Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C Casas

1,101 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C Casas

 1. 1. Una experiència amb arxius 1- INTRODUCCIÓ: LES FONTS PRIMÀRIES. 2- EXPERIÈNCIA AMB L'ARXIU DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. 3- FER RECERCA ALS ARXIUS Carme Casas
 2. 2. 1- INTRODUCCIÓ: LES FONTS PRIMÀRIES. <ul><li>Els projectes de recerca de 4t d'ESO que s'inicien aquest curs, són una ocasió per treballar les Ciències Socials a partir de les fonts primàries. </li></ul><ul><li>L’alumne té l'oportunitst d'utilitzar el mètode experimental.(parteix d'unes preguntes o hipòtesis i les demostra o no). </li></ul><ul><li>El “laboratori” de les Ciències Socials és el nostre entorn: el barri, la gent, els carrers, i també els Museus i els Arxius, entre altres. </li></ul><ul><li>Amb aquest mètode, els nois i noies se senten protagonistes del seu propi aprenentatge. </li></ul><ul><li>Treballant amb fonts primàries: </li></ul><ul><ul><li>Hi ha més motivació i curiositat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es poden treballar camps com la vida quotidiana. </li></ul></ul><ul><ul><li>Simulem la tasca que fa l’historiador, el geògraf,... </li></ul></ul>
 3. 3. Quines són les fonts primàries? Són documents, restes arqueològiques,dades, plànols, etc. Corresponen al mateix període històric que estem estudiant. <ul><li>CLASSIFICACIÓ 1- Fonts materials: </li></ul><ul><li>Escultures </li></ul><ul><li>Edificis </li></ul><ul><li>Objectes </li></ul><ul><li>Museus </li></ul><ul><li>2- Fonts documentals: </li></ul><ul><li>Documents privats (cartes, diaris,...). </li></ul><ul><li>Documents públics (premsa, censos, )‏ </li></ul><ul><li>Literatura. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>3- Fonts gràfiques: </li></ul><ul><li>Fotografies. </li></ul><ul><li>Cinema. </li></ul><ul><li>Plànols i mapes. </li></ul><ul><li>4- Fonts orals: </li></ul><ul><li>Entrevistes personals (Històries de vida, visites als casals d’avis,...). </li></ul><ul><li>Enquestes. </li></ul>
 5. 5. 2- EXPERIÈNCIA AMB L'ARXIU <ul><li>Realització: a l’IES Joan Miró , amb 2 grups de 4t d’ESO </li></ul><ul><li>Objectius de la recerca: </li></ul><ul><ul><li>Fomentar la identificació dels alumnes amb la seva ciutat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Buscar elements de motivació per aprendre història. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajudar l’alumne a entendre la complexitat del món contemporani. </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear coneixement històric a partir de l’experimentació </li></ul></ul>
 6. 6. Treball previ del professorat: Es van seleccionar dos diaris (període 1930-1936): L'esguard: publicació del Centre Catòlic de l’Hospitalet Llibertat : publicació d’Esquerra Republicana de Catalunya. Es va preparar un dossier de premsa per treballar posteriorment amb l’alumnat.
 7. 7. Encapçalament del diari “Llibertat”, 1931
 8. 8. Treball amb l'alumnat: 1- Abans de la visita 2- La visita a l'arxiu 3- Després de la visita
 9. 9. 1- Abans de la visita <ul><li>exercici d'idees prèvies. </li></ul><ul><ul><li>Els partits polítics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Moviments socials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Valors: igualtat, solidaritat, tolerància,... </li></ul></ul><ul><li>el context històric de l'època. </li></ul><ul><ul><li>Antecedents de la IIª República. </li></ul></ul><ul><ul><li>La IIª República (Bienni d'esquerres, bienni negre). </li></ul></ul><ul><ul><li>Antecedents de la guerra civil espanyola. </li></ul></ul>
 10. 10. Exemple d’idees prèvies: Què són els partits polítics Els alumnes havien d'encerclar el que eren partits polítics
 11. 11. 2- La visita a l’arxiu de l’Hospitalet <ul><li>Xerrada sobre els arxius. </li></ul><ul><ul><li>Què es guarda. </li></ul></ul><ul><ul><li>Com es guarda </li></ul></ul><ul><ul><li>Com consultar els materials </li></ul></ul><ul><li>Analitzar un diari amb l'ajut d'una fitxa d'observació: </li></ul><ul><ul><li>l a data </li></ul></ul><ul><ul><li>el nom del diari </li></ul></ul><ul><ul><li>l'encapçalament </li></ul></ul><ul><ul><li>el preu, </li></ul></ul><ul><ul><li>tipus de notícia </li></ul></ul><ul><ul><li>la publicitat </li></ul></ul>
 12. 12. 3-Després de la visita <ul><li>Treball a classe amb el dossier de premsa. </li></ul><ul><li>1- Fer un buidat de temes que es tracten en cadascun dels dos diaris. Senyalar els que més destaquen. </li></ul><ul><li>2- Comprovar com es tracten els temes següents en cadascun dels dos diaris: </li></ul><ul><ul><li>Règims polítics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Religió i moral. </li></ul></ul><ul><ul><li>Paper de la dona en la societat i en la política. </li></ul></ul><ul><ul><li>Moviment obrer i immigració. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nacionalisme i centralisme </li></ul></ul>3-Comparar les diferents visions del diari Llibertat i L'esguard. 4- Conclusions del treball i valoració.
 13. 13. Valoració de l’experiència <ul><li>Als alumnes els van sorprendre aspectes com: </li></ul><ul><li>El tipus de llenguatge utilitzat. </li></ul><ul><li>Ja existien partits polítics tal com ara. </li></ul><ul><li>Les noies pagaven un preu inferior per anar a classes de català. </li></ul><ul><li>Hi havia molta premsa local. </li></ul><ul><li>Alguns noms de carrer encara perduraven. </li></ul><ul><li>La publicitat. </li></ul>
 14. 14. Exemple de publicitat de l’època
 15. 15. 3- FER RECERCA A L'ARXIU a 4t d'ESO <ul><li>TIPUS D'ARXIU: </li></ul><ul><ul><li>Arxius locals o comarcals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arxius familiars (cartes, fotografies o documents dels avis, besavis,...). </li></ul></ul><ul><ul><li>Arxius d'entitats, associacions, empreses. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arxiu Nacional de Catalunya. </li></ul></ul><ul><li>TREBALLAR AMB DOCUMENTS DELS ARXIUS: </li></ul><ul><ul><li>Permet treballar no sols amb documents escrits, sinó amb mapes, dibuixos, fotografies, dades de població,... </li></ul></ul><ul><ul><li>Els alumnes poden elegir temes en base a les seves preferències. </li></ul></ul><ul><li>CAL TENIR EN COMPTE: </li></ul><ul><ul><li>A 4t d'ESO, els alumnes encara no poden fer un veritable treball de recerca, es tracta d'un projecte i ha de ser senzill i a l'abast de tots. </li></ul></ul>

×