Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prohlášení msd fin1

1,876 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prohlášení msd fin1

  1. 1. Metropolitní spořitelní družstvo, IČ: 25571150zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 7890sídlo a kontakt: OASIS FLORENC, Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8, fax.: +420 542 212 774info@imsd.cz, http://www.imsd.czProhlášení MSDVážené členky,váženíčlenovéMetropolitního spořitelníhodružstva,oznamujeme vám, že MSD obdrželo Rozhodnutí České národní banky o předběžném opatření,kterénámukládázdržetse:jakéhokolijednáníspočívajícíhovpřijímánívkladůodsvýchčlenů.Totoopatřeníjeplatnédoodvolání.V souvislosti stímto opatřením vás žádáme, abyste neposílali do Metropolitního spořitelníhodružstvažádnéplatby.Současně Vám oznamujeme, že Vrchní státní zastupitelství vPraze zajistilo Metropolitnímuspořitelnímu družstvuvšechnypeněžníprostředkyurčenékvýplatě vkladů.Zuvedenéhodůvodunemůže MSD provádět platební příkazy do jiných finančních institucí. Zároveň si vás dovolujemeinformovat,žeMSDdisponujedostatečnoulikvidnírezervou ve výšiněkolika mld.Kč.MSD plně spolupracuje svýše uvedenými institucemi a poskytuje jim veškeré vyžádanédokumentace tak, abychom se mohli co nejdříve vrátit k plnému provozu. MSD pevně věří, že seveškeré relevantní skutečnosti podaří objasnit, a že v krátké době dojde k obnově původníhostavu.Totorozhodnutínijakneovlivňujezakládánínovýchtermínovaných vkladůpojejichukončení.Všechnypobočkyjsouklientům kdispozicidleřádnéotevíracídoby.MSD činí veškeré kroky, aby ochránilo majetek svých členů a zachovalo činnost v rámcistanovenýchomezení. Pro informaciuvádíme,že všechnyvkladyklientů jsou ze zákona pojištěnydovýše100.000EUR.MSDtímtorovněžžádá svéčlenyopochopeníaomlouvá sezaeventuálnízpůsobenéobtíže.Odalšímprůběhu vásbudeme informovat.

×