Bilgisayarın hayatımızdaki yeri ve önemiBugün kullanılan teknoloji ürünlerinin şüphesiz en yaygınlarından biribilgisayardı...
BİLGİSAYARIN ÖNEMİGünümüzde iĢ yerlerinin tamamına yakınında bilgisayar kullanılmaktadır. ÖzeliĢyerlerinden, devlet dairel...
yapabilir ve bilgisayar operatörü kadrosuyla ek ücrette alabilir.Bir HEKĠM , alanı ile ilgili yeni geliĢmeleri Ġnternet’te...
Bilgisayarın Hayatımızdaki Yeri Ve ÖnemiBugün kullanılan teknoloji ürünlerinin şüphesiz en yaygınlarından biri bilgisayard...
okutulmaktadır Bilgisayar genel olarak görsel bir yapıya dayandığı için anlaşılması daha kolayolmaktadır Ve dersler açısın...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bilgisayarın hayatımızdaki yeri ve önemi

12,968 views

Published on

Bilgisayarın hayatımızdaki yeri ve önemi

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
12,968
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bilgisayarın hayatımızdaki yeri ve önemi

  1. 1. Bilgisayarın hayatımızdaki yeri ve önemiBugün kullanılan teknoloji ürünlerinin şüphesiz en yaygınlarından biribilgisayardır. İşyerimizde,evimizde,gittiğimiz herhangi bir banka şubesindentutunda mahallemizdeki bakkala kadar girmiştir. Hatta bu hızlı gelişiminiçerisinde çocuklarımıza okullarda ders olarak bile okutulmaya başlamıştır.Bilgisayarların ilk ortaya çıktığı yıllar 1960’lardı. O zaman ilk kullanılanbilgisayarlar bugünkü apartman boylarındaydı. Ve yapabildiği sadece dörtişlemden ibaretti. Tabi zamanla teknolojinin gelişmesiyle birlikte boyutuküçüldü ve işlem kapasitesi arttırıldı. Bugün halen sürekli olarak bilgisayarlargeliştiriliyor ve yenileniyor. Bizim bilgisayarı yaşamımıza bu kadar kolaygirmesini sağlayan en önemli etkenlerden biride ihtiyaçlarımız olsa gerek. Evet,bugün internet denilen olayında eklenmesiyle birçok işimizi bilgisayarlardanhalledebiliyoruz.Yani belki bir bakıma ailemizden biri gibi oldu. Ve bu da bize teknolojiyle nekadar iç içe yaşadığımızı gösteriyor. Belki biz bunun farkında bile değiliz amahayatımızda gerçekten önemli bir yer edinmiş bilgisayar kendisine. Düşünün birdefa birkaç gün bilgisayar kullanmayalım hiçbir yerde. Nasıl hayat zorlaşır değilmi? En ufak gittiğimiz bir devlet dairesinde bile ne kadar bekleyeceğimizidüşünün. İşkence gibi gelecektir bu bizlere.Tabi yaşamımıza bu kadar etkili olan bir makine kullanımı açısından da sıkıntıolmaktaydı. Karşısına oturduğumuzda bir çoğumuz yine ne yapacağımızıbilemez duruma geliyorduk. Bunun neticesinde de madem ki bu bir ihtiyaç halinialmıştır yani bireylerin öğrenmesinde fayda var bu eğitimi çekirdekten verelimdüşüncesiyle okullarımıza ders olarak girmiştir.bugün Şüphesiz bunun faydalarını da görmezlikten gelmek mümkün değildir.İlkokullarımız dahil olmak üzere bugün eğitim ve öğretimin her aşamasındabilgisayar dersleri öğrencilere okutulmaktadır. Bilgisayar genel olarak görsel biryapıya dayandığı için anlaşılması daha kolay olmaktadır. Ve dersler açısındanpek sıkıntı oluşturduğu söylenemez. Tabi sadece okul seviyesiyle sınırlı değilbilgisayar öğrenimi. Bugün birçok yerde gerek halk eğitim merkezleri olsungerekse özel kurslar olsun bu işin eğitimi verilmektedir.Genele baktığımızda artık bilgisayar ile birlikte bize aslında teknolojiyi takipetme fırsatının da verildiğini görebiliriz. Bunun nedeni de bilgisayar sürekliilerleyen ve gelişen teknolojiyle yenilenmesi sürecinde bizde kullanıcıdurumunda olduğumuza göre ister istemez teknolojiyi takip etme fırsatıbulabiliyoruz
  2. 2. BİLGİSAYARIN ÖNEMİGünümüzde iĢ yerlerinin tamamına yakınında bilgisayar kullanılmaktadır. ÖzeliĢyerlerinden, devlet dairelerine; muhasebe ve mühendislik bürolarından,fabrikalara; otellere; askeri kurumlardan üniversitelere, hastanelere, okullarakadar bütün iĢ yerlerinde iĢlemler bilgisayarlarla yapılmaktadır. Bu alanlardabilgisayarı doğru ve hızlı Ģekilde kullanılabilen personele olan ihtiyaç, güngeçtikçe artmaktadır. Çünkü teknoloji, gün geçtikçe geliĢmektedir. Bir yığınkarmaĢık iĢlem, bilgisayarlarla daha kolay Ģekilde ve kısa zamandayapılmaktadır.Telefon, faks hizmetleri, tasarımlar, bütün kayıtlar ve güvenlik sistemleri artıkbilgisayar sayesinde yapıldığından, “ Bilgisayarın önemi” daha iyi anlaĢılmaktadır.Bütün kamu kurumlarında ve özel kurumlarda bilgisayar kullanımına bu kadarhızlı bir geçiĢ varken bu geliĢmenin dıĢında kalmak mümkün müdür? Elbette kihayır. Bu durumda bilgisayar öğrenmek isteyenleri öğrenciler, meslek sahipleri vemesleği olmayanlar olmak üzere üç ana grupta inceleyebiliriz:1. ÖĞRENCĠLER : Günümüzde ilköğretimden, yüksek lisans ve doktoraya bütüneğitim – öğretim kademelerindeki öğrenciler bilgisayar öğrenmek ve kullanmakzorundadırlar. Artık öğrenciler, ciltler dolusu ansiklopedileri ve bir yığın kitabıkarıĢtırmak, incelemek yerine, bilgisayardan ses ve görüntülerle istediği konuyuöğrenebilmektedirler. Piyasada hemen her ders ve konuyla ilgili, çok ciddi ĢekildehazırlanmıĢ; kullanımı pratik, binlerce CD var. Ayrıca Ġnternet siteleri de herkonuda yığınla bilgi, malzeme ve kaynakla doludur. Dolayısıyla, öğrencilerinbilgisayar öğrenmeleri zorunluluktur.2. MESLEK SAHĠPLERĠ : Hangi meslekten olursa olsun artık herkes bilgisayaröğrenme zorunluluğu ile karĢı karĢıyadır. Birkaç örnek verecek olursak :Bir avukat, hukuk mevzuatındaki değiĢiklikleri ve mahkeme kararlarınıĠnternet’ten veya CD’lerden takip edebilirler. YazıĢmalarını bilgisayardanyapabilir. Artık dava dilekçelerine tekrar tekrar yazmadan, bilgisayardaki konuylailgili Ģablonları kullanabilirler. Müvekkillerin dosyalarını ve kiĢisel bilgilerini,istediği anda ekranından izleyebilir.Bir MÜHENDĠSveya MĠMAR, rapidoyla ve bin bir zahmetle yaptığı çizimleri artıkyapmak zorunda değildir. Aydıngere çizilmiĢ hatalı çizgileri jiletle kazıma vedüzeltme zahmetinden kurtulabilir. Çünkü ayrıntılı çizimler ve karmaĢıkhesaplamalar, bilgisayar ortamında, üstelik her türlü alternatifte sunularakyapılabilmektedir. Bir mühendis bilgisayarını açarak önceden kaydettiği projesiniveya proje dosyasını inceleyebilir, istediği kısmı düzeltebilir, istediği planınçıktısını alabilir.Bir EĞĠTĠMCĠ, her sınavda sorularını yeniden yazmak zorunda olmadan ve yenisorular ekleyerek mükemmel bir soru bankası oluĢturabilir. Üstelik alanı ile ilgiligeliĢmeleri Ġnternet’ten takip edebilir.Bir MUHASEBECĠ veya MALĠ MÜġAVĠR , defterlerini ve iĢyerlerinin bütünfaturalarını bilgisayarına kaydedebilir. Aylık ve yıllık hesaplarını hatasız yapabilir,mevzuattaki değiĢmeleri ve geliĢmeleri Ġnternet’ten takip edebilir. Ġstediği andasonuçlarını yazıcıdan çıktı alabilir.BANKA ÇALIġANLARI , bütün hesaplarını bilgisayar sayesinde hatasız kapatabilirve mesaisini huzur içinde zamanında bitirebilir.Her hangi bir ĠġYERĠ SAHĠBĠ , iĢ yerindeki bütün mal ve emtia dökümünü,faturalarını ve müĢteri bilgilerini bilgisayarına yükleyebilir ve bütün bu bilgilerebir iki parmak hareketiyle ulaĢabilir. Ayrıca Ġnternet üzerinden ülke içi ve ülkelerarası mal ve hizmet alım satımı yapabilir, müĢteriyle direkt irtibat kurabilir.Bir KAMU GÖREVLĠSĠ, iĢ yerinin bütün iĢlemlerini on-line olarak bilgisayarlarla
  3. 3. yapabilir ve bilgisayar operatörü kadrosuyla ek ücrette alabilir.Bir HEKĠM , alanı ile ilgili yeni geliĢmeleri Ġnternet’ten talip edebileceği gibihastalarının durumunu da bilgisayar kayıtlarından daha sağlıklı takip edebilir.Kısaca her meslek grubundan insanlar, mesleklerine uygun programlarla meslekibilgilerini geliĢtirebilmekte, Ġnternet’ten alanlarındaki geliĢmeleri takipedebilmekte ve kendi mesleklerindeki diğer insanlarla Ġnternet üzerindentanıĢarak yeni bilgileri paylaĢabilmektedirler. Böylece karĢılaĢtığı mesleki birsorunla ilgili olarak bir kiĢi, Ġnternet üzerinden diğer meslektaĢlarıylatartıĢabilmekte ve onlardan yardım alarak sorununa çözüm bulabilmektedir.Meslek sahibi insanların bu imkanlardan yararlanmaları hem bir zorunluluk hemde kendilerini geliĢtirebilmeleri ve terfi etmeleri için önemli bir fırsattır.3. MESLEĞĠ OLAMYANLAR : Ġlköğretim mezunu veya bir üniversiteyikazanamayan ya da bitiremeyen lise mezunu bir insanın yapabileceği meslek neolabilir?Bu insanlar için bilgisayar, adeta bir kurtarıcıdır. Zira meslek sahibi insanların bileiĢsiz olabildiği günümüzde, bilgisayarı tüm konularıyla çok iyi öğrenmek, mesleksahibi olamayan bir insan için çok ciddi bir Ģanstır. Pek çok insanın bilgisayar vebilgisayarlı muhasebe eğitimleri alarak Ģirketlerin ön muhasebe departmanlarındaçalıĢmaya baĢladıklarını; bilgisayar ve programcılık eğitimi alarak bilgilerini üstdüzeye çıkarıp bilgisayar ve Ġnternet firmalarında çalıĢtıklarını biliyoruz. Ayrıca,yapılmakta olan devlet memuru seçme sınavlarından sonra, sınavı kazananlardanbilgisayar bilgisi ve bunu belgelendiren kurs sertifikası istenmektedir. Bu belge vebilgi, bu insanların iĢ bulması için oldukça gereklidir.Bütün bunlara ek olarak Ģunları da göz önünde bulundurmak gerekmektedir :Günümüzün dünyasında bütün kamu ve özel iĢyerlerinde bilgisayarın bu kadaryaygınlaĢması sonucunda, gerek Türkiye’de ve gerekse geliĢmiĢ ülkelerde her yılbilgisayarı iyi kullanan veya bilgisayar programcılığı konusunda iyi eğitim almıĢinsanlara duyulan ihtiyaç, her ülkede yüz binlerin üzerine çıkmıĢtır. BugünAmerika ve bazı geliĢmiĢ ülkeler, her yıl, çok ciddi sayıda bilgisayarda yetiĢmiĢinsanı vatandaĢlığa kabul etmekte ve ihtiyaç duyduğu bu yetiĢmiĢ insan gücünüekonomisine kazandırmaktadır. Özet olarak bilgisayarı öğrenmek, hem maddihem de toplumsal statü gereği bir tercih değil, bir zorunluluktur. 7-8 yaĢlarındakiçok meraklı ve zeki çocukların bilgisayar kullandığı toplumumuzda, bilgisayarbilmeyenler cahil olarak kabul edilmektedir. Alaaddin DOĞANBilişim Teknolojileri Öğretmeni
  4. 4. Bilgisayarın Hayatımızdaki Yeri Ve ÖnemiBugün kullanılan teknoloji ürünlerinin şüphesiz en yaygınlarından biri bilgisayardırİşyerimizdeevimizdegittiğimiz herhangi bir banka şubesinden tutunda mahallemizdeki bakkala kadargirmiştir Hatta bu hızlı gelişimin içerisinde çocuklarımıza okullarda ders olarak bile okutulmayabaşlamıştırBilgisayarların ilk ortaya çıktığı yıllar 1960’lardı O zaman ilk kullanılan bilgisayarlar bugünküapartman boylarındaydı Ve yapabildiği sadece dört işlemden ibaretti Tabi zamanla teknolojiningelişmesiyle birlikte boyutu küçüldü ve işlem kapasitesi arttırıldı Bugün halen sürekli olarakbilgisayarlar geliştiriliyor ve yenileniyor Bizim bilgisayarı yaşamımıza bu kadar kolay girmesinisağlayan en önemli etkenlerden biride ihtiyaçlarımız olsa gerek Evet bugün internet denilenolayında eklenmesiyle birçok işimizi bilgisayarlardan halledebiliyoruzYani belki bir bakıma ailemizden biri gibi oldu Ve bu da bize teknolojiyle ne kadar iç içeyaşadığımızı gösteriyor Belki biz bunun farkında bile değiliz ama hayatımızda gerçekten önemli biryer edinmiş bilgisayar kendisine Düşünün bir defa birkaç gün bilgisayar kullanmayalım hiçbir yerdeNasıl hayat zorlaşır değil mi? En ufak gittiğimiz bir devlet dairesinde bile ne kadar bekleyeceğimizidüşünün İşkence gibi gelecektir bu bizlereTabi yaşamımıza bu kadar etkili olan bir makine kullanımı açısından da sıkıntı olmaktaydı Karşısınaoturduğumuzda bir çoğumuz yine ne yapacağımızı bilemez duruma geliyorduk Bunun neticesinde demadem ki bu bir ihtiyaç halini almıştır yani bireylerin öğrenmesinde fayda var bu eğitimiçekirdekten verelim düşüncesiyle okullarımıza ders olarak girmiştirbugün Şüphesiz bunun faydalarını da görmezlikten gelmek mümkün değildir İlkokullarımız dahilolmak üzere bugün eğitim ve öğretimin her aşamasında bilgisayar dersleri öğrencilere
  5. 5. okutulmaktadır Bilgisayar genel olarak görsel bir yapıya dayandığı için anlaşılması daha kolayolmaktadır Ve dersler açısından pek sıkıntı oluşturduğu söylenemez Tabi sadece okul seviyesiylesınırlı değil bilgisayar öğrenimi Bugün birçok yerde gerek halk eğitim merkezleri olsun gerekse özelkurslar olsun bu işin eğitimi verilmektedirGenele baktığımızda artık bilgisayar ile birlikte bize aslında teknolojiyi takip etme fırsatının daverildiğini görebiliriz Bunun nedeni de bilgisayar sürekli ilerleyen ve gelişen teknolojiyleyenilenmesi sürecinde bizde kullanıcı durumunda olduğumuza göre ister istemez teknolojiyi takipetme fırsatı bulabiliyoruz

×