การพัฒนาระบบเซนเซอร์เน็ตเวิร์คเบืองต้น                    ้             (Work In Progress)...
หัวข้อบรรยาย   กล่าวนา – ระบบ Wireless Sensor Network (SL)   การออกแบบ CRMA Sensor Network   องค์ประกอบของ sensor...
Preferred Audience Background   Internetworking, TCP/IP   C Programming   Windows 7 Experiences, Terminal, PuTTY ...
Prof. Surat  Wireless Sensor Network   ทาไมต้องมี Sensors?    Environment Data    Temperature/Humidity   ...
CRMA Sensor Network             Conceptual Design5  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
CRMA Sensor Network                   Conceptual Design      Sensor Nodes             ...
Sensor Nodes  Nodes Level        Functions  Portal          User level: display information     ...
การสือสารกับ Sensors     ่   RS232 – serial communication   LAN – TCP/IP stack   Xbee – serial over wireless ...
MicroClient JrMx                              • 1Ghz Xcore86 CPU (x586 CPU with       ...
ติดตั้ง Linux บน JrMX                  Skipped    เช่นเดียวกับการติดตั้ง Linux ทัวไป ในกรณีที่มี Hard ...
ARM-based Linux Subnode      แนะนา Mini2440/6410 บอร์ด Embedded      การติดตั้ง Linux ลงในบอร์ด Mini6410    ...
FriendlyArm   Mini2440/641012  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
FriendlyArm   Mini2440/6410    2440                  6410    400 MHz Samsung          ...
FriendlyArm   Mini2440/641014  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
FriendlyArm   Mini2440/6410                          USB    RS232              ...
FriendlyArm   Mini2440/6410                              • Linux kernel 2.6        ...
ติดตั้ง Linux บน 2440   1. ดาวน์โหลดไฟล์ Image จากเว็บไซต์ andahammer เลือกไฟล์ท่ี      ต้ องการให้ ตรงกับ Board แล...
ติดตั้ง Linux บน 2440   6.  หน้ าจอของ DWN จะมีเมนูข้ น Serial, USB, Config โปรแกรมบน                 ...
ติดตั้ง Linux บน 6410   เตรียม OS บน SD card บนเครื่องคอมพิวเตอร์   1. ในที่น้ ีใช้ SD ขนาด 4 GB   2. รัน SD-Flasher...
ติดตั้ง Linux บน 6410   เตรียม OS บน SD card บนเครืองคอมพิวเตอร์ (ต่อ)                    ่   6. ถ้...
ติดตั้ง Linux บน 6410   เตรียม SD บนเครือง Mini6410             ่   1. eject SD จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ ...
ไฟล์ FriendlyARM.ini    #This line cannot be removed. by FriendlyARM(www.arm9.net)    CheckOneButton=No    #Ac...
ไฟล์ FriendlyARM.ini   ################### WindowsCE6   #################   WindowsCE6-Bootloader= WindowsCE6NBOOT...
ไฟล์ FriendlyARM.ini   ################### Ubuntu   #####################   #Ubuntu-BootLoader = Ubuntu/u-boot_nan...
Microcontrollers   Arduino MCUs      Arduino MCU (Duemilanove, Mega, Nano)      การเชื่อมต่อ sensor เข้ากับ MC...
Arduino MCUs          Duemilano     Uno     Mega     Mega    Nano           ve 2009 ...
Arduino MCUs        Mega             Duemilanove  Nano27  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-i...
Duemilanove28  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
Arduino MCUs      การโปรแกรม MCU เบื้ องต้นด้วย Arduino IDE (SS)      การแสดงผลผ่านจอ LCD       LCD 1602,...
LCD 1602/1604    LiquidCrystal.h    จอ LCD (210 THB)    HD44780-based    Backlight30  WUNCA24 2011: CRMA Sens...
LCD 1602/160431  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
LCD Hello World!32  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
LCD: Nokia 5110    จอเล็ก, ราคาถูก, กินไฟน้อย    6 บรรทัด 82 จุด    3.3 V    Backlight33  WUNCA24 2011: CRMA ...
NokiaLCD.h   #include <OneWire.h> // for DS18S20   // For NOKIA LCD 5110   // The pins to use on the arduino   #de...
Nokia.h   ////////////// S E T U P /////////////////   void setup(void)   {    LcdInitialise();    LcdClear();...
Nokia.h   String tempStr;   char *tempC;   /////////////// L O O P ///////////////////////   void loop(void)   {...
การส่งข้อมูลผ่าน Serial    คอมพิวเตอร์ COM1……COM?      Serial Port      USB-to-Serial Adapter      Hyper...
การสือสารข้อมูล MCU                  ่    Serial    SPI    Serial Peripheral Interface    I2...
Sensor Network Comm.      GPRS Mobile Network      Long Range Wi-Fi      X-Bee, Bluetooth      Serial ...
About Xbee    brand name from Digi    International    based on the 802.15.4-2003    over-the-air baud rates o...
Xbee Wireless Comm.41  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
X-CTU   ทดสอบการเชื่อมต่อกับ Xbee42  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
ทดสอบอ่านข้อมูลจาก sensor43  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
โปรแกรมทดสอบ Xbee   void setup() {    Serial.begin(9600);   }   void loop() {    int sensorValue = analogRead(...
Ongoing Prototypes    Sensor – 1:     LAN, 2 x Temp, Humi,      Light, Range    Sensor – 2:     Temp/H...
Sensor-1    Arduino Mega128    SHT1x: Temperature/Humidity    Light Sensor (analog)    Ultrasonic Ranging (2 a...
Sensor-2    Duemilanove 2009 (328)    2 DHT11 (digital    humidity/temperature)    Xbee – wireless    LCD 1...
Sensor-3    Duemilanove    Recycled rotary encoder    from old mouse    2 analog pins input    LCD Nokia  ...
Look Inside    Each Sensor49  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
Sensor-1: light, H/T x2, Range50  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
LCD 160451  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
Light Sensor52  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
53  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
54  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
55  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
56  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
57  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
Sensor-1: Code->setup   // LCD====================================    #define LCD_WIDTH 20    #define LCD_HEIGHT...
Sensor-1: Code->setup    static uint8_t mymac[6] = {    0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x24};    static uint8_t myip...
Sensor-1: Code->setup   ////// O B J E C T S ///////    LiquidCrystal lcd(LRS, LEN, LD4, LD5, LD6, LD7);    Ether...
Sensor-1: Code->Ranging    ////// FOR HC-SR04 Ultrasonic Ranging    // The PING))) is triggered by a HIGH pulse of...
Sensor-1: Code->Ranging    cm = microsecondsToCentimeters(duration);    lcd.setCursor(0,2);    lcd.print(" ");...
Sensor-1: Code->DS18S20   // LOOP FOR MULTIPLE DS18S20(s)    for (sensor=0;sensor<MAX_DS1820_SENSORS;sensor++)   ...
Sensor-1: Code->DS18S20   ds.reset();    ds.select(addr[sensor]);    ds.write(0x44,1); // start conversion, with...
Sensor-1: Code->DS18S20   SignBit = TReading & 0x8000; // test most sig bit    if (SignBit) // negative    { TRead...
Sensor-1: Code->Light     lcd.print("T2    L ");    long ls=analogRead(0);    lcd.setCursor(3,1);    l...
Sensor-1: Code->EN28J60   ///////// TCP/IP PART    plen = es.ES_enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf);    // ple...
Sensor-1: Code->EN28J60   ……… CUT ……………   SENDTCP:     es.ES_make_tcp_ack_from_any(buf); // send ack for    ht...
Sensor-2: Xbee, DHT1170  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
DHT1171  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
Box, Xbee72  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
Switch for Upload73  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
Sensor-2: Codesetup    #include <LiquidCrystal.h>    #define LCD_Print(x,y,t) lcd.setCursor(x,y);lcd.print(t)   ...
Sensor-2: Codesetup   void setup()    {    Serial.begin(9600);    Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM ");   ...
Sensor-2: Codeloop   void loop()    {    Serial.println("n");    int chk = DHT11.read(DHT11PIN);    Serial....
Sensor-2: Codeloop     chk = DHT11B.read(DHT11BPIN); // read another DHT11     Serial.println("n");     Seria...
Sensor-3: Anemometer78  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
79  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
Wind Cups80  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
81  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
Nokia LCD Test82  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
LCD, Arduino in box83  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
Connected to Arduino84  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
Calibration85  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
86  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
Sensor-3: Code Setup   #define PIN_SCLK 3 // NKLCD-7 --> D3   #define PIN_SDIN 4 // NKLCD-6 --> D4   #define PIN_DC...
Sensor-3: Code Setup   void setup(void)   {    LcdInitialise();    LcdClear();    //For DS1820    // digi...
Sensor-3: Code Loop   String tempStr;   char tempC[16];   char *gstr=&tempC[0];   unsigned int a,b,ax=0,bx=0,adiv...
Sensor-3: Code Loop   String tempStr;   char tempC[16];   char *gstr=&tempC[0];   unsigned int a,b,ax=0,bx=0,adiv...
Sensor-3: Code Loop   gotoXY(0,2);   if(a>THRESHOLD) {    if (astate==0) {     LcdString(" 1 ");     a...
Sensor-3: Code Loop   gotoXY(0,2);   if(a>THRESHOLD) {    if (astate==0) {     LcdString(" 1 ");     a...
Sensor-3: Code Loop   else {    LcdString(" 0 ");    astate=0;   }   gotoXY(15,2);   sprintf(gstr," %d...
Sensor-3: Code Loop   else {    LcdString(" 0 ");    astate=0;   }   gotoXY(15,2);   sprintf(gstr," %d...
Sensor-3: Code Loop   else {     LcdString(" 0 ");     bstate=0;    }    gotoXY(15,3);    sprintf(gstr...
Sensor Nodes   Nodes Level        Functions   Portal          User level: display information    ...
Portal Server   Alternative Displaying Methods:     Processing     MRTG     Google Chart –       Time...
Processing IDE98  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
Processing   www.processing.org                             open source programming     ...
Processing   www.processing.org    ข้อมูลส่งผ่าน serial ไปยัง Processing    จากนั้นส่งไปต่อไปที่ pachube100  W...
pachube   www.pachube.com                       access anywhere                 ...
MRTG                     รันบนเว็บเซอร์ฟเวอร์                     แสดงข้อมูลได้จาก...
Google Chart    Display live data    Rich tools    Free    Customizable103  WUNCA24 2011: CRMA Sensor Net...
Google     <html>         <head>Chart        <script type=text/javascript        src=https://www...
Power Consideration    ข้อพิจารณาเกียวกับแหล่งจ่ ายไฟ ให้กบ Sensors           ่           ั   ...
คำถำม??                  surat@crma.ac.th                  prachya@crma.ac.th     ...
009 crma sensor-network-wip
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

009 crma sensor-network-wip

1,046 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,046
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

009 crma sensor-network-wip

 1. 1. การพัฒนาระบบเซนเซอร์เน็ตเวิร์คเบืองต้น ้ (Work In Progress) พ.อ.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์, Ph.D. พ.อ.รศ.สุรตน์ เลิศล้ า, Ph.D. ั พ.อ.ศุภชัย ศรีหอม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-1 Progress)
 2. 2. หัวข้อบรรยาย  กล่าวนา – ระบบ Wireless Sensor Network (SL)  การออกแบบ CRMA Sensor Network  องค์ประกอบของ sensor network  Sensor Nodes  MCU ที่ใช้ในระบบ sensor network (SS)  ARM-based Linux Subnode  Portal/Display Servers  ข้อพิจารณาเกียวกับ Power Consumption ่2 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 3. 3. Preferred Audience Background  Internetworking, TCP/IP  C Programming  Windows 7 Experiences, Terminal, PuTTY  Digital Fundamentals  Electronics  Wiring, Soldering  Tools: cut, drill, glue  $$$3 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 4. 4. Prof. Surat Wireless Sensor Network  ทาไมต้องมี Sensors?  Environment Data  Temperature/Humidity  Wind Speed/Direction  Light, Object movement  Motion/Tilt  Sound, Image, Video  ประโยชน์ต่อการศึกษา patterns, time series data  ทาไมต้อง Wireless?4 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 5. 5. CRMA Sensor Network Conceptual Design5 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 6. 6. CRMA Sensor Network Conceptual Design Sensor Nodes Intermediate Nodes Serial, LAN, Xbee, Bluetooth Serial, I2C, 1-Wire, SPI Serial, LAN, Xbee, Bluetooth6 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 7. 7. Sensor Nodes Nodes Level Functions Portal User level: display information in graph, numbers; OS=Linux, Server Windows Linux Sub- Intermediate level: process data from MCUs, reformat, backup, nodes recalculate; OS=Linux, Windows MCUs Lowest level: collect Microcontrollers digital/analog data from various sensors, perform basic calculation, data logger; OS: MCU level7 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 8. 8. การสือสารกับ Sensors ่  RS232 – serial communication  LAN – TCP/IP stack  Xbee – serial over wireless  Bluetooth  Edge/GPRS modem  WiFi  Off-Line via SD data logger8 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 9. 9. MicroClient JrMx • 1Ghz Xcore86 CPU (x586 CPU with MMX compatible extensions) • RAM 512 MB (1GB possible) • 3 USB 2.0 ports • RS232 • SATA Hard Disk option • WIFI available $25.00 • 8 GB SD card slot • THB 6,600 www.norhtec.com http://www.norhtec.com/products/mcjrmx/index.html9 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 10. 10. ติดตั้ง Linux บน JrMX Skipped  เช่นเดียวกับการติดตั้ง Linux ทัวไป ในกรณีที่มี Hard Disk ่  ในกรณีที่ใช้ SD card สามารถใช้เครื่องมือ Universal USB Installer (ที่ www.pendrivelinux.com) โดยติดตั้งแบบ persistent  การทางานเช่นเดียวกับไมโครคอมพิวเตอร์ทวไป ั่  ข้อดี  เสียงเงียบ, กินไฟน้อย, ทนอุณภูมิได้สูง, ราคาถูก, มีพอร์ต ต่างๆ ให้ใช้งานสมบูรณ์10 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 11. 11. ARM-based Linux Subnode  แนะนา Mini2440/6410 บอร์ด Embedded  การติดตั้ง Linux ลงในบอร์ด Mini6410  การสือสารระหว่าง MCU กับ Linux ่11 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 12. 12. FriendlyArm Mini2440/641012 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 13. 13. FriendlyArm Mini2440/6410 2440 6410 400 MHz Samsung 533 MHz Samsung S3C2440 ARM9 S3C6410 ARM11 64 MB RAM 128 MB / 256 MB 128 MB / 256 MB / 1GB 256 MB / 1GB NAND NAND SD-Card SD-Card/SDIO socket RS232 RS232 THB 5,580.- THB 6,000.-13 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 14. 14. FriendlyArm Mini2440/641014 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 15. 15. FriendlyArm Mini2440/6410 USB RS232 DVD Video J-Tag Display AC USB Serial15 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 16. 16. FriendlyArm Mini2440/6410 • Linux kernel 2.6 • QT (Xwindows) interface • Touch screen • Serial Port • Video (on 6410) • Audio • USB • SD card16 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 17. 17. ติดตั้ง Linux บน 2440 1. ดาวน์โหลดไฟล์ Image จากเว็บไซต์ andahammer เลือกไฟล์ท่ี ต้ องการให้ ตรงกับ Board และจอภาพ 2. ต่อสายเคเบิ้ล USB และ Serial (RS-232) เข้ าระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Mini2440 ถ้ าไม่มี serial ให้ ใช้ USB-Serial converter (อาจต้ องลง driver ให้ มากับแผ่นดีวีดี) 3. รันโปรแกรม dwn (ใน “Windows Tools/dwn”) 4. ปรับสวิทช์ S2 ให้ เป็ น NOR 5. กดปุ่ ม Reset17 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 18. 18. ติดตั้ง Linux บน 2440 6. หน้ าจอของ DWN จะมีเมนูข้ น Serial, USB, Config โปรแกรมบน ึ เครื่องควบคุมผ่าน terminal ผ่านสาย serial และการนาไฟล์ไปไว้ ท่ี flash ของ Mini2440 นั้นใช้ การ upload/download ผ่านสาย USB 7. ทาพาร์ตช่ัน (หากต้ องการ) ิ 8. ติดตั้ง bootloader (supervivi) 9. ติดตั้ง zImage (Linux kernel) 10. ติดตั้ง FS 11. รีบตู๊ 12. ปรับสวิทช์ S2 กลับ 13. ปิ ดเครื่องแล้ วเปิ ดใหม่ เพื่อทดสอบ OS ที่ลงใหม่ ดูรายละเอียดการบูตผ่าน ๊ serial terminal18 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 19. 19. ติดตั้ง Linux บน 6410 เตรียม OS บน SD card บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. ในที่น้ ีใช้ SD ขนาด 4 GB 2. รัน SD-Flasher ด้ วย Administrator, คลิกขวาที่ SD-Flasher (tools/SD-Flasher) 3. เลือกไฟล์ images/superboot-20100917.bin ใน Image File to Fuse 4. คลิกปุ่ ม Scan จะมี removable SD อยู่ในช่อง SD Drive(s) 5. สังเกตุว่าในคอลัมน์ Available ต้ องเป็ น Yes ถ้ าเป็ น No ให้ กดปุ่ ม ReLayout แล้ วดูว่าสาเร็จหรือไม่ (1 Succeeded)19 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 20. 20. ติดตั้ง Linux บน 6410 เตรียม OS บน SD card บนเครืองคอมพิวเตอร์ (ต่อ) ่ 6. ถ้ า ReLayout ไม่สาเร็จ ให้ ทาการ format SD ใหม่ (ลองทั้ง Quick format และแบบปกติ) จากนั้นให้ ทาการ Scan ใหม่เพื่อดูว่า Available นั้น เป็ น Yes หรือไม่ 7. ถ้ า Available เป็ น Yes ให้ กดปุ่ ม Fuse ก็เป็ นอันเสร็จการติดตั้ง SuperBoot ลงบนแผ่น SD 8. เปิ ด File Explorer แล้ วไปที่ไดร์ฟของ SD สร้ างไดเร็กทอรี่ช่ ือ images 9. สาเนาโฟลเดอร์ OS ที่ต้องการ เช่น Ubuntu, Linux, Android จาก images/ ของแผ่น DVD ไปไว้ ท่โฟลเดอร์ images บน SD ี 10. สาเนาไฟล์ FriendlyARM.ini จากโฟลเดอร์ images ไปไว้ ท่โฟลเดอร์ ี images บน SD 11. แก้ ไขไฟล์ FriendlyARM.ini แล้ วเลือก OS ที่ต้องการ boot20 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 21. 21. ติดตั้ง Linux บน 6410 เตรียม SD บนเครือง Mini6410 ่ 1. eject SD จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ วนาไปใส่ในช่อง SD 2. ปรับสวิทช์ S2 ให้ เป็ น SD แล้ วเปิ ดเครื่อง - จะมีเสียง beep หนึ่งครั้ง จากนั้น ไฟ LED สีเขียวจะกระพริบไปเรื่อย ถ้ าการติดตั้งสาเร็จ จะมีเสียง beep beep แต่ถ้าไม่สาเร็จ (อาจเกิดจากความผิดพลาดบางประการ เช่น เลือกโมดูลไม่ ถูกต้ อง) จะมีเสียง beep ติดดับตลอดเวลา ให้ ปิดสวิทช์เครื่องแล้ วทดลองใหม่ 3. ถ้ าติดตั้งสาเร็จ ปรับสวิทช์ S2 ให้ เป็ น NAND boot แล้ วเปิ ดเครื่องใหม่ 4. สังเกตุการรันของบอร์ดผ่าน Terminal, Putty หรือ DWN ที่เชื่อมต่อผ่าน serial21 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 22. 22. ไฟล์ FriendlyARM.ini #This line cannot be removed. by FriendlyARM(www.arm9.net) CheckOneButton=No #Action=install Action=run OS=Linux VerifyNandWrite=No StatusType = Beeper| LED ############# Linux ##### Linux-BootLoader = Linux/u-boot_nand-ram128.bin Linux-Kernel = Linux/zImage_A70 Linux-CommandLine = root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 init=/linuxrc console=ttySAC0,115200 Linux-RootFs-InstallImage = linux/rootfs_qtopia_qt4-s.img Linux-RootFs-RunImage = linux/rootfs_qtopia_qt4-s.ext322 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 23. 23. ไฟล์ FriendlyARM.ini ################### WindowsCE6 ################# WindowsCE6-Bootloader= WindowsCE6NBOOT_A70-RAM128.nb0 WindowsCE6-BootLogo = WindowsCE6bootlogo.bmp WindowsCE6-InstallImage = WindowsCE6NK_A70-s.bin WindowsCE6-RunImage = WindowsCE6NK_A70-s.bin ################### Android #################### Android-BootLoader = Android/u-boot_nand-ram128.bin #Android-Kernel = Android/azImage_a70 Android-Kernel = Android/azImage_n43 Android-CommandLine = root=ubi0:FriendlyARM-root ubi.mtd=2 rootfstype=ubifs init=/linuxrc console=ttySAC0,115200 Android-RootFs-InstallImage = Android/rootfs_android-s.ubi Android-RootFs-RunImage = Android/rootfs_android-s.ext323 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 24. 24. ไฟล์ FriendlyARM.ini ################### Ubuntu ##################### #Ubuntu-BootLoader = Ubuntu/u-boot_nand-ram128.bin #Ubuntu-BootLoader = Ubuntu/u-boot_nand-ram256.bin Ubuntu-BootLoader = Ubuntu/u-boot_sd-ram256.bin #Ubuntu-Kernel = Ubuntu/uzImage_a70 Ubuntu-Kernel = Ubuntu/uzImage_n43 Ubuntu-CommandLine = root=ubi0:FriendlyARM-root ubi.mtd=2 rootfstype=ubifs init=/linuxrc console=ttySAC0,115200 Ubuntu-RootFs-InstallImage = Ubuntu/rootfs_ubuntu-s.ubi Ubuntu-RootFs-RunImage = Ubuntu/rootfs_ubuntu-s.ext3 ############### UserBin part ################# UserBin-Image=WindowsCE/NK.nb0 userBin-StartAddress=5010000024 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 25. 25. Microcontrollers Arduino MCUs  Arduino MCU (Duemilanove, Mega, Nano)  การเชื่อมต่อ sensor เข้ากับ MCU  DS18S20 Temperature sensor  SHT1x Temperature & Humidity sensor  Analog light sensor  Distance sensor  Wind Speed25 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 26. 26. Arduino MCUs Duemilano Uno Mega Mega Nano ve 2009 atmega1280 atmega2560 168/328 uCon 168-328 328 1280 2560 168/328 Atmega Digital I/O 14 14 54 54 (14 PWM) 14 Analog 6 8 26 16 8 Inputs Flash/Bootlo 16-32K/2K 32K/2K 128K/4K 256K/8K 32K/2K ad SRAM 1K 2K 8K 8K 2K EPROM 512-1K 1K 4K 4K 1K Clock 16MHz 16MHz 16MHz 16MHz 16MHz USB Yes Yes Yes Yes Mini Cost $ $18.75 $25.00 $28.98 $44.00 17.99 THB 571.88 762.50 883.89 1,342.00 548.7026 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 27. 27. Arduino MCUs Mega Duemilanove Nano27 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 28. 28. Duemilanove28 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 29. 29. Arduino MCUs  การโปรแกรม MCU เบื้ องต้นด้วย Arduino IDE (SS)  การแสดงผลผ่านจอ LCD  LCD 1602, 1604  Nokia LCD  การส่งข้อมูลผ่าน Serial  การสือสารข้อมูลของ MCU ่  การติดตั้ง EtherShield29 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 30. 30. LCD 1602/1604  LiquidCrystal.h  จอ LCD (210 THB)  HD44780-based  Backlight30 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 31. 31. LCD 1602/160431 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 32. 32. LCD Hello World!32 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 33. 33. LCD: Nokia 5110  จอเล็ก, ราคาถูก, กินไฟน้อย  6 บรรทัด 82 จุด  3.3 V  Backlight33 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 34. 34. NokiaLCD.h #include <OneWire.h> // for DS18S20 // For NOKIA LCD 5110 // The pins to use on the arduino #define PIN_SCLK 3 // NKLCD-7 --> D3 #define PIN_SDIN 4 // NKLCD-6 --> D4 #define PIN_DC 5 // NKLCD-5 --> D5 #define PIN_RESET 6 // NKLCD-4 --> D6 #define PIN_SCE 7 // NKLCD-3 --> D7 // NKLCD-8 -->Backlight // NKLCD-2 -->GND // NKLCD-1 -->V3.3 !!!BE CAREFUL #include "NokiaLCD.h" // This must be here!! do not move to top #include "DS18S20.h"34 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 35. 35. Nokia.h ////////////// S E T U P ///////////////// void setup(void) { LcdInitialise(); LcdClear(); //For DS1820 digitalWrite(TEMP_PIN, LOW); pinMode(TEMP_PIN, INPUT); // sets the digital pin as input (logic 1) gotoXY(0,0); // ln=0 LcdString("CRMA SensNet"); // gotoXY(0,1); // ln=1 // LcdString("by pyavinci"); ds18s20_setup(); }35 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 36. 36. Nokia.h String tempStr; char *tempC; /////////////// L O O P /////////////////////// void loop(void) { byte sensor; // For multiple DS18S20 sensors for (sensor=0;sensor<MAX_DS1820_SENSORS;sensor++) { tempStr = get_ds18s20_temp(sensor); tempC = &tempStr[0]; // Now display it on the LCD Nokia5110 gotoXY(0,2+sensor); LcdString(tempC); } }36 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 37. 37. การส่งข้อมูลผ่าน Serial  คอมพิวเตอร์ COM1……COM?  Serial Port  USB-to-Serial Adapter  Hyperterm, PuTTY  Arduino serial via USB  Arduino Commands  Serial.begin(9600);  Serial.println(sensorValue, DEC);37 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 38. 38. การสือสารข้อมูล MCU ่  Serial SPI  Serial Peripheral Interface  I2C  OneWire  UART Universal asynchronous receiver/transmitter38 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 39. 39. Sensor Network Comm.  GPRS Mobile Network  Long Range Wi-Fi  X-Bee, Bluetooth  Serial Communication  1-Wire Network  I2C39 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 40. 40. About Xbee  brand name from Digi International  based on the 802.15.4-2003  over-the-air baud rates of 250kbps  point-to-point and point-to- multipoint  1mW Xbee  100mW XBee-PRO  Freq: 868, 900 MHz, 2.4GHz40 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 41. 41. Xbee Wireless Comm.41 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 42. 42. X-CTU ทดสอบการเชื่อมต่อกับ Xbee42 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 43. 43. ทดสอบอ่านข้อมูลจาก sensor43 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 44. 44. โปรแกรมทดสอบ Xbee void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { int sensorValue = analogRead(A0); Serial.println(sensorValue, DEC); delay(500); }44 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 45. 45. Ongoing Prototypes  Sensor – 1:  LAN, 2 x Temp, Humi, Light, Range  Sensor – 2:  Temp/Humi x 2, Xbee  Sensor – 3:  Anemometer, Serial45 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 46. 46. Sensor-1  Arduino Mega128  SHT1x: Temperature/Humidity  Light Sensor (analog)  Ultrasonic Ranging (2 analog)  DS18s20: Digital Temperature (OneWire)  LCD 1604  Weather-proof Case (not in this prototype)46 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 47. 47. Sensor-2  Duemilanove 2009 (328)  2 DHT11 (digital humidity/temperature)  Xbee – wireless  LCD 1602  Custom indoor box  Custom Xbee/USB switch47 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 48. 48. Sensor-3  Duemilanove  Recycled rotary encoder from old mouse  2 analog pins input  LCD Nokia  Custom box  Proprietary Wind Cups48 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 49. 49. Look Inside Each Sensor49 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 50. 50. Sensor-1: light, H/T x2, Range50 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 51. 51. LCD 160451 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 52. 52. Light Sensor52 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 53. 53. 53 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 54. 54. 54 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 55. 55. 55 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 56. 56. 56 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 57. 57. 57 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 58. 58. Sensor-1: Code->setup // LCD==================================== #define LCD_WIDTH 20 #define LCD_HEIGHT 4 #define LD4 11 #define LD5 10 #define LD6 9 #define LD7 8 #define LEN 12 // LCD Enable #define LRS 13 // LCD RS /*=================+======+ LCD 16x2 Mega 1 (Vss/Ground) GND 2 VCC +5V 3 Vo(contrast) VR 4 RS 13 5 R/W GND 6 Enable 12 Pin 11-14 (D4-D7) 11-8 */59 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 59. 59. Sensor-1: Code->setup static uint8_t mymac[6] = { 0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x24}; static uint8_t myip[4] = { 192,168,1,15}; static char baseurl[]="http://192.168.1.15/"; // listen port for tcp/www (max range 1-254) static uint16_t mywwwport =80; static uint8_t buf[BUFFER_SIZE+1]; static char strbuf[STR_BUFFER_SIZE+1];60 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 60. 60. Sensor-1: Code->setup ////// O B J E C T S /////// LiquidCrystal lcd(LRS, LEN, LD4, LD5, LD6, LD7); EtherShield es=EtherShield(); OneWire ds(TEMP_PIN); // pin that DS18S20 attached to SHT1x sht1x(dataPin, clockPin); // Temp-Humid ///// GLOBAL VARIABLES int reliaCount=0; long prevMil=0; int HighByte, LowByte, TReading, SignBit, Tc_100, Whole, Fract; char tbuf[20]; byte addr[MAX_DS1820_SENSORS][8];61 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 61. 61. Sensor-1: Code->Ranging ////// FOR HC-SR04 Ultrasonic Ranging // The PING))) is triggered by a HIGH pulse of 2 or more microseconds. // Give a short LOW pulse beforehand to ensure a clean HIGH pulse: pinMode(USPING, OUTPUT); digitalWrite(USPING, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(USPING, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(USPING, LOW); // The same pin is used to read the signal from the PING))): a HIGH // pulse whose duration is the time (in microseconds) from the sending // of the ping to the reception of its echo off of an object. pinMode(USPONG, INPUT); duration = pulseIn(USPONG, HIGH); // convert the time into a distance //inches = microsecondsToInches(duration); cm = microsecondsToCentimeters(duration);62 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 62. 62. Sensor-1: Code->Ranging cm = microsecondsToCentimeters(duration); lcd.setCursor(0,2); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0,2); lcd.print("Distance(cm): "); lcd.print(cm);63 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 63. 63. Sensor-1: Code->DS18S20 // LOOP FOR MULTIPLE DS18S20(s) for (sensor=0;sensor<MAX_DS1820_SENSORS;sensor++) { if ( OneWire::crc8( addr[sensor], 7) != addr[sensor][7]) { Serial.print("CRC is not valid"); return; } if ( addr[sensor][0] != 0x10) { Serial.println("Device is not a DS18S20 family device."); return; }64 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 64. 64. Sensor-1: Code->DS18S20 ds.reset(); ds.select(addr[sensor]); ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end delay(50); // maybe 750ms is enough, maybe not // Note(by PC) Originally set to 750 // But I found here 50 or less is OK // Due to delay from other processing // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it. present = ds.reset(); ds.select(addr[sensor]); ds.write(0xBE); // Read Scratchpad for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes data[i] = ds.read(); } LowByte = data[0]; HighByte = data[1]; TReading = (HighByte << 8) + LowByte;65 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 65. 65. Sensor-1: Code->DS18S20 SignBit = TReading & 0x8000; // test most sig bit if (SignBit) // negative { TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1; // 2s comp } Tc_100 = (TReading*100/2); Whole = Tc_100 / 100; // separate off the whole and fractional portions Fract = Tc_100 % 100; sprintf(tbuf, "%d.%d",Whole, Fract < 10 ? 0 : Fract); } // EndFor loop for DS18S2066 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 66. 66. Sensor-1: Code->Light lcd.print("T2 L "); long ls=analogRead(0); lcd.setCursor(3,1); lcd.print(tbuf); // Temperature from DS18S20 lcd.setCursor(11,1); lcd.print(ls); // Light Sensor data67 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 67. 67. Sensor-1: Code->EN28J60 ///////// TCP/IP PART plen = es.ES_enc28j60PacketReceive(BUFFER_SIZE, buf); // plen will ne unequal to zero if there is a valid packet (without crc error) if(plen!=0){ // arp is broadcast if unknown but a host may also verify the mac address by sending it to a unicast address. if(es.ES_eth_type_is_arp_and_my_ip(buf,plen)){ es.ES_make_arp_answer_from_request(buf); return; } ……… CUT ……………68 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 68. 68. Sensor-1: Code->EN28J60 ……… CUT …………… SENDTCP: es.ES_make_tcp_ack_from_any(buf); // send ack for http get es.ES_make_tcp_ack_with_data(buf,plen); // send data } } }69 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 69. 69. Sensor-2: Xbee, DHT1170 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 70. 70. DHT1171 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 71. 71. Box, Xbee72 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 72. 72. Switch for Upload73 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 73. 73. Sensor-2: Codesetup  #include <LiquidCrystal.h> #define LCD_Print(x,y,t) lcd.setCursor(x,y);lcd.print(t) // initialize the library with the numbers of the interface pins LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); ……….. void printSerial(void); void printSerial2(void); #include <dht11.h> dht11 DHT11,DHT11B; #define DHT11PIN 6 #define DHT11BPIN 774 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 74. 74. Sensor-2: Codesetup void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("DHT11 TEST PROGRAM "); Serial.print("LIBRARY VERSION: "); Serial.println(DHT11LIB_VERSION); Serial.println(); pinMode(DHT11BPIN,INPUT); pinMode(DHT11PIN,INPUT); lcd.begin(16, 2); LCD_Print(0,1,"CRMA SenseNet"); }75 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 75. 75. Sensor-2: Codeloop void loop() { Serial.println("n"); int chk = DHT11.read(DHT11PIN); Serial.print("____Read sensor: 0 ->"); delay(1000); switch (chk) { case 0: { Serial.println("OK"); printSerial(); break; } case -1: Serial.println("Checksum error"); break; case -2: Serial.println("Time out error"); break; default: Serial.println("Unknown error"); break; }76 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 76. 76. Sensor-2: Codeloop chk = DHT11B.read(DHT11BPIN); // read another DHT11 Serial.println("n"); Serial.print("____Read sensor: 1 ->"); delay(1000); switch (chk) { case 0: { Serial.println("OK"); printSerial2(); break; } case -1: Serial.println("Checksum error"); break; case -2: Serial.println("Time out error"); break; default: Serial.println("Unknown error"); break; } } **** NOTE **** • See sensor data sent via Xbee • We didn’t do anything for Xbee (but don’t forget the jumper)77 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 77. 77. Sensor-3: Anemometer78 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 78. 78. 79 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 79. 79. Wind Cups80 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 80. 80. 81 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 81. 81. Nokia LCD Test82 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 82. 82. LCD, Arduino in box83 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 83. 83. Connected to Arduino84 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 84. 84. Calibration85 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 85. 85. 86 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 86. 86. Sensor-3: Code Setup #define PIN_SCLK 3 // NKLCD-7 --> D3 #define PIN_SDIN 4 // NKLCD-6 --> D4 #define PIN_DC 5 // NKLCD-5 --> D5 #define PIN_RESET 6 // NKLCD-4 --> D6 #define PIN_SCE 7 // NKLCD-3 --> D7 // NKLCD-8 -->Backlight // NKLCD-2 -->GND // NKLCD-1 -->V3.3 !!!BE CAREFUL #include "NokiaLCD.h" // This must be here!! do not move to top // 6 lines (0 to 5) // 83 H_dots (0 to 82) //#include "DS18S20.h" // Change pin number in this file accordingly #define THRESHOLD 120 ////////////// S E T U P /////////////////87 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 87. 87. Sensor-3: Code Setup void setup(void) { LcdInitialise(); LcdClear(); //For DS1820 // digitalWrite(TEMP_PIN, LOW); // pinMode(TEMP_PIN, INPUT); // sets the digital pin as input (logic 1) gotoXY(0,0); // ln=0 LcdString("CRMA SensNet"); }88 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 88. 88. Sensor-3: Code Loop String tempStr; char tempC[16]; char *gstr=&tempC[0]; unsigned int a,b,ax=0,bx=0,adiv=0,bdiv=0,aprev,bprev; unsigned long at=0,bt=0,ac=0,bc=0,tprev=0,t=0; unsigned int astate=1, bstate=1; float rpm; /////////////// L O O P /////////////////////// void loop(void) { int t; a=analogRead(0); b=analogRead(1);89 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 89. 89. Sensor-3: Code Loop String tempStr; char tempC[16]; char *gstr=&tempC[0]; unsigned int a,b,ax=0,bx=0,adiv=0,bdiv=0,aprev,bprev; unsigned long at=0,bt=0,ac=0,bc=0,tprev=0,t=0; unsigned int astate=1, bstate=1; float rpm; /////////////// L O O P /////////////////////// void loop(void) { int t; a=analogRead(0); b=analogRead(1);90 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 90. 90. Sensor-3: Code Loop gotoXY(0,2); if(a>THRESHOLD) { if (astate==0) { LcdString(" 1 "); ac++; t=millis()-tprev; rpm=(60000/(40*t)); sprintf(gstr,"RPM: %d.%d ",(int)rpm,(rpm-(int)rpm)*100); gotoXY(0,4); LcdString(gstr); tprev=millis(); } astate=1; }91 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 91. 91. Sensor-3: Code Loop gotoXY(0,2); if(a>THRESHOLD) { if (astate==0) { LcdString(" 1 "); ac++; t=millis()-tprev; rpm=(60000/(40*t)); sprintf(gstr,"RPM: %d.%d ",(int)rpm,(rpm-(int)rpm)*100); gotoXY(0,4); LcdString(gstr); tprev=millis(); } astate=1; }92 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 92. 92. Sensor-3: Code Loop else { LcdString(" 0 "); astate=0; } gotoXY(15,2); sprintf(gstr," %d ",ac); LcdString(gstr); gotoXY(0,3); if(b>THRESHOLD) { if (bstate==0){ LcdString(" 1 "); bc++; } bstate=1; }93 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 93. 93. Sensor-3: Code Loop else { LcdString(" 0 "); astate=0; } gotoXY(15,2); sprintf(gstr," %d ",ac); LcdString(gstr); gotoXY(0,3); if(b>THRESHOLD) { if (bstate==0){ LcdString(" 1 "); bc++; } bstate=1; }94 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 94. 94. Sensor-3: Code Loop else { LcdString(" 0 "); bstate=0; } gotoXY(15,3); sprintf(gstr," %d ",bc); LcdString(gstr); } /* for (sensor=0;sensor<MAX_DS1820_SENSORS;sensor++) { tempStr = get_ds18s20_temp(sensor); tempC = &tempStr[0]; // Now display it on the LCD Nokia5110 gotoXY(0,2+sensor); LcdString(tempC); } */95 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 95. 95. Sensor Nodes Nodes Level Functions Portal User level: display information in graph, numbers; OS=Linux, Server Windows Linux Sub- Intermediate level: process data from MCUs, reformat, backup, nodes recalculate; OS=Linux, Windows MCUs Lowest level: collect Microcontrollers digital/analog data from various sensors, perform basic calculation, data logger; OS: MCU level96 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 96. 96. Portal Server Alternative Displaying Methods:  Processing  MRTG  Google Chart –  TimeSeriesGraph()97 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 97. 97. Processing IDE98 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 98. 98. Processing www.processing.org  open source programming language and environment for people who want to create images, animations, and interactions.  Over 100 libraries  run online or as double- clickable (apps)99 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 99. 99. Processing www.processing.org  ข้อมูลส่งผ่าน serial ไปยัง Processing  จากนั้นส่งไปต่อไปที่ pachube100 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 100. 100. pachube www.pachube.com  access anywhere environment data visualization service  a clearinghouse for sensor data  Ultimate data storage platform independent of sensor itself  A platform to access global sensor user generated content101 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 101. 101. MRTG  รันบนเว็บเซอร์ฟเวอร์  แสดงข้อมูลได้จากหลายแหล่ง  Time series, historical data สรุปข้ อมูลย้ อนหลัง102 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 102. 102. Google Chart  Display live data  Rich tools  Free  Customizable103 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 103. 103. Google <html> <head>Chart <script type=text/javascript src=https://www.google.com/jsapi></script> <script type=text/javascript> google.load(visualization, 1, {packages:[annotatedtimeline]}); google.setOnLoadCallback(drawChart);Example HTML function drawChart() { var data = new google.visualization.DataTable(); data.addColumn(date, Date); data.addColumn(number, Sold Pencils); data.addColumn(string, title1); data.addColumn(string, text1); data.addColumn(number, Sold Pens); data.addColumn(string, title2); data.addColumn(string, text2); data.addRows([ [new Date(2008, 1 ,1), 30000, undefined, undefined, 40645, undefined, undefined], [new Date(2008, 1 ,2), 14045, undefined, undefined, 20374, undefined, undefined], [new Date(2008, 1 ,3), 55022, undefined, undefined, 50766, undefined, undefined], [new Date(2008, 1 ,4), 75284, undefined, undefined, 14334, Out of Stock,Ran out of stock on pens at 4pm], [new Date(2008, 1 ,5), 41476, Bought Pens,Bought 200k pens, 66467, undefined, undefined], [new Date(2008, 1 ,6), 33322, undefined, undefined, 39463, undefined, undefined] ]); var chart = new google.visualization.AnnotatedTimeLine(document.getElementById(chart_div)); chart.draw(data, {displayAnnotations: true}); } </script> </head> <body> // Note how you must specify the size of the container element explicitly! <div id=chart_div style=width: 700px; height: 240px;></div> </body> </html>
 104. 104. Power Consideration  ข้อพิจารณาเกียวกับแหล่งจ่ ายไฟ ให้กบ Sensors ่ ั  Grid Power  Solar, Wind, Hybrid  Stand-alone Battery Pack  Others (waterfall, Hydrogen, etc.)105 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)
 105. 105. คำถำม?? surat@crma.ac.th prachya@crma.ac.th pyavinci@gmail.com http://code.google.com/p/crma- sensor-network-project-2011/106 WUNCA24 2011: CRMA Sensor Network (Work-in-Progress)

×