w 5 dH *Ç 5O1ÏUÂ_Ç 5 dA*Ç t Çu w ÃÇ ÊUÁuF*ÇWO1ÏUÂ_Ç WFÄUÇ W Çu à rNÄÇb Ç w W˘u H*Ç ÓbIÃÇ WFÄU          ™     ...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ               w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−ÄÆW(U W½U³²Ý« ©±∑≤® lłd²Ý«Ë ¨©≤∞≤ ® r¼œbŽ mÃU³Ã«Ë ...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ          w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë    WO1...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−ÄAbstract  This study aims to identify the diffic...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ            w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë   ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−ÄW?O?ŽU?L?²?łô« W?H? ?K?H?ë l?Ä W?O?A?L?²?Ä W?O?L...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ              w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−ÄÈu² * UF³ð UOÓUMð WO1œUÂ_« WЫu³Ã« «b ²Ý«  UÁuF...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ              w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë  ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä                         ...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ             w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë  ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä«b ²Ýô« WOHO vKŽ V¹—b²Ã«Ë ¨wLKFë ÂbI²Ã« WFÐU²Ä...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ              w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä                         ...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ              w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë  ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−ÄW³KDÃ«Ë 5 dA*« Ê√ vÃ≈ t²ÃUÝ— w  ôUBðô«Ë  UÄuKF*« ...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ               w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä                         ...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ            w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë   ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä                         ...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ            w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë   ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä                         ...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ          w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë    WO1...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä                       öJA*«...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ              w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−ÄŸö?Þö?à ×U)« vÃ≈ WOLKŽ  U¦FÐ w t²Â—UAÄ sŽ W&UMë...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ              w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä   ÆÁcOHM²Ð nKJ*« w1œUÂ_« qLFë Âb ð  UÄ«e²Ã«Ë...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ             w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë   ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä                         ...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ            w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë   ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä©WDÝu²Ä® X½U WOB Aë  UÁuF*« ‰U−Ä vKŽ WI «u*« Wł...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ            w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë    ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä                         ...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ             w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë   ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä                         ...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ             w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë   ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä                         ...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ            w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë   ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä                         ...
q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ            w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë   ...
≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−ĨWÐUŁùU UNÄb ² ¹ w²Ã« qzUÝuÃ«Ë tOÝ˃dÄ vKŽ d¹b*«...
Palestin 2006
Palestin 2006
Palestin 2006
Palestin 2006
Palestin 2006
Palestin 2006
Palestin 2006
Palestin 2006
Palestin 2006
Palestin 2006
Palestin 2006
Palestin 2006
Palestin 2006
Palestin 2006
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Palestin 2006

1,160 views

Published on

Publication in Arabic language

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,160
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Palestin 2006

 1. 1. w 5 dH *Ç 5O1ÏUÂ_Ç 5 dA*Ç t Çu w ÃÇ ÊUÁuF*ÇWO1ÏUÂ_Ç WFÄUÇ W Çu à rNÄÇb Ç w W˘u H*Ç ÓbIÃÇ WFÄU ™ q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ ™™ q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*« ÆWŠu²H*« ”bIë WFÄUł Ø wÝ«—bë U×¹—√ eÂdÄ d¹bÄ ™ WŠu²H*« ”bIë WFÄUł ØWOLOKF²Ã« …dO³Ã«Ë tKë «— WIDMÄ ¨⁄dH²Ä w1œUÂ√ ·dAÄ ™™ ±±
 2. 2. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WÝ«—bë h KÄÊuždH²*« ÊuO1œUÂ_« Êu dA*« UNNł«u¹ w²Ã«  UÐuFBë vKŽ ·uÁuë vÃ≈ WÝ«—bë X b¼sŽ XÐUł√ËÆWO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« sÄ b% w²Ã«Ë WŠu²H*« ”bIë WFÄUł w ≠∫WOðü« WK¾Ý_«b?% w?²?Ã«Ë WŠu²H*« ”bIë WFÄUł w ÊuO1œUÂ_« Êu dA*« UNNł«u¹ w²Ã«  UÐuFBë UÄ ø WO1œUÂ_« WЫu³Kà rNÄ«b ²Ý« sÄ ∫WOÃU²Ã« WOŽdHë WK¾Ý_« ‰«R ë sŽ o¦³½«Ë”b?I?ë W?F?ÄU?ł w? Êu?žd?H?²?*« ÊuO1œUÂ_« Êu dA*« UNNł«u¹ w²Ã« W¹—«œù«  UÐuFBë UÄ ™ øWŠu²H*« ø WOMHë  UÐuFBë UÄ ™ ø WOMI²Ã«  UÐuFBë UÄ ™ ø WOB Aë  UÐuFBë UÄ ™ ø W¹œU*«  UÐuFBë UÄ ™ ø WOF «bë …—UŁSÐ WIKF²*«  UÐuFBë UÄ ™ ø WOMN*« WOLM²ÃUÐ WIKF²*«  UÐuFBë UÄ ™ ø ‰UBðôUÐ WIKF²*«  UÐuFBë UÄ ™UN²ÐuF Wł—œ Èu² * UF³ð UOÓUMð WO1œUÂ_« WЫu³Ã« «b ²Ý«  UÐuF  ôU−Ä VOðdð UÄ øWOKJëøUOÓUMð W³ðdÄ WO1œUÂ_« WЫu³Ã« «b ²Ý«  UÐuF  ôU−Ä sÄ ‰U−Ä qJà WÐuF vKŽ√ UÄr?N?¹b?ŽU? ?ÄË W?O?Ý«—b?ë e?«d?*«Ë W?O?L?O?K?F?²?ë o?ÞUM*« Íd¹bÄ sÄ WÝ«—bë lL²−Ä ÊuJðËW?H?C?ë ®5D K w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł w 5ždH²*« 5 dA*« Ë 5¹—«œù«Ë 5O1œUÂ_« ±≤
 3. 3. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−ÄÆW(U W½U³²Ý« ©±∑≤® lłd²Ý«Ë ¨©≤∞≤ ® r¼œbŽ mÃU³Ã«Ë ≤∞∞µ wÝ«—bë ÂUFë w ©WOÐdG뻜_« vKŽ s¹bL²FÄ ULNO HMÐ U¼«—uÞ t½U³²Ý« «b ²ÝUÐ ÊU¦ŠU³Ã« ÂUÁ ·«b¼_« oOIײÃËsÄ bÂQ²Ã« bFÐ Æ ôU−Ä©∏® vKŽ WŽ“uÄ …dI ©∂∏ ® vKŽ XKL²ý«Ë ¨Ÿu{u*« w ÍuÐd²Ã« ÆUNðU³ŁË UNÁb¨b?¹U?×?Ä ¨o? «Ë√ ¨…bAÐ o «Ë√® WÐUłûà  U¹u² Ä W Lš vKŽ W½U³²Ýô« rKÝ qL²ý«Ë…dI qJà W¹u¾*« V MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« ÊU¦ŠU³Ã« Âb ²Ý«Ë ¨©…bAÐ ÷—UŽ√ ¨÷—UŽ√ÆUN²K¾Ý√ sŽ WÐUłûà  ôU:« qJà WOKJë Wł—bÃ«Ë UNðôU−Ä sÄ ‰U−Ä qJà WOKJë Wł—bëËW?O?L?M²Ã«Ë WOF «bÃUÐ oKF²ð  UÐuF Ë WOMIðË W¹—«œ≈  UÐuF œułË vÃ≈ ÊU¦ŠU³Ã« q uðË ÆWO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« sÄ b%Ë 5 dA*« tł«uð WOM  UÐuF Ë WOMN*« Æ UO u²Ã« sÄ œbFÐ UN−zU²½ ¡u{ w WÝ«—bë XłdšË ™ ±≥
 4. 4. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUłwere submitted. To realize the aims, the researchers used the questionnaire that theyproduced by themselves after making sure of its validity and reliability,depending on the literature in this field. The questionnaire consists of (68) items distributed amongst (8) fields,and the answer scale includes (5) answer levels: ( strongly agree/ agree/neutral / oppose / strongly oppose). To find answers for the questions, the researchers calculated the meanand percentage for each item, the total grade for each of its aspects and thetotal grade for all aspects. The researchers concluded that there existed some administrative andtechnical difficulties as well as problems related to motivation and careerdevelopment . These difficulties negatively affect the academic supervisors use of theacademic portal. Finally, the study arrived at a number of recommendationsin the light of the findings obtained. ±¥
 5. 5. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−ÄAbstract This study aims to identify the difficulties that the full- time academicsupervisors at Al- Quds Open University encounter and which might impairtheir use of the university academic portal. The main question the study attempts to answer is: What are the difficulties which the full-time academic supervisors faceand which hinder their use of the academic portal? This question entails some other related questions: - What are the technical difficulties? - What are the personal difficulties? - What are the financial difficulties? - What are the difficulties related to motivation? - What are the difficulties related to career development? - What are the difficulties related to communication? - How can the instances of these difficulties be arranged in a top-down manner according to their total difficulty level? - What is the highest level difficulty for each instance of those related toproblems in using the academic portal and arranged also in a top- down manner? The study population consists of the directors of the educational districtsand centers, their academic and administrative assistants and all the full-time academic supervisors at Al-Quds Open University in Palestine ( WestBank) during the year 2004/2005. Each one was asked to respond to aquestionnaire. Out of (202) being their total, (172) filled questionnaire forms ±µ
 6. 6. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł ≠∫WÄbI*«o¹dÞ sF UOI √ UÄ√ ¨UOÝ√—Ë UOI √ WOLOKF²Ã« WOKLFë 5 ײà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł vF ð5 dA*« œbŽË wFÄU« rOKF²ÃUÐ ‚UײÃô« ’d Ë WOÝ«—bë e«d*«Ë WOLOKF²Ã« oÞUM*« œbŽ …œU¹“5 dA*«  U¹UH l — o¹dÞ sF UOÝ√— UÄ√Ë Æ‰U:« «c¼ w 5KÄUFÃ«Ë 5¹—«œù«Ë 5O1œUÂ_«…b¹bł W¹d¹uDð WOMIð l¹—UAÄË ZÄ«dÐ ‰Ušœ≈Ë qO¼Q²Ã«Ë V¹—b²ÃUÐ W³KDÃ«Ë 5KÄUFÃ«Ë 5¹—«œù«Ë Æq³Á sÄ WOFÄU« WŠU ë U¼bNFð rÃeOÂd²Ã« ÊS ¨WOÃuLAÃ«Ë ÂuLFÃUÐ nB²¹ wMI²Ã«Ë ÍuÐd²Ã« d¹uD²Ã« ŸËdAÄ ÊQÐ ÊU1ù« lÄËW?F?ÄU?ł U?N²M³ð w²Ã« W¹œU¹dë l¹—UA*« bŠ√ UN²HBÐ WO1œUÂ_« WЫu³Ã« vKŽ U³BMÄ ÊuJOÝ d³Â_«—u?N?L?ł t?ł«u?ð w²Ã«  UÁuF*« vKŽ ·uÁuë wŽb² ¹ U2 …dOš_« W³I(« w WŠu²H*« ”bIë UÄb)« sÄ …œUH²Ýô«Ë …b¹b« WOMI²Ã« Ác¼ lÄ qÄUF²Kà WÄ“öë  «—UN*« „ö²Ä« w 5 dA*«w?L?M?ð W?OKLŽ WO−NMÄ rOLBðË ¨rNMÂUÄ√ nK² Ä w W³KDÃ«Ë 5 dALKà UNÄbIð w²Ã« WŽuM²*«WЫu³Ã«  błË w²Ã« ·«b¼_« oOI% vKŽ …—œUÁË WLŽ«œË …dŁRÄ WOÐU−¹≈  U¼U&« ·dA*« bMŽÍuÐd²Ã« lÁ«uÃUÐ ÷uNMë vÃ≈ WOÄ«dë UNDDšË WFÄU« …—«œ≈ ÕuLÞ WO³KðË ¨WNł sÄ UNKł√ sÄ ÆÈdš√ WNł sÄ …d UF*«Ë WÃU _« lÄ r− M*« `O×Bë Á—U Ä w tF{ËË wMOD KHëWŠu²H*« ”bIë WFÄUł WÝUOÝ t−²ð XÁËË bNł qÁQÐ ZzU²Më qC √ vÃ≈ ‰u uë ÊULCÃËdO u²Ã W¦¹b(« ‰UBðô« qzUÝËË X½d²½ô«Ë »uÝU(UÐ WK¦L²*« WHK²<«  UOMI²Ã« —UL¦²Ý« u×½nK² Ä w rNKLŽ w rNMOF¹ UÄ q vKŽ ŸöÞô« W³KDÃ«Ë 5 dA*« vKŽ qN ð w²Ã«  UÄb)« ÆWŠu²H*« ”bIë WFÄUł UN−N²Mð w²Ã« bFÐ sŽ rOKF²Ã« WÝUOÝ lÄ UOA9 ¨r¼œułË sÂUÄ√ «d?OG²Ã« sÄ WKLł  bNý bÁ ÊdIë «c¼ sÄ …dOš_« …d²Hë Ê√ ©±ππ∂® ÁËd uÐ√ Èd¹ËtOKŽ VKDë …œU¹eÐ rOKF²Ã« vKŽ X JF½« ¨W¹uÐd²Ã«Ë WOłuÃuMJ²Ã«Ë WOŽUL²łô«Ë W¹œUB²Áô«t?−?¼U?M?ÄË t? «b?¼√ Y?OŠ sÄ ÍuÐd²Ã« qLFë  öšbÄ vKŽ  dŁQ ¨tO  UBB ²Ã« ŸuMðËq?LFë  Ułd Ä r¼√ ÍdA³Ã« dBMFë ÊuJÃÆW¹dA³Ã«Ë W¹œU*« tðU½UJÄ≈Ë tO qLFë VOÃUÝ√ËUN−N²Mð w²Ã«  UÝUO ë ÊS ¨U¼—uDðË W ÝRÄ Í√ uLMà wIOI(« ‰U*« ”√— d³²F¹ Ícë ÍuÐd²Ã«VKD²ð ¨WKÄUAë WOLM²Ã« w WGÃUÐ WOL¼√ UNà w²Ã«Ë WKÄUFë ÈuIë sÄ UNðUłUO²Š« WNł«u* ‰ËbëUNðöšbÄ 5 ײà WOLOKF²Ã« WOKLFKà WOKJë œUFÐ_« W¹ƒ— vKŽ …—bIë UN¹bÃË …dŁRÄ W¹uÐdð …œUOÁ ±∂
 7. 7. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−ÄW?O?ŽU?L?²?łô« W?H? ?K?H?ë l?Ä W?O?A?L?²?Ä W?O?L?O?K?F?²Ã« …—«œù« ÊuJð Ê√ VKD²¹ «c¼Ë ÆUNðUłd ÄË…—bIÃ«Ë WÂd(« w W½Ëd*UÐ r ²ð Ê√Ë ¨WO*UFë  «—uD²Ã«Ë WÃËbKà WÄUFë WO UI¦Ã«Ë WOÝUO ëËoIײ¹ ô «c¼Ë ¨WOKŽUHÃ«Ë …¡UHJÃUÐ e¹UL²ðË ¨tðUOC²IÄË nÁu*«  U³KD²Ä V ×Ð nOJ²Ã« vKŽ·«b?¼_« o?O?I?% w? e?O?L?²?Ã«Ë ¨UNà WŠU²*« W¹dA³Ã«Ë W¹œU*« UNðU½UJÄù q¦Ä_« «b ²ÝôUÐ ô≈ ÆUNMÄ …Ušu²*«W?Šu²H*« ”bIë WFÄUł w W¹—«œù«Ë WO1œUÂ_« …dO *« w q U(« l¹d ë —uD²Kà «dE½Ë ÎYO×Ð 5Ý—«bë œ«bŽ√ …œU¹eà ¨tł—UšË t{dŽË sÞuë ‰uÞ w lÝ«uë U¼—UA²½«Ë UNFÝu²Ãs?Ä b?Ð ö? ¨5?D? ?K? w wÃUFë rOKF²Ã« W³KÞ sÄ •¥∞ w?ëu?Š V?Žu?²? ð WFÄU« X׳ √WOÝ«—bë e«d*« œbŽ …œU¹“ w œdD*« —uD²Ã« «c¼ W³Â«u* UNLŽb¹ UÄ Ë√ w½Ëd²JÃ≈ rOKFð W¾OÐ œU−¹≈ ÆpÖ vKŽ W³ðd²*«  UłUO²Šô« WO³KðË 5Ý—«bë˔—«œ qJà W¾O³Ã« Ác¼ dO uð qł√ sÄ ·bNë «c¼ oOIײà q³ ë l$√ WÝ«—œ sÄ bÐ ô ÊUÂË—UA²½ô« V³ Ð ©WO1œUÂ_« WЫu³Ã«® XOLÝ X½d²½ô« vKŽ WЫuÐ ¡UMÐ q³ ë Ác¼ sÄË ¨·dAÄËs?Ä œb?Ž d?³?Â_ …b?zU?H?ë o?O?I?% l?Ä U?O?³? ?½ W?H?KJ²Ã« ÷UH ½«Ë X½d²½ô« «b ²Ý« w lÝ«uë Æ5Äb ² *«s?Ä l?Áu?*« d?z«“ Ë√ Âb? ?²? LKà WO uBš tðUOÞ w qL×¹ 5FÄ lÁuÄ sŽ …—U³Ž WЫu³Ã«ËË√  UÄuKF*« iFÐ ÷«dF²Ý« sÄ Âb ² *« sJL²¹ YOŠ ¨tà WÄbI*«  UÄuKF*« WFO³Þ YOŠsÄ bÂQ²Ã« WOKLFÐ lÁu*« ÂuI¹ jI tB ð  UÄuKFÄ vÃ≈ ‰u uë t²ÃËU×Ä bMŽË ¨ U×HBë Æ UÄuKF*« Ác¼ tzUDŽ≈ q³Á t²¹u¼w½Ëd²JÃô« rKF²Ã« W¾OÐ rŽœ u¼ X½d²½ô« vKŽ WO1œUÂ_« WFÄU« WЫuÐ ¡UMÐ sÄ dšü« ·bNëËd?z«ËœË 5?O?1œU?Â√ 5? d?A?ÄË 5?Ý—«œ s?Ä W?F?ÄU?« w?  U?¾?H?ë n?K?² Ä 5Ð q «u²Ã« …œU¹“ËÍ√ ÂU?E?M?ë l?M?1 Y?O?×Ð ¨ÊUÄ_«Ë W¹d ë wKÄUŽ sÄ WO1œUÂ_« WЫu³Ã« ÂUE½ Ád u¹ U* ¨ÂU Á√ËÂU?E?M?ë `?O?²?¹ U?L? ¨d?š¬ Âb? ?²? ?0 W? U?)«  U?½UO³Ã«Ë  UÄuKF*« vÃ≈ ‰u uë sÄ Âb ² Ä—Ëd*« WLKÂË Âb ² *« rÝô t²ÐU²Â ‰öš sÄ tB ð w²Ã«  UÄuKF*« vÃ≈ ‰ušbë Âb ² LKÃ≤∞∞µ ¨W?Šu?²?H*« ”bIë WFÄUł WÃUÝ—®ÆÂUEMë tà UN×M1 w²Ã«  UOŠöBë o Ë tÐ W U)« ©≤π’∫ ±∑
 8. 8. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł ∫WÝ«—bë WKJAÄU?³?¹—b?ðË U?I?³? ?Ä «œ«b?Ž≈ V?K?D?²?¹ U œU¼ UOMIðË UO1œUÂ√Ë U¹—«œ≈ ö?L?Ž W?O?1œU?Â_« WЫu³Ã« bFð ΠU?¹b?×?²?ë s?Ä W?K?L?ł W?N?ł«u?* ¨d?J? ‰U?L?Ž≈Ë ¨…d?O?³? œu?N?ł ‰c?Ð v?Ã≈ ÃU?²?×?¹Ë¨«dL² ÄW?O?L?M?²?Ã«Ë W?O?F? «bÃUÐ WIKF²Ä Èdš√Ë W¹œU*«Ë WOB AÃ«Ë WOMHÃ«Ë WOMI²Ã«Ë W¹—«œù«  öJA*«Ë…œUH²Ýô«Ë WO1œUÂ_« WЫu³Kà q¦Ä_« «b ²Ýô« œËœdÄ sÄ b(« UN½Qý sÄ w²Ã« ‰UBðô«Ë WOMN*«5 dA*«Ë 5¹—«œù« W UÂË 5Ý—«bë —uNL UNÄbIð w²Ã«  öON ²Ã«Ë UNðUÄbšË UNðU¹u²×Ä sÄ ÆWŠu²H*« ”bIë WFÄUł w 5KÄUFÃ«Ë 5ždH²*« dOžË 5ždH²*«…—b?Á s?Ä b?% w?²?ë  U?Áu?F?L?K?à W?O½«bO*« 5¦ŠU³Ã« WFÐU²Ä ‰öš sÄË o³Ý UÄ vÃ≈ «œUM²Ý«ËU?N?²?L?E?½√Ë W?O?1œU?Â_« WЫu³Ã«  UÄbš sÄ WÃuÄQ*«Ë vK¦*« …œUH²Ýô« vKŽ 5O1œUÂ_« 5 dA*«UNNł«u¹ w²Ã«  UÁuF*« vKŽ ·uÁuë ·bNÐ Y׳ë «c¼ ¡Uł bI ¨÷«dž_« …œbF²*« WOŽdHëUNMÄ b(« Ë√ UNO öðË UN²Ã«“≈ vKŽ qLFKà WO1œUÂ_« WЫu³Ã« «b ²Ý« bMŽ ÊuO1œUÂ_« Êu dA*«5?KÄUFë —uNL UNÄbIð w²Ã« WL«  UÄb)« sÄ ÈuBIë …œUH²Ýô«Ë bN«Ë XÁuë dO u²Ã Ær¼œułË sÂUÄ√Ë rNFÁ«uÄ nK² Ä w ∫ WÝ«—bë WK¾Ý√ ∫wðü« fOzdë ‰«R ë w WÝ«—bë WKJAÄ  œbŠ”b?I?ë W?F?ÄUł w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*« UÄ ∫‰Ë_« ‰«R ë Ʊ ÆøWO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ∫WOðü« WOŽdHë WK¾Ý_« oÐU ë ‰«R ë sÄ o¦³½«Ë ø W¹—«œù«  UÁuF*« UÄ ™ ø WOMHë  UÁuF*« UÄ ™ ø WOMI²Ã«  UÁuF*« UÄ ™ ø WOB Aë  UÁuF*« UÄ ™ ø W¹œU*«  UÁuF*« UÄ ™ ø WOF «bë …—UŁSÐ WIKF²*«  UÁuF*« UÄ ™ ø WOMN*« WOLM²ÃUÐ WIKF²*«  UÁuF*« UÄ ™ ø ‰UBðôUÐ WIKF²*«  UÁuF*« UÄ ™ ±∏
 9. 9. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−ÄÈu² * UF³ð UOÓUMð WO1œUÂ_« WЫu³Ã« «b ²Ý«  UÁuFÄ  ôU−Ä VOðdð UÄ ∫ w½U¦Ã« ‰«R ë Æ≤ øWOKJë UN²ÐuF Wł—œWO1œUÂ_« WЫu³Ã« «b ²Ý«  UÁuFÄ  ôU−Ä sÄ ‰U−Ä qJà —UOFÄ vKŽ√ UÄ ∫YÃU¦Ã« ‰«R ë Æ≥ ÆøUN²ÐuF Wł—œ Èu² * UF³ð UOÓUMð W³ðdÄ ∫WÝ«—bë WOL¼√ ∫wðQ¹ U2 UN²OL¼√ WÝ«—bë Ác¼ bL² ðU?N?Äb?I?ð w?²?ë  U?Äb)«Ë  öON ²Ã« YOŠ sÄ WO1œUÂ_« WЫu³Ã« t³FKð Ícë —Ëbë WOL¼√ Ʊ Æs¹bOH² LKÔbIë WFÄUł w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*« WFO³Þ vKŽ ·dF²Ã« Æ≤ Æ WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« bMŽ UN²OŽu½Ë WŠu²H*«WNł«u*  UOÃü«Ë jD)« l{uà WFÄU« …—«œ≈ w ÊuÃu¾ *« UNMÄ lH²M¹ bÁ  UO u²Ð ÃËd)« Æ≥ ÆUNÄ«b ²Ý« WOKŽU …œU¹eà ÊUJÄù« —bÁ UNMÄ qOKI²Ã«Ë UNKŠË  UÁuF*«Ë Ác¼W?³?K?D?Ã«Ë 5? dA*«Ë 5¹—«œù«Ë 5Ãu¾ *« vKŽ WÝ«—bë Ác¼ sÄ œuFð w²Ã« WFÁu²*« WFHM*« Æ¥ Æ© ÂUŽ qJAÐ W¹uÐd²Ã« WOKLFë Í√®ÆWFÄU« w 5KÄUFÃ«Ë ÆW U UNO³ ²M* WFÄU« UNÄbIð w²Ã« WOMI²Ã« ZÄ«d³Ã« «b ²Ý« qOFHð w WL¼U *« Ƶ ÆW U s¹bOH² LKà WЫu³Kà q¦Ä_« «b ²Ýô«  «—UNÄ 5 % w …bŽU *UÐ qÄ_« Æ∂Z?Ä«d?³Ã«Ë jD)« l{Ë vKŽ 5LzUIKà W¹ƒdë Õu{Ë sÄ b¹eð WFł«— W¹cGð vÃ≈ ‰u uë Æ∑ ÆWŠu²H*« ”bIë WFÄUł w W¹d¹uD²Ã« ≠∫WÝ«—bë ·«b¼√WŠu²H*« ”bIë WFÄUł w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*« vKŽ ·dF²Ã« Ʊ ÆWO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w ÆUN²OL¼_ UF³ð WÝ«—bë  ôU−Ä  UÁuFÄ WÐuF Wł—œ Èu² Ä vKŽ ·dF²Ã« Æ≤ ÆWÝ«—bë  UÁuFÄ  ôU−Ä sÄ ‰U−Ä qJà —UOFÄ vKŽ√ vKŽ ·dF²Ã« Æ≥ÆUNðbŠ sÄ qOKI²Ã«Ë  UÁuF*« qOÃcð UNÐ sJ1 w²Ã«  UOÃü«Ë ‰uK(« l{Ë w ÂUNÝù« Æ¥UNNł«u¹ w²Ã«  UÁuF*« sŽ WO1œUÂ_« WЫu³Ã« vKŽ 5LzUIÃ«Ë 5OMFLKà WFł«— W¹cGð .bIð Ƶ ±π
 10. 10. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUłWOK³I² *«  UÁuF*« WNł«u* ÍbB²Ã« UN½Qý sÄ w²Ã« jD)« œ«bŽ≈ vKŽ rNðbŽU * Êu dA*« ÆUNŁËb×Ð Q³M²*«Ë WFÁu²*«s?Ä b?¹e?ð  U?O?Ã¬Ë  «—u?Bð l{Ë w bOHð Ê√ sJ1  UO uðË  UŠd²IÄ vÃ≈ q u²Ã«Æ Æ∂ ÆUNðUÄbš sÄ vK¦*« …œUH²Ýô«Ë WO1œUÂ_« WЫu³Ã« «b ²Ý« qOFHð ∫WOz«dłù«  UH¹dF²Ã« ÆWO1œUÂ_« WЫu³Ã«Ë ¨ UÐuFBKà WOðü«  UH¹dF²Ã« WÝ«—bë XM³ð UÁuF*«Ë W¹œU*«Ë WOB AÃ«Ë WOMI²Ã«Ë WOMHÃ«Ë W¹—«œù«  UÁuF*« WŽuL−Ä w¼ ∫ UÁuF*« ™vK¦*« …œUH²Ýô« ÊËœ ‰u% w²Ã« ‰UBðô«  UÐuF Ë WOMN*« WOLM²Ã«Ë WOF «bë …—UŁSÐ WIKF²*«WŠu²H*« ”bIë WFÄUł w 5ždH²*« 5 dA*« —uNLł q³Á sÄ dL² *«Ë ‰uÄQ*« «b ²Ýô«Ë Æ WŽuM²*« UN²LE½√Ë UNðUÄbš sÄ ÈuBIë …œUH²Ýöà WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³ÃW?Šu?²?H?*« ”b?I?ë WFÄUł WNł«Ë q¦1 Ícë wMI²Ã« ŸËdA*« pÖ w¼ ∫W?O?1œUÂ_« WЫu³Ã« ™w³ ²M* WHK²<«  öON ²Ã«Ë WŽuM²*«  UÄb)« sÄ b¹bFë .bIð ·bNÐ X½d²½ô« WJ³ý vKŽ…d?O?³?J?ë ¡U?³?Ž_« s?Ä b?×?K?à ¨r¼dOžË 5KÄUŽË W³KÞË 5 dAÄË 5¹—«œ≈ sÄ W U WFÄU« Æ5KÄUFÃ«Ë 5 dA*«Ë 5Ý—«bë œ«bŽ√ w …dO³Jë …œU¹eë sŽ W&UMÃ«Ë qLFKà ∫WÝ«—bë œËbŠW?Šu?²?H?*« ”b?I?ë W?F?ÄU? W?F?ÐU?²?ë WOÝ«—bë e«d*«Ë WOLOKF²Ã« oÞUM*« ∫W?O?½UJ*« œËb(« Ʊ Æ©±µ®U¼œbŽË ≤∞∞µÂUFë w ©WOÐdGë WHCë® 5D K  UE U×Ä lOLł w …dA²M*«Ë ÆÂ≤∞∞µØ∏Ø≥±Ë Â≤∞∞µØ∂ر 5Ð UÄ WFÁ«uë …d²Hë ∫WO½UÄeë œËb(« Æ≤nK² Ä w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł w ÊuždH²*« ÊuO1œUÂ_« Êu dA*« ∫W¹dA³Ã« œËb(« Æ≥n?K?²? ?Ä w? …dA²M*«Ë WŠu²H*« ”bIë WFÄU WFÐU²Ã« WOÝ«—bë e«d*«Ë WOLOKF²Ã« oÞUM*« Æ©≤∞≤® r¼œbŽË ©WOÐdGë WHCë®5D K  UE U×Ä ≤∞
 11. 11. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä ∫ÍuÐd²Ã« »œ_«©Knowledge-based Economy® W dF*«  U¹œUB²Á« u×½ w*UFë tłu²Ã« qþ w UÄuKF*« WOMIð X׳ √ bI ¨W¦¹b(«  UOMI²Ã«Ë VOÝ«u(« vKŽ wÝUÝ√ qJAÐ bL²Fð w²Ã«WKOÝË ©Information & Communication Technology- ICT®  ôU?Bðô«ËÊ√ —U³²ŽUÐË ¨ ôU:« nK² Ä w ÂbI²Kà WKOÝË U¼—U³²ŽUÐ UNMŽ ¡UMG²Ýô« sJ1 ô …«œ√Ë ¡UIÐ…—«œ≈Ë ©Distance Leaning® bFÐ sŽ rKF²ÃUÐ ÂUL²¼ô« WOL¼√  “dÐ√ bÁ WOLOKF²Ã« WOKLFë ÆUOMIð WOKLFë Ác¼ ÎW?O?K?L?F?ë d?¹u?Dð qł√ sÄ WŠu²H*« ”bIë WFÄUł UN²F{Ë w²Ã« WO L)« WD)«  ¡Uł UM¼ sÄËWÄb ² *«  UOMI²Ã« ÀbŠ√ vKŽ WLzUÁ …—uD²Ä WLE½√  QA½Q ¨—uD²Ã« «c¼ W³Â«u* UNMÄ UOFÝ WOLOKF²Ã« ÎWFÄUłË WO1œUÂ_« WЫu³Ã«Ë  U½UO³Ã« bŽ«uÁË w½Ëd²JÃù« b¹d³Ã« WÄbš vÃ≈ WFÄU« lÁuÄ sÄ rÃUFë wWÃU×Â≠ ©E-Learning® w½Ëd²JÃù« rOKF²Ã« ‰U−Ä w tIOIײà vF ð UÄË WO{«d² ô« UMOÝ sЫd?šü 5?Š s?Ä WŠu²H*« ”bIë WFÄUł ÂuIð “U$ô« «c¼ qþ w Ë ¨bFÐ sŽ rOKF²Kà …—uD²Äd?¹u?D?ð W?O?L?¼Q?Ð U?NMÄ U½U1≈ WOMI²Ã« Ác¼ «b ²Ýô W¹—«œù«Ë WO1œUÂ_« U¼—œ«u  «—UNÄ WOLM²ÐU?N?ðU?³?I?ŽË U?N?ðU?Áu?F?Ä W?O?KLŽ qJà Ê√ ô≈ ¨WOLOKF²Ã« WOKLFë WÄbš w w1œUÂ_« ·dA*« —Ëœ Æd¹uDðË 5 %Ë WFÐU²ÄË q( ÃU²% w²Ã« ¨WHK²<«q?L?F²Ã WŠuLÞ U?D?D?š X?F?{Ë b?I? ¨U?N «b¼√ oOI%Ë UN²ÃUÝdà WFÄU« ¡«œ√ qł√ sÄË Î ∫UNMÄ dÂc½ ≤∞±∞ ≠ ≤∞∞µ sÄ …b²L*« WO L)« WD)« w UNIOI% vKŽ «b?−?²? ?*« ÀbŠ√ o Ë ¨UNIO³DðË t³OÃUÝ√Ë tzœU³ÄË bFÐ sŽ Õu²H*« rKF²Ã« WH K dA½ Ʊ ƉU:« «c¼ w UOłuÃuMJ²Ã«Ë WO dF*«W?Ä_« ¡U?M?Ð√Ë w?M?O?D? ?K?H?ë VFAë ¡UMÐ_ bFÐ sŽ Õu²H*« wFÄU« rOKF²Ã«  UÄbš dO uð Æ≤ Ær¼dOžË WOÐdFëWŽuL *«Ë WOzd*«Ë WŽu³D*« WŽuM²*« WOLOKF²Ã« jzUÝuë sÄ Z¹eÄË WOHBë  «¡UIKë nOþuð Æ≥ ÆbFÐ sŽ 5Ý—«bë rKFð rŽbà WO½Ëd²JÃù«Ë W³Ýu;«Ë Æò”—«bë å rKF²*« ‰uŠ —u×L²*« rOKF²Ã« √b³Ä oO³Dð Æ¥Íc?ë »u?K?Ý_« Y?O?Š s?ÄË WOLKFë  U¹u²;« YOŠ sÄ WOÝ«—bë V²Jë d¹uDð WFÐU²Ä Ƶ ÆbFÐ sŽ rKF²Ã« l−A¹ ÆWłU(« V Š …b¹bł  UBB ðË ZÄ«dÐ W U{≈ Æ∂ ≤±
 12. 12. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł ÆWO½Ëd²Jë WFÄUł vÃ≈ WŠu²H*« ”bIë WFÄUł q¹uײà YO¦(« wF ë Æ∑UOłuÃuMJ²Ã U¼d uð w²Ã«  UOMI²Ã« ÀbŠ√ oO³DðË WЗb*«Ë WK¼R*« W¹dA³Ã« —œ«uJë nOþuð Æ∏ Æ ôUBðô«Ë  UÄuKF*« UOłuÃuMJð W U ÐË ÆWOŽuMë sÄ ‰UŽ Èu² 0 rNðU³ł«Ë W¹œQ²Ã WOMN*« 5KÄUFë  «—bÁ WOLMð Æπ ÆWÄUFÐ wŽ«bÐù«Ë ÍdJHë ÃU²½ù«Ë ¨W U Ð  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ð_« lO−Að Ʊ∞ ôU?B?ðô«Ë  U?ÄuKF*« UOłuÃuMJð eÂdÄ vÃ≈ WLN*« XKÂË√ bI ·«b¼_« Ác¼ oOIײÃËWO²×²Ã« WOM³Ã«Ë WÄ“öë  UÄb)« lOLł dO u²Ã ¨±ππ∏ ÂUŽ sÄ tðULNÄ dýUÐ Ícë ©ICTC®sÄ —«dL²ÝUÐ U¼d¹uDð vKŽ qLFÃ«Ë WFÄU« w  ôUBðô«Ë  UÄuKF*« UOłuÃuMJð ‰U−Ä w ∫‰öšÆWOÝ«—bë e«d*«Ë WOLOKF²Ã« oÞUM*« WÄb) ¨X½d²½ù«Ë »uÝU(« WJ³Aà WO²% WOMÐ dO uð Ʊs?Ä r?N?ÃU?L?Ž√ ¡«œ√ w? 5?Ý—«bÃ«Ë 5O1œUÂ_«Ë 5¹—«œù« …bŽU * WO−ÄdÐ WO²% WOMÐ dO uð Æ≤W?O?łU?²?½ù«Ë W?¹—«œù« ‰U?L?Ž_« l?O?L?ł W?³?Ýu?ŠË U?¼d?¹u?D?ðË W?O?−?Äd?Ð W?L?E½√ ¡UA½≈ ‰öš ÆWFÄU« w WO1œUÂ_«Ë ÆU¼e¹eFðË WFÄU« w w½Ëd²JÃù« rOKF²Ã« W¾OÐ rŽœ Æ≥…œUH²Ýöà UOłuÃuMJ²Ã« «b ²Ý« vKŽ q «u²Ä qJAÐ rN³¹—bðË WFÄU« w 5KÄUFë d¹uDð Æ¥ ÆrNÄUNÄË rNÃULŽ√ ¡«œ√ w UNMĉö?š s?Ä  ôU?Bðô«Ë  UÄuKF*« UOłuÃuMJð ‰U−Ä w Ád¹uDðË wK;« lL²:« WÄbš ƵeÂdÄ lÄ oO M²ÃUÐ  «—UA²Ýô«Ë  UÄb)« .bIðË  «—Ëbë bIŽË WO³¹—b²Ã« jD)« œ«bŽ≈ ÆdL² *« rOKF²Ã« ∫vKŽ eÂd*« qLŽ ¨ÁöŽ√ ·«b¼_« oOI% qł√ sÄ Ë¡UN²½«Ë ¨cOHM²ÃUÐ «—ËdÄ ¨jOD ²ÃUÐ ¡«b²Ð« wÝ«—œ eÂdÄË WOLOKFð WIDMÄ q w WJ³ý ¡UA½≈ ƱΠΠΠWKÄUJ²Ä W¹eÂdÄ WJ³ý W¹UNMë w qJAð YO×Ð UFÄ  UJ³Aë Ác¼ jÐ—Ë UOM UNOKŽ ·«dýùUÐ Î Î ÆWFÄU« Èu² Ä vKŽW¹UNMë w qJAð YO×Ð UNŽËd lOL−Ð WFÄU−Kà X½d²½ù« WÄbš .bIð vKŽ qLFë Æ≤WKI² Ä ©Service Provider® X½d²½≈ WÄb) …œËeÄ `³B²Ã WFÄU−Kà Self DomainU?N?Ðö?ÞË WOLOKF²Ã«Ë W¹—«œù« U¼—œ«uJà w½Ëd²JÃù« b¹d³Ã«Ë X½d²½ù« WÄbš ÂbIð ¨UNð«cÐ ≤≤
 13. 13. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä«b ²Ýô« WOHO vKŽ V¹—b²Ã«Ë ¨wLKFë ÂbI²Ã« WFÐU²Ä sÄ pÖ ÂeK¹ UÄË wK;« lL²:«ËWO½Ëd²JÃù« WFÄU« W×H rOLBð vKŽ ·«dýù« vÃ≈ W U{ùUÐ ¨X½d²½ù« sÄ …œUH²Ýô«Ë U?ÞUAMë pÃcÂË WŠu²H*« ”bIë WFÄUł ·«b¼√ sŽ WLN*«  UÄuKF*« dA½Ë U¼d¹uDðËÆX½d²½ô« WJ³ý o¹dÞ sŽ rÃUFë vÃ≈ UNðu ‰UB¹ù UNÄbIð w²Ã«  UÄb)«Ë UNÐ ÂuIð w²Ã«U¼cOHMð vKŽ ·«dýù«Ë WHK²<« WOÃU*«Ë W¹—«œù« ‰ULŽ_« W³ÝuŠ ‰U−Ä w jDš l{Ë Æ≥WLE½_« W½UO pÃcÂË ¨WFÄU« WłUŠ tOC²Ið UÄ V Š W³Ýu×Ä WLE½√ d¹uDð ‰öš sÄ ÆU¼d¹uDðË …œułu*«jD)«Ë ¨WO1œUÂ_« ZÄ«d³Ã«Ë ¨W³KDÃ«Ë ¨5Hþu*« qLA¹ ¨WFÄU−Kà  UÄuKFÄ pMÐ ¡UA½≈ Æ¥ Æ «—dI*«Ë Z¼UM*«Ë ¨WOÝ«—bë ∫UNO U0 WO1œUÂ_« ÊËRAë W³ÝuŠ ‰U−Ä w jD)« l{Ë Æµ ÆWOLOKF²Ã« WOKLFë …—«œ≈ w »uÝU(« «b ²Ý« ™ Æwð«cë rKF²Ã«Ë rOKF²Ã« w »uÝU(« «b ²Ý« ™ ÆUNÃUšœ≈Ë Multimedia DBMS «b ²Ý« ™ ÆV¹—b²Ã«  UOKLŽ …—«œ≈ w »uÝU(« «b ²Ý« ™ ÆUNIO³DðË U¼d¹uDðË Virtual Class …dJ ¡UA½≈ ™w  U ÝR*«Ë  UFÄU−Kà UŠU²Ä ÊuJ¹ YO×Ð WFÄU« w ÀU×Ðúà  UÄuKFÄ pMÐ ¡UA½≈ Æ∂ Î ÆrÃUFÃ«Ë 5D K w Èdš√  UÄuKFÄ e«dÄ lÄ UNDÐ—Ë W U 5D KW?O?L?O?K?F?ð  U?O?−?Äd?Ð ÃU?²?½≈Ë w?½Ëd?²?J?Ãù« d?A?M?Ã«Ë W?ŽU?³?D?ë q?L?A?¹Ë ∫d¹uD²Ã«Ë ÃU²½ù« Æ∑ Æ…œbF²*« jzUÝuÃ«Ë ©Courseware®l?Ä U?N?D?Ð—Ë W?Šu?²?H?*« ”b?I?ë W?F?ÄU?ł W?³?²?J?* V?Ýu?×?Ä WO½Ëd²JÃ≈ WÝdN ÂUE½ fOÝQð Æ∏ ÆWO*UFÃ«Ë WOMÞuë  UFÄU« U?J?³?A?ë l?Ä ‰U?B?ðô«Ë W?O?Kš«bë »uÝU(« WJ³ý «b ²ÝUÐ Y׳ë  UOLKŽ qON ð Æπ U?¹—Ëb?Ã«Ë V?²?J?Ã«Ë  ö?:« w? „«d?²?ýô«Ë ¨X?½d?²?½ô« U?N?O? U?0 W?O?ł—U?)«Ë W?O*UFëW?³KÞ Èu² Ä vKŽË WFÄU« Èu² Ä vKŽ 5¦ŠU³Ã« WÄb) rÃUFë Èu² Ä vKŽ  U³²J*«Ëw??L?K?F?ë —u?D?²?Ã«Ë Âb?I?²?ë W?³?«u?Ä w?Ã≈ W? U?{ùU?Ð ¨U?O?K?F?ë  U?Ý«—b?ë W?³?K?ÞË l?¹—U?A?*«Â«b? ?²?Ý«Ë —u?D?²?ë «c?¼ l?Ä W?O?ýU?L?²?Ä W?F?ÄU?« v?K?Ž ¡U?I?Ðù«Ë Ÿ—U? ?²?*« w?łu?Ãu?MJ²Ã«Ë ÆUN «b¼√Ë WFÄU« WÄbš w W¦¹b(« UOłuÃuMJ²Ã« ≤≥
 14. 14. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUłW½UOBë  UOKLŽ ¡«dł≈ tIðUŽ vKŽ cšQ¹ qÄUJ²ÄË qIM²Ä W½UO o¹d ¡UA½≈ vKŽ ·«dýù« Ʊ∞W?½U?F?²Ýô« sŽ U?{u?Ž W?O?L?O?K?F?²?ë U?N?I?ÞU?M?ÄË W?F?ÄU?« e?«d?Ä lOL W U UNÃUJýQÐ WOMHë Î Æ…dO¦Â U UF{√ nKJð w²Ã«Ë WOł—U)«  U ÝR*«Ë  UÂdAÃUÐ ÎW³KDÃ«Ë WFÄU« w 5KÄUFë V¹—bð t²LNÄ hB ²Ä V¹—bð o¹d qOJAð vKŽ ·«dýù« Ʊ±pÃ–Ë UNFÄ qÄUF²Ã« ‚dÞË  UO−Äd³Ã«Ë VOÝ«u(« «b ²Ý« ‰U−Ä w wK;« lL²:«Ë ÆdL² *« rOKF²Ã« eÂdL ¨U¼e«dÄË WHK²<« WFÄU« dz«Ëœ lÄ oO M²Ã«Ë ÊËUF²ÃUÐW?O?łu?Ãu?M?J²Ã« vM³Ã« —UA²½« vÃ≈ ·bNð W×½U*«  UN−Kà ©Proposals®  UÝ«—œ œ«bŽ≈ Ʊ≤ ÆU¼d¹uDðË WFÄU« w WO−Äd³Ã« WLE½_«Ë U?Äu?K?F?*« U?O?łu?Ãu?M?J?ð e?Âd?Ä o?K?D?½« W?O? ?L?)« U?N?²?D?šË W?FÄU« ·«b¼√ lÄ UÄU− ½«Ë ∫wðQ¹ UÄ UNMÄ dÂc½Ë ¨…œbF²*« tðUÄbš .bI²Ð  ôUBðô«Ë ÆWO½Ëd²JÃù« W×HBë ¡UA½≈ Ʊ ÆWFÄU« w 5KÄUFKà w½Ëd²JÃù« b¹d³Ã« WÄbš .bIð Æ≤ ÆœËb×Ä ‚UD½ vKŽ 5KÄUFKà X½d²½ù« WÄbš .bIð Æ≥ WWW.Qou.Edu ÆWO1œUÂ_« WЫu³Ã« ŸËdAÄ ÕU²² « Æ¥œb?Ž W?³? ?½ ”U?O?Á b?F?ÐË w?−?¹—b?ð q?J?A?Ð W?O?1œU?Â_« W?Ыu?³?ë  U?Äb?š qOFH²Ð ¡b³Ã« lÄË«b ²Ý« W³ ½ sÄ vKŽ√ 5Ý—«bë «b ²Ý« W³ ½ Ê√ błË 5O1œUÂ_« 5 dA*« sÄ 5Äb ² *« ∫WOðü« ‰Ë«b« t×{uð UL 5 dA*« ≤¥
 15. 15. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä ©±® ‰Ëb«oÞUM*« w 5O1œUÂ_« 5 dA*«Ë 5Ý—«bë sÄ WO1œUÂ_« WЫu³Kà 5Äb ² *« œbFÐ WOzUBŠ≈ q¦1vÃ≈  ôUBðô«Ë  UÄuKF*« UOłuÃuMJð eÂdÄ d¹bÄ WÃUÝ— w  œ—Ë UL UNO WЫu³Ã« XKLŽ w²Ã« ≤∞∞µØ±Ø±∏ a¹—U²Ð WŠu²H*« ”bIë WFÄUł fOz— ‰ULŽQÐ rzUÁ —u²Âbë bO ëU dAÄ ©≤µ¥® “ËU−²¹ rà WO1œUÂ_« WЫu³Kà 5Äb ² *« 5 dA*« œbŽ Ê√ ‰Ëb« sÄ `C²¹Ë©±¥∑µ® r?¼œb?Ž m?ÃU?³Ã«Ë ©5ždH²Ä dOžË 5ždH²Ä® wKJë 5O1œUÂ_« 5 dA*« ŸuL−Ä sÄ”b?I?ë W?F?ÄU?ł w W U WOÝ«—bë e«d*«Ë WOLOKF²Ã« oÞUM*« w ©•±∑,≤≤®W?³ MÐ Í√ U dAÄ Æ©WOÐdGë WHCë ®5D K w WŠu²H*«—«b? ≈ W?F?ÄU?« f?O?z— ‰ULŽQÐ rzUIë —u²Âbë bO ë vKŽ t²ÃUÝ— w eÂd*« d¹bÄ Õd²Á«ËØ≤∞∞¥ wFÄU« ÂUFë sÄ w½U¦Ã« wÝ«—bë qBHKà 5Ý—«bë ZzU²½ sŽ ÊöŽù« ÂbFÐ tðUNOłuðWIDMÄË ¨WOLOKF²Ã« r( XOÐ WIDMÄ w qBŠ UL WЫu³Ã« ‰öš sÄ ô≈ WÄœUIë ‰uBHÃ«Ë ≤∞∞µl?O?−?A?²?à w?Ý«—b?ë —u?ŠUÝ XOÐ eÂdÄË ¨WOLOKF²Ã« …dO³Ã«Ë tKë «— WIDMÄË ¨WOLOKF²Ã« 5Mł ÆUNðUÄbš sÄ …œUH²Ýô«Ë UNÄ«b ²Ý« ≤µ
 16. 16. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł¨ÍbOKI²Ã« ÂUEMë vKŽ «ËœuFð s¹cë s¹dO¦JKà U¹b% W¹«b³Ã« w dOOG²Ã« WÂdŠ XKJý bIÃËcOHMð w Âe(«Ë eOH×²Ã«Ë WOŽu²Ã« WÝUOÝ Ê√ ô≈ ¨W¹«b³Ã« w WOKł dOOG²Ã« WÄËUIÄ d¼UEÄ  bÐËUNMJÃË dNEð dOOG²Ã«  UÄöŽ  √bÐË ¨b¹b« ÂUEMKà w−¹—bð q³Ið vÃ≈  œ√ dOOG²Ã«  «uDš ÆpÖ `{u¹ ©≤® ‰Ëb«Ë ¨WDO;« W¾O³Ã«Ë WIDM*« V Š XðËUHð ©≤® ‰Ëb«w? 5?O?1œUÂ_« 5 dA*«Ë 5Ý—«bë sÄ WO1œUÂ_« WЫu³Kà 5Äb ² *« œbFÐ WOzUBŠ≈ q¦1 U?Äu?K?F?*« U?O?łu?Ãu?M?J?ð e?Âd?Ä d?¹b?Ä W?ÃU?Ý— w?  œ—Ë U?L? U?NO WЫu³Ã« XKLŽ w²Ã« oÞUM*«≤∞∞µØ¥Øπ a¹—U²Ð WŠu²H*« ”bIë WFÄUł fOz— —u²Âbë –U²Ý_« bO ë vÃ≈  ôUBðô«ËsÄ •≥≥ “ËU?−?²?¹ r?à W?O1œUÂ_« WЫu³Kà 5Äb ² *« 5 dA*« W³ ½ Ê√ ‰Ëb« sÄ `C²¹ËW?F?ÄU?ł w? W? U? W?O?Ý«—b?ë e?«d*«Ë WOLOKF²Ã« oÞUM*« w wKJë 5O1œUÂ_« 5 dA*« ŸuL−Ä Æ©WOÐdGë WHCë ®5D K w WŠu²H*« ”bIë ≤∂
 17. 17. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−ÄW³KDÃ«Ë 5 dA*« Ê√ vÃ≈ t²ÃUÝ— w  ôUBðô«Ë  UÄuKF*« UOłuÃuMJð eÂdÄ d¹bÄ dOA¹Ë—«b? S?Ð W?F?ÄU?« f?O?z— —u?²?Âb?ë –U²Ý_« bO ë w u¹Ë ¨jA½ qJAÐ WЫu³Ã« «uÄb ² ¹ rÃW?O?1œU?Â_« W?Ыu?³?ë «b ²Ý« qOFHð …—ËdCÐ WOÝ«—bë e«d*«Ë WOLOKF²Ã« oÞUM*« vÃ≈ tðUNOłuð ÆrNK³Á sÄvÃ≈ WłU(« fÄ√ w wN ¨bFÐ sŽ rOKF²Ã« WH K ZN²Mð WŠu²H*« ”bIë WFÄUł X½U U*Ët?łU?²×¹ UÄ vKŽ ‰uB(«Ë WÄuKF*« vÃ≈ ‰u uë w ·dA*«Ë ”—«bë bŽU ð  UOMIð dO uðÆ  U?ÁË_« V?K?ž√ w? w?Ý«—bë eÂd*« vÃ≈ »U¼cKà —«dD{ô« ÊËœ WЫu³Ã« `HBð ‰öš sÄb?z«u? s?Ä tII×OÝ U*  UÄuKF*« UOłuÃuMJð dBŽ w W×KÄ ÂUEMë «c¼ q¦Ä vÃ≈ WłU(« bFðË ^”b?I?ë W?F?ÄU?ł w? UOKFë …—«œùUÐ «c¼ «bŠ bÁË ÆÍ—«œù«Ë w1œUÂ_« s¹bOFBë vKŽ WLłw?  U?O?M?I?²Ã« ÀbŠ√ sÄ …œUH²Ýöà WO1œUÂ_« WFÄU« WЫuÐ ¡UMÐ À«bײݫ wM³ð vÃ≈ WŠu²H*« ÆUNMÄ …ułd*« ·«b¼_« oOIײà  UÄuKF*«  UJ³ý rÃUŽ ∫ŸËdA*« bz«u ∫UNMÄ …bF √ …bŽ vKŽ WLł bz«u WO1œUÂ_« WЫu³Ã« ŸËdAÄ “U$« ÍœR¹ ∫w1œUÂ_« bOFBë vKŽ∫ ôË√vKŽ ŸöÞô«Ë  UÄöFë vKŽ ‰uB(«Ë WOÝ«—bë  «—dI*« qO− ð sÄ 5Ý—«bë 5J9 Ʊ «—«c½ù«Ë  UNO³M²Ã«Ë WOL«d²Ã«Ë WOKBHë  ôbF*U ¨rNÐ W U)« WO1œUÂ_«  ö− ëq?×?Ä q?×?¹ Ícë w½Ëd²JÃù« œUý—ù« sÄ …œUH²Ýô«Ë WOÝ«—bë WD)« W³Â«uÄË WO1œUÂ_« ÆWOÝ«—bë …d²Hë ‰«uÞ w1œUÂ_« býd*«j?zU?Ýu?ë …œbF²Ä …b½U Ä œ«uÄ sÄ W U UNÃUJýQÐ 5Ý—«bKà w½Ëd²JÃù« rKF²Ã« W¾OÐ dO uð Æ≤ Æ©Virtual Classes® WO{«d² ô« ·uHBÃ«Ë WOðuBÃ«Ë WOzd*«  UŁœU;«Ë¡U??I? K? ë ‰Ëb??ł Ë√ W??O?Ý«—b?ë r?N?ÃË«b?ł v?K?Ž Ÿö?Þô« s?Ä 5?O?1œU?Â_« 5? d?A?*« 5?J?9 Æ≥W?K?šb?*«  U?Äö?F?Ã«Ë W?O?Ý«—b?ë r?N?³Fý w 5K− *« 5Ý—«bë ÷«dF²Ý«Ë ¨wŽu³Ý_«5Ý—«bÃ«Ë 5 dA*« 5Ð q «u²Ã« pÃcÂË ¨UNOKŽ Êu dA¹ w²Ã« WOÝ«—bë rNð«—dI0 W U)« Æ öÝ«d*« ‰öš sÄ Èdš√ WNł sÄ rN H½√ 5 dA*« 5ÐË WNł sÄ Æ©Forums ® 5Ý—«bÃ«Ë 5 dA*« 5Ð WAÁUMLKà  U¹b²MÄ ¡UA½≈ Æ¥ÆWÃuN Ð W U WFÄU«  UŽUDÁ vÃ≈ qB²Ã wJOÄUM¹œ qJAÐ  U½öŽù«Ë —U³š_« dA½ WÃuNÝ Æµ ≤∑
 18. 18. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł ∫wÃU*« bOFBë vKŽ ∫UO½UŁ ∫UNMÄ WFÄU« vKŽ WOÃUÄ mÃU³Ä dO uð vÃ≈ ÍœR¹ WO1œUÂ_« WЫu³Ã« «b ²Ý« Ê≈ Æ”—«bKà w1œUÂ√ býdÄ WÐU¦0 WЫu³Ã« ÊuJ²Ý YOŠ rNKLŽË 5K− *« bNł dO uð Ʊ ÆW U{ù«Ë V× Ã« WOKLFÐ ÂUOIÃ«Ë t HMÐ tðUÁU Ä qO− ²Ã W dHë ”—«bKà d uð Æ≤ ÆqO− ²Ã« WOKLŽ w …dO¦Jë WOÁ—uë ‰ULŽ_« —UB²š« Æ≥ ÆwKš«bë  öÝ«d*« ÂUE½ ‰öš sÄ nðUNë «b ²Ý« sÄ qOKI²Ã« Æ¥ ∫wMI²Ã« bOFBë vKŽ ∫U¦ÃUŁ ÆW¦¹b(«  UO−Äd³Ã« «b ²Ý« ‰öš sÄ WFÄU−Kà wMI²Ã« Èu² *UÐ ¡UIð—ô« ƱƩUniversity ≠E ® WO½Ëd²JÃù« WFÄU« ÂUE½ vÃ≈ w−¹—b²Ã« ‰uײë WOKLŽ qON ð Æ≤ ∫WO1œUÂ_« WЫu³Ã« ŸËdAÄ qŠ«dÄ ∫WOðü« W Ozdë ¡«eł_« sÄ WO1œUÂ_« WЫu³Ã« ¡UMÐ ŸËdAÄ ÊuJ²¹ Æ”—«bë  UÄuKFÄ ÂUE½ Ʊ 5O1œUÂ_« 5 dA*«  UÄbš ÂUE½ Æ≤ Æ U½öŽù«Ë —U³š_« ÂUE½ Æ≥ Æ©Course Management ®  «—dI*« …—«œ≈ ÂUE½ Æ¥ ÆW U{ù«Ë V× Ã«Ë qO− ²Ã« ÂUE½ Ƶ ÆW U UNÃUJýQÐ w½Ëd²JÃù« rOKF²Ã« W¾OÐ Æ∂ Æw½UO³Ã« qO¦L²Ã«Ë  «¡UBŠù« ÂUE½ Æ∑ ÆWOKš«bë  öÝ«d*« ÂUE½ Æ∏ ©Course Browser ®  UÁU *« nAJ² Ä ÂUE½ Æπ ∫ŸËdA*« sÄ WOðü« qŠ«d*«  e$« bÁË Æ”—«bë  UÄuKFÄ ÂUE½ Ʊ 5O1œUÂ_« 5 dA*«  UÄbš ÂUE½ Æ≤ Æ U½öŽù«Ë —U³š_« ÂUE½ Æ≥ ≤∏
 19. 19. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä Æw½UO³Ã« qO¦L²Ã«Ë  «¡UBŠù« ÂUE½ Æ¥ ÆWOKš«bë  öÝ«d*« ÂUE½ Ƶ ÆÁœUL²Ž« ‰UŠ tÄ«b ²Ý« ÊuJOÝË  «—dI*« …—«œù lÐU²Ã«  UMOOF²Ã« ÂUE½ ¡UMÐ Æ∂WO½UJÄ≈ „UM¼ ÊQÐ ULKŽ ¨W U U¼d¹uDðË WOI³²*« qŠ«d*« ¡UMÐ ¨V¹dIë q³I² *« w ÊuJOÝË ÆUNðU³KD²ÄË WFÄU«  UłUO²Š« V Š …b¹bł qŠ«dÄ W U{ù©WOÐdGë WHCë® 5D K w WOLOKF²Ã« e«d*«Ë oÞUM*« w o³DÄ WЫu³Ã« ÂUE½ Ê√ dÂcÃUÐ d¹b« sÄËo³DOÝ Æw1œUÂ√ ·dAÄË ”—«œ 5Ð Âb ² Ä ©≥∞∞∞∞® wëuŠ WЫu³Kà 5Äb ² *« œbŽ mKÐ YOŠW?ÃËœË W?¹œu?F? ?ë w? W?F?ÄU?« ŸËd? Ë …e?ž ŸU?DÁ sÄ q w WOLOKF²Ã« oÞUM*« w WЫu³Ã« ÂUE½ U³¹dÁ Æ©≥∞≠≤π∫’ ¨≤∞∞µ¨WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WÃUÝ—® Æ…bײ*« WOÐdFë  «—UÄù«  «¡«dłù«Ë WI¹dDë ∫WÝ«—bë ZNMÄ Æ±«d?E?½ U?N?K?O?K?%Ë  U?½U?O?³?ë l?L? w?łU?²M²Ýô«Ë wH uë w× *« ZNM*« ÊU¦ŠU³Ã« Âb ²Ý« ÆWÝ«—bë ÷«dž_ UN²Ä¡ö* ∫ WÝ«—bë lL²−Ä Æ≤r?N¹bŽU ÄË WOÝ«—bë e«d*«Ë WOLOKF²Ã« oÞUM*« Íd¹bÄ lOLł sÄ WÝ«—bë lL²−Ä ÊuJð”b?Ië WFÄUł w WO1œUÂ_« ZÄ«d³Ã« nK² Ä w 5ždH²*« 5 dA*«Ë 5¹—«œù«Ë 5O1œUÂ_«m?ÃU³Ã«Ë ≤∞∞µ w?Ý«—b?ë ÂU?F?ë s?Ä Ê«d?¹e?Š d?N?ý w ©WOÐdGë WHCë ®5D K w WŠu²H*«Wł—b*« WOLOKF²Ã« e«d*«Ë oÞUM*« Íd¹bÄ sÄ wKJë œbFë vKŽ ‰uB(« -Ë ¨©≤∞≤ ® r¼œbŽ«bŽU Ä © ±π®Ë WÝ«—bë lL²−Ä sÄ ©•∑,¥≥ ® t²³ ½ UÄ ÊuK¦1 «d¹bÄ ©±µ® rNMÄ ¨WÝ«—bÃUÐUždH²Ä UO1œUÂ√ U dAÄ ©±∂∏®Ë WÝ«—bë lL²−Ä sÄ ©•π,¥±® t²³ ½ UÄ ÊuK¦1 U¹—«œ≈Ë UO1œUÂ√ ÆwKJë WÝ«—bë lL²−Ä sÄ ©•∏≥,±∂® t²³ ½ UÄ ÊuK¦1 WOLOKF²Ã« ZÄ«d³Ã« nK² Ä w…d?ýU?³?Ä W?Áö?ŽË ”U?9 v?K?Ž  U¾Hë Ác¼ ÊuJà —uÂc*« lL²:« —UO²š« w V³ ë œuF¹Ë ÆWO1œUÂ_« WЫu³Ã« «b ²Ý« w UN½uNł«u¹ w²Ã«  UÐuFBÃUÐW?O?M?O?D? ?KHë  UE U;« dOG²* UF³ð WOÝ«—bë e«d*«Ë WOLOKF²Ã« oÞUM*« ©≥® ‰Ëb?« 5³¹Ë Æ©WOÐdGë WHCë® ≤π
 20. 20. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł ©≥® ‰Ëb«WOÐdGë WHCë w WOMOD KHë  UE U;« dOG²* UF³ð WOÝ«—bë e«d*«Ë WOLOKF²Ã« oÞUM*« l¹“uð…d²Hë w ÆWHOþuë vL Ä dOG²* UF³ð WÝ«—bë lL²−Ä œ«d √ l¹“uð ©¥®‰Ëb« `{u¹ UL ÆÂ≤∞∞µØ∏ر vÃ≈ Â≤∞∞µØ∂ر 5Ð UÄ WFÁ«uë ≥∞
 21. 21. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä ©¥® ‰Ëb« WOÝ«—bë e«d*«Ë WOLOKF²Ã« oÞUM*« w WHOþuë vL Ä dOG²* UF³ð WÝ«—bë lL²−Ä l¹“uð WÝ«—bë …«œ√¡«—¬Ë W?Ý«—b?ë Ÿu?{u?0 q?B?²?*« Íu?Ðd?²?ë »œ_U?Ð W?½U?F?²?ÝôUÐ t½U³²Ý« ¡UM³Ð ÊU¦ŠU³Ã« ÂUÁ”b?I?ë WFÄUł w X½d²½ô«Ë »uÝU(«  «d³² Ä w 5KÄUFë 5OMHÃ«Ë 5O1œUÂ_« 5 dA*«©±∞® v?K?Ž W?Ž“u?Ä …dI ©π∞ ® v?K?Ž W?O?ÃË_« U?N?ð—u? w? W?½U?³?²Ýô« XKL²ý«Ë ÆWŠu²H*«v?K?Ž WŽ“uÄ …dI © ∂∏ ® v?K?Ž d?I?²? ²Ã V¹uB²Ã«Ë W U{ù«Ë ·c(UÐ XÃbŽ rŁ ¨ ôU−ÄWÐUłù« rK à  «d¹bIð W Lš W½U³²Ýô«  «dI sÄ …dI q ÊU¦ŠU³Ã« vDŽ√Ë Æ ôU−Ä©∏® ≥±
 22. 22. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł©…b?A?Ð ÷—U?Ž√ ¨÷—U?Ž√ ¨b?¹U?×?Ä ¨o? «Ë√¨…b?A?Ð o? «Ë√ ®¨w?ÝU?L?)«  d?J?O?à r?KÝ o ËÈu?²? ?LKà  Uł—œ ©≥®Ë ¨w?½U¦Kà  Uł—œ ©¥®Ë ¨‰Ë_« Èu?²? ?LKà  Uł—œ ©µ® X?ODŽ√Ë…d?I? q? W?O?L?¼√ “«d?Ðù p?Ö˨f?ÄU?)« Èu?²? ?LKà …bŠ«Ë ©Wł—œ®Ë lЫdKà ©≤®Ë ¨Y?ÃU?¦Ã«b?L?²?Ž« ËÆU?Nà W¹u¾*« W³ MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« ëd ²Ý« bFÐ ‰U−Ä qJà WOKJë Wł—bÃ«Ë ∫wðQ¹ UL WIÐU ë  UÝ«—bë vKŽ s¹bL²FÄ ZzU²Më dO Hð w WOðü« W¹u¾*« V Më ÊU¦ŠU³Ã« «bł …dO³Â WI «uÄ Wł—œ d¦ÂQ ©•∏∞® ™ …dO³Â WI «uÄ Wł—œ ©•π[∑π vÃ≈ ∑∞ ® ™ WDÝu²Ä WI «uÄ Wł—œ ©•π[∂π vÃ≈ ∂∞® ™ WKOKÁ WI «uÄ Wł—œ ©•π[µπ vÃ≈ µ∞® ™ Æ«bł WKOKÁ WI «uÄ Wł—œ ©•µ∞ sÄ qÁ√® ™ÆWOLOKF²Ã« …dO³Ã«Ë tKë «— WIDMÄ lÄ ÊËUF²ÃUÐË b¹d³Ã« WÞUÝuÐ  bOF²Ý«Ë  U½U³²Ýô« XŽ“Ë ™ÔÆwKJë œbFë sÄ ©•±¥[∏µ®W³ MÐ Æt½U³²Ý« © ≤∞≤® sÄ ©±∑≤® WFłd² *«  U½U³²Ýô« œbŽ mKÐ ™ ∫…«œ_« ‚bs?Ä W?Žu?L?−?Ä v?K?Ž W?Ý«—b?ë …«œ√ ÷d?F?Ð ÊU?¦?ŠU?³?ë ÂU?Á WÝ«—bë …«œ√ ‚b sÄ oIײKÃ’U?B?²?šô« ÍË– 5?O1œUÂ_« 5 dA*« sÄ dO² łU*«Ë Á«—u²Âbë …œUNý WKLŠ sÄ 5LJ;«X?½d?²½ô«Ë  «d³²<« wOM Ë 5ÝbMN*« sÄË WHK²<« ÂuKFÃ«Ë X½d²½ô«Ë »uÝU(« ÂuKŽ w”UOIà  «dIHë WÄ¡öÄ ‰uŠ rNðUŠ«d²Á«Ë rNðUEŠö0 cš√ YOŠ WŠu²H*« ”bIë WFÄUł w Ó  ÔWO³ÃUGë UNOKŽ XFLł√ w²Ã«  «dIHÃUÐ cš√Ë ¨ÊuLC*«Ë WžUOBë YOŠ sÄ tÝUOIà XF{Ë UÄ Æ…dI ©∂∏® U¼œbŽË 5LJ;« sÄ vLEFë ∫…«œ_«  U³ŁW?Ý«—b?ë lL²−Ä œ«d √ sÄ «œd ©µ∞® U?N?Ä«u?Á WOz«uAŽ WMOŽ  dO²š√ …«œ_«  U³Ł b¹bײÃrŁ sÄ˨WOzUNMë ZzU²Më lÄ rN−zU²½ XML{˨…bŠ«Ë …d* rNOKŽ …«œ_« oO³Dð ÈdłË¨t H½»U? ?Š o?¹dÞ sŽ © Cronbach Alpha®U?H?Ã√ ŒU?³?½Ëd? W?ÃœUFÄ Â«b ²ÝUÐ  U³¦Ã« V? Š Ó Ô”UOILKà  U³¦Ã« qÄUFÄ mKÐË ©Internal Consistency® …«œúà wKš«bë ‚U ðô« qÄUFÄ…e?¼U?ł …«œ_« X?½U? «c?N?ÐË ¨W?Ý«—bë ÷«džQÐ wH¹ «bł ‰U?Ž  U?³Ł u¼Ë Æ©π∑[∞® w?K?Jë Ì ≥≤
 23. 23. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä ÆWÝ«—bë lL²−Ä œ«d √ vKŽ oO³D²Kà ∫WOzUBŠù« WUF*«WOzUBŠù« WÄ“dë ZÄU½dР«b ²ÝUÐ XuŽ¨wÃü« VÝU(UÐ WFłd² *«  U½UO³Ã« m¹dHð bFРU?U?F?L?K?à ÷d?Ž w?ðQ¹ ULO Ë © SPSS®r?ÝU?Ð «—U?B?²?š« ·Ëd?F?*«Ë ¨W?O?ŽUL²łô« ÂuKFKà ∫WOzUBŠù«W?Ý«—b?ë …«œ√  «d?I? s?Ä …d?I? q?J?à W?¹u?¾?*« V? ?M?Ã«Ë W?O?ÐU? ?(«  U?DÝu²*« Xłd ²Ý« ƱÆfOzdë ‰«R ë sŽ WÐUłûà UNðôU−Ä qJà WOKJë W¹u¾*« W³ MÃ«Ë wKJë wÐU (« jÝu²*«ËW?Ý«—b?ë …«œ√  «d?I? s?Ä …d?I? q?J?à W?¹u?¾?*« V? ?M?Ã«Ë W?O?ÐU? ?(«  U?DÝu²*« Xłd ²Ý« Æ≤WŽdH²*« sŽ WÐUłûà UNðôU−Ä sÄ ‰U−Ä qJà WOKJë W¹u¾*« W³ MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*«Ë ÆfOzdë ‰«R ë sŽ Æw½U¦Ã« ‰«R ë sŽ WÐUłûà WOKJë W¹u¾*« V MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« Xłd ²Ý« Æ≥ ÆYÃU¦Ã« ‰«R ë sŽ WÐUłûà …dI qJà W¹u¾*« V MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« Xłd ²Ý« Æ¥ ÆW½U³²Ýô«  U³Ł b¹bײà ©UHÃ√ ŒU³½Ëd® WÃœUFÄ XÄb ²Ý« Ƶ UN²AÁUMÄË WÝ«—bë ZzU²½ ÷dŽW?F?ÄUł w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*« b¹b% vÃ≈ WÝ«—bë X b¼ ÆWO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIëW?Ä“d?ë Z?ÄU?½d?Р«b? ?²?ÝU?Ð U?O?zU?B?Š≈ X?u?Ž U?¼e?OÄdðË UN³¹u³ðË  U½UO³Ã« lLł WOKLŽ bFÐË≠∫UN²K¾Ý√ q K ²Ã UF³ð WÝ«—bë ZzU²Mà ÷dŽ wðQ¹ ULO Ë ¨© SPSS® WOŽUL²łô« ÂuKFKà WOzUBŠù« Ï ≠∫wðQ¹ UÄ vKŽ hM¹ ÍcÃ«Ë ‰Ë_« fOzdë WÝ«—bë ‰«R Ð WIKF²*« ZzU²Më ∫ôË√ ™w? W?Šu?²?H?*« ”b?I?ë W?F?ÄU?ł w? 5?žd?H?²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*« UÄ øWO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý«…d?I? q?J?èW?¹u?¾?*« V MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« XÄb ²Ý« ¨‰«R ë «c¼ sŽ WÐUłûÃËvKŽ XKBŠ w²Ã«  UÁuF*«  bL²Ž«Ë ¨ ôU:« qJà WOKJë Wł—bÃ«Ë ‰U−Ä q  «dI sÄv?K?Ž XKBŠ w²Ã«  UÁuF*« XOM¦²Ý«Ë ¨jI …dO³Â WI «uÄ Wł—œ Ë√ «bł …dO³Â WI «uÄ Wł—œ ∫wðü« u×Më vKŽ ZzU²Më X½UÂË ÆWKOKÁ Ë√ WDÝu²Ä WI «uÄ Wł—œ ≥≥
 24. 24. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł ©µ® ‰Ëb«  «dI vKŽ WÝ«—bë lL²−Ä œ«d √ WÐU−²Ýô W¹u¾*« V MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« w²Ã«Ë WŠu²H*« ”bIë WFÄUł w ÂUŽ qJAÐ ÊuO1œUÂ_« Êu dA*« UNNł«u¹ w²Ã«  UÁuF*« ÆUOÓUMð W³ðdÄ WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« sÄ b% ©±∑≤ Ω Ê® X?F?L?ł Ô ≥¥
 25. 25. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä  öJA*« vKŽ Æ Uł—œ ©µ® WÐU−²Ýöà Wł—œ vBÁ√ ™…d?I? v?K?Ž ©«b?ł …d?O?³?® X?½U?  UÁuF*« vKŽ WI «u*« Wł—œ Ê√ ©µ® ‰Ëb?« s?Ä `?C²¹U?NOKŽ XKL²ý« …dI ©∂∏® 5Ð sÄ …dI ©≥∞® v?K?Ž© …dO³Â® X½U ULMOÐ ¨©± …dIHë® …bŠ«Ë5?Ð U?Ä U?N?O?K?Ž W?ÐU−²Ýöà W¹u¾*« W³ Më X½U YOŠ WO½UL¦Ã« UNðôU−Ä sL{ W½U³²Ýô«  «dI Æ©¥∏[≥ ® Á—bÁ wÐU Š jÝu²0 ©•∑∞® vÃ≈ © ¥,±∑® Á—bÁ wÐU Š jÝu²0Ë ©•∏≥®XK Ë YOŠ¨©…dO³Â ® UNOKŽ WI «u*« Wł—œ X½UJ  «dIHKà WOKJë Wł—bÃUÐ oKF²¹ ULO Ë ÆWł—œ ©≥,∂µ® Á—bÁ jÝu²0 ©•∑≥® vÃ≈ WÐU−²Ýöà W¹u¾*« W³ Mëw? Êu?O?1œU?Â_« Êu dA*« UNNł«u¹ WHK² ÄË …œbF²Ä  UÁuFÄ œułË ZzU²Më sÄ `C²¹ËWOM³ÃUÐ WÁöŽ tà UNCFÐË WFÄU« WJ³AÐ WÁöŽ  UÁuF*« Ác¼ iF³ÃË ¨WŠu²H*« ”bIë WFÄUłUNÐ ‰uLF*« W¹—«œù« WÝUO ÃUÐ WÁöŽ tà dšü« iF³Ã«Ë WOMOD KHë  ôUBðô« WÂdAà WO²×²Ã«¡«—Ë V?³? ë œuF¹Ë W U WOÝ«—bë U¼e«dÄË UNIÞUMÄ WFÄU« w 5¹—«œù« 5Ãu¾ *« q³Á sÄv?K?Ž e?O?Âd?²Ã« ÂbŽË l «Ëbë …—UŁSÐ WIKF²Ä  UÁuFÄË WOMIðË W¹—«œ≈ qÄ«uŽ vÃ≈  UÁuF*« pKðq¦Ä_« tłuë vKŽ tðUÁUÞ —UL¦²Ý«Ë wMN*« uLMë vKŽ w1œUÂ_« ·dALKà eH;« WOF «bë bFÐ ≥µ
 26. 26. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUłW?O?L?M?²ÃUÐ WIKF²Ä Èdš√  UÁuFÄËÆÂUŽ qJAÐ W¹—«œù«Ë W¹uÐd²Ã«Ë WOLOKF²Ã« WOKLFë Âb ¹ U0œu?łË v?K?Ž U?×?{«Ë «d?ýR?Ä w?D?F?¹ U?2 Æ ‰U?B?ðôU?Ð WIKF²Ä  UÁuFÄË WOM  UÁuFÄË WOMN*«·d?A?*« W? d?F?Ä v?K?Ž ‰b?¹ «c?¼Ë¨r?¼d?E?½ W?N?łË s?Ä 5?O1œUÂ_« 5 dA*« ÷d²Fð  UÁuFÄWÐuKD*«  ULN*UÐ tÄUOÁ ¡UMŁ√ tNł«uð w²Ã«  UÁuF*« hO Að vKŽ tð—bÁË tKLŽ lÁ«uà w1œUÂ_«WOÄuOë tÃULŽ√ dOO ð vKŽ …—bIÃ«Ë wMN*« uLMë sÄ sJ2 bŠ vBÁ√ vÃ≈ ‰u uë w t²³ž—Ë tMÄ Æ…œb;« U¼bOŽ«uÄ w tOÃ≈ WKÂu*« ÂUN*« “U$≈Ë WOMNÄË d ¹Ë WÃuN зdA*« Ê√ vÃ≈ pÖ ÈeF¹Ë ¨W¹œUÄË WOB ý  UÁuFÄ œułuÐ 5 dA*« —«dÁ≈ ÂbŽ kŠö¹Ë¡U?M?Ł√ t?²?O?B AÐ dÄ_« oKF²¹ UÄbMŽ UNÐ e²F¹Ë t HMÐ o¦¹Ë tð«—bÁ vÃ≈ UOÐU−¹≈ dEM¹ w1œUÂ_« ÆUNà wð«cë tLOOIðU?¼œb×¹ UL `łUMë w1œUÂ_« w d u²ð Ê√ wG³M¹ w²Ã«  «—UN*« lÄ ZzU²Më Ác¼ oH²ðË ™w? œ—Ë U?L? W?O?J?¹d?Ä_« ”—«b?*« Íd?¹b?* W?O?Äu?I?ë W?D?Ыd?ë tðQA½√ Ícë © NASSP®e?Âd?ĨWOLOEM²Ã« …—bIÃ«Ë ¨—«dIë Ë√ rJ(«Ë ¨ WKJA*« qOK%∫w¼  «—UN*« Ác¼Ë ©±ππ∑®wKOIFëWOF «bÃ«Ë ¨ UÄUL²¼ô« ‚UD½Ë ¨ ◊uGCë qL% ¨ WOÝU («Ë ¨ …œUOIÃ«Ë ¨X³Ã« Ë√ qBHÃ«Ë Æ wÐU²JÃ«Ë ÍuHAë ‰UBðô«  «—UNÄË ¨W¹uÐd²Ã« rOIÃ«Ë ¨ WOð«cë ≠∫wðQ¹ UÄ vÃ≈ œuF¹ pÖ w V³ ë Ê√ ÊU¦ŠU³Ã« Èd¹ËWOŽUL²ł«Ë WOÝUOÝË WOLOKFðË W¹uÐdð ·Ëdþ rNFL& 5O1œUÂ√ 5 dAÄ lL²:« œ«d √ ÊuJà ƱW?O?B AÃ«Ë W¹dJHë rNðUÁUÞ qÄUJÐ ÂUNÝûà W³ždë rN¹bÃË ÆWЗUI²Ä WO H½Ë W¹œUB²Á«ËW¦ÃU¦Ã« WOHÃ_« W¹«bÐ w WŽ—U ²*« WOMI²Ã«  «dOG²Ã« sŽ W¾ýUMë  U³KI²Ã«Ë  U¹bײë WNł«u* ÆÊdIë «c¼ sÄÍu?Ðd?²?ë q?L?F?ë «u?Ý—U?Ä s?¹c?ë 5?¹u?Ðd²Ã« sÄ rN²O³ÃUž w WÝ«—bë lL²−Ä œ«d √ ÊuJà Æ≤ ôU:« w —UJ _«Ë  UÄuKF*« sÄ dO¦Â vKŽ UNÃöš «uFKÞ« WK¹uÞ  «uM à ͗«œù«ËW?Ä“ö?ë  «—U?N?*«Ë  U?¹U?H?J?Ã«Ë  U?³?K?D?²?*«Ë —U?J _UÐ …d³šË W dFÄ r¼œ«“ U2 ¨WHK²<«nIð w²Ã«  UÁuF*«Ë  UÁuF*« hO Að vKŽ rNð—bÁ vÃ≈ W U{ùUÐ ÆrNKLŽ w rNŠU−Mà Ær¼—uDð o¹dÞ wwŽb² ¹ U2Æ’Uš qJAÐ WOFÄU«Ë ÂUŽ qJAÐ W¹uÐd²Ã« WOKLFë UNðbNý w²Ã« WOŽuMë WKIMë Æ≥ ÆWO*UFÃ«Ë WOÐdFÃ«Ë WOK;«  «dOG²Ã«Ë  «—uD²Ã« W³Â«uÄ ≥∂
 27. 27. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−ÄŸö?Þö?à ×U)« vÃ≈ WOLKŽ  U¦FÐ w t²Â—UAÄ sŽ W&UMÃ«Ë rNCFÐ UN³ ²Â« w²Ã« …d³)« Æ¥ ÆÊ«bO*« «c¼ w WK¹uDë …d³)«  «– ‰Ëbë sÄ  «d³)« »U ²Â«Ë  «b−² *« vKŽr?NŽuCš vÃ≈ W U{ùUÐ ¨ÍœUB²Áô«Ë wŽUL²łô«Ë wLKFÃ«Ë w UI¦Ã«Ë w¾O³Ã« f½U−²Ã« Ƶ ÆUN²H K Ë UNðULOKFðË UNMO½«uÁË WFÄU« WLE½_ UFOLłWOKLFÃUÐ ÷uNMë …—ËdCÐ ¨5 dA*« sÄ dO¦Jë pKL²¹ Ícë wŽUL²łô«Ë wMÞuë f(« Æ∂t?I?(√ Íc?ë È–_«Ë n?K? ?²?Ã«Ë q?O?N?−?²?ë  U?ÝU?O?Ý s?Ä œu?I?Ž bFÐ 5D K w W¹uÐd²Ã«r?¼—u?F?ýË ¨W?O?M?O?D? ?K?H?ë r?N?²?O?ð«–  U?³?Ł≈ w? W?³?žd?Ã«Ë Æ WOMOD KHë WOÐd²ÃUÐ ‰ö²Šô« ÆwFL²:«Ë ÍœdHë 5¹u² *« vKŽ WOMOD KHë …UO(« WOŽu½ 5 % u×½ WOÃËR *UÐt?? ðU?? O? ?M? ?I? ?ðË t?? ð—«œ≈ w?? d?? ¹u?? D? ?ð t?? Ä«u?? Á r?? O? ?K? F? ²? K? à d??¹u??D? ð q?? Ê√ 5?? d??A? *« „«—œ≈ Æ∑ ÆÆrOKF²Ã« WOKLFà bOHÄË l U½Ë b¹bł q …«—U−ÄËÆtðUO−Oð«d²Ý«Ë ∫ vKŽ hM¹ ÍcÃ«Ë ‰Ë_« wŽdHë ‰«R ÃUÐ WIKF²*« ZzU²Më ∫√WŠu²H*« ”bIë WFÄUł w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã« W¹—«œù«  UÁuF*« UÄ øWO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w ≥∑
 28. 28. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł ©∂® ‰Ëb« WÝ«—bë lL²−Ä œ«d √ WÐU−²Ýô W¹u¾*« V MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« W¹—«œù«  UÁuF*« ‰U−Ä  «dI vKŽ ©±∑≤ Ω Ê® Æ Uł—œ ©µ® WÐU−²Ýöà Wł—œ vBÁ√™vKŽ© …dO³Â® X½U W¹—«œù«  UÁuF*« ‰U−Ä vKŽ WI «u*« Wł—œ Ê√ ©∂® ‰Ëb« sÄ `C²¹d?¦Â√ UNOKŽ WÐU−²Ýöà W¹u¾*« W³ Më X½U YOŠ ©±∞ ¨ π ¨ ∏ ¨ µ ¨ ≥ ¨ ≤ ¨ ± ® «dIHës?Ä d¦Â√ ©∑ ¨ ∂ ¨ ¥®  «d?I?H?ë v?KŽ ©WDÝu²Ä® X½U ULMOÐÆ ©•∏∞® s?Ä qÁ√Ë ©•∑∞® sÄ® U?N?O?K?Ž W?I? «u?*« W?ł—œ X?½U?J? W?O?K?J?ë W?ł—b?ÃU?Ð o?K?F²¹ ULO Ë Æ ©•∑∞® s?Ä q?Á√Ë ©•∂∞® Æ©•∑≤® vÃ≈ WÐU−²Ýöà W¹u¾*« W³ Më XK Ë YOŠ¨©…dO³ÂÊuO1œUÂ_« Êu dA*« UNNł«u¹ w²Ã« W¹—«œù«  UÁuF*« sÄ b¹bFë „UM¼ Ê√ ZzU²Më sÄ `C²¹Ël¹“uð ÂbŽË rN³ðUJÄ w WÐuKD*« »uÝU(« …eNłQÐ r¼b¹Ëe²Ð …—«œù« ÂUOÁ ÂbŽ UNÝ√— vKŽËVÝUM²¹ U0 UNKŠË WKJA*« Ác¼ ‰ËUMð w dEMë …œUŽ≈ wŽb² ¹ U2 ‰œUŽ qJAÐ …œułu*« …eNł_«t?MOFOà tÐ ’Uš “UNł dO uðË l¹“u²Ã« w WëbFÃUÐ w1œUÂ_« ·dA*« tÐ dFA¹ Ícë lÁ«uë lÄ ≥∏
 29. 29. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä ÆÁcOHM²Ð nKJ*« w1œUÂ_« qLFë Âb ð  UÄ«e²Ã«Ë ÂUNÄ sÄ tOKŽ Vðd²¹ UÄ ¡«œ√ vKŽ ∫wðQ¹ U0 q¦L²¹  UÁuF*« ÁcNà q¦Ä_« wKLFë q(« Ê√ ÊU¦ŠU³Ã« Èd¹Ë ÆtKLŽ w tÐ ’Uš »uÝUŠ “UN−Ð ·dAÄ q b¹Ëeð Ʊ͗«œù«Ë w?1œU?Â_« ¡V?F?ë V?³? ?Ð W?Ý—U?L?*«Ë V?¹—b?²?Kà ·dALKà w UJë XÁuë d uð Æ≤ ÆtMÄ »uKD*«ÆWOÐuÝU(«  «—UN*« „ö²Ä« ‰U−Ä w 5 dA* « WOLMð vÃ≈ W œUNë  «—Ëbë sÄ b¹e*« bIŽ Æ≥w b¹bł q vKŽ ·dF²Ã« vKŽ 5 dA*« bŽU ð W¹—Ëœ qLŽ ‘—uà W−Äd³Ä jDš l{Ë Æ¥ ÆWO1œUÂ_« WЫu³Ã«Ë X½d²½ô«Ë »uÝU(« ‰U−Ä Æw1œUÂ_« ·dA*« …—UNÄ rOOIð w UNOKŽ œUM²Ýô« r²¹ WOM dO¹UFÄ dO uð Ƶ ∫ vKŽ hM¹ ÍcÃ«Ë w½U¦Ã« wŽdHë ‰«R ÃUÐ WIKF²*« ZzU²Më ∫ »w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã« WOMHë  UÁuF*« UÄ øWO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« ©∑® ‰Ëb« WÝ«—bë lL²−Ä œ«d √ WÐU−²Ýô W¹u¾*« V MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« WOMHë  UÁuF*« ‰U−Ä  «dI vKŽ ©±∑≤ ΩÊ ® Æ Uł—œ ©µ® WÐU−²Ýöà Wł—œ vBÁ√™ ≥π
 30. 30. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUłv?K?Ž ©…d?O³Â® X½U WOMHë  UÁuF*« ‰U−Ä vKŽ WI «u*« Wł—œ Ê√ ©∑® ‰Ëb?« sÄ `C²¹d¦Â√ UNOKŽ WÐU−²Ýöà W¹u¾*« W³ Më X½U YOŠ ©π ¨ ∏ ¨ ∑ ¨ ∂ ¨ ¥ ¨ ≥ ¨ ≤ ¨ ±® «dIHëqÁ√Ë ©•∂∞®s?Ä d¦Â√© µ®…d?I?Hë vKŽ ©WDÝu²Ä® X½U ULMOÐÆ ©•∏∞® sÄ qÁ√Ë ©•∑∞® sÄXK Ë YOŠ © …dO³Â® UNOKŽ WI «u*« Wł—œ X½U bI WOKJë Wł—bÃUÐ oKF²¹ ULO Ë Æ©•∑∞® sÄ Æ©•∑∞®vÃ≈ WÐU−²Ýöà W¹u¾*« W³ MëWOMOD KHë  ôUBðô« WÂdAà WOMI²Ã« WO²×²Ã« WOM³Ã« w WOÃUJý≈ „UM¼ Ê√ ZzU²Më sÄ `C²¹WKJA*« Ác¼ Ê√ wMF¹ U2 ¨X½d²½ô«  UÄb) …œËe*« ‰UBðô« ◊uDš WŽd Ð WÁöŽ UNà w²Ã«ËW?×?K*« W³ždë ZzU²Më dNEð ULÂÆ UNKŠË UNFÄ qÄUF²Ã« vKŽ WFÄU« …—bÁ sŽ Wł—UšË WOMÞËt²¹UHÂË ·dA*« …¡UH l dà W U UNðUOL ÄË UNÃUJýQÐ WO³¹—b²Ã«  «—Ëbë bIŽ vKŽ eOÂd²Ã« wÆtKLŽË ·dA*UÐ WÁöŽ UNà w²Ã« WOMI²Ã«Ë WOMHë  UŁbײ *«Ë WOÐuÝU(«  «—UN*« lÄ qÄUF²KÃr¼—Ëœ ÊuÝ—U1 s¹d¹b*« Ê√ vÃ≈ XK uð YOŠ ©±ππµ® Boush WÝ«—œ lÄ r− Mð UL¨ W¹—«œ≈ WO³²JÄ  UŽUÝ w rN²ÁË sÄ •¥∞ ÊuCI¹ rN½√Ë Æ wMHë r¼—Ëœ sÄ d¦Â√ Í—«œù«w •≥∞Ë ¨ j?O?D ²Ã« w •±∞Ë ¨ 5?L?K?F*« .uIð w •±∞ ¨ W?O?L?OKF²Ã« …œUOIë w •±∞Ë Æ WO ¹—b²Ã« W¾ONë ‰ULŽ√ 5 ײà XÁË Í√ «uBB ¹ rà 5Š w ¨WHK² Ä ‰ULŽ√ ∫wðQ¹ U0 q¦L²¹  UÁuF*« ÁcNà q¦Ä_« wKLFë q(« Ê√ ÊU¦ŠU³Ã« Èd¹Ë ÆWFÄU« w qLFKà WЗb*« WOMÞuë W¹dA³Ã« —œ«uJë »c W¹uMFÄË WOÃUÄ e «uŠ l{Ë Æ±Y( WÄ“öë WOÐuÝU(«  «—UNLKà ·dA*« „ö²Ä« —UOF* WFÄU« w 5OF²Ã« ◊Ëdý 5LCð Æ≤ ÆWÄb)« q³Á UNÂö²Ä« vKŽ ·dA*«WFÄU« qš«œ »uÝU(« …eNł√Ë WJ³Aë ◊uDš VOBð w²Ã« WOMHë ‰UDŽ_« sÄ qOKI²Ã« Æ≥ ÆUNà Èu² Ä v½œ√ vÃ≈5? ?×?²?à W?O?²?×?²?ë W?O?M?³?ë ◊u?D?š 5? ?×?²?à WOMOD KHë  ôUBðô« WÂdý lÄ ÷ËUH²Ã« Æ¥ ÆUNðUÄbš Æs¹dšü« lÄ WЫu³Kà tÄ«b ²Ý« W³ ½ 5Ð W½—UI*« sÄ ·dA*« sJ9 WOM dO¹UFÄ dO uð Ƶ ∫ vKŽ hM¹ ÍcÃ«Ë YÃU¦Ã« wŽdHë ‰«R ÃUÐ WIKF²*« ZzU²Më ∫ ÃW?Šu?²?H?*« ”bIë WFÄUł w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã« WOMI²Ã«  UÁuF*« UÄ øWO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w ¥∞
 31. 31. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä ©∏® ‰Ëb« WÝ«—bë lL²−Ä œ«d √ WÐU−²Ýô W¹u¾*« V MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« WOMI²Ã«  UÁuF*« ‰U−Ä  «dI vKŽ ©±∑≤Ω Ê® Æ Uł—œ ©µ® WÐU−²Ýöà Wł—œ vBÁ√™…d?O?³?® X?½U? W?O?M?I?²?ë  U?Áu?F?*« ‰U?−?Ä vKŽ WI «u*« Wł—œ Ê√ ©∏® ‰Ëb?« s?Ä `?C?²¹X½U ULMOÐÆ©•∏∞® sÄ d¦Â√ UNOKŽ WÐU−²Ýöà W¹u¾*« W³ Më X½U YOŠ ©±®…dIHë vKŽ©«błv?K?Ž W?D?Ýu²ÄË Æ©•∏∞® s?Ä qÁ√Ë ©•∑∞®s?Ä d?¦Â√ ©∏ ¨ ≥ ¨ ≤®  «d?I?H?ë v?K?Ž ©…dO³Â® Æ©•∑∞® sÄ qÁ√Ë ©•∂∞® sÄ d¦Â√ ©∑ ¨ ∂ ¨ µ ¨ ¥®  «dIHëW¹u¾*« W³ Më XK Ë YOŠ © …dO³Â ®UNOKŽ WI «u*« Wł—œ X½U bI Wł—bÃUÐ oKF²¹ ULO Ë Æ©•∑±® vÃ≈ WÐU−²ÝöÃX½d²½ô« WJ³Aà tÄ«b ²Ý« bMŽ qK*«Ë ÂQ ë w½UF¹ w1œUÂ_« ·dA*« Ê√ ZzU²Më sÄ `C²¹«c¼Ë ÆdL² *« «b ²Ýô« vKŽ eOHײKà t½«bI wMF¹ U2 …Ë—cë  UÁË√ w W UšË WFÄU« wdL² *« «b ²Ýô« vKŽ ·dA*« eH×¹Ë WOF «bë dO¦¹ qJAÐ WJ³Aë …¡UH 5 % …—Ëd{ wMF¹t?ÄU?N?* l?¹d? ?ë “U$ô« tà `O²¹ U2 tKLŽ WFO³DÐ oOŁË ◊U³ð—« UNà w²Ã«Ë tOÃ≈ WKÂu*« ÂUN*« cOHM²Ã ÆbN«Ë XÁuë dO uðË ∫wðQ¹ U0 q¦L²¹  UÁuF*« ÁcNà q¦Ä_« wKLFë q(« Ê√ ÊU¦ŠU³Ã« Èd¹Ë ¥±
 32. 32. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł ÆÂb ² *« fH½ sŽ qK*« œUFÐù WFÄU« WJ³ý qLŽ l¹d ð Ʊ ÆX½d²½ô« d³Ž WЫu³Ã« lÄ ‰UBðô« WOKLŽ qN ²Ã wJKÝöë ‰UBðô« WÄbš dO uð Æ≤ Æ«b ²Ýöà …eH;« WOMI²Ã«  «dO¦*UÐ WЫu³Ã« b¹Ëeð Æ≥Ê√ V?−?¹ d?¹u?D²Ã« WOKLŽ Ê√ sÄ Æ©±ππ∑® Cameron t?O?Ã≈ —U?ý√ U?Ä lÄ ZzU²Më oH²ðËq?E?²?à ¨Èb?*« W?K?¹u?ÞË W?×?{«Ë W?O?−?Oð«d²Ý≈Ë WÝË—bÄ WDš sL{ nÁuð öÐ …dL² Ä vI³ðW?O? U?I¦Ã«Ë WOŽUL²łô«  «dOG²Ã«Ë ÍuÐd²Ã« lÁ«uÃUÐ WK vKŽ UNO ÊuKÄUFÃ«Ë W¹uÐd²Ã« W ÝR*« ÆWIŠö²*« W¹uÐd²Ã«  öšb*«Ë ¨WF¹d ë WO dF*«  «eHIÃ«Ë ¨WOłuÃuMJ²Ã«Ë WOMI²Ã«Ë ∫ vKŽ hM¹ ÍcÃ«Ë lЫdë wŽdHë ‰«R ÃUÐ WIKF²*« ZzU²Më ∫ œWŠu²H*« ”bIë WFÄUł w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã« WOB Aë  UÁuF*« UÄ ø WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w ©π®‰Ëb« WÝ«—bë lL²−Ä œ«d √ WÐU−²Ýô W¹u¾*« V MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« WOB Aë  UÁuF*« ‰U−Ä vKŽ ©±∑≤Ω Ê® 5 dA*« iFÐ Æ Uł—œ ©µ® WÐU−²Ýöà Wł—œ vBÁ√ ™ ¥≤
 33. 33. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä©WDÝu²Ä® X½U WOB Aë  UÁuF*« ‰U−Ä vKŽ WI «u*« Wł—œ Ê√ ©π® ‰Ëb« sÄ `C²¹W?ÐU?−?²Ýöà W¹u¾*« W³ Më X½U YOŠ ©±±¨ ∏ ¨ ∑ ¨ ∂ ¨ ≥ ¨ ≤ ¨ ±®  «d?IHë lOLł vKŽ©±∞ ¨ π¨ µ ¨ ¥®  «dIHë vKŽ©WKOKÁ ®X½U ULM¹ Æ©•∑∞® sÄ qÁ√Ë ©•∂∞® sÄ d¦Â√ UNOKŽ Æ©•∂∞® sÄ qÁ√Ë ©•µ∞® sÄ d¦Â√ UNOKŽ WÐU−²Ýöà W¹u¾*« W³ Më X½U YOŠW?³? Më XK Ë YOŠ ©WKOKÁ® UNOKŽ WI «u*« Wł—œ X½U bI WOKJë Wł—bÃUÐ oKF²¹ ULO Ë Æ©•µπ® vÃ≈ WÐU−²Ýöà W¹u¾*«o?K?F?²?ð W?OB ý  UÁuFÄ WNł«uÄ t H½ sŽ wHM¹ w1œUÂ_« ·dA*« Ê√ ZzU²Më sÄ `C²¹w?ÐU?−?¹≈ t? HMà tLOOIð Ê√Ë WOÐU−¹≈ …—uBÐ t HMà dEM¹ ·dA*« Ê√ wMF¹ U2 tð«—bÁË t²OB AÐ Æt HMÐ t²IŁË tðU½UJÄSÐ oKF²¹ UÄ wdŁQ²ð ÂUE½ Í√ w 5KÄUFë  UOÂuKÝ Ê√ sÄ ©±ππ∑® q¹uDë Ád– UÄ lÄ W−O²Më wI²KðËÊU? ?½ù« Ê√Ë Ær?O?O?I?²?ë «c?¼ w? W?Äb? ² *« dO¹UF*UÐË rN H½_ rNLOOIð WI¹dDÐ dO³Â bŠ vÃ≈…dO¦Â  UÄuKF0 ÊuÞU×Ä œ«d _«Ë ÆtO t—b¹ Ê√ b¹d¹ Ícë qJAÃUÐ tÃuŠ UÄ W¹ƒ— vÃ≈ qOÄ√l?Ä o?ÐU?D²ð w²Ã« Ë√ rNà W³ MÃUÐ  ôuÃbÄ UNà w²Ã«  UÄuKF*« UNMOÐ sÄ ÊË—U² ¹Ë rNÃuŠ sÄd?ŁR?¹ t dF¹Ë ÊU ½ù« tLKF²¹ UÄ Ê√Ë ¨WIÐU ë rNð«d³š w U½UJÄ UNà b&Ë rNðUFÁuðË rN²ÃUŠ ÆU¼u×½ t dBð WOHOÂË —uÄúà tLOOIð WI¹dÞ vKŽ ∫ vKŽ hM¹ ÍcÃ«Ë fÄU)« wŽdHë ‰«R ÃUÐ WIKF²*« ZzU²Më ∫ ‡¼W?Šu?²?H?*« ”b?I?ë WFÄUł w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã« W¹œU*«  UÁuF*« UÄ ø WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w ©±∞® ‰Ëb« WÝ«—bë lL²−Ä œ«d √ WÐU−²Ýô W¹u¾*« V MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« W¹œU*«  UÁuF*« ‰U−Ä  «dI vKŽ ©±∑≤Ω Ê ® ¥≥
 34. 34. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł œułËvKŽ ©…dO³Â ®X½U W¹œU*«  UÁuF*« ‰U−Ä vKŽ WI «u*« Wł—œ Ê√ ©±∞® ‰Ëb« sÄ `C²¹ULMOÐÆ©•∏∞® sÄ qÁ√Ë ©•∑∞® sÄ d¦Â√ UNOKŽ WÐU−²Ýöà W¹u¾*« W³ Më X½U YOŠ©≤®…dIHë ÆÆ©•∑∞® sÄ qÁ√Ë ©•∂∞®sÄ d¦Â√  «dIHë WOIÐ vKŽ ©WDÝu²Ä® X½UÂW³ Më XK Ë YOŠ ©WDÝu²Ä® UNOKŽ WI «u*« Wł—œ X½U bI WOKJë Wł—bÃUÐ oKF²¹ ULO Ë Æ©• ∂µ® vÃ≈ WÐU−²Ýöà W¹u¾*«tMOÐ ‰u% W¹œUÄ  UÁuFÄ œułË ÂUŽ qJAÐ bF³² ¹ w1œUÂ_« ·dA*« Ê√ ZzU²Më sÄ `C²¹UNà ·dA*« UNNł«u¹ w²Ã«  UÁuF*« Ê√ vÃ≈ dOA¹ «c¼ËÆ WFÄU« WЫu³Ã q¦Ä_« «b ²Ýô« 5ÐË ÆWFÄU« UN−N²Mð w²Ã« W¹uMF*«Ë WOMI²Ã«Ë WOMHÃ«Ë W¹—«œù«  UÝUO ÃUÐ WÁöŽ ∫ vKŽ hM¹ ÍcÃ«Ë ”œU ë wŽdHë ‰«R ÃUÐ WIKF²*« ZzU²Më ∫ ËW?F?ÄU?ł w? 5?žd?H?²?*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã« l «Ëbë …—UŁSÐ WIKF²*«  UÁuF*« UÄ ø WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë ¥¥
 35. 35. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä ©±±® ‰Ëb« WÝ«—bë lL²−Ä œ«d √ WÐU−²Ýô W¹u¾*« V MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« l «Ëbë …—UŁSÐ WIKF²*«  UÁuF*« ‰U−Ä  «dI vKŽ © ±∑≤Ω Ê ® Æ Uł—œ ©µ® WÐU−²Ýöà Wł—œ vBÁ√ ™v?K?Ž© …dO³Â® X½U l «Ëbë …—UŁ≈ ‰U−Ä vKŽ WI «u*« Wł—œ Ê√ ©±±® ‰Ëb?« sÄ `C²¹s?Ä d?¦?Â√ U?N?O?K?Ž W?ÐU?−?²?Ýöà W¹u¾*« W³ Më X½U YOŠ ©∏ ¨ ∑ ¨ ∂ ¨ ≥ ¨ ≤ ¨ ±®  «d?IHë©•∂∞®s?Ä d¦Â√ ©µ ¨ ¥ ®  «d?I?H?ë v?KŽ © WDÝu²Ä® X½U ULMOÐÆ©•∏∞® sÄ qÁ√Ë ©•∑∞® Æ©•∑∞® sÄ qÁ√ËW?³ Më XK Ë YOŠ ©…dO³Â® UNOKŽ WI «u*« Wł—œ X½U bI WOKJë Wł—bÃUÐ oKF²¹ ULO Ë Æ©•∑±® vÃ≈ WÐU−²Ýöà W¹u¾*«WF³²*« VOÃUÝ_«Ë qzUÝuë WKÁ w WK¦L²*«  UÁuF*« sÄ b¹bFë „UM¼ Ê√ ZzU²Më sÄ `C²¹qJAÃUÐ tð«—bÁË tðUÁUÞ —UL¦²Ý«Ë t²OF «œ l —Ë ·dA*« eOH% vKŽ …—œUIÃ«Ë ¨5¹—«œù« q³Á sÄ…—U?N?0 ¡«œ_«Ë “U?$ô« W?Žd?Ý l?Ä XÁuÃ«Ë bN« dB² ¹Ë t¹bà —UJ²Ðô«Ë Ÿ«bÐù« bÃu¹ ÍcëƷdA*« q³Á sÄ …—UN*«Ë “U$ù«Ë Ÿ«bÐù« —uNþ bMŽ ÍœU*« eOHײë »UOž vÃ≈ W U{ùUÐ ¨WOÃUŽ…—«œù« ‰U?−?Ä w …b¹bł  U¼U&« “ËdÐ sÄ©≤∞∞® g?¹ËU?ý Ád– UÄ lÄ ZzU²Më r− MðË¡ôu?ë ÕË— o?O?L?F?ð ∫ U?N?M?ÄË r?N?ÃU?L?Ž√Ë r?N?ÄU?N?0 r?N?ÄUOÁ ¡UMŁ√ ÊuKÄUFë UNOÃ≈ ÃU²×¹ w²Ã«Ë ¥µ
 36. 36. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUłw? r?¼d?Ł√Ë rNÄ«d²Š«Ë rN½UOJÐ UNO ÊuKÄUFë dFA¹ w²Ã« ·ËdEë oKš o¹dÞ sŽ ¡UL²½ô«Ër?N?zôË …œU?¹“Ë t?O?Ã≈ 5?K?ÄUFë »«c²ł« vKŽ d¹b*« …—bÁËÆU¼—U¼œ“«Ë UN²F —Ë W ÝR*« ÂbIð U?ÁU?D?ë ‚ö?Þ≈Ë q?L?F?K?à 5?K?ÄU?F?K?à ‰U?:« `?²?Hð w²Ã« W³ÝUM*« ·ËdEë ÁdO uðË rNzUL²½«Ët?ðU?Áö?Ž q?G?²? ?¹ Ê√ËÆ rN𫜫bF²Ý«Ë rN³¼«uÄË 5KÄUFë ‰uOÄ W dFÄ vKŽ tð—bÁËÆWÁö)«ÆlOL« vKŽ …bzUHÃUÐ œuF¹ Ícë ¡UM³Ã« dL¦*« qLFë u×½ rNF «œ …—UŁ≈ w 5KÄUFë lÄ WO½U ½ù«`?łU?M?ë d¹b*« Ê√ vKŽ UN−zU²½ XÃœ w²Ã« ©±πππ¨Kearney® W?Ý«—œ lÄ pÃc oH²ðË Æs¹dšü« eHŠ vKŽ …—bIë pK²1 Ícë u¼q? Ê√Ë ÊU? ½ù« w WMÄU WOF «bë Ê√ sÄ ©±πππ®s? ?Š tOÃ≈  —Uý√ UÄ lÄ oH²ðËÊ√ ÊU? ?½û?à s?J?1 U? Ëd?þ T?A?M¹ Ê√ d¹b*« vKŽË WF³A*« dOž  UłU(« sÄ WŽuL−Ä t¹bà œdÈu² ÄË œdHë  UŠuLÞ Èu² Ä 5Ð ‚dHë Ê√Ë t «b¼√ oOI%Ë tðUłUŠ ŸU³ýù U d UNO Èd¹ ÆqLFKà tF œË ÁeH( WMÄUJë WO½UJÄù« q¦9 Á“U$≈ ∫wðQ¹ UÄ w q¦L²¹  UÁuF*« ÁcNà q¦Ä_« wKLFë q(« Ê√ ÊU¦ŠU³Ã« Èd¹Ë ÆUNŽU³ý≈ vKŽ qLFÃ«Ë WO HMÃ«Ë W¹uCFë 5 dA*«  UłUŠ vKŽ ·dF²Ã« Ʊ Æ»uKD*« ¡«œ_UÐ rNÄUOÁ WÃUŠ w rN «b¼√ oOI% WO½UJÄSÐ 5 dA*« ŸUMÁ≈ Æ≤Æ5 dALKà wMN*« uLMë vÃ≈ ÍœRð …b¹bł  «¡«dł≈ À«b×²Ý«Ë WOŽ«bÐù« VOÃUÝ_« wM³ð Æ≥ Æ÷dÄ qJAÐ WЫu³Ã« ÊuÄb ² ¹ s* W¹œU*« e «u(« .bIð Æ¥ ∫ vKŽ hM¹ ÍcÃ«Ë lÐU ë wŽdHë ‰«R ÃUÐ WIKF²*« ZzU²Më ∫ “W?F?ÄU?ł w? 5?žd?H?²?*« 5?O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã« WOMN*« WOLM²ÃUÐ WIKF²*«  UÁuF*« UÄ øWO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë ¥∂
 37. 37. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä ©±≤® ‰Ëb« WÝ«—bë lL²−Ä œ«d √ WÐU−²Ýô W¹u¾*« V MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« WOMN*« WOLM²ÃUÐ WIKF²*«  UÁuF*« ‰U−Ä  «dI vKŽ ©±∑≤Ω Ê® XFLł  öJA*« Æ Uł—œ ©µ® WÐU−²Ýöà Wł—œ vBÁ√ ™W?O?F? «b?ë …—U?ŁS?Ð W?I?KF²*«  UÁuF*« ‰U−Ä vKŽ WI «u*« Wł—œ Ê√ ©±≤® ‰Ëb?« s?Ä `C²¹©≤® …d?IHë ¡UM¦²ÝUÐÆ©•∏∞® sÄ qÁ√Ë ©•∑∞® s?Ä d?¦Â√  «dIHë lOLł vKŽ © …dO³Â ®X½UÂÆ©•∑∞® sÄ qÁ√Ë ©•∂π® U¼—«bIÄ W¹u¾Ä W³ MÐ ©WDÝu²Ä ® UNOKŽ WI «u*« Wł—œ X½U YOŠW?³ Më XK Ë YOŠ ©…dO³Â ®UNOKŽ WI «u*« Wł—œ X½U bI WOKJë Wł—bÃUÐ oKF²¹ ULO Ë Æ©•∑±® vÃ≈ WÐU−²Ýöà W¹u¾*«w WÄb ² *« VOÃUÝ_« r−Š sŽ UÄU9 ÷«— dOž w1œUÂ_« ·dA*« Ê√ ZzU²Më sÄ `C²¹WOLKFë  «b−² *UÐ Áb¹ËeðË tKLŽ WFO³Þ lÄ oH²¹ U0 tð¡UH l —Ë UN²OŽu½Ë WOMN*« t²OLMð …œU¹“‰U−Ä w ULOÝ ôË qO¼Q²Ã«Ë V¹—b²Ã« ’d Èu² Ä l —Ë  «—Ëbë nO¦J²Ð W¹—UN*«Ë WOMI²Ã«Ë ÆtKLFÃË tà WÄ“öë WOÐuÝU(«  «—UN*« „ö²Ä«q? U?NOÃ≈ Q−K¹ …bŽ VOÃUÝ√ „UM¼ Ê√ sÄ ©±ππ∑®q?¹uDë tOÃ≈ —Uý√ UÄ lÄ W−O²Më wI²KðË ≠∫UNMÄË UOMNÄ rN²OLMðË tO 5KÄUFë W× Ë t²× vKŽ WE U×LKà ÂUE½WNł«uÄ w rN²OKŽU ÈbÄ «uÝ—«b²Oà qLFë o¹d Ë d¹b*« 5Ð ¡UIà ∫o¹dHë V¹—bð »uKÝ√ ™ ¥∑
 38. 38. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUł ÆUI³ Ä UNMŽ  UÄuKF*« XFLł w²Ã« rNðöJAÄ Ôd¹uDðË rNMÄ q —Ëœ ”—«b²Ã 5KÄUFë sÄ W×¹dýË d¹b*« 5Ð ¡UIà ∫—Ëbë Wý—Ë »uKÝ√ ™ ÆÁ—ËœË œdHë 5Ð WÄ¡«u*« sÄ Ÿu½W?F?O?³?Þ W?A?ÁU?M?* 5?K?ÄU?F?ë lÄ d¹b*« U¼bIF¹ …œdHMÄ  UŽUL²ł« ∫ ·bNë …œËb×Ä  «¡UIà ™ ÆrNMOÐ WOÐU−¹≈ qLŽ  UÁöŽ d¹uDðË rNMÄ q WOÃËR ÄW? ?ÝR?*« t?ł«u?ð w?²?ë  ö?J?A?*« b?¹b?ײà 5KÄUFë lÄ d¹b*« U¼bIF¹ ∫ tOBO Að  «¡UIà ™ Æd¹uD²Ã«  U³KD²ÄË ¨UNK( WŠËdD*« qz«b³Ã«Ës?Ä W?Žu?L?−?Ä Â«b? ?²Ý« w q¦L²¹  UÁuF*« ÁcNà q¦Ä_« wKLFë q(« Ê√ ÊU¦ŠU³Ã« Èd¹Ë ∫wðQ¹ UÄ VOÃUÝ_« Ác¼ sÄË rN²OLMðË 5 dA*« …¡UH l dà WO³¹—b²Ã« VOÃUÝ_«U?¹U?C?Á ”—«b?²?à 5 dA*«Ë d¹b*« 5Ð ¡UIKë vKŽ rzUIë o¹dHë V¹—bð »uKÝ√ «b ²Ý« Ʊ ÆUI³ Ä UNMŽ  UÄuKF*« XFLł Ôr?N?M?Ä q? q?L?Ž W?FO³Þ WAÁUMÄ ·bNÐ 5 dA*« lÄ …œuBI*«  «¡UIKë »uKÝ√ «b ²Ý« Æ≤ ÆrNMOÐ WOÐU−¹≈ qLŽ  UÁöŽ d¹uDðË‚dÞË rNNł«uð w²Ã« qÂUA*« b¹bײà 5 dA*« lÄ WOBO A²Ã«  «¡UIKë »uKÝ√ «b ²Ý« Æ≥ ÆW³ÝUMÄ qz«bÐ d¹uD²Ð UNFÄ qÄUF²Ã«s¹cë 5 dA*« sÄ W¾Hà …œb×Ä U¹UCÁ gÁUMð w²Ã« »«dð_«  UŽuL−Ä »uKÝ√ «b ²Ý« Æ¥ ÆWÂd²AÄ U¹UCÁ rNFL& ∫vKŽ hM¹ ÍcÃ«Ë sÄU¦Ã« wŽdHë ‰«R ÃUÐ WIKF²*« ZzU²Më ∫ Õ”bIë WFÄUł w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã« ‰UBðôUÐ WIKF²*«  UÁuF*« UÄ øWO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ¥∏
 39. 39. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä ©±≥® ‰Ëb« WÝ«—bë lL²−Ä œ«d √ WÐU−²Ýô W¹u¾*« V MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« ‰UBðôUÐ WIKF²*«  UÁuF*« ‰U−Ä  «dI vKŽ ©±∑≤Ω Ê® ÆW U vKŽ  U½UJÄù« Æ Uł—œ ©µ® WÐU−²Ýöà Wł—œ vBÁ√ ™®X½U ‰UBðôUÐ WIKF²*«  UÁuF*« ‰U−Ä vKŽ WI «u*« Wł—œ Ê√ ©±≥® ‰Ëb« sÄ `C²¹sÄ qÁ√Ë ©•∑∞® s?Ä d¦Â√ UNOKŽ WÐU−²Ýöà W¹u¾*« W³ Më X½U YOŠ ©≤®…dIHë vKŽ ©…dO³Â©•∂∞® s?Ä d¦Â√ ©∏ ¨ ∑ ¨ µ ¨ ¥ ¨ ≥ ¨ ±®  «d?I?H?ë v?KŽ ©WDÝu²Ä® X½U ULMOÐÆ©•∏∞® Æ©•∂∞® sÄ qÁ√Ë ©•µ∞® sÄ d¦Â√ ©∂® …dIHë vKŽ ©WKOKÁ®Ë Æ©•∑∞® sÄ qÁ√ËX?K? Ë Y?O?Š © W?D?Ýu?²?Ä ®U?N?O?KŽ WI «u*« Wł—œ X½U bI WOKJë Wł—bÃUÐ oKF²¹ ULO Ë Æ©•∂∂® vÃ≈ WÐU−²Ýöà W¹u¾*« W³ MëwLÝdë dOž ‰UBðô«Ë q «u²Ã« w  UÁuFÄ tł«u¹ w1œUÂ_« ·dA*« Ê√ ZzU²Më sÄ `C²¹ÃËd?)«Ë „d?²?A?*« ÂUL²¼ô«  «– U¹UCIë WAÁUMÄË  «d³)« ‰œU³²Ã W U WFÄU« w 5KÄUFÃUЉu?% w?²Ã«  UIOF*«Ë  UÁuF*« sÄ b¹bFë wD ð vKŽ ·dA*« …bŽU Ä UNMJ1 —UJ √Ë ÈƒdÐ Æt²MNÄË tKLFà ͗Ëd{ u¼ UÄ qJÐ Áb¹ËeðË tŽ«bÐ≈Ë tÄbIð ÊËœ ¥π
 40. 40. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUłÍcë ¡«dłù« u¼ ‰UBðô« Ê√ sÄ ©±ππ∑® wðu¹dIë tOÃ≈ —Uý√ UÄ lÄ W−O²Më Ác¼ wI²KðË—UJ _«Ë w½UF*« UNI¹dÞ sŽ qI²Mð w²Ã« WKOÝuë˨ W¹dA³Ã«  UMzUJë 5Ð rNHë ‰œU³ð Ád³Ž r²¹d?³?Ž ¨Èd?š√ v?Ã≈ W?ŽULł sÄ Ë√ dš¬ vÃ≈ ÊU ½≈ sÄ fOÝUŠ_«Ë dŽUA*«Ë ¡«—ü«Ë ozUI(«ËÂU?E?½ —U?Þ≈ w? 5? d?Þ 5Ð ‰œU³²Ä dOŁQð UNO r²¹ WOKŽUHð WOKLŽ ‰UBðô«Ë ¨ UNOKŽ oH²Ä “uÄ— Æ d³Â√ wŽUL²ł« ÂUE½ sL{ Èdš√ WOŽUL²ł« WLE½√ lÄ o «d²¹ 5FÄ wŽUL²ł«oO MðË  «—«dIë –U ð« Ê√ sÄ ©±πππ ¨Al-Bishi) t?OÃ≈ —Uý√ UÄ lÄ W−O²Më r− MðË5Ð W KÝ …—uBÐ  UÄuKF*« »UO ½« WÃUŠ w ô≈ r²¹ sà ZÄ«d³Ã« rOEMðË jD)« cOHMðË qLFëX?ÁË q?ÁQ?ÐË ¨d? ?¹Ë W?Ãu?N? ?Ð ·«b?¼_« o?O?I%Ë qLFë rOEMð vÃ≈ ÍœR¹ U2 ¨rNK 5KÄUFë Æ UN²ÄdÐ WOLOKF²Ã«Ë W¹—«œù« WOKLFë dOÝ vKŽ UOÐU−¹≈ «c¼ fJFM¹ YOŠ ¨bNłË ∫wðQ¹ UÄ w q¦L²¹  UÁuF*« ÁcNà q¦Ä_« wKLFë q(« Ê√ ÊU¦ŠU³Ã« Èd¹Ë U?Äu?K?F?Ä v?KŽ ‰uB×Kà WOLÝdë dOž ‰UBðô«  «uMÁ «b ²Ý« vKŽ 5 dA*« lO−Að Ʊ ÆWOLÝ— …—uBÐ dÂcÔð ô bÁ WLNÄ —UJ √Ë ÆWFł«dë W¹cG²Ã« wIK²Ã qLFë w W¹—ËdCÃ«Ë W³ÝUM*« ‰UBðô« qzUÝË dO uð Æ≤WFł«dë W¹cG²Ã« wIK²Ã WFÄU« w WO1œUÂ_« WЫu³Ã« ŸËdAÄ …—«œ≈ sŽ 5Ãu¾ *UÐ ‰UBðô« Æ≥ ÆW¹—uHë Æs¹dšüUÐ ‰UBðô« WOKLŽ ‰öš g¹uA²Ã« qÄ«uŽ sÄ qOKI²Ã« Æ¥w? »u?ÝU?(« w? d?A?ÄË X?½d?²?½ô«Ë d?³?²?<« w?O?M? Ë 5? dA*« 5Ð WOMO³Ã«  UÁöFë W¹uIð Ƶ ÆWFÄU« ∫vKŽ hM¹ ÍcÃ«Ë w½U¦Ã« fOzdë ‰«R ÃUÐ WIKF²*« ZzU²Më ÷dŽ∫ UO½UŁ ™UN²ÐuF Wł—œ Èu² * UF³ð UOÓUMð WO1œUÂ_« WЫu³Ã« «b ²Ý«  UÁuFÄ  ôU−Ä VOðdð UÄ øWOKJësÄ ‰U−Ä qJà W¹u¾*« V MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« Xłd ²Ý« ¨‰«R ë «c¼ sŽ WÐUłûà ÆpÖ `{u¹ ©±¥® ‰Ëb«Ë  ôU:« lOL WOKJë Wł—bÃ«Ë WÝ«—bë  ôU−Ä µ∞
 41. 41. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−Ä ©±¥® ‰Ëb« ÊuO1œUÂ_« Êu dA*« UNNł«u¹ w²Ã«  UÁuF*«  ôU−Ä VOðdð ÆWFÄU−Kà WO1œUÂ_« WЫu³Kà rNÄ«b ²Ý« sÄ b% w²Ã«Ë WŠu²H*« ”bIë WFÄUł w ©±∑≤Ω Ê®  Uł—œ µ WÐU−²Ýöà Wł—œ vBÁ√ ™W?Ý«—b?ë lL²−Ä œ«d √  UÐU−²Ý« vKŽ ¡UMÐ  ôU:« VOðdð Ê√ ©±¥ ®‰Ëb« sÄ `C²¹ U?Áu?F*« ‰U−Ä qBŠ YOŠ ÁöŽ√ ©±¥® ‰Ëb?« w? w?¼ U?L X½U UOÓUMð UN²OL¼√ V ŠW?³ MÐ ©≥,µπ® Á—b?Á w?ÐU? ?Š j?Ýu?²0 WO½UL¦Ã«  ôU:« 5Ð sÄ vÃË_« W³ðd*« vKŽ W¹—«œù«W³ðd*« vKŽ WOB Aë  UÁuF*UÐ WIKF²*«  UÁuF*« ‰U−Ä qBŠ ULMOÐ Æ©•∑≤ ®U¼—«bIÄ W¹u¾ÄWI «uÄ Wł—œË ©•µπ®U¼—«bIÄ W¹u¾Ä W³ ½Ë ©≤,π¥® Á—bÁ wÐU Š jÝu²0 ©…dOš_«Ë WMÄU¦Ã«® ÆWKOKÁ®W??I? «u??Ä W?ł—œ v?K?Ž X?K?B?Š  ôU?−?Ä ©W? ?L?š® Ê√ ©±¥ ® ‰Ëb??« s??Ä `?C?²?¹ U?L?©WDÝu²Ä® WI «uÄ Wł—œ vKŽ ©5ÃU−Ä®Ë © •∑∞ vÃ≈ •∑≤® 5Ð UÄ XŠË«dð W¹u¾Ä W³ MЩ…dO³ÂW?I? «uÄ Wł—œ vKŽ qBŠ ©«bŠ«Ë ôU−Ä®Ë ©••∂µ vÃ≈ •∂∂® 5?Ð UÄ XŠË«dð W¹u¾Ä W³ MÐ Æ©•µπ® U¼—«bIÄ W¹u¾Ä W³ MÐÆ©WKOKÁ® µ±
 42. 42. q¹ULŠ tKë UDŽ b³Ž Æœ w 5ždH²*« 5O1œUÂ_« 5 dA*« tł«uð w²Ã«  UÁuF*«q¹ULŠ tKë UDŽ błUÄ ”bMN*«Ë WO1œUÂ_« WFÄU« WЫu³Ã rNÄ«b ²Ý« w WŠu²H*« ”bIë WFÄUłXKBŠ bI WÝ«—bë  ôU−Ä lOLł vKŽ WÐU−²Ýô« jÝu²* WOKJë Wł—bÃUÐ oKF²¹ ULO UÄ√ÆW?D?Ýu²Ä WI «uÄ Wł—œË ©•∂∏ ® U?¼—«bIÄ W¹u¾Ä W³ MÐ ©≥,¥±® Á—b?Á w?ÐU Š jÝu²Ä vKŽ ≠∫ ©±® w½UO³Ã« qJAë w Õu{uÐ W−O²Më Ëb³ðË ©∏≠±®sÄ UN²OL¼√ Wł—bà UF³ð  ôU:« VOðd²Ã w½UO³Ã« qJAëW?¹—«œ≈ »U?³?Ý√ v?Ã≈ U?N?N?ł«u?¹ w²Ã«  UÁuF*« ËeF¹ w1œUÂ_« ·dA*« Ê√ ZzU²Më sÄ `C²¹ÆU?¦ÃUŁ WOM  UÁuFÄ rŁ sÄË UO½UŁ WOMN*« WOLM²Ã«Ë l «ËbÃUÐ oKF²ð Èdš√Ë WOMIð  UÁuFÄË ôË√Ê√ vÃ≈ dOA¹ «c¼Ë ƉUBðôUÐ WIKF²*«  UÁuF*«Ë W¹œU*«Ë WOB Aë  UÁuF*« WOL¼√ sÄ qKI¹ËW?¹—Ëd?C?ë  U?O?M?I²Ã« dO uð ÂbŽË WNł sÄ 5OMHÃ«Ë 5¹—«œù« VFKÄ vÃ≈ …dJë wÄd¹ ·dA*«Èd¹ËÆ UÁuF*« Ác¼ ÁU& WOÃËR *« qL%Ë dOBI²Ã« t H½ sŽ wHM¹Ë ¨Èdš√ WNł sÄ tà WÄ“öë ÆÊUOŠ_« iFÐ w  UÁuFÄ sÄ t{d²F¹ UÄË oz«uŽ sÄ tNł«u¹ ULŽ ‰u¾ Ä dOž t½√UN²OÃUF Ë W¹—«œù« …œUOIë …uÁ Ê√ sÄ ©≤∞∞≤® ÊUOLFë tOÃ≈ —Uý√ UÄ lÄ W−O²Më Ác¼ oH²ðË µ≤
 43. 43. ≤∞∞∂ ‰Ë√ s¹dAð ≠ sÄU¦Ã« œbFë ≠  UÝ«—bÃ«Ë ÀU×Ðúà WŠu²H*« ”bIë WFÄUł WK−ĨWÐUŁùU UNÄb ² ¹ w²Ã« qzUÝuÃ«Ë tOÝ˃dÄ vKŽ d¹b*« UNÝ—U1 w²Ã« dOŁQ²Ã« WOKLŽ vKŽ bL²Fðt?F?³²¹ Ícë Í—«œù« jLMÃ«Ë ÍœUOIë jLMë vKŽ bL²Fð UL¨ 5Ý˃dLKà WOFłd*« fÝ_«ËW?O?B? Aë  U¹UHJë d «uðË Á«dÂù«Ë d Ië WDKÝ ô …¡UHJÃ«Ë …d³)« WDKÝ WÝ—U2 w d¹b*« ÆWO¾O³Ã«Ë WO½U ½ù«Ë WOŽUL²łô«Ë WOKLFë WOHOþuÃ«Ë WOMN*«ËU?Ä «d?O?¦Â ÂUE½ Í√ w W¹dA³Ã« d UMFë Ê√ sÄ ©±πππ® q?¹u?Dë tOÃ≈ —Uý√ UÄ lÄ r− MðËq?L?F?ÃU?Ð r?N?ÄU?O?Á Ê_ ¨t?OKŽ «ËœU²Ž« Ícë wÄuOë 5ðËdë WÝ—U2 Êu³×¹Ë ¨dOOG²Ã« ÊuÄËUI¹Êu? d?A?*« q?O?1ËÆ Ác?O?H?M?ð b?M?Ž d?O?³? b?Nł vÃ≈ ÃU²×¹ ôË WÃuNÝ d¦Â√ ÁËœuFðË ÁuHÃ√ Íc먗«d?I?ë l?M? W?O?K?L?Ž w? r?N?«d?ý≈ ÂbŽ bMŽ qLFë w tłu²Ã« «cNÐ cš_« vÃ≈ ÊuO1œUÂ_«w rN«dý≈ ÂbŽ bMŽË ¨wŽUL²łô« r¼—Ëœ gOLNðË WÄb)« ¡UMŁ√ WOMN*« rN²¹UH l — ÂbŽËb?M?Ž r?N?¹√— c?š√Ë r?Nð—UA²Ý« ÂbŽ vÃ≈ W U{≈ ¨W ÝRLKà WÄUFë jD)«Ë  UÝUO ë l{ËÊ√Ë Æl?Á«u?ë ÷—√ v?K?Ž U?N?I?O?³?Dð w qŽU —Ëœ rNà ÊuJOà W¹uÐd²Ã« ZÄ«d³Ã«Ë jD)« l{ËrN²OF «œ …—UŁ≈ vÃ≈ ÍœR¹  «—«dIë lM w rN²Â—UAÄË rN² ÝRÄ w —Ëb¹ U0 5KÄUFë W dFÄœd?H?ë W?O?łU?²?½≈ v?K?Ž U?O?ÐU?−?¹≈ f?J?F?M¹ U2 ¨W³ždÐ WOÃËR *« qL% vKŽ ÊuK³IO ¨qLFë u×½œ«d? √ b?M?Ž w?Þ«dI1bë ZNMë  «– …œUOIë vMF* wLO¼UH*« ZCMë vÃ≈ dOA¹ «c¼Ë Æ WŽUL«ËUNOKŽ UHŽ w²Ã«Ë Èdš_« W¹œUOIë ◊U/_« sÄ U¼dOGà «bł WO³K ë rNðdE½Ë ¨WÝ«—bë lL²−Ä ÆW¦ÃU¦Ã« WOHÃ_« ‰ušbà W(U dOž X׳ √Ë sÄeë ≠∫vKŽ hM¹ ÍcÃ«Ë YÃU¦Ã« fOzdë ‰«R ÃUÐ WIKF²*« ZzU²Më ÷dŽ∫ U¦ÃUŁ ™UF³ð UOÓUMð W³ðdÄ WO1œUÂ_« WЫu³Ã« «b ²Ý«  UÁuFÄ  ôU−Ä sÄ ‰U−Ä qJà —UOFÄ vKŽ√ UÄ ™ øUN²ÐuF Wł—œ Èu² * «dI sÄ …dI qJà W¹u¾*« V MÃ«Ë WOÐU («  UDÝu²*« Xłd ²Ý« ¨‰«R ë sŽ WÐUłûÃv?K?Ž_ W?O?K?J?ë W?ł—b?Ã«Ë W?Ý«—b?ë  ôU?−?Ä s?Ä ‰U?−?Ä q?Jà ‚uFÄ vKŽ√ b¹bײà  ôU:« ÆpÖ `{u¹ ©±µ® ‰Ëb«Ë  ôU:« q w  UÁuF*« µ≥

×