Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

حصة التربية البدنية والرياضية

1,745 views

Published on

قسم التربية الحركية اولى ماستر تربية بدنية ورياضية ، مقياس تعليمية النشاط الحركي.

Published in: Sports
 • Be the first to comment

حصة التربية البدنية والرياضية

 1. 1. ‫محمد‬ ‫جامعـــة‬‫خيضـــــــــــر‬‫بسكـــــرة‬ ‫واالجتماعية‬ ‫اإلنسانية‬ ‫العلوم‬ ‫كليــــة‬ ‫والرياضية‬ ‫البدنية‬ ‫التربية‬ ‫معهد‬ ‫مقياس‬:‫الحركي‬ ‫النشاط‬ ‫تعليمية‬. ‫الفوج‬:01‫حركية‬ ‫تربية‬ ‫الطمبة‬ ‫إعداد‬:‫األستاذ‬ ‫إشراف‬(‫ة‬: ) ‫حسـاني‬ ‫مسعـــود‬ ‫طيباني‬ ‫أمني‬ ‫حممد‬ ‫مفتـــــاح‬ ‫مبـروك‬ ‫اجلامعية‬ ‫السنة‬:2014-2015
 2. 2. ‫البحث‬ ‫خطة‬ ‫ٍقذٍخ‬ ‫األٗه‬ ‫اىَجحش‬:‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫ٍبٕٞخ‬ ‫األٗه‬ ‫اىَطيت‬:‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫رؼشٝف‬ ّٜ‫اىضب‬ ‫اىَطيت‬:‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫دسط‬ ‫إَٔٞخ‬ ‫اىضبىش‬ ‫اىَطيت‬:‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫إٔذاف‬ ّٜ‫اىضب‬ ‫اىَجحش‬:‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫ٗثْبء‬ ‫رحضٞش‬ ‫األٗه‬ ‫اىَطيت‬:‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫رحضٞش‬ ّٜ‫اىضب‬ ‫اىَطيت‬:‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫رحضٞش‬ ‫أعظ‬. ‫اىضبىش‬ ‫اىَطيت‬:‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجْٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫ثْبء‬ ‫اىضبىش‬ ‫اىَجحش‬:‫خط٘اد‬ٗ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫دسط‬ ‫رْفٞز‬ ‫ٍزطيجبد‬ٗ‫اىشٝبضٞخ‬ ‫األٗه‬ ‫اىَطيت‬:‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫دسط‬ ‫رْفٞز‬ ‫خط٘اد‬ٗ‫اىشٝبضٞخ‬ ّٜ‫اىضب‬ ‫اىَطيت‬:‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫ششٗط‬ ‫اىضبىش‬ ‫اىَطيت‬:‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫ٍزطيجبد‬ ‫اىجحش‬ ‫ٍيخص‬ ‫اىَشاعغ‬ ‫قبئَخ‬
 3. 3. ‫مـقـدمـــة‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫رؼزجش‬ٗ‫اىجْبء‬ ‫ىزحقٞق‬ ٜ‫اىشئٞغ‬ ‫اىٖٞنو‬ ‫اىشٝبضٞخ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫ىَْٖبط‬ ‫اىَزنبٍو‬ٜٗ‫اىذساع‬ ً‫اىؼب‬ ‫خاله‬ ‫اىَ٘صع‬ ‫اىشٝبضٞخ‬ ،‫منو‬ ‫اىَْٖبط‬ ‫إٔذاف‬ ‫ثزحقٞق‬ ٜٖ‫رْز‬ ‫صغٞشح‬ ‫ٗحذاد‬ ٚ‫إى‬ٗ‫حصص‬ ‫رْفٞز‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ٗ‫األعزبر‬ ‫ٗاعجبد‬ ‫أحذ‬ ‫ٝؼزجش‬ ‫اىشٝبضٞخ‬. ٌٝ‫رقذ‬ ٜ‫ف‬ ‫اىَزَضيخ‬ ‫اىؼْبصش‬ ٌٕ‫أ‬ ٚ‫ػي‬ ً‫إىَب‬ ‫اىجحش‬ ‫ٕزا‬ ٜ‫ف‬ ‫عْحبٗه‬ ٗ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ًٖ٘‫ٍف‬ٗ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫إٔذاف‬ ،‫اىشٝبضٞخ‬ٗ ‫اىشٝبضٞخ‬ٗ‫أغشاضٖب‬ٗ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ٔ‫ريؼج‬ ٛ‫اىز‬ ‫اىذٗس‬ٗ ‫ىيَشإق‬ ‫ثبىْغجخ‬ ‫اىشٝبضٞخ‬.
 4. 4. ‫األٗه‬ ‫ثثثش‬‫ث‬‫اىَجح‬:‫ٗاىشٝبضثثثثٞخ‬ ‫اىجذّٞثثثثخ‬ ‫ثثثخ‬‫ث‬ٞ‫اىزشث‬ ‫حصثثثثخ‬ ‫ٍبٕٞثثثثخ‬ ‫األٗه‬ ‫اىَطيثثثثت‬:‫ٗاىشٝبضثثثثٞخ‬ ‫اىجذّٞثثثثخ‬ ‫اىزشثٞثثثثخ‬ ‫حصثثثثخ‬ ‫رؼشٝثثثثف‬ ،‫ثٞخ‬‫ث‬‫اىشٝبض‬ ‫ثخ‬‫ث‬ٞ‫ىيزشث‬ ٜ‫ث‬‫ث‬‫اىذساع‬ ‫اىجشّثبٍظ‬ ٜ‫ث‬‫ث‬‫ف‬ ‫ثغٞشح‬‫ث‬‫اىص‬ ‫ثذح‬‫ث‬‫اى٘ح‬ ٘‫ٕث‬ ٔ‫أٗعث‬ ‫مثو‬ ‫رشثَو‬ ‫ثبىَذسعثخ‬ ‫اىشٝبضثٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫ىَْبٕظ‬ ‫اىشبٍيخ‬ ‫فبىخطخ‬ ‫ثخ‬‫ث‬‫اىَذسع‬ ٓ‫ثز‬‫ث‬ٕ ‫ثز‬‫ث‬ٍٞ‫رال‬ ‫ثٖب‬‫ث‬‫َٝبسع‬ ُ‫أ‬ ‫ثذسط‬‫ث‬َ‫اى‬ ‫ثذ‬‫ث‬ٝ‫ٝش‬ ٜ‫ث‬‫ث‬‫اىز‬ ‫ثبط‬‫ث‬‫اىْش‬ُٗ‫أ‬ ‫ٝصبحت‬ ‫ٍب‬ ٚ‫إى‬ ‫ثبإلضبفخ‬ ‫األّشطخ‬ ٓ‫ٕز‬ ‫رْظَٖب‬ ٜ‫اىز‬ ‫اىَٖبساد‬ ‫ٝنزغج٘ا‬ ‫ثثثثثثثثثثثل‬‫ث‬‫رى‬‫ثثثثثثثثثثثشح‬‫ث‬‫ٍجبش‬ ‫ثثثثثثثثثثثبػت‬‫ث‬‫ٍص‬ ِ‫ثثثثثثثثثثث‬‫ث‬ٍٗ‫ثثثثثثثثثثثشح‬‫ث‬‫ٍجبش‬ ‫ثثثثثثثثثثثش‬‫ث‬ٞ‫غ‬.
 5. 5. ً‫الثان‬ ‫المطلب‬:‫والرٌاضٌة‬ ‫البدنٌة‬ ‫التربٌة‬ ‫درس‬ ‫أهمٌة‬ ‫ٌقول‬"‫عوض‬ ‫محمد‬ً‫البسٌون‬: "‫البدنٌة‬ ‫التربٌة‬ ‫حصة‬ ‫تعتبر‬‫و‬‫المواد‬ ‫أشكال‬ ‫أحد‬ ‫الرٌاضٌة‬ ‫الطبٌعٌة‬ ‫العلوم‬ ‫مثل‬ ‫األكادٌمٌة‬‫و‬‫الكمٌاء‬،‫اللغة‬ ‫و‬‫و‬‫المواد‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫لكن‬‫بانها‬‫للتالمٌذ‬ ‫تمد‬ ‫مهارات‬ ‫فقط‬ ‫لٌس‬‫و‬‫حركٌة‬ ‫خبرات‬‫و‬‫المعارف‬ ‫من‬ ‫الكثٌر‬ ‫تمد‬ ‫لكنها‬‫و‬،‫الجسم‬ ‫بتكوٌن‬ ‫المعلومات‬‫و‬ ‫التمرٌنات‬ ‫مثل‬ ‫الحركٌة‬ ‫األنشطة‬ ‫باستخدام‬ ‫ذلك‬‫و‬‫المختلفة‬ ‫األلعاب‬(‫فردٌة‬ ‫أو‬ ‫جماعٌة‬)‫تتم‬ ً‫الت‬ ، ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫أعدوا‬ ‫مربٌن‬ ‫من‬ ‫التربوي‬ ‫اإلشراف‬ ‫تحت‬. ‫ٝحذد‬ ٗ"‫خبطش‬ ‫أحَذ‬"‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫إَٔٞخ‬ٗ‫اىقذساد‬ ‫اىزالٍٞز‬ ‫امزغبة‬ ٜ‫ف‬ ‫اىشٝبضٞخ‬ ‫اىحشمٞخ‬ٗ‫أفضو‬ ‫حٞبح‬ ‫ىزحقٞق‬ ٌٕ‫ق٘ا‬ ‫ثنو‬ ُ٘‫ْٝطيق‬ٌٕٗ‫غٞش‬ ٍِ ‫حظب‬ ‫أمضش‬ ‫ٍغزقجو‬. ‫ػْذ‬ ٚ‫رزغي‬ ‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫أٍب‬"‫اىحَٞذ‬ ‫ػجذ‬ ‫مَبه‬"‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ُ‫أ‬ٗ ٜ‫ف‬ ‫اىَطبىت‬ ‫رحقٞق‬ ٚ‫ػي‬ ‫رؼَو‬ ٜ‫اىز‬ ‫اىخجشاد‬ ٍِ ‫اىؼذٝذ‬ ‫ر٘فٞش‬ ٜٕ ٜ‫اىَذسع‬ ‫اىَْٖبط‬ ٜ‫ف‬ ‫اىشٝبضٞخ‬ ‫اىَغزَغ‬
 6. 6. ‫اىضبىش‬ ‫اىَطيت‬:‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫إٔذاف‬ 1.‫تعلٌمٌة‬ ‫أهداف‬: -‫مثل‬ ‫البدنٌة‬ ‫الصفات‬ ‫تنمٌة‬:‫الرشاقة‬ ،‫السرعة‬ ،‫التحمل‬ ،‫القوة‬‫و‬‫المرونة‬. -‫مثل‬ ‫األساسٌة‬ ‫المهارات‬ ‫تنمٌة‬:‫التسلق‬ ،ً‫الرم‬ ،‫الوثب‬ ،‫الجري‬‫و‬ً‫المش‬. -‫تدرٌس‬‫و‬‫رٌاضٌة،صحٌة‬ ‫نظرٌة‬ ‫معارف‬ ‫التالمٌذ‬ ‫إكساب‬‫و‬‫جمالٌة‬ 2.‫رشث٘ٝخ‬ ‫إٔذاف‬: 1.2‫االجتماعٌة‬ ‫التربٌة‬‫و‬‫األخالقٌة‬: ،‫الخلقٌة‬ ‫الصفات‬ ‫صقل‬ ً‫ف‬ ‫البدنٌة‬ ‫التربٌة‬ ‫تكتسبه‬ ‫الذي‬ ‫الهدف‬ ‫إن‬‫و‬ً‫االجتماع‬ ‫التكٌف‬ ‫التربوٌة‬ ‫العملٌة‬ ً‫ف‬ ‫أهداف‬ ‫من‬ ‫سبقه‬ ‫مما‬ ‫مباشرة‬ ‫ٌقترن‬. 2.2‫العمل‬ ‫لحب‬ ‫التربٌة‬: ‫البدنٌة‬ ‫التربٌة‬ ‫حصة‬‫و‬‫المصاعب‬ ً‫تخط‬ ‫سبٌل‬ ً‫ف‬ ‫الكفاح‬ ‫على‬ ‫التلمٌذ‬ ‫تعود‬ ‫الرٌاضٌة‬‫و‬ ‫تحمل‬‫المشاق‬، 3.2‫الجمالٌة‬ ‫التربٌة‬: ‫البدنٌة‬ ‫التربٌة‬ ‫حصة‬ ‫إن‬‫و‬‫اإلحساس‬ ‫تطوٌر‬ ً‫ف‬ ‫تساهم‬ ‫الرٌاضٌة‬ ‫بصورة‬ ‫الجمالٌة‬ ‫العناصر‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫الرٌاضٌة‬ ‫فالحركة‬ ،‫بالجمال‬ ‫انسٌاب‬ ‫من‬ ،‫واضحة‬‫و‬‫رشاقة‬‫و‬‫قوة‬‫و‬‫توافق‬..
 7. 7. ّٜ‫اىضب‬ ‫اىَجحش‬:‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫ٗثْبء‬ ‫رحضٞش‬ ‫األٗه‬ ‫اىَطيت‬:‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫رحضٞش‬ ٜ‫ف‬ ‫دَٝقشاطٞب‬ ،‫اىغٖ٘د‬ ‫ثزه‬ ٜ‫ف‬ ‫ٍخيصب‬ ٔ‫ٍبدر‬ ٍِ ‫ٍزَنْب‬ ‫األعزبر‬ ُ٘‫ٝن‬ ُ‫أ‬ ‫رىل‬ ‫ٝزطيت‬ َٔٞ‫رؼي‬ٗ،ٔ‫ٍؼبٍيز‬ٗ‫اىزشث٘ٝخ‬ ‫اىْبحٞخ‬ ٍِ ‫ّبعحب‬ ‫اىزحضٞش‬ ُ٘‫ٝن‬ ٜ‫ىن‬ٗ‫ٝغت‬ ‫اىْظبٍٞخ‬ ٜ‫ٝي‬ ‫ٍب‬ ‫ٍشاػبح‬: -‫اىؼَيٞخ‬ ٓ‫فٖز‬ ‫اىجشّبٍظ‬ ‫ٗضغ‬ ٜ‫ف‬ ‫اىزالٍٞز‬ ‫إششاك‬‫اىزؼيَٞٞخ‬‫اىزيَٞز‬ ‫ىشخصٞخ‬ ‫رذسٝت‬ ٔٞ‫ف‬ . -‫ىَ٘اصفبد‬ ‫ٍالئَخ‬ ‫اىْشبط‬ ٔ‫أٗع‬ ُ٘‫رن‬ ُ‫أ‬َْٗ٘‫اى‬ ‫أط٘اس‬ ‫ٍَٞضاد‬ٗ‫ىيَشحيخ‬ ‫رزط٘س‬ ‫اىجشّبٍظ‬ ‫ىٖب‬ ‫ٗضغ‬ ٜ‫اىز‬. -‫اىَ٘قف‬ ‫عؼو‬ ٚ‫إى‬ ‫رىل‬ ٛ‫ٝؤد‬ ‫حٞش‬ ،‫اىَْبفغخ‬ ٚ‫ػي‬ ٛ٘‫رحز‬ ٜ‫اىز‬ ‫اىْشبط‬ ٔ‫أٗع‬ ‫إدخبه‬ ‫اىحصخ‬ ٍِ ‫اىزالٍٞز‬ ‫اّصشاف‬ ً‫ػذ‬ َِ‫ٝض‬ ‫ٍَب‬ ،‫ثبالّفؼبه‬ ‫ٍشحّ٘ب‬ ٛ٘‫اىزشث‬. -‫اىفزشح‬ ‫خاله‬ ‫ريَٞز‬ ‫ىنو‬ ‫مبفٞخ‬ ‫ّشبط‬ ٔ‫أٗع‬ ‫اىحصخ‬ ٜ‫ف‬ ُ٘‫ٝن‬ ُ‫أ‬ ‫ىٖب‬ ‫اىَخصصخ‬.
 8. 8. ّٜ‫اىضب‬ ‫اىَطيت‬:‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫رحضٞش‬ ‫أعظ‬. َٜٞ‫اىزؼي‬ ‫اىٖذف‬ ‫رحذٝذ‬ ‫ٝغت‬ٗ‫حصخ‬ ‫ىنو‬ ٛ٘‫اىزشث‬. -‫اىَبدح‬ ٌٞ‫رقغ‬ٗ‫رزجغ‬ ‫ع٘ف‬ ٜ‫اىز‬ ‫اىزذسٝظ‬ ‫طشٝقخ‬ ‫رحذٝذ‬. -ِٝ٘‫اىزن‬ ‫رحذٝذ‬ٗ‫اىزْظَٞٞخ‬ ٜ‫اىْ٘اح‬. -ِٝ‫اىزَبس‬ ‫اىزنشاساد‬ ‫ػذد‬ ‫ٍشاػبح‬ٗ‫اىشاحخ‬ ‫فزشح‬. -ٛ‫اىغش‬ ‫رقْٞخ‬ ٌٞ‫رؼي‬ ‫ػْذ‬ ‫فَضال‬ ،‫اىحصخ‬ ‫ثذاٝخ‬ ‫ػْذ‬ ‫األدٗاد‬ ‫رحضٞش‬ٗ‫رجذٝو‬ ‫ٍحبٗىخ‬ ‫اىصف٘ف‬ ٜ‫ف‬ ِ‫األٍبم‬. -‫اىذْٝبٍٞنٞخ‬ ٚ‫إى‬ ‫اى٘ص٘ه‬ ِ‫َٝن‬ ٚ‫حز‬ ‫اىَيؼت‬ ‫ثزخطٞظ‬ ً٘‫ٝق‬ ُ‫أ‬ ‫األعزبر‬ ٚ‫ػي‬ ‫ٝغت‬ ‫األداء‬ ٜ‫ف‬ ‫اىغٞذح‬. -‫ثبىحشمخ‬ ‫اىَشرجطخ‬ ‫اىزؼيَٞٞخ‬ ‫ثبىْقبط‬ ً‫االٕزَب‬. -‫اىغٞذح‬ ‫اىَغز٘ٝبد‬ ٛٗ‫ر‬ ‫اىزالٍٞز‬ ِٞ‫ث‬ ‫اىفصو‬ ‫ٝغت‬ٗ‫ضؼبف‬ ٛٗ‫ر‬ ‫اىزالٍٞز‬ ٙ٘‫اىَغز‬.
 9. 9. ‫اىضبىش‬ ‫اىَطيت‬:‫ٗاىشٝبضٞخ‬ ‫اىجْٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ ‫ثْبء‬ ‫اىَخزبسح‬ ِٝ‫اىزَبس‬ ٍِ ‫ٍغَ٘ػخ‬ ٜٕ ‫اىؼَو‬ ‫خطخ‬ ٗ‫أ‬ ‫اىجذّٞخ‬ ‫اىزشثٞخ‬ ‫حصخ‬ٗ‫ق٘اػذ‬ ‫حغت‬ ‫اىَشرجخ‬ ،‫ىٖب‬ ‫ٍؼْٞخ‬ ‫أغشاض‬ ‫راد‬ ‫ٍ٘ض٘ػخ‬ٗ‫أعضاء‬ ‫صالصخ‬ ٚ‫إى‬ ٌ‫رْقغ‬:‫اىش‬ ‫اىغضء‬ ،ٛ‫اىزحضٞش‬ ‫اىغضء‬ٜ‫ئٞغ‬، ٍٜ‫اىخزب‬ ‫اىغضء‬. ‫أ‬-ٛ‫اىزحضٞش‬ ‫اىغضء‬: ‫ٍشحيخ‬ ٜٕ ٚ‫األٗى‬ ‫اىشئٞغٜ،فبىَشحيخ‬ ٌ‫اىقغ‬ ٚ‫إى‬ ‫ثبىزالٍٞز‬ ‫اىذخ٘ه‬ ‫قجو‬ ‫صالس‬ ‫األعزبر‬ ‫ٝزجغ‬ ٌ‫اىقغ‬ ‫ٕزا‬ ٜ‫ف‬ ،ٔ‫رغيغي‬ ‫حغت‬ ‫اىصف‬ ٜ‫ف‬ ‫اىذخ٘ه‬ ‫اىَالثظ‬ ‫مزجذٝو‬ ً‫اىْظب‬ ‫رطجٞق‬ ‫ٝزخييٖب‬ ‫إر‬ ،‫رشث٘ٝب‬ ‫اىزالٍٞز‬ ‫إػذاد‬ ‫اىَيؼت‬ ٚ‫إى‬ ‫اىذخ٘ه‬.،‫اإلحَبء‬ ‫ٍشحيخ‬ ٜٕ ‫اىضبّٞخ‬ ‫اىَشحيخ‬ ٌٗٗ‫اىغغ‬ ‫أعٖضح‬ ‫رشَو‬‫اعزؼذادا‬ ‫اىَخزيفخ‬ ،‫اىَفبعئ‬ ‫اإلصبثبد‬ ٍِ ‫ىي٘قبٝخ‬ ‫اىَجشٍظ‬ ‫ىيْشبط‬ٗ‫اىضبىضخ‬ ‫اىَشحيخ‬ ‫أٍب‬ ،‫اىؼَو‬ ٜ‫ف‬ ‫اىزذسط‬ ‫ٗعت‬ ٔٞ‫ػي‬ ‫اىشئٞغٞخ‬ ‫اىَشحيخ‬ ٜ‫ف‬ ‫اىذخ٘ه‬ ٜٖ‫ف‬. ‫ة‬-ٜ‫اىشئٞغ‬ ‫اىغضء‬: ،‫ٍغجقب‬ ‫رحذٝذٕب‬ ٌ‫ر‬ ٜ‫اىز‬ ‫األٕذاف‬ ‫عَٞغ‬ ‫رحقٞق‬ ‫األعزبر‬ ‫ٝحبٗه‬ ‫اىغضء‬ ‫ٕزا‬ ٜ‫ف‬ٗ‫ػبٍخ‬ ‫قبػذح‬ ‫ر٘عذ‬ ‫ال‬ ،‫اىحصص‬ ‫عَٞغ‬ ٚ‫ػي‬ ‫رطجق‬ ٚ‫حز‬ ‫اىحصخ‬ ٍِ ‫اىغضء‬ ‫ٕزا‬ ‫ىجْبء‬ٗ‫ىألغشاض‬ ِٞ‫ٍؼ‬ ‫رشرٞت‬ ‫ٝ٘عذ‬ ‫ال‬ٗ ‫اىَؼيٍ٘بد‬ ‫رحصٞو‬ ‫ر٘صٞو‬ ٗ‫أ‬ ،ٜ‫سٝبض‬ ‫رنْٞل‬ ٌٞ‫ٗرؼي‬ ‫اىؼقيٞخ‬ ‫اىقذساد‬ ‫رَْٞخ‬ ‫فَضال‬ ،‫األٕذاف‬ٗ‫اىَغبَٕخ‬ َِٞ‫قغ‬ ٚ‫ػي‬ ‫اىغضء‬ ‫ٕزا‬ ‫ٝشزَو‬ ‫مَب‬ ،‫اىشخصٞخ‬ ِٝ٘‫رن‬ ٜ‫ف‬: ٜ‫اىَؼشف‬ ‫اىغبّت‬: ‫ا‬‫ا‬ٜ‫اىزطجٞق‬ ‫ىغبّت‬: ‫ط‬-ٍٜ‫اىخزب‬ ‫اىغضء‬: ،‫اىذاخيٞخ‬ ٌ‫اىغغ‬ ‫أعٖضح‬ ‫رٖٞئخ‬ ٚ‫إى‬ ٌ‫اىقغ‬ ‫ٕزا‬ ‫ٖٝذف‬ٗ‫ٍب‬ ٚ‫إى‬ ُ‫اإلٍنب‬ ‫ثقذس‬ ‫إػبدرٖب‬ ‫اىَخزيفخ‬ ‫ثأّ٘اػٖب‬ ‫اىزٖٞئخ‬ ‫اىزَشْٝبد‬ ٌ‫اىغغ‬ ‫ٕزا‬ َِ‫ٗٝزض‬ ،‫عبثقب‬ ٔٞ‫ػي‬ ‫مبّذ‬
 10. 10. ‫الثالث‬ ‫المبحث‬:‫خطوات‬‫و‬‫البدنٌة‬ ‫التربٌة‬ ‫درس‬ ‫تنفٌذ‬ ‫متطلبات‬‫و‬‫الرٌاضٌة‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬:‫البدنٌة‬ ‫التربٌة‬ ‫درس‬ ‫تنفٌذ‬ ‫خطوات‬‫و‬‫الرٌاضٌة‬ ‫البدنٌة‬ ‫التربٌة‬ ‫حصة‬ ‫تنفٌذ‬ ‫خطوات‬ ‫أولى‬ ‫تبدأ‬‫و‬ً‫في‬ ‫للتالمٌذ‬ ‫األستاذ‬ ‫مقابلة‬ ‫عند‬ ‫الرٌاضٌة‬ ً‫البدن‬ ‫للنشاط‬ ‫تأدٌتهم‬ ‫عقب‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫القسم‬‫و‬،‫الحصة‬ ً‫ف‬ ‫المخصص‬ ً‫الرٌاض‬‫و‬‫ٌكون‬ ‫الحصة‬ ‫تنفٌذ‬ ‫لخطوات‬ ً‫الطبٌع‬ ‫التسلسل‬‫و‬ً‫ٌل‬ ‫كما‬ ‫تكون‬ ‫عادة‬: -‫للتالمٌذ‬ ‫األستاذ‬ ‫مقابلة‬. -‫المالبس‬ ‫خلع‬‫و‬‫تخفٌفها‬ ‫أو‬ ‫الرٌاضٌة‬ ‫التربٌة‬ ‫بمالبس‬ ‫استبدالها‬. -‫لحصة‬ ‫المخصص‬ ‫المكان‬ ‫إلى‬ ‫الذهاب‬. -،‫الغٌاب‬ ‫ألخذ‬ ‫االصطفاف‬‫و‬ً‫الختام‬ ‫النشاط‬ ‫ألداء‬ ‫النهاٌة‬ ً‫ف‬ ‫االصطفاف‬. -‫الحصة‬ ‫نشاط‬ ‫أوجه‬ ‫تنفٌذ‬. -‫الذهاب‬‫ا‬‫لى‬‫االغتسال‬ ‫مكان‬‫و‬‫المالبس‬ ‫استبدال‬.
 11. 11. ً‫الثان‬ ‫المطلب‬:‫والرٌاضٌة‬ ‫البدنٌة‬ ‫التربٌة‬ ‫حصة‬ ‫شروط‬: ‫البدنٌية‬ ‫ية‬‫ي‬ٌ‫الترب‬ ‫حصية‬ ‫يى‬‫ي‬‫تتماش‬ ‫أن‬ ‫ٌجيب‬‫و‬،‫ية‬‫ي‬‫جه‬ ‫مين‬ ‫يو‬‫ي‬‫الج‬ ‫طبٌعية‬ ‫يا‬‫ي‬‫تملٌه‬ ً‫التي‬ ‫يروف‬‫ي‬‫الظ‬ ‫ميع‬ ‫يٌة‬‫ي‬‫الرٌاض‬‫و‬‫يل‬‫ي‬‫عام‬ ‫الجنس‬‫و‬،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫السن‬‫و‬‫األجهزة‬ ‫دور‬ ‫إهمال‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬‫و‬‫للشروط‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬ ‫لذا‬ ،‫المتوفرة‬ ‫األدوات‬ ‫التالٌة‬: -‫النمو‬ ً‫ف‬ ‫الجسم‬ ‫حاجة‬ ‫تخدم‬ ‫متنوعة‬ ‫تمرٌنات‬ ‫تحتوي‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬‫و‬‫القوة‬. -‫مرات‬ ‫عدة‬ ‫الحصة‬ ً‫ف‬ ‫الواحد‬ ‫التمرٌن‬ ‫أداء‬ ‫ٌتكرر‬ ‫أن‬‫و‬‫من‬ ‫التمرٌن‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ،‫ناحٌة‬‫و‬‫حفظه‬ ‫ٌسهل‬‫و‬،‫أخرى‬ ‫ناحٌة‬ ‫من‬ ‫أداءه‬‫مع‬‫ممال‬ ‫ٌصبح‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫التمرٌن‬ ً‫ف‬ ‫اإلطالة‬ ‫عدم‬. -‫المرجوة‬ ‫الغاٌة‬ ‫إلى‬ ‫األستاذ‬ ‫ٌصل‬ ً‫ك‬ ‫لها‬ ‫المخصص‬ ‫الزمن‬ ‫مع‬ ‫الحصة‬ ‫تتوافق‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬‫و‬‫حذف‬ ‫إلى‬ ‫ٌضطر‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ً‫ف‬ ‫اإلسراع‬ ‫أو‬ ‫التمرٌنات‬ ‫بعض‬. ‫باألدوات‬ ‫االعتناء‬ ‫على‬ ‫التالمٌذ‬ ‫تعوٌد‬‫و‬‫األجهزة‬‫و‬‫ترتٌبها‬ -‫األستاذ‬ ‫لشخصٌة‬ ‫إن‬‫و‬‫التالمٌذ‬ ‫إقبال‬ ‫على‬ ‫كبٌر‬ ‫أثر‬ ‫للعمل‬ ‫حماسه‬‫و‬‫النشاط‬ ‫من‬ ‫المرجوة‬ ‫للغاٌة‬ ‫الوصول‬. -‫السن‬ ‫فارق‬ ‫االعتبار‬ ‫بعٌن‬ ‫األخذ‬ ‫ٌجب‬‫و‬‫التالمٌذ‬ ‫بٌن‬ ً‫الجنس‬ ‫االختالف‬‫و‬‫المناسب‬ ‫التمرٌن‬ ‫انتفاء‬.
 12. 12. ‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫والرٌاضٌة‬ ‫البدنٌة‬ ‫التربٌة‬ ‫حصة‬ ‫متطلبات‬ ‫البدنٌة‬ ‫التربٌة‬ ‫أستاذ‬ ‫على‬ ‫ٌجب‬ ‫أساسٌة‬ ‫متطلبات‬ ‫هناك‬‫و‬‫الرٌاضٌة‬ ‫الحصة‬ ‫تنفٌذ‬ ‫عند‬ ‫مراعاتها‬‫و‬‫فٌما‬ ‫تتمثل‬ٌ‫ل‬ً: -‫التربٌية‬ ‫لحصية‬ ‫المخصيص‬ ‫المكيان‬ ‫إليى‬ ‫بهيم‬ ‫النيزول‬ ‫ثيم‬ ‫التالمٌيذ‬ ‫لمقابلة‬ ‫القسم‬ ‫إلى‬ ‫الصعود‬ ‫األستاذ‬ ‫على‬ ‫ٌجب‬ ‫البدنٌة‬‫و‬،‫الرٌاضٌة‬‫و‬‫ذلك‬ ً‫ف‬ ‫بساعده‬‫مسؤول‬‫التالمٌذ‬ ‫من‬ ‫القسم‬. -‫الهدوء‬ ‫ٌسود‬ ‫أن‬‫و‬‫للحصة‬ ‫المخصص‬ ‫المكان‬ ‫إلى‬ ‫القسم‬ ‫من‬ ‫التالمٌذ‬ ‫توجه‬ ‫أثناء‬ ‫النظام‬. -،‫بسرعة‬ ‫ذلك‬ ‫ٌتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫األستاذ‬ ‫أمام‬ ‫االصطفاف‬ ‫عند‬ ‫التالمٌذ‬ ‫غٌاب‬ ‫أخذ‬ ‫ٌجب‬‫و‬‫مين‬ ‫االنتفاع‬ ‫ٌمكن‬ ‫حتى‬ ‫دقة‬ ‫الحصة‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫دقٌقة‬ ‫كل‬. -‫ٌبدأ‬‫لذ‬ ‫الموضوع‬ ‫للنظام‬ ‫طبقا‬ ‫الحصة‬ ‫أجزاء‬ ‫تنفٌذ‬‫ل‬‫ك‬. -‫موجزا‬ ‫الحصة‬ ‫تنفٌذ‬ ‫أثناء‬ ‫الشرح‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬‫و‬‫مفٌدا‬‫و‬‫التالمٌذ‬ ‫جمٌع‬ ‫ٌسمعه‬ ‫مناسب‬ ‫بصوت‬. -‫التالمٌذ‬ ‫جمٌع‬ ‫منه‬ ‫ٌرى‬ ‫مكان‬ ً‫ف‬ ‫ٌقف‬ ‫أن‬ ‫األستاذ‬ ‫على‬ ‫ٌجب‬‫و‬‫ٌرونه‬.
 13. 13. -‫التالمٌذ‬ ‫بٌن‬ ‫الفردٌة‬ ‫الفروق‬ ‫مراعاة‬ ‫األستاذ‬ ‫على‬ ‫ٌجب‬. --‫الحصة‬ ‫أجزاء‬ ‫على‬ ‫الحصة‬ ‫بتوزٌع‬ ‫االهتمام‬ ‫األستاذ‬ ‫على‬ ‫ٌجب‬. --‫ذلك‬ ‫ٌتطلبه‬ ‫الذي‬ ‫المناسب‬ ‫الوقت‬ ً‫ف‬ ‫سلٌم‬ ‫بشكل‬ ‫التالمٌذ‬ ‫بٌن‬ ‫األستاذ‬ ‫تحرك‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬. --ً‫الشخص‬ ‫بمظهره‬ ‫االهتمام‬ ‫األستاذ‬ ‫على‬ ‫ٌجب‬. --‫أن‬ٌ‫نظٌفا‬ ‫للحصة‬ ‫المعد‬ ‫الملعب‬ ‫كون‬‫و‬‫العوائق‬ ‫من‬ ‫خالٌا‬. --‫بشكل‬ ،‫السفارة‬ ‫استعمال‬ ‫األستاذ‬ ‫على‬ ‫ٌجب‬‫و‬‫الحصة‬ ‫تنفٌذ‬ ‫أثناء‬ ‫مناسب‬ ‫وقت‬. --‫الحصة‬ ‫أثناء‬ ‫نفسه‬ ‫من‬ ‫واثقا‬ ‫األستاذ‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬‫و‬‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫عند‬ ‫لحظة‬ ‫أي‬ ً‫ف‬ ‫ٌتردد‬ ‫ال‬. --‫التالمٌذ‬ ‫بجمٌع‬ ‫األستاذ‬ ‫ٌهتم‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬‫و‬‫واحدة‬ ‫معاملة‬ ‫معاملتهم‬. --‫للتالمٌذ‬ ً‫الذات‬ ‫التقوٌم‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫كوسٌلة‬ ً‫البدن‬ ‫اإلعداد‬ ‫التمرٌنات‬ ‫بعض‬ ‫األستاذ‬ ‫ٌستعمل‬ ‫أن‬. --،‫الحصة‬ ‫أثناء‬ ‫البدٌلة‬ ‫األدوات‬ ‫تتوافر‬ ‫أن‬‫و‬‫التالمٌذ‬ ‫عدد‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫أن‬. --‫الحصة‬ ‫أثناء‬ ‫التعلٌمٌة‬ ‫الوسائل‬ ‫استخدام‬ ‫ٌجب‬. --‫ان‬‫باالستمرارٌة‬ ‫الحصة‬ ‫تتسم‬‫و‬‫التوقف‬ ‫عدم‬. --‫التالمٌذ‬ ‫مع‬ ‫تربوٌة‬ ‫الغٌر‬ ‫األلفاظ‬ ‫استخدام‬ ‫عدم‬.

×