Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CYRRUS, a. s., Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno, IČ 63907020, zápis u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 3800tel. 53...
CYRRUS, a. s., Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno, IČ 63907020, zápis u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 3800tel. 53...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cyrrus cenik sluzeb

1,890 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cyrrus cenik sluzeb

  1. 1. CYRRUS, a. s., Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno, IČ 63907020, zápis u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 3800tel. 538 705 711, fax: 538 705 733, e-mail: info@cyrrus.cz, www.cyrrus.czCenik_01012013 1CENÍK SLUŽEB CYRRUS, A.S.PLATNÝ OD 1.1.2013A. POPLATKY ÚČTOVANÉ V NÁVAZNOSTI NA ZVOLENOU INVESTIČNÍ STRATEGIIKonzervativní strategie Hodnotová strategie Růstová strategie Spekulativní strategiePoplatek obchodníka zaobchod*zdarma zdarma zdarma zdarmaPoplatek za správu účtu0,2%za kalendářní měsíc0,39%za kalendářní měsíc0,39%za kalendářní měsíc1%za kalendářní měsícPoplatek z kladného výnosu20%z výnosu nad 4% p.a.20%z výnosu nad 6% p.a.20%z výnosu nad 8% p.a.20%z výnosu nad 10% p.a.Poplatek za vedení účtuzahraničních a tuzemskýchinvestičních nástrojůzdarma zdarma zdarma zdarmaZasílání analytickýchvýstupů a zpráv z fin. trhůzdarma zdarma zdarma zdarmaZasílání el. výpisů zdarma zdarma zdarma zdarma* Zákazník platí pouze poplatky trhů a zprostředkovatelů, jejichž výše je uvedena na internetových stránkách obchodníkahttp://www.cyrrus.cz/uploads/Dokumenty/Ceniky_a_navody/Priloha_ceniku_poplatky_tretich_stran_01012013.pdf a v zákaznické VIP sekci internetových stránek.Poplatek za správu účtu v sobě zahrnuje odměnu za vedení účtů zahraničních a tuzemských investičních nástrojů, v rámci této služby je zdarma poskytováno investičníporadenství. Poplatek se vypočte z průměrných denních zůstatků zákazníkova majetku u obchodníka v kalendářním měsíci, za který je účtován. Poplatek je splatný ukonzervativní investiční strategie pololetně, u hodnotové investiční strategie čtvrtletně a u růstové a spekulativní investiční strategie měsíčně, vždy k poslednímu dniúčtovaného období.Poplatek z kladného výnosu se vypočte shodně jako poplatek z dosaženého hrubého výnosu při poskytování služby obhospodařování individuálního portfolia.Podrobný popis výpočtu je uveden v čl. IV.1. VOP. Poplatek se počítá a je splatný u všech investičních strategií vždy ke konci kalendářního čtvrtletí.V případě nedodržení minimálního investičního horizontu uvedeného ve zvolené investiční strategii uhradí zákazník výstupní poplatek ve výši dvanáctiměsíčníhopoplatku za správu účtu. Poplatek se vypočte jako procentní podíl na průměrném denním zůstatku zákazníkova majetku u obchodníka v posledních dvanácti měsícíchpřed ukončením využívání služeb, v případě kratšího období využívání služeb, jako procentní podíl na průměrném denním zůstatku zákazníkova majetku u obchodníkaza celé období využívání služeb. Poplatek je splatný ke dni ukončení aktivního využívání služeb. Poplatek není účtován u spekulativní investiční strategie.Poplatky dle bodu B. se účtují v případě, že zákazník neobchoduje dle zvolené investiční strategie, nebo se dohodl na účtování poplatků za jednotlivé obchody.B. OBCHODOVÁNÍ V ČESKU, V SYSTÉMU SUPERSPAD, NA TRZÍCH V NĚMECKU A USA1. Obchodování s investičními cennými papíry na BCPP, v SUPERSPAD, trzích v Německu a USAObjem obchodu Poplateknad 1.000.000 CZK/40.000 €/50000 USD 0,30%od 500.000 CZK/20.000 €/25.000 USD do 1.000.000 CZK/40.000 €/50.000 USD 0,50%od 250.000 CZK/10.000 €/12.500 USD do 500.000 CZK/20.000 €/25.000USD 0,70%do 250.000 CZK/10.000 €/12.500 USD 0,90%Minimální výše poplatků při obchodování na všech trzích činí 500,- Kč, 20€, 25USD. V uvedených poplatcích nejsou zahrnuty poplatky trhů.Minimální výše poplatkůpři obchodování v SUPERSPAD činí 3.000,- Kč. K poplatku se připočítá poplatek za vypořádání 1.100,- Kč. Při prodeji/odkupu dluhopisů klienta před splatnostídluhopisů je poplatek 1% z objemu obchodů.BCPP -Burzy cenných papírů Praha, a.s..SUPERSPAD je obchodní systém společnosti CYRRUS pro obchodování s lotovým množstvím cenných papírů např. na trzích v SRN. Bližší info na www.cyrrus.cz.Obchodování s opcemi v USD – poplatek 2 USD za kontrakt + 29,90 USD za obchod.K poplatkům obchodníka se přičítají poplatky trhů a zprostředkovatelů, jejichž výše je uvedena na internetových stránkách obchodníkahttp://www.cyrrus.cz/uploads/Dokumenty/Ceniky_a_navody/Priloha_ceniku_poplatky_tretich_stran_01012013.pdf a v zákaznické VIP sekci internetových stránek.2. Obchody s deriváty a ETFObchod PoplatekDeriváty a ETF 1,10% + 9,95 €/USD3. Ostatní obchody a převodyObchod, převod PoplatekZajišťovací převod REPO a půjčka cenných papírů obchodovaných na BCPP a vsystému SUPERSPAD1.385,- Kč za vypořádání jednoho převoduZajišťovací převod REPO v EUR 0,5 % z objemu REPAPřevod cenných papírů v CDCP mezi účty dvou zákazníků 0,5% z deklarovaného objemu min 1.000 KčPřevod investičních nástrojů od CYRRUS k jinému obchodníkovi 1% z celkového tržního objemu převáděného majetku, min.1500,- Kč + poplatky třetích stranPřevod investičních nástrojů k CYRRUS od jiného obchodníka zdarmaV uvedených poplatcích jsou zahrnuty poplatky CDCP (CDCP = Centrální depozitář cenných papírů, a.s., viz www.cdcp.cz).C. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮPopis PoplatekPoplatek za čerpání úvěrového rámce 0,5 % z objemu úvěruÚrokové sazby obchodníka se mění v závislosti na vývoji úrokových měr na finančním trhu. Referenční výše úrokových sazeb z úvěrů a půjček na obchodování scennými papíry a další podmínky poskytování úvěrů jsou zveřejněny na internetových stránkách obchodníka www.cyrrus.cz.
  2. 2. CYRRUS, a. s., Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno, IČ 63907020, zápis u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 3800tel. 538 705 711, fax: 538 705 733, e-mail: info@cyrrus.cz, www.cyrrus.czCenik_01012013 2D. OBHOSPODAŘOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PORTFOLIAPopis PoplatekPoplatek za obhospodařování portfolia – Konzervativní strategie 0,2% za kalendářní měsíc + 20% z kladného výnosu nad 4% p.a.Poplatek za obhospodařování portfolia – Hodnotová strategie 0,39% za kalend. měsíc + 20% z kladného výnosu nad 6% p.a.Poplatek za obhospodařování portfolia – Strategie dividendových výnosů CZK,Středoevropská dividendová strategie0,2% za kalendářní měsíc + 15% z kladného výnosu do 15% p.a.a 25% z výnosu převyšujícím 15% p.a.Poplatek obchodníka za obchod v rámci obhospodařování portfolia* 0Vstupní poplatek za využití služby obhospodařování portfolia max. 5%, je účtován pouze tehdy, je-li to uvedeno ve smlouvěZákazník platí pouze poplatky trhů a zprostředkovatelů, jejichž výše je uvedena na internetových stránkách obchodníkahttp://www.cyrrus.cz/uploads/Dokumenty/Ceniky_a_navody/Priloha_ceniku_poplatky_tretich_stran_01012013.pdf a v zákaznické VIP sekci internetových stránek.Podrobný popis výpočtu odměny obchodníka za obhospodařování individuálního portfolia je uveden ve Všeobecných obchodních podmínkách.E. OSTATNÍ SLUŽBY A POPLATKYPopis PoplatekPoplatek za vedení účtu zahraničních investičních nástrojů0,2 % měsíčně, min. 9 €/USD max. 19 €/USD; v případě, žezákazník po dobu 12 měsíců nerealizuje obchod, zvyšuje sepoplatek na dvojnásobek (popl. se neplatí u služeb dle bodu A.)Poplatek za vedení účtu tuzemských investičních nástrojůpoplatek dle ceníku CDCP min. však 99 Kč měsíčně; v případě,že zákazník po dobu 12 měsíců nerealizuje obchod, zvyšuje sepoplatek na dvojnásobek (popl. se neplatí u služeb dle bodu A.)Převod CP z CDCP nebo RMS k zahraničnímu depozitáři a naopak 300 Kč plus náklady a poplatky s převodem spojenéPřipsání dividendy nebo jiných práv z CP1 %, minimálně 100 Kč/4 €/4 USD plus náklady a poplatkytřetích stran s připsáním spojené (pokud je hodnota dividendynižší než poplatek za její připsání, dividenda se nepřipisuje)Otevření majetkového účtu v CDCP (služba 85101, a 85102) 50 KčPřidělení NID v CDCP 50 KčPřevedení účtů z evidence nezařazených účtů pod obchodníka 50 KčPoplatek spojený s převodem finančních prostředků k/od zahraničníhoobchodníka750 KčPřevody finančních prostředků mezi tuzemskými účty v měně CZK zdarmaPřevody finančních prostředků v zahraniční měně poplatek bankyVyúčtování (výpis) – e-mail, web, osobní převzetí zdarmaVyúčtování (výpis) – zaslané poštovní přepravou 50 KčStavový výpis z účtu v CDCP 100 KčStavový výpis z nezařazeného účtu v CDPC 150 KčVýběr šekem 150,-KčZřízení, změna, zrušení zástavního práva v CDCP individuálněVyřízení dědického řízení 1000 Kč plus poplatky a náklady s tím spojenéMinimální zůstatek pro zřízení a vedení majetkového účtu 1000 KčVyřízení daru CP Nadačnímu fondu CDCP 300 KčOdvod do Garančního fondu obchodníků s cennými papíryke každému poplatku nebo provizi obchodníka dle tohoto ceníkuje automaticky připočten poplatek na odvod do GFOCP ve výši2% z objemu poplatku nebo provize obchodníkaF. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍV případě nepovoleného debetu na finančním účtu zákazníka je zákazníkovi účtována smluvní pokuta dle Všeobecných obchodních podmínekobchodníka. Provize a poplatky jsou splatné inkasním čerpání ze zákaznického účtu. Obsahuje-li ceník procentní sazbu, rozumí se tím sazbaz finančního objemu (hodnoty).V tomto ceníku jsou uvedeny pouze poplatky za nejčastěji používané služby, ostatní služby jsou zpoplatněny dohodou.Smluvní strany si mohou dohodnout jinou výši poplatků a způsob jejich úhrady.Změna poplatků třetích osob (např. BCPP, CDCP, custody) není považována za změnu ceníku.Tento ceník je pro nové zákazníky platný dnem předání a pro stávající zákazníky od 1.1.2013 a nahrazuje veškeré předchozí základní ceníky. Tentoceník může být měněn. Zákazník bude o změnách předem vyrozuměn ve výpisech o realizovaných pokynech a v zákaznické sekci internetovýchstránek www.cyrrus.cz a/nebo e-mailovou zprávou.

×