Wake-up: Ontwikkelingen Eigen Risico Drager voor WGA

2,841 views

Published on

Er zijn volop ontwikkelingen op het gebied van eigenrisicodragen WGA.
De grote verzekeraars hebben aangekondigd de premies te moeten gaan verhogen, omdat de aanvankelijke schadelast grof is onderschat.
De polissen die binnenkort expireren krijgen zeer waarschijnlijk te maken met de aangekondigde verhoging.

Herkeuringen door het UWV vinden niet of nauwelijks plaats, waardoor uw WGA schade onnodig lang doorloopt.
Ook ligt er een concept wetsvoorstel in de eerste kamer dat u als werkgever verantwoordelijk maakt voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van zogenaamde vangnetters (werknemers met een tijdelijk dienstverband).

Heeft u als Eigen Risico Drager wel genoeg grip op (ex)werknemers die een WGA uitkering ontvangen? U hoeft als Eigen Risco Drager niet af te wachten op het UWV of uw verzekeraar maar u kunt uw re-integratie en daarmee uw financiële verplichtingen positief beïnvloeden en onder controle krijgen.

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wake-up: Ontwikkelingen Eigen Risico Drager voor WGA

 1. 1. Wake Up MeetingModernisering ZiektewetRotterdam, 21 juni 2012Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnettersGerrit bij de Leijsenior consultant
 2. 2. Agenda • Aanleiding nieuwe wet • Doel wet • Welke groepen van (ex-)werknemers • Voorgestelde maatregelen – vangnetters – werkgevers • Resumé t.b.v. WGA ERD-ers • Wat nu al te doen / adviesMERCER 1
 3. 3. Aanleiding tot nieuwe wet (1)• Door wetgeving is de instroom in de WIA sterk verminderd• De daling trad op bij werknemers met vast dienstverband. In 2003- 2010 instroom van 45.800 naar 20.000 personen (60%)• Ziekteverzuim en WIA instroom ligt bij vangnetters (tijdelijke dienstverbanders, uitzendkrachten en zieke werklozen) op onverminderd hoog niveau en stijgt bovendien • Uit WIA-evaluatie (2011) bleek dat zieke vangnetters . minder vaak werken langer afhankelijk zijn van een uitkering een langer ziekteverzuim kennen relatief hoge instroom in de WGA hebben een achterblijvende werkhervatting in de WGA kennenMERCER 2
 4. 4. Aanleiding tot nieuwe wet (2)• Vangnetters nemen circa 55% van de totale instroom in de WGA voor hun rekening• Vangnetters: 21% van het totaal aantal werknemers Dus: . Er is sprake van relatieve oververtegenwoordiging Vangnetters hebben een 2 maal hogere instroomkans in de WGA.MERCER 3
 5. 5. Doel van de wet Activerende werking Ziektewet te versterken en de ZW-vangnet instroom in de WIA te verminderen. Hoe? • probleem richting werkgevers en werknemers verschuiven . • hen financiële prikkels geven • zodat meer vangnetters aan het werk komen en aan het werk blijven en • daarmee niet de WGA instromen Want: het hebben van werk is een van de beste sociale . zekerhedenMERCER 4
 6. 6. Memorie van Toelichting zegt….. Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen de prikkel voor de vangnetter om weer aan het werk te gaan te . vergroten (Zw-criterium verscherpen, loongerelateerde fase baseren op arbeidsverleden, verscherping re-integratie- en sollicitatieverplichtingen) de financiële betrokkenheid van de werkgever te vergroten (aanpassing premiedifferentiatie) en snellere werkhervatting te bevorderen (convenanten UWV, verruiming proefplaatsing, samenwerking UWV en uitzendsector)MERCER 5
 7. 7. Ziektewet en vangnetter – waar hebben we het primair over Groep 1 Werkgever heeft een loondoorbetalingsverplichting, deze wordt gefinancierd door het UWV: ziekte agv zwangerschap en bevalling; ziekte agv orgaandonatie; ziekte van personen die vallen onder een no-riskpolis; WGA-ers (ook bij in dienst blijven); < 35% ao met SFB: ziektewet vangnet voor de nieuwe werkgever De werknemer heeft recht op loon én een ZW-uitkering. De werkgever ontvang van UWV ziekengeld tot max. 100% van dagloon. . Verrekening met door te betalen loon. Indien werkgever normaliter 100% loondoorbetaling kent, wordt dit ook gehonoreerdMERCER 6
 8. 8. Ziektewet en vangnetter – waar hebben we het primair over Groep 2 Werkgever heeft geen loondoorbetalingsverplichting: zieke werklozen zieke werknemers bij faillissement zieke werknemer bij beëindiging proeftijd bepaalde oproepkrachten en thuiswerkers werknemers met een tijdelijk dienstverband en ziek na afloop daarvan Let op nawerking: als werknemer binnen 28 dagen na einde contract ziek is geworden ook recht op ziekengeld . uitzendkrachten (fase A en B) Werknemer ontvangt van UWV uitkering, maximaal tot 70% maximum . dagloon gedurende maximaal 104 wekenMERCER 7
 9. 9. Voorgestelde maatregelen – vangnetters (1) per 1-1-20131 Aanpassing ziektewetcriterium aanscherping voorwaarden recht op ziekengeld 1e jaar “gangbare arbeid / eigen arbeid” daarna “algemeen geaccepteerde arbeid” als uitgangspunt kan men meer dan 65% verdienen van zgn. maatmaninkomen? Als ja geen recht meer op ziekengeld verschil met vaste werknemers (obv bedongen arbeid)!MERCER 8
 10. 10. Voorgestelde maatregelen – vangnetters (2) per 1-1-20132 Hoogte uitkering koppelen aan arbeidsverleden Nu: Maximaal 104 weken; 70% van (gemaximeerde) dagloon (soms zelfs 100%); obv laatstverdiende loon Straks (1-1-2013): . o 70% van (gemaximeerde) dagloon; 3 maanden (basisduur); obv laatstverdiende loon o Dit wordt met een maand verlengd voor ieder vol kalenderjaar dat het arbeidsverleden de duur van 3 kalenderjaren overstijgt conform WW en WIA o Afhankelijk van arbeidsverleden, loongerelateerde fase maximaal 104 weken o Tijdens de vervolgfase :70% van WML tot einde 2e ziektejaar o Bij inkomen tijdens vervolgfase: uitkering wordt 70%*(WML-I)MERCER 9
 11. 11. Voorgestelde maatregelen – vangnetters (3) Voorbeeld Werknemer met tijdelijk contract en salaris van € 30.000 Arbeidsverleden van 7 jaar Wordt ziek 2 maanden voor einde arbeidsovereenkomst Werkgever betaalt resterende 2 maanden 100% door (conform “CAO”). Ziektewetuitkering gedurende 7 maanden van 70% van oude loon (€ 21.000) Daarna gedurende 15 maanden uitkering van 70% van WML (€ 13.124)MERCER 10
 12. 12. Voorgestelde maatregelen – werkgevers (1) per 1-1-2014 • Aanpassing (huidige) financiële prikkels: premiedifferentiatie WGA en ZW en op termijn keuze tussen publiek danwel privaat verzekeren Nu • Zowel bij ZW (publiek verzekerden) als WGA-flex geen individuele werkgeversprikkel maar een sectoraal bepaalde premie via resp. de sectorfondsen en Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) • Eigen risicodragen ZW kan al sinds 2003, maar is nog maar weinig gebruik van gemaakt • Eigen risicodragers ZW krijgen korting op de publieke sectorpremiesMERCER 11
 13. 13. Voorgestelde maatregelen – werkgevers (2) per 1-1-2014• Premiedifferentie ZW en WGA onderscheid naar grootte werkgever: o kleine werkgevers (<5x gem. loonsom € 151.000) sectorale premiedifferentiatie o middelgrote werkgevers (>5x en <100x gem. loonsom € 3.020.000) combinatie van sectorale en individuele premiedifferentiatie o grote werkgevers (>100x gem. loonsom) individuele premiedifferentiatie• Per 1-1-2014 is werkgever ook direct financieel verantwoordelijk voor . instroom in de WGA van werknemers met tijdelijk contract (WGA-flex)• Zelfde berekeningssystematiek schade in jaar t-2 (=2012 !!) is bepalend voor premiehoogte in jaar t (=2014), met opslag / korting op rekenpremie• Minimum- en maximumpremies MERCER 12
 14. 14. Voorgestelde maatregelen – werkgevers (3) • Werkgevers (publiek verzekerd) krijgen krijgen per 1-1-2014 te maken met 3 gedifferentieerde premies: (1) WGA-vast, (2) WGA-flex, (3) ZW • Onder gelijktijdige daling van de premies t.b.v. het Arbeidsongeschik- heidsfonds, Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) en Sectorfondsen • Eigen risicodragers WGA alleen (2) en (3) plus premie private verzekering voor WGA-vast (“huidige” WGA ERD-polis) • Per 1-1-2016 hybride stelsel voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd: keuze tussen publiek of privaat verzekeren voor beide groepen (ex-)werknemers tezamen • Per 1-1-2016 aanpassing nodig private WGA ERD- verzekeringspolis én Garantieverklaring als niet, dan terug in publiek bestel!MERCER 13
 15. 15. Voorgestelde maatregelen – werkgevers (4) inlooprisico • Bij overstap van UWV naar private verzekeraar WGA-inlooprisico (staartlasten) van lopende uitkeringen in principe ook meenemen • Kleine werkgevers hoeven dit niet zelf te financieren gefinancierd uit een UWV-premie voor zowel publiek als privaat verzekerden • Bij ERD ZW kon men het inlooprisico al achterlaten gefinancierd door achterblijvende publiek verzekerden. Straks: inlooprisico via publieke premie afgefinancierd voor publiek en privaat verzekerdenMERCER 14
 16. 16. Voorgestelde maatregelen – werkgevers (5) resumé voor WGA ERD-ers • Per 1-1-2014 wordt men geconfronteerd met een sectorale of gedifferentieerde UWV-premie voor WGA-flex en voor ZW. • Per 1-1-2016 kan men besluiten tot óók eigen risicodragen WGA- flex (ERD WGA-vast en -flex tezamen) • Dit vereist aanpassing huidige Garantieverklaring (uiterlijk 1-10-2015) en verzekeringspolis. Actie verzekeraar! • Bij geen aanpassing Garantieverklaring terug in publieke bestel voor totale WGA (vast en flex) per 1-1-2016 • ERD ZW is al mogelijk (Garantieverklaring is hierbij per 1-1-2013 niet meer nodig)MERCER 15
 17. 17. Voorgestelde maatregelen – snellere werkhervattingsmogelijkheden• Convenant Uitzendbureau’s en UWV om ziekteverzuim te beperken• Aanscherping ZW inzake re-integratieverplichtingen inspanningen gericht op zowel herstel als op werkhervatting: actievere opstelling zieke vangnetter, optimale benutting mogelijkheden• Verruiming proefplaatsing voor ziektewet vangnetters naar maximaal 6 maanden met behoud van uitkering een werkplek aanbieden (werkgever heeft dus geen loonkosten) met intentie als proef slaagt dat men minimaal een halfjaarcontract krijgt maximaal 6 maanden indien proef van 3 maanden te kort isMERCER 16
 18. 18. Wat nu al te doen Advies • Omdat het UWV bij de premievaststelling terugkijkt naar de gedane uitkeringen van twee jaar ervoor, is het dus nu al van belang om deze ziek uit dienstmeldingen van tijdelijke arbeidskrachten per 1-1-2012 goed te registeren en nauwlettend te volgen en waar mogelijk instroom in de WGA te voorkomen • Deze info is ook nodig om de UWV-premie t.z.t. goed te kunnen controleren • En is nodig bij (aan te passen) private verzekering: mee te verzekeren inlooprisico en risico-inschatting verzekeraar • Hoe? Mercer kan u hierin bijstaanMERCER 17
 19. 19. MERCER 18
 20. 20. Wake Up MeetingWGA EN EIGEN RISICODRAGENRotterdam, 21 juni 2012Leo Bilprincipal
 21. 21. WGA eigen risicodragen Agenda • Actualiteit • Ontwikkeling schadelast • Ontwikkeling premies – UWV – Verzekeraars • Eigenrisicodragerschap – WGA-vast personeel – Ziektewet – WGA-flex personeel • Samenvattende opmerkingenMERCER 20
 22. 22. WGA eigen risicodragen ActualiteitNettoresultaat De Goudse daalt forsDe Goudse heeft 2011 afgesloten met een nettowinst van € 14 mln, ruim de helft lager dan de € 31 mln van2010. Bestuursvoorzitter Michel Lamie: "2011 was een moeilijk jaar door de crisis op de financiële markten en destijgende schadelast bij schade- en inkomensverzekeringen. Dit heeft geleid tot een resultaat waarmee wij niettevreden zijn." De winstdaling is toe te schrijven aan een slecht resultaat op WGA-eigenrisicoverzekeringen, watvoor het inkomensbedrijf tot een sterk negatief resultaat leidde.Achmea groeit alleen in ZorgIn inkomensverzekeringen is de premieomzet gezakt naar € 665 (688) mln. "De daling viel vooral toe te schrijven aan een lagerziekteverzuim en aov, waarbij de concurrentie tegen het einde van het jaar met instroomkortingen kwam."Het resultaat is lager uitgekomen op € -126 (-15) mln door voorzieningen van € 171 mln op het WGA-product voorgestegen claims in de periode van 2008 tot 2011. MERCER 21
 23. 23. WIA – schematisch 2011 : 7.500 werknemers Loondoorbetalings- periode (2 jaar) volledig en duurzaam arbeids- IVA-uitkering ongeschikt (75%) Entreekeuring 2011 : 26.300 werknemers door UWV gedeeltelijk arbeidsgeschikt (35 - 80% ao) of WGA-uitkering 2011 : 58.800 werknemers niet-duurzaam volledig arbeids- ongeschikt (80 - 100% ao) 2011: 25.000 werknemers Werkgever - > 65% arbeidsgeschikt werknemerMERCER 22
 24. 24. WGA eigen risicodragen Ontwikkeling schadelast • In 2011 steeg de WIA-instroom met ca. 30% t.o.v. 2009 • Het begrip “niet duurzaam” wordt niet door het UWV ingevuld • Oorspronkelijke premies sterk concurrerend • Solvency II Forse premieverhoging!!!!!!MERCER 23
 25. 25. WGA eigen risicodragen Ontwikkeling UWV-premies Ontwikkeling publieke WGA-premies 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -0,10% Lastendekkende premie WGA Rekenpremie WGA Minimum-premie Ontwikkeling publieke WGA-premies 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 -0,50% Lastendekkende premie WGA Rekenpremie WGA Minimum-premie Maximum-premieMERCER 24
 26. 26. WGA eigen risicodragen WGA-vast personeel Theoretische verwachte kosten Publieke bestel Uitkering maal correctiefactor (2012: 1,9) Conventionele verzekering Uitkering plus kostenopslag Garantieverzekering Uitkering plus kosten garantieMERCER 25
 27. 27. WGA eigen risicodragen WGA-vast personeel Theoretische Lastenverdeling in de verwachte kosten tijd Publieke bestel Uitkering maal Relatief lage premie bij correctiefactor aanvang echter (2012: 1,9) opbouw “schuld” Conventionele Uitkering plus Evenredige verdeling verzekering kostenopslag (0,2) lasten in de tijd Garantie Uitkering plus kosten Lagere kosten, verzekering garantie (0,13) opbouw voorzieningMERCER 26
 28. 28. WGA eigen risicodragen WGA-vast personeel Theoretische Lastenverdeling Verantwoordelijk- verwachte kosten in de tijd heid re-integratie na ingang WGA Publieke Uitkering maal Lage premie bij UWV/ bestel correctiefactor aanvang plus Werknemer (2012: 1,9) opbouw “schuld” Conventionele Uitkering plus Evenredige Werkgever/ verzekering kostenopslag verdeling lasten Werknemer in de tijd Garantie Uitkering plus Lagere kosten, Werkgever/ verzekering kosten garantie opbouw Werknemer voorziening In welke situatie kan de hoogte van de uitkering optimaal worden beheerst? Wat is daar voor nodig?MERCER 27
 29. 29. WGA eigen risicodragen WGA vast personeel Theoretische Lasten Verantwoor- Uitvoerbaarheid verwachte kosten verdeling in delijkheid de tijd re-integratie na ingang WGAPublieke Uitkering maal Lage premie UWV / Reële optiebestel correctiefactor bij aanvang Werknemer Geen grip op (2012: 1,9) plus opbouw uitkeringen “schuld”Conventionele Uitkering plus Evenredige Werkgever/ Reële optieverzekering kostenopslag verdeling Werknemer Grip op (ca. 0,2) lasten in de uitkeringen i.s.m. tijd verzekeraarGarantie Uitkering plus Lagere Werkgever/ Reële optieverzekering kosten garantie kosten, Werknemer Grip op (ca. 0,1) opbouw uitkeringen MERCER voorziening eigen regie28
 30. 30. Eigen risicodragen ZW flex personeel Huidige wetgeving - Sectorale premie - Sectorale premie voor eigen risicodragers Kenmerken nieuwe wet - Gemiddelde premie bedraagt ca. 0,3% - Differentiatie is gelijk aan die van WGA vast personeel - Gedifferentieerde premie 2014 gebaseerd de uitkeringen 2012 - De correctiefactor in 2014 bedraagt 2. Men betaalt minimaal tweemaal de uitkeringen in 2012 - Uitkeringen met een ingangsdatum voor 1-1-2012 tellen niet mee Bij uitstap - Uitkeringen met een ingangsdatum voor uitstap blijven achter in het publieke bestel - Geen garantieverklaring nodigMERCER 29
 31. 31. WGA eigen risicodragen flex personeel Huidige wetgeving - Sectorale premie Kenmerken nieuwe wet - Gemiddelde premie bedraagt ca. 0,37% - Differentiatie is gelijk aan die van WGA vast personeel - In 2014 en 2015 volledig publiek bestel vanaf 1-1-2016 hybride - Gedifferentieerde premie 2014 gebaseerd de uitkeringen 2012 - De correctiefactor in 2014 bedraagt 2. Men betaalt dan minimaal tweemaal de uitkeringen in 2012 - Uitkeringen met een ingangsdatum voor 1-1-2012 tellen niet mee Bij uitstap - Uitkeringen met een ingangsdatum na 1-1-2012 moeten worden meegenomen - Garantieverklaring nodigMERCER 30
 32. 32. WGA eigen risicodragenSamenvattende opmerkingen• Gemiddelde jaarlijkse lasten voor eigen risicodragen 1,21% van de SV-loonsom, (minimaal 0,3% en maximaal 4,84% per jaar)• Vanaf 2014 wordt de premie voor zowel ZW als WGA-flex gedifferentieerd• Eigenrisicodragen voor ZW kan vanaf 1-1-2013 zonder garantieverklaring• Eigenrisicodragen voor WGA-flex kan vanaf 1-1-2016 i.c.m. WGA-vast• Verzekeraars zullen gezien de ervaringen met eigen risicodragen WGA-vast meer verantwoordelijkheid en risico bij de klant leggen• Een garantieverzekering kan een goede optie zijn: – Kantekeningen: Legt de noodzakelijke beheersing van het risico volledig bij de werkgever die de uitkeringslast moet managen Een bedrijf moet groot genoeg om een garantieverzekering te sluiten en om het risico te dragen Op dit moment weinig aanbieders op de garantieverzekeringsmarkt• Vanuit risicomanagement perspectief blijft een conventionele verzekering voor kleinere bedrijven een goede optieMERCER 31
 33. 33. WGA eigen risicodragenSamenvattend In alle gevallen is grip op de schadelast cruciaal • Zieke flex werkers • WGA’ers Expiratie WGA-ERD contract per 1-1-2013 beginnen met inventarisatie en onderzoekMERCER 32
 34. 34. MERCER 33
 35. 35. Wake Up MeetingRisicobeheersingRotterdam, 21 juni 2012Erna MeijerSenior Consultant
 36. 36. WGA / ERD: feiten en marktontwikkelingen • Onvoldoende controle op beschikkingen • Werknemers worden nauwelijks gere-integreerd • Er wordt zelden een maatregel opgelegd • Herbeoordelingen worden niet of te laat uitgevoerd • De WGA-lasten nemen toe en premies staan onder druk • Risico’s voor aansprakelijkheid door werknemer nemen toeMERCER 35
 37. 37. Wettelijke verplichtingen bij Eigen RisicodragerschapVerplichtingen voor de werkgever (in en uit dienst)• Betaling van de WGA-uitkering• Betaling van benodigde re-integratietrajecten• Begeleiden van de re-integratie• Erop toezien dat wettelijke verplichtingen worden nagekomen• Maatregel opleggen indien niet wordt voldaan aan re-integratieplichtMERCER 36
 38. 38. Wettelijke verplichtingen bij Eigen RisicodragerschapVerplichtingen voor de (ex) werknemer• Meewerken aan re-integratie• Passende arbeid verrichten• Verschaft informatie omtrent belastbaarheidMERCER 37
 39. 39. Risicobeheersing met (WIA) Beleid I(werknemers in én uit dienst!):• Verzuim-, Re-integratie- en WIA beleid• Contract bedrijfsarts of arbodienst• Communicatie richting (ex)werknemer• ArbeidsvoorwaardenMERCER 38
 40. 40. Risicobeheersing met (WIA) beleid II(Werknemers in en uit dienst!)• Beschikkingen-registratie• Uitkeringen-registratie• No-risk en Claim administratie• Polisvoorwaarden Zorg en InkomensverzekeringenMERCER 39
 41. 41. Risicobeheersing: Publieke en Private GeldstromenPublieke compensatieregelingen:• “No Risk” polis• Wetsvoorstel: “Mobiliteitsbonussen”: – Verhoging huidige premiekorting in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden ouder dan 50 jaar: van € 6.500.- naar € 7.000.- – Verhoging huidige premiekorting voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking: van € 2.042.- naar € 7.000.- vanaf het minimumloon – Huidige premiekorting voor het in dienst hebben van 62- plussers vervaltMERCER 40
 42. 42. Benutten compensatieregelingen (publiek)• Proces No-Risk• Premiekorting/premievrijstelling• ZW 29A• ZW 29 B en D• Verkorte IVA• Regres• Etc.Let op: Niets aanmelden of aanvragen is niets ontvangen!MERCER 41
 43. 43. Risicobeheersing: Publieke en Private GeldstromenBenutten compensatieregelingen (privaat)• Alle ERD verzekeraars hebben een re-integratiebudget beschikbaar• Zorgverzekeraars dragen ook steeds meer bij aan risico beheersing bij arbeidsongeschiktheid• Excedent- Hiaat verzekeraars hebben een groot belang bij doorstroom en uitstroom WIA• Pensioenverzekeraars hebben eveneens een ongekend groot belangOok hier geldt: Niets aanmelden of aanvragen is niets ontvangen!MERCER 42
 44. 44. Publieke en private geldstromen sociale zekerheid: Werkgever Premie afdracht SZ ScholingskostenCompensation HR & Benefits Verzuimkosten WIA-kosten Finance Subsidies/kortingen Pensioen&verzekerenMERCER 43
 45. 45. Optimalisatie geldstromen Praktische oplossingen voor organisaties Arbeidsongeschikt Aan het werk Ziek 0 tot 2 jaar 2 tot 12 jaarGeldstromen: VeReFi Subsidies & WIA (Arbeidskosten) Vangnet Verzekeringen + + Ziektekosten/ Ziektekosten WIA verzekeringenActiviteiten: Verzuim WIA dossier PWI Scan Management + + Outsourcing AO Herbouw No-risk Management Return to work MERCER 44
 46. 46. Risicobeheersing: uitvoering WIA dossierMERCER 45
 47. 47. BeschikkingenmanagementMERCER 46
 48. 48. MERCER 47

×