Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gagawa ang Diyos sa 2013

471 views

Published on

JALM Preaching 01.13.13 | Ptr. Bhong Flores

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gagawa ang Diyos sa 2013

 1. 1. Joel 2: 21-2821Fear not, O land; be glad and rejoice: for the LORD will do great things. 22Be not afraid, ye beasts of the field: for the pastures ofthe wilderness do spring, for the tree beareth her fruit, the fig tree and the vine do yield their strength. 23Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the LORD your God: for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month.
 2. 2. Joel 2 24And the floors shall be full of wheat, and the vats shall overflow with wine and oil. 25And I will restore to you the years that the locusthath eaten, the cankerworm, and the caterpillar, andthe palmerworm, my great army which I sent among you.26And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the LORD your God, that hath dealt wondrously with you: and my people shall never be ashamed.
 3. 3. Joel 2 27And ye shall know that I am in the midst ofIsrael, and that I am the LORD your God, and none else: and my people shall never be ashamed. 28And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit upon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions:
 4. 4. Fear not, O land; be glad and rejoice: for the LORD will do GREAT things. v21…for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to comedown for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month. V.22
 5. 5. And the floors shall be full of wheat, and the vats shall overflow with wine and oil. v24 And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpillar, and the palmerworm, my great army which I sent among you. V.25
 6. 6. And you shall eat in plenty, and be satisfied…v26a… my people shall never be ashamed. V. 26b
 7. 7. And you shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the LORDyour God, and none else: and my people shall never be ashamed. v27 And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spiritupon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions:v28
 8. 8. 2 Sam.6:1-22 1Pagkatapos nito, muling tumawag si David ng mga piling lalaki ng Israel; may 30,000 lahat.2Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale-juda upang KUNIN ang KABAN NG DIYOS na kumakatawan sa luklukan ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. 3Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab doon sa burol at inilulan sa isang bagong kariton na kaagapay ang dalawang anak nito na sina Uza at Ahio;
 9. 9. 2Sam. 6 4si Ahio ay nauuna ng paglakad sa kaban. 5SiDavid at ang buong bayan ng Israel ay sumasayaw sa galak. Silay umaawit sa saliw ng mga alfa, kudyapi, pandereta, castanuelas at pompiyang. 6Nang malapit na sila sa may giikan ni Nacon, natalisod ang mga baka. Para hindi bumagsak ang Kaban ng Tipan, hinawakan ito ni Uza. 7Nagalit si Yahweh at siyay pinarusahan saginawang iyon. Noon diy namatay si Uza sa tabi ng Kaban ng Tipan.
 10. 10. 2SAM.6 9Dahil ditoy natakot si David kay Yahweh. Sinabi niya,"Paano ko iingatan ngayon ang Kaban?" 10Hindi niya ito mapangahasang dalhin sa Lunsod ni David, kayat doon na niya inihatid sa bahay ni Obed-edom na taga-Gat. 11Nanatili roong tatlong buwan ang Kaban at pinagpala ng Diyos si Obed-edom at angkanyang sambahayan. 12May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ng Diyos si Obed-edom. Itoy ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang Kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem.
 11. 11. 2SAM.6 16Nang silay papasok na ng lunsod, si David, na nooy naglululundag at nagsasayaw, ay nadungawan ni Micol na anak ni Saul. Hindi niya ito ikinatuwa20Pag-uwi ni David upang kumustahin ang kanyangsambahayan, sinalubong siya ni Micol. Binati niya siDavid ng ganito: "Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan."
 12. 12. 2SAM. 621Sumagot si David, "Ginawa ko iyan sa harapanni Yahweh dahil sa laki ng kagalakan. Sa halip ng iyong ama at kanyang sambahayan, ako ang pinili niya upang mamahala sa Israel. Patuloyakong magsasayaw upang parangalan si Yahweh 22at gagawa pa nang mas masahol dito. Sa tingin moy hamak ako dahil sa aking ginawa ngunit sa paningin ng mga babaing iyon aymarangal ang ginawa ko." v23Hindi nagdalantao si Micol hanggang sa mamatay.

×