Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EPP Elementary BEC

189,109 views

Published on

This is the Basic Education Curriculum developed by the Education Department as a guide for teachers handling the subject EPP. Included are the COMPETENCIES that the learners must acquire in the course of the session

EPP Elementary BEC

 1. 1. EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG A. Nakakamit ang mga kaalaman, kasanayan at A. Natatamo ang mga karagdagang kaalaman, A. Natatamo ang mga natatanging kaalaman, wastong saloobin na kailangan para sa sariling kasanayan at wastong saloobin sa pagtugon sa kasanayan at saloobin na makatutulong sa pag-unlad at sa kasiya-siyang pamumuhay ng mga pansarili at pangmag-anak na pagpapaunlad ng pangkabuhayan at pamilya pangangailangan tungo sa kasiya-siyang panlipunang pamumuhay ng mag-anak pamumuhay 1. Napangangalagaan nang lubusan ang sarili 1. Nagagampanan ang mga tungkulin sa sarili 1. Nagagampanan nang kusang-loob ang tungkulin at pananagutan sa ibang kasapi ng mag-anak ayon sa sariling kakayahan tungo sa kasiya- siyang pamumuhay ng mag-anak 1.1 Naisasagawa nang may kasanayan ang 1.1 Nakasusunod nang kusang-loob sa mga 1.1 Naisasagawa nang maluwag sa kalooban ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa pamamaraang pangkalinisan at pangkalusugan tiyak na tungkulin sa ibang kasapi ng mag- maayos at mabikas na paggayak sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata anak upang magkaroon ng kasiya-siyang pamumuhay 1.1.1 Natatalakay ang kahalagahan ng 1.1.1 Natatalakay ang mga pagbabagong 1.1.1 Naisasagawa ang wastong pag-aalaga pagpapanatiling maayos at mabikas na nagaganap sa isang nagdadalaga at sa sanggol paggayak nagbibinata 1.1.2 Natutukoy ang mga kailangan upang 1.1.2 Natatalakay ang kahalagahan ng 1.1.1.1 Natutukoy ang pagkakaiba-iba maging maayos at mabikas ang tindig wastong pangangalaga ng katawan sa ng mga pisikal na katangian ng panahon ng pagreregla at kapag bagong mga sanggol tuli 1.1.3 Naipakikita ang maayos at mabikas na 1.1.3 Naisasagawa ang wastong 1.1.1.2 Naipakikita ang wastong paggayak pangangalaga ng katawan sa panahon pamamaraan/panuntunang ng pagbibinata at pagdadalaga pangkalusugan/pangkaligtasan sa pag-aalaga ng sanggol 1.2 Nagagamit ang kaalaman sa wasto at maayos 1.2 Napangangalagaan nang wasto at maayos 1.1.2 Naisasagawa ang pangangasiwa sa na pangangalaga ng sariling kasuotan ang pansarili at pangmag-anak na kasuotan mga gawaing pantahanan sa maayos at matipid na pamamaraan 1.2.1 Natutukoy ang uri ng kasuotan at mga 1.2.1 Natutukoy ang angkop na kasuotan sa 1.1.2.1 Natatalakay ang mga salik na bahagi nito iba’t ibang panahon at pagkakataon dapat isaalang-alang sa mabisang pangangasiwa sa mga gawaing pantahanan 1 D:EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN(NEW).doc Printed: 1/11/2005 10:58 AM [Roy]
 2. 2. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 1.2.2 Natutukoy ang mga payak na sira ng 1.2.2 Nakasusunod sa mga pangkaligtasan at 1.1.2.2 Natatalakay ang mga paraan sa kasuotan pangkalusugang gawi na may kinalaman paggawa sa tahanan at sa wastong pangangalaga ng kasuotan pangangasiwa ng mga pinagkukunan ng kailangan 1.2.3 Naisasaayos nang wasto ang mga sira 1.2.3 Nakapagkukumpuni ng sira/punit ng 1.1.2.3 Nasusunod ang talatakdaan ng ng kasuotan sa pamamagitan ng damit sa pamamagitan ng pananahi sa mga gawain sa maayos at pananahi sa kamay tulad ng: kamay tulad ng: matipid na pangangasiwa ng • tastas na laylayan • pahilis/tatlong sulok na punit pinagkukunan at mga gawaing • tanggal na butones • pagtatagpi pantahanan • tuwid na punit 1.2.4 Naipakikita ang mga paraan upang 1.2.4 Naipakikita ang wastong pamamaraan ng 1.2 Naisasagawa ang wastong paraan ng mapanatiling maayos at malinis ang pamamalantsa paghahanda at pagdudulot ng pagkaing kasuotan angkop sa iba’t ibang okasyon • Wastong paglalaba ng mga damit 2. Nakatutulong sa pagkakaroon ng maayos at 2. Nakatutulong sa pagtugon sa mga 1.2.1 Natatalakay ang mga salik na dapat kasiya-siyang pamumuhay ng mag-anak pangangailangan ng mag-anak tungo sa maayos at isaalang-alang sa pagbabalak ng kasiya-siyang pamumuhay pagkaing angkop sa iba’t ibang okasyon 2.1 Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng 2.1 Naisasagawa ang kasiya-siyang pakikitungo sa 1.2.2 Nakapagbabalak ng masustansiya, mga kasapi ng mag-anak mga kasapi ng mag-anak mura at sapat na pagkaing angkop sa okasyon 2.1.1 Naisasagawa ang pag-aalaga sa 2.1.1 Naisasagawa ang wastong pamamaraan 1.2.3 Nailalapat ang kaalaman sa matalinong nakababatang kapatid ng pag-aalaga ng maysakit, matanda at pamimili iba pang kasapi ng mag-anak 2.1.1.1 Natatalakay ang mga paraan 2.1.1.1 Natatalakay ang mga paraan ng 1.2.4 Nasusunod ang wastong pamamaraan ng pag-aalaga sa pag-aalaga ng maysakit, sa paghahanda ng pagkaing angkop sa nakababatang kapatid tulad matanda at iba pang kasapi ng okasyon ng pagpapaligo, pagbibihis, mag-anak pagpapakain at pakikipaglaro 2.1.1.2 Naipakikita ang wastong 2.1.1.2 Naipakikita ang wastong 1.2.5 Nakapagdudulot ng pagkaing angkop paraan at mga panuntunang pamamaraan/panuntunang sa okasyon sa wastong paraan pangkalusugan/ pangkalusugan/pangkaligtasan pangkaligtasan sa pag-aalaga sa pag-aalaga ng maysakit, ng nakababatang kapatid matanda at iba pa 2 D:EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN(NEW).doc Printed: 1/11/2005 10:58 AM [Roy]
 3. 3. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 2.1.2 Nakalalahok sa mga gawaing nauukol 2.1.2 Naisasagawa nang kusang-loob ang mga 1.2.6 Naipakikita ang wastong paraan ng sa paglilinis ng tahanan at bakuran pinagtutulungang gawain sa tahanan pagliligpit ng mga tirang pagkain upang mapakinabangan 2.1.2.1 Natutukoy ang mga gawaing 2.1.2.1 Natutukoy ang mga paraan ng 2. Natatamo ang kaalaman, kasanayan, wastong nauukol sa paglilinis ng tahanan pag-aayos at pagpapaganda ng saloobin at kawilihan sa pag-iimbak ng pagkain at bakuran tahanan upang mapabuti at mapaunlad ang uri ng pamumuhay 2.1.2.2 Natatalakay ang mga paraan sa 2.1.2.2 Nakagagawa ng talatakdaan ng 2.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paglilinis ng tahanan at bakuran mga gawain ng mag-anak para kasanayan sa pag-iimbak ng pagkain para sa sa isang araw sarili, sa mag-anak at sa pamayanan 2.1.2.3 Naipakikita ang wastong paraan 2.1.2.3 Nakasusunod sa talatakdaan ng 2.2 Naipaliliwanag ang pamamaraan ng pag- sa paglilinis ng tahanan at mga gawain at sa panuntunang iimbak ng pagkain tulad ng paggamit ng yelo, nasusunod ang panuntunang pangkalusugan/pangkaligtasan paglalagay ng preserbatiba, pagsasalata at pangkalusugan/pangkaligtasan iba pa 2.1.2.4 Nagagamit sa maayos at 2.1.2.4 Naipakikita ang paraan ng pag- 2.3 Nakapipili ng mga pagkaing maaaring imbakin matipid na pamamaraan ang aayos ng tahanan mga kasangkapan at kagamitan sa paglilinis 2.1.2.5 Napananatiling malinis ang 2.1.3 Naisasagawa ang wastong paraan ng 2.4 Nakasusunod sa mga panuntunang tahanan at bakuran ayon sa paghahanda at pagdudulot ng pagkain pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag- kakayahan ayon sa laki ng mag-anak iimbak 2.1.3 Nakatutulong sa paghahanda at 2.1.3.1 Natatalakay ang mga salik na 2.5 Naisasagawa ang pag-iimbak sa pagdudulot ng masustansiya, mura at dapat isaalang-alang sa pamamagitan ng paggamit ng preserbatiba at sapat na pagkain para sa mag-anak pagbabalak ng pagkain iba pang paraan 2.1.3.1 Natutukoy ang tatlong 2.1.3.2 Nakapagbabalak ng 2.6 Nakapagtutuos ng gastos at kikitain pag pangunahing pangkat ng masustansiya, mura at sapat na ipinagbili ang inimbak na pagkain pagkain at ang kabutihang dulot pagkain para sa mag-anak ng bawat pangkat 2.1.3.2 Naisasagawa ang mga payak na 2.1.3.3 Naisasagawa ang wastong 3. Nakagagawa ng proyekto sa pamamagitan ng gawaing-kamay tulad ng paraan ng pamimili ng pagkaing pagbuburda/”cross stitch”/paggagantsilyo pagbabalat, pagtatalop, kailangan paghihiwa, at iba pa 3 D:EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN(NEW).doc Printed: 1/11/2005 10:58 AM [Roy]
 4. 4. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 2.1.3.3 Nakasusunod sa mga 2.1.3.4 Nakasusunod sa wasto at 3.1 Nakapagpaplano ng gawain panuntunang pangkalusugan at matipid na pamamaraan ng kaligtasan sa pagluluto at paghahanda/pagluluto ng pagdudulot ng pagkain pagkain nang may kasiyahan 2.1.3.4 Nakatutulong sa pagluluto ng 2.1.3.5 Nakapagdudulot ng pagkain sa 3.2 Nakapipili ng disenyo at materyales na pagkain sa matipid na buong mag-anak sa wastong kailangan pamamaraan paraan at may kasiyahan 2.1.3.5 Nakapagdudulot ng pagkain 2.1.3.6 Naipakikita ang kasiyahan sa 3.3 Naisasagawa ang mga hakbang sa pagbuo para sa sarili at kasapi ng mag- paglilinis ng pinaglutuan at ng ng proyekto anak hapag-kainan ng may kasiyahan 2.1.3.6 Nakapagliligpit ng mga 3. Nakapag-iimbak ng iba’t ibang uri ng pagkain 3.4 Napahahalagahan ang natapos na proyekto kagamitan na pinaglutuan at pinagkainan 3. Naisasagawa ang simpleng pamamaraan ng pag- 3.1 Natatalakay ang iba’t ibang pamamaraan ng 3.5 Nakapagtutuos ng gastos at kikitain kapag imbak ng pagkain para sa mag-anak pag-iimbak ng pagkain tulad ng karne at isda naipagbili ang proyekto 3.1 Nasasabi ang kahalagahan ng pag-iimbak ng 3.2 Nakapagpaplano tungkol sa pagkaing 4. Natatamo ang kaalaman, kasanayan, wastong pagkain iimbakin saloobin at kawilihan sa pananahi upang mapabuti at mapaunlad ang uri ng pamumuhay 3.2 Natutukoy ang iba’t ibang batayan sa pag- 3.2.1 Natatalakay ang mga salik na dapat 4.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng iimbak ng pagkain tulad ng pag-iimbak ng isaalang-alang sa pagpili ng pagkaing kasanayan sa pananahi para sa sarili, sa pagkaing napapanahon, pagkaing sariwa at iimbakin mag-anak at sa pamayanan iba pa 3.3 Natatalakay ang iba’t ibang pamamaraan ng 3.2.2 Napipili ang mga pagkaing 4.1.1 Natutukoy ang mga gawaing pag-iimbak tulad ng pagtutuyo, pag-aasin, matatagpuan sa pamayanan na pangkabuhayan sa pamayanan na may pagmamatamis at iba pa maaaring imbakin kinalaman sa pananahi 3.4 Nakapag-iimbak ng mga pagkain sa 3.2.3 Naitatala ang dami, ispisipikasyon at 4.1.2 Natatalakay ang kabutihang naidudulot pagmamatamis halaga ng mga sangkap na ng pagkakaroon ng kasanayan sa kakailanganin pananahi 3.4.1 Nakapagpaplano ng pagkaing iimbakin 3.3 Nagagamit ang batayang kaalaman sa 4.2 Nakapagpaplano ng tatahiing kasuotan o matalinong pamimili kagamitang pantahanan 3.4.2 Nasusunod ang mga hakbang sa pag- 3.4 Naipakikita ang wastong pamamaraan sa 4.3 Nakasusunod sa plano ng tatahiing kasuotan iimbak ng pagkain pag-iimbak o kagamitang pantahanan 4 D:EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN(NEW).doc Printed: 1/11/2005 10:58 AM [Roy]
 5. 5. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 3.5 Napahahalagahan ang pagkaing inimbak 3.4.1 Nakasusunod sa napiling resipe 4.3.1 Nakapipili ng tela at iba pang kagamitan sa pananahi 4. Nakabubuo ng isang kagamitang tahi sa kamay 3.4.2 Nakapagtitipid sa paggamit ng oras, 4.3.2 Naisasaalang-alang ang mga salik sa lakas at mga sangkap matalinong pamimili 4.1 Natatalakay ang kahalagahan ng pagkakaroon 3.5 Napahahalagahan ang pagkaing inimbak 4.3.3 Nakasusunod sa mga panuntunang ng kaalaman at kasanayan sa pananahi pangkalusugan at pangkaligtasan 4.2 Natutukoy ang mga kagamitan at 4. Nakagagawa ng isang kagamitang pantahanang 4.3.4 Nakagagawa ng padron ayon sa tamang kasangkapan sa pananahi tahi sa makina sukat 4.3 Natatalakay ang wastong paggamit at 4.1 Natatalakay ang kahalagahan ng pagkakaroon 4.4 Naisasagawa ang pagbuo ng kagamitan o pangangalaga ng mga kagamitan at ng kaalaman at kasanayan sa pananahi sa kasuotang tahi sa makina kasangkapan sa pananahi makina 4.4 Nakikilala ang iba’t ibang uri ng materyales o 4.2 Nagagamit ang makina sa maayos at wastong 4.5 Napahahalagahan ang natapos na tahiin ayon tela paraan sa pamantayan 4.5 Nakapagpaplano ng tatahiing kagamitan 4.2.1 Natutukoy ang mga bahagi ng makina at gamit ng bawat isa 4.5.1 Natatalakay ang mga salik na dapat 4.2.2 Natatalakay ang wastong pangangalaga isaalang-alang sa pagpili ng ng makina tatahiin/proyekto 4.5.2 Napipili ang pansariling kagamitan na 4.2.3 Nasusunod ang mga panuntunang tatahiin sa kamay pangkalusugan at pangkaligtasan sa pananahi sa makina 4.5.3 Napipili ang materyales o telang 4.2.4 Naipakikita ang wastong paraan ng gagamitin na matatagpuan sa tahanan pagpapatakbo ng makina 4.5.4 Natutukoy ang mga panimulang 4.2.5 Nagagawa ang iba’t ibang uri ng hakbang sa paggawa ng napiling dugtungan kagamitan na tatahiin plain seam flat felled seam French seam 4.6 Naisasagawa ang mga hakbang at wastong 4.3 Nakabubuo ng isang kagamitang tahi sa makina pamamaraan sa paggawa ng proyekto 4.7 Naipakikita ang panuntunang pangkalusugan 4.3.1 Naihahanda ang plano ng kagamitang at pangkaligtasan sa pananahi tatahiin 5 D:EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN(NEW).doc Printed: 1/11/2005 10:58 AM [Roy]
 6. 6. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 4.8 Napahahalagahan ang natapos na proyekto 4.3.2 Napipili ang telang angkop sa tatahiin ayon sa pamantayan 4.3.3 Nasusunod ang wastong pamamaraan ng pagbuo ng kagamitang pantahanan 4.4 Naipamamalas ang kasiyahan sa pananahi sa makina 4.5 Nakapagtutuos ng gastos o kikitain kung ipagbibili ang natapos na proyekto B. Nakakamit ang mga kaalaman, kasanayan at B. Natatamo ang mga karagdagang kaalaman, B. Nagagamit ang mga kaalaman, kasanayan at wastong saloobin sa mga gawaing kasanayan at wastong saloobin sa mga wastong saloobin sa iba’t ibang gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng pamumuhay gawaing nakatutulong at nakapagpapaunlad sa pangkabuhayang makatutulong sa ng mag-anak kabuhayan ng mag-anak at pamayanan pagpapaunlad ng pamumuhay 1. Natatamo ang mga kaalaman, kasanayan at 1. Napalalawak ang kaalaman, kasanayan at wastong 1. Nagagamit ang kaalaman, kasanayan at wastong wastong saloobin sa pagtatanim ng gulay na saloobin sa pagtatanim ng halamang ornamental saloobin sa paghahalaman upang mapabuti at mapagkakakitaan mapaunlad ang uri ng pamumuhay at kapaligiran 1.1 Natatalakay ang kahalagahan ng pagtatanim 1.1 Natatalakay ang kahalagahan ng pagtatanim 1.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng ng iba’t ibang gulay ng halamang ornamental kasanayan sa pagtatanim ng puno/ bungang kahoy at kabutihang naidudulot nito sa pamumuhay ng mag-anak 1.2 Natutukoy ang mga gulay sa pamayanan na 1.2 Natutukoy ang mga halamang ornamental sa 1.2 Nagagamit nang wasto ang mga kasangkapan maaaring itanim at nasasabi ang mga pamayanan na maaaring itanim at kagamitan sa paghahalaman kabutihang nakukuha sa pagtatanim ng gulay 1.3 Nagagamit ang angkop na kasangkapan sa 1.3 Naipakikita ang wastong paggamit ng 1.3 Nailalapat ang mga panuntunang pagtatanim nito kasangkapan at ang paraan ng pangkalusugan at pangkaligtasan sa pangangalaga nito paghahalaman 1.4 Nasusunod ang mga panuntunang 1.4 Naisasagawa ang mga panuntunang 1.4 Naisasagawa ang wastong paraan ng pangkalusugan at pangkaligtasan sa pangkalusugan at pangkaligtasan sa pagtatanim ng mga puno/ bungang kahoy at pangangalaga ng halamang-gulay paghahalaman ibang halaman sa tuwiran at di-tuwirang paraan 1.5 Naisasagawa ang paghahanda ng lupang 1.5 Nakagagawa ng simpleng plano/”layout” ng 1.5 Nailalapat ang iba’t ibang paraan ng pagtataniman taniman pangangalaga ng lupa at ng halaman 6 D:EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN(NEW).doc Printed: 1/11/2005 10:58 AM [Roy]
 7. 7. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 1.5.1 Naiisa-isa ang mga hakbang sa 1.6 Naisasagawa ang wastong paraan ng di- 1.5.1 Naipakikita ang paraan ng pagsugpo ng paghahanda ng lupa tuwirang pagtatanim ng mga halamang peste at sakit ng halaman ornamental 1.5.2 Naisasagawa ang wastong paraan ng 1.7 Naisasagawa ang wastong pangangalaga ng 1.5.2 Naipakikita ang wastong paraan ng paghahanda ng lupang pagtataniman lupa at mga pananim paglalagay ng abono 1.6 Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga 1.8 Naipakikita ang hakbang sa paggawa ng 1.6 Naisasagawa ang angkop at maayos na ng mga halamang-gulay “compost/basket composting” paraan ng pag-aani ng tanim o produkto 1.7 Naisasagawa ang wastong pangangalaga ng 1.9 Naisasagawa ang wastong paraan ng pag- 1.7 Nakasusunod sa wastong pamamahala ng mga halamang gulay sasapamilihan ng mga halamang ornamental inani 1.8 Nakapagpaplano ng isang makaagham na 1.9.1 Natutukoy ang mga palatandaan ng 1.7.1 Naisasagawa ang angkop na paraan ng gawaing pang-agrikultura tulad ng “bio- mga halaman na maaari ng ipagbili pag-aayos ng inani sa lalagyan intensive gardening” at iba pa 1.9 Naisasagawa ang isang maka-agham na 1.9.2 Nakasusunod sa mga alituntunin sa 1.7.2 Nakasusunod sa umiiral na alituntunin gawaing pang-agrikultura tulad ng “Bio- pagbibili ng produkto sa pagpepresyo at pagbibili ng produkto intensive gardening” 1.10 Nakasusunod sa wastong paraan ng pag- 1.10 Nakapag-iingat ng talaan ng gastos at kinita 1.7.3 Nakasusunod sa wastong paraan ng aani ng mga produkto pagsasapamilihan ng inani 1.10.1 Natutukoy ang mga salik na dapat 2. Napalalawak ang kaalaman at kasanayan sa 2. Nagagamit ang kaalaman at kasanayan sa maka- isaalang-alang sa pag-aani pagpaparami ng halamang pananim agham na pagpaparami ng puno/bungang-kahoy 1.10.2 Natatalakay ang mga palatandaan ng 2.1 Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang- 2.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagsunod bunga/tanim na maaaring anihin alang sa pagnanarseri sa maka-agham na pamamaraan ng pagnanarseri 1.10.3 Naipakikita ang wastong paraan ng 2.2 Natatalakay ang mga gawaing kaugnay ng 2.2 Natatalakay ang mga gawain sa pagpaparami pag-aani ng tanim pagnanarseri at pagpaparami ng halaman ng mga punongkahoy/bungang kahoy 1.11 Naisasagawa ang wastong pag-aayos ng 2.3 Natutukoy ang mga kasangkapan/kagamitan 2.3 Nakapagpaplano ng isang narseri inaning produkto at ang pagbibili nito sa pagnanarseri 1.12 Nakapag-iingat ng talaan ng gastos at kinita 2.4 Nakapagpaplano ng isang narseri 2.4 Nakagagamit ng angkop na kasangkapan at kagamitan 7 D:EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN(NEW).doc Printed: 1/11/2005 10:58 AM [Roy]
 8. 8. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 2. Natatamo ang mga kaalaman, kasanayan at 2.5 Naisasagawa ang mga pangunahing 2.5 Naisasaalang-alang ang mga salik sa wastong saloobin sa pagpaparami ng halamang pamamaraan sa pagnanarseri at pagpaparami pagpaparami ng halaman sa pamamaraang pananim ng halaman tulad ng pagpupunla at artipisyal at asekswal pagpapaugat 2.1 Nasasabi ang kahalagahan ng gawaing 2.6 Naipakikita ang kaalaman/kasanayan sa 2.6 Naisasagawa ang pagsugpo ng sakit/ peste pagnanarseri pangangasiwa ng mga tanim sa narseri ng mga halaman 2.2 Natutukoy ang iba’t ibang gawain sa 3. Naisasagawa ang wastong pamamaraan ng pag- 2.7 Naipakikita ang wastong paraan ng pagbibili pagnanarseri aalaga ng mga manok at kauri nito ng mga tanim 2.3 Nasasabi ang mga salik na dapat isaalang- 3.1 Natutukoy ang mahusay na uri/lahi ng 2.8 Nakapagtutuos ng gastos at kinita alang sa pagpili ng lugar para sa isang narseri manok/kauri na aalagaan 2.4 Naiisa-isa ang mga kasangkapan at kagamitan 3.2 Napipili ang mahusay na uri/lahi ng 3. Natatamo ang kaalaman, kasanayan, wastong sa pagnanarseri manok/kauri na aalagaan saloobin at kawilihan sa pag-aalaga ng hayop tulad ng kambing at kauri nito 2.5 Nasusunod ang mga simpleng pamamaraan 3.3 Nasusunod ang wastong pamamaraan sa pag- 3.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng sa pagnanarseri (Hal.: pagpili ng butong aalaga ng manok/kauri kasanayan sa pag-aalaga ng hayop pananim) 2.6 Naipakikita ang wastong paraan ng 3.4 Nakasusunod sa mga panuntunang 3.2 Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang- pangangalaga ng mga tanim sa narseri pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag- alang sa pagpili ng aalagaang hayop upang aalaga ng hayop mapagkakitaan 3. Naipakikita ang kawilihan sa pag-aalaga ng hayop 3.5 Nakatutulong sa pamamahala ng mga 3.3 Nagagamit ang kaalaman sa paggawa ng sa tahanan tulad ng aso, kalapati at iba pa produktong galing sa inaalagaang hayop plano ng pag-aalaga ng hayop 3.1 Nasasabi ang kahalagahan ng pag-aalaga ng 3.5.1 Naiisa-isa ang pamamaraan sa 3.4 Naisasagawa ang maka-agham na hayop sa tahanan pagsasapamilihan ng produkto pamamaraan ng pag-aalaga ng hayop 3.2 Natutukoy ang iba’t ibang hayop na maaaring 3.5.2 Nakasusunod sa mga umiiral na 3.4.1 Natatalakay ang mga maka-agham na alagaan alintuntunin sa pook ukol sa pagbibili ng pamamaraan ng pag-aalaga ng hayop mga produkto 3.3 Nasasabi ang wastong pamamaraan sa pag- 4. Napalalawak ang mga kaalaman at kasanayan sa 3.4.2 Nakasusunod sa mga panuntunang aalaga ng hayop pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa pangkalusugan at pangkaligtasan sa tahanan at paaralan pag-aalaga ng hayop 3.4 Nakasusunod sa mga panuntunang 4.1 Natutukoy ang mga sirang bahagi ng 3.4.3 Naipakikita ang mga maka-agham na pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag- kasangkapan tulad ng paa ng silya, mesa, at pamamaraan ng pag-aalaga ng hayop aalaga ng hayop iba pa 8 D:EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN(NEW).doc Printed: 1/11/2005 10:58 AM [Roy]
 9. 9. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 4. Nagagamit ang panimulang kaalaman at batayang 4.2 Nakapaghahanda ng mga kasangkapan at 3.5 Naisasagawa ang pagbibili ng mga produkto kasanayan sa pagkukumpuni ng mga sirang kagamitang kakailanganin nang may kahusayan kagamitan sa tahanan 4.1 Natutukoy ang mga sira sa mga kagamitan 4.3 Nakasusunod sa wastong paraan ng 3.6 Naisasagawa nang maingat ang tulad ng maluwag na turnilyo, tanggal na pako, pagkukumpuni pagtutuos/pagkukuwenta ng pinagbilhan at iba pa 4.2 Natutukoy ang angkop na mga kasangkapan 4.4 Napahahalagahan ang pagkukumpuni ng mga 3.7 Naipakikita ang kawilihan sa pag-aalaga ng at kagamitang kakailanganin sirang kagamitan sa tahanan hayop na mapagkakakitaan 4.3 Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagkukumpuni 5. Napalalawak ang mga kaalaman at kasanayan sa 4. Natatamo ang kaalaman, kasanayan, wastong ng sirang kagamitan mga gawaing industriya na makatutugon sa mga saloobin at kawilihan sa pag-aalaga ng isda pangangailangang pansarili at pang-mag-anak (optional) 4.4 Naisasagawa ang pagkukumpuni ng 5.1 Nakikilala ang iba’t ibang uri ng gawaing 4.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kagamitan sa matipid at ligtas na pamamaraan industriya kasanayan sa pag-aalaga ng isda 5. Nakakamit ang panimulang kaalaman at batayang 5.2 Nasasabi ang kabutihang naidudulot ng mga 4.1 Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang- kasanayan sa paggamit ng mga kasangkapan at gawaing industriya sa mag-anak alang sa pagpili ng aalagaang isda materyales sa pagbuo ng isang kapaki-pakinabang na proyekto sa gawaing-kamay 5.1 Natatalakay ang kahalagahan ng pagkakaroon 5.3 Naihahanda nang may kahusayan ang plano 4.2 Nagagamit ang kaalaman at kasanayan sa ng kasanayan sa gawaing-kamay ng isang gawain paghahanda ng plano ng pag-aalaga ng isda 5.2 Naipakikita ang wastong pamamaraan ng 5.3.1 Nakapipili ng gawain ayon sa 4.4 Natatalakay ang maka-agham na mga paggamit ng mga kasangkapan at iba pang pangangailangan, kakayahan at pamamaraan sa pag-aalaga ng isda kagamitan at ang pangangalaga sa mga ito pinagkukunan 5.3 Natatalakay ang mga kagamitan at gamit ng 5.3.2 Naihahanda ang disenyo ng proyektong 4.5 Nakasusunod sa mga panuntunang mga materyales na mayroon sa pamayanan napili pangkalusugan at pangkaligtasan sa pag- aalaga ng isda 5.4 Naiisa-isa ang mga paraan sa matipid na 5.3.3 Naitatala ang dami, ispesipikasyon at 4.6 Nakapag-aani ng mga inalagaang isda sa paggamit ng mga materyales, oras, lakas, halaga ng mga materyales at kagamitang tamang panahon at wastong pamamaraan salapi at iba pa kailangan sa paggawa 5.5 Nakabubuo ng isang kapaki-pakinabang na 5.3.4 Naitatala ang wasto at maingat na 4.7 Naisasagawa ang wastong pagbibili ng mga proyekto paggamit ng mga materyales isdang inani 9 D:EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN(NEW).doc Printed: 1/11/2005 10:58 AM [Roy]
 10. 10. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 5.5.1 Nakapipili ng proyektong kapaki- 5.4 Naipakikita ang wasto at maingat na paggamit 4.8 Naisasagawa ang pagtutuos/pagkukuwenta ng pakinabang ayon sa materyales at ng mga kasangkapan at kagamitan pinagbilhan kagamitang matatagpuan sa pamayanan 5.5.2 Nakagagawa ng isang simpleng plano 5.4.1 Nakapipili ng kasangkapan at kagamitan 5. Nagagamit ang kaalaman, kasanayan, wastong ng proyekto na gagamitin saloobin at kawilihan sa pagkukumpuni ng mga sirang bahagi ng bahay 5.5.3 Napipili ang mga kasangkapan at 5.4.2 Naipakikita ang wastong pangangalaga 5.1 Natutukoy ang bahagi ng bahay na dapat materyales na gagamitin ng mga kasangkapan at kagamitang ayusin ginamit 5.5.4 Naiisa-isa ang mga hakbang sa pagbuo 5.4.3 Nakasusunod sa panuntunang 5.2 Nasusuri ang mga kagamitan/ materyales na ng proyekto pangkalususgan at pangkaligtasan sa maaaring pansamantalang magamit paggawa ng proyekto 5.5.5 Nasusunod ang mga panuntunang 5.5 Nakasusunod sa mga hakbang sa paggawa ng 5.3 Nakasusunod sa wastong paraan ng pag- pangkalusugan at pangkaligtasan sa proyekto ayon sa plano aayos ng sirang bahagi ng bahay paggawa 5.5.6 Naisasagawa ang pagbuo ng proyekto 5.6 Naipakikita ang pagpapahalaga sa natapos na 5.4 Napahahalagahan ang natapos na pag-aayos proyekto ng sirang bahagi ng bahay 5.5.7 Nagagamit ang wastong paraan ng 5.7 Naisasaalang-alang ang kinalabasan ng 6. Nagagamit ang kaalaman, kasanayan, wastong paglalagay ng pintura o barnis pagpapahalaga sa natapos na proyekto saloobin at kawilihan sa mga gawaing industriya upang mapabuti at mapaunlad ang uri ng pamumuhay 5.6 Naipakikita ang interes sa gawain sa 5.8 Nakapagtutuos ng gastos/kikitain kung 6.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng iba’t pamamagitan ng tuluy-tuloy na paggawa sa ipagbibili ang natapos na proyekto ibang gawaing industriya sa ikauunlad ng loob ng takdang-oras mag-anak, pamayanan at bansa 5.7 Napahahalagahan ang natapos na proyekto 6. Natatamo ang mga kaalaman, kasanayan at 6.1.1Natutukoy ang iba’t ibang gawain Halimbawa: pagpapakita sa kaibigan, wastong saloobin sa matalinong pamamahala sa industirya na makatutulong sa pag- magulang, at iba pa isang tingiang tindahan unlad ng mag-anak, pamayanan at bansa 6. Nakakamit ang mga panimulang kaalaman at 6.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng matalinong 6.1.2 Natatalakay ang kabutihang natatamo kasanayan sa mga gawain sa pamimili at pamamahala ng tingiang tindahan ng mag-anak, pamayanan at bansa pagtitinda sa tingiang tindahan mula sa iba’t ibang industriya 6.1 Natatalakay ang kahalagahan ng tingiang 6.1.1 Natatalakay ang kahalagahan ng 6.2 Nakapipili ng isang mapagkakakitaang tindahan matalinong pamamahala ng tingiang gawain tindahan 10 D:EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN(NEW).doc Printed: 1/11/2005 10:58 AM [Roy]
 11. 11. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 6.1.1 Nasasabi ang kahulugan ng tingiang 6.1.2 Natutukoy ang mga gawaing kaugnay ng 6.3 Nakapagpaplano nang may angkop na tindahan pamamahala ng tingiang tindahan ispesipikasyon 6.1.2 Natutukoy ang mga naitutulong ng 6.2 Nakatutulong sa pamamahala ng isang tingiang 6.3.1 Nakalilikha ng disenyo ng napiling tingiang tindahan sa pamumuhay ng tindahan gawain mag-anak 6.2 Natatalakay ang pakikipagsapalarang kaugnay 6.2.1 Naiisa-isa ang mga alituntuning dapat 6.3.2 Nakapagkukuwenta ng mga materyales sa pagtitinda sundin sa pagtitinda ng tingian na gagamitin 6.2.1 Nasasabi ang kahulugan ng 6.2.2 Nakapamimili ng mga paninda sa 6.3.3 Natutukoy ang mga angkop na pakikipagsapalarang kaugnay ng matalinong pamamaraan kasangkapang gagamitin pagtitinda 6.2.2 Naiisa-isa ang mga kinalabasan ng 6.2.3 Nakasusunod sa mga tuntunin sa pag- 6.3.4 Naitatala ang wastong hakbang sa pakikipagsapalaran aayos ng mga paninda paggawa ng proyekto 6.3 Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang- 6.2.4 Nakapagtitinda nang may kahusayan 6.4 Nagagamit nang may kawilihan ang alang sa pagbubukas ng tingiang tindahan kakayahan at kasanayan sa pagbuo ng proyekto 6.4 Naisasagawa ang wastong paraan ng 6.3 Nakapagkukuwenta ng pinagbilhan sa tama at 6.5 Nakasusunod sa panuntunang pangkalusugan pagtitinda maayos na pamamaraan at pangkaligtasan nakaugnay ng mga gawain 6.4.1 Natatalakay ang kahalagahan ng 6.4 Naipakikita ang pagpapahalaga sa mga gawain 6.6 Nakasusunod sa wastong hakbang ng pagtitinda sa wastong paraan sa tingiang tindahan pagbuo ng gawain tulad ng pagsusukat, pagpuputol, pagpapakinis, pagbubuo, pagtatapos, at iba pa 6.4.2 Naipakikita ang wastong paraan ng 6.7 Nakapagsusuri ng gawaing natapos upang pagtitinda lalo itong mapabuti 6.5 Naipamamalas ang kawilihan sa pagtitinda 6.8 Naisasagawa ang wastong pangangalaga at pagliligpit ng mga kasangkapan, materyales at kagamitang ginamit 6.9 Nakapagtutuos ng ginasta at kikitain kung ipagbibili ang natapos na proyekto 11 D:EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN(NEW).doc Printed: 1/11/2005 10:58 AM [Roy]
 12. 12. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 7. Natatamo ang mga kaalaman, kasanayan at wastong saloobin sa pagtatatag at pamamahala ng tindahang kooperatiba upang mapabuti at mapaunlad ang pamumuhay 7.1 Nakatutulong sa pagtatatag ng tindahang kooperatiba 7.1.1 Natatalakay ang mga salik na dapat isaalang-aalang sa pagtatatag ng tindahang kooperatiba 7.1.2 Natatalakay ang mga tungkulin, karapatan at pananagutan ng bawat kasapi ng tindahang kooperatiba 7.1.3 Napaghahambing ang tingiang tindahan at tindahang kooperatiba 7.2 Naisasagawa ang matalinong pamimili ng mga paninda 7.2.1 Natatalakay ang mga salik sa matalinong pamimili 7.2.2 Naisasagawa ang pag-iimbentaryo ng mga paninda 7.2.3 Nakapamimili ng mga paninda sa tamang paraan at tamang pook 7.3 Naisasaayos ang mga paninda nang may kahusayan 7.4 Nakapagtitinda nang may kahusayan 7.5 Nakapagtutuos ng katayuang pananalapi ng tindahan 7.6 Naipakikita ang kawilihan at kasiyahan sa mga gawain sa tindahan 12 D:EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN(NEW).doc Printed: 1/11/2005 10:58 AM [Roy]

×