2010 16 oct 1-15

459 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
459
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 16 oct 1-15

  1. 1. LATEST ADDITIONS TO MAHATMA GANDHI UNIVERSITY LIBRARY H F° eoÆtS IeoXI³: Hç gieanincw ""GInÐXÆtS Aanenhobo² Fo%m ttIeÁ Hç HÉo tejo»anüm IeoX''. 2007 td Çn]pTw Aen±Um uSob H F° eo ]lÆè. "IeoX Au¥i¿oÌm Bkaj·nnen¿ Hç hXyanWm, B±¼anb Hç hnÐ| anWm, ¨aoÆanbo XtÁ _áoÃo%Á IBobnWm, aÌgycnfo·ntI îÆw fnÐoÆw uçÁ Hç 5n±QbnWm, ,Zbºtj CW·ou»±%Á Hç aÔWanWm, anʺ³%m ue¾oÆÉ Bi|nanWm, ApXo%m uucÆÉ howiK±PanWm '. õncXpb IeoXbotd 5_danb Hç fpanWm H F° eo ÆuSXm. h|nXÔynÐc õncX¿o² eo]mje5Ùn¿oÌm uco½ 5XoháoÆw uenQnaneoIXÆtS XI±»Æw H F° eo ·eoXI³%m Hç eognZ h|cw ²!è. an±Ooh¿ot h|n[p¿n² Ieo%m oh|e±K u¿nâ¾nb GIpõnew IeoXI³%m õvXoIanb ASo¿l ²!IÆw, IeoÆtS aÌgyZ±f¿oÌm IçKm ²!IÆw tNåè. Uo ho eOot "H F° eoÆtS IeoXI³: Hç gieanincw' FÁ r׿o² abo²Ãpdo, Alofdõº³, A¸cw, DÃm, ¨ao%m Hç NcaKpXw, ttõcet HSo, DÃboo, ¸WoIw, uÝio®Xpcn¿e± HSºob 21 Iney!ÒIº³ hanico»oco%è. D³·çKw XoaÆw [|oÃo%Á CXotd ¨ucn IeoXI;w Ahn[ncWanb AÌõeº³ XtÁbnüm. ®%m wtÃå tIn¾oco%Á PpeoXtt]JI=w I±MX|=w FÐntWèm ¤ IeoXI³ tÅ ¨±ÅtÃâKè. auXXc=w aneoI=anb ½tS hnw¾ncoI õngÍw, ÙdIndº³%w tt]JIt¿ AÌõeoÃo»m ½tS aôouÆw Ae AXpXanbo 5hco%Á ©ÁoXy¿oud%m Benio%è. uIn½bw: Uo ho eOm, 2008 (adbnj eoõnKw: ?aı A1 KUR/ON/ P5) en%I³ New Books New Books New Books New Books New Books New Books 1-15, October 2010 adbnjhnioXyw ô IeoX, nSIw, une² A1 AYY/AG/ P7 AÇÃÃWo·±, F Alo"PÆw ae 5[n IeoXI;w.ô Uo ho, 2007 A1 AYY1/KAL/ P7 AÇð, F I²·coÆtS ol®Ée±.ô Uo ho, 2007 A1 BAL3/B/ P0 _ndNÞ° «Éo·nSm _ndNÞ° «Éo·nSot IeoXI³.ô Uo ho, 2008 A1 BAL3/D/ N8 _ndNÞ° «Éo·nSm %n%j.ô Uo ho, 2000 A1 BAL3/G/ M7;1 _ndNÞ° «Éo·nSm Kh².ô Uo ho, 2005 A1 BHA/PBH/ P8 õn¾c°, ]o ]o õn¾ct #XoI³ h¸±Bw.ô Uo ho, 2008 A1 CHA/AA/ P6 Nnu·n, tNÅw BulbnÖw.ô IlÂm, 2006 A1 CHA/I/ P5 Nnu·n, tNÅw CÁm.ô IlÂm, 2005 A1 CHA/OT/ P7 Nnu·n, tNÅw HÊbn³Ã½njw.ô Uo ho, 2007 A1 CHA/P/ P5 Nnu·n, tNÅw !¿co.ô IlÂm, 2005 A1 KUM/A/ NO;1 !ancnfn° Bfnt ]Zy#XoI³.ô Uo ho, 2009 A1 KUN/KU/ P9 !àBo !àBo·eoXI³.ô IlÂm, 2009 A1 KUN3/KAL/ P7 !¼ocna° nb±, ]o Ijob±Ìw ae 5[n IeoXI;w.ô Uo ho, 2007 A1 KUR/E/ P7 !cÃm, H F° eo ¤ !cnX IoÁcw.ô Uo ho, 2007 A1 KUR/ON/ P5;2 !cÃm, H F° eo H F° eo ÆtS IeoXI³.ô Uo ho, 2008 A1 KUR/SN/ P7 !cÃm, H F° eo uÝio®Xpcn¿e±.ô Uo ho, 2007 A1 SAN/G/ P8 f¹c%cÃm, Po Po ÆtS tXct¼â¿ IeoXI³.ô Uo ho, 2008 A1 SAN/SUR/ P7 f¹c%cÃm, Po ¼cyInÐoÆw ae 5[n IeoXI;w.ô Uo ho, 2007 1
  2. 2. A1 SRE8/A/ P8 [p!anc° XÄo AÅtÆnç Xncn½m.ô Uo ho, 2008 A1 SUG/MA/ P6 »KX!anco aWtd?¿m.ô Uo ho, 2009 A1 SUG/S/ P7;1 »KX!anco »KX!ancoÆtS IeoXI³: h¸±Bw.ô Uo ho, 2007 A105 CHE/G/ P7 tNcubco uKn]oIn¢xJ=w ae 5[n IneyõnKº;w.ô Uo ho, 2007 A105 NAR3/S/ P8 ncnbWYç, [p [pncnbWYç h¸±B#XoI³.ô Uo ho, 2008 A107 KUN/SY/ P7 !Õ°Äyn± hyaÐI=w ae 5[n IneyõnKº;w.ô Uo ho, 2007 A2 KRI/NK/ P8 #£]oÉ, F° F° #£]oÉÆtS nSIº³ h¸±Ww.ô Uo ho, 2008 A2 SRE8/C/ P8 [pI6°nb±, ho F° ho F° [pI6°nbçtS #XoI³.ô Uo ho, 2008 A3 ANA/P/ P7 BÀm ]coWna¿ot ¨Xº³.ô Uo ho, 2007 A3 ANA/VI/ P6 BÀm eoõPº³.ô Uo ho, 2007 A3 JAY4/S/ P8 Pb5Infm A¹ando hÐnduic.ô Uo ho, 2008 A3 MAD/MA/ P9 an[eo%½o anho.ô Uo ho, 2009 A3 MUH/P/ P9 ®iÅZm_gp±, tte·w u5audJw.ô Uo ho, 2009 A3 MUH91/S/ P8 ®iÅZm, F Fw hil.ô Uo ho, 2008 A3 MUK/P/ P8 ®!À°, Fw 5enhw.ô Uo ho, 2008 A3 PRA94/D/ P8 5fnÐm ao^° ¼neoUt doJoXº³.ô Uo ho, 2008 A3 RAD8/S/ P4 cn[n#£°, uaXo² ¼cyewfw.ô Uo ho, 2004 A3 SRE/M/ N8 [p[c°, t]çÄSew akodnem.ô IlÂm, 1998 A3 SRE/NA/ P4 [p[c°, t]çÄSew ncnbWw.ô IlÂm, 2004 adbnjhnioXyw ô tNcIY A301 ANA/K/ P8 BÀm IYI³, BZIYI³.ô Uo ho, 2008 A301 CHA6/E/ P8 NÞaXo Ft 5obtý IYI³.ô Uo ho, 2008 A301 JAY8/U/ P7 PbcnPm, Æ ]o Æ ]o PbcnPot IYI³ h¸±Ww.ô Uo ho, 2007 A301 KAK/E/ P8 In·nS° Ft 5obtý IYI³.ô Uo ho, 2008 A301 KOV1/E/ P3 uIneod° Ft 5obtý IYI³.ô Uo ho, 2009 A301 KUN/E/ P8 !¼qÉ, !¿o² Ft 5obtý IYI³.ô Uo ho, 2008 A301 KUN/PU/ P6 !¼qÉ, !¿o² !¿odot 101 IYI³.ô Uo ho, 2009 A301 MAD/C/ N6;1 an[eo%½o uNu·cÁ ]¸oI³.ô Uo ho, 2009 A301 MAD/EN/ P3 an[eo%½o Ft tNlob IYI³.ô Uo ho, 2009 A301 MAD/ENT/ P3 an[eo%½o Ft 5obtý IYI³.ô Uo ho, 2009 A301 MAD/MAD/ P7;1 an[eo%½o an[eo%½oÆtS IYI³: h¸±Ww.ô Uo ho, 2008 A301 MUH/N/ P3 ®iÅZm_gp±, tte·w pdtejo»=w ae 5[n IYI;w.ô Uo ho, 2009 A301 MUH/SW/ P9 ®iÅZm_gp±, tte·w h|nXÔyhac IYI³.ô Uo ho, 2009 A301 MUH2/E/ P3 ®iÅZm, F° ]o Ft 5obtý IYI³.ô Uo ho, 2008 A301 MUH2/N/ P2 ®iÅZm, F° ]o F° ]o ®iÅZot IYI³.ô Uo ho, 2008 A301 MUK/EN/ P8 ®!À°, Fw Ft 5obtý IYI³.ô Uo ho, 2008 A301 NAR/A/ N8;2 ncnbW]ojj, Fw ]o 56 h^Kdo.ô Uo ho, 2000 A301 NAR/E/ P8 ncnbW]ojj, Fw ]o Ft 5obtý IYI³.ô Uo ho, 2008 A301 NAR/MP/ N7;1 ncnbW]ojj, Fw ]o Fw ]o ncnbW]ojjÆtS IYI³.ô Uo ho, 2008 A301 PAD/EN/ P3 ]Znõ°, So Ft 5obtý IYI³.ô Uo ho, 2008 A301 PAD/G/ N7 ]Znõ°, So Kvco.ô Uo ho, 2009 A301 POT/O/ P3 t]ntÊ·n½m, Fhm tI H½I=w ae 5[nIYI;w.ô Uo ho, 2009 A301 SET/EN/ P8 uhH Ft 5obtý IYI³.ô Uo ho, 2009 A301 SRE4/K/ N8;1 [p[c°, t]çÄSew #]no[oÆtS tIn½ncw.ô IlÂm, 1998 A301 SUR/R P8 »ucÞ°, ]o cn}{pb IYI³.ô Uo ho, 2008 A301 VAL/AS/ P7 eed, ]o AufnIÌw Abn;w.ô Uo ho, 2007 A301 VAL/E/ P8 eed, ]o Ft 5obtý IYI³.ô Uo ho, 2008 A301 VKN/M/ N1;1 eo tI F° annÕol tS$m.ô Uo ho, 2008 A301 ZAC/P/ P3 h·lob 5XoIYI³.ô Uo ho, 2003 A301 ZAC/ZAC/ P7 h·lob h·lobÆtS ubI.ô Uo ho, 2007 A8 ASH1/H/ P4 Bgn uaun° ti±u_lobw.ô Uo ho, 2004 hn°iyfnÖw, uPynXobnÖw, tteZyfnÖw, #go, enÓeoZy, Id 305.51220954/ 32P6 udnioXn¸°, F tI CÐybotd PnXoeyeÙ.ô IlÂm, 2006 306/ 32P6 ]oubû®, F° Fw Cu·nt^aoohw Cu·nãlohw an±Oohw.ô IlÂm, 2006 320.954 83/ 32P8 ANzXnÀ°, eo Fhm CSt]SêI³·m AehnaoÈ.ô Uo ho, 2008 330/ 32P8 êo¿m, BUw cn{º;tS hÄ¿m; !: Fhm #£Ç±.ôUo ho, 2008 363.179109543/ 32P9 dn]ob±, tUnaooIm uõnÃndo² AÁm hwõeo»Xm; eoe uhnn XÄo.ôUo ho, 2009 2
  3. 3. 381.1/ 32P8 cnPuKn]nd°, ho B± nåNÐI³.ô Uo ho, 2008 520/ 32P9 ceo tI ]oÉ BInf¿otd AWXº³.ô Uo ho, 2009 520/ 32P91 aunPm Fw h|nao uPynXobnÖ¿om Hç B®Jw.ô Uo ho, 2009 520.76/ 32P9 _oa° _» _iocnInfw: I|ohm; eoe F° [p!an±.ô Uo ho, 2009 523/ 32P9 _oa° _» _iocnInfw; eoe F° [p!an±.ô Uo ho, 2009 523.1/ 32P8 tt~h®, _o² 5]ÕainIY; eoe eo So huÐngm!an±.ô Uo ho, 2008 523.2/ 32P5 _oa° _» hvcÇYw; eoe F° [p!an±.ô Uo ho, 2009 523.8/ 32P9 uPn±Pm e±Kphm ¸^!cnWw.ô Uo ho, 2009 530.11/ 32P7 _ne uPnh^m Bu]¸oIXÆtS Îc e±gº³.ô Uo ho, 2007 576.82/ 32M5 Un±eo°, Nn³hm PpePnXoI;tS DVew; !: ^odouÃnhm uPn®.ôUo ho, 2009 576.82/ 32P9 Ppe° uPn_m uXnahm ]coWnahoªnÐw.ô Uo ho, 2009 615.535/ 32P7 cnPuKn]nd°, ho B± nåtteZyw.ô Uo ho, 2007 615.538/ 32P5;1 edy¿n°, Fw Fhm NcItt]JIw; eoe ®Kd¸o.ô Uo ho, 2008 629.41/ 32P8 DBo#£°nb±, Po Fhm _iocnInfu¿tÆnç bn^.ô Uo ho, 2008 629.43530954/ 32P9 P$o° uPnh^m NÞbn°: NÞo² CÐyÆtS ItÇnÃm.ô Uo ho, 2009 630.95483/ 32P4 [p[c°, eo tI, FUo #goÆtS n½lo=I³.ô Uo ho, 2009 633.18/ 32P8 cnPuKn]nd°, ho B± eb²·nSm.ô Uo ho, 2008 641.2/ 32P8 cnPuKn]nd°, ho B± nå]npbº³.ô Uo ho, 2008 646.72/ 32P8 cnPuKn]nd°, ho B± hvÀcy¿ot n½lo=I³.ô Uo ho, 2008 728.0202/ 32P54 ocÝ° _ne, _o enÓ: Hç ttI/ÒIw; eoe Fw ]o hZnfoe°.ô Uo ho, 2009 728.0202/ 32P7 foe°, eynJyn eof|I±Åpbw.ô Uo ho, 2007 728.0202/ 32P71 cnLenNnco, IoSª± fo+eoZyn 5InfoI.ô Uo ho, 2007 728.0202/ 32P72 ncnbW°¸Xoco, enÓeoZy.ô Uo ho, 2009 tNceÉo, eoe 745/ 32P8 cnPuKn]nd°, ho B± nuSnSo e±BudnIw.ô Uo ho, 2008 781.6294812/ 32P7 cuafm, ]o B±, FUo nåhwKpXw.ô Uo ho, 2007 hnioXyw 808.068/ 32N61 !àBo !àBoaniw !u½yn;w.ô IlÂm, 2009 In 823 JHU/N/ 32P9 Àw]n dnioco AuX u]çInc°; eoe tPo B°'hm.ô Uo ho, 2009 813 IRV/R/ 32P7 C±eoMm, engoMmS® lo]men° eo¹o³ ae IYI;w; !. uPn® hn®e².ô Uo ho, 2007 813 LON/C/ 32M3 d¾°, Pn·m InSot eojo; !. th_n$y° u]n³.ô Uo ho, 2008 813 STO1/U/ 32P7 u$nem, incobÊm _p»± A¹o³ uSnaot Nnj; !. ]o F encob±.ô Uo ho, 2007 813 TWA/A/ 32M4 tS|bm°, an±·m i·m³_lo ^o°; !. F eoPb°.ô Uo ho, 2008 823 BRO/J/ 32M3 u~n®So, gn±dÊm tPbm° Fb±; !. F° uKneoÀ°nb±.ô Uo ho, 2008 823 DIC/C/ 32P7 Uo·°hm, Nn³hm ?oêhm Inc³; !. uInfo XdƲ.ô Uo ho, 2007 823 ELI/S/ 32P6 FdobÊm, uPn±Pm tthdnhm an±±; !. X¹w nb±.ô Uo ho, 2006 823 FIE/J/ 32P8 ^p²UoMm, ti°lo uPnh^m B°'hm; !. ]o ncnbW%cÃm.ô Uo ho,2008 823 GOL1/W/ 32M3 uKn³Umêo¿m, Hdoe± ueIm^p²Uotd eoInco; !. C en».ô Uo ho, 2008 823 HAR/T/ 32M2 in±Uo, uXnahm tShm; !. SnÊn!cw »!anc°.ô Uo ho, 2008 823 LAW/R/ 32P8 udnl°hm, Uo F»m akeoÈm; !. X¹w nb±.ô Uo ho, 2008 823 RIC/P/ 32P8 lo»n±Umh°, hn®e² ]naod; !. Z¸oWn°±¿o.ô Uo ho, 2008 823 RUS/K/ 32M3 l¾o°, uPn® »e±WZoÆtS cnPnem; !. uPnh^m aÊw.ô Uo ho, 2008 823 SEW/B/ 32P7 hote², AÁ £n·m _{½o; eoe 5apjuZeo.ô Uo ho, 2007 823 STE/K/ 32M2 $pe°h®, B± F² X½ot·n1u]nbo; !. uPnh^m aÊw.ô Uo ho, 2008 823 THA/V/ 32M5 Xn·ul, eodyw taÉm ]phm t]nº»»Ð; !. anK%½o tP !ÁÃÉo.ô Uo ho, 2008 823.01 LAM/L/ 32P4 dnÄm, Nn³hm tgÉmhm]ob± IYI³; eoe Fw ]o hZnfoe°.ôUo ho,2009 823.0872 DOY/S/ 32P5 uUnb², B±X± uIn° tg±dIm uinwhm h¸±W#XoI³.ô IlÂm, 2009 839.822 IBS/DO/ 32P8 C_mh®, ]neepSm; !. ]o F encob±.ô Uo ho, 2008 843 BAL/O/ 32P7 _²hn·m, ¨tWnul Zm Ioke° uKnloubn; !. anXz ë·m.ô Uo ho, 2007 843 MAU/B/ 32P8 uanÃhnMm, Kp Zm CwuXnk°; !. tInâº<± 5õnIc°.ô Uo ho, 2008 843 VOL/C/ 32P8 uen³t¿b± In°UpUm; !. SnÊn!cw »!anc°.ô Uo ho, 2008 843 ZOL/N/ 32M4 uhnj, Faodo n; !. Fw B± eoPbnY°.ô Uo ho, 2009 863 AST/E/ 32P8 AÔlobnhm, aoYe² 5hoUÂm; eoe uZfawKdw cna#£°.ô Uo ho, 2008 GÕ² 891.443 MAH/K/ 32P9 ainuf|XnuZeo Ieo _ÀyLSoKnboÆtS PpeoX=w acW=w; eoe BÀm.ô Uo ho, 2009 891.443 SUN/S/ 32N3;1 »o² KwuKn]nªynb h|±Kw uXâÁ aÌgy±; eoe Fw ]o !anc°.ô Uo ho, 2008 891.4563 PRA/M/ 32P9 5Xoõn lnbm ainuaniw; eoe dpdn h±·n±.ô Uo ho, 2009 892.43 KEN/R/ 32P7 tInhm, tbtinie w5Wbº³ Xoco®tInâ·tÃâè; eoe °h%½o.ô Uo ho, 2007 3
  4. 4. 892.43 OZ/F/ 32P7;1 ¨hm, Auanhm ^oa; eoe °h%½o.ô Uo ho, 2007 895.63 MUR/T/ 32P8 ®lnhIo, udUo goIoe tKÝoÆtS IY; !. H ]o uPnh^m.ô Uo ho, 2008 PpeNco^w, Nco^w 909/ 32P8 J²£°, C_mÌ ®J¥oa; eoe ®½nWoubco² F° uInb%½o.ô Uo ho, 2008 920 GAN/ 32P8 cn[n#£°, Fhm, FUo ainZnKnáo ô 100 e±gº³.ô Uo ho, 2008 921 ROU/ 32M6 duôn !ÊhÅXw; !. «·c uKn]nd#£°.ô Uo ho, 2009 922 SAT/ 32M2;P8 ]Znõ%cÃm, F [p hXyhnbo _n_.ô Uo ho, 2008 923.1 ABD1/ 32P5 Aq³Idnw, F ]o tP ekotejo»º³; eoe ]o tI foeZnhm.ô Uo ho, 2009 923.1 TIP/ 32P7 _nd#£°, ]o tI So/ »²¿n°.ô Uo ho, 2009 923.6 NAR/ 32P6 _nd#£°, ]o tI ncnbWYç.ô Uo ho, 2008 923.641552 MAN/ 32P8 CÛuKn]°, Po B± X¾c°: aWob°]oÉÆtS BZIY.ô Uo ho, 2009 928 KRI/ 32N8 Y'°nb±, Fhm AÙoÆtS "·³: Nº·k IeoÆw IeoXÆw.ôUo ho, 2008 928 MAD/ 32N3;1 an[eo%½o p±anXjw "¿Indw.ô Uo ho, 2009 928 MAD/ P9.1-P9.2 an[eo%½o an[eo%½oÆtS #XoI³: h¸±Ww.ô2 endyº³.ôUo ho, 2009 928 PRI/ 32P4 5ob, F Fhm anb·nGI³.ô Uo ho, 2006 928 TAG/ 32P9 SnuKn±, cepÞnY SnuKn± #XoI³; FUo tI Pb!an±.ô Uo ho, 2009 928 VIJ/ 32P6 cnPufJc°, ]o tI, FUo H eo eoPb°: ¨±Å/ÒIw.ô Uo ho, 2008 934/ 32P8 f±Å, B± Fhm 5nNp CÐy; eoe thÌ !cy° uPn±Pm.ô Uo ho, 2009 954.02/ 32P7 hXpgm NÞ a[yInd CÐy; eoe F eoPbcnLe°.ô Uo ho, 2007 954.03/ 32P7 _o]° NÞ B¿oI CÐy; eoe thÌ !cy° uPn±Pm.ô Uo ho, 2009 954.035/ 32P7 _o]° NÞ CÐyÆtS h|nXÔyhacw; eoe ]o tI foeZnhm.ôUo ho,2009 954.83/ 32P83 cnPuKn]nd°, ho B± nåNco^w.ô Uo ho, 2008 954.83 MAL/ 32P6;1 ]Wo·±, tI F° ad_n± Idn]w; eoe F_o uInfo.ô Uo ho, 2006 954.83 MAL/ 32P82 A°hnco, Fw So ad_n±: uZfpbXÆtS CSô]nâI³.ô Uo ho, 2008 973/ 32P9 ho°, ien±Um Auaco·° tFIynâI;tS PIpbNco^w.ô 3 endyº³.ô uIcj fnÖhnioXy ]cog¿m, 2009 Full text of all Doctoral Dissertations accepted by Mahatma Gandhi University from 1983-2008 can be accessed at the web site: http://www.mgutheses.org All Research Guides and scholars are requested to check the site as well as the printed draft bibliography of Doctoral Dissertations of MGU available at the University Library and provide data for updating the site and the bibliography Book suggestions can be made using formats available at the MG University Library Websites. List of New Additions during earlier months also can be had from the library site. We would like to receive your comments on the titles selected during the month. Your remarks on any book with content of inferior quality; can help us to improve the quality of future selections. Please visit library news in sites mgu.ernet. in and mgu.net.trc for further details. Please participate in the qualitative improvement of collection development. Prepared by Technical Section, Mahatma Gandhi University Library, Priyadarsini Hills, Kottayam – 686560, Kerala India. URL: mgu.ernet.in, E-mail: mgulib@yahoo.com. Telephone: 0481 2731018. 4

×