Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9 gdz blr_k-v

22,950 views

Published on

dfgh dsherd her

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

9 gdz blr_k-v

 1. 1. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м ’язової тканин Завдання 2. Вивчення під мікроскопом мікропрепаратів кісткової, хрящової та м’язової тканин ' остеон 9. посмугова м’язова Висновок: кісткова та хрящова тканина відносяться до w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 2. 2. сполучної тканини (клітини розташовані відокремлено, ве­ лика кількість міжклітинної речовини, підвищена регене­ рація), її різновиду — опорної сполучної тканини. Кісткова тканина на третину складається з органічної речовини — білок, осеїн — він зумовлює гнучкість (еластичність), на дві третини з неорганічної речовини (солі Са) — зумовлюють твердість. Кісткова тканини виконує механічну й опорну функцію. Хрящова тканина відзначається пружністю та міцністю (зумовлено великою кількістю хондріна). М ’язова тканина характеризується збудливістю, скорот­ ливістю та еластичністю. Це зумовлюють протофібріли, які містять скоротливі білки: тонкі — актин. Та товсті — мі­ озин. В посмугованій тканині протофіби розташовані па­ ралельно одна одній. Ц я тканина утворює скелетні м’язи. Гладенька м’язова тканина складається з невеликих верете­ ноподібних клітин і знаходиться у внутрішніх органах. К л і­ тини також містять скоротливі білки. Таким чином, ткани­ на — сукупність клітин та між клітинної речовини, схожих за походженням, будовою та функціями. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 Втома при статичному й динамічному навантаженні. Вплив ритму й навантаження на розвиток втоми Завдання 1. Вимірювання швидкості стомлення при ста­ тичному навантаженні Час початку стомлення: 20 секунд. Завдання 2. Вимірювання швидкості стомлення при дина­ мічному навантаженні Навантаження, кг Кількість рухів Час початку стом­ лення, с 1 кг ЗО 180 2 кг 18 100 3 кг 7 35 Завдання 3. Визначення впливу частоти ритму й величини ------------------------:-----------85---------------------------------------- w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 3. 3. навантаження на розвиток стомлення 1. Ритм Кількість рухів Час початку стом­ лення, с Повільний 20 135 Середній 14 90 Швидкий 8 25 2. Вага, кг Кількість рухів Час початку стом­ лення, с 1 15 120 3 9 60 5 3 60 3. Висновок: .При статичному навантаженні стомлення з а ­ ступає дуже швидко, при динамічному навантаженні: чим більше навантаження, тим скоріше стомлюються. При ди­ намічному навантаженні чим вищий ритм, тим скоріша вто­ ма, чим більше навантаження, тим менша працездатність та швидкість втоми. При динамічному навантаженні менше втомлюються, тому що чередуються процеси скорочення та розслаблення м’язів. ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 Будова суглобів. Перша допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи 1 . 1 . ;— суглобова сумка; 2. — кістки, що рухомо з’єднані; 3. — суглобова (синовіальна) рідина; 4. — суглобові поверхні, які вкриті гіаліновим хрящем. 2. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.or
 4. 4. № з/п Назва суглоба Здійснювані рухи . 1 Три осі обертання (плечовий сугйоб) Колоподібні рухи 2 Одна вісь обертання (ліктьовий) Рух в одній площині 3 Дві вісі обертання (променезапястний) Рух можливий в двох пло­ щинах '4 '■ Одна вісь обертання (міжфалонговий) Рух в одній площині Висновок: суглоби — рухоме з’єднання кісток, умож лив­ лює рух організму та окремих його частин. При ушкождені ОРС необхідно: 1 . забезпечити-нерухомість ушкодженої ділянки тіла-за допомогою шин, дощечок або інших твердих предметів; .. 2. забезпечити охолодження ушкодженої ділянки; 3. якщо є кровотеча — зупинити, закрити рану пов’язкою; 4. доставити негайно потерпілого в лікарню. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 Мікроскопічна будова крові людини 3. Кров людини 1 . — еритроцит — без’ядерний, двовгну­ тий диск, червоний; 2. — лейкоци; 3. — ядро. Кров жаби 1 . — еритроцит; 2. — лейкоцит; 3. — ядро. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 5. 5. 4. Ознаки порівняння Еритроцит людини Еритроцит жаби Розмір (і — 7,5 мкм Більш і за розмі­ ром Кількість В 1 мм3 — 4-5 • 10® Менша кількість Наявність ядра Ядро відсутнє Мають ядро б. Висновок: В крові людини міститься значно більша кіль* кість еритроцитів, які меншого розміру. Оскільки рони не мають ядра — то весь внутрішній простір зайнятий гемо­ глобіном. В наслідок такої будови еритроцит людини пере­ носить значно більше кисню. В крові людини і жаби є лейкоцити, які зумовлюють іму-' нітет. ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску Завдання 1. Вимірювання частоти пульсу Частота вашого пульсу становить 70 ударів на хвилину. Завдання 2. Вимірювання артеріального тиску, (робота проводиться в парах) Артеріальний тиск: максимальний 110 мінімальний 70 Висновок: Рух крові забезпечує постачання кисню всі клітинам тіла. Кисень необхідний для метаболізму. При не­ стачі кисню розвивається гіпоксія і ішемія, що небезпеч­ но для здоров’я. Найбільш ефективне киснепостачання при нормальному для певного віку тиску та пульсу. Якпф є відхилення іх потрібно коригувати. Тому необхідно ВМІТЯ визначити свій пульс та артеріальний тиск. * 45 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.or
 6. 6. ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження Стан організму Частота пульсу Артеріальний тиск Спокій 70 ударів/с 110/70 П ісля 20 присідань 120 115/70 П ісля 5-хвилинно- го відпочинку 80 110/70 П ісля фізичних вправ із вагою 100 115/70 П ісля 5-хвилинно- го відпочинку 70 110/70 Висновок: ССС на дозоване навантаження реагує суттє­ вим підвищенням пульсу (ЧСС) та несуттєвим збільшенням A T . При фізичних вправах м’язи потребують більш е кис­ ню (він необхідний для утворення енергії, яка забезпечує м’язове скорочення). Тому при навантаженні нейрон-гумо- ральна регуляція призводить до збільшення інтенсифікації роботи ССС та дихальної системи. ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 Вивчення кровообігу. Зміни в тканинах при порушенні крово­ обігу 1 . — легенева вена; 2. — легенева артерія; 3. — вени великого кола; 4. — праве передсердя; 5. — ліве передсердя; 6. — правий шлуночок; 7. — лівий шлуночок; 8. — артерії великого кола; w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 7. 7. 9. частини тіла; 10. — легені. Ознаки М але коло ' Велике коло Початок кола Правий шлуночок серця Лівий шлуночок серця Судини, до яких кров надходить із серця Легеневі артерії аорта Склад цієї крові Венозна (збагаче­ на вуглекислим газом) Артеріальна (зба­ гачена киснем) Зміна складу кро­ ві й органи, у яких вона відбувається Легені,віддає С02, збагачується 02 Всім частинам тіла віддає 02, зба­ гачується СО, Камера серця, до якої потрапляє кров Ліве передсердя Праве передсердя Висновок: Піднята рука блідність, при терті вуха червоні­ ють. При порушені кровообігу спостерігається охолодження та збліднення ураженої ділянки в наслідок гіпоксії (нестачі кисню, що призводить до ішемії (порушення метаболізму). Якщо не відбулись органічні пошкодження, то при віднов­ ленні кровопостачання неприємні відчуття зникають. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 Дія ферментів слини на крохмаль 3. Колір синє-фіолетовий, а літери — світліше (майже білі). 4. Синє забарвлення крохмалю при контакті з йодом '— якісна реакція на крохмаль. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.or
 8. 8. Висновок: Слина містить ферменти, які починаіють роз­ щеплювати крохмаль (амілази), тому забарвлення зникає. На марлі, де не було літер — крохмаль з І2 утворюють синє забарвлення. Оскільки ферменти — білки, вони активні при нормальній температурі тіла людини (тримали марлю в до­ лонях — гріли). ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 Антропометричні виміри Зріст становить 1,63 м. Маса тіла становить 55 кг. Індекс маси вашого тіла становить 20,7. Висновок: Показник в межах норми але трохи нижче оптимального. Слід більше вживати основних поживних ре­ човин (збільш ити або кількість, або калорійність їж і). ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 Аналіз індивідуального харчування за добу та відповідність його нормам Дівчина 13 років Таблиця індивідуального харчового раціону Режим харчування Меню Енергетична цінність, ккал Перший сніданок Каша гречана 329 яловичина 137 яблуко 46 груша 42 605 Другий сніданок Х ліб пшеничний 220 молоко 58 278 Обід Картопля 347 сосиски 240 масло 74(3 1335 Вечеря Х ліб пшеничний 190 кефір 59 249 91 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 9. 9. Режим харчування Меню Енергетична цінність, ккал Загальна кількість 2467 Висновок: індивідуальний харчовий раціон повинен бути різноманітним, містити всі поживні речовини згідно віко­ вим нормам, мати калорійність, яка забезпечить енергетич­ ні витрати організму. Бажано, щоб їжа не містила ГМО, була вирощена на незабруднених територіях. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 Будова шкіри, нігтя, волосини (макроскопічна і мікроскопічна) 2. ' . А — епідерміс; Б — дерма; В — підшкірна клітковина. 1 . — мертві ороговілі клітини; 2. — живі клітини епідермісу; 3. — нервові закінчення; • 4. — сальна залоза; 5. — потова залоза; 6. — волосина; 7 . — волосяний фолікул; 8. — жирова тканина. 3. ; 1 . — нігтьовий валік; 2. — рогова пластина; ( 3. — вільний край; 4. — корінь нігтя. 4. 1 . — стрижень; 2. — сальна залоза; 3. — м’яз, що підіймає волосся; 92 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.or
 10. 10. 4. — волосяний фолікул; 5. — волосяна цибулина; 6. — корінь; 7. — судини. 5. Висновок: Ш кіра забезпечує зв’язок організму із навко­ лишнім середовищем (має рецептори), захищає внутрішні тканини (в епідермісі клітини прилягають щ ільно одна до одної, є жировий прошарок), шкірне сало (сальні залози) на поверхні створює кисле бактерицидне середовище; є ор­ ганом терморегуляції (виділення поту та зміна діаметру кровоносних судин). ПРАКТИЧНА РОБОТА №7 Вимірювання температури тіла в різних його ділянках (пахво­ ва ямка, ротовий отвір) Час доби Показники термометра Пахова ямка Ротова порожнина Ранок 36,6 36,8 День 36,6 36,8 Вечір 36,7 . 36,9 Висновок: У здорової людини протягом доби підтриму­ ється нормальна температура тіла, яка найнижча вранці, і трохи підвищується в вечорі. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 Будова головного мозку людини (вивчення за муляжами, мо­ делями, пластинчастими препаратами) 1 . ■ 1 . — довгастий мозок; 2. — міст; 3. — середній мозок; 4. — гіпофіз; w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 11. 11. 5. — проміжний мозок; 6. — великі півкулі; 7. — мозочок. Висновок: У головному мозку виділяють: 1) стовбур (до­ вгастий, міст, середній); 2) мозочок; 3) передній мозок (про­ міжний, великі півкулі). Сіра речовина — скупчення тіл нейрспів, утворюють кору півкуль, мозочок та підкоркові ядра. Біла речовина утворена аксонами — це провідні ш ля­ хи. Звивиста будова півкуль дає змогу вмістити в малій за об’ємом порожнині черепа орган з великою поверхнею. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 Визначення акомодації ока, реакціїзіниць на світло Завдання 1. Визначення акомодації ока. 3. Букви здаються розпливчастими. Кришталик стає більш плоским, оскільки людина да­ виться на віддалений предмет. 4. Чітко бачить літери. Кришталик стає більш опуклим, оскільки людина роз­ дивляється близькі предмети. Віддалені предмети (напис на дошці) здається розплив­ частим. Завдання 2. Визначення реакції зіниць на світло. 2- Зіниці маленького діаметру коли людина дивиться на світло (у вікно). Висновок: чим вище освітлення, тим менший діаметр зі­ ниць. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.or
 12. 12. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8 Виявлення сліпої плями на сітківці ока Коли зображення фокусується на сліпій плямі (місце від- ходження зорового нерва — там немає рецепторів) ми його не сприймаємо (не бачимо). 3. Кругляш ки не зникають (або треба перевернути догори ногами зошит). Висновок: Жовта пляма (макула) — центральна, най­ більш чутлива частина сітківки. В центрі є заглиб — цен­ тральна ямка, у якій містяться лиш е колбочки. а) хрестика — на жовту пляму, оскільки об’єкт на яко­ му сфокусований зір фокусується на жовтій плямі - там найбільша кількість фоторецепторів — найкраще бачимо. б ) кружечка — на інші частини сітківки фокусуються об’єкти, на яких не концентруємо зір. Я к розташовані на сіт ківці жовта й сліпа пляма? Жовта пляма розташована навпроти зіниць. Сліпа пляма розташована трохи нижче, зовні від жовтої плями в місті виходу зорового нерву. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9 Вимірювання порога слухової чутливості 2. Завдання 1. Визначення абсолютного порога чутливості (завдання для трьох учнів) № з/п , Відстань, см Праве вухо Ліве вухо 1 6 6 2 5 6 3 5 5 Середнє значення 5,33 5,67 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 13. 13. Висновок: Поріг слухової чутливості індивідуальний для кожної людини, але мало відрізняється тому що будова ана­ лізаторів однакова у представників певного виду. Завдання 2. Демонстрація слухової адаптації (умови досліду аналогічні попереднім) 1. відстань 7 см. 2. відстань 9 см.. Висновок: Поріг слухової чутливості знижується якщо прислухатися до тихих звуків — наступає слухова адапта­ ція. Таким чином тренуючись можна підвищити чутливість рецепторів. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10 . Безумовні й умовні рефлекси людини 1 . Нога розгинається в колінному суглобі. 2. 1 . — рецептор; 2. — чутливий ш лях (відросток чутливого нейрону);- 3. — сіра речовина спинного мозку; 4. — ефекторний нейрон; 5. — м’яз. 4. Очі починають миготіти. 5. Висновок: Людина має безумовні рефлекси (вроджені і одинакові у всіх). На їх основі можуть утворюватися умовні рефлекси. Для цього: 1) безразлічний подразник повинен опережати безумовний, через деякий час безразлічний стає умовним подразником. Якщо його не підтримувати, з часом такий рефлекс згасає. Умовні рефлекси індивідуальні, на­ буті і несталі. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 14. 14. Завдання 1. Слон, дім, машина, книга, щоденник, стіл. Кількість слів, які ви запам’ятали, — 6 слів. Завдання 2. Полічіть кількість правильо відтворених рисунків 4 . Завдання 3. Папір, цукор, доміно, диван, хліб Кількість слів, які ви запам’ятали, -— 5 слів. ЗавДання 4. Дім, ніч, обличчя, квіти, місто, машина Кількість слів, які ви запам’ятали, — 6 слів. Висновок: дослідили слухову, зорову — це образна пам’ять та словесно-логічну пам’ять. Не дуже, оскільки добре розвинена тільки слухова пам’ять. Пам’ять можна розвинути тренуванням. ПРАКТИЧНА РОБОТА №9 Визначення типу темпераменту 1 . 1) 10; 2) 8; 3) 8; 4) 5; 5) 10; 6) 2; 7) 4; 8) 4. 2. М = 20 X = 10 С = 12 Ф = 9. 3. Висновки: Найбільш характерні механічні риси (слабий тип нервової системи). . Я дуже залежу від ставлення та думок про мене оточую­ чих. Важко себе пересилювати, оскільки весь час сумніваюсь в собі. ПРАКТИЧНА РОБОТА №8 Дослідження різних видів пам’яті w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 15. 15. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 Визначення типу темпераменту Диференційно-діагностичний запитальник № з/п Запитання, части­ на «а » Від­ по­ відь Запитання, части­ на «б » Від­ по­ відь 1 доглядати за квіта­ ми Обслуговувати ма­ шини, прилади + 2 Допомагати хворим людям, лікувати їх Складати таблиці, схеми, програми + 3 Визначати якість книжкових ілю ­ страцій, плакатів. + Спостерігати за станом і розвитком рослин 4 Обробляти матеріа­ ли (дерево, ткани­ на, метал) + Доносити товари до споживача (рекла­ мувати, продавати) 5 Обговорювати на- у к о в о - п о п у л я р н і книги, статті. + Обговорювати ху­ дожні книги, п’єси, концерти 6 Вирощувати молод­ няк тварин Тренувати ровес­ ників, молодших товаришів під час виконання якоїсь діяльності (трудо­ вої, навчальної) + 7 Копіювати малюн­ ки, зображення, настроювати му­ зичні інструменти + Управляти ванта­ жопідйомником 8 Повідомляти, пояс­ нювати людям по­ трібні їм відомос­ ті (у довідковому бюро, на екскурсії тощо) Художньо оформ­ ляти виставки, ві­ трини або брати участь у підготовці п’єс, концертів 98 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 16. 16. № з/п Запитання, части­ на «а » Від­ по­ відь Запитання, части­ на «б » Від­ по­ відь 9 Ремонтувати речі, вироби (одяг, тех­ ніку, житло) Ш укати й виправ­ ляти помилки ♦ в текстах, таблицях + 10 Лікувати тварин Виконувати розра­ хунки, обчислення + 11 * Виводити нові сор­ ти рослин К о н с т р у ю в а т и , проектувати нові види промислових виробів (машин, одяг) + •12 Розв’язувати су­ перечки між людь­ ми, переконувати, пояснювати, залу­ чати, карати Розбиратися в схе­ мах, кресленнях, таблицях (переві­ ряти, уточнювати) + ІЗ Працювати в гурт­ ках художньої са­ модіяльності Спостерігати, ви­ вчати життя ж и­ вих організмів + 14 Вивчати, настрою­ вати медичні при­ лади й апарати Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, опіках тощо + 15 Складати точний опис подій, дослі­ джуваних явищ за допомогою вимірю­ вальних приладів + Художньо описува­ ти зображені події, які ви спостерігає­ те або уявляєте 16 Проводити лабора­ торні аналізи в л і­ карні + Приймати, огляда­ ти хворих, розмов­ ляти з ними; при­ значати лікування w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 17. 17. № з/п Запитання, части­ на «а » Від­ по­ відь Запитання, части­ на «б » Від­ по­ відь 17 Фарбувати, розпи­ сувати стіни при­ міщень, поверхні виробів Монтувати будин­ ки, машини + 18 Організувати куль­ тпоходи ровесників або молодших шко­ лярів у театр, му­ зей, на екскурсію + Грати на сцені теа­ тру 19 Виготовляти за креслееннями де­ талі, вироби (ма­ шини, одяг), спору­ джувати будинки + Готувати креслен­ ня, копіювати кар­ ти 20 Боротися з хворо­ бами рослин, ш кід­ никами лісу, саду Працювати на кла­ вішних машинах (телетайп, клавіа­ тура комп’ютера) + Бланк відповідей Людина — природа Бали Людина — людина Людина— знакова система Людина — х у д о жн і й образ 1а 16 + 2а 26 +. . За + 36 4а + 46 5а + ' 56 6а - 76 66 + 96 + 7а + 10а 9а 8а + 106 + 86 11а 116 + 12а 126 + 13а 136 . + 14а 146 н- 15а + 156 16а + 176 • + 166 196 17а' • 20а 19а + 18а + 206 + 186 Бали 2 Бали 5 Бали 4 . Бали 7 Бали 1 w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org
 18. 18. Висновки: Людина — система знаків. Діловодство (секретар), бухгалтер, економіст, банків­ ський службовець, редактор, перекладач, програміст. Так, я мрію навчатися в Х Н УРЕ на програміста. В мене гарні успіхи з математики та інформатики. Бажано, щоб схильність якнайбільше відповідали зді­ бностям та можливостям. Визначити схильність — проана­ лізувати, чи здатні її реалізувати. w w w .4book.org w w w .4book.org w w w .4book.org

×