M AL AL TIES IM PO RTAD ES           MA L A L TIA DE C HA GA SABS C anet d e M ar, 21 / 1 2          ...
M alaltia d e C hagasM alaltia d e C hagasM al d e C hagas-M azzaTripanosom iasi am ericana            −  D e...
M alaltia d e C hagas  1 00 m ilions d e persones en risc d ’infectar-se a la regi ó on és  end èm ica        ...
M alaltia d e C hagas
M alaltia d e C hagas  A Espanya m és d e 2 m ilions d e persones provenen d ’ àrees  end èm iques (m és d e 300.000 ...
M alaltia d e C hagasTrypanosoma cruzi (família Trypanosomatidae, ordre  Kinetoplastida, gènere Trypanosoma)  Protozo...
M alaltia d e C hagas          iCiclo de T. cruzi
M alaltia d e C hagasVias d e transm isi ón:    −  Vectorial    −  Transfusions, trasplantaments (20%)    − ...
M alaltia d e C hagasTransm isi ó vectorial:  H emiptera reduviidae triatominae (triatom ins). Insectes hem atòfags en ...
M alaltia d e C hagasÀrees endèmiques: zones rurals de Amèrica Llatina continental, lligat a condicions de pobresa (tipus ...
M alaltia d e C hagasÀ rees no end èm iques: em igraci ó (EEU U , C anad à, Europa)  Augm ent d el nom bre d e casos d ...
M alaltia d e C hagasS’ estim a que els propers 1 0-1 5 anys pod en aparèixer:  6000-30.000 casos d e m iocard iopatia ...
M alaltia d e C hagasC L IN IC ATRES FASES:    −   Fase aguda    −   Fase indeterminada    −   Fase a si...
M alaltia d e C hagasC L IN IC AFase agud a (4-8 setm anes)  Transm issi ó vectorial:        Chagoma     − ...
M alaltia d e C hagas    −  Disseminació (invasió ganglis limfàtics, melsa, cor,      tub digestiu, cervell): a...
M alaltia d e C hagasFase ind eterm inad a  95% d els infectats passen a aquesta fase; 70%  asim ptom àtics la resta ...
M alaltia d e C hagasFase crònica sim ptom àtica  20-30% d els infectats.  M ecanism e controvertit: d any d irecte ...
M alaltia d e C hagasA) Afectaci ó card íaca  20-30% d els infectats, m ajorm ent hom es d e 40-60 anys  Risc elevat...
M alaltia d e C hagasB) Afectaci ó d igestiva  Pred om ina a Brasil central  8-1 0%  Afectaci ó d esòfag (m és fr...
M alaltia d e C hagasC ) Afectaci ó neurològica  < 5%  N euritis      −  Parestèsies i hipoestèsies a membres...
M alaltia d e C hagasD IAGN Ò STICA) Fase agud a  Visualitzaci ó d irecta d el paràsit a líquid s corporals (sang  pe...
M alaltia d e C hagasB) Fase crònica  Exam ens serològics (la parasitèm ia és fluctuant): d etecci ó  Ac. T. cruzi és...
M alaltia d e C hagasAfectaci ó card íaca:  Suggestiu d e card iopatia subjacent:     −  Bradi/taquiaritmies: pa...
M alaltia d e C hagas  Altercions EC G asociad es a C hagas     −  BCRD (més freqüent) amb o sense hemibloqueig  ...
M alaltia d e C hagas  EC G norm al en pacient asim ptom àtic:     −   2-5% progressen a cardiopatia al any   ...
M alaltia d e C hagasAfectació digestiva  Megaesòfag: 50% associats a cardiopatia chagàsica  Megacolon: 70% associat...
M alaltia d e C hagasPer confirm ar el d iagn òstic s’ha d e d onar:  Presència d ’anteced ents epid em iològics (possi...
M alaltia d e C hagasTRAC TAM EN T  Benznid azole (elecci ó); niturfim ox     −  disponibles com a medicació extra...
M alaltia d e C hagasL ’ad m inistraci ó és en 2 o 3 d osis d urant 60 d ies d esprés d els àpats, am b un  m àxim d e 3...
M alaltia d e C hagasC ontraind icacions:  Em barassad es i m ares que alleten. Pacients am b insufici ència hep àtica o...
M alaltia d e C hagas  Altres recom anacions:    −  Reactivació en VIH:                  Benznida...
M alaltia d e C hagasAL TRES C O N SID ERAC IO N S:  N o és possible la transm issi ó vectorial d irecta al nostre m ed...
M alaltia d e C hagas
M alaltia d e C hagasPER AC ABAR:  Tenir-la present d avant pacients d e zones end èm iques  Asim ptom àtics: antece...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sessió Malaltia Chagas

639 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
639
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
164
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Dones; de 33,40 i 52 anys; originàries de Guatemala, Bolívia i Paraguai; residents a Canet; diagnosticades prèviament.
 • Grup Stercoraria : completa el desenvolupament a l’intestí posterior del vector que transmet la malaltia per la femta Dos tipus I i II, caractersitiques epidemiologiques diferents (I a nord de l’amazonia i II al sud) ( T. brucei , responsable de la tripanosomiasis africana o malaltia de la son) Grup Salivaria : completa el desenvolupament a les glàndules salivals
 • 8-9 vegades el seu pes
 • Més prevalença a Bolivia, NW Argentina, S de Perú, W Paraguai, Equador, Nicaragua, el Salvador i S de Mèxic La via congènita (Argentina) es 10 v més freqüent que la vectorial
 • REAL DECRETO 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión.
 • (nivell de parasitèmia, factors geografics, inmunitat, estat nutricional, edat, severitat de la primoinfecció, reinfeccions...) (megacolon, megaesòfag),
 • En Latinoamèrica, de les pp causes d’aritmies, IC i mort sobtada
 • Si no se visualitza: microhematòcrit, mètode de Strout La S disminueix entre el 30-60 dies Si la parasitèmia és negativa, Ac passats els 9 mesos de vida : estudi parasitologic setmanal 3 primers mesos, mensualment 1 any i bianualment
 • ELISA: enzimoinmunoensayo IFI: inmunofluorescencia indirecta HAI: hemoaglutinacion indirecta
 • DPN: dispnea paroxística nocturna
 • Sessió Malaltia Chagas

  1. 1. M AL AL TIES IM PO RTAD ES MA L A L TIA DE C HA GA SABS C anet d e M ar, 21 / 1 2 03/
  2. 2. M alaltia d e C hagasM alaltia d e C hagasM al d e C hagas-M azzaTripanosom iasi am ericana − D escrita por prim er cop al 1 909 per C arlos C hagas al Brasil − Id entifica al paràsit (Trypanosoma cruzi) i el seu cicle vital − Id entifica al vector: triatom ins (Triatomidae) − D escriu la sim ptom atologia − Salvad or M azza, d es d e l’Argentina, senyala la m alaltia com un problem a d e salut p ública
  3. 3. M alaltia d e C hagas 1 00 m ilions d e persones en risc d ’infectar-se a la regi ó on és end èm ica  8 m ilions d ’infectats, principalm ent pobres  56.000 casos nous anuals  1 2.000 m orts anuals Principal causa d e m iocard itis, am b pitjor pron òstic que altres m iocard iopaties; m ort card iovascular entre 30-50 anys. N o existeix vacuna preventiva i en la m ajoria d els casos no hi ha possibilitat d e cura farm acològica
  4. 4. M alaltia d e C hagas
  5. 5. M alaltia d e C hagas A Espanya m és d e 2 m ilions d e persones provenen d ’ àrees end èm iques (m és d e 300.000 a C atalunya) − 50.000-70.000 afectats; 1 1 .000 a C atalunya − 450 casos nous M ajor incid ència a C atalunya, M ad rid , València, M úrcia i And alusia . (A l’àmbit de l’ABS de Canet: 3 casos identificats a l’e-CAP
  6. 6. M alaltia d e C hagasTrypanosoma cruzi (família Trypanosomatidae, ordre Kinetoplastida, gènere Trypanosoma) Protozou flagel·lat, agent etiològic de la malaltia de Chagas o tripanosomiasis americana Es transmet (tripomastigote metacíclic) a les zones endèmiques a través de la femta d’insectes triatomins Hoste definitiu: humà, vertebrats domèstics (gossos, gats) i silvestres (armadillos, zarigüeyas, rates, rat- penats...)
  7. 7. M alaltia d e C hagas iCiclo de T. cruzi
  8. 8. M alaltia d e C hagasVias d e transm isi ón: − Vectorial − Transfusions, trasplantaments (20%) − Vertical (1-10%) − Altres (rares): accident de laboratori, ingestió oral
  9. 9. M alaltia d e C hagasTransm isi ó vectorial: H emiptera reduviidae triatominae (triatom ins). Insectes hem atòfags en tots els seus estad is (ninfa, ad ult), tant m ascles com fam elles C hinche, chincha, vinchuca, chup ón, pipo, chinche besucón, barbeiro, chiribico, chipo, benchuca, kissing bug... Rhodnius_prolixus Triatoma dimidiata Triatoma brasilensis Triatoma infestans Panstrongylus megistus
  10. 10. M alaltia d e C hagasÀrees endèmiques: zones rurals de Amèrica Llatina continental, lligat a condicions de pobresa (tipus de vivenda, manca de recursos...)  Iniciatives de control vectorial (fumigacions...): INCOSUR (1991); IPA (1997); IPCA (1997); AMCHA (2004)  Uruguai, Xile i Brasil declarats lliures de transmissió els anys 1997, 1998 i 2006 respectivament. Des d’inicis del s XXI la migració fa que passi de ser rural a ser urbana i transmissible per altres vies − Actualment, la via congènita va adquirint cada cop més importància
  11. 11. M alaltia d e C hagasÀ rees no end èm iques: em igraci ó (EEU U , C anad à, Europa) Augm ent d el nom bre d e casos d ’infecci ó crònica Es perpetua per vies d e transm issi ó d iferents a la vectorial Im plicacions d e Salut Pública: possibilitat d e transm issi ó per via sangu ínia i trasplantam ents d ’ òrgans − (RD 1088/2005; Plan Nacional de Sangre de Cordón)
  12. 12. M alaltia d e C hagasS’ estim a que els propers 1 0-1 5 anys pod en aparèixer: 6000-30.000 casos d e m iocard iopatia chagàsica 24.000 d ones en ed at fèrtil infectad es 1 .750 nounats infectatsU n estud i fet a Barcelona sobre d ones llatinoam ericanes en ed at fèrtil observa: − seroprevalença 3,4% − Taxa de transmissió vertical 7,3% D epartam ent d e Salut (201 0): Protocol d e cribatge en d ones em barassad es susceptibles d e patir la m alaltia
  13. 13. M alaltia d e C hagasC L IN IC ATRES FASES: − Fase aguda − Fase indeterminada − Fase a simptomàtica
  14. 14. M alaltia d e C hagasC L IN IC AFase agud a (4-8 setm anes) Transm issi ó vectorial: Chagoma − A qualsevol edat: la majoria en menors de 12 anys, sobre tot entre 1-5 anys d’edat − Apareix entre 5-14 dies tras la infecció (parasitèmia circulant detectable a sang perifèrica) − Asimptomàtica en 90% − < 5%: chagoma; signe de Romaña. Signe de Romaña
  15. 15. M alaltia d e C hagas − Disseminació (invasió ganglis limfàtics, melsa, cor, tub digestiu, cervell): a les 3-4 setmanes:febre, malestar, linfadenopaties,hepatoesplenomegàlia, anèmia... − Miocarditis, meningoencefalitis. Mortalitat 2-7%, nens, sobre tot lactants i menors de 2 anys. Transmisió congènita − Assimptomàtica 65% − Resta: hepatoesplenomegàlia (28%), hepatitis (11%), sepsis (9%), meningitis (5%), miocarditis (4%), anèmia hemolitica (2%) Transmisió transfusional − Assimptomàtica
  16. 16. M alaltia d e C hagasFase ind eterm inad a 95% d els infectats passen a aquesta fase; 70% asim ptom àtics la resta d e la seva vid a Fase m és prevalent d e la m alaltia. − Absència de símptomes, presència d’Ac anti- T.cruzi de dos serologies, proves cardíaques i digestives sense alteracions Im portància epid em iològica (d onacions, em barassad es...) Reactivaci ó en inm unod eprim its: − Meningoencefalitis (79%), miocarditis aguda (25%) − SIDA: chagoma cerebral
  17. 17. M alaltia d e C hagasFase crònica sim ptom àtica 20-30% d els infectats. M ecanism e controvertit: d any d irecte d el paràsit acum ulat als teixits/resposta inflam atòria crònica N o es pot pred ir quins pacients evolucionaran a la fase sim ptom àtica Influencia d e d iferents factors Sim ptom es: card íacs, d igestius, neurològics
  18. 18. M alaltia d e C hagasA) Afectaci ó card íaca 20-30% d els infectats, m ajorm ent hom es d e 40-60 anys Risc elevat d e m ort sobtad a C ard iopatia fibrosant (posteroinferior i apical d e VE, sistem a d e cond ucci ó) M iocard iopatia d ilatad a; aneurism es apicals, fen òm ens trom boem b òlics.
  19. 19. M alaltia d e C hagasB) Afectaci ó d igestiva Pred om ina a Brasil central 8-1 0% Afectaci ó d esòfag (m és freq üent) i colon (> 80% sigm a/recte) Evoluci ó a m egaesòfag i m egacolon
  20. 20. M alaltia d e C hagasC ) Afectaci ó neurològica < 5% N euritis − Parestèsies i hipoestèsies a membres − Abolició ROT
  21. 21. M alaltia d e C hagasD IAGN Ò STICA) Fase agud a Visualitzaci ó d irecta d el paràsit a líquid s corporals (sang perifèrica, S: 80-90% ) Post-transfusi ó: no es d etecta fins passats 4 m esos Via vertical: variable. Trasplantats Im m unod eprim its
  22. 22. M alaltia d e C hagasB) Fase crònica Exam ens serològics (la parasitèm ia és fluctuant): d etecci ó Ac. T. cruzi és m olt antigènic T ècniques convencionals: EL ISA, IFI, H AI S > 95% ; E baixa (reaccions creuad es am b altres paràsits, Leishmania) O M S recom ana d ues proves serològiques d iferents positives ELISA: (+) si > 0,5 IFI: (+) si > 1/40
  23. 23. M alaltia d e C hagasAfectaci ó card íaca: Suggestiu d e card iopatia subjacent: − Bradi/taquiaritmies: palpitacions, síncope, presíncope, lipotimia... − IC: dispnea d’esforç, ortopnea, DPN, edemes − Tromboembolisme: embòlies, AVC − Alteracions microvasculars: dolor toràcic atípic A tot pacient se li ha d e fer EC G (les alteracions EC G preced eixen en anys l’aparici ó d e sím ptom es) i ecocard io basal (control progressi ó)
  24. 24. M alaltia d e C hagas Altercions EC G asociad es a C hagas − BCRD (més freqüent) amb o sense hemibloqueig anterior de branca esquerra − Bloqueig AV qualsevol grau − Extrasístoles ventriculars − TV (mortalitat del 100% als 8 anys) − Bradicardia sinusal − Altres (FA o flutter, QRS de baix voltatge, ones Q, elevació convexa de segment ST a precordials, BRE)
  25. 25. M alaltia d e C hagas EC G norm al en pacient asim ptom àtic: − 2-5% progressen a cardiopatia al any − Supervivència als 7 anys del 100% − Es recomana fer-ho anual Ecocard io − Normal i asimptomàtics: repetir cada 5 anys (si no hi han simptomes) − Alterat: repetir cada 1-3 anys Rx tòrax
  26. 26. M alaltia d e C hagasAfectació digestiva Megaesòfag: 50% associats a cardiopatia chagàsica Megacolon: 70% associats a megaesòfag Cribatge: − Esofagograma − Enema opac
  27. 27. M alaltia d e C hagasPer confirm ar el d iagn òstic s’ha d e d onar: Presència d ’anteced ents epid em iològics (possibilitat d e contacte am b T. Cruzi) C onfirm aci ó serològica o parasitològica d ’infecci ó N o cal aparici ó d e sim ptom es (la m ajoria assim ptom àtics, sim ptom es inespecífics)
  28. 28. M alaltia d e C hagasTRAC TAM EN T Benznid azole (elecci ó); niturfim ox − disponibles com a medicació extranjera − redueix la durada i gravetat de la malatia aguda − relació inversa al temps d’evolució − A la fase crònica no existeix un tractament satisfactori − Taxa de curació: >90% congènita 60-85% fase aguda 10-20% fase crònica
  29. 29. M alaltia d e C hagasL ’ad m inistraci ó és en 2 o 3 d osis d urant 60 d ies d esprés d els àpats, am b un m àxim d e 300 m g/ ia. dD osificaci ó : < 1 5 anys i < 40 kg: benznid azole 7,5-1 0 m g/ d ia. kg/ > 40 kg i/ > 1 5 anys: benznid azole 5 m g/ d ia. o kg/ En casos d e m eningoencefalitis s’aconsellen d osis d e 25 m g/ d ia. kg/ En prem aturs o nounats am b com orbid itats com en çar am b 5 m g/ d ia. kg/ Si als tres d ies d e tractam ent no presenta ni leucop ènia ni trom bop ènia, la d osi ha d ’augm entar a 1 0 m g/ d ia. kg/ En nounats a term e, d e pes ad equat i sense altres patologies, la d osi inicial pot ser d e 1 0 m g/ d ia. kg/
  30. 30. M alaltia d e C hagasC ontraind icacions: Em barassad es i m ares que alleten. Pacients am b insufici ència hep àtica o renal i m alaltia neurològica, d igestiva, cutània o hem atològica greu. Al·lèrgia als im id azoles.Efectes ad versos: D igestius, cutanis o neurològics (20-40% d els pacients).Els nens toleren el m ed icam ent m illor que els ad ults.En cas d ’intolerància a la d osi d i ària d e fàrm ac es pot allargar el períod e d e tractam ent per tal d e red uir-ne la quantitat.
  31. 31. M alaltia d e C hagas Altres recom anacions: − Reactivació en VIH:  Benznidazole 90-120 dies − Profilaxis secundària en VIH amb CD4<200 μL  Benznidazole 5 mg/kg 3 vegades/setmana
  32. 32. M alaltia d e C hagasAL TRES C O N SID ERAC IO N S: N o és possible la transm issi ó vectorial d irecta al nostre m ed i C ribatge d e d onants (Banc d e Sang i Teixits d e C atalunya) Transm isi ó vertical: Protocol d e cribatge en d ones em barassad es
  33. 33. M alaltia d e C hagas
  34. 34. M alaltia d e C hagasPER AC ABAR: Tenir-la present d avant pacients d e zones end èm iques Asim ptom àtics: anteced ents, H ª clínica, consid erar serologia, EC G, estud i a m alalties tropicals... Em barassad es: ginecologia (protocol)

  ×