Reinforce Memory

513 views

Published on

Proyecto final de Master: Diseño prototipo aplicación multimedia Reinforce Memory para personas con Alzheimer u otros tipos de demencias.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reinforce Memory

 1. 1. Autor: Meritxell Ribé Seuba [email_address] Disseny i desenvolupament d’una aplicació multimèdia educativa per a persones amb Alzheimer o altres tipus de demències. Reinforce Memory
 2. 2. Descripció projecte. Què? <ul><li>Disseny i desenvolupament de l’aplicació multimèdia, Reinforce Memory. </li></ul><ul><li>Conté diferents activitats , proves i jocs per a persones amb Alzheimer o algun tipus de demència i que els terapeutes realitzen habitualment de forma presencial i en format text. </li></ul><ul><li>Pot ser aplicada a distància o on-line als centres per terapeutes o a les residencies o cases sota la supervisió de tutors o familiars i sota les indicacions del terapeuta. </li></ul><ul><li>Posteriorment a la realització dels exercicis es podrà consultar el seu progrés i avaluar els seus resultats . </li></ul>
 3. 3. Descripció projecte. Quan i quant? <ul><li>Estimació de temps necessari per al disseny i desenvolupament de l’aplicació, 9 mesos. </li></ul><ul><li>Estimació de cost de disseny i desenvolupament el primer any de 95.020,00€ i un cost de 18.495,00€, el segon any. </li></ul><ul><li>Estimació d’ingessos anuals de 45.000,00€ provinents de subvencions i ingressos del manteniment anual didàctic (actualitzacions i upgrapes) dels clients potencials. </li></ul><ul><li>Estimació de beneficis, un 30% a partir del segon any d’implementació. </li></ul>
 4. 4. Àmbit d’aplicació <ul><li>Centres geriàtrics , hospitals , residències i també a casa amb l’aplicatiu on-line de forma individual o amb el suport d’un familiar o tutor. </li></ul><ul><li>Pacients que es trobin en una fase inicial de la malaltia de l’Alzheimer, o d’un altre tipus de demència. </li></ul>A on? Per a qui?
 5. 5. Justificació del projecte <ul><li>Població >65 anys: fins al 8% amb demència </li></ul><ul><li>Població >80 anys: fins al 20% amb demència </li></ul><ul><li>A Espanya: 400.000 afectats </li></ul><ul><li>Al 2025: Increment del 30% </li></ul><ul><li>Afectats de demència al món: </li></ul><ul><ul><li>2010: 35.6 M </li></ul></ul><ul><ul><li>2030: 65.7 M </li></ul></ul><ul><ul><li>2050: 115.4 M </li></ul></ul>
 6. 6. Objectius <ul><ul><ul><li>OBJECTIU GENERAL </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupar una aplicació multimèdia que millori la qualitat de vida d'aquest col·lectiu i n’alenteixi el curs evolutiu. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OBJECTIUS ESPECÍFICS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millorar el rendiment cognitiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millorar el rendiment funcional </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millorar l’autoestima </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utilitzar les TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació), com a eina preventiva. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Planificació Distribució de recursos <ul><li>RECURSOS HUMANS </li></ul><ul><ul><li>Cap de projecte </li></ul></ul><ul><ul><li>Experts en la creació de productes lúdics amb valor terapèutic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Experts en TIC, programadors, tècnics i informàtics (Servei subcontractat). </li></ul></ul><ul><ul><li>Dissenyador multimèdia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Experts en la malaltia de l’Alzheimer. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dissenyador Tecnopedagògic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedagog. </li></ul></ul><ul><ul><li>Usuaris finals per aplicar el prototip (majors amb algun tipus de demència, </li></ul></ul><ul><ul><li>bàsicament Alzheimer). </li></ul></ul><ul><li>RECURSOS MATERIALS </li></ul><ul><ul><li>Lloguer de servidor on allotjar l’aplicació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tablets pc amb pantalla tàctil per als usuaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordinadors PC per als professionals encarregats del disseny i desenvolupament de l’aplicació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Entorn windows, Mac. </li></ul></ul><ul><ul><li>Software. </li></ul></ul><ul><li>Ús d’estàndards </li></ul><ul><ul><li>Es distribuiran els recursos segons els diferents tractaments </li></ul></ul><ul><ul><li>o intervencions rehabilitadores, segons les característiques clíniques dels usuaris. </li></ul></ul>
 8. 8. Població objectiu i anàlisi de necessitats. <ul><li>Necessitats dels usuaris de l’aplicació: </li></ul><ul><ul><li>Mantenir les capacitats mentals, </li></ul></ul><ul><ul><li>Evitar la desconnexió de l’entorn i enfortir les relacions socials, </li></ul></ul><ul><ul><li>Donar seguretat i incrementar l’autonomia personal del pacient, </li></ul></ul><ul><ul><li>Estimular la pròpia identitat i autoestima, </li></ul></ul><ul><ul><li>Minimitzar l’estrès i evitar reaccions psicològiques anòmales, </li></ul></ul><ul><ul><li>Millorar el rendiment cognitiu, </li></ul></ul><ul><ul><li>Millorar el rendiment funcional. </li></ul></ul>
 9. 9. Disseny Didàctic Quins continguts s’haurien de treballar? <ul><ul><li>ATENCIÓ </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrar la seva atenció en uns aspectes, objectes específics i no en uns altres. </li></ul></ul><ul><ul><li>PERCEPCIÓ </li></ul></ul><ul><ul><li>S’entrena la capacitat perceptiva visual i auditiva (colors, figures, formes, mides,...) </li></ul></ul><ul><ul><li>MEMÒRIA </li></ul></ul><ul><ul><li>S’activen mecanismes psicològics relacionats amb la memòria. </li></ul></ul><ul><ul><li>CÀLCUL </li></ul></ul><ul><ul><li>Quantitat i ordre, quantitat i representació simbòlica, escriptura numèrica i la seva representació verbal. </li></ul></ul><ul><ul><li>ORIENTACIÓ </li></ul></ul><ul><ul><li>Orientació temporal. </li></ul></ul><ul><ul><li>LLENGUATGE </li></ul></ul><ul><ul><li>Reconeixement i recuperació dels noms de les lletres, etc. </li></ul></ul>
 10. 10. Disseny Didàctic Com es presentarà, explicarà i aplicarà el contingut? <ul><ul><li>Com s’organitzarà i presentarà la informació a la pantalla? </li></ul></ul><ul><ul><li>Al dissenyar la interfície treballarem amb l’aspecte que tindrà el nostre material. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elements que tindrem en compte: </li></ul></ul><ul><ul><li>La distribució de la informació a la pantalla. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els canals de presentació de la informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>I en funció del tipus d’usuari </li></ul></ul><ul><li>L’aplicació permetrà la interacció directa entre l'usuari i l'ordinador amb una metodologia atractiva i senzilla , i l'usuari interactuarà amb la pantalla tàctil de l'ordinador i seguirà les instruccions visuals i/o sonores que emeti fins a assolir i completar cadascuna de les tasques. </li></ul>
 11. 11. Disseny Tècnic Opció tecnològica escollida (programari i maquinari) <ul><li>Maquinari: Els PC clients seran tablets pc amb pantalla tàctil proveïts d’un browser (internet explorer, firefox, etc) amb el que s’accedirà a l’aplicació servidor. </li></ul><ul><li>Programari: Aplicació a un servidor d’accés restringit als malalts i terapeutes. </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li> El desenvolupament i implementació de l’aplicació el realitzarà a una empresa externa, tanmateix els requisits seran que estigui en un servidor accessible via internet. </li></ul><ul><li>Reinforce Memory serà desenvolupat amb flash i compatible almenys amb safari, internet explorer, firefox i chrome. </li></ul>
 12. 12. Disseny Tècnic Internet Versió Browser/Flash client per Reinforce Memory malalt Aplicació Servidor Reinforce Memory per malalts i terapeutes BBDD Reinforce Memory amb Historial malalt Versió Browser/Flash client per Reinforce Memory terapeuta Connexió segura
 13. 13. Reinforce Memory accés usuari/pacient. Versió Browser/Flash Internet (Xml o Html 5.0) Connexió segura Connexió segura Aplicació en Servidor Reinforce Memory accés professional/terapeuta Versió Browser/Flash Aplicació web per al control i avaluació de l’evolució del pacient http://web.me.com/tonimer/REINFORCE_MEMORY/inici.html Pacient Sra. Pepita Terapeuta/Doctor
 14. 14. Disseny Tècnic Sistemes d’entrega i interacció <ul><li>L’aplicació tindrà dos possibles accessos: </li></ul><ul><li>1. Accés de l’expert. </li></ul><ul><li>Serà el sistema que utilitzarà el terapeuta i amb una configuració que permeti avaluar i controlar els diferents usuaris, seria com l’accés a l’historial clínic, dades sobre l’estat inicial i l’evolució del malalt. </li></ul><ul><li>2. Accés de l’usuari/pacient </li></ul><ul><li>És la sessió pròpiament dita amb l’aplicació sistematitzada de les proves seleccionades pel terapeuta. És el mòdul que utilitza l'usuari interactuant amb l'ordinador i emetent les seves respostes. </li></ul>
 15. 15. Disseny Tècnic Sistemes de control i avaluació <ul><li>Es crearà en el mateix Reinforce Memory un sistema de recollida de resultats de les proves que els usuaris vagin realitzant, conformant a la vegada un historial clínic , que serveixi als terapeutes per a obtenir informació del pacient i la seva evolució. </li></ul><ul><li>Els experts i diferents professionals encarregats de la supervisió dels pacients tindran accés a les proves realitzades i fins i tot podrà fer anotacions -diagnòstic- . D’aquesta manera es podrà anar fent el seguiment i les oportunes modificacions del tipus d’exercicis que s’han d’anar realitzant, segons els resultats obtinguts. </li></ul>
 16. 16. Diagrama de Gantt per a la implementació del projecte. <ul><li>Mesos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 </li></ul>Estat de l’art Conceptualització proposta Anàlisi Disseny didàctic Disseny tècnic Desenvolupament Implementació prova pilot Avaluació Implementació definitiva Admin . i gestió Tècnic Gestió projecte Recerca i gestió de finaçament públic i privat Cerca de partners i formació Consorci

×