Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.1

278 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1.1

 1. 1. 1.1
 2. 2. Dit is Annique de haas.Annique zucht, nu ze hier in dithuis moest wonen van haarouders, haar ouders waren ergarm en als hun dochter een10G doet kregen hun veel geldmaar toen strierven zeplotseling, maar toen was allesal geregeld en nu is Annique erhelemaal klaar voor, ze gaatdoen wat haar ouders wildedat Annique ging doen.
 3. 3. Weer moet Annique zuchten,ze ziet haar huisje. Ze ziet dewc, keuken & woonkamer in 1kamer, en ze ziet ook een deur.Waarschijnlijk is daar deslaapkamer. Dan stapt Anniquenaar de wc en doet haarbehoefde daarna besluit ze watom iets te eten.
 4. 4. Aangezien haar levenswens is decarrière sport halen, wil ze duseen baan in de carrière sport.Daarna word er aan gebeld, zeziet alleen een cadeau, eencomputer, ze verkoopt hem voorwat geld, dat zou wel handig zijnwat meer geld.
 5. 5. “Hallo mevrouw! Bent udegene die zo gek was omhier te gaan wonen?´ Zegt depostbode. Even is het sil.`Nou ik heb een rede dus!´Zegt Annique dan. Eerst kijktde postbode haar raar aanmaar haalt dan zijnschouders op en loopt weg.
 6. 6. Snel pakt Annique de krant, zewil graag een baan, zodat zegeld kan verdienen. Maar er isniks met de carrière sport dusneemt ze maar een carrière inde geheime dienst, Anniquekijkt morgen wel weer in dekrant of ze iets met sport kanvinden,
 7. 7. Daarna moet Anniqueopschieten om nog optijd bijhaar eerste werk dag tekomen, maar als ze binnenkomt ziet ze dat het niet zolaat is als wat ze dacht.“Waarom toeter je zo veelmevrouw?” Zegt Anniquetegen de chauffeur “Gewoondan schiet je sneller op!”Daarna rijden ze weg.
 8. 8. Wanneer Annique terug komtheeft ze gelijk promotievandaar dat ze eerder thuis isdan normaal, snel staptAnnique onder de douche.
 9. 9. Snel wast Annique nog evenhet eten van de ochtend opdaarna besluit ze in despiegel inzicht te oefenen.Dat is nodig voor volgendepromotie.
 10. 10. Snel pakt Annique ook nog eveneen boek om schoonmaken teleren, misschien haalt zemorgen dan weer promotie, endaar houd Annique wel van,maar toch wil ze wel liever ietsgaan doen in de carrière sport.
 11. 11. Als Annique de 10G moetvolbrengen moet ze wel deman van haar dromenontmoeten… Maar je vindook niet iedere dag iemand.Annique zucht. “Laat ik maargewoon mijn gang gaan ikontmoet vanzelf weliemand.” Mompelt Anniquedaarna eet ze haar eten op.
 12. 12. Niet veel later zoekt Anniquehaar bed op om te gaanslapen, ze hoeft niet vroeg opmaar ze is gewoon moe. Haareerste werkdag was er leuken vermoeiend.
 13. 13. Nog moe komt Annique danhaar bed uit, het heeft dehele nacht geonweerd engeregend, je kan gewoonzien dat het al herfst is endan is het al weer bijnawinter enz.
 14. 14. “Het bevalt me hier wel eenbeetje, vandaag weer werkenen ik hoop dat ik vandaagweer promotie krijg.” ZegtAnnique tijdens het etentegen zichzelf.
 15. 15. “Hallo meneer!” ZegtAnnique wanneer ze naarbuiten komt en de bel heeftgehoord. “Hallo, noem measjeblieft niet meneer daarkan ik niet tegen noem memaar gewoon Valentijn” ZegtValentijn Annique knikt enschud hem de hand. “Ik benAnnique de haas en ik woonhier!” Zegt Annique.
 16. 16. “Woont zoon mooie dameals jij hier in dit krot!?!” ZegtValentijn. Annique kniktondertussen maakt haarhart een sprongentje, maarze moet afscheid nemen,haar carpool staat klaar omnaar haar werk te gaan….
 17. 17. Rond 6 uur komt Annique weerthuis, gelukkig meer promotieop zak! Al 2 keer in een weekheeft ze promotie gemaakt,zelfs in 2 dagen!
 18. 18. Het liefst wil AnniqueValentijn bellen, maar ze iserg moe, en heeft hongerdus besluit ze om hemmorgen maar te bellen, alsze tijd heeft dan… WanneerAnnique haar eten op heeftstapt ze meteen in bed.~Die rozen heeft ze vanValentijn gekregen..~
 19. 19. 5 uur in de ochtend wordAnnique wakker, ze heeftgeen honger en gaat snel nogwat leren voor haarpromotie, ze houd er wel vanom steeds promotie temaken.
 20. 20. Aangezien Annique nog geenhonger heeft, probeert ze nog1 punt voor inzicht te krijgenkomt ze erachter dat ze dnbeter naar de telescoopbuiten kan lopen, Wanner zedaar mee bezig is merkt ze opdat ze gister niet in de krantheeft gekeken of er nog eenbaan was in de carrière sport.
 21. 21. Dus besluit ze om nog sneleven die krant te pakken omnaar de banen te kijken, en jahoor! Er is een baan in decarrière sport, die laat zenatuurlijk niet aan haarovergaan!
 22. 22. Maar Annique wil welpromotie en daar moet zewel iets voor doen, eengezond lichaam, en zoals jeziet, volgens mij heet dat 1punt voor sport ofzow..
 23. 23. Wanneer Annique wat heeftgegeten besluit ze omValentijn te bellen. Gelukkigword er opgenomen.“Eehuumm, met Annique´´Zegt Annique. “Oh hooiAnnique!´´ Zegt Valentijn.“Wil je misschienlangskomen?´´ ZegtAnnique, ze speelt meeteen lok van haar haren.“Natuurlijk Annique lijkt meerg leuk ik kom er meteenaan!´´ zegt Valentijn daarnahangen ze op.
 24. 24. Niet snel later gaat dedeurbel. Snel doetAnnique open, en ze zietValentijn gaan. “He!Valentijn´´ Roept AnniqueValentijn glimlacht, daarnageven ze elkaar eenknuffel. Annique kan hierwel voor eeuwig vangenieten.
 25. 25. “Valentijn! Ben je aar dekapper geweest ofzo´´ ZegtAnnique Valentijn knikt enzegt dan. `Vind je het mooi?´`Natuurlijk vind ik het mooi,maar kom maar mee naarbinnen´ Zegt Annique. Duslopen ze samen naar binnentoe.
 26. 26. Wanneer Annique en Valentijnbinnen komen pakt ValentijnAnnique´s hand vast. Anniquemoet blozen. `Annique, ikmoet de hele tijd aan joudenken wanneer ik alleenthuis ben´ Zegt Valentijn dan.`Je bent niet de enigeValentijn´ Antwoord Annique.
 27. 27. Daarna stappen zedichter naar elkaar toeen kijken elkaar in deogen. Annique voelt dathaar wangen nog roderworde, daarna voelt zede lippen van Valentijnop de hare.
 28. 28. `Ehum nu het ijs tochgebroken is.. Wil je bij mij indit huis wonen?´ ZegtAnnique wanneer ze gestoptzijn met hun zoen. Even is hetstil maar dan zegt Valentijn.`Natuurlijk wil ik dat! Ik houvan je Annique!´ ZegtValentijn.
 29. 29. Wanneer Annique naar haarwerk is vertrokken besluitValentijn om aan een kapotteauto te werken, hij was niet ergduur maar als hij hem konmaken mochten ze de auto zelfhouden en dat is best welhandig.
 30. 30. `POOOOOOOOSSSTT!!´Roept de postbode daarnaloopt hij snel weg. Valentijnloopt naar de brievenbustoe en kijkt wat voor post erin zit, rekeningen, die hijmaar snel betaald. Nadat hijdat heeft gedaan gaat hijverder mijt zijn auto.
 31. 31. Wanneer Annique terugkomt van haar werk metpromotie ziet ze Valentijnniet dus loopt ze naar deslaap kamer en daar ligtValentijn al in bed, `Hij iszeker moe van het werkenaan de auto..´ mompeltAnnique. En stapt onder dedouche.
 32. 32. Als Annique dan weer deslaapkamer in komt wilt zeook in bed stappen maar zeziet Valentijn op bed liggen.Annique gaat bij hem opbed liggen en geeft hemeen zoen, na een tijdjeverdwijnen ze onder dedekens, en komen er pasweer heel laat ondervandaan..
 33. 33. De volgende ochtend wordValentijn gewekt doorAnnique die erg nodig naar dewc moet en erge hongerheeft. “Annique ik maak hetontbijt wel” Zegt Valentijn.Annique knikt terwijl ze snelnaar de wc rent.
 34. 34. “euhm, ik weet eigenlijk niethoe ik dit moet gaan zeggenmaar ik moet een opdrachtvoltooien die ik van mijnouders moest doen dieplotseling stierven.” BegintAnnique, snel legt ze alles uiten hoe alles in zijn werk gaatmet een 10G. Gelukkig vindValentijn het helemaal nieterg. Maar dan moetValentijn naar zijn werk, sneldrukt hij nog een kus op hetvoorhoofd van Anniquemaar loopt daarna de deuruit.
 35. 35. Dus stapt Annique onder dedouche over een uur moet zijook al naar haar werk.Wanneer ze klaar is metdouche besluit ze om nogeven wat touwtje te springenzo heeft ze meer kans oppromotie.
 36. 36. Rond 3 uur komen Anniqueen Valentijn tegelijk thuis,Annique zonder promotiemaar Valentijn met,Annique is moe en duiktmeteen haar bed in,Valentijn gaat snel weerdoor aan zijn auto. De autoschiet erg op, misschienheeft hij hem vandaag al af.
 37. 37. Nadat hij erg hard heeftgewerkt aan de auto duikt ookValentijn zijn bed in.
 38. 38. “aangezien Valentijn nogslaapt bak ik wel evenalleen voor mij spaghetti”Mompelt Annique terwijl zede spaghetti klaar maakt. Enhem daarna opeet.
 39. 39. Annique pakt een boek uitde kast er staat op de kaft“10G speciaal voor jou” Hetgaat over haar opdracht dieze moet gaan volbrengen,aangezien zij wel eendochter moet krijgen moetdat Wel nel gebeuren.
 40. 40. “Mijn wens is gewoonuitgekomen! Ik en Valentijnkrijgen samen een kindje!”Roept Annique. Opeens komtValentijn de slaapkameruitrennen. “Wat is er! Wat iser!” Roept hij. “ Ik benzwanger Valentijn, we krijgensamen een kindje!” ZegtAnnique. Valentijn geeftAnnique een zoen e lachtliefjes maar zoekt daarna zijnbed weer op Annique doethetzelfde.
 41. 41. 1 uur voor het werken werktValentijn nog snel even aande auto en daarna verdwijnthij naar zijn werk toe.
 42. 42. “Hij vind het vast niet erg alsik de auto even een leukkleurtje geeft, daar kan ikdan ook nog wat van leren.”Zegt Annique ze kijkt waarde auto waar Valentijn nu aleen paar dagen aan heeftgewerkt.
 43. 43. Annique weet dat je met verlofbent als je zwanger bent maarze kan er gewoon niet tegenalleen thuis te zijn dus rijd zemet de auto naar haar werktoe, misschien haalt ze zelfs nogpromotie.
 44. 44. “Hoe was het op je werk?”Zegt Annique. “Oh goed hoor,ik heb de hele tijd aan onskindje gedacht en ook nogpromotie gekregen.” ZegtValentijn. Annique knikt.Valentijn loopt de badkameruit en gaat tv kijken, niet snellater komt Annique naasthem zitten.
 45. 45. “Annique kunnen we nietgewoon alvast een kamererbij bouwen, zonderbehang en gewoon vloer alshout?” Zegt Valentijn onderhet eten. “tuurlijk kan dat!Waarom niet” Zegt Anniquedaarom barsten Annique enValentijn in lachen uit.
 46. 46. “Schhaaatt! Ik ga naar bedslaap lekker!” Galmt erdoor het huis heen.Annique stap haar bed inen valt in slaap. OokValentijn stapt het bed inen valt in slaap.
 47. 47. Zo gaat het elke dag werken eten enslapen, of iets meer slaap iets minderveel eten weinig eten… enz.
 48. 48. Maar midden in de nacht wordAnnique wakker van steken inhaar buik ze moet bevallen, zescheld erop los en blablabla.Valentijn wil graag wat doenmaar weet niet hoe dus blijft hijmaar kijken wat er gebeurt.
 49. 49. Maar na dat alles heeftAnnique een mooie dochterin haar aromen liggen.“Valentijn weet je nog hoewe haar gaan noemen?”Valentijn knikt. “we noemendit meisje Dana” ZegtAnnique.
 50. 50. TOET-TOET. “Wat moet ik nualweer werken!?!, Valentijnjij hebt echt geluk dat je vrijbent!” Zegt Annique daarnaloopt ze snel naar haarcarpool toe.
 51. 51. Wanneer Valentijn net zijneten op tafel zet hoort hijDana huilen. Snel haalt hijhaar uit haar bedje. “HeeftDana een beetje honger?”Zegt Valentijn. Maar Danablijft huilen, dus paktValentijn gewoon de fles,Dane begint gulzig tedrinken.
 52. 52. Nadat Valentijn Dana weerop bed heeft gelegt enhaar luier heeftverschoont, komt Anniquethuis met alweer promotieop zak!
 53. 53. Als Annique binnen komt zietze Valentijn staa hij wenkthaar. Snel loopt Annique naarhem toe, als Annique voorValentijn staat gaat hij op zijnknieën zitten. “LiefsteAnnique wil je met metrouwen?” Zegt Valentijn. “Jaik wil met je trouwenValentijn!”
 54. 54. Valentijn en Annique vliegenelkaar eerst in de armen maardan beginnen ze elkaar tezoenen en lopen langzaamnaar de slaapkamer…
 55. 55. “Sorry, ik heb per ongelukhet eten latenaanbranden….” ZegtAnnique. Valentijn moetlachen maar zegt dan “Geeftniks hoor kan iedereengebeuren”
 56. 56. “Heb jij weer een beetjegepoept Dana? Ja he dangaan we die poep maareven weghalen!” ZegtAnnique. Dana probeertmet haar armpjes de armenen handen van Annique tepakken, maar dat lukt haarniet. Nadat Annique de luierheeft gedaan legt ze Danaweer in bed.
 57. 57. “Annique misschienmoeten we sparen vooreen groter huis met 2verdiepingen, en nietsteeds een kamer erbijaanbouwen.” ZegtValentijn. “Ik vind het goedmaar ik ben nu even oe enik wil slapen” ZegtAnnique. Als ze in bed ligtis ze meteen weg.
 58. 58. TOET-TOET zoals elkeochtend moet er iemandnaar het werk. Snel kleedValentijn zich aan en belthet kindermeisje hij weetdat Annique over 2 uurook al naar haar werkmoet gaan dus is het welhandig als ze een oppashebben.
 59. 59. Gelukkig arriveert hetkindermeisje op tijd. Engaat Annique naar haarwerk toe.
 60. 60. “Deze mensen hebben langgenoeg gehad om tebetalen, nu moeten zeboetten!” Zegt de manterwijl hij wat meubelsmeeneemt.
 61. 61. Rond 3 uur komen Annqiueen Valentijn thuis.“Valentijn heb jijpromotie?” Zegt Annique.“Nee jij?” “Nee ik ook niet..”Dan lopen Valentijn enAnnique naar binnen. (demeubels die weg warenhebben ze opnieuwgekocht)
 62. 62. “Dana, ik hoop dat je eengezellige peuter word en ietvervelnd doet.” Zegt Valentijndaarna blaast hij hard op zijntoeter. Annique moet noglachen maar daarna blaast zesamen met Dana de kaarsjesuit.
 63. 63. “Mjamja!!” Is het eerstewat Dana zegt als zepeuter is. Annqiue enValentijn barsten allebij inlachen uit. Daarnaverdwijnt Annique evenmet Dana weg om haarmooi kleren enzo tegeven.
 64. 64. Maar wanneer Dana isomgekleed en mooi gemaaktziet ze er prachtig uit. En isAnnique zwanger alweer!

×