Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Solum thomas ahlstrup

771 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Solum thomas ahlstrup

 1. 1. Genindvinding af ressourcer – Biovækst, Audebo ogudviklingsprojekter15. Marts 2012 – Thomas Alstrup
 2. 2. Fra affald til værdi – endelig! Affald = råstoffer Affaldshierarkiet = recirkulere
 3. 3. EU’s affaldsmål for 2020 – husholdningsaffaldAffaldsdirektivet kræver:• Hierarkiet fulgt og opstiller genanvendelsesmål (50 % forhusholdningsaffald (art. 11). Fravigelse fra hierarki mulig,hvis begrundet i livscyklusvurdering• At medlemsstaterne, når relevant, skal fremme særskiltindsamling af bioaffald med henblik på kompostering ogbioforgasning af bioaffald (art. 22)• (Målene i art. 11 skal revideres i 2014 – arbejdet erpåbegyndt og kommissionen ønsker at målet udvides medbio- og emballageaffald)
 4. 4. DK: Fra affaldsstrategi til ressourcestrategi –hovedindsatsområder A. Det organiske affald – udnyttelse af næringsstoffer (Særskilt indsamling af organisk dagrenovation, fosfor fra bioaske og i spildevandsslam) B. Elektronisk og elektrisk affald - udnyttelse af sjældne eller kritiske metaller og jordarter (Skærpede krav til indsamling, udvikling af behandlingsmetoder) C. Bygge- og anlægsaffald (Mere egentligt genanvendelse, sikre udsortering af materialer med farlige stoffer som PCB) D. Affaldsproducenter med potentiale (Øget genanvendelse af fraktioner som papir, pap, plast- og metalemballager samt organisk affald fra husholdninger og servicesektor)
 5. 5. Ikke enten eller, men BÅDE OG” Det følger af affaldsdirektivet og miljøbeskyttelsesloven enpligt til at leve op til affaldshierarkiet, hvoraffaldsforebyggelse og genanvendelse er at foretrækkefrem for forbrænding. Der er i direktiver konkrete EU-målfor genanvendelsen af emballager, elektronik, biler m.v., ogder er fastsat fremtidige mål for genanvendelsen afhusholdningsaffald og bygge- og anlægsaffald. Herudoverforventes mål for bioaffald.Regeringen er dog ikke imod affaldsforbrænding. Den vilogså fremover have en rolle i den danske affaldshåndteringog energiforsyning. Forbrænding er og vil være enhensigtsmæssige behandling af mange typer af affald, oghar derfor selvfølgelig en plads som behandlingsform.”
 6. 6. Solum GruppenOm Solum Gruppen• Håndterer 200.000 tons organiske ressourcer pr. år• Heraf 20 – 25.000 tons organisk affald primært i form af kildesorteret husholdningsaffald på Biovækst, Audebo• Grundlagt 1986• Aikan-teknologi siden 2003• 4 x Børsen-gazelle• LD Invest Equity medejer 2009
 7. 7. Aikan-anlæggetBioVækstLammefjorden v. Holbæk- Færdigudviklet stabil og problemfritotalløsning- I drift siden 2003 og har behandletaffald hver dag.- Modtager affald fra Holbæk,Kalundborg, Odsherred, Halsnæs,Egedal, Frederikssund, Gribskov,Hillerød, Ringsted, Rødovre.- kontrakt om anlæg i Indonesien,lovende forretningsudvikling i USA, DK& UK
 8. 8. Fra affald til værdi Bunken bliver liggende! Først biogas Dernæst kompost/gødning
 9. 9. Fra affald til værdi
 10. 10. Udbytte pr. tons kommunal organiskdagrenovation (KOD) – kompost & Biogas 80m3 biogas pr. tons KOD med 70% metanindhold
 11. 11. Fuldt deklareret kompostgødning
 12. 12. Aikan er en fuldt udviklet teknologi, derkan tage sig af det, der kommer fra byen:Summa summarum• Kommerciel og velafprøvet• Robust og 100% oppetid• Biogas med metanindhold >70%• Næringsrig kompost• Hygiejniserede og certificerede produkter• Alle grænseværdier overholdes
 13. 13. Solum Gruppen ser en mulighed:• Et stigende antal kommuner efterlyser en bæredygtig og rentabel (lokal) energiproduktion, muligheder for at reducere kommunens CO2-udslip samt øget genindvinding af begrænsede ressourcer, herunder organisk affald.• En national satsning, hvor gyllebaseret biogas forventes at udgøre et væsentligt bidrag til den samlede energiforsyning (50% af gyllen omsættes til bioenergi i 2020).• En virkelighed, hvor omsætning af gyllen kræver ”krudt” - i form af nemt tilgængelige, knappe organiske ressourcer – eller energiafgrøder, der skal dyrkes på agerland, der kunne anvendes til produktion af afgrøder til mennesker.
 14. 14. Solum Gruppen vil bygge By og Land-biogasanlæg, som indebærer:1) Teknologi: Integration af gyllebaserede biogasanlæg og Solum Gruppens teknologi til forflydning af husholdningsaffald Gylle + Husholdningsaffald Industriaffald Storkøkkenaffald etc. 2) Samarbejder, der involverer land og by
 15. 15. Samarbejde og forretningsmodel• AIKAN-AGRI som add on: Identifikation af samarbejdspartnere = Gyllebaserede biogasfællesanlæg, der kan og vil• Sikre leverancer af ressourcer og aftagere til produkter – aftaler med kommuner og udvalgte industrier om leverancer af KOD (samt - ved barmarksanlæg – gylleleverandører), afsætning af næringsstoffer og energi• Modeller for ejerskab og drift. Solum Gruppen har en teknologi med i bagagen, men er ved at etablere forretningsmodeller, der bygger på ejer- og driftsaftaler mellem nøgleaktører og stabile, langsigtede aftaler om leverancer af organiske restfraktioner fra by og land.
 16. 16. Land og Byanlæg - Kalundborg• 7 mulige lokaliseringsmuligheder identificeret ogvurderet i samarbejde med Kalundborg Kommune• Høringsmateriale med endelig udpegelse af områderudarbejdet i ”samarbejde” med Kalundborg kommune• Har været i intern høring i kommunen. Offentliggjort ijanuar 2012 , resultat: 2 til 3 lokaliteter udpeget• Solum Gruppen har haft 2 møder med Teknik ogMiljøudvalgets formand
 17. 17. Høringsproces - placeringsforslag
 18. 18. Ressourcegrundlag• Gylle: 130.000 m3 á ???• KOD: 11.000 tons á 600-1000 kr.• Novogro ???Gaspotentiale• Gylle: 20 m3 pr. m3/metan 12• KOD: 80 m3 pr. m3/ metan 56• Novogro: 24 m3 pr. m3/metan 17????
 19. 19. Solum Gruppen: ReneScience:Input – sorteret affald Input – usorteret affaldOutput – perkolat (biogas) Output - energisuppe kompost - ren plastic, metal mv. fraktion til forbrænding • Energi: Solum bruger energi til at • Energi - kendt: ReNescience bruger en kendt mængde sortere og transportere affald og energi – såkaldt overskudsvarme - til at koge affaldet: kompost – diesel til maskiner. 211 liter damp som kræver 30 kWh pr tons, eventuel tørring • Energi til at cirkulere perkolat og af fast og flydende fraktion henholdsvis 95 og 20 kWh pr. beluftning af kompost ca. 5% af tons. samlet energiproduktion •Vand. ReNescience bruger i 1520 liter vand pr. tons • Vand – afdampes fra affaldet behandlet affald •Enzymer. 24 kg enzymer pr. tons affald Energi – ikke kendt: REnescience bruger en ikke kendt mængde energi til: Transport af affald fra cylinder,Transport af affald til forflydningstanken, Sigtning af affald, Afkøling af affald, Opvarmning af forflydningstank til 50 grader
 20. 20. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

×