Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resolución ejerc estad. 1º bach ccss 2015 2016

1,309 views

Published on

Ejercicio repaso resuelto

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Resolución ejerc estad. 1º bach ccss 2015 2016

  1. 1. emlsnuflunflnsmw ¿sxsuwrñsuw , _“ v‘ mwwwvú» v“ , v un ¿ , M 1 ‘ ‘ >——— — 7 Ñ , _ 7, ,7 , ¿ “W "fiwïsacu. c ¿zum = — 52042) , pí% 27%‘; ‘ " rtj , ¿ - í 8Q Exoicszsccésarcs Q»; Qu: QC)‘ QLQWx-¿gh h‘? ú Í QG. sisuxeyflceg ; 5 5 ®— 1552/33; 2,2,9 - má, _ r- 5a í * » ¿ Esas 3 mf-Fxz ¡®e‘; €íïí, ejs_3’; i15- m ¡ 3 - 33433«: =¿c - P‘ » j q? ! Z'Z—ï5ï’“‘3ïs@‘- 43-753235135 - Z4»-- FÍWÏÉJ- 792 - 8,6 5 Q «——ï5,ïÏ7su‘Ï’qï2:-w5ï¿- , —H— ‘ 5 5 5 l P‘ í j ' fos “étacmg Qaffïaoïsgéaï ¿Qqcmïca ¿J “Pautas. 5 10 ÉÜG- ïïfiï [Wifiïï 12656,25 41343,75 31893,75 É 47643,75 É-n 429750 ¿»L , 30 3 2 Mi Si 3740,25 61.16% -5 _ 5,” 5, _ ‘aCQsQQLASLÓLr Lïx Qvi &Us. LQ: HQQ( Qq “aaa, 7T 35 QR ÉLÍ_ 7 5 ,7, ,5 k, ¿La Uáidnïmk QdaggkkAoÏ'kíg: ‘¿Ski UQLLLR e)“ b Z n _, _Ï_ Í: É” fi ‘ 5 ” _ j ‘i ‘ 1 7 : 7 , ‘ Í’ *®: Ï-¿+h ; Lï5+¿g. , Á5‘Q’ 5 5 <9«««*-P«o—«*(5Ïu: °‘25., , 5 <15-€t+cxs-: n: 5 5 5" _ i_ __¿L‘5+45 5%: 1.1| ÍIÑÏÏTW 7a 2 l ¡“(IE í x Q8‘ 5 É’ , ‘ -‘ r ! "J, .‘! “‘: ; '1"‘ 1"‘- bl‘ilk<vfi‘titi{ÜkfifiihiiíriiiiiiiíhmlfiñlfiimkiïÍiliáu,
  2. 2. CV) CoaQmQp. 9L, 9-3. “E755 335o .6, F7355 ¿en el LLKÉXVCKLLQ ¿L firñdooñsééáfi Grua Z el 125% Gsm Qu “P25 , 7®. Ï2.. :ÏQ. e: 3%, , ¿í ÏQQ? 75:5 . _ * Ñ 5 tïtFsx. _+1, c, 7;»: ; Q5: Lía: , _ H ¿“la maga, 15,05%! ._, F, ?“;5-( 15g’, 5 HS Qgsïág, La», ’ L”/ 5*’ _ E215 , q, ,_7 5 » a = =5°+15. 5 ¿(Z = 5€ ‘f5, ¿g 15,5% ¿e "G55 magma, (M ¡caiugb 95,1 En CJ wn: «¿sx Qu QsLQLQy, cggqQQ 7 LT, M M“ - úïñ’ 758;»

×