Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laryngologie Van Toen Naar Nu

2,706 views

Published on

Laryngologie van toen naar nu

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Laryngologie Van Toen Naar Nu

 1. 1. Laryngologie van toen naar nu Mark Friebel, kno-arts
 2. 2. Inhoud <ul><li>Wat is laryngologie? </li></ul><ul><li>Geschiedenis van de laryngologie </li></ul><ul><li>Laryngologie in het Albert Schweitzer Ziekenhuis </li></ul>
 3. 3. Wat is laryngologie? <ul><li>Specialisatie in de larynx (strottenhoofd) </li></ul><ul><li>Splitsing lucht- en voedselweg </li></ul><ul><li>(luchtpijp en slokdarm) </li></ul><ul><li>Essentieel voor </li></ul><ul><ul><li>Ademhaling, Stem en Slikken </li></ul></ul>slokdarm luchtpijp stemband strottenklep tong
 4. 4. Historie I <ul><li>Oudheid </li></ul><ul><li>3600 v Chr. 1e tracheotomie Egypte </li></ul><ul><li>400 v Chr. Hippocrates phonatie </li></ul><ul><li>350 v Chr. Aristoteles Historia Animalium </li></ul><ul><li>Alexander de Grote redde het leven van een soldaat door met een zwaard zijn luchtpijp open te snijden (tracheotomie). </li></ul><ul><li>200 n Chr. Galenus larynx en n. recurrens </li></ul>
 5. 5. Historie II <ul><li>16 e eeuw </li></ul><ul><li>Leonardo da Vinci </li></ul>
 6. 6. Historie III <ul><li>17 e en 18 e eeuw </li></ul><ul><li>1600 Vocis Audituso Organis – Casserius </li></ul><ul><li>1741 “stembanden” vergeleken met snaren </li></ul><ul><li>1745 “stemplooien” ipv banden </li></ul>
 7. 7. Historie IV <ul><li>19e eeuw </li></ul><ul><li>1806 Bozzini, gehoekt speculum met spiegel </li></ul><ul><li>1829 Glottoscope van Babington </li></ul><ul><li>Problemen: slecht licht en wurgreflex </li></ul><ul><li>1854 Manuel Garcia, professor </li></ul><ul><li>in de muziek, kon met spiegeltje </li></ul><ul><li>zijn eigen stemplooien bekijken </li></ul><ul><li>Observations on the Human Voice </li></ul>
 8. 8. Historie V <ul><li>1857 Tűrck & Czermak ontwikkelden de laryngoscopie verder voor medisch gebruik </li></ul><ul><li>1865 Sir Morrell Mackenzie “Laryngoscope” en instrumenten voor bioptie </li></ul><ul><li>1884 Edmund Jelinek - Lokale verdoving met cocaïne en poliepverwijdering </li></ul>
 9. 9. Historie VI <ul><li>Sir Felix Semon, laryngologisch chirurg London  Laryngofissuur </li></ul><ul><li>1873 Laryngectomie in Wenen door Billroth, veel complicaties en verslikken </li></ul><ul><li>Gluck, splitste voedsel- en luchtweg en verwijderende lymfklieren </li></ul>
 10. 10. Keizer Frederik III <ul><li>1887 Prins Frederik III van Duitsland ontwikkelde heesheid op basis van een knobbel op een stemband. </li></ul><ul><li>Behandeling uit verschillende landen (Duitsland, Oostenrijk en Engeland) uiteindelijk excisie onder chloroform. </li></ul><ul><li>Virchow: geen tumor. </li></ul><ul><li>januari 1888 geen laryngectomie maar tracheotomie. </li></ul><ul><li>juni 1888 sterfte door uithoesten van canule. </li></ul>
 11. 11. Historie VII <ul><li>20ste eeuw </li></ul><ul><li>1919 suspensietechniek van Killian </li></ul><ul><li>1950 microscoop (mono- en binoculair) </li></ul><ul><li>1954 flexibele fiberscoop Hopkins </li></ul>
 12. 12. Historie VIII <ul><li>1960 succesvolle stroboscopie </li></ul><ul><ul><li>1895 eerste keer na introductie electriciteit </li></ul></ul><ul><li>1970 gelaagde opbouw en trilling van de stemplooien door Hirano </li></ul>
 13. 13. Historie IX <ul><li>1970 chirurgische CO 2 laser </li></ul><ul><li>Operaties </li></ul><ul><ul><li>1976 Isschiki Thyreoplastiek – Laryngeal Framework </li></ul></ul>
 14. 14. Historie = Toekomst <ul><li>1996 Videokymografie </li></ul><ul><li>dr. Schutte (Groningen) </li></ul><ul><li>Chip-on-tip </li></ul>
 15. 15. Hoe gaat het tegenwoordig? <ul><li>Anamnese </li></ul><ul><ul><li>Heesheid? Schorheid? Stemverlies? Vermoeidheid of pijn bij praten en/of zingen? Slikproblemen? </li></ul></ul><ul><li>Lichamelijk onderzoek </li></ul><ul><ul><li>Spiegelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiberscopie </li></ul></ul>
 16. 16. Stemonderzoek <ul><li>Logopedisch onderzoek </li></ul><ul><ul><li>stemhoogte, bereik </li></ul></ul><ul><ul><li>Fonetogram </li></ul></ul><ul><li>Stroboscopie </li></ul>
 17. 17. Slikonderzoek <ul><li>Functioneel slikonderzoek door logopediste </li></ul><ul><li>FEES (Functionele Endoscopische Evaluatie van het Slikken) </li></ul><ul><li>Slikvideo </li></ul>
 18. 18. Behandeling <ul><li>Logopedie </li></ul><ul><li>Medicatie (allergie, maagzuur) </li></ul><ul><li>Injectie stemplooi(en) </li></ul><ul><li>Operatie </li></ul><ul><ul><li>Via de mond (endoscopisch) </li></ul></ul><ul><ul><li>Van buiten af (thyreoplastiek) </li></ul></ul>
 19. 19. Bedankt voor de aandacht

×