Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Η άλλη Ελλάδα μέσα από τα μάτια νέων επιχειρηματιών που τολμούν
Στο «άβατον» της
SILICON VALLEY
τρεις ελληνικές Startups
Α...
▲
▲
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2013 crash 161
πτυξη του προϊόντος του μέσα από ανθρώπους
πουέχουνμεγάληεμπειρίασεαυτόντοντομέακ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Feature article "Crash" magazine. Greece. Issue September - October

424 views

Published on

Metavallon Fellows 2013 trip to Silicon Valley presented in a feature article on "Crash" magazine, Greece. Issue September - October.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Feature article "Crash" magazine. Greece. Issue September - October

  1. 1. Η άλλη Ελλάδα μέσα από τα μάτια νέων επιχειρηματιών που τολμούν Στο «άβατον» της SILICON VALLEY τρεις ελληνικές Startups Αλέξανδρος Λουίζος, Δώρα Γιαννοπούλου, Νίκος Μαρούλης και Γιάννης Δεληγιάννης βρέθηκαν στον χώρο όπου εδρεύουν και δραστηριοποιούνται κάποιες από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, όπως η Google και η Apple, ώστε να προωθήσουν τις δικές τους startup εταιρείες CRASH Το Δαιμόνιο της Φυλής Σ ανΦρανσίσκο,ώρα9.00τοπρωί. Ο ήλιος έχει ανατείλει για τους πέντε νέους Έλληνες επιχειρη- ματίες, στο «άβατον» της Κοιλά- δας του Πυριτίου, όπως είναι στην ακριβή της μετάφραση η Silicon Valley. Αλέξαν- δρος Λουίζος, Δώρα Γιαννοπούλου, Νίκος ΜαρούληςκαιΓιάννηςΔεληγιάννηςβρέθη- κανστονχώροόπουεδρεύουνκαιδραστη- ριοποιούνται κάποιες από τις κορυφαίες εταιρείεςστοντομέατηςΠληροφορικήςκαι τωνΕπικοινωνιών,όπωςηGoogleκαιηAp- ple.Ιδρυτέςτωνδικώντουςstartupεταιρει- ών,είχανωςσκοπότηνπροώθησηκαιβελ- τιστοποίηση των προϊόντων τους. Ήθελαν όμωςνααποδείξουνπωςυπάρχειμιαάλλη Ελλάδα.ΗΕλλάδατηςεπιτυχίας. Την ώρα που η επιχειρηματικότητα ακολουθεί το…τσουνάμιτωνδιεθνώντεχνολογικώνεξελίξε- ων, ολοένα και αυξάνονται οι προσπάθειες επιχει- ρηματικής ωρίμασης νεοφυών εταιρειών σε εθνι- κήαλλάκαιπαγκόσμιακλίμακα. Πολλοί θα διερωτηθούν τι σημαίνει μια εταιρεία Startup. Τη «λύση» τη δίνει ο 34χρονος αγγειοχει- ρουργόςκαιιδρυτήςτου«Genetium»Αλέξανδρος Λουίζος. «Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να ονομά- ζουμεStartupκάθεκαινούργια,νεόφυτηεταιρεία, ηοποίαδημιουργείτεχνολογία. Ο ακριβής ορισμός της Startup όμως είναι μια ομάδα ανθρώπων που λειτουργούν σε αμφίβολο περιβάλλονκαιδημιουργούναξία,όπωςγιαπαρά- δειγμα το facebook, που παρέχει αξία σε όλους τουςχρήστες». Ο 34χρονος γιατρός, με μεταπτυχιακό στις Να- νοτεχνολογίες, εκπροσωπεί τη Startup «Gene- tium», μία κοινωνική πλατφόρμα για γιατρούς, όπου μπορούν με ασφάλεια και ιδιωτικότητα να μοιράζονταιπληροφορίεςγύρωαπόιατρικέςπερι- πτώσεις. Αλέξανδρε,πώςπροέκυψεηιδέαγιατηδη- μιουργίατουGenetium; «Μετά το μεταπτυχιακό μου στις Νανοτεχνολο- γίες, με τράβηξε πάρα πολύ η επιχειρηματικότητα καιδημιούργησατοGenetiumγιαναλύσωκάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι για- τροίστηνκαθημερινήμαςδράση. Η σκέψη μου βασίστηκε στο γεγονός ότι με τη βελτίωσητηςεπικοινωνίαςμεταξύτωνγιατρώνθα βοηθήσουμενασωθούνπερισσότερεςανθρώπινες ζωές.Γιαπαράδειγμα,τυχαίνειναεφημερεύωπολ- λές φορές σε ένα νοσοκομείο και ο γιατρός ενός ασθενούςείναιεκτόςνοσοκομείου,σεμίαάλληπε- ρίπτωση,ήσεταξίδιστοεξωτερικό.Εμείςμπορείνα κάνουμεμίακαινούργιααξονικήκαιναεμφανιστεί μίαεξέλιξηστηνπορείατουασθενούς.ΜετοGene- tiumέχειςτηδυνατότηταναστείλειςαπευθείαςτα νέαδεδομέναστονγιατρόμεασφάλειακαιιδιωτι- κότητακαινασυζητήσειςonlineμαζίτου». Κατάπόσοείναιεφικτήηχρήσημίαςτέτοιας πλατφόρμαςστοπλαίσιολειτουργίαςτωνελ- ληνικώννοσοκομείων; «Ήδητομεγαλύτεροποσοστότωννοσοκομείων έχειυπολογιστικήδομή,δηλαδήόλεςοιεξετάσεις γίνονταισευπολογιστές. Για παράδειγμα, στο νοσοκομείο όπου εργάζο- μαι γίνονται οι εξετάσεις και οι ασθενείς τις παίρ- νουν σε CD. Αλλά ακόμα και αν το νοσοκομείο δεν έχειυπολογιστικήδομή,θαμπορείογιατρόςμετο κινητότουναβγάλειμίαφωτογραφίακαιμέσωτης πλατφόρμαςμαςνατηστείλειστοκινητότουάλλου γιατρού, που βρίσκεται σε απόσταση. Η έρευνα αγοράς που έχουμε κάνει δείχνει ότι πλέον το 75% των γιατρών παγκοσμίως έχει Smartphone και το 80% εξ αυτών χρησιμοποιεί το κινητό του στη δου- λειά». Sophicus ΗεπόμενηΕλληνίδανέαεπιχειρηματίαςονομά- ζεται Δώρα Γιαννοπούλου και, σε συνεργασία με την Τσέχα αρχαιολόγο Lucie Vidličkovà, δημιούρ- γησετηstartupSophicus,ηοποίαβρίσκεταιστους μόλιςέξιπρώτουςμήνεςλειτουργίαςτης.ΗΔώρα, μιλώντας στο CRASH από την άλλη μεριά του Ατ- λαντικού,περιγράφειτηνπορείατηςιδέαςπουέγι- νε…εταιρεία. «Το Sophicus είναι μία πολυμορφική πλατφόρ- μα που απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές, ινστι- τούτα και πανεπιστήμια με σκοπό την επιτάχυνση, προώθηση και διάδοση της επιστημονικής έρευ- νας. Η ιδέα ξεκίνησε από τη Lucie, η οποία είναι αρχαιολόγος καιαντιμετώπιζεπροβλήματαμετην έρευνά της όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για το δι- δακτορικότης. Οσκοπόςμαςαφενόςείναιναφέρουμεσεεπα- φή τους ερευνητές με το κοινό και αφετέρου να τους βοηθήσουμε να προωθήσουν την έρευνά τους.Υπάρχειφυσικάκαιηπιθανότηταναμπορούν ναεξασφαλίσουνκαιχρηματοδότηση,είτεαπόπα- νεπιστήμιαείτεαπόιδιώτες»ανέφερε. Η 33χρονη Δώρα, με σπουδές στη Γραφιστική και στα Πολυμέσα, επισημαίνει τις δυσκολίες των ερευνητών στο θέμα της χρηματοδότησης των ερευνητικώνπρογραμμάτωντους. «Η startup μας έχει ήδη καταφέρει να κλείσει συνεργασίεςμεκάποιαινστιτούτακαιτοταξίδιμας στοΣανΦρανσίσκοαποσκοπείστονακάνουμεκά- ποιες επαφές, να πάρουμε υλικό για τη δουλειά μαςκαιναδούμεπωςμπορείνααναπτυχθείτοSo- phicus»,αναφέρειχαρακτηριστικά. Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2013 crash 159 ΣυνέντευξηστηΣοφίαΒακιρτζή ▲ ▲
  2. 2. ▲ ▲ Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2013 crash 161 πτυξη του προϊόντος του μέσα από ανθρώπους πουέχουνμεγάληεμπειρίασεαυτόντοντομέακαι μακροπρόθεσμα -γιατί όχι- μία χρηματοδότηση. Καλό είναι να έχεις κάτι και να έρθεις εδώ, να έχεις δηλαδή ήδη στα χέρια σου ένα προϊόν. Μια απλή ιδέα είναι κάτι πολύ πρώιμο για τη Silicon Valley»,τονίζειο34χρονοςΑλέξανδρος. Metavallon Όλες οι παραπάνω εμπνευσμένες Startup εται- ρείες βρέθηκαν στη Silicon Valley μέσα από τη συμμετοχή τους στη δράση και στα προγράμματα της ελληνικής κοινωνικής επιχείρησης Metaval- lon, η οποία παρέχει μια υποστηρικτική υποδομή που βοηθά τους νέους επιχειρηματίες να αναπτύ- ξουντιςεπιχειρήσειςτους. Η ιδρυτής της Metavallon, Αλεξάνδρα Χολή, μί- λησε στο CRASH τονίζοντας πως η ιδέα ξεκίνησε ουσιαστικά όταν έκανε το μεταπτυχιακό της το 2009, τότε που η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν δραματική. Το 2011 η τότε ιδέα εξελίχθηκε σε επι- χειρηματικό πλάνο και η ίδια επέστρεψε στην Ελ- λάδαγιανατουλοποιήσει.«Ότανπήρατηναπόφα- ση να επιστρέψω, επειδή η κατάσταση επιδεινω- νόταν συνεχώς δέχθηκα μεγάλες αντιδράσεις και όλοι μου έλεγαν “θα γυρίσεις στην Ελλάδα, θα ξε- κινήσεις επιχείρηση και θα είναι και μη κερδο- σκοπική;” Και παρ’ όλα αυτά γύρισα και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κέρδισα την υποστήριξη τουιδρύματος“ΣταύροςΝιάρχος”». Αναφερόμενη στον ρόλο της επιχειρηματικότη- τας στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομική πραγμα- τικότητα,ηΑλεξάνδραεπισημαίνει: «Η επιχειρηματικότητα δεν συνδέεται απλώς με την ανεργία. Αποτελεί μία συνολική προστιθέ- μενη αξία στη ζωή των ανθρώπων. Όταν δημι- ουργούνται νέες λύσεις, όταν καλυτερεύει ο τρό- πος ζωής, μπορείς και κάνεις κάτι δημιουργικό όχι μόνο στην επαγγελματική σου ζωή αλλά πα- ράλληλα σου προσφέρεται υπηρεσία και σε προ- σωπικό επίπεδο». Ποιες δυνατότητες πιστεύετε ότι μπορούν ναπροσφέρουνοιstartupεταιρείεςσχετικά μετοναπεγκλωβισμότηςΕλλάδαςαπότοοι- κονομικότηςαδιέξοδο; «Δεν είμαστε μόνοι μας, η αγορά είναι παγκό- σμια, είτε το θέλουμε είτε όχι. Συγκεκριμένα οι Startups είναι εταιρείες ιδιαίτερες που έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν εκρηκτικά, δηλαδή πολύ γρήγορα και γι’ αυτό είναι εταιρείες που απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά. Ας μην ξε- χνάμε σε τελικό επίπεδο πως είμαστε πολίτες του κόσμου. Έχω δουλέψει σε διάφορες χώρες στον κόσμοκαιμίααπόαυτέςήτανκαιηΙνδία. ΗΙνδίαείναιμίαχώραστηνοποίαηεπιχειρημα- τικότητα αναπτύσσεται ταχύτατα, αλλά κυρίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Τα άτομα δεν έχουν την εκπαίδευση που έχουμε εμείς στην Ελ- λάδα, έχουν πολύ λιγότερες υποδομές και αντιμε- τωπίζουν αρκετές κρατικές ελλείψεις. Παρ’ όλα αυτά καταφέρνουν και βρίσκουν τις ευκαιρίες και δημιουργούν εταιρείες που απευθύνονται στην παγκόσμιααγορά». Οιτρειςελληνικέςstartupsθαπαραμείνουνστο Σαν Φρανσίσκο μέχρι και τα μέσα Οκτωβρίου. Μέ- χρι τότε, ας αναλογιστούμε όλοι μας πως το πιο σημαντικό πράγμα, πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα,είναιητόλμηνατολμάς. 160 crash Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2013 crash νοτομίες που προσφέρει η τεχνολογία είναι ότι μπορούμε να δουλεύουμε με το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Για μένα είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα το να μπορώ να μένω στην Ελλάδα καιναδουλεύωουσιαστικάγιαξένεςεταιρείες. Η αλήθεια είναι πως υπάρχουν ευκαιρίες στο εξωτερικό, αλλά μπορούμε να τις φέρουμε και στηνΕλλάδα». Τιδιασυνδέσειςέχετεκάνειμέχριτώρακαι τιεμπειρίεςέχετεαποκομίσειμέσααπότην επαφήσαςμεεταιρείεςστοΣανΦρανσίσκο; «Έχουμε έρθει σε επαφή με ένα εκπληκτικά αναπτυγμένο οικοσύστημα ανθρώπων. Ουσιαστι- κάπάντοτεοιεταιρείεςείναιοιάνθρωποικαιγύρω από αυτές κινούνται έμπειροι επιχειρηματίες και επιστήμονες, που μας δίνουν εξαιρετικές απαντή- σεις στα ερωτήματά μας και εξαιρετικές ιδέες από την εμπειρία τους. Ακούσαμε ανθρώπους, όπως ο Mark Zuckerberg από το facebook και η Marissa Mayer από τη yahoo, οι οποίοι μας συμβούλευσαν στο πώς να γεννήσουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει, αλλά μέσα από μια δημιουργική διαδικασία να αλ- λάξουμετονκόσμοπροςτοκαλύτερο». Πώςαντιμετωπίζουντους Έλληνεςεκείπου βρίσκεστε και ποια είναι τα σχόλια περί οι- κονομικήςκρίσης; «Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και δεν έχουμε ακούσει κανένα σχόλιο γύρω από αυτό. Νομίζω ότι όλοι θεωρούν ότι η κατάσταση στην Ελλάδα εί- ναι στο πλαίσιο ενός γενικότερου φαινομένου που υπάρχει παγκοσμίως. Άλλωστε, ό,τι συμβαίνει σε μία χώρα επηρεάζει όλο τον κόσμο και αντίστρο- φα. Νομίζω ότι πλέον ο κόσμος πάλλεται σε μία συχνότητα». Και οι τρεις εταιρείες συναναστρέφονται συνε- χώς με επενδυτές, τους κάνουν την παρουσίαση της ιδέας τους και αυτοί στη συνέχεια αποφασί- ζουν αν θέλουν να επενδύσουν ή όχι. Παράλληλα συμμετέχουνσεδιεθνείςοργανώσεις,όπωςτοTe- chCrunch SF 2013 και το Hackathon, μέσα από τις οποίες κατάφεραν να δουν σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα και να διευρύνουν την επιχειρηματι- κήτουςσκέψη. «Κάποιος μπορεί να κερδίσει από ταχεία ανά- Azouan Η τρίτη ανερχομένη ελληνική startup είναι το «Azouan» και ιδρυτές της είναι δύο απόφοιτοι της σχολής Μηχανικών Υπολογιστικών Συστημάτων των ΤΕΙ Πειραιά, ο Νίκος Μαρούλης και ο Γιάννης Δεληγιάννης. Νίκο, ποιες είναι οι ανάγκες των χρηστών πουκαλείταινακαλύψειτοAzouanκαιποι- εςκαινοτομίεςπροσφέρει; «Το πρόβλημα που είχα παρατηρήσει και προ- σπάθησα να λύσω είναι ότι πολλές φορές κάποιος θέλει να δει μια ταινία, μία σειρά ή έναν αγώνα πο- δοσφαίρου με τους φίλους του, οι οποίοι βρίσκον- ται μακριά. Η απόσταση αποτελεί εμπόδιο ακόμα καιγιαάτομαπουείναιστηνίδιαπόλη. Το Αzouan είναι μια online πλατφόρμα που επι- τρέπει στους χρήστες να μοιραστούν με τους φί- λους τους βίντεο, μουσική ή κάποιο αθλητικό event, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα για ανοιχτήσυνομιλίαμαζίτους». Ο 28χρονος Νίκος εργάζεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, αλλά έχει σκοπό να αφοσιωθεί απο- κλειστικά στο Αzouan, πιστεύοντας πως από την επίσκεψή του στην Αμερική έχει αποκομίσει αρ- κετό χρήσιμο υλικό για την εξέλιξη της εταιρείας του. Παράλληλα, ο εταίρος του, Γιάννης, εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα και τα τελευταίατρίαχρόνιαδουλεύεικυρίωςμεεταιρεί- εςτουεξωτερικού. Γιάννη,ποιοςείναιορόλοςτηςεπιχειρημα- τικότητας στους κόλπους των ελληνικών πανεπιστημίων; «Υπάρχουν κάποιοι που έχουν έρθει στην Αμε- ρική και έχουν φέρει τεχνογνωσία και στην Ελλά- δα. Για παράδειγμα, στο ΤΕΙ μας υπάρχουν αρκε- τές εταιρείες που έχουν έρθει στην Αμερική, έχουν καταφέρει να έχουν τους δικούς τους χρή- στες, να είναι επικερδείς και να μπορούν να απα- σχολούν Έλληνες εργαζόμενους. Η δική μας επι- δίωξη για την εταιρεία μας είναι να έχει ως βάση την Αμερική, για να απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά, αλλά το κομμάτι της έρευνας και της ανά- πτυξηςναείναιστηνΕλλάδα». Οι ιδρυτές του Αzouan υποστηρίζουν μάλιστα ότι στην Ελλάδα είναι αρκετά παρεξηγημένη η έν- νοιατουεπιχειρηματία. «ΣτηνΑμερικήοιαντιλήψειςδιαφέρουνσημαν- τικά. Φανταστείτε ότι το Αμερικανάκι το “βγάζουν” απότριώνετώνναπουλάειλεμονάδεςστονδρόμο. Δηλαδή, οι Αμερικανοί μπαίνουν από μικρή ηλικία στηλογικήτούναδημιουργήσουνπράγματακαινα προσπαθήσουνστησυνέχειαναταπουλήσουν». Πώς κρίνετε το κρίσιμο πρόβλημα μετανά- στευσης μεγάλης μερίδας των νέων που επιλέγουν να χτίσουν το δικό τους μέλλον κάπου στο εξωτερικό; Πιστεύετε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι κάτι το αναπό- φευκτο; «ΣτοντομέατηςΠληροφορικής,μίααπότιςκαι- ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ «Το Αzouan είναι μια online πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να μοιραστούν με τους φίλους τους βίντεο, μουσική ή κάποιο αθλητικό event από απόσταση» τονίζει ο Νίκος Μαρούλης. «Το Sophicus είναι μια πολυμορφική πλατφόρμα που απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές, ινστιτούτα και πανεπιστήμια με σκοπό την επιτάχυνση, προώθηση και διάδοση της επιστημονικής έρευνας» επισημαίνει η Δώρα Γιαννοπούλου «Με το Genetium έχεις τη δυνατότητα να στείλεις απευθείας τα νέα δεδομένα στον γιατρό με ασφάλεια και ιδιωτικότητα και να συζητήσεις online μαζί του» λέει στο CRASH o ιδρυτής του «Genetium», Αλέξανδρος Λουίζος. Οι ιδρυτές του Azouan τονίζουν πως στην Αμερική θεωρούν ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι στο πλαίσιο ενός γενικότερου φαινομένου που υπάρχει παγκοσμίως. «Πλέον ο κόσμος πάλλεται σε μία συχνότητα» αναφέρουν.

×