Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Instruments d'avaluació

1,792 views

Published on

Instruments d'avaluació

Published in: Education
 • Be the first to comment

Instruments d'avaluació

 1. 1. Base d’orientació & Rúbrica Definició i característiques INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ FIC 2015 - SJO Avaluar per aprendre, Neus Sanmartí
 2. 2. AUTOREGULACIÓ DE L’APRENENTATGE
 3. 3. Tipus d’avaluació Avaluació vista des de la seva funció reguladora (aprendre a aprendre): - Com ajudar l’alumne/a perquè sigui capaç de regular les dificultats amb les què es troba. - Identificar els obstacles i els errors i trobar camins per a superar-los. Bases d’orientació Diari de classe Avaluació vista com a activitat per comprovar què s’ha après, cal avaluar el nivell d’assoliment competencial: - Veure si s’han assolit els objectius. - Identificar el que encara falta per aprendre. - Acreditar els resultats. Rúbriques Carpetes d’aprenentatge Cal avaluar en moments diferents i a partir d’activitats d’aprenentatge ben diverses.
 4. 4. Instruments d’avaluació (implicació alumnat) Primers (estratègies per superar dificultats) Coavaluació Autoavaluació Bases d’orientació Segon (tasca d’ avaluació) Rúbrica Tercers (expressa el que ha après i les seves dificultats) Carpeta d’aprenentatge Diari d’aula Diari de l’alumne
 5. 5. Instruments d’avaluació
 6. 6. Base d’orientació
 7. 7. Rúbrica
 8. 8. Base d’orientació Criteris d’av. de realització Estarà ben fet si... SI NO Aspectes formals Té un títol que està d’acord amb la descripció. Ha fet una presentació clara i neta. Ha respectat les normes ortogràfiques estudiades a classe. Organització del text Els paràgrafs estan estructurats seguint un ordre i estan ben separats. Ha utilitzat paraules i adjectius variats, vigilant de no repetir paraules. Continguts Ha dit al grup al que pertany l’objecte o l’acció (és). Ha organitzat els paràgrafs en funció de les característiques. R Ú B R I C A
 9. 9. Criteris d’avaluació EXPERT(nivell3) AVANÇAT(nivell2) APRENENT(niv.1 NOVELL(nivell0) Posar un títol adequat El títol reflecteix de forma clara i sintètica el contingut de la descripció. El títol reflecteix el contingut de la descripció, tot i que no és prou entenedor i clar. Alguna part del títol té relació amb la descripció però no és prou clar. El títol no reflecteix de forma prou clara ni entenedora el contingut de la descripció. Fer una bona presentació. La presentació ha estat molt clara i neta. La presentació ha estat clara però no ha quedat del tot neta. La presentació no ha estat suficientment clara ni neta. La presentació no s’ha entès ni ha estat prou polida. Respectar les normes ortogràfiques. S’han aplicat totes les normes ortogràfiques treballades. S’han fet servir força normes ortogràfiques treballades a classe. S’han introduït algunes normes ortogràfiques treballades. Les normes ortogràfiques no han quedat reflexades en el text. Seguir l’estructura del paràgraf. Ha seguit l’ordre dels paràgrafs i estan ben seqüencials. S’ha seguit l’ordre dels paràgrafs, però no estan ben separats. El text conté alguns elements que indiquen intenció organitzativa però no es mantenen constants (poc estructurats). Ha sabut escriure les paraules bàsiques però no es percep el paràgraf com a element organitzador. Utilitzar riquesa de vocabulari. Ha utilitzat paraules i adjectius variats, vigilant de no repetir. Utilitza paraules i adjectius variats, però els ha anat repetint. Utilitza paraules variades però pocs adjectius i repetitius. El vocabulari usat ha estat poc i pobre. RÚBRICA
 10. 10. Criteris: defineixen els aspectes que es pretenen avaluar. Responen a la pregunta “Com ha de ser això que volem aconseguir?” “Quins són els trets del nostre ideal?” Criteris d’avaluació EXPERT(nivell3) AVANÇAT(nivell2) APRENENT(niv.1 NOVELL(nivell0) Posar un títol adequat El títol reflecteix de forma clara i sintètica el contingut de la descripció. El títol reflecteix el contingut de la descripció, tot i que no és prou entenedor i clar. Alguna part del títol té relació amb la descripió però no és prou clar. El títol no reflecteix de forma prou clara ni entenedora el contingut de la descripció. Quines són les característiques d’un bon ...títol, presentació? En què es veu que això és així? Han de ser observats directament, això vol dir que han d’estar formulats en forma d’accions susceptibles de ser observades. Fer una bona presentació. La presentació ha estat molt clara i neta. La presentació ha estat clara però no ha quedat del tot neta. La presentació no ha estat suficientment clara ni neta. La presentació no s’ha entès ni ha estat prou polida.
 11. 11. Així aconseguirem que l’avaluació deixi de ser un judici i passi a ser part del procés d’aprenentatge.

×