Luokk7 -kurssin luentomateriaalit, kevät 2011

1,066 views

Published on

Hämeenlinnan Opettajankoulutuslaitoksen LUOKK7 kurssin luentomateriaalit

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Luokk7 -kurssin luentomateriaalit, kevät 2011

 1. 1. LUOKK7 TVT SOVELLUKSET KOULUTUKSESSA Mikko Horila
 2. 2. Kurssi käytännön kuviot <ul><li>Kurssin lähiopetuskerrat ovat pakollisia – ota yhteyttä opettajaan mahdollisissa poissaolotapauksissa. </li></ul><ul><li>Tänään tutustumme lasten mediamaailmaan ja sosiaalisen median mahdollisuuksiin nykykoulussa. </li></ul><ul><li>Toimimme pitkälti samoin kuin koulussa pikkuoppilaidenkin kanssa - teemme vastaavia &quot;projekteja&quot; ja toimintamalli simuloi muutenkin koulumaailmaa. </li></ul><ul><li>Yhteisiä kokoontumisia on kolme kappaletta, joista yksi oli syksyllä ja kaksi nyt keväällä. Joka kerralla on eri teema. Tapaamisten välissä on itsenäisiä tehtäviä. </li></ul>
 3. 3. Kurssi käytännön kuviot <ul><ul><li>1. kerta syksyllä (2,5h Mikon luokassa) - Blogi opettajan työvälineenä - Wiki koulutyön välineenä </li></ul></ul><ul><ul><li>- Älynäyttö, valkotaulu yms. - Tieto- ja viestintätekniikka opetusharjoittelussa </li></ul></ul><ul><ul><li>2. kerta (3h luokassa 428) - Mediakasvatus ja opetussuunnitelma - Verkon resursseja opetukseen - Kodin- ja koulunvälinen yhteistyö & sosiaalinen media - Open apuohjelmat / palvelut - Äänen käsittely koulumaailmassa - Audacity </li></ul></ul><ul><ul><li>3. kerta (4h luokassa 428) - Lasten ja nuorten verkonkäyttö - Googlen palvelut - Kurssipalaute </li></ul></ul>
 4. 4. LUOKK7 Mediakasvatus II: jakson aikataulut <ul><li>B1 ryhmä     22.03.    Ti    klo 17:00-19:15    huone 428 29.03.    Ti    klo 15:15-18:15        huone 428 </li></ul><ul><li>B2 ryhmä    </li></ul><ul><li>28.03.    Ma    klo 14:15-16:30      huone 428 04.04.    Ma    klo 14:15-17:15    huone 428 </li></ul><ul><li>B3 ryhmä </li></ul><ul><li>24.03.    To    klo 17:00-19:15    huone 428 30.03    Ke    klo 15:00-18:00    huone 428 </li></ul><ul><li>B4 ryhmä     24.03.    To    klo 14:15-16:30    huone 428     05.04.    Ti    klo 14:15-17:15    huone 428 </li></ul>
 5. 5. Kurssin blogi <ul><li>Kurssin ”etusivuna” toimii kurssin blogi. Kaikki kurssin keskeinen sisältö kerätään blogiin/blogeihin. </li></ul><ul><li>luokk7.blogspot.com </li></ul>
 6. 6. Mediakasvatus & OPS, kodin- ja koulunvälinen, koulu mediakasvattajana Mikko Horila
 7. 7. Mediakasvatus ja OPS <ul><li>Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) ei mainita mediakasvatusta sinällään, mutta median käyttö mainitaan kyllä osana viestintäkasvatusta. </li></ul><ul><li>Erityisesti mediakasvatus keskittyy äidinkielen ja kuvataiteen osa-alueisiin, mutta sitä löytyy ylemmillä luokilla myös musiikista, terveystiedosta, elämänkatsomustiedosta ja yhteiskuntaopista. Viestintätekniikan hallinta ja viestinnän keinot ovat erityisasemassa. </li></ul>
 8. 8. Mediakasvatuksen tavoitteena on: <ul><li>että oppilas oppii toimimaan mediassa turvallisesti ja asianmukaisesti: Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia mediatekstejä ja kuvia ja tuottaa niitä myös itse. </li></ul><ul><li>oppilas kykenee ilmaisemaan itseään ja toimimaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. </li></ul><ul><li>oppilas hallitsee tieto- ja viestintävälineiden käytön ja kykenee hankkimaan tietoa eri mediakanavia hyödyntäen. Median monilaatuisuuden takia oppilaan on myös ymmärrettävä tiedon sisältö ja luonne erottaakseen luotettavan ja olennaisen tiedon kaiken muun keskeltä. </li></ul><ul><li>oppilas pystyy näin lukemaan ja katselemaan omalle ikätasolle suunnattua mediasisältöä. Mediaa käytetään opetuksen välineenä sekä kohteena. (Opetushallitus 2004.) </li></ul>
 9. 9. Mediakasvatus eri kouluvuosina <ul><li>Kahtena ensimmäisenä vuotena pyritään oppilaalle rakentamaan riittävä medialukutaito omalle ikäkaudelle soveltuvien tekstien ja median ymmärtämiseen. Oppilas tutustutetaan erilaisiin kulttuureihin elokuvien ja muun median avulla, ja samalla median keinoin tuotettuun fiktioon. Näin oppilaalle kehittyy käsitys todellisuuden ja fiktion eroista. (Opetushallitus 2004, 52.) </li></ul><ul><li>Seuraavina vuosina median merkitystä mielikuvien tuottajana ja manipuloijana nostetaan esille lisää. Televisio-ohjelmia, elokuvia, mainoksia ja sarjakuvia, jopa tietokonepelejä tarkastellaan kriittisesti, ja tutuksi tulevat myös erilaiset taiteet, kirjallisuus, kertomukset ja kansanperinteet. (Opetushallitus 2004, 56; 151; 237–238.) </li></ul>
 10. 10. Mediakasvatus eri kouluvuosina <ul><li>Neljännen vuoden päätteeksi oppilaan tulisi osata hakea ohjatusti tietoa eri lähteistä, arvioida ja perustella omaa mediankäyttöään ja tehdä tähän liittyen omia valintoja. Hän ymmärtää toden ja fiktion erot ja osaa havainnoida ja arvioida niitä. Hän on tutustunut kuvakerronnan perusteisiin ja osaa näitä käyttäen ilmaista itseään. Lukuvuosina 1-6 tutuiksi tulevat niin sähköiset tietolähteet, sosiaaliset verkostot kuin julkiset palvelutkin. Mediaa osataan käyttää tavoitteellisesti tiedonhankintaan sekä viihteeseen. (Opetushallitus 2004, 151; 237–238.) </li></ul>
 11. 11. Mediakasvatus eri kouluvuosina <ul><li>Ylemmillä luokilla ilmaisun keinoihin tekstein ja kuvallisin metodein syvennytään tarkemmin. Kuvataiteessa painotetaan kuvallista ilmaisua ja viestintää, tähän liittyen myös kuvantulkintaa, kuvantekotapoja ja mediateknologina hallintaa. Välineet ja materiaalit tulevat tutuiksi, ja niitä opitaan käyttämään. Kuvia ja mediaa analysoidaan ja tulkitaan kriittisesti pohtien niiden etiikkaa, käyttötarkoitusta ja tekijää. (Opetushallitus 2004, 238–239.) </li></ul>
 12. 12. Tavoite peruskoulun päätteeksi! <ul><li>Peruskoulun päätteeksi oppilaan tulisi pystyä toimimaan omatoimisesti ja monipuolisesti median parissa, hyödyntämään tietoteknisiä laitteita ja viestimiä. </li></ul><ul><li>Päättöarvioinnin hyvän osaamisen kriteereiden (Opetushallitus 2004; 69–70; 219; 229; 239–240.) mukaisesti oppilaan tulisi hallita melkoinen määrä erilaisia mediataitoja: </li></ul>
 13. 13. Peruskoulun jälkeen oppilaan tulisi: <ul><li>kyetä tulkitsemaan kriittisesti median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä, </li></ul><ul><li>ymmärtää, että tekstillä on jokin tarkoitus ja lähettäjä, jolla on ratkaiseva merkitys tekstin kielelliselle ulkoasulle, muodolle ja sisällölle, </li></ul><ul><li>lukea ja ymmärtää erilaisia tekstejä, myös mediatekstejä, sekä käyttää toimivia lukustrategioita, </li></ul><ul><li>tunnistaa tavallisia fiktiivisiä tekstilajeja sekä erityylisiä fakta- ja mediatekstejä, erityisesti uutisia, mainoksia ja erilaisia artikkeleita sekä kykenee suhtautumaan niihin analyyttisesti ja kriittisesti, </li></ul><ul><li>osata käyttää kirjastoa, hakuteoksia ja tietokantoja sekä fiktiivisiä tekstejä, asiatekstejä ja suullisesti välitettyä tietoa lähteinään, </li></ul>
 14. 14. Peruskoulun jälkeen oppilaan tulisi: <ul><li>osata poimia oleellinen tieto eri lähteistä ja pohtia lähteiden luotettavuutta, </li></ul><ul><li>pystyä tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja eri viestintävälineitä </li></ul><ul><li>ymmärtää pääpiirteissään asia- ja mediatekstien asiasisältö, </li></ul><ul><li>kyetä havainnoimaan eettisiä ulottuvuuksia arkipäivästä, taiteesta, mediasta tai muilta elämän alueilta ja kyetä perustelemaan ero eettisesti kehittyneemmän ja kehittymättömämmän arvion välillä, </li></ul><ul><li>osata ilmaista itseään kuvallisin keinoin, </li></ul><ul><li>osata käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja ja työskentelytekniikoita, </li></ul>
 15. 15. Peruskoulun jälkeen oppilaan tulisi: <ul><li>osata tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia </li></ul><ul><li>osata hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja internetin kulttuuripalveluja, </li></ul><ul><li>osata kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua, </li></ul><ul><li>osata analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta, </li></ul><ul><li>osata ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä. </li></ul>
 16. 16. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä suunnitelma <ul><li>Liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat linjanneet tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttöä kouluopetuksessa. Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma julkistettiin Arjen tietoyhteiskunta -hankkeen seminaarissa 1.12.2010 </li></ul><ul><li>Linjaukset ja toimenpiteet koskevat koko peruskoulutusjärjestelmää kuten koulun toimintakulttuuria, opettajankoulutusta, tekniikkaa ja yhteyksiä, opetustiloja sekä oppimateriaaleja. Kolmivuotisen hankkeen loppuraportissa esitellään konkreettisia toimenpiteitä, jotka perustuvat 20 hankkeessa mukana olleen koulun kokemuksiin sekä aiheeseen liittyvän tutkimushankkeen tuloksiin. </li></ul>
 17. 17. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä suunnitelma <ul><li>Keskeiseksi kysymykseksi suunnitelmassa nousee opettajien valmius käyttää opetuskäyttöön tehtyjä tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvia palveluja. Toisen tärkeän kokonaisuuden muodostavat opettajien ja oppilaiden käytössä oleva laitetekniikka sekä tietoliikenneyhteydet. Suunnitelmassa käsitellään yhteyksiä ja laitteita, pedagogisia malleja, oppimateriaaleja, koulun toimintakulttuurin kehittämistä sekä koulujen ja yritysten kumppanuutta. </li></ul><ul><li>Suunnitelmassa on myös arvioitu, mitä ehdotusten toteuttaminen valtakunnallisesti tulisi maksamaan. Toimenpiteiden laajentaminen koko suomalaiseen perusopetukseen maksaisi vuosina 2011-2015 yhteensä 397 miljoonaa euroa. Tästä laitteiden osuus olisi 182 miljoonaa ja palvelujen 112 miljoonaa euroa. </li></ul>
 18. 18. Poimintoja suunnitelmasta <ul><li>Verkkoon perustetaan kansallinen opetuksen tietopalvelu, joka sisältää mm. verkkopohjaiset alustavaihtoehdot ja oppimisympäristöt, työvälineet, opetussuunnitelmat ja linkit materiaalipankkeihin. </li></ul><ul><li>Oppilaille varmistetaan riittävät valmiudet toimia verkossa. Tiedon jakamisesta siirrytään ideoiden yhteiseen tuottamiseen ja tiedon yhdistämiseen. Otetaan käyttöön tätä tukevia sovelluksia ja välineitä. </li></ul><ul><li>Sähköiset oppimateriaalit kootaan yhden hakupalvelun saavutettaville. Tämä väylä olisi edu.fi, joka olisi sekä opettajien että oppilaiden käytössä. Sähköisten oppimateriaalien arvonlisäveron tulisi olla sama kuin painettujen materiaalien. </li></ul>
 19. 19. Poimintoja suunnitelmasta <ul><li>Ajanmukaistetaan tietoverkot. Koulujen opetustilat varustetaan valokuituyhteyksillä valtion, opetuksen järjestäjien ja yritysten yhteistyönä. Opettajien ja opetustilojen tieto- ja viestintätekniselle varustukselle asetetaan tavoitetaso. </li></ul><ul><li>Opettajankoulutuslaitosten tutkintovaatimukset ajanmukaistetaan mediakasvatuksen ja TVT:n käytön osalta. Opettajien täydennyskoulutukseen lisätään TVT:n opetuskäyttöä ja verkostoyhteistyön osaamista kehittäviä teemoja. </li></ul><ul><li>Opettajien välistä yhteistyötä lisätään ja sisällytetään TVT:n opetuskäyttö osaksi paikallisia suunnitelmia. </li></ul><ul><li>Kehitetään koulujen verkostoyhteistyötä. Luodaan eettiset pelisäännöt sekä koulujen keskinäiseen että koulun ja yritysten väliseen verkostoyhteistyöhön. </li></ul>
 20. 20. OPH & mediakasvatus <ul><li>Oppimisympäristöhankkeet </li></ul><ul><ul><li>http://www.oph.fi/oppimisymparistohankkeet_2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.oph.fi/oppimisymparistohankkeet_2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.oph.fi/oppimisymparistohankkeet_2008 </li></ul></ul><ul><li>Mediakasvatusta yhteistyössä kodin ja koulun kanssa </li></ul><ul><ul><li>http://edu.fi/yleissivistava_koulutus/aihekokonaisuudet/osallistuva_kansalaisuus_ja_yrittajyys/aktiivinen_kansalaisuus/kuukausiteemat/marraskuu_lapset_nuoret_ja_perhe/mediakasvatusta_yhteistyossa_kodin_ja_koulun_ka </li></ul></ul>
 21. 21. Pikkuohjelmat open apuna & Audacity Mikko Horila
 22. 22. Skype <ul><li>Skype on ruotsalais-virolaisen Skype Limited -yrityksen tekemä suosittu Internetin verkkopuheluihin tarkoitettu ilmainen sovellus, jolla on 338 000 000 käyttäjää </li></ul><ul><li>Skypen käyttäjät pystyvät ohjelman avulla internetin kautta keskustelemaan keskenään maksutta sekä maksusta soittamaan yleisen puhelinverkon puhelimiin. </li></ul><ul><li>Skype-ohjelma on pääasiassa tarkoitettu kahden henkilön välisiin puheluihin, mutta periaatteessa konferenssipuhelun avulla mukana voi olla jopa yhdeksän samanaikaista keskustelijaa. Lisäksi käyttäjät pystyvät lähettämään toisilleen pikaviestejä ja tiedostoja. </li></ul><ul><li>Skype-ohjelmalla voidaan myös käydä videopuheluita (Skypen versiosta 2.0 lähtien). </li></ul>
 23. 23. Adobe Connect <ul><li>Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmä on </li></ul><ul><ul><li>Monipuolinen, silti helppokäyttöinen verkkokokousjärjestelmä </li></ul></ul><ul><ul><li>Helppo luoda tapahtumia, helppo osallistua </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei erillisiä ohjelmistoasennuksia </li></ul></ul><ul><ul><li>Kokouksen vetäjä tai osallistuja tarvitsee vain tietokoneen, nettiyhteyden ja selaimen, jossa Flash –laajennus (valmiina jo 98% tietokoneista) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tällä hetkellä Suomen suosituin verkkokokousjärjestelmä </li></ul></ul>
 24. 24. Doodle varausjärjestelmä
 25. 25. Flickr <ul><li>Flickr on kuva / videopalvelu ja online-yhteisö, joka perustettiin helmikuussa 2004. Sivustolla voi jakaa omia kuviaan ja videoita, ja arvostella muiden. Flickr:n mukaan sivustolla oli viisi miljardia kuvaa syyskuussa 2010. [1] </li></ul><ul><li>Flickr:ssä on mahdollista hakea ja luokitella kuvia folksonomisesti ja sivusto tarjoaa ilmaiseksi mahdollisuuden ladata palveluun 100 megatavua kuvia kuukaudessa. Ilmaisten käyttäjien toimintoja on monilla tavoin rajoitettu, esimerkiksi käyttäjän kuvasivulla näkyy vain 200 viimeksi ladattua kuvaa. Loputkin säilyvät Flickr:ssä, mutta niitä pääsee katsomaan vain suoran, kuvaan vievän linkin kautta. Vuosimaksun maksaneet käyttäjät voivat ladata Flickriin rajattoman määrän kuvia. Kuvien on kuitenkin oltava alle 10 megatavun kokoisia. </li></ul>
 26. 26. OnLine photoeditorit <ul><li>Eikö olisi kivaa laittaa kuvat kuosiin, missä ja milloin vain! (kunhan löytyy internet-yhteys) </li></ul><ul><li>OnLine kuvaeditorit ovat vastaus juuri tähän; peruskäyttö ei vaadi ojelma-asennuksia tai rekisteröitymisiä. Aloitat vain käytön! </li></ul><ul><li>Katso esimerkiksi: </li></ul><ul><ul><li>http://pixlr.com/editor/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.picnik.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://pixenate.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://fotoflexer.com/ </li></ul></ul>
 27. 27. Audacity <ul><li>Audacity on ilmainen äänenkäsittelyohjelma, jolla voi helposti tehdä digitaalisia äänityksiä ja leikata niitä. Ohjelma toimii mainiosti koulukäytössä ja on varmasti ainakin musiikinopen hyvä kaveri. Ohjelma sopii jossakin määrin myös erilaisien ääniformaattien muutokseen. </li></ul><ul><li>Audacityllä voit mm.: </li></ul><ul><ul><li>Nauhoittaa </li></ul></ul><ul><ul><li>käsitellä </li></ul></ul><ul><ul><li>Miksata </li></ul></ul><ul><ul><li>ja muokata ääntä. </li></ul></ul>
 28. 28. Audacity-ohjeet <ul><li>Audacityn saat haltuun aika nopesti ihan kokeilemalla, mutta hiukan voit oppimista nopeuttaa kurkkaamalla läpi esim. Sibelius-Akatemian mainiot ohjeet: </li></ul><ul><ul><li>http://www2.siba.fi/aanityo/index.php?id=1&la=fi </li></ul></ul><ul><li>Kurkkaamme Audacityä toki myös yhdessä (mutta melko nopeasti) ja kierrän auttamassa tarpeen mukaan. </li></ul>
 29. 29. Audacity <ul><li>Teemme Audacity-tehtävän lähtökohtaisesti ryhmätehtävänä. Valittavissa on joko pienimuotoinen kuunnelma, radiomainos, selostus (esim. urheilusuorituksen), aamunavaus tai vaikkapa autotallibändin demo… </li></ul><ul><li>Kaikki edelliset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne voidaan julkaista MP3-podcasteina verkossa. Myös omat muut ideat huomioidaan. </li></ul><ul><li>Jos oman äänen kuunteleminen hirvittää, niin ohjelmaan voi toki tuoda ääntä myös tiedostomuodossa tai vaikkapa nopeuttaa oman äänen ”pikkuoravaääneksi”. </li></ul><ul><li>Audacityyn voi helposti tuoda myös mm. Freesoundin ääniefektejä tai Jamendon musaa. Kun juttunne julkaistaan lopuksi verkossa, huolehdittehan, ettei tekijänoikeuksia loukata. </li></ul>
 30. 30. Audacity <ul><li>Sitten ei muuta kuin hetki tutustumista ohjeisiin, linkkejä löydät alta! Tehtävässä on mahdollista hyödyntää omia läppäreitä ja/tai vaikkapa kännykkää äänentallentimena. </li></ul><ul><li>Oma puhelimeni tekee amr-muotoa, joka toimii Audacityssä, mutta tässä on malli ja merkkikohtaisia eroja. Kannattaa siis varmistaa yhteensopivuus ja tiedonsiirron (esim. Bluetooth) onnistuminen, ettei lopuksi tule ylläreitä… </li></ul>
 31. 31. Audacity <ul><li>Audacityn voi ladata Windows-, Linux- tai Macintosh-tietokoneelle osoitteesta: http://audacity.sourceforge.net/ </li></ul><ul><li>Audacity ohjeita: </li></ul><ul><li>http://www2.siba.fi/aanityo/ </li></ul><ul><li>http://verkko-opas.fi/?id=158 </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/results?search_type=YouTube&search_query=audacity&hl=fi </li></ul><ul><li>http://audacity.sourceforge.net/help/?lang=fi </li></ul><ul><li>http://koti.mbnet.fi/error/cx65/soittoaaniohje/ </li></ul>
 32. 32. Audacity-tehtävä: <ul><li>Teemme Audacity-tehtävän lähtökohtaisesti ryhmätehtävänä. Muodostakaa 2-4 hengen ryhmät ja valitkaa itsellenne aihe. Valittavissa on joko pienimuotoinen kuunnelma, radiomainos, selostus (esim. urheilusuorituksen), aamunavaus tai vaikkapa autotallibändin demo… </li></ul><ul><li>Aloittakaa tutustumalla Audacityn peruskäyttöön; nauhoittakaa ensin muutama kokeilupätkä ja kokeilkaa editointia – vasta sitten kannattaa siirtyä todellisen materiaalin tuottamiseen ja leikkaamiseen. </li></ul><ul><li>Ja niin muuten… PodCast pitäisi julkaista jossakin… Miten saatte juttunne julki? Toimittakaa minulle linkki sähköpoistitse osoitteeseen: [email_address] </li></ul>
 33. 33. Ensi kerralla… <ul><li>Tutustumme lasten ja nuorten verkonkäyttöön </li></ul><ul><li>Tutustumme Googlen palveluihin hiukan lisää </li></ul><ul><li>Teemme laajahko tiedonhaku-ryhmätehtävän </li></ul>
 34. 34. LASTEN JA NUORTEN VERKONKÄYTTÖ Mistä oikein on kyse?
 35. 35. Opettajan mediaviidakossa <ul><li>Opettajalla on velvoite pyrkiä opastamaan oppilaitaan viisaaseen median käyttöön. </li></ul><ul><li>Haasteena esiin nousee ainakin: </li></ul><ul><ul><li>Opettajan omat taidot </li></ul></ul><ul><ul><li>Käytettävissä oleva tekniikka </li></ul></ul><ul><ul><li>Koulun eetos mediaa kohtaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Vanhempien kokema epävarmuus ja pelot </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten voittaa vanhemmat puolelleen? </li></ul></ul>
 36. 36. <ul><li>Mikko Horila </li></ul>Googlen palvelut open apuna
 37. 37. Googlen-palvelut <ul><li>Google laajentaa jatkuvasti palvelujaan. Koulumaailmaan sopivia sosiaalisen median laadukkaita sovelluksia julkaistaan tasaiseen tahtiin. </li></ul><ul><li>Samat tunnukset käyvät moneen eri palveluun! Helppo käyttöönotto. </li></ul><ul><li>Palvelut ovat ilmaisia ja sisältävät vain vähän tai ei lainkaan mainoksia. </li></ul><ul><li>Palvelukuvaukset tyypillistä ”hepreaa” </li></ul><ul><li>Ikärajat alakouluikäisten ikuisuushaaste (ks. linkki ) </li></ul><ul><li>Yksityisyys, tiedon omistajuus, varmuuskopiot </li></ul><ul><li>Palvelun hallinnoi ulkomaalainen yhtiö. </li></ul><ul><li>Kaupallinen toimija </li></ul><ul><li>Plussat </li></ul><ul><li>Miinukset </li></ul>
 38. 38. Google-palveluita <ul><li>Google kalenteri (jaa kalenteri kaverin/perheen/luokan kanssa...) </li></ul><ul><li>Google Docs (kirjoita yhdessä kaverin/perheen/luokan kanssa...) </li></ul><ul><li>Google sivustot (tee helposti www sivuja...) </li></ul><ul><li>iGoogle (oma personoitu Google ”aloitussivu”) </li></ul><ul><li>Picasa (muokkaa kuvia luokan kanssa...) </li></ul><ul><li>Gmail (koko luokalle omat sähköpostit…) </li></ul><ul><li>Blogger (julkaisen blogeja luokan kanssa...) </li></ul><ul><li>Google Maps ja Google Earth (maantieto, ympäristötieto…) </li></ul><ul><li>… ja paljon muuta! </li></ul>
 39. 39. Palveluiden hallinnointi
 40. 40. Google kalenteri <ul><li>Kalenteri verkossa – kalenteri aina mukana </li></ul><ul><li>Voit jakaa kalenterin ystäville ja perheenjäsenille tai voit tarkastella kanssasi jaettuja kalentereita. </li></ul><ul><li>Mahdollisuus käyttää matkapuhelimella. Käytä kalenteriasi puhelimen omalla kalenterilla tai mobiiliselaimella. </li></ul><ul><li>Mahdollisuus vastaanottaa tapahtumamuistutuksia sähköpostitse tai tekstiviestitse suoraan puhelimeen. </li></ul><ul><ul><li>http://www.google.com/calendar/ </li></ul></ul>
 41. 41. Google kalenteri
 42. 42. Google kalenteri matkapuhelimella
 43. 43. Google Docs <ul><li>Mahdollisuus kirjoittaa yhdessä verkkoon </li></ul><ul><ul><li>Yhteistoiminnallisuus, prosessikirjoittaminen, kommentointi ja vertaispalaute </li></ul></ul><ul><li>Mahdollisuus jakaa myös muilla ohjelmilla tuotettuja dokumentteja verkossa. </li></ul><ul><li>Mahdollisuus toteuttaa kyselyjä, ilmoittautumisia jne. </li></ul><ul><li>Opettajien OPS, strategia yms. yhteisen työn väline? </li></ul>
 44. 44. Google Docs
 45. 45. Google Docs <ul><li>Google Docs in Plain English </li></ul><ul><li>http://docs.google.com/ </li></ul>
 46. 46. Google Maps
 47. 47. Google Maps
 48. 48. Google Earth
 49. 49. Google Maps & Earth <ul><li>Väline maantiedon opettamiseen ja opiskeluun (kartat, vesistöt…) </li></ul><ul><li>Väline ympäristötiedon & biologian opiskeluun (”lennä mihin tahansa maailmassa”, maanpinnan korkeus…) </li></ul><ul><li>Väline FyKen opiskeluun (mm. avaruus) </li></ul><ul><li>Historia (Google Earth-historialliset kuvat, vertailu ennen ja nyt…) </li></ul>
 50. 50. iGoogle <ul><li>Oma, personoitu ”aloitussivu”, missä sitten menetkin. </li></ul><ul><li>Sisältö ladataan muista, hyviksi havaitsemistasi palveluista. Ei tarvetta muistaa www-osoitteita. </li></ul><ul><li>Luokan/koulun palvelut yhdessä paikassa? (paikallissää, paikallisuutiset, luokan blogi…) </li></ul>
 51. 51. iGoogle
 52. 52. Google person finder, Japan earthquake <ul><li>http://japan.person-finder.appspot.com/ </li></ul>
 53. 53. Gmail <ul><li>Yksinkertainen, mutta erittäin toimiva sähköpostipalvelu. </li></ul><ul><li>Suuri postikiintiö </li></ul><ul><li>http://www.google.com/gmail/ </li></ul>
 54. 54. Picasa <ul><li>Alkuun pääsee aika mukavasti maalaisjärjellä ja ihan kokeilemalla, mutta laiskan kannattaa ensin vaikka kurkata Jyri Väätäisen ansiokkaita Picasaan liittyviä ohjelinkkejä: Picasa I Picasa II Picasa III </li></ul>
 55. 55. Picasa <ul><li>Picasa on Googlen ilmainen kuvankäsittely- ja albumiohjelma. Ohjelma on toiminnoiltaan rajallinen verrattuna vaikkapa Photoshopiin, mutta mainio työkalu peruskäyttöön ja kuvien arkistointiin ja jakoon. </li></ul><ul><li>Mielenkiintoisia lisäominaisuuksia perinteiseen kuvankäsittelyohjelmistoon nähden niin omaan kuin koulukäyttöönkin, mm. videoeditointi, paikkamerkinnät, kuvan jakaminen eri tavoin jne. </li></ul><ul><li>Picasan www-sivut Picasan verkkoalbumit </li></ul>
 56. 56. Google sivustot <ul><li>Luo helposti www-sivuja… </li></ul><ul><li>http://www.google.com/sites/ </li></ul>
 57. 57. <ul><li>Googlen palvelut taipuvat lähes kaikkiin tarpeisiin! </li></ul>Rohkeasti kokeilemaan!
 58. 58. Nyt kokeillaan Googlea käytännössä! <ul><li>Okl:n mediakasvatuksen opintojen aikana on puhuttu paljon ja hartaasti Googlen palveluista, mutta tiedonhaku on jäänyt aika pieneen rooliin. </li></ul><ul><li>Nyt seuraakin laajahko ryhmätehtävä, jonka aikana on tarkoitus simuloida normaalin opeperheen arkea, eli saada lantit riittämään matkailuun ja kulttuuriin tutustumiseen! </li></ul><ul><li>Aikaa on tämä loppukerta ja tarvittaessa tehtävä jatkuu omalla ajalla. </li></ul>
 59. 59. Matkustaminen on mukavaa! <ul><li>Matkustaminen on tunnetusti mukavaa ja melkein yhtä kivaa on itse matkan suunnittelu! Tehtävänänne on suunnitella taloudellisesti tehokas ratkaisu nelihenkisen perheen lomamatkaa varten. </li></ul><ul><li>Matkakohteeksi on valittavissa Lontoo, Rooma tai New York. Rahaa on käytettävissä Euroopan kohteisiin 2000,00 euroa ja Pohjois-Amerikan kohdetta varten 3500,00 euroa. Onnistuuko? Vieläkö rahaa jää ruokailuun ja kenties jopa tuliaisiin vai menikö jo paaston puolelle? Opettajana on totuttava siihen, ettei Ritz, Hilton ja 1. luokka ole aina mahdollisia… </li></ul>
 60. 60. Ohessa hiukan tarkempia specsejä huomioitavaksi: <ul><li>Matkustusajankohta on huhtikuu 2011 </li></ul><ul><li>Matkan kesto on oltava vähintään viisi vuorokautta (hotelliyötä) </li></ul><ul><li>Hotelliluokituksen on oltava vähintään kolme tähteä </li></ul><ul><li>Hotellin sijainti on oltava hyvä, lähellä maanalaisasemaa ja keskustassa/keskustan tuntumassa </li></ul><ul><li>Hotellihuoneeseen on mahduttava koko perheen neljä henkeä (alle 10v lapset) </li></ul><ul><li>Kovin montaa välilaskua ei ehkä kannata lasten kanssa harkita, mutta lento voi toki olla johonkin toiseenkin kohdekaupunkiin ja loppumatkan taivaltaa vaihtoehtoisella kulkuneuvolla. </li></ul><ul><li>Hotellia valitessa kannattanee hyödyntää verkon yhteisöpalveluja tms. ja hakea muiden matkustajien kokemuksia hotellivaihtoehdoistanne ettette päädy ihan mihinkään pahimpaan loukkoon… </li></ul>
 61. 61. Raportointi: <ul><li>Luokaa uusi Google Docs taulukkolaskentadokumentti, tässä tarvitsette jonkun ryhmänne jäsenen Google-tunnuksia. </li></ul><ul><li>Listatkaa matkanne kulut taulukkolaskentadokumenttiin ja merkitkää kunkin kulurivin perään mistä on kyse ja www-linkki, josta palvelu on hankittavissa. </li></ul><ul><li>Samalla voitte pikaisesti tutustua tämän Excelinkaltaisen palvelun ominaisuuksiin. </li></ul><ul><li>Lähettäkää linkki dokumenttiinne sähköpostilla osoitteeseen [email_address] . </li></ul>
 62. 62. Kurssipalaute <ul><li>Mikä toimii, mikä ei? Käy antamassa kurssipalaute </li></ul><ul><li>GoogleDocs dokumenttiin </li></ul>

×