Tere tulemast Tallinna Tehnikaülikoolisotsiaalteaduskonda!<br />
Merli ReidolfSotsiaalteaduskonna dekanaadi juhataja<br />620 2646; 620 2647 <br />merli@staff.ttu.ee<br />X (Akadeemia tee...
Kohtumise eesmärk<br />Tutvustada magistri- ja doktoriõppes õppimiseks ja ülikoolis püsimiseks kõige olulisemaid reegleid<...
Õppehooned ja ruumid	<br />Ruumide leidmine<br />esimene number (sageli rooma aga kasutatakse ka araabia numbrit) näitab õ...
TTÜ õppehooned<br />I-VI Peamaja (Ehitajate tee 5) <br />VII Energeetikamaja<br />VIII Loodusteaduste maja<br />IX Soojuse...
Sotsiaalteaduskond<br />Teaduskonda juhib dekaan – prof Sulev Mäeltsemees<br />Teaduskond jaguneb instituutideks ja keskus...
DEKANAAT<br />Õppekava täitmine<br />Akadeemiline puhkus<br />Õppekulude hüvitamise lepingud, arved<br />Õppeinfosüsteem Õ...
Üliõpilaste nõustajad – ÜLEÜLIKOOLILISED NÕUSTAJAD<br />Tuutorid <br />Õppeosakond<br />Üliõpilasesindus<br />Karjääriteen...
Nüüd õppe korraldusest ja reeglitest lähemalt<br />
Õppetegevust reguleerivad õigusaktid<br />TTÜ Õppekorralduse eeskiri<br />TTÜ lõpetamise eeskiri<br />Juhend “Riigieelarve...
Ametlik info – ehk info, millest mitteteadmine ei vabasta vastutusest<br />ÕIS – õppeinfosüsteem ois.ttu.ee<br />Humanitaa...
Mõisteid<br />RE – riigieelarvelised – “tasuta” õppivad üliõpilased<br />REV – riigieelarvevälised – “tasulised” üliõpilas...
Akadeemiline kalender<br />Kehtestatakse igaks õppeaastaks eraldi<br />näidatakse kuupäevaliselt õppeaasta ning semestri a...
Akadeemiline kalender <br />Semestris <br />16 nädalat auditoorset ja praktilist õppetööd ning<br />3 nädalat eksamisessio...
Õppekoormus<br />NB! Väga oluline ja vahel segadust tekitav<br />
Õppekoormusest<br />Õppelaenusaab ainult täiskoormusega<br />RE ja TREV kohal saab õppida ainult täiskoormusega<br />REV k...
Õppekoormus<br />Õppekoormuse järgi võib nii statsionaarne kui kaugõppe üliõpilane olla:<br />täiskoormusega õppija (75% n...
Õppekoormus <br />esimeseks õppeaastaks valisite oma koormuse avalduse esitamisel<br />Edaspidi arvutatakse iga õppeaasta ...
Täiskoormusega õppes<br />peab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks<br />NB! Õppeaasta lõpp on kirjas akadeemilises kalendris –...
Osakoormusega õppes<br />peab statsionaarne üliõpilane iga õppeaasta lõpuks <br />Koguma kumulatiivselt alates viimasest i...
Doktorantidel<br />Määratakse koormus kevadisel atesteerimisel<br />
Üliõpilase kohustused koormusnõuete täitmisel<br />
RE ja TREV üliõpilane<br />Peab iga õppeaasta lõpuks täitma täiskoormusega õppimise nõudeid<br />Kui üliõpilane ei täida ...
Kui üliõpilane viiakse üle osakoormusega õppesse, <br />Kaotab ta RE õppekoha<br />Ta võib taotleda uuesti RE õppekohta. <...
REV üliõpilane<br />Peab täitma vähemalt osakoormusega õppimise nõude<br />Üliõpilased, kes ei ole õppeaasta lõpuks täitnu...
Õppekoormuse täitmisel on oluline, millal eksam/arvestus sooritatakse<br />Sooritus läheb arvesse kui on sooritatud enne õ...
RE õppekohale immatrikuleeritudüliõpilasel magistriõppes REL = 4 (semestrit)<br />REL = riigieelarveliste semestrite limii...
Õpingukava esitamine ehk õpeainete deklareerimine<br />
Õppekava vs õpingukava<br />Õppekava on dokument, kus on ära toodud<br />õppeainete loetelu, <br />õppeainete valikuvõimal...
Õppekava<br />jaguneb mooduliteks ehk erinevateks õppeosadeks <br />Üldõpe<br />Alusõpe<br />Põhiõpe<br />Eriõpe<br />Vaba...
Õpingukava<br />Üliõpilane peab igaks õppetööst osavõtu semestriks koostama õpingukava<br />Välja arvatud välisõppes või a...
Doktorant - erand<br />Doktorant peab igal semestril täitma doktoriõppe tegevuskava<br />Tegevuskavas näidatakse õpingute ...
Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine<br />Õpingukava esitatakse akadeemilises kalendris näidatud tähtajaks -...
Õppeinfosüsteem - ÕIS<br />
Õppeinfosüsteem - ÕIS<br />TTÜ ametlik õppekorralduse infovahetuskeskkond<br />Üliõpilastel ja õppetööd läbiviivatel ja ko...
ois.ttu.ee<br />
Sisse logimine<br />Sisselogimine ID-kaardiga või tuleb teha uus parool<br />Paroolisaabtekitada ka ID kaardiabil<br />Kel...
Mida saab ÕIS-is teha?<br />Avaldused esitatakse läbi ÕIS-i<br />Tahte avaldamiseks tuleb esitada avaldus (akadeemiline pu...
Kui ÕISi kasutamisel tekib probleeme?<br />ÕISis “ABI” ja “TAGASISIDE”<br />Sisulised küsimused – dekanaat<br />Siseveebis...
Õpingukava esitamine ehk deklareerimine<br />NB! Ära jäta deklareerimist viimastele tundidele<br />Kui on mingeid probleem...
Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine<br />Täida süsteemis kõik lahtrid <br />Ära unusta lõplikult kinnitamas...
Õppeainele registreerumise tühistamine<br />Õppejõud võib põhjendatud juhtudel üliõpilase õppeainele registreerimise tühis...
Õppeaine kood - keeled<br />Õppekavas on nt teadusvõõrkeel HLX8040<br />Selline kood tuleb vastavalt keelele lahti kirjuta...
Iga õppeainet saab RE ja TREV õppekohal tasuta õppida üks kord<br />Kui eksami või arvestuse sooritamine ette nähtud aja j...
Õppeaine deklareerimise kehtivuse aeg<br />Õppeainet võib sooritada kuni 3 korda<br />Arvestus tuleb sooritada deklareerim...
Üliõpilase õppekavasse mittekuuluvaid õppeaineid (vabaõpet) saab RE ja TREV õppekohal õppiv üliõpilane <br />õppida tasuta...
RE ja TREV õppekohal õppivatel üliõpilastel võimalik õppida tasuta järgmisi vabaaineid<br />üldvõõrkeel, pole mahuliselt p...
REV õppekohal õppivatel üliõpilastel võimalik õppida tasuta järgmisi vabaaineid<br />tuutorite programm, 2,5 AP;<br />enes...
Tasulised ained (RE ja TREV üliõpilastele)<br />Õppeaineid, mis kuuluvad ainult nendesse õppekavadesse, millele moodustat...
REV (riigieelarvevälisel ehk tasulisel) õppekohal õppimine<br />Tasumäärad kehtestab igaks õppeaastaks TTÜ nõukogu<br />Ta...
REV õppekohal õppimine<br />Arve summa = Reg.tasu + deklareeritud AP-d x AP maksumus<br />Praktika tasuta<br />Lõputöö ees...
Akadeemiline puhkus<br />Avaldus elektroonselt läbi ÕIS-i või dekanaati<br />
Akadeemiline puhkus<br />Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine tema soovil õppe- ja teadustööst üheks või mitmeks ...
Akadeemiline puhkus – erakorraline<br />Tervislikel põhjustel <br />arsti tõendi alusel<br />kuni 4 semestrit<br />EV kait...
Erakorraline akadeemiline puhkus<br />Igal ajal ka semestri keskel<br />Avaldus koos vastava tõendiga tuleb esitada dekana...
Eksamisessiooni ajal haigestumine<br />Üliõpilasel on võimalik taotleda (põhjendatud juhtudel) eksamite sooritamise tähtae...
Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine<br />seoses õppekava täitmise ja diplomi andmisega üliõpilasele<br /...
Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine<br />õpingutest mitteosavõtu tõttu <br />akadeemilisel puhkusel või ...
Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine<br />seoses õppekoha kaotamisega kaotas RE õppekoha seoses <br />REL...
Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine<br />ebaväärika käitumise tõttu<br />tahtlikult toimepandud kuriteo ...
Õppimine külalis-üliõpilasena teistes kõrgkoolides <br />osa õppetööd võib sooritada teistes EV kõrgkoolides või välisriik...
Aine sooritamise õigus<br />Eksami ja hindelise arvestuse sooritamise õigus säilib 2 semestri jooksul pärast õppeaine õpet...
Kui eksami või arvestuse sooritamine ei õnnestu ettenähtud aja jooksul, siis<br />REV (riigieelarveväline ehk tasuline) ül...
Eksamid – põhieksam<br />Dekaanil on põhjendatud juhtudel (haigus) õigus üliõpilase avalduse alusel pikendada mõne konkree...
Eksamid - lisaeksam<br />Lisaeksami sooritamise õigus säilib 2 semestri jooksul pärast õppeaine deklareerimissemestri lõpp...
Eksamid – lisaeksam 2<br />Lisaeksamile registreerida <br />ainet õpetavas instituudis või otse õppejõu juures (olenevalt ...
Arvestused<br />on teadmiste kontrolli või sooritatud praktilise töö hindamise vorm <br />võib olla ka hindeline (H)<br />...
Arvestused<br />Arvestuse sooritamise õigus kehtib deklareerimissemestri lõpupäevani. <br />Semestri lõpupäevaks arvestust...
Õppetoetused<br />
Õppetoetused<br />Põhitoetus, täiendav toetus ja doktoranditoetus<br />Põhitoetus 1000 kr kuus<br />Täiendav toetus 500 kr...
Kellel on õigus saada põhitoetust?<br />on Eesti kodanik või viibib Eestis alalise või tähtajalise elamisloa alusel<br />o...
Kellel on õigus saada täiendavat toetust?<br />Sellel, kellel on õigus saada põhitoetust<br />Lisaks<br />elukoht Eesti ra...
Magistrandid - õppetoetuse taotlemine ja määramine<br />Elektroonselt õppeinfosüsteemis (OIS)<br />Septembris ja veebruari...
Õppetoetuste määramise pingerida<br />lähtutakse õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu täitmise protsendist <br />...
Õppetoetuste määramise pingerida<br />Semestris 20 AP ja rohkem õppinud üliõpilased on pingereas võrdsed <br />Kui õppemah...
Täiendav toetus määratakse paremusjärjestuse alusel<br />mis on koostatud samadel põhimõtetel põhitoetuse määramise paremu...
Doktoranditoetus<br />Doktorandil on õigus taotleda doktoranditoetust, kui ta:<br />on Eesti kodanik või viibib Eestis pik...
Doktoranditoetuse taotlemine ja määramine<br />Doktoranditoetus terveks õppeaastaks septembris<br />Saab taotleda ka 1. se...
Pärast õppetoetuse määramist akadeemilisele puhkusele siirdumisel<br />peatatakse üliõpilasele õppetoetuse maksmine ja <br...
Kui üliõpilane esitas valeandmeid …<br />… ja ei vastanud toetuse saamise tingimustele<br />lõpetatakse õppetoetuse maksmi...
Kui täiendava toetuse saamise ajal …<br />vahetab üliõpilane elukohta <br />ja kaotab seetõttu täiendava toetuse saamise õ...
Võõrkeel<br />
Võõrkeel 1<br />Teadusvõõrkeelena õpetatakse TTÜ-s inglise, prantsuse, saksa ja vene keelt<br />Üldkeelena õpetatakse veel...
Teadusvõõrkeel<br />Gruppidesse määramine toimub sügissemestri teisel ja kahel viimasel (eksamisessiooni) nädalal ning kev...
Tasandusõpe teadus-võõrkeele ettevalmituskursusena<br />Üliõpilasel, kes <br />sai tasemetestis alla 51% ja <br />kes ei o...
Võõrkeel - õppetöö<br />Õppetöö toimub praktikumidena, <br />osavõtt on kohustuslik. <br />Üliõpilane, kes on puudunud ül...
Võõrkeel - Keeltekeskus<br />Probleemide korral pöördu vastavasse lektoraati või keeltekeskusesse<br />Keeltekeskus väljas...
Õppeaine kood - keeled<br />Õppekavas on nt teadusvõõrkeel HLX8040<br />Selline kood tuleb vastavalt keelele lahti kirjuta...
Eelnevate õpingute ja töökogemuse arvestamine - VÕTA<br />
VÕTA<br />Võib taotleda eelnevate õpitulemuste ja erialase töökogemuse arvestamist õppekava täitmisel <br />Hinnatakse om...
VÕTA<br />Taotlemiseks esitada avaldus dekanaati<br />Õigus nõuda kirjalikke selgitusi, alusdokumente, vajadusel taotleja ...
Üliõpilaste teavitamine <br />TTÜ edastab teated ja korraldused õppetöö kohta õppeinfosüsteemi kaudu<br />Õppeinfosüsteemi...
Kohtumiseni!<br />PS. Ja tulge küsige, kui milleski kahtlete, dekanaadist (X-339) järele <br />isegi rumalaid küsimusi<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sotsiaalteaduskonna magistrantidele ja doktorantidele õpingukorralduse lühiülevaade S2009

1,980 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sotsiaalteaduskonna magistrantidele ja doktorantidele õpingukorralduse lühiülevaade S2009

 1. 1. Tere tulemast Tallinna Tehnikaülikoolisotsiaalteaduskonda!<br />
 2. 2. Merli ReidolfSotsiaalteaduskonna dekanaadi juhataja<br />620 2646; 620 2647 <br />merli@staff.ttu.ee<br />X (Akadeemia tee 3) – 339<br />humanitaar.ttu.ee<br />Sise.ttu.ee<br />
 3. 3. Kohtumise eesmärk<br />Tutvustada magistri- ja doktoriõppes õppimiseks ja ülikoolis püsimiseks kõige olulisemaid reegleid<br />Ja kohti kust saab infot lisaks leida<br />
 4. 4. Õppehooned ja ruumid <br />Ruumide leidmine<br />esimene number (sageli rooma aga kasutatakse ka araabia numbrit) näitab õppehoonet, <br />teine number ruumi, millest omakorda esimene number viitab korrusele<br />nt X-339 - dekanaat<br />
 5. 5. TTÜ õppehooned<br />I-VI Peamaja (Ehitajate tee 5) <br />VII Energeetikamaja<br />VIII Loodusteaduste maja<br />IX Soojusemaja (Kopli 116)<br />X Majandusteaduskonna ja sotsiaalteaduskonna maja (Akadeemia tee 3)<br />IT – IT maja (Raja 15)<br />S Spordihoone (Ehitajate tee 4)<br />jne<br />
 6. 6. Sotsiaalteaduskond<br />Teaduskonda juhib dekaan – prof Sulev Mäeltsemees<br />Teaduskond jaguneb instituutideks ja keskusteks<br />Dekanaat - tugistruktuur, üliõpilaste nõustaja õppekorralduse reeglite osas<br />
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. DEKANAAT<br />Õppekava täitmine<br />Akadeemiline puhkus<br />Õppekulude hüvitamise lepingud, arved<br />Õppeinfosüsteem ÕIS<br />Igasugused muud mured<br />Nõustamine õppetöö alal – nii üliõpilase kui õppejõudusid<br />Tõendid õppimise kohta<br />Õpitulemuste arvestus<br />Õppekoormus<br />Õppetoetused <br />
 10. 10. Üliõpilaste nõustajad – ÜLEÜLIKOOLILISED NÕUSTAJAD<br />Tuutorid <br />Õppeosakond<br />Üliõpilasesindus<br />Karjääriteenistus (tööpakkumised, jm tööalane info)<br />Rahvusvaheliste suhete osakond<br />
 11. 11. Nüüd õppe korraldusest ja reeglitest lähemalt<br />
 12. 12. Õppetegevust reguleerivad õigusaktid<br />TTÜ Õppekorralduse eeskiri<br />TTÜ lõpetamise eeskiri<br />Juhend “Riigieelarvevälised õppeteenused TTÜ-s”<br />Kättesaadavad: TTÜ koduleheküljel http://sise.ttu.ee. Lingi „Õpe“ all<br />
 13. 13. Ametlik info – ehk info, millest mitteteadmine ei vabasta vastutusest<br />ÕIS – õppeinfosüsteem ois.ttu.ee<br />Humanitaar.ttu.ee<br />Sise.ttu.ee<br />Instituutide kodulehed<br />
 14. 14. Mõisteid<br />RE – riigieelarvelised – “tasuta” õppivad üliõpilased<br />REV – riigieelarvevälised – “tasulised” üliõpilased <br />Üliõpilaskood - üliõpilasele antud personaalne tunnus, mis antakse vastuvõtukäskkirjaga nt 990498HAAMM – teadke enda koodi<br />
 15. 15. Akadeemiline kalender<br />Kehtestatakse igaks õppeaastaks eraldi<br />näidatakse kuupäevaliselt õppeaasta ning semestri algus ja lõpp<br />semestri õpingukava e deklaratsiooni esitamise tähtaeg<br />ja palju muid olulisi tähtaegu<br />On oluline<br />Õppetoetuse<br />Õppekoormuse<br />Õppelaenu<br />Millal saab veel eksameid teha<br />Eksmatrikuleerimise ja üliõpilaseks jäämise <br />jpm jaoks<br />
 16. 16. Akadeemiline kalender <br />Semestris <br />16 nädalat auditoorset ja praktilist õppetööd ning<br />3 nädalat eksamisessioon<br />TTÜ õppenädalate lugemine <br />algab semestri 1. nädalast – 31.aug -6. sept. 20089<br />Õpingukava ehk õppeainete deklaratsiooni esitamise tähtaeg 14. sept 2009<br />Punase joone päev 15. sept. 2009<br />Sügis- ja kevadsemestri vahel on vahenädal<br />Täiendav eksamisessioon<br />
 17. 17. Õppekoormus<br />NB! Väga oluline ja vahel segadust tekitav<br />
 18. 18. Õppekoormusest<br />Õppelaenusaab ainult täiskoormusega<br />RE ja TREV kohal saab õppida ainult täiskoormusega<br />REV kohal õppides peab täitma vähemalt osakoormuse<br />
 19. 19. Õppekoormus<br />Õppekoormuse järgi võib nii statsionaarne kui kaugõppe üliõpilane olla:<br />täiskoormusega õppija (75% nominaalkoormusest)<br />osakoormusega õppija<br />
 20. 20. Õppekoormus <br />esimeseks õppeaastaks valisite oma koormuse avalduse esitamisel<br />Edaspidi arvutatakse iga õppeaasta lõpul üliõpilase õppekoormus järgmiseks õppeaastaks eelneva õpiaja tulemuste alusel<br />NB! Varem tehtud sooritused õppekoormuse arvutamisel arvesse ei lähe<br />
 21. 21. Täiskoormusega õppes<br />peab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks<br />NB! Õppeaasta lõpp on kirjas akadeemilises kalendris – 2. juuli 2010<br />Koguma kumulatiivselt (st arvestatakse ka varasemate semestrite sooritusi) aga ainult alates viimasest immatrikuleerimisest<br />oma õppekava ainetest vähemalt 22,5 EAPiga õppetööst osa võetud semestri kohta <br />St et kui akadeemilisel puhkusel ei ole oldud, siis tuleb kahe semestri peale kokku koguda vähemalt 45 EAP<br />
 22. 22. Osakoormusega õppes<br />peab statsionaarne üliõpilane iga õppeaasta lõpuks <br />Koguma kumulatiivselt alates viimasest immatrikuleerimisest<br />Oma õppekava ainetest 13- 22 EAP iga õppetööst osa võetud semestri kohta<br />Kaugõppe üliõpilane peab koguma 7,5-22 EAP<br />
 23. 23. Doktorantidel<br />Määratakse koormus kevadisel atesteerimisel<br />
 24. 24. Üliõpilase kohustused koormusnõuete täitmisel<br />
 25. 25. RE ja TREV üliõpilane<br />Peab iga õppeaasta lõpuks täitma täiskoormusega õppimise nõudeid<br />Kui üliõpilane ei täida täiskoormuse nõudeid, viiakse ta üle osakoormusega õppesse<br />Osakoormusega õppesse üleviimisel kaotab üliõpilane RE õppekoha<br />
 26. 26. Kui üliõpilane viiakse üle osakoormusega õppesse, <br />Kaotab ta RE õppekoha<br />Ta võib taotleda uuesti RE õppekohta. <br />Taotluse mitteesitamisel või selle mitterahuldamisel võib ta sõlmida hiljemalt järgmise semestri punase joone päevaks õppekulude hüvitamise lepingu üleminekuks REV õppekohale <br />Pärast RE õppekoha kaotamist ja enne uue õppekoha saamist <br />ei ole üliõpilasel õigust minna akadeemilisele puhkusele. <br />Kuni järgmise semestri punase joone päevani võib käesolevas lõikes nimetatud üliõpilane tasuta kaitsta lõputööd või sooritada lõpueksamit. <br />
 27. 27. REV üliõpilane<br />Peab täitma vähemalt osakoormusega õppimise nõude<br />Üliõpilased, kes ei ole õppeaasta lõpuks täitnud vähemalt osakoormusega õppimise nõuet, eksmatrikuleeritakse<br />
 28. 28. Õppekoormuse täitmisel on oluline, millal eksam/arvestus sooritatakse<br />Sooritus läheb arvesse kui on sooritatud enne õppeaasta lõppu<br />
 29. 29. RE õppekohale immatrikuleeritudüliõpilasel magistriõppes REL = 4 (semestrit)<br />REL = riigieelarveliste semestrite limiit <br />REL vähendatakse ühe võrra pärast iga õppetööst osa võetud semestrit<br />Ei vähene akadeemilisel puhkusel olles<br />Kui REL ammendub, kaob RE ja TREV õppekohta<br />Võimalus saada lisaks 2 semestrit, kui <br />Terve õppekava nominaalkestuse jooksul TTÜ-s õppinud ja <br />nominaalkestuse lõppedes (REL = 0) täiskoormusega õppiva üliõpilase <br />
 30. 30. Õpingukava esitamine ehk õpeainete deklareerimine<br />
 31. 31. Õppekava vs õpingukava<br />Õppekava on dokument, kus on ära toodud<br />õppeainete loetelu, <br />õppeainete valikuvõimalused- ja tingimused,<br />lõpetamise tingimused jne<br />Õpingukava – ehk õppeainete deklaratsioon on <br />õppuri poolt <br />eelseisvaks semestriks valitud õppeainete loend, <br />mida ta kohustub õppima<br />Ainete deklareerimisega teatad ülikoolile, et asud ainet õppima<br />
 32. 32. Õppekava<br />jaguneb mooduliteks ehk erinevateks õppeosadeks <br />Üldõpe<br />Alusõpe<br />Põhiõpe<br />Eriõpe<br />Vabaõpe<br />õppekava täitmisel (lõpetamisel) on oluline ka erinevate moodulite täitmine<br />Moodulid koosnevad õppeainetest, mis jagunevad<br />Kohustuslik aine <br />tuleb õppekava täitmiseks läbida <br />Valikaine on üliõpilase poolt <br />õppekavaga määratud valikainete hulgast valitav õppeaine <br />vabaõppe moodulisse võib valida ükskõik missuguseid aineid<br />
 33. 33. Õpingukava<br />Üliõpilane peab igaks õppetööst osavõtu semestriks koostama õpingukava<br />Välja arvatud välisõppes või akadeemilisel puhkusel olles<br />Kui eelseisvaks semestriks ei ole aineid deklareerida - esitab tühja deklaratsiooni<br />Üliõpilane valib õpingukavasse need õppeained, mida ta eeloleval semestril tahab ja saab õppida <br />
 34. 34. Doktorant - erand<br />Doktorant peab igal semestril täitma doktoriõppe tegevuskava<br />Tegevuskavas näidatakse õpingute ja doktoritöö ajaline jaotus<br />Kava kinnitab juhendaja<br />Tegevuskava alusel toimub atesteerimine<br />Doktorant ei pea sellel semestril, kui ta aineid ei soovi deklareerida, õpingukava esitama<br />
 35. 35. Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine<br />Õpingukava esitatakse akadeemilises kalendris näidatud tähtajaks - semestri õpingukava esitamise tähtajani – esmapäev 14. september 2009 kuni kell 17.00 <br />E-deklareerimineois.va.ttu.ee<br />
 36. 36. Õppeinfosüsteem - ÕIS<br />
 37. 37. Õppeinfosüsteem - ÕIS<br />TTÜ ametlik õppekorralduse infovahetuskeskkond<br />Üliõpilastel ja õppetööd läbiviivatel ja korraldavatel töötajatel on KOHUSTUS regulaarselt ÕIS-i jälgida<br />KOHUSTUS kontaktandmeid koheselt uuendada<br />
 38. 38. ois.ttu.ee<br />
 39. 39. Sisse logimine<br />Sisselogimine ID-kaardiga või tuleb teha uus parool<br />Paroolisaabtekitada ka ID kaardiabil<br />Kellel ei ole ID-kaarti<br />dekanaati<br />Kui parool ei tööta, on kadunud Infosüsteemidetalitusse<br />
 40. 40. Mida saab ÕIS-is teha?<br />Avaldused esitatakse läbi ÕIS-i<br />Tahte avaldamiseks tuleb esitada avaldus (akadeemiline puhkus, lõpetamine, nime muutmine jne)<br />Üliõpilanesaab ÕIS-is teateidjasaab ka neilevastata. <br />on võimaliksaadaemailileteadesellekohta, et ÕIS-is on teade, sellevõimalusepeabigaükssüsteemisendaleiseseadistama<br />
 41. 41. Kui ÕISi kasutamisel tekib probleeme?<br />ÕISis “ABI” ja “TAGASISIDE”<br />Sisulised küsimused – dekanaat<br />Siseveebis, ÕISI abis ja õpingukorralduse e-õppe keskkonnas ÕISi tutvustavad ja korduma kippuvate küsimuste ekraanivideod<br />
 42. 42. Õpingukava esitamine ehk deklareerimine<br />NB! Ära jäta deklareerimist viimastele tundidele<br />Kui on mingeid probleem või sa ei saa kõigest aru – tule dekanaati<br />Tehnilised probleemid või parooli kadumine – pöörduda infosüsteemide talitusse (tel 620 3459, peamaja II-220) või dekanaati (e-post merli@staff.ttu.ee, 620 2646)<br />
 43. 43. Õpingukava esitamine ehk õppeainete deklareerimine<br />Täida süsteemis kõik lahtrid <br />Ära unusta lõplikult kinnitamast ja esitamast<br />Ainult lõplikult esitatud õpingukava jõuab dekanaati<br />Praktikat ei deklareerita<br />
 44. 44. Õppeainele registreerumise tühistamine<br />Õppejõud võib põhjendatud juhtudel üliõpilase õppeainele registreerimise tühistada <br />eeldusaine sooritamata, ei täitnud õppeainele registreerimise reegleid <br />kuni punase joone päevale järgneva tööpäeva lõpuni. <br />Erandolukorrad lahendab instituudi direktor/keskuse juhataja koos õppeprodekaani­/dekanaadi juhatajaga <br />
 45. 45. Õppeaine kood - keeled<br />Õppekavas on nt teadusvõõrkeel HLX8040<br />Selline kood tuleb vastavalt keelele lahti kirjutada<br />Inglise (HLI8750), <br />prantsuse (HLS8770), <br />saksa (HLS8760) või <br />vene (HLE8780)<br />
 46. 46. Iga õppeainet saab RE ja TREV õppekohal tasuta õppida üks kord<br />Kui eksami või arvestuse sooritamine ette nähtud aja jooksul ei õnnestu<br />Saab õppeainet uuesti deklareerida ja õppida õppeteenustasu eest <br />Tasumäärad õppeainete korduval õppimisel on samad REV õppekohal õppivate üliõpilaste tasumääradega<br />
 47. 47. Õppeaine deklareerimise kehtivuse aeg<br />Õppeainet võib sooritada kuni 3 korda<br />Arvestus tuleb sooritada deklareerimissemestri lõpuks<br />Eksamiga lõppev aine – hiljemalt deklareerimissemestrile järgneva kahe semestri jooksul<br />Nt kui deklareerida eksamiga lõppev aine käesoleval semestril (sügis 2008), siis see tuleb sooritada hiljemalt järgmise sügissemestri lõpuks<br />
 48. 48. Üliõpilase õppekavasse mittekuuluvaid õppeaineid (vabaõpet) saab RE ja TREV õppekohal õppiv üliõpilane <br />õppida tasuta kuni 2-kordses oma õppekavas ette nähtud vabaõppe mahus<br />Põhjendatud juhtudel, näiteks õppekava vahetuse korral, võib dekaan/õppeasutuse direktor lubada suuremamahulist tasuta vabaõpet<br />Edasi võib õppida oma raha eest <br />
 49. 49. RE ja TREV õppekohal õppivatel üliõpilastel võimalik õppida tasuta järgmisi vabaaineid<br />üldvõõrkeel, pole mahuliselt piiratud;<br />tasandusõpe teadusvõõrkeeles, pole mahuliselt piiratud;<br />eesti keel kõrgtasemel, 2 AP;<br />tuutorite programm, 2,5 AP;<br />enesejuhtimine, 1AP;<br />kehaline kasvatus, kuni 3 AP<br />Kusjuures neid võib õppida tasuta lisaks oma õppekavas ette nähtud 2-kordsele tasuta vabaõppe mahule<br />
 50. 50. REV õppekohal õppivatel üliõpilastel võimalik õppida tasuta järgmisi vabaaineid<br />tuutorite programm, 2,5 AP;<br />enesejuhtimine, 1 AP <br />
 51. 51. Tasulised ained (RE ja TREV üliõpilastele)<br />Õppeaineid, mis kuuluvad ainult nendesse õppekavadesse, millele moodustatakse ainult REV õppekohti, <br />saavad teiste õppekavade alusel õppivad üliõpilased õppida õppeteenustasu eest.<br />Vabaaineid saab üldjuhul õppida õppeteenustasu eest.<br />Tasuta on vabaaineid õigus õppida rektori kehtestatud tingimustel ja korras, samuti ka külalislektorite poolt õpetatavaid vabaaineid. <br />Õppeainet õpetava instituudi direktori/keskuse juhataja otsusel võivad RE ja TREV õppekohal õppivad üliõpilased õppida ka teisi vabaaineid tasuta.<br />
 52. 52. REV (riigieelarvevälisel ehk tasulisel) õppekohal õppimine<br />Tasumäärad kehtestab igaks õppeaastaks TTÜ nõukogu<br />Tasumise kord sätestatakse vastavas juhendis ja üliõpilase ning TTÜ vahel sõlmitavas lepingus<br />NB! REV õppekohal õppiv üliõpilane eksmatrikuleeritakse seoses õppekoha kaotamisega, kui ta on jätnud tasumata õppeteenustasu arvel märgitud tähtajaks<br />
 53. 53. REV õppekohal õppimine<br />Arve summa = Reg.tasu + deklareeritud AP-d x AP maksumus<br />Praktika tasuta<br />Lõputöö eest tuleb tasuda 1 kord<br />Lõputöö AP on 50% 1 AP maksumusest<br />Kui aineid enam deklareerida ei ole ja olete üle läinud lõpetamisetappi, siis tuleb iga semester maksta ikkagi registreerimistasu<br />REV üliõpilasel on õigus kandideerida semestri algul vabadele RE õppekohtadele – avaldus dekanaati<br />
 54. 54. Akadeemiline puhkus<br />Avaldus elektroonselt läbi ÕIS-i või dekanaati<br />
 55. 55. Akadeemiline puhkus<br />Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine tema soovil õppe- ja teadustööst üheks või mitmeks täissemestriks <br />omal soovil kuni 2 semestrit (ühes kõrgharidusastmes)<br />alates 2. semestrist<br />avaldus kuni punase joone päevani elektroonselt<br />
 56. 56. Akadeemiline puhkus – erakorraline<br />Tervislikel põhjustel <br />arsti tõendi alusel<br />kuni 4 semestrit<br />EV kaitsejõududes teenimise korral <br />teatis Kaitseväest <br />kuni 2 semestrit<br />Lapse hooldamiseks <br />sünnitunnistuse alusel <br />kuni lapse 3-aastaseks saamiseni<br />
 57. 57. Erakorraline akadeemiline puhkus<br />Igal ajal ka semestri keskel<br />Avaldus koos vastava tõendiga tuleb esitada dekanaati<br />läbi ÕIS-i <br />aga tõend tuleb ikka tuua või saata dekanaati<br />Pärast punase joone päeva akadeemilisele puhkusele siirdumisel <br />võib osaliselt või tervikuna loobuda selleks semestriks esitatud õpingukavas olevate õppeainete õppimisest, <br />Vastav avaldus tuleb esitada dekanaati<br />
 58. 58. Eksamisessiooni ajal haigestumine<br />Üliõpilasel on võimalik taotleda (põhjendatud juhtudel) eksamite sooritamise tähtaegade pikendamist <br />Avaldus dekaanile (läbi dekanaadi) <br />Pikendada mõne konkreetse eksami põhieksamina sooritamise tähtaega <br />kevadsemestril õppeaasta lõpuni ja <br />sügissemestril järgneva kevadsemestri punase joone päevani. <br />Pikenduse ajal sooritatud eksamite tulemused arvestatakse deklareerimissemestri soorituste hulka. <br />
 59. 59. Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine<br />seoses õppekava täitmise ja diplomi andmisega üliõpilasele<br />kui üliõpilane on täitnud õppekava täies ulatuses<br />üliõpilase soovil <br />isikliku avalduse alusel<br />edasijõudmatuse tõttu<br />õppeaasta lõpuks ei ole täitnud vähemalt osakoormusega õppimise nõuet<br />
 60. 60. Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine<br />õpingutest mitteosavõtu tõttu <br />akadeemilisel puhkusel või välisõppes mitteolev üliõpilane<br />ei ole esitanud punase joone päevaks õpingukava<br />
 61. 61. Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine<br />seoses õppekoha kaotamisega kaotas RE õppekoha seoses <br />REL-i ammendumisega ja <br />RE õppekohal õppimise aega ei ole pikendatud või pikendus on ammendunud ning ta ei ole sõlminud lepingut üleminekuks REV õppekohale<br />üleviimisega osakoormusega õppesse ja<br />ta ei ole saanud punase joone päevaks uut RE õppekohta või ta ei ole sõlminud lepingut üleminekuks REV õppekohale<br />seoses õppekoha kaotamisega<br />REV õppekohal õppides jätnud tasumata õppeteenustasu<br />õppekava suletakse ning üliõpilane ei ole üle viidud teisele õppekavale<br />
 62. 62. Eksmatrikuleerimine – üliõpilasregistrist kustutamine<br />ebaväärika käitumise tõttu<br />tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel<br />dokumentide võltsimisel<br />rängal eksimisel üldtunnustatud käitumisnormide vastu ning üleastumisel akadeemilistest tavadest<br />plagiaat<br />surma korral<br />surma tõendava dokumendi alusel<br />
 63. 63. Õppimine külalis-üliõpilasena teistes kõrgkoolides <br />osa õppetööd võib sooritada teistes EV kõrgkoolides või välisriikide kõrgkoolides (välisõpe)<br />üheks või mitmeks semestriks teise kõrgkooli õppima siirduja peab esitama avalduse (dekanaati)<br />välisõppesse minnes <br />ei pea esitama semestri õpingukava<br />nominaalne õppeaeg ei pikene<br />välisõppes oleku aeg loetakse õppetööst osavõtu semestriteks<br />Sooritatud aineid arvestatakse (võimalusel) õppekava täitmisena<br />
 64. 64. Aine sooritamise õigus<br />Eksami ja hindelise arvestuse sooritamise õigus säilib 2 semestri jooksul pärast õppeaine õpetamissemestri lõppu lisaeksamil<br />Ühes õppeaines kolm hinnet “0” – tuleb korrata kogu õppetööd või loobuda (valikaine)<br />Arvestuse sooritamise õigus sama õppesemestri lõpupäevani<br />
 65. 65. Kui eksami või arvestuse sooritamine ei õnnestu ettenähtud aja jooksul, siis<br />REV (riigieelarveväline ehk tasuline) üliõpilane deklareerib (ja maksab) aine uuesti<br />RE üliõpilane saab ainet uuesti õppida <br />Kui maksab selle eest, saab läbi ÕIS-i arve<br />TTÜ Avatud ülikoolis (kuni 01.11.2008)<br />Valikainest võib ka loobuda<br />Täpsemalt tule küsi dekanaadist<br />
 66. 66. Eksamid – põhieksam<br />Dekaanil on põhjendatud juhtudel (haigus) õigus üliõpilase avalduse alusel pikendada mõne konkreetse eksami põhieksamina (1. eksam deklareerimissemestril) sooritamise tähtaega<br />kevadsemestril õppeaasta lõpuni ja <br />sügissemestril järgneva kevadsemestri punase joone päevani. <br />Pikenduse ajal sooritatud eksamite tulemused arvestatakse deklareerimissemestri soorituste hulka<br />
 67. 67. Eksamid - lisaeksam<br />Lisaeksami sooritamise õigus säilib 2 semestri jooksul pärast õppeaine deklareerimissemestri lõppu. <br />Eksamile pääsemise eeldused (kontrolltööde jms sooritamine) peavad üldjuhul olema täidetud deklareerimissemestril. <br />Õppejõud võib lubada täita eksamieeldusi ka hiljem. <br />Lisaeksami sooritamine peab olema võimalik vähemalt 1 kord mõlemal deklareerimissemestrile järgneval semestri eelnädalal/vahenädalal. <br />Õppejõu nõusolekul võib esimese lisaeksami sooritada ka eksamisessiooni sees pärast põhieksamit. <br />Eelnädalal ja vahenädalal sooritatud eksamid arvestatakse sellele nädalale järgneva semestri soorituste hulka<br />
 68. 68. Eksamid – lisaeksam 2<br />Lisaeksamile registreerida <br />ainet õpetavas instituudis või otse õppejõu juures (olenevalt õppejõust)<br />Dekanaadist järeleksamileht <br />Alates uue ÕIS-st - õppeinfosüsteemi kaudu. <br />Lisaeksamile registreerunud, kuid mitteilmunud üliõpilasele märgitakse hindamislehele hinne “0” (puudulik).<br />õigus ühe deklaratsiooni alusel sooritada eksamit antud õppeaines mitte enam kui 3. korral<br />Ühes õppeaines kolm hinnet “0” saanud või eksami sooritamiseks ette nähtud 2-semestrilise ajalimiidi ületanud üliõpilane peab õppeaine uuesti deklareerima <br />või loobuma selle õppeaine sooritamisest (valikaine ja vabaõppe mooduli õppeaine puhul).<br />see aeg ei pikene akadeemilise puhkuse võrra<br />
 69. 69. Arvestused<br />on teadmiste kontrolli või sooritatud praktilise töö hindamise vorm <br />võib olla ka hindeline (H)<br />sooritamise võimalus tuleb tagada auditoorse töö perioodil <br />selle sooritamiseks peab olema ette nähtud vähemalt 3 aega enne eksamisessiooni algust <br />vajadusel võib osaleda kõigil kordadel<br />
 70. 70. Arvestused<br />Arvestuse sooritamise õigus kehtib deklareerimissemestri lõpupäevani. <br />Semestri lõpupäevaks arvestust mittesooritanule märgitakse hindamislehele „M” (mittearvestatud).<br />Kui hindamislehele on kantud tulemus „M”, tuleb arvestuse sooritamiseks õppeaine uuesti deklareerida.<br />Dekaanil on õigus üliõpilase avalduse alusel ja õppejõu nõusolekul pikendada arvestuse sooritamise tähtaega kuni 2 semestri võrra <br />teoreetilist laadi õppeainetes või <br />juhul, kui praktilise tööga seotud tööosa on sooritatud. <br />Hindelise arvestuse sooritamise tähtajad on samad eksami sooritamise tähtaegadega.<br />
 71. 71. Õppetoetused<br />
 72. 72. Õppetoetused<br />Põhitoetus, täiendav toetus ja doktoranditoetus<br />Põhitoetus 1000 kr kuus<br />Täiendav toetus 500 kr kuus<br />Doktoranditoetus 6000 kr kuus<br />Toetust ei saa taotleda <br />1. semestril ja <br />Akadeemilisel puhkusel olles<br />
 73. 73. Kellel on õigus saada põhitoetust?<br />on Eesti kodanik või viibib Eestis alalise või tähtajalise elamisloa alusel<br />omandab kõrgharidust õppekaval, kus on riikliku koolitustellimuse (RKT) alusel moodustatud õppekohti<br />õpib täiskoormusega <br />ei ole ületanud õppe nominaalkestust <br />
 74. 74. Kellel on õigus saada täiendavat toetust?<br />Sellel, kellel on õigus saada põhitoetust<br />Lisaks<br />elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel asub väljaspool kohalikku omavalitsusüksust või sellega piirnevaid kohalikke omavalitsusüksusi, kus asub TTÜ <br />
 75. 75. Magistrandid - õppetoetuse taotlemine ja määramine<br />Elektroonselt õppeinfosüsteemis (OIS)<br />Septembris ja veebruaris<br />Toetused määratakse vastavalt 10. oktoobriks ja 10. märtsiks<br />Toetused 5 kuuks (sept – jaan ja veeb – juuni)<br />Makstakse välja 20. kuupäeval<br />
 76. 76. Õppetoetuste määramise pingerida<br />lähtutakse õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu täitmise protsendist <br />(20 AP semestris = 100%)<br />Erinevate aastate üliõpilaste kohta ühine paremusjärjestus<br />Arvestatakse sooritusi, mis on tehtud <br />Pärast viimast üliõpilaseks immatrikuleerimist <br />kuni eelmise semestri viimase päevani (kevadsemestri määramisel) või kuni eelmise õppeaasta viimase päevani (sügissemestri määramisel)<br />Siin jälle oluline, millal eksam/arvestus sooritati<br />kogu õppeaja KKH peab olema vähemalt 2,0 <br />
 77. 77. Õppetoetuste määramise pingerida<br />Semestris 20 AP ja rohkem õppinud üliõpilased on pingereas võrdsed <br />Kui õppemahu täitmise % alusel koostatud paremusjärjestuses on mitmel üliõpilasel võrdsed tulemused, <br />eelistatakse esimeses järjekorras taotlejat, kellel on kõrgem kaalutud keskhinne <br />
 78. 78. Täiendav toetus määratakse paremusjärjestuse alusel<br />mis on koostatud samadel põhimõtetel põhitoetuse määramise paremusjärjestusega<br />Üliõpilase andmete puudumisel Eesti rahvastikuregistris täiendavat toetust ei määrata.<br />
 79. 79. Doktoranditoetus<br />Doktorandil on õigus taotleda doktoranditoetust, kui ta:<br />on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa alusel või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;<br />õpib riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud (RE) õppekohal; <br />ei ole ületanud õppekava nominaalkestust.<br />
 80. 80. Doktoranditoetuse taotlemine ja määramine<br />Doktoranditoetus terveks õppeaastaks septembris<br />Saab taotleda ka 1. semestril<br />Elektroonselt õppeinfosüsteemis (OIS)<br />Septembris<br />Toetused määratakse 10. oktoobriks doktoranditoetuse saamiseks taotluse esitanud ja nõuetele vastavatele doktorantidele<br />Toetused 10 kuuks (sept – juuni)<br />Makstakse välja 20. kuupäeval<br />
 81. 81. Pärast õppetoetuse määramist akadeemilisele puhkusele siirdumisel<br />peatatakse üliõpilasele õppetoetuse maksmine ja <br />jätkatakse seda väljamaksmata jäänud mahus järgmisel õppetööst osavõtu semestril, mil üliõpilane ei saa taotleda uuesti õppetoetust. <br />
 82. 82. Kui üliõpilane esitas valeandmeid …<br />… ja ei vastanud toetuse saamise tingimustele<br />lõpetatakse õppetoetuse maksmine ja<br />üliõpilane kaotab õiguse saada õppetoetusi sel õppeaastal, mil lõpetati talle õppetoetuste maksmine, ning <br />sellele järgneval õppeaastal <br />Lisaks on õigus nõuda tagasi raha, mida ei oleks pidanud maksma<br />
 83. 83. Kui täiendava toetuse saamise ajal …<br />vahetab üliõpilane elukohta <br />ja kaotab seetõttu täiendava toetuse saamise õiguse <br />tuleb elukoha vahetusest teavitada 10 päeva jooksul dekanaati<br />lõpetatakse õppetoetuse maksmine<br />Kui dekanaati ei teavitata, järgnevad samad sanktsioonid valeandmete esitamisega<br />
 84. 84. Võõrkeel<br />
 85. 85. Võõrkeel 1<br />Teadusvõõrkeelena õpetatakse TTÜ-s inglise, prantsuse, saksa ja vene keelt<br />Üldkeelena õpetatakse veel muid keeli<br />Magistriõppes on kohustuslik läbida 2AP (teadusvõõrkeel) – humanitaaridel kevadsemestril<br />RE või TREV üliõpilasel on võimalus õppida tasuta võõrkeelt<br />tasandusõpe teadusvõõrkeeles, pole mahuliselt piiratud<br />
 86. 86. Teadusvõõrkeel<br />Gruppidesse määramine toimub sügissemestri teisel ja kahel viimasel (eksamisessiooni) nädalal ning kevadsemestri eelnädalal tasemetesti alusel<br />vähemalt 51% - määratakse gruppi<br />alla 51%, kuid viimase 3 aasta jooksul on sooritatud samas võõrkeeles akadeemilise võõrkeele eksam vähemalt hindele „3”, <br />määratakse „Teadusvõõrkeele” õppegruppi <br />Testi tulemus kehtib ühe õppeaasta<br />
 87. 87. Tasandusõpe teadus-võõrkeele ettevalmituskursusena<br />Üliõpilasel, kes <br />sai tasemetestis alla 51% ja <br />kes ei ole viimase 3 aasta jooksul sooritanud samas võõrkeeles akadeemilise võõrkeele eksamit vähemalt hindele “3”,<br />on võimalus läbida tasandusõpe teadusvõõrkeele ettevalmituskursusena (arvestus). <br />Tasandusõppe edukalt läbinud saavad võimaluse jätkata õpinguid teadusvõõrkeeles ilma tasemetesti uuesti sooritamata.<br />
 88. 88. Võõrkeel - õppetöö<br />Õppetöö toimub praktikumidena, <br />osavõtt on kohustuslik. <br />Üliõpilane, kes on puudunud üle 25% keeletundidest, kustutatakse rühma nimekirjast ja peab kursust kordama, seda uuesti deklareerides. <br />Deklaratsioon kehtib 2 semestri jooksul eksami sooritamiseks ainult juhul, kui eksamieeldus oli sooritatud. <br />Ühe deklaratsiooniga kaks korda gruppi ei saa <br />
 89. 89. Võõrkeel - Keeltekeskus<br />Probleemide korral pöördu vastavasse lektoraati või keeltekeskusesse<br />Keeltekeskus väljastab ka keeletõendeid <br />eksami põhjal 3 aasta jooksul pärast eksami sooritamist või <br />hetkel õppivale üliõpilasele, kes on läbinud kursusest 2/3 <br />
 90. 90. Õppeaine kood - keeled<br />Õppekavas on nt teadusvõõrkeel HLX8040<br />Selline kood tuleb vastavalt keelele lahti kirjutada<br />Inglise (HLI8750), <br />prantsuse (HLS8770), <br />saksa (HLS8760) või <br />vene (HLE8780)<br />
 91. 91. Eelnevate õpingute ja töökogemuse arvestamine - VÕTA<br />
 92. 92. VÕTA<br />Võib taotleda eelnevate õpitulemuste ja erialase töökogemuse arvestamist õppekava täitmisel <br />Hinnatakse omandatud pädevuste vastavust õppeaine/ -mooduli/ -kava eesmärkidele <br />Eelnevate õpingutena ei arvestata mujal kaitstud sama kõrgharidusastme lõputööd või mujal sooritatud lõpueksamit <br />Erialast töökogemust võib arvestada, kui see on seotud üliõpilase õppekava või õpitava õppeainega. <br />Hindamisel võib üliõpilaselt nõuda pädevustesti sooritamist või omandatu muul viisil tõendamist <br />
 93. 93. VÕTA<br />Taotlemiseks esitada avaldus dekanaati<br />Õigus nõuda kirjalikke selgitusi, alusdokumente, vajadusel taotleja teadmiste ja oskuste kontrolli<br />magistriõppe lõpetamisel tuleb arvestada, et <br />erinevate kõrgharidusastmete õpingute, täiendõppe ja erialase töökogemuse eest arvestatud ainepunktide kogumaht peab olema vähemalt 200 AP<br />Doktoriõppes vastavalt 360 AP<br />NB! Varem sooritatud aineid ei arvestata õppekoormuse arvutamisel<br />
 94. 94. Üliõpilaste teavitamine <br />TTÜ edastab teated ja korraldused õppetöö kohta õppeinfosüsteemi kaudu<br />Õppeinfosüsteemi kaudu edastatud teated loetakse ametlikult edastatuks <br />
 95. 95. Kohtumiseni!<br />PS. Ja tulge küsige, kui milleski kahtlete, dekanaadist (X-339) järele <br />isegi rumalaid küsimusi<br />

×