78 80 130 ВИСНОВОК: Чим вище фізичне навантаження, тим біль­ ше частота серцевих скорочень при навантаженні м’язів по­ требують більше кисню та глюкози щоб виробляти енергію, необхідного для скорочення м’язів. Тому серце скорочуєть­ ся частіше, зростає швидкість кровотоку, більш е крові по­ ступає до працюючих м ’язів і вони- отримують з неї кисень і глюкозу. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 28. 28. Самостійна робота ПОРУШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ Назви груп захворю­ вань Назви захворю­ вань Причини Перебіг Заходи про­ філактики захворювань ССС З а х в о ­ рювання серця Інф аркт міокарда Порушення кровопоста­ чання ділян­ ки серцевого м'яза, що призводить до його не­ крозу. Т р и в а л и й біль у гру­ дях, зміни в кардіограні. 1) рухова ак­ тивність; 2) раціо­ нальне хар­ чування — з м енш и т и в ж и в а н н я жирної, коп­ ченої їжі. 3) відказ від ш кідли вих звичок (ал­ коголь, ку­ ріння, нар­ котики). 4) опануван­ ня способів п о д о ла н н я стресів. 5) тренуван­ ня, загар­ т о в у в а н н я організм у, фізична за­ рядка; 6) чисте по­ вітря ба­ жано про­ гулянки за містом. Захворю­ вання ар­ терій Інсульт Порушення кровообігу в головному мозку, що викликають крововилив в речовину мозку. З н и ж е н н я с в ід о м о с т і, п оруш енн я нормальної роботи м’язів обличчя, ту­ луба і кінці­ вок. А т е р о ­ склероз Ущільнення артеріальної стінки через відкладан­ ня жирової р е ч о в и н и на. поверхні стінки арте­ рії. Збільшення артеріального тиску, утво­ рення атеро- с к лер о ти ч - них бляшок на . стінках артерій. Г і п е р ­ т о н іч н а хвороба Дисфункція судинорегу- люючих цен­ трів нейрогу­ моральних та та ниркових механізмів. Підвищення артеріального тиску, який сприяє орга­ нічним змі­ нам серця, нирок ЦНС. 162- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 29. 29. Назви груп захворю­ вань Назви захворю­ вань Причини Перебіг Заходи про­ філактики захворювань ССС 3 а х в о - рювання вен Варйкоз- не роз­ ширення вен П о р у ш е н ­ ня тонусу м’язів вен. З б і л ь ш е н ­ ня довжини, у т в о р е н н я вузлоп одіб­ них клубків. Тромбоф­ лебіт Ускладнен­ ня варикоз­ ного розши­ рення вен — утворю­ ються згуст­ ки крові, які прикріплю­ ються до сті­ нок вен. Набрякання, почервонін­ ня, місцеве підвищення температури, біль і пору­ шення функ­ ції. П О М ІРКУЙ ТЕ Насамперед — це стреси, тривале нераціональне харчу­ вання. Мені необхідно більше рухатися (хоча б відмовитися від ліфта), брати до школи “ здорову” їжу; відмовитися від чипсів та копченої ковбаси, кожен раз готуватися до уроків, щоб не хвилюватися при опитуванні домашнього завдання. 4? Самостійна робота ПОРУШЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ П О М ІРКУЙ ТЕ Особливості залежать від швидкості руху крові по уш ко­ джених судинах: чим вона більша (крупні вени, артерії) тим щільніша пов’язка (джгут). w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 30. 30. Самостійна робота КРОВ І ЛІМ Ф А. КРОВООБІГ І ЛІМ Ф О О БІГ *г о м е 4е За 0 р в 10. 1 с и с т е м 13 а т т о У н а р м н т 3 0 а і и ц т т г и і е е т я т н и и 4к &і гід ;к “ і 9, Ф іі т р а н 12' С п 0 р т н а р 0 с е н 0 ф г о в у р 0 в а 0 м л ц р 0 Р ц б ь е о к и о т б т т ц і о и г 3 т и • Самостійна робота ЗАВДАННЯ Д ЛЯ САМОКОНТРОЛЮ К Р 0 В 0 0 Б І Г Ж Те р м і н и і поняття ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1. Автоматія — здатність серцевого м’яза скорочуватися під впливом електричних імпульсів, які виникають в само­ му серці ( в водіях ритму). ' 2. Гомеостаз — відносна динамічна сталість фізико-хі- мічних і біологічних властивостей внутрішнього середови­ ща організму. 3. Донор — людина, яка віддає свою кров, або якийсь орган. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 31. 31. 4. Імуніт ет — Захисна реакція організму на генетично чужорідне вторгнення. 5. Кров — трофічна сполучна тканина, разом з лімфою та тканинною рідиною утворює внутрішнє середовище організ­ му, складається з плазми та формених елементів. 6. Кровообіг — рух крові по замкнутим порожнинам сер­ ця та кровоносних судин. 7. Лімфообіг — Рух лімфи від лімфатичних капілярів до крупних вен кровоносної системи підключична вена велико­ го кола кровообігу. 8. М алокрів’я — хвороба, яка пов’язана зі зменшенням кількості еритроцитів або гемоглобіну в них. 9.' Резус-фактор — п’ять антигенів, які можуть утворю­ вати до 27 груп крові. А ле в практичній медицині врахову­ ють тільки наявність (К Ь+) або відсутності (Ш і-) цих анти­ генів в крові. 10. Реципієнт — людина, яка одержує донорську кров або донорські органи. 11. Фагоцитоз — процес поглинання твердих частинок в наслідок утворення ложноніжок, які охоплюють частинку і вона опиняється всередині клітини. О п орн и й конспект ДИХАННЯ (ПРОЦЕСИ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ НЬОГО) П О М ІРК У Й ТЕ У легеневих капілярах відбувається газообмін. Оскільки людина — гомойотермна, вона потребує значної кількості кисню для підтримки сталої температури тіла, тому в леге­ нях 33% усієї крові. С ам остій н а робота БУДОВА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 1. 1 — носова порожнина --------------------------------165-------------- -------- -------- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 32. 32. 2 — гортань 3 — трахея 4 — бронхи 5 — легені 6 — альвеоли 7 — кровоносні капіляри 2. 1 — надгортанник 2 — щитоподібний хрящ 3 — голосові зв’язки 4 — голосова щілина 5 — персневидні хрящі П О М ІРКУЙ ТЕ 1. Велика кількість альвеол значно збільшує поверхню газообміну, що сприяє кращому насиченню крові киснем і • інтенсифікації обміну речовин. 2. В підлітковому віці під дією статевих гормонів відбу­ вається інтенсивне зростання гортані, при цьому збільш у­ ється довжина голосових зв’язок, вони стають товстішими. У хлопчиків гортань зростає на 2/3, під кутом, з ’являється кадик, тим часом як у дівчат — всього на 1/3, тому голос чоловіків змінюється сильніше. Самостійна робота БУДОВА І ФУНКЦІЇ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ Частини Органи Будова Функції Повітроносні шляхи 1. Носова порожнина Поділена хряща­ ми на ліву та пра­ ву половинку та верхній, середній та нижній ходи. Покрита слизрвою оболонкою, у верх­ ніх ходах містяться нюхові рецептори. Повітря піді­ грівається, зво­ ложується та о ч и щ а є т ь с я , знезаражуєть­ ся, сприймаєть­ ся запах. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 33. 33. Частини Органи Будова Функції 2.Носоглот­ ка Носова порожнина через хоани зв’язана з глоткою. Основна стінка її складаєть­ ся з м’язів, всере­ дині вкриті слизо­ вою оболонкою. У підслизовому шарі скупчення лімфоїд- ної тканини. Забезпечує про­ ходження пові­ тря до гортані. * 3. Гортань Утворена рухо- мо-спол ученими хрящами і при­ кріпленими до них м’язами і зв’язками. Забезпечує про­ ходження пові­ тря до трахеї, ге­ нерацію звуків, захищає дихаль­ ні шляхи /від по­ трапляння їжі. 4. Трахея Складається з хрящових напів- кілець, сполуче­ них зв’язками. Забезпечує про­ ходження пові­ тря до бронхів. 5. Бронхи Складаються з хря­ щових напівкілець. Поділяясь багато разів утворюють бронхіальне дере­ во. Закінчуються альвеолярними хо­ дами, на стінках яких розташовані альвеоли. Забезпечують транспорт по­ вітря між тра­ хеєю і альве­ олами, беруть участь в термо­ регуляції орга­ нізму. Легені Легені (альвеоли) Права складається з трьох частинок, а ліва — з двох. Вкриті дволист- ковою плеврою/ Утворені легене­ вими пухирцями — альвеолами. Забезпечують газообмін між кров'ю та ат­ мосферою. 167- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 34. 34. П О М ІРКУЙ ТЕ Під час внутрішнього розвитку функцію легень виконує плацента — саме_ через неї, а не через легені у дитини спо­ чатку відбувається газообмін між кровю плоду та матері. Самостійна робота ПРИЙОМИ ШТУЧНОГО ДИХАННЯИ П О М ІРКУЙ ТЕ Потерпілому вдувають відпрацьоване, збагачене вугле­ кислим газом повітря, щоб підвищена концентрація С02 активізувала, збудила дихальний центр потерпілого. Тоді дихальний центр згенерує нервові імпульси до дихальних ш ляхів і потерпілий почне дихати самостійно. Самостійна робота ЗАХВОРЮ ВАННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА Назва за­ хворювання Причини Перебіг Профілактика Грип Потрапляння до дихальної систе­ ми вірусів гри­ пу. Кашель, не­ жить, чхання, підвищена тем­ пература. 1) профілак­ тичне щеплен­ ня; 2) під час епідемії уника­ ти місць вели­ кого скупчення людей; 3)ч вжи­ вати цибулю, часник w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 35. 35. Назва за­ хворювання Причини Перебіг. Профілактика Туберкульоз Потрапляння мі- кробактерії ту­ беркульозної па­ лички. Руйнування тканини ле­ гень або ін­ ших органів. 1) щорічне об­ стеження (ре­ акція . манту, флюорографія) 2) вологу при­ бирання примі­ щення 3) раціональне харчування з до­ статньою кіль­ кістю білків. Дифтерія Потрапляння до організму дифте­ рійних паличок. У р а ж е н н я слизової обо­ лонки горла, загальне отру­ єння організ­ му токсинами бактерій. Профілактичне обов'язкове ще­ плення (вакци­ нація) Риніт Запалення сли­ зової оболонки носової порож­ нини в наслідок п о т р а п л я н н я бактеріальної чи вірусної інфек­ ції, подразливих речовин. Нежить, голо­ вний біль, за- труднене но­ сове дихання. Мінім ізувати контакти з хво­ рими людьми та подразливи­ ми речовинами Бронхіт Запалення брон­ хів, внаслідок інфекційних за­ хворювань або впливу алергенів чи отруйних ре­ човин. Загальне незду­ жання, м’язові болі, нежить, запальні ура­ ження глотки, сильний ка­ шель. Уникати кон­ тактів з хвори­ ми; з алергена­ ми. Одягатися згідно погодних умов, не допус­ кати протягів. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 36. 36. Назва за­ хворювання Причини Перебіг Профілактика Бронхіальна астма Порушення .про­ хідності бронхів внаслідок спаз­ му мускулатури бронхіол, на­ бряку слизової оболонки й за- купорення їх в’язкими виді­ леннями під час розвитку алер­ гічних процесів у бронхах. Напади заду­ хи, затрудне- не дихання, задишка, ка­ шель. Запобігати пе­ реохолоджень, контактів з хворими, ток­ сичними . речо­ винами. Пневмонія Розвиток в леге­ нях запальних процесів, викли­ каних бактерія- ■ми, вірусами під впливом сильного переохолоджен­ ня, значних пси- хо-фізіологічних перевантажень, інтоксикації та інших чинників, що захищають імунітет. Значне під­ вищення тем­ ператури, ка­ шель, болі в боці, дихання поверхневе, прискорене. Запобігати' пе­ реохолоджень, контактів з хворими, ток­ сичними речо­ винами. - ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ 1. Обидві хвороби можуть привести до смерті. Бактерія туберкульозу руйнує тканини легень, а при пневмонії, може розвиватися киснева недостатність. 2. Деякі збудники, такі як паличка Коха, передаються не лише повітряно — крапельним шляхом, але також з час­ точками пилу, тому його треба волого прибирати. 3. П ил містить сйори мікроорганізмів, активні бактерії, ’ частинки злущеного епітелію шкіри та інші речовини, які можуть при потраплянні в організм визвати захворювання чи алергічну реакцію. --------------------------------------- 170-------- :------------------------------- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 37. 37. С ам остій н а робота ДИХАННЯ м о н 1 т Д И ті а л 7к' ш л X н я н я ТсГ л л п л и н С ам остій н а робота ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ г А 3 0 0 Б М І н "а. Т ер м ін и і п он яття ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1. Вдих — входження атмосферного повітря в легені при розширенні грудної клітки, яке призводить до зменшення тиску в ній. Відбувається завдяки скороченню міжреберних м ’язів та діафрагми. 2. Видих — вихід повітря на зовні з легень завдяки змен­ шенню об’єму грудної клітки при розслабленні дихальних м’язів. ’ 3. Внутрішнє дихання — відбувається в клітинах орга- нелах — мітохондріях де за участю* кисню окислюються ор­ ганічні речовини, виділяється енергія, яка накопичується в А ТФ . w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 38. 38. 4. Дихальний центр — розташований в довгастому моз­ ку, збуджується підвищенням концентрації С02, посилає нервові імпульси до дихальних м’ язів під впливом яких, ці м’язи скорочуються. 5. Дихання — сукупність процесів, які забезпечують над­ ходження кисню в організмі, використання його клітинами для окиснення органічних речовин, а також виділення з ор­ ганізму С02. 6. Життєва ємність легень — максимальна кількість повітря, яку можуть видихнути після максимального вдиху. 7. Зовнішнє дихання — включає вентиляцію легень та газообмін між альвеолами та капілярами. 8. Кашель — рефлекторний різкий видих через рот, є за­ хисним механізмом. Виникає при подразненні рецепторів повітряносних шляхів (глотки і нижче). 9. Чхання — рефлекторний різкий видих через ніс при подразненні рецепторів носової порожнини, є захисним ме­ ханізмом. ^ Опорний конспект ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ ПОМІРКУЙТЕ Анаболізм відбувається з речовин, які утворились при ка­ таболізмі і завдяки енергії, яка виділилась при цьому процесі. Самостійна робота ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧОВИН Назва ре­ човини Органічна чи неорга­ нічна Кінцеві продукти розщеплення в кишечнику Значення Вода Неорганічна Без змін 1) універсальний розчинник; 2) бере участь в процесах гідролізу; 3) бере участь в терморе­ гуляції. 172- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 39. 39. Назва ре­ човини Органічна чи неорга­ нічна Кінцеві продукти розщеплення в кишечнику Значення Мінераль­ ні солі Неорганічна Без змін Необхідні для ф о р м у в а н н я мембранного по­ тенціалу, ско­ рочення м'язів, зсідання крові, м і н е р а л і з а ц і ї твердих тканин, перебігу біохіміч­ них процесів. Білки Органічні по­ лімери Амінокислоти Функції: 1) структурна (мембранна та'не мембранні органе- ли); 2) ферментативна; 3) рухова; 4) захисна; 5) регуляторна; 6 )транспортна. Жири Органічна Гліцерин та жир­ ні кислоти Функції: 1) структурна (мембранна); 2) енергетична; 3) терморегуляр- на; 4) захисна. Вуглеводи Органічна Глюкоза Функції: 1) енергетична; 2 )структурна. П О М ІРКУЙ ТЕ Ендогенна вода утворюється внаслідок кисневого окислення органічних речовин. Приклад рівняння окислення глюкози: С6Н 120 6 + 602 = 6С02 + 6Н20 + 38 АТФ . 173 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 40. 40. Самостійна робота ДЖЕРЕЛА І ФУНКЦІЇ ОСНОВНИХ ВІТАМІНІВ Позначення та назви ві­ тамінів Основні дже­ рела Функції Гіпофункція Водорозчинні.• В; тіамін Печінка, зер­ нові, бобові культури, пив­ ні дріжджі Регуляція об­ міну вуглево­ дів, тканевого дихання, обмін жирів, вуглево­ дів, проведення нервових ім­ пульсів. Бері — бері — ураження нер­ вової системи. Затримка росту, параліч кінцівок та дихальних м'язів. В2 ри­ бофлавін Риба, яйця, сир, молоко, зернові, бобові культури, пив­ ні дріжджі Впливає на ЦНС, обмін речовин (ОВР) забезпечує сві­ товий та кольо­ ровий зір. Виразки на сли­ зових оболон­ ках, порушення зору, слабкість, зниження апе­ титу, шелушін- ня шкіри. В6 піри- доксин Пивні дріж­ джі, висівки, зернові, бобо­ ві культури, м'ясо, печінка, яйця, молоко Участь в обмі­ ні амінікислот, білків шкіри, нервової систе­ ми та кровотво­ рення. Дерматити, ане­ мія, судороги, розлад травлен­ ня. В15пан- гамова кислота Свіжі овочі, фрукти Регулює погли­ нання клітина­ ми кисню. Захворювання серцегіо-судин- ної системи. С аскор- б і н о в а кислота Овочі, плоди, фрукти Участь в син­ тезі білків, ор­ ганічної речо­ вини кісток, укріплення су­ дин, підвищен­ ня імунітету. Цинга: кровото­ чать ясна, випа­ дають зуби. Слаб­ кість, в’ялість, втрата супротиву простудним за­ хворюванням. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 41. 41. Позначення та назви ві­ тамінів Основні дже­ рела Функції Гіпофункція Жиророзчинні А рети­ нол Ікра, масло, молоко, морк­ ва, абрикос, кропива, пе­ чінка Участь: 1) в світлосрийнят- тю (входить до родожину); 2) розвиток епіте­ ліальної ткани­ ни. Куряча сліпо­ та — порушен­ ня сумеречного зору, суха шкі­ ра, зниження імунітету. Б каль- и ф е - рол Яєчний жов­ ток, молоч­ ний жир, пе­ чінка риби Бере участь в регуляції об­ міну кальцію. Н е о б х і д н и й для росту 'кіс­ ток та зубів. Рахіт — де­ формація кіс­ ток, порушення нервової СИСТЄт ми — дратли­ вість, слабкість, пітливість. ПОМІРКУЙТЕ 1. В цю пору року низька інсоляція (світловий день корот­ ший). Мало ультрафіолетового випромінювання, яке сприяє синтезу вітаміну Д клітинами шкіри. 2. Найкраще вживати термічно необроблені овочі та фрук­ ти, а при приготуванні їх слід опускати в окріп і варити на невеликому вогні. ^ Самостійна робота ОРГАНИ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ 1 — ротова порожнина; 2 — глотка; 3 — стравохід; 4 — шлунок; 5 — дванадцятипала кишка; 6 — тонкий кишечник; 7 — товстий кишечник; 8 — анальний отвір;. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 42. 42. 9 — сліпа кишка; 10 — апендикс; 11 — привушна спинна залоза; 12 — підв’язкова слинна залоза; 13 — піднижньощелепна слинна залоза; 14 — печінка; 15 — підшлункова залоза. ПО М ІРКУЙ ТЕ 1. Різницею харчування: кишечник тим відносно довший, чим більше рослинної їж і в раціоні. 2. Містить три типа залоз: 1) головні — виділяють фер­ менти; 2) обкладочні — НС1; 3) додаткові — слиз. Слиз ізолює стінки від подразливої дії НС1, яка необхідна для функціональної активності ферментів. 3. Це значно збільшує поверхню, через яку відбувається вмоктування поживних речовин. 4. Якщо винний хвилюється — виділяється адреналін, який зменшує (припиняє) виділення слини, тому сухий рис не змочується слиною і його важко проковтнути. Самостійна робота БУДОВА І ВИДИ ЗУБІВ 1 — емаль; 2 — дентин; 3 — пульта; 4 — цемент; 5 — артерія; 6 — вена; 7 — нерв; 8 — ясна. 2.. Ікла Різці Кутні w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 43. 43. ПОМІРКУЙТЕ 1. Найбільше розвинені різці. Людина — всеїдна, отже різцями відгризає рослинну їж у, а тваринну їж у вживає лише термічно оброблену, тому не потребує великих ікол і кутніх зубів. Навіть треті великі кутні зуби стали рудимен­ тарними, бо втратили своє значення в процесі еволюції. 2. Різці — мають ріжучу поверхню, ними відкусується їжа. Ікла мають загострену конусоподібну поверхню, ними також відкушується їжа. Два малих і три великих кутніх зуба мають горбисту жувальну поверхню. За їх допомогою їжа розвалюється і перетирається. ^ ' Лабораторна робота ТЕМА: ДІЯ ФЕРМЕНТІВ СЛИНИ НА КРОХМАЛЬ № про­ бірки Вміст про­ бірки Темпе­ ратура Хімічна реак­ ція Результат 1 Слина + • крохмаль СО -3 Відбувається розщеплення крохмалю. Розчин не по­ синів. 2 Слина + крохмаль 0° Крохмаль не розщеплюєть­ ся. Розчин 3 йо­ дом став си­ нім. 3 Слина + крохмаль + неї 37° Крохмаль не розщеплюєть­ ся. Розчин з йо­ дом став си­ нім. 4 Слина + білок 37° Реакція не від­ булась. Зміни не спо­ стерігаються. 5 Слина + жир СО Жир та сли­ на розшарува­ лись. Реакції не має. 6 Слина + крохмаль 100° Крохмаль за­ лишився Розчин після охолодження з йодом дав синє забарв­ лення. 177- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 44. 44. ВИСНОВОК: Ферменти слини діють на вуглеводи (крох­ маль). Розщеплення відбувається при температурі тіла (37°С) та не в кислому середовищі. Самостійна робота ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ ТА УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ РЕАКЦІЙ Органи травлен­ ня Функції ор­ ганів Умови протікання ' процесів (кислот­ ність серед­ овища, <;°С) Місце утворення травних ферментів Назва фер­ ментів 1. Ротова п о р о ж - нина Орган смаку і мови. їжа пережовуєть­ ся, змочуєть­ ся і проков­ тується. Тут відбувається перший етап перетравлен­ ня. вуглево­ дів. Слоболуж‘ не серед­ овище, 37°. Слинні за­ лози (3 пари вели­ ких і без­ ліч малих). I Амілаза, п т і а л і н , м а л ь т а за (розщеплю­ ють вугле­ води) II Лізоцим — бактери­ цидний, не ш к о д ж у є мікроорга­ нізми. 2. Ш лу­ нок Перетравлен­ ня білків. 37°, силь­ но кисле середови­ ще, це до­ сягається секрецією хлоридної кислоти. Головні за­ лози слизо­ вої оболон­ ки. Пепсин, ре­ нін, кисла ліпаза — активна до Зх річного віку. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 45. 45. Органи травлен­ ня Функції ор­ ганів Умови протікання процесів (кислот­ ність серед­ овища, І^С) Місце утворення травних ферментів Назва фер­ ментів 3. Тон­ кий ки­ шечник > Емульгуван­ ня жирів, остаточне пе­ ретравлення всіх органіч­ них сполук, всмоктуван­ ня продуктів, що утворили­ ся. 37°, слабо лужне се­ редовище П а н к р е - а т и ч н и й сок утво­ рюється в п і д ш л у н ­ ковій зало­ зі. Слизова о б о л о н к а кишечника секретуює. Т р и п с и н , хіматрип- син, аміло­ за, ліпаза, нуклеази, а м і л а з и , мальтази, с а х а р а з и , лактази. 4. Тов­ стий ки­ шечник Всмоктування води та утво­ рення калових мас. Бакте­ ріальна фло­ ра частково перетравлює целюлозу та синтезує деякі вітаміни: К, групи В. 37°, ней­ тральне. Ферменти не утворю­ ються. П О М ІРК УЙ ТЕ 1. Картопля буде перетравлюватися в кислому середовищі поґано, оскільки ферменти активні в лужному середовищі. 2. При нульовій кислотності шлунка неактивні пепсини, які перетравлюють білки. Допомогти може вживання капсул з кислотою та обмеження білкової їжі. ^ Практична робота ТЕМА: АНТРОПОМЕТРИЧНІ ВИМІРИ 1. Зріст дорівнює 164,5 --- ;--------------- —179------ ------- -------- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 46. 46. М аса тіла 55 З- М асу свого тіла поділіть на зріст у сантиметрах 33,5 г 4. 164,5 — 110 = 54,5 Т А Б Л И Ц Я РОЗМ ІРІВ 2. Параметри (см) д Зріст 164,5 Обхват грудей 88 см Обхват шиї 35 см Обхват талії 70 см Обхват стегон 94 см ВИСНОВОК: Відповідність маси тіла, зросту і розмірам окремих частин тіла свідчить про раціональне харчування: людина вживає саме стільки їжі, стільки необхідно, щоб задовольнити її потреби, насамперед енергетичні та в плас­ тичному матеріалі. Якщо маса надлишкова, то може роз­ витися ожиріння, яке супроводжується порушенням обміну речовин, роботи серцево-судинної системи, опорно-рухової тощо. Оскільки — ожиріння — це хвороба сучасної цивілі­ зації, особливо уважно слід піклуватися про підтримку маси тіла в нормі. Маса тіла нижче норми свідчить або про нестачу пожив­ них речовин в раціоні, або про підвищений обмін речовин. Обидві причини потребують негайної корекції, оскільки та­ кож можуть призвести до хворобливого стану (анемія, по­ рушення імунітету, гіпертіреоз тощо.) w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 47. 47. ^ П р ак ти ч н а робота ТЕМА: АНАЛІЗ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ ЗА ДОБУ ТА ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАМ ІН Д И В ІД У А Л Ь Н И Й ДОБОВИЙ Х А РЧ О В И Й РА Ц ІО Н Ре­ жим харчу­ вання , Назва про­ дуктів Маса про­ дук­ тів, г Енерге­ тична цінність, кДж Склад в продуктах, ' % Відсо­ ток до­ бового раціону біл­ ків жи­ рів вугле­ водів Сніда­ нок М оло­ ко 250 617,5 7 8 11,75 20% Манні крупи 50 716,5 4 0,4 34,85 Сосис­ ки 100 976 12,4 19,4 - Обід К а р ­ топля 250 1422,5 3,25 - 35 50% С в и ­ нина 100 1123 16,5 21,5 - Х л і б п ш е - н и ч - ний 100 838 10,5 1 70,4 С м е ­ тана 100 1038 2,8 3,2 - Буряк 100 536 1,3 - 8 Я б л у ­ ко 100 570 0,4 - 15 Груша 100 315 0,6 - 12 Вече­ ря Х л і б п ш е - н и ч - ний 100 838 . 10,5 1 70,4 30% Масло 50 1600 - 76,4 - Мака­ рони 75 1053,75 7,8 1 52,3 -181 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 48. 48. Ре­ жим харчу­ вання Назва про­ дуктів Маса про­ дук­ тів, г Енерге­ тична цінність, кДж Склад в продуктах, %. Відсо­ ток до­ бового раціону біл­ ків жи­ рів вугле­ водів За­ гальна кіль­ кість 1475 11844,25 77,05 131,9 307,7 100% ВИСНОВОК: Моє харчування значно різноманітніше, оскільки я вживаю і рибу, море продукти, і зелень, і цитру­ сові та банани. Оскільки моя вага в межах норми, то їжею я не зловживаю. Також моє харчування майже відповідає рекомендаціям щодо балансу органічних речовин ( я трохи більше вживаю вуглеводів, оскільки люблю випічку, та тро­ хи менше жирів. Оскільки не люблю жирної їж і). С ам остійна робота ЗАХВОРЮВАННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА Назва за­ хворювання Причини Перебіг Заходи профіт лактики Х а р ч о в і отруєння Вживання не якісної, простро­ ченої їжі, яка зберігалась не в належних міс­ цях. Біль у живо­ ті, блювання, пронос, голо­ вний біль. Вживати лише свіжі та якісні продукти. По- стр а ж д а л о м у дати 1-1,5 л води з розчином калій перманганату або солі і викли­ кати блювоту. С а л ьм о н е ­ льоз Виникає в разі попадання в ор­ ганізм бактерій рода сальмонел від хворих, або носіїв людей, тварин, зараже­ ної їжі. Біль у живо­ ті, блювота, пронос, голо­ вний біль, го­ ловокружін­ ня. В икористову­ вати лише про­ дукти (м’ясо, молоко, яйця), які пройшли са­ нітарний контр­ оль. 182- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 49. 49. Назва за­ хворювання Причини Перебіг Заходи профі­ лактики Ботулізм Виникає при по­ паданні токсина, який виділяє па­ личка ботуліз­ му. Бактерії ін­ фікують м'ясні, овочеві та рибні консерви, соло­ ну, копчену рибу, ковбасу. Біль у жи­ воті, голо­ вокружіння, блювота, за­ кріп, голо­ вний біль, п о р уш ен н я зору, мови, ковтання та дихання. Вживати тільки якісні продук­ ти у відповід­ ності зі строком п р и д а т н о с т і . Дотримування правила збері­ гання та кулі­ нарної обробки продуктів. Холера Виникає при по­ траплянні хо- рерного вібріона через ' молоко, воду, продукти та предмети з якими контактує хворий. Сильний про­ нос, рвота, можливі су­ дороги. Д о т р и м у в а н ­ ня правил осо­ бистої гігієни. Мити та пра­ вильно обробля­ ти їжу. Глистні за­ хворювання Зараження яй­ цями глистів при вживанні немитих овочів та фруктів, недо­ статньо терміч­ но обробленого м'яса та риби, не кип’яченої води 3 водойм, не дотри­ мування особис­ тої гігієни. Нудота, слаб­ кість, болі в шлунку, збільшення температури, біль у м'язах. Мити овочі і фрукти, добре проварювати та прожарювати м'ясо та рибу, кип’ятити воду, дотримуватись г і г і є н і ч н и х норм. П О М ІРКУЙ ТЕ 1. Це безумовний рефлекс, захист від потрапляння не­ їстівного в органи травлення. 2. вони можуть бути уражені бактеріальною чи глістною інфекцією, прострочені або неналежно зберігалися. Ніякої гарантії та сертифікатів якості на стихійних ринках немає. 18а w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 50. 50. С ам остійна робота ГІГІЄНА ТРАВЛЕННЯ Основні правила гігієни травлення Анатомно-фізіологічні обґрунтування 1. Частину їжі слід вживати вареною та смаженою. Термічно оброблена їжі легше пережову­ ється, простіше перетравлюється оскіль­ ки високомолекулярні органічні речови­ ни вже частково зруйновані. 2. Неодмінно слід вживати овочі та фрукти. Овочі та фрукти містять вітаміни, міне­ ральні солі та кислоти, клітковину. Вони сприяють перистальтиці кишечника. 3. Необхідно при­ ймати їжу в той са­ мий час: В цьому випадку виробляється умовний рефлекс і організм заздалегідь виробляє травні соки, що значно покращує засво­ ювання їжі. 4. Шкідливо з’їдати багато їжі за один раз. По-перше: велике навантаження на трав­ ну систему, людина буде відчувати важ­ кість. По-друге: переїдання може сприя­ ти виникненню ожиріння. 5. Не слід примушу­ вати дитину їсти над силу. Коли в крові зменшується кількість по­ живних речовин центр голоду в гіпота­ ламусі сам дає команду і дитина відчує потребу в їжі. 6. Зберігання продук­ тів без холодильника небезпечно. При кімнатній температурі дуже добре розвивається патагенна мікрофлора, яка зіпсує їжу. 7. Під час їжі не можна розмовляти і читати. При розмові їжа може потрапити до гор­ тані (людина поперхнеться), що утруд­ нить дихання. При читанні, можна не по­ мітити кістку, зіпсованість продукту, або з’їсти більше ніж потрібно. 8. Важливо добре пе­ режовувати їжу, їсти повільно. При пережовуванні їжа подрібнюється і змашується слиною, починають перетрав­ люватися вуглеводи. Цей процес не мит­ тєвий, тому їсти треба повільно. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 51. 51. ^ С ам остій н а робота ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ п ш Л' е _а_ н я и к м и н к и л и м п н к п и н л 12 я 10 3 и к С ам остій н а робота ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ т р А В л Е Н н я "а. Т ер м ін и і п он яття ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 1. Анаболізм — сукупність процесів біосинтезу, яку від­ буваються з поглинанням енергії. 2. Всмоктування — процес потрапляння поживних речо­ вин з кишечника в кровоносні (амінокислоти, глюкоза) та лімфатичні (жири) капіляри. 3. їж а — це джерело поживних речовин, енергії, вітамі­ нів та мікроелементів. 4. Катаболізм — сукупність процесів розпаду органіч­ них молекул в організмі. Які супроводжуються виділенням енергії. 5. Обмін речовин — закономірний порядок перетворення речовин і енергії в живих системах. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 52. 52. 6. Пож ивні речовини — забезпечують потреби організму в пластичному матеріалі та енергії. Це білки, жири, вугле­ води, мінеральні солі, вода, вітаміни. 7. Травлення — початковий етап обміну речовин між ор­ ганізмом Та зовнішнім середовищем, який включає подріб­ нення та ферментативну обробку харчових продуктів. 8. Травний канал — починається ротовою порожниною і закінчується анальним отвором. В ньому відбувається трав­ лення їжі. 9. Травні залози — виробляють травні соки, які містять травні ферменти й деякі інші речовини, необхідні для трав­ лення. 10. Ферменти — речовини білкової природи, які приско­ рюють біохімічні процеси в організмі і клітинах. Бувають прості і складні. Складні крім білкової частини (апофермен- та) мають небілкову частину — кофермент. "га. О порний конспект МЕХАНІЗМИ ТЕПЛОРЕГУЛЯЦІЇ П О М ІРКУЙ ТЕ 1. Теплорегуляція — підтримка постійної температури тіла. Вона пов’язана ? двома процесами: 1) теплопродукція — відбувається безупинно, але з різною інтенсивністю в різних органах завдяки катаболізму, 2) тепловіддача здій­ снюється шляхом випромінювання, конвенції та випарову­ вання, також при контакті з більш холодними предметами. 2. Узгоджуються на принципах саморегуляції. Центр тер­ морегуляції знаходиться в гіпоталамусі. До нього від тер- морецепторів, які розташовані в шкірі, дихальних ш ляхах, внутрішніх органах і судинах, приходять імпульси і в за­ лежності від цього збуджується або центр теплопродукції, або тепловіддачі, також беруть участь щитовидна та над­ ниркові залози. • 3. 1) теплопродукцію забезпечують внутрішні органи та скелетна мускулатура. 2) тепловіддачу забезпечують шкіра, органи виділення. 186-------------------------------------------- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org

×