Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Indenty White Paper 2010 Onderzoek Mkb

1,659 views

Published on

Indenty White paper MKB zoekmachine

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Indenty White Paper 2010 Onderzoek Mkb

 1. 1. Zoekmachine marketing in het MKB Onderzoek naar de groei en de kansen voor zoekmachine marketing binnen het midden- en kleinbedrijf in Nederland Meriël van de Voorde Peter Schinkel Indenty BV 3 december 2009 Postbus 3242 7500 DE Enschede http://www.indenty.nl
 2. 2. Samenvatting Deze whitepaper geeft inzicht in de interesse in en het gebruik van zoekmachinemarketing (Search Engine Marketing, SEM) onder het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland. Begin 2009 werd het totale budget aan zoekmachine marketing in Nederland geschat op 400 miljoen euro. Het is wel bekend dat veel grote bedrijven al wel gebruikmaken van zoekmachine marketing en hier relatief grote bedragen aan spenderen. Maar tot voor dit onderzoek waren er nog maar weinig cijfers bekend over het gebruik van SEM onder midden- en kleinbedrijven in Nederland. Om de interesse in en het gebruik van SEM onder het MKB in kaart te brengen is dit getoetst bij het MKB zelf. Vanuit Indenty is een enquête gestuurd naar bedrijven binnen het MKB in Nederland. Aan het onderzoek hebben uiteindelijk 416 respondenten meegedaan. Bevindingen De resultaten van het onderzoek zijn zowel bevestigend als verassend positief. Al met al blijkt dat de potentiële afzetmarkt voor SEM binnen het MKB groter is en sterker groeit dan verwacht. Zoals het nu lijkt, komt het totaalbudget van 2009 voor SEM binnen het MKB in Nederland uit op 153 miljoen euro. Dit betekent een gemiddeld jaarbudget per MKB organisatie van 4832 euro in 2009. Het blijkt dat MKB ondernemers ondanks de huidige financiële crisis toch vertrouwen hebben in SEM als marketingvorm. De meeste bedrijven verwachten in 2010 minstens hetzelfde of meer te zullen besteden aan zoekmachine marketing. Hierdoor komt het verwachte totaalbudget van 2010 voor SEM binnen het MKB in Nederland uit op ruim 253 miljoen euro. Het gemiddelde jaarbudget per MKB organisatie komt uit op 5292 euro. Het totale jaarbudget van MKB organisaties voor SEM groeit met 100 miljoen euro van 2009 op 2010. De verwachting is dat dit totale jaarbudget nog verder zou kunnen stijgen, als zoekmachine marketing nog meer bekend wordt bij MKB ondernemers. De sectoren die het snelst groeien met betrekking tot het inzetten van SEM zijn: bouw (bijna 50%) en vervoer (30%). Zeker de sector vervoer is zeer aantrekkelijk omdat hier grote bedragen voor zoekmachinemarketing worden gereserveerd. Andere aantrekkelijke sectoren zijn: zakelijke diensten, industrie en overig1, omdat ook hier de gemiddelde besteding aan zoekmachinemarketing aanzienlijk omhoog gaat. Dat de potentiële afzetmarkt voor SEM groter wordt, is ook te zien aan de verschuiving van het doel van de website bij MKB organisaties. Op dit moment wordt de website bij 78,9% van de MKB organisaties ingezet om informatie over het bedrijf te verstrekken. In de nabije toekomst geldt dat nog maar voor 63,2% van de MKB organisaties. Het belangrijkste doel van de website verschuift steeds verder naar e-commerce en daarnaast is ook te zien dat branding (het vergroten van de naamsbekendheid en imago) een steeds belangrijker doel wordt. Als het gaat om effectiviteit van de website, ziet 69,2% van de MKB ondernemers graag dat er verschillende aspecten van de huidige website sterk verbeteren. De ondernemers doelen hiermee voornamelijk op het stijgen van de bezoekersaantallen. 1 Bestaat uit de subsectoren: Gezondheidszorg, kunst/cultuur/amusement, milieu dienstverlening, onderwijs, onroerend goed, sport/recreatie en welzijn. © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 3 van 23
 3. 3. De belangrijkste redenen van MKB ondernemers voor het gebruik van SEM zijn: het aantoonbare effect en de gunstige verhouding tussen kosten en baten (hoog rendement). Daarnaast noemen de ondernemers ook: het vergroten van de naamsbekendheid, het belang van e-commerce en het verhogen van bezoekersaantallen. Het grootste deel van het MKB geeft aan zoekmachinemarketing uit te besteden aan een specialist op dit gebied of is van plan dat te gaan doen. Daarnaast is er ook een grote groep MKB ondernemers die zoekmachinemarketing, bijvoorbeeld met Google Adwords2, zelf uitvoeren. Tevens geeft het grootste deel van het MKB aan tevreden te zijn over de resultaten die tot nu toe behaald zijn met SEM. Conclusies De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn: Zoekmachinemarketing wordt op dit moment ingezet door een derde van de MKB bedrijven met website, voor 2010 is dit percentage ongeveer 50 procent. Het totale jaarbudget voor zoekmachinemarketing voor het MKB in Nederland in 2009 komt uit op ongeveer 153 miljoen euro. In 2010 zal dit op ongeveer 253 miljoen euro uitkomen. Daarmee groeit het budget voor SEM binnen het MKB sneller dan in de gehele markt. Het gemiddelde jaarbudget voor zoekmachine marketing per MKB organisatie ligt in 2009 rond 4800 euro en in 2010 rond 5300 euro. Een stijging van 9,5 procent. Aantrekkelijke sectoren voor zoekmachinemarketing zijn Vervoer, Zakelijke diensten, Industrie en Overig. In deze sectoren wordt veel aan zoekmachinemarketing gedaan en liggen de budgetten hoger dan bij de andere sectoren. Het totale jaarbudget voor zoekmachine marketing binnen het MKB kan nog verder stijgen, als SEM meer bekendheid krijgt onder MKB organisaties. Van de bedrijven die op dit moment geen gebruikmaken van SEM, noemde het grootste deel dat SEM niet voldoende bekend bij hen is. Grote bedrijven zetten vaker SEM in en hebben gemiddeld grotere budgetten voor SEM dan kleine bedrijven. Het onderzoek laat een positieve ontwikkeling voor zoekmachine marketing binnen het MKB in Nederland zien. De huidige budgetten zijn hoger dan verwacht, en het vertrouwen in zoekmachinemarketing bij MKB ondernemers is hoger dan verwacht. Zoekmachine marketing kan wel nog veel aan naamsbekendheid winnen binnen het MKB. 2 Google Adwords, http://adwords.google.com © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 4 van 23
 4. 4. Inhoudsopgave SAMENVATTING.................................................................................................. 3 CONCLUSIES ........................................................................................................ 4 1. INTRODUCTIE .............................................................................................. 6 1.1 AANLEIDING VOOR DEZE WHITEPAPER ................................................................. 6 1.2 METHODOLOGIE .......................................................................................... 6 1.3 OVER DE AUTEURS EN INDENTY......................................................................... 6 1.4 LEESWIJZER ............................................................................................... 7 2. ONTWIKKELINGEN IN ZOEKMACHINEMARKETING....................................... 8 2.1 GROEI SEARCH EUROPA EN VERENIGDE STATEN ..................................................... 8 2.2 MEER ZOEKMACHINEMARKETING VOOR WEBWINKELS ...............................................10 2.3 CONCLUSIE ...............................................................................................10 3. INZET WEBSITE EN ZOEKMACHINEMARKETING MKB NEDERLAND ............. 11 3.1 E-COMMERCE EN BRANDING STEEDS BELANGRIJKER BINNEN MKB ...............................11 3.2 GEBRUIK ZOEKMACHINEMARKETING STIJGT IN 2010...............................................11 3.3 GROTERE MKB ORGANISATIES MEEST INTERESSANT ...............................................11 3.4 HET MKB WIL HET EFFECT AANGETOOND ZIEN ......................................................11 3.5 MEER GELD VOOR ZOEKMACHINEMARKETING IN 2010 .............................................12 3.6 ONDERNEMERS WILLEN EEN SEM SPECIALIST .......................................................13 3.7 GROTE TOENAME IN BESTEDINGEN AAN SEM IN 2010.............................................14 3.8 CONCLUSIE ...............................................................................................15 4. ZOEKMACHINEMARKETING PER SEGMENT ................................................. 16 4.1 GEBRUIK ZOEKMACHINEMARKETING PER SECTOR....................................................16 4.2 SECTOREN MET VEEL POTENTIE VOOR ZOEKMACHINEMARKETING..................................16 4.3 POTENTIE VOOR ZOEKMACHINEMARKETING BIJ GROTERE MKB ORGANISATIES .................17 4.4 ZOEKMACHINEMARKETING PER PROVINCIE ...........................................................18 5. BESTEDINGEN PER SECTOR ....................................................................... 19 6. CONCLUSIE ................................................................................................ 20 7. REFERENTIES............................................................................................. 22 © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 5 van 23
 5. 5. 1. Introductie 1.1 Aanleiding voor deze whitepaper De zoekmachinemarketing (Search Engine Marketing, SEM) markt in Nederland werd begin 2009 geschat op 400 miljoen euro.3 Het is duidelijk dat voornamelijk grote instellingen, in het topsegment van de bedrijfsmarkt, gebruik maken van dit instrument. Van het segment midden- en kleinbedrijf (MKB) is nog weinig bekend over het gebruik van SEM. Wellicht liggen er binnen het MKB nog onbenutte kansen voor SEM. Om de (eventuele) kansen aan te tonen heeft Indenty marktonderzoek verricht. Het doel van deze whitepaper is het gebruik van en de interesse in SEM binnen het MKB inzichtelijk te maken en hierin trends te ontdekken. 1.2 Methodologie Om de hoofdvraag van het onderzoek ‘Hoe zit de zoekmachinemarketing MKB markt in elkaar’ te beantwoorden is aan deze doelgroep een enquête voorgelegd. Om te beginnen is de doelmarkt bepaald en is deskresearch uitgevoerd. De doelgroep is vastgesteld op bedrijven van minimaal 2 en maximaal 250 medewerkers, die beschikken over een website. Voor het veldonderzoek is de doelmarkt ondervraagd door middel van een online enquête waarvoor de respondenten per email zijn uitgenodigd. De respons van dit onderzoek was 416 ingevulde enquêtes. 1.3 Over de auteurs en Indenty Deze whitepaper is geschreven door Meriël van de Voorde en Peter Schinkel. Meriël van de Voorde heeft hierbij de uitvoering gedaan en Peter Schinkel heeft als adviseur opgetreden bij het onderzoek. Meriël van de Voorde Meriël van de Voorde (1984) is bachelorstudent Small Business & Retail Management aan Saxion Hogeschool te Enschede. In juli 2009 is zij gestart met de uitvoering van haar afstudeeronderzoek naar de interesse in en het gebruik van zoekmachinemarketing onder het midden- en kleinbedrijf Nederland. Peter Schinkel Peter Schinkel is sinds 1998 bezig met zoekmachine optimalisatie. Eind 2007 heeft hij het zoekmachine optimalisatiebedrijf Indenty opgericht. Daar bekleedt Peter momenteel de functie van Managing Director. Vanuit deze rol is hij onder andere betrokken bij diverse (branche-)organisaties en lezingen. Zijn interesse gaat uit naar trends en innovatieve toepassingen binnen zoekmachinemarketing. 3 Eduard Blacquiere, Outrider © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 6 van 23
 6. 6. Indenty Indenty is de specialist op het gebied van zoekmachine marketing. In de wereld van online marketing ondersteunt Indenty haar partners door middel van diensten en tools in het aanbieden van professionele zoekmachine marketing. Waar Indenty alle uitvoerende werkzaamheden uit handen neemt, kan de partner zich volledig richten op de verkoop van zoekmachine marketing dienstverlening. Eén van de pijlers van Indenty is het opdoen en delen van kennis, onder andere door middel van whitepapers en wetenschappelijke artikelen. Hierbij staat ook het ontwikkelen van kennis binnen netwerkstructuren centraal. Indenty werkt hierin onder andere samen met de Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en de Universiteit van Maastricht. 1.4 Leeswijzer Om een algemeen beeld van de branche te krijgen zijn in hoofdstuk 2 eerst de belangrijkste marktontwikkelingen binnen online marketing beschreven die van invloed zijn op zoekmachinemarketing (SEM). Vervolgens beschrijft hoofdstuk 3 het gebruik van SEM binnen het totale MKB. Hoofdstuk 4 verdiept in het gebruik van SEM binnen het MKB, door dit specifiek per segment toe te lichten. Tot slot leest u in hoofdstuk 5 binnen welke segmenten de meeste kans liggen voor zoekmachine marketing. De verschillende segmenten zijn hier ingedeeld naar budgetklasse. © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 7 van 23
 7. 7. 2. Ontwikkelingen in zoekmachinemarketing Zoekmachinemarketing (Search Engine Marketing, SEM) kan opgesplitst worden in zoekmachine adverteren (Search Engine Advertising, SEA) en zoekmachine optimalisatie (Search Engine Optimization, SEO). SEA omvat het tonen van zoekterm gerelateerde advertenties bij zoekresultaten. SEO is het optimaliseren van webpagina’s met als doel het creëren van een zo hoog mogelijk positie in zoekmachines op een natuurlijke manier. Verschillende methoden zijn hiervoor te hanteren om dit op een legale, zowel door zoekmachines als wettelijk geaccepteerde methode, uit te voeren. Hier leest u welke marktontwikkelingen omtrent zoekmachinemarketing op dit moment en in de toekomst aan de orde zijn. 2.1 Groei Search Europa en Verenigde Staten In Europa is de verwachting dat Search blijft domineren en flink zal groeien4. Figuur 1 verwachting search Europa Jaar Miljard euro 2007 3.9 2008 4.8 2009 5.6 2010 6.2 2011 6.9 2012 7.5 2013 8.1 Tabel 1 uitgaven per jaar aan search in Europa 4 Derksen en van den Broek, 2009 © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 8 van 23
 8. 8. Recent onderzoek van Forrester Research toont aan dat de bestedingen (in de VS) aan zoekmachinemarketing de komende 5 jaar ruim verdubbelen. Hierbij verwacht het onderzoeksbureau voor zowel SEA als SEO een ruime verdubbeling van de bestedingen. (Figuur 2) Figuur 2 voorspelling bestedingen zoekmachine marketing VS van 2009 tot 2014 (Forrester Research) Opvallend is ook dat 60% van de marketeers van plan is geld weg te nemen bij traditionele media om dit vervolgens te spenderen aan online media.5 Figuur 3 geeft een meer gedetailleerd overzicht van de verwachte bestedingen in interactieve marketing. Figuur 3 voorspelling bestedingen aan interactieve marketing in VS van 2009 tot 2014 (Forrester Research) 5 Edwords, www.edwords.nl 10 juli 2009 © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 9 van 23
 9. 9. 2.2 Meer zoekmachinemarketing voor webwinkels6 Van de verschillende marketingtechnieken is zoekmachinemarketing (Search Engine Marketing, SEM) het meest effectief. SEM behaalt het hoogste rendement (Return on investment, ROI). Bedrijven willen graag zien wat hun marketing investeringen opleveren. SEM wordt het meest ingezet door webwinkels in 2009. Over 2008 werd bleek al dat SEM het meest rendementvol is. In 2009 zal dit verder stijgen. Zo geeft 76,5% van de ondervraagde webwinkels aan niet korten op het budget van SEM ondanks financiële crisis. Zelfs 64,2% geeft aan meer te willen besteden. Verder geeft 51,1% van de ondervraagde bedrijven aan voornamelijk meer aan zoekmachine adverteren te willen besteden. De verwachting is dat grote adverteerders in totaal 5% van de omzet voor SEM zullen reserveren. Uit het onderzoek blijkt tevens dat 62% van de ondervraagden zoekmachine optimalisatie (SEO) het belangrijkste instrument in online marketing vindt, terwijl 46,3% meer naar SEA neigt. Toch wordt SEA vaker ingezet, terwijl SEO op langere termijn vaak effectiever blijkt. 2.3 Conclusie In Europa is de verwachting dat Search blijft domineren en flink zal groeien. Voor de Verenigde Staten wordt een verdubbeling in de zoekmachinemarketing bestedingen verwacht in de komende vijf jaar. Hiernaast wordt voorspeld dat circa 50% van alle online marketing bestedingen naar zoekmachinemarketing gaat. Zoekmachinemarketing wordt steeds beter gewaardeerd door webwinkels en er is gebleken dat dit het hoogste rendement behaald. Webwinkels geven dan ook aan niet te willen korten op het budget voor SEM. 6 Derksen en van den Broek, 2009 © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 10 van 23
 10. 10. 3. Inzet website en zoekmachinemarketing MKB Nederland Een positieve ontwikkeling voor de markt is dat e-commerce en branding voor bedrijven een steeds grotere rol gaat spelen. In de markt is te zien dat vooral grotere MKB bedrijven steeds meer aan online marketing denken, maar dat aantoonbaar resultaat een belangrijke voorwaarde is. Het stijgende vertrouwen in zoekmachine marketing (Search Engine Marketing, SEM) te zien aan de verwachting van MKB bedrijven dat zij in 2010 grotendeels hetzelfde of meer zullen besteden aan SEM. 3.1 E-commerce en branding steeds belangrijker binnen MKB Van het MKB geeft 78,9% aan dat de website momenteel vooral is bedoeld om informatie over het bedrijf te verstrekken, maar voor de nabije toekomst is dit nog 63,2%. Er vindt een verschuiving plaats richting verkoop via de website en hierna het vergoten van de naamsbekendheid, branding. Van het MKB geeft 69,2% aan dat er nog het een en ander kan verbeterd worden aan de huidige website. Het meest genoemd is het bezoekersaantal, dit zien de ondernemers graag stijgen. 3.2 Gebruik zoekmachinemarketing stijgt in 2010 Momenteel maakt 32,2% van de MKB organisaties met een website gebruik van SEM. Van de ondernemers die geen gebruik van SEM maken heeft 24,1% wel voornemens dit in de toekomst in te zetten. Bijna de helft heeft hier nog geen mening over. Dit betekent dat in de nabije toekomst ruim 48% van het MKB SEM inzet als promotie instrument. Meer dan de helft van de bedrijven die nog geen gebruik maken van SEM hebben naar eigen zeggen te weinig kennis over het onderwerp. Daarna zegt men weinig aan promotie te doen of dat zoekmachinemarketing voor hen geen nut heeft. De verwachting voor het inzetten van SEM door het MKB is dat dit percentage zal groeien, met name als dit promotie-instrument meer bekendheid krijgt onder het MKB. Bedrijven die zich voornamelijk richten op overheidsinstellingen maken minder gebruik van SEM dan bedrijven die zich richten op consumenten en/of op bedrijven. Verwachting is dat hier geen verandering in zal komen, SEM wordt voornamelijk ingezet voor commerciële doeleinden. 3.3 Grotere MKB organisaties meest interessant Uit het onderzoek blijkt dat kleinere bedrijven beduidend minder gebruik maken van SEM in vergelijking tot grotere MKB organisaties. SEM wordt het minst ingezet in de categorie “2 t/m 24 medewerkers”. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, neemt ook het gebruik van SEM toe. Zo maakt 43,5% van het MKB met 200 en meer medewerkers gebruik van zoekmachinemarketing. 3.4 Het MKB wil het effect aangetoond zien De belangrijkste reden voor het gebruik van zoekmachinemarketing is voor het MKB het aantoonbare effect, gevolgd door de verhouding tussen de kosten en baten. Daarna worden redenen als naamsbekendheid, het belang van e-commerce en het verhogen van de bezoekersaantallen genoemd. © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 11 van 23
 11. 11. Hieruit is op te maken dat MKB ondernemers graag duidelijk zien wat hun investering hen oplevert. Als bij het benaderen of overtuigen van deze bedrijven duidelijke positieve praktijkvoorbeelden of rekenmodellen kunnen worden overlegd, zal dat zeker effect hebben voor de afzet van SEM diensten bij deze groep. 3.5 Meer geld voor zoekmachinemarketing in 2010 Van de ondernemers die SEM inzetten, geeft 35,8% aan dat het verwachtte budget voor SEM over 2009 tot 1.000 euro bedraagt. Dan volgt 20,2% van de ondernemers met een verwacht budget van 1.000 tot 2.500 euro, hierna 2.500 tot 5.000 en 5.000 tot 15.000 euro beide met 17,2% en op de laatste plaats 15.000 euro en meer met 9,7%. Voor het jaar 2009 is de gemiddelde besteding aan zoekmachinemarketing onder het MBK 4.800 euro per jaar. Voor het jaar 2010 groeit dit budget met 9,5 procent, hiermee komt de gemiddelde besteding van bedrijven die aan SEM doen in 2010 uit op 5.300 euro. Hieruit is op te maken dat het MKB momenteel nog vrij voorzichtig is met het inzetten van zoekmachinemarketing, toch vind hier voor het jaar 2010 al een verschuiving in het verwachtte budget plaats. Men verwacht meer uit te gaan geven aan zoekmachinemarketing. Als het vertrouwen van de ondernemers groeit, zullen deze bestedingen voor de komende jaren nog verder groeien. © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 12 van 23
 12. 12. s W s W Figuur 4 verwacht budget 2009 en 2010 3.6 Ondernemers willen een SEM specialist Veel ondernemers besteden zoekmachinemarketing (39,5%) uit aan een specialist in zoekmachine marketing (SEM) Er is ook een grote groep ondernemers dat zelf SEM uitvoert, maar dan gaat het voornamelijk om zoekmachine adverteren (Search Engine Advertising, SEA) door middel van Google Adwords. Een kleiner deel van de MKB ondernemers besteedt SEM uit aan een marketing-, reclame-, of communicatiebureau of webdesigner. Meer dan de helft, 56,7%, is tevreden over het resultaat dat zoekmachinemarketing hen heeft opgeleverd. 26,9% heeft hier (nog) geen mening over en 16,4% geeft aan niet tevreden te zijn. Redenen hiervoor zijn dat de vindbaarheid nog beter kan, het nog verder ontwikkeld moet worden, de resultaten tegenvallen en te lage kwaliteit van de leads. © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 13 van 23
 13. 13. 3.7 Grote toename in bestedingen aan SEM in 2010 De gemiddelde besteding van de totale markt MKB aan SEM ligt voor 2009 op meer dan 153 miljoen euro. Voor 2010 is de verwachting van de gemiddelde besteding bijna 253 miljoen euro. Een groei van 100 miljoen geeft aan dat het MKB steeds meer vertrouwen krijgt in zoekmachinemarketing en dit steeds breder zal gaan inzetten. Totale markt MKB met website Per bedrijf totale markt MKB Gemiddeld budget 2009 € 4.832,09 € 153.015.378,88 Gemiddeld budget 2010 € 5.292,91 € 252.982.481,31 Tabel 2 besteding zoekmachinemarketing totale markt MKB ^D D Figuur 5 besteding zoekmachinemarketing totale MKB 2009 en 2010 © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 14 van 23
 14. 14. 3.8 Conclusie Bovenstaande geeft aan dat de totale markt die zoekmachinemarketing gebruikt volgend jaar groeit met 16,4%. Bijna de helft van het MKB zal zoekmachinemarketing in 2010 gebruiken als promotie instrument. De gemiddelde besteding aan zoekmachinemarketing stijgt echter ook en hierdoor is er een groei van 100 miljoen euro te verwachten. De verwachting is dat deze groei in komende jaren in stijgende lijn door zal gaan, gezien zoekmachinemarketing langzaamaan steeds bekender wordt. Momenteel geven veel ondernemers nog aan dat het voor hen erg onbekend is, maar hier dit gaat zeker veranderen. Ook zullen meer bedrijven gebruik gaan maken van een website of de website gaan inzetten als verkoop- of promotiekanaal. © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 15 van 23
 15. 15. 4. Zoekmachinemarketing per segment Het is aannemelijk dat bepaalde sectoren in grotere of minder grote mate gebruik maken van zoekmachinemarketing. Om deze verschillen aan te tonen ziet u hier de markt opgedeeld naar sector en vervolgens naar bedrijfsgrootte. 4.1 Gebruik zoekmachinemarketing per sector In onderstaande grafiek is weergegeven hoe het gebruik van zoekmachinemarketing over de totale bedrijfsmarkt MKB is verdeeld. De sectoren Landbouw/Bosbouw/Visserij, Horeca, Persoonlijke diensten en Financieel zijn hierbij achterwege gelaten vanwege een te gering aantal gegevens over deze sectoren. Figuur 6 gebruik zoekmachinemarketing per sector Alle bevindingen in de verschillende segmenten zijn te vinden in bijlage 1. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen beschreven. 4.2 Sectoren met veel potentie voor zoekmachinemarketing Uit onderzoek blijkt dat de sectoren die de meeste groei doormaken in gebruik zoekmachinemarketing de sectoren bouw (bijna 50% groei) en vervoer (30%) zijn. Zeker de sector vervoer is zeer aantrekkelijk omdat hier erg grote bedragen voor zoekmachinemarketing gereserveerd worden. Andere aantrekkelijke sectoren zijn zakelijke diensten, industrie en overig, omdat ook hier de gemiddelde besteding aan zoekmachinemarketing aanzienlijk hoger ligt dan bij de andere sectoren. © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 16 van 23
 16. 16. 4.3 Potentie voor zoekmachinemarketing bij grotere MKB organisaties Uit onderstaande grafieken blijkt dat het gebruik van zoekmachinemarketing niet vergelijkbaar is met hoe de MKB markt is ingedeeld in verschillende bedrijfsgroottes. Het is overduidelijk dat grotere bedrijven meer gebruik maken van zoekmachinemarketing dan kleinere bedrijven. Ook zijn de gemiddelde bestedingen bij grotere bedrijven een stuk hoger. Dit laatste te verklaren door het feit dat grotere bedrijven hogere omzet behalen en hogere marketing budgetten tot hun beschikking hebben dan kleinere bedrijven. Figuur 7 totale markt MKB naar bedrijfsgrootte Figuur 8 gebruik zoekmachinemarketing naar bedrijfsgrootte © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 17 van 23
 17. 17. 4.4 Zoekmachinemarketing per provincie Het gebruik van zoekmachinemarketing is vergelijkbaar met het de verdeling van het MKB onder de twaalf provincies in Nederland. Het is dus niet zo dat bedrijven in bepaalde provincies sterk meer of minder gebruik maken zoekmachinemarketing. Er zijn alleen kleine verschillen waarneembaar in Drenthe, 7% minder gebruik dan aantal bedrijven, en in Overijssel en Gelderland, beide 4% meer gebruik dan aantal bedrijven. In de toekomst vindt hier nauwelijks een verschuiving plaats, de percentages blijven nagenoeg gelijk. Bestedingen naar provincie zijn aanzienlijk minder relevant dan bestedingen naar sector en bedrijfsgrootte. Hier zal dan ook niet verder op ingegaan worden. Het is aannemelijk dat in elke provincie bedrijven zullen zitten die weinig en bedrijven die veel aan zoekmachinemarketing besteden. Een bedrijf dat in een bepaalde regio opereert kan beter kijken welke bedrijven in die regio onder de juiste sector en/of bedrijfsgrootte vallen. © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 18 van 23
 18. 18. 5. Bestedingen per sector De sector vervoer is aantrekkelijk voor de benadering van zoekmachine marketing, met een groei in gebruik van 30% in 2010. De sector vervoer is tevens zeer aantrekkelijk omdat hier erg grote bedragen voor zoekmachinemarketing gereserveerd worden. Andere aantrekkelijke sectoren zijn zakelijke diensten, industrie en overig, omdat ook hier de gemiddelde besteding aan zoekmachinemarketing aanzienlijk omhoog gaat. Sectoren waarbij benadering wellicht minder zin heeft zijn landbouw/bosbouw/visserij, persoonlijke diensten, financieel en horeca. Dit is niet met honderd procent zekerheid te zeggen maar uitgaande van de slechte respons op de enquête in deze sectoren is het waarschijnlijk dat deze bedrijven weinig interesse in zoekmachinemarketing zullen tonen. Ook de sector bouw is niet de beste sector om voor zoekmachinemarketing te benaderen gezien slechts 17,4% hier gebruik van maakt. Hoewel dit percentage bijna verdubbeld in 2010, blijft het toch slechts 33,4%. Vergeleken bij andere sectoren, is de sector bouw het minst aantrekkelijk voor zoekmachinemarketing. Hieronder zijn de verschillende segmenten ingedeeld naar gemiddelde besteding aan zoekmachinemarketing. 2009 per budgetklasse 2010 per budgetklasse Tot € 2.500 gemiddeld Sectoren: Sectoren: Geen Geen Bedrijfsgrootte: Bedrijfsgrootte: 2 t/m 24 medewerkers € 1.207,- 2 t/m 24 medewerkers € 1.996,- € 2.500 tot € 5.000 gemiddeld Sectoren: Sectoren: Bouw € 3.188,- Bouw € 3.875,- Industrie € 3.988,- Groothandel € 4.031,- Groothandel € 3.188,- Detailhandel € 4.729,- Detailhandel € 3.938,- Zakelijke diensten € 4.406,- Bedrijfsgrootte: Bedrijfsgrootte: 25 t/m 49 medewerkers € 4.706,- 25 t/m 49 medewerkers € 4.338,- 50 t/m 99 medewerkers € 4.875,- 50 t/m 99 medewerkers € 4.966,- € 5.000 tot € 10.000 gemiddeld Sectoren: Sectoren: Vervoer € 8.083,- Industrie € 5.375,- Overig € 6.479,- Zakelijke diensten € 5.544,- Overig € 6.792,- Bedrijfsgrootte: Bedrijfsgrootte: 100 t/m 199 medewerkers € 5.125,- 100 t/m 199 medewerkers € 6.500,- € 10.000 en meer gemiddeld Sectoren: Sectoren: Geen Vervoer € 13.500,- Bedrijfsgrootte: Bedrijfsgrootte: 200 t/m 250 medewerkers € 10.975,- 200 t/m 250 medewerkers € 10.775,- © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 19 van 23
 19. 19. 6. Conclusie De kansen voor zoekmachine marketing bij het MKB in Nederland De resultaten van het onderzoek naar de kansen voor zoekmachinemarketing (Search Engine Marketing, SEM) bevatten een aantal opvallende, maar zeker positieve, uitkomsten over SEM binnen het MKB. In het kort blijkt dat op dit moment de potentiële afzetmarkt voor SEM bij het MKB in Nederland groter is dan verwacht. Het MKB heeft bovendien een groot aandeel in de, in begin 2009 op 400 miljoen euro geschatte, totale Nederlandse SEM markt. Ook is duidelijk een aanzienlijke verwachte stijging van het gemiddelde SEM budget in 2010 waar te zien. 6.1 De totale markt In 2009 investeert ongeveer een derde van alle MKB organisaties in meer of mindere mate in zoekmachine marketing. Dit aantal groeit met 16,4 procent, waardoor in 2010 ongeveer de helft van het aantal MKB organisaties in SEM zullen investeren. In Europa is de verwachting dat Search blijft domineren en flink zal groeien. Voor de Verenigde Staten wordt een verdubbeling in de zoekmachinemarketing bestedingen verwacht in de komende vijf jaar. Dit onderzoek kan deze trend onderschrijven. Dit is onder andere te zien aan de SEM budgetten van 2009 en de verwachte uitgaven aan SEM in 2010, die door respondenten zijn aangegeven in dit onderzoek. 6.2 De bestedingen Zo blijkt dat Nederlandse MKB organisaties gemiddeld 4800 euro over heel 2009 besteden aan zoekmachine marketing. Tevens zal dit gemiddelde jaarbudget met 9,5% stijgen naar 5300 euro per bedrijf in het MKB in 2010. Op dit moment wordt zoekmachine marketing ingezet door een derde van de MKB bedrijven met website, voor 2010 is dit bijna 50 procent. De Nederlandse MKB ondernemers hebben aan het einde van 2009 een totaalbedrag van 153 miljoen euro besteedt aan zoekmachine marketing over het gehele jaar. In 2010 zal dit bedrag uitkomen op ongeveer 253 miljoen euro. Een verwachte stijging van ongeveer 100 miljoen euro. Deze flinke groei is aan het feit dat in 2010 16,4 procent meer MKB organisaties SEM zullen inzetten en aan de eerder genoemde groeiende gemiddelde besteding per MKB organisatie. 6.3 De sectoren Tijdens het onderzoek bleek dat de laagste respons kwam uit de sectoren: landbouw/bosbouw/visserij, persoonlijke diensten, financiële dienstverlening en horeca. Nu lijkt het er op dat de sectoren landbouw/bosbouw/visserij en horeca er op dit moment het minst interesse hebben in een dergelijke dienstverlening als SEM. Ook de sector bouw is niet De sector vervoer is een gunstige sector om SEM af te zetten, omdat hier erg grote bedragen voor zoekmachinemarketing gereserveerd worden. Daarnaast bieden de sectoren zakelijke diensten, industrie, bouw en overig7 juist veel ruimte om SEM te vermarkten. Dit vanwege de verwachte groei in het gebruik van SEM en de gereserveerde budgetten binnen deze sectoren. 7 Bestaat uit de subsectoren: Gezondheidszorg, kunst/cultuur/amusement, milieu dienstverlening, onderwijs, onroerend goed, sport/recreatie en welzijn. © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 20 van 23
 20. 20. 6.4 Voorwaarden van MKB organisaties Veel van de huidige ondernemers die al investeren in zoekmachine marketing, besteden dat uit aan een specialist in zoekmachine marketing, maar ook een grote groep ondernemers voert SEM zelf uit. In dat laatste geval gaan ondernemers meestal niet verder dan het inzetten van Google AdWords. Dit geeft aan dat al veel MKB ondernemers zich bewust zijn van (enkele) voordelen van zoekmachine marketing, maar dat er nog veel ruimte is voor SEM bedrijven om diensten weg te zetten bij deze doelgroep. De MKB ondernemers die nu aan zoekmachinemarketing doen, zijn overwegend tevreden over het effect ervan. Organisaties binnen het MKB die geen zoekmachinemarketing inzetten, geven voornamelijk aan dat zij niet genoeg kennis hebben van deze vorm van marketing. Het blijkt over het algemeen dat bedrijven precies de investering en baten van te voren duidelijk willen hebben en dat voldoende van te voren kan worden aangetoond dat zoekmachine marketing hen iets oplevert. Het grootste deel van het MKB geeft aan zoekmachinemarketing af te nemen of af te willen nemen bij een specialist op dit gebied. Bij het aquireren van deze doelgroep, is het voor een SEM dienstverlener verstandig om vooral aan te tonen dat er voldoende kennis en ervaring in huis is op dit gebied. © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 21 van 23
 21. 21. 7. Referenties Personen: Aan dit rapport en onderzoek werkten vanuit de Innovadis groep mee; Ewoud Smedinga (Indenty), Patrick Kroeze (Indenty) en Marco Lockhorst (Innovadis). Verder zijn voor advies geraadpleegd; Peter Schinkel (Indenty) en Jurgen van Kreij (Innovadis). Literatuur: Basisboek enquêteren en gestructureerd interviewen, Baarda, de Goede en Kalmijn 2000 Cijfers spreken, statistiek en methodologie voor het hoger onderwijs, Joep Brinkman 2001 Beroep op onderzoek, van doelgerichte onderzoeksopzet tot toepasbare conclusie, Joep Brinkman 2008 Marketingfacts Jaarboek 2009, Marco Derksen en Matthijs van den Broek 2009 Rapportages en onderzoeken: Whitepaper Zoekmachine marketing trends 2009, Indenty Whitepaper B2B website onderzoek 2008, Indenty Whitepaper Google bepaalt, maar hoelang nog? 2008, Indenty Marketingcommunicatieplan Indenty 2008, Kirsten van Wingerden Internet: Markt / branche Edwords, www.edwords.nl Kamer van koophandel, www.kvk.nl/brancheinformatie Ius mentis, www.iusmentis.com Centraal bureau voor de statistiek, www.cbs.nl Hoofdbedrijfschap Detailhandel, www.hbd.nl eMarketer, www.emarketer.com Checkmarket, www.checkmarket.nl MD Info, www.mdinfo.nl Achtergronden NU.nl, www.nu.nl Quote, www.quotenet.nl Saxion Bibliotheek, www.saxionbibliotheek.nl Wikipedia, www.wikipedia.nl Indenty, www.indenty.nl Outrider, www.outrider.nl Onderzoek en digitale enquêtesystemen: PresTop, www.prestop.nl Cope, www.cope.nl Net Q, www.netq.nl Parantion, www.parantion.nl Easyresearch, www.easyresearch.com iJoomla, www.ijoomla.com/ MWM 2, www.mwm2.nl Database: Software Reach, Research and Analysis of Companies in Holland (Kamer van Koophandel) © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 22 van 23
 22. 22. © 2009 Indenty BV / Marktonderzoek MKB pagina 23 van 23
 23. 23. Indenty BV Pantheon 18a 7521 PR Enschede Postbus 3242 7500 DE Enschede T 053 - 850 75 05 F 053 - 850 75 06 info@indenty.nl www.indenty.nl

×