MFCR: Novela zakona c. 145/2010 Sb. o spotrebitelskem uveru (prezentace)

787 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
787
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MFCR: Novela zakona c. 145/2010 Sb. o spotrebitelskem uveru (prezentace)

 1. 1. Novela zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru Lukáš Vacek odbor finanční trhy II Ministerstvo financí 4. října 2012, Praha
 2. 2. Směrnice Komise 2011/90/EU• Směrnice Komise 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011, kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů (dále jen „Směrnice“)• Připravena na základě zmocnění v čl. 19 odst. 5 směrnice 2008/48/ES• Cíl – umožnit realistický výpočet RPSN i v případech revolvingových úvěrů aj.• Lhůty pro transpozici: • 31. prosince 2012 – platnost vnitrostátní úpravy • 1. ledna 2013 – účinnost vnitrostátní úpravy
 3. 3. Zodpovědnost za transpoziciMinisterstvo financí (MF)• Ústřední orgán státní správy pro ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu (viz § 4 kompetenčního zákona)• Spolugestor směrnice 2008/48/ES, spolugestor zákona 145/2010 Sb.• Gestor Směrnice• Zástupce MF se účastnil jednání komitologického výboruMinisterstvo průmyslu a obchodu (MPO)• Obecný gestor ochrany spotřebitele• Tvůrce předchozího zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru• Gestor směrnice 2008/48/ES, hlavní gestor zákona č. 145/2010 Sb.• Spolupracující orgán na transpozici Směrnice
 4. 4. Působnost Ministerstva financí• Viz § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. (kompetenční zákon) ve znění účinném od 1. dubna 2006• Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro … finanční trh, regulaci vydávání elektronických peněz a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou výkonu dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky…
 5. 5. Obsah zákona1) Transpozice Směrnice 2011/90/EU2) Náprava legislativnětechnických nepřesností, zabezpečení řádné transpozice směrnice 2008/48/ES3) Věcné změny reagující na situaci na trhu spotřebitelských úvěrů a jejich zprostředkování
 6. 6. Průběh legislativního procesu• od počátku roku 2012 – konzultace (MPO, ČNB, ČBA, ČLFA, APD, Spotřebitelský poradní výbor aj.)• květen 2012 – meziresortní připomínkové řízení• 28. června 2012 – předloženo vládě• 22. srpna 2012 – schváleno usnesením vlády č. 605• podzim 2012 – Poslanecká sněmovna – sněmovní tisk č. 781 – 1. čtení 25.-26. září 2012; rozpočtový výbor 3. října 2012• Senát, prezident• 1. ledna 2013 – nabytí účinnosti zákona
 7. 7. Hlavní body novely• Předsmluvní informace• Náležitosti smlouvy• Průběžné informační povinnosti – kreditní karty• Posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr• Zprostředkování spotřebitelského úvěru• Zákaz používání směnek• Zajištění pohledávky ze spotřebitelského úvěru• Zákaz volání na linky 90x• Sankce• Dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN
 8. 8. Předsmluvní informace (§ 5) §5 (6) Je-li spotřebitelský úvěr nabízen nebo sjednáván zprostředkovatelem, je zprostředkovatel povinen poskytnout spotřebiteli informace a poskytnout náležité vysvětlení stejně, jako je k tomu povinen věřitel. Tím nejsou dotčeny povinnosti věřitele; splní-li některou z povinností zprostředkovatel, má se za to, že ji splnil i věřitel.• Postaveno na jisto, že zprostředkovatel má stejné informační povinnosti včetně povinnosti vysvětlit informace, jako má věřitel
 9. 9. Náležitosti smlouvy (§ 6)
 10. 10. Informační povinnosti za trvání smlouvy (§ 7) §7 (4) Věřitel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru uzavřeného na dobu neurčitou odlišného od spotřebitelského úvěru uvedeného v odstavci 3 poskytovat spotřebiteli pravidelně v přiměřeném intervalu informace uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu.• Pro doposud nepokryté smluvní vztahy uzavřené na dobu neurčitou zavedena stejná průběžná informační povinnost, jaká platí pro SÚ ve formě možnosti přečerpání.• Aplikace § 86 a n. zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku není dostačující – chybí zejména informace o úrokové sazbě nebo minimální částce, kterou je spotřebitel povinen zaplatit.
 11. 11. Soukromoprávní sankce (§ 8) §8 Důsledky porušení informační povinnosti Jestliže smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,a) nemá písemnou formu,b) neobsahuje informace stanovené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, neboc) nebyla alespoň v jednom vyhotovení poskytnuta spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat,a spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, pokládá se spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná.• Posílení případů, na něž dopadne soukromoprávní sankce (nedostatek písemné formy, nepředání smlouvy spotřebiteli)
 12. 12. Posouzení úvěruschopnosti (§ 9) §9 (1) Věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, či změnou takové smlouvy spočívající ve významném navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru, je povinen s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr, a to na základě dostatečných informací získaných i od spotřebitele, a je-li to nezbytné, nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Věřitel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet, jinak je smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, neplatná.• Posílení principu odpovědného úvěrování• Inspirace návrhem směrnice o hypotéčním úvěru
 13. 13. Zprostředkovatelé (§ 17) § 17 (2) Má-li spotřebitel platit zprostředkovateli spotřebitelského úvěru za jeho služby odměnu, zprostředkovatel nesmí požadovat zaplacení odměny dříve, než spotřebitele vyrozumí v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku zprostředkovatelské činnosti, zejména o vyjádření všech věřitelů, které při zprostředkovatelské činnosti oslovil.• Reakce na nekalé praktiky na trhu
 14. 14. Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru (§ 17a) § 17aSmlouva, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru(1) Smlouva, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, musí být mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem uzavřena písemně a musí obsahovat informaci o právu spotřebitele na odstoupení od této smlouvy podle § 17b. Má-li odměnu zprostředkovatele platit spotřebitel, musí být odměna v této smlouvě dohodnuta.(2) Jedno vyhotovení smlouvy podle odstavce 1 musí být předáno spotřebiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.(3) Pokud smlouva, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, nebyla uzavřena v souladu s odstavcem 1, je neplatná.• Zcela nové ustanovení, obdobné požadavky jako na samotnou smlouvu o
 15. 15. Odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy (§ 17b) § 17b Odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru(1) Spotřebitel může od smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelskéhoúvěru, odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů ode dneuzavření této smlouvy, pokud do té doby nedošlo na jejím základě k uzavření smlouvy,ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.(2) Od smlouvy, ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, lzeodstoupit podle odstavce 1 písemně, a to v souladu s informací uvedenou v tétosmlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou,je-li odstoupení odesláno zprostředkovateli nejpozději v poslední den lhůty.(3) Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší.(4) Pokud zprostředkovatel nebo třetí osoba na základě smlouvy mezi třetí osobou azprostředkovatelem poskytuje doplňkovou službu související se smlouvou, ve které sesjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, okamžikem odstoupení od tétosmlouvy zaniká i smlouva o doplňkové službě. Zprostředkovatel je povinen bezzbytečného odkladu informovat třetí osobu o tom, kdy k odstoupení od smlouvy došlo.(5) Pokud byl k uzavření smlouvy, ve které se sjednává zprostředkováníspotřebitelského úvěru, použit výhradně prostředek komunikace na dálku, použijí seustanovení zákona upravujícího odstoupení od smlouvy o finančních službáchuzavírané na dálku4).
 16. 16. Směnky a šeky (§ 18) § 18 Vyloučení použití směnky nebo šeku(1) Ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru nelzepoužít směnku nebo šek.(2) Věřitel a zprostředkovatel společně a nerozdílně odpovídajíspotřebiteli za škodu způsobenou porušením povinnosti stanovené vodstavci 1.(3) Ke splnění nebo zajištění splnění povinnosti vyplývající ze smlouvy,ve které se sjednává zprostředkování spotřebitelského úvěru, nelzepoužít směnku nebo šek. Zprostředkovatel odpovídá spotřebiteli zaškodu způsobenou porušením povinnosti stanovené ve větě první.•Úplný zákaz použití směnek v souvislosti se smlouvami o spotřebitelskémúvěru•Směnka není neplatná, ale platí odpovědnost za škodu dle odst. 2
 17. 17. Zajištění spotřebitelského úvěru (§ 18a) § 18a Zajištění spotřebitelského úvěruZajištění spotřebitelského úvěru nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.• Cílem je omezit loan-sharking• Inspirováno ustanovením § 47 odst. 1 věty druhé exekučního řádu: Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.• Jedná se nejen o zástavní právo, ale např. i o smluvní pokuty!
 18. 18. Volání na linky začínající 90x (§ 18b) § 18b Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenouPři nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze použít telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou podle právních předpisů upravujících podnikání v oblasti elektronických komunikací11).______________________________11) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.• Reakce na nekalé praktiky na trhu• Finální text dle připomínky MPO v meziresortním připomínkovém řízení• Porušení = správní delikt
 19. 19. Veřejnoprávní sankce (§ 20)• Zcela přepracovány a rozšířeny• Opravena legislativnětechnická nepřesnost (odst. 2 dopadá nově jen na věřitele)• Pokrývají naprostou většinu hmotněprávních povinností• Horní hranice pokuty srovnána s ostatními předpisy z oblasti finančního trhu (20 mil. Kč)
 20. 20. Výpočet RPSN (Příloha č. 5)II. Dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN1. Dává-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, spotřebiteli volnost v čerpání,považuje se celková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou okamžitě a v plné výši;2. dává-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, spotřebiteli obecně volnost včerpání, avšak u různých způsobů čerpání stanoví omezení částky nebo období, považuje secelková výše spotřebitelského úvěru za vyčerpanou k nejbližšímu datu stanovenému v tétosmlouvě a v souladu s těmito omezeními čerpání;3. stanoví-li smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, různé způsoby čerpání srůznými poplatky nebo výpůjčními úrokovými sazbami, považuje se celková výšespotřebitelského úvěru za vyčerpanou při nejvyšším poplatku a nejvyšší výpůjční úrokovésazbě uplatňované na nejpoužívanější mechanismus čerpání u tohoto druhu smlouvy;4. v případě možnosti přečerpání se celková výše spotřebitelského úvěru považuje zavyčerpanou v plné výši a na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru; není-li dobatrvání spotřebitelského úvěru známa, vypočítá se RPSN na základě předpokladu, žedoba trvání úvěru je 3 měsíce;
 21. 21. Výpočet RPSN (Příloha č. 5)II. Dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN5. v případě smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, uzavřené na dobuneurčitou, která nepředpokládá možnost přečerpání, se má za to,a) že je spotřebitelský úvěr poskytnut na období 1 roku počínaje datem prvního čerpánía že konečná splátka učiněná spotřebitelem vyrovná zůstatek jistiny, úroků apřípadných dalších poplatků,b) že jistina je spotřebitelem splácena ve stejných měsíčních splátkách počínaje 1 měsícpo dni prvního čerpání. V případech, kdy musí být jistina plně splacena jedinou splátkouv rámci každého platebního období, se předpokládá, že následná čerpání a splácení celéjistiny spotřebitelem probíhají po dobu 1 roku. Úroky a další poplatky se uplatní vsouladu s uvedeným čerpáním a splácením jistiny a v souladu s tím, jak stanovísmlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr;Pro účely tohoto bodu se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,uzavřenou na dobu neurčitou rozumí smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,bez pevně stanovené doby trvání a to včetně spotřebitelských úvěrů, které musí býtplně splaceny v rámci určitého období nebo po něm, ale jakmile jsou splaceny, jsoupřístupné k dalšímu čerpání.
 22. 22. Výpočet RPSN (Příloha č. 5)II. Dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN6. v případě smluv, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr, jiných než možnostpřečerpání a jiných než smluv uzavřených na dobu neurčitou, uvedených v bodech4 a 5:a) jestliže datum nebo částka splátky jistiny, kterou má spotřebitel provést, nelzezjistit, předpokládá se, že splátka je provedena k nejbližšímu datu stanovenému vesmlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a za nejnižší částku, kterou tatosmlouva stanoví;b) jestliže datum uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, neníznámo, předpokládá se, že den prvního čerpání je den, který vyplývá z nejkratšíhointervalu mezi tímto dnem a datem první platby, kterou má spotřebitel provést;
 23. 23. Výpočet RPSN (Příloha č. 5)II. Dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN7. jestliže den nebo částku platby, kterou má spotřebitel provést, nelze zjistit nazákladě smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo předpokladůstanovených v bodech 4, 5 nebo 6, předpokládá se, že je platba provedena vsouladu s daty a podmínkami požadovanými věřitelem a, nejsou-li tyto údajeznámy:a) úroky se platí společně se splácením jistiny,b) další náklady spotřebitelského úvěru odlišné od úroků vyjádřené jedinou sumouse platí v den uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,c) další náklady spotřebitelského úvěru odlišné od úroků vyjádřené jako několikplateb se platí v pravidelných intervalech počínaje dnem prvního splácení jistiny ajestliže částka takových plateb není známa, předpokládá se, že se jedná o stejnéčástky,d) konečná platba vyrovná zůstatek jistiny, úroků a případných dalších poplatků;
 24. 24. Výpočet RPSN (Příloha č. 5)
 25. 25. Výkladová pomůcka Evropské komise• Společně se směrnicí 2011/90/EU připravován též výkladový materiál Komise k zabezpečení jednotného výpočtu RPSN: • Guidelines on the Application of Directive 2008/48/EC in Relation to Costs and the Annual Percentage Rate of Charge• výklad klíčových ustanovení CCD – reprezentativní příklad v reklamě, celkové náklady úvěru, modifikované dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN aj.• pracovní dokument EK – publikován 8. května 2012• lze najít též na webu Ministerstva financí
 26. 26. Webové stránky MF- Základní informace o zákoně- Ke stažení - platný text zákona včetně důvodové zprávy- Ke stažení - text směrnice včetně textu novely směrnice- Seznam často kladených otázekhttp://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_spotreb_uver.htmlDotazy lze posílat na adresu spotrebitelskyuver@mfcr.cz
 27. 27. Děkuji za pozornostLukáš VacekMinisterstvo financí ČROdbor 35 – Finanční trhy IIOddělení 353 – Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhupoštovní adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1kancelář: Legerova 69, 110 00 Praha 1Tel: 00420 257 042 995e-mail: lukas.vacek@mfcr.czhttp://www.mfcr.cz

×