Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La qualitat de la documentacó

481 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La qualitat de la documentacó

 1. 1. LA QUALITAT DE LA DOCUMENTACIO Metodes d’avaluacio de la documentacio clinica
 2. 2. LA QUALITAT DE LA DOCUMENTACIO <ul><li>Un dels mecanismes mes utilitzat i fiable per a l’avaluacio de la documentacio clinica son les enquestes . </li></ul>
 3. 3. LA QUALITAT DE LA DOCUMENTACIO <ul><li>Conceptualment, l’ enquesta pot considerar-se com… </li></ul><ul><li>“ Una tecnica o estrategia entesa com un conjunt de processos necessaris per a obtenir informacio d’una poblacio per mitja d’entrevistes a una mostra representativa”. </li></ul>
 4. 4. LA QUALITAT DE LA DOCUMENTACIO <ul><li>La informacio es recull de forma estructurada tot formulant les mateixes preguntes i en el mateix ordre a cadascun dels enquestats. </li></ul>
 5. 5. LA QUALITAT DE LA DOCUMENTACIO <ul><li>L’enquesta que ens permet avaluar la qualitat de la documentacio sanitaria es tracta d’una enquesta estimativa de la utilitat del document o d’alguns dels items que conte. </li></ul>
 6. 6. LA QUALITAT DE LA DOCUMENTACIO <ul><li>Principales etapas en la elaboración de la encuesta </li></ul><ul><li>Fuente: Cea D´ancona (1998). </li></ul><ul><li>Formulación del problema </li></ul><ul><ul><li>Delimitar las unidades: diseño de la muestra </li></ul></ul><ul><ul><li>Selección del tipo de encuesta:personal, telefónica, postal </li></ul></ul><ul><ul><li>Definición de objetivos </li></ul></ul><ul><ul><li>Revisión bibliográfica </li></ul></ul>
 7. 7. LA QUALITAT DE LA DOCUMENTACIO <ul><li>Recursos y tiempo disponible </li></ul><ul><li>Diseño del cuestionario: </li></ul><ul><li>Administración del cuestionario: trabajo de campo </li></ul><ul><li>Codificación de preguntas ydepuración de cuestionarios </li></ul><ul><li>Procesamiento y análisis de datos </li></ul><ul><li>Redacción del informe </li></ul>
 8. 8. LA QUALITAT DE LA DOCUMENTACIO <ul><li>Existeixen uns criteris basics de formulacio de preguntes, que no son res mes que aplicar-hi el sentit comu: </li></ul><ul><li>Claredat i llenguatge senzill </li></ul><ul><li>Facilitar memoria: preguntes recents </li></ul><ul><li>Evitar calculs </li></ul><ul><li>Preguntes curtes </li></ul>
 9. 9. LA QUALITAT DE LA DOCUMENTACIO <ul><li>Propiciar respostes flexibles i comodes </li></ul><ul><li>No redactar preguntes de forma negativa </li></ul><ul><li>Establir un ordre llogic </li></ul><ul><li>No massa llarga </li></ul>
 10. 10. LA QUALITAT DE LA DOCUMENTACIO <ul><li>Les preguntes formulades poden ser: </li></ul><ul><li>Obertes </li></ul><ul><li>Tancades </li></ul><ul><li>Semiobertes </li></ul><ul><li>Introductives </li></ul><ul><li>En bateria… </li></ul>
 11. 11. LA QUALITAT DE LA DOCUMENTACIO <ul><li>Com a norma general podem distingir 5 tipus d’enquestes: </li></ul><ul><li>Personal </li></ul><ul><li>Telefonica </li></ul><ul><li>Per correu </li></ul><ul><li>Omnibus </li></ul><ul><li>Enquesta panel </li></ul>
 12. 12. LA QUALITAT DE LA DOCUMENTACIO <ul><li>Fes una taula comparativa dels 3 primers tipus d’enquestes. Fes-ho per mitja d’una taula, tot incloent els seguents items i una escala d’intensitat: </li></ul>Libertad de expresión Influencia entrevistador Complejidad Claridad Coste Tiempo Participación *** Muy elevado ** Elevado * Algo - Inexistente

×