Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phuong, H. M. Nguyen 2015, 05 - Nong san trong xa hoi thong tin - TTCT

Agricutural Products in Information Society

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Phuong, H. M. Nguyen 2015, 05 - Nong san trong xa hoi thong tin - TTCT

  1. 1. NÔNG SẦN TRONGXẢHỘITHÓNG TIN Trên dường di àm Vê, gặp rìhừng diếm bản dưa hấu, hành tím, tôi rất muốn mua Ủng hộ. Nhưng VỚÍ rãrt nhieu điêm bản nông Sàlì trên duờng, tôi phàì Chọn nơi nào đế đông tiên của mình đến dúng địa chì? Tôi Dhà dựa vào tlìỏng tin CÓ sẵn Và dể tiếp Cận nào? :Ths NGUYỄNŕHOẨNG MỸ PHUONG ` gỈI`ra tháng rỉ dể!! Iìỉlỵ'. bản Chí lằlì I Iììạngxả hội tràn lìgáịì Ilìòlìg Iílì các Ế ) s`í" gìải t`lì1I cllra hfíll Clìn bà cnn mÍẾ'l1 `I`rtlIìg. (Ệìllìg llìf, Các l1‹lạt động cfia lình lìguỊ'E_"n 'ỈÊlì Ù `l`P.H(Ệzĩ, Bìlìh DƯ(IXìg, Biên Hỉìa. Nglìộ tn, Sơlì La, 'êlì Bái, Plạ l.DIìg, l,aÍ (llìảtl tham gia Công 'ÍỆC lìả)' trở lìẻlì SỎÍ dộlìg, klìíến Inọí Iìglĩili ãlìì lòng tru`ỞC lình cảlìì "ngLIời trũlìg một lìudt' plìẩlì tlì uơlìg lìhall Cùlìg'Ỉ KHI THÔNG TIN TRÒ THÀNH HẢNG HÓA Xã lìệlì dLỈUng dại đã `ấ1 Lìang trong bước CI1uỊ'Ểl1InìlìlìIiIXã hội củlìg rìghiệp sang xả hội Khùng tìlì, trolìg đó SỞ hửu Ììàng Iìóa Iặlt chẩt đã đ1r(JC Iha_' thể phần lún bằng sờ híru Ihíìlìg till líêll qualì (Ĩốn l1àlìglì‹3a h0fIClìÊIìqlaYì dẻ`IIýl1ghÌa của halìg lìóa. 'í dụ llhư ỈƯỢLI 'al1g. Người la lììè rượu 'ang bởi tílìlì fìlìfrt' tạịì CÍIH nti 4 dó la bìõu hiện [Ỉlìh Iểcủa lìglìề llìlì &`ùlìg và lảllìì thồ Ktậịì lìtịfì K`ác ạt' lrung mà 'ị trí dịa lý, dịa clìãl 'à khỉ ìậu k'`Ja lììột 'ùIìg dất luuxìg tác *‹ìÍ gclì tlìL_Ic ':jIt). rĩác sản pháììì núng nglììệp lìlìu ỈLỈỌII, Ci! plìẻ, tại Ne^v''0rk, ktìòng plìải lìạl Cà phẻ tlìục được gỈa‹ì dịch mà Chílìlì là sự (cớ thể) sở llửu cả plìè trtllìg Iưítng lỉlí (lụa vù‹ì (ập hợp VỎ 'àn các llìỏlìg tín: sálì lượng, Khởi tiết, lì gÍál1t”íỈđ0ái của c2ìí` đồng liề!! m(_InỈì, nhu Cất! tiêu Ih[_l, Clìíĩt lllợlìg... Sử hũu Các lhlìlìg tilì dó Càng Clìínlì xác clìừlìg nào Càlìg [ốt Chừng nẩy trolìg việc dưa ra quyết dịnh kinh doanh. Hay nhLr chổ ngối trên Ináy hay Cúng [hu thập từ dữ liệu về Các Chuy'é›n bay khác. Dụ án này giúp Líết kiệm chỉ phí cho hành khách và nhất là giúp họ bớt đau đầu khi nhấn vào nút ^^mua" trên trang mạng đặt vě r "lo buy or not to buy, üìat is the question" ("mua hay không mua, đó [à một vấn dể nan giảỈ"), DD dó, Elzíoní dặt tén d1_r án là "HamleI" mà sau lìày là cũng ry ktìờí nghiệp Farecast được ról Vốn đầu tư mạo - hiểm, đến nãm 2008 thì Microsílft mua lại. KHAI THẮC THÔNG ĨIN Mặc dù Iượng dưa hấu của nóng dán mÍồl1'fruI1gvầlì chưa tíẽtlthụ hết, nlìlmg Chí phí trang trải plìảlì lìón, tlìtlỡc và Xuổlìg gíốllg cho lnílũ vl_l kể tiếp là không [hể clììl dgli dược. 'l'ruởc tìlìh hình đó, theo thông lin lL`r một Ấ'hìệp sĩ" giải cứu dlra hấu, nìộl số lìhà hào tám dả [mg tnlức một số tiền khả lớn cho 100 tẩn dưa để lìổ trợ kịp uìüi giúp khơi thông gid cà phè ngay satl khi thu hoạch để có tiển mặt và rồi Chịu Ll1iệI thòi do nơi kỷ g1`.'ì VŨ nợ sẽ khòng Còn nữa. '[`ruỞC Iĩhlìĩlg thay đõi trong mời dại toàn Cầu hóa, Cần hổ sung những Cách khác nguài phương thức truyềlì thống Cung cấp Vốn X1lẩt phát từ một số cả lìhản hay từ llgàn hàng. Nếu mỏng tín là một hàng lìóa tlìì Chúng la có thể tận dụng thủng tin ấy như ứlế Iìào để khai thông lllỏng hàng hóa vả tín dụng? 'fại Brazil, dất nước dũnìg đầu thếgiới về sản lltợng Cà phè và đã có lìũn một thếkỷ pllzíl lríến ngành Cà phê, thòng qua việc phát hành trái phíẽhu dựa vào hàng h‹3a (cnmmodiry-backed bond) với tên gọi CPR (Cedtjla Prũdutn Rural), người sản xuất nòng nghiệp tại BIZIZÍJ sẽ bản nông sản Inrớc khi dìu hoạch, bằng Cách thê' Clĩâb sản luợlìg thu hoạch trong nlơrlg lllỉ. Nếu như Các '“hÍệp sĩ" dựa vào uy' tín cả nlìàn đưgĩl: xã)' dựng qua thùi gĩan để tạo nguồn nìl dịlng (Credit, cũng có nghỉa là niểlĩl lin] thì Brazil dL_rĩl vào st_t vậlì hàllh hiệu quả của những ^Ihệ thống Irỉnl rltợng" (^'allSIraCl S_ỳ'stenìs`Ỉ Gíddens 2006). Có nghĩa là niểnl Lil! dó dựa vào hệ thống được xảy dụng Chật chẽ bau gồm Các dừ liệu, lịch sứ, khả nãlìg sản xuất, nguồn lực, lài sản... của nglrờì dj Vay Cùng với tlìủlìg tílì sản xuấl Ở tínlg giai dnạll chuấn bị, gieo hại, trông, thu hoạch, dự trừ,4. Ngảlì hàllg Brazil ~ lìơí chiểnì
  2. 2. Ữ Ệ VÁN ÐẾ .&. ễ!!K!ỆNm Trê” đƯỜn8 đí 'àm Vê, gặp những điếm bán dưa hấu, hành tím, tôi rất muốn mua Ủng hỘ- Nhưng VỚÍ Vất nhieu diêm bán nông Sàrĩ trên đường, tôl phải Chọn nơi nào đế đông tiên của mình đến đúng địa Chí? Tôi phai dựa Vào thông tin CÓ Sẵn và dễ tiếp Cận nào? K ThS HOẢNG MỸ PHƯƠNG ir giữa tháng 4 đẽμlì lìa)I, báo Chí lẫlì Tmạng Xã hội tràn Iìgập thông tilì các "lìiệp SỈ" giải CỨLI dưa lìấtl cho bà colì lniẽlì Trung,Ci1IìglLÌc, các hoạt độlìg của tìlìh ngu)7Ệlì 7iêlì Ở TPHCIXI. Bìlìlì Dương, Bíẽn Hòa, Nglìệ .'lì. Sơlì I.a, 'êI1 Bái, Hạ Long, Lai Châu tlìzllìì gia Còlìg việc lìày trở lìêlì Sôi độlìg, HÌÍỄIII lììọi nglrờí ảm lòng trước tình Cảnì "lìgLl'Ời trong một nước phải tlìươlìg lìlìatl CỈl11g'Ỉ KHI THÔNG TIN TRỞ THÀNH HÀNG HÓA Xã hội đươlìg dại đã 'à đang trong bước chuyển mĩlìh tìrxã hội Công lìghiệp sang xã hội mông tilì, trong đó sờ hũu hàng hóa vặt chẩt đã được thaỊ` tlìêì phẩn lớn bằng sở hửu ỈÌ1ÔIìg tin liên quan đến hàng hóa hoặc liên quan đẻllì )° lìghia của hàng hóa. Ví dụ như rượu 'ang. Nguời ta mẻ mợu vang bới tírllì phúc tạp của nó - dó là biểu hiện tình tẽ' của nghề Lììủ Công và lãnh ttlổ (tập hợp các đặc trưng mà vị trí địa lý, địa chẩt và khi hậu của một vùng dất tương tác với gen thực vật). Các sản phấm nông nghiệp như rượu, Cà phê, Sôcôla, hoa bia...) cũng Vậy. Hoa bía vẩn là hoa bìa, nhưng khầu VÍ Của người thưởng ttlức thì không ngừng thay đổí trong thê' giới hàng hóa. Ơ đây, thông tín khấu vị (taste), theo triết gia người Pháp Pierre Bourdieu (1930-2002), ngẩm chứa các mông tin xả hội. Việc hiểu và sớ hữu thông tin liên quan đến ý nghĩa Cưa hàng hóa đã giúp nâng cao giá trị Cua rượu vang và nâng việc thưởng thức lên đến mức "nghệ thuật'Ỉ Ðây cũng có the là một hưởng đi Cho ngành cà phê Việt Narn chẳng hạn, thay VÌ tự định VÍ là một nước sản xuất Cà phê với số lượng lớn Và giá rẻ mà chuyển sang "đằng Cấp hóa" Cà phê Việt qua thưởng thức. Tương tự, tại Sở giao dịclì kỳ hận Cà Phê robusta tại London hay cà phê aIabỈC8 SỐ 18 2015, NGÀY 17-5-2015 ĩ * Thanh niên sóc Trãng tham gia bán hành giúp nông dãn tại New York, không phải hạt Cà phê thực được giao dịch mà chính là sụ (Có mề] sở hửu cả phê trong tương lai dựa vào tập hợp vô vàn Các thông tin: sản lượng, tlìời tiết, ti giá hổi đoái của Các đồng tiền mạnh, nhu cầu tiêu thụ, chẩt lượng... Sở hữu các tlìông tin đó càng chính xác Chừng nào càng tốt Chừng nẩy trong việc đưa ra quyết định kinh doanh. Hay như Chỗ ngối trên máy bay cũng là hàng hóa, mỗi chổ Cơ bản là không khác biệt so với Chồ ngồi khác trên Cùng một Chuyến bay. Tuy nhiên, giá vé (gíá cho mổi Chổ ngồi) thì thay dổi dựa vào Các yếu tổ mà hầu như Chi Có hãng hàng không mới biết. Năm 2003, trong một lần dặt vé, Oren Etzioni - doanh nhân người Mỹ, giáo Sư ngành klìoa học máy tính và giám đốc điểu hành của Viện trí tuệ nhân tạo Allen - nảy ra một ý định. Ban đầu, Ông dựa vào mẩu gồm 12.000 quan sát về giá trong 41 ngày tt`r một trang mạng du lịch để lập ra mõ hình dự báo. Mô hình này không trả lời cảu hỏi ^'tạí SaO'í cũng không biết Các "biến" dựa vào đó hăng hàng không quyết định gíá, mà nhằm trả lời câu hòi 'Ấcái gi'Ệ tức dự báo dựa trên những gì biết được: Các xác Suất được thu thập từ dữ liệu về án này giúp tiết kiệm Chi phí cho hành khách và nhất là giúp họ bớt đau đầu khi nhẩn vào nút "mua" trên trang mạng đặt vé - "to buy Or not to buy, that is tÌ1e question" ("mua hay không mua, đó là một vẩn đề nan giải"). D0 đó, Etzioni đặt tên dự án là "HarnJet" mà sau này là Công ty khởi nghiệp Farecast được rót vốn đầu tư mạo = áÉỂ'l-:E hiểm, đến năm 2008 ỦÚ Microsoft mua lại. RANG KHAI THÁC THÔNG TIN Mặc dù lượng dưa hấu của nông dãn miển Trung Vẫn chưa tiêu thụ hết, nhmlg Chi phí trang trải phân bón, ttluốc và xuống giống cho mùa Vụ kể tiếp là không tÌ1ê` chờ đợi được. Trước tình hình đó, ttieo thông tin tit một "hiệp sĩ" giải Cứu dưa hẩu, một số nhà hảo tàm đã thìg trước một sổ tiển khá lớn cho 100 tấn dưa để hỗ trợ kịp mới giúp klìơi mông dòng Chảy Cúa hàng hóa. Ớ đây, lượng tín dụng đến từ một số Cá nhân có tấm lòng. Tinh Cảnh thiếu nguốn vốn tái đầu tư và gieo trồng mùa vụ mới không Chì là Vấn để cùa nông dãn trồng dưa hẩu ở Quảng Ngãi. Nóng dãn trồng cà phê ở Tây nguyên và Chắc chẳn là nông dân trồng Các loại nông sản khác cũng gặp tĩnh cảnh tương tự như một Căn bệnh kính niên. Họ tlìường bán hoặc ký gfri phần lớn sản lượng Cà phê của nìình ngay Sau khi thu hoạch nhằm có lượng tiển mặt trang trải chi phí và Các nghĩa vụ tài chính khác. HỌ Chấp nhận rùi ro để ký bời ttiiếu vốn do không hoặc khó tiếp Cận được nguồn vốn chính ttlủc từ ngân hàng. Nếu Cung Cấp Vốn hiệu quảy Có thể Cảnh tượng nông dãn bán hoặc ký Các Chuyển bay khác. Dự
  3. 3. Cà Phê ngay sau 1<Jr1ì thu hoach để có tiên mặt và rổí Chịu tllíệt tliòí do nơi ký ỂỂŨVỞ nợ sẽ không còn nừa. Ĩmcịc nhỹng ỳìay đổi trong tllời dạj toan cau hpa, Can bổ Sung những ca'ch khac ngoai phương thức trĩlyển thống cung Câp vôn Xuất Phát tit một Sổ cá nhân hay từ ngân hàng. Nếu tllông tin la mọt hang hoa tI1`1 chúng ta có mẽ tản dụng thông tin ấy như thể nào để khai tlĩõng luồng hàng hóa và tín dụng? Tại Brazil, dất nước đứng đầu tlĩể giới về sản lượng cà phê và đã có hơn một ttlế kỷ phát ưiển ngàrth Cà phê, tllông qua 'iỆc phát hàrìh tĩái pluểu dựa vào hàng hóa [commodity-backed bond) Với tên gọi CPR (Cedula Produto Rural), người sản xuất nông ngltiệp tại Brazil sẽ bán nông sản üước klìi dìu hoạch, bằng Cách tlĩêi Cháp sản lượng tllu hoạch Irolzg nlmĩg lai. Nếu như các "lliệp SĨ" dựa vào uy tin cá nhân được xây d1_II1g qua ttlời gian để tạo nguồn tlộrĩ dụng (Credit, cũng có ngllĩa là niềm tín) [lù Brazil dựa vào sự Vận hàrlli hiệu quả của nhfmg "hệ tllổng triru mộng" ('ẤabSỈIaCt systemslĩ Giddens 2006). Có ngltĩa là niểmtin đó dựa vào hệ thống được Xây dlịrtg chặt chẽ bao gốm các dữ liệu, lịch sử, khả năng sản xuất, nguồn lực, tài sản... của người đivay cùng với thông tin sản xuất ở timg gíaí đoạn chuẩn bị, gieo hạt, trồng, thu hoạçhz dự Ngân hàng Brazil - nơi clliẽm Trong khi Chở đợi một hành tai Viẽt Nam trong tương laír đã đến 'ÚC Các CỘ”g Ủ góp tùy lĩnh vực Chuyên môn của mình, = I hfnq người trong lĩnh VỰC C Ợ ộ M , _ Chang hạn n g hững nơi bản hàng có dăng ky Va tang uy tin thong qua ăng "tìm bạn Ở gân ta" của Faceboộk (Nearby ber cho taxi. Chì cân cài đăt Ứng ŨỤHẾ là ÍÔÍ CỎ thê Un_8 dunẵ nhà là biết ngay Ở Sài Gòn đang có những diêm nào tôi cũng có thể dặt mua, thanh toán trước và dưa nhờ vào hệ thống định Vị toan câu (GPS). TÔÌ cũng Ơi bản hàng nông sản hô trợ nông dân,4 mang chơi khi đến nhà bạn bè vào dịp cuôi tuân, 'Y bị |ot thỏm giữa ngôn ngôn thông tin Cập nhật liên lục ười dùng Facebook. Tâ't cả là nhờ tận dụng Các thanh tựu hông tin Viễn thông mang lạíĩ CÔFĨS nghệ Ííên Ìíénz dích hệ thống GPS miễn phí. ứng dụng (apps) xấc đình n I đánh giá của ngươi mua như Chuc n Friends) hay ứng dụng U. R ra khỏi Công ts/, trên đương V6 __ bản dua ủng hộ bà C0” Quảnẵ Nga" theo dõi "hảnh trình" cua tral M có thể chủ dộng tìm kiem nhmậ n Ũ nông sàn'đÓ đến góp phấin ăn uông Vul thay Vì đẻ dòng keu 83' a trên news feed của mol ng mà cách mạnã CÔŨẾ ŨỂhẹĨ . vu của các Công ĨY VÍÊ" thong Va Hành tím Wnh Châu được bày bản tại siẽu thị co.op Mart Cân Thơ với hàng ghi: "Cùng chung tay ủng hộ nông dân, chương trình bản hàng không lợi nhuận..." được treo phía trên. Chương trình này được thực hiện khoảng một tháng naỵ hiện môi ngày bản duợc 20-30kg hành tím khoảng 60% tin dụng nông nghiệp của cả hệ tliổng ngân hàng, dựa vào nguồn dữ liệu đó để cung cấp han mức tín dụng dao động từ 30-70% sản lượng hoặc chi phí tlìu hoạch trong tương lai cho người phát hành CPR. Tai Brazil còn có một hệ tlìổng giúp đảm bảo mổi liên hệ Chặt Chẽ giữa người cho Vay, người phát hành CPR (người đí vay) và tổ Chức giám Sát "hê thống trl`n.l tượng" như của Brazil hình thành và Vận ông khác chung tay đóng ông nghệ thông tìn CÓ thế tạo nén Các VẤN,ÐÊỄễ.ẫ!!!Ễ!Ễ!! E Ỷ , ỐỘC lập, trong đó họ Chia sẻ ldến thức về Các giao dịch, sản lượng tllu hoạch trung binh trong Các Vùng, sản lượng tiềm năng, thực hiện giám sát Chặt Chẽ trong quá trình sản xuất, đất đai được đăng ký. Đáy cũng là một trong những Cơ sớ giúp phát triển bào hiểm nông nghiệp khi có được Các thông tin Irlinh bạch. XÂY DỤNG CÁC "NÚT THẮT" TIN TƯỞNG Trong thời đại mà luồng thông tin dí chuyển liên tục theo thời gian thực và kllông Có giới hạn nào về không gian thì những Vụ việc như bảy ngân hàng tranh chẩp nhau lượng Cà phê lưu ldìo của một doanh nghiệp Xuất khầu Cà phê Ở Bình Dương là tài sản tllể Chấp tlìuộc quyển kiểm soát của họ (giữa năm 2013) Chẳng hạn đã phần nào cho thẩy thực trang quản trị và minh bạch tllông tin tại Việt Nam. Chúng ta đang sống trong xã hội mà nguy cơ không còn giới hạn trong một ngành hay quốc gia Cụ thể mà tác động dây chuyển sang những ng`aI1h và Các quốc gia khác thì sự vỡ nợ của một doarlh nghiệp, bất ổn Ở một ngân hàng cũng có thể dẩn đến nguy cơ vỡ nợ hàng loạt của người dân và doanh nghiệp khác. Đã đến lúc "bàn tay vô hình hay là tllông tin vể giá (price inforrnationl, có thể dần dằn được dòng chảy tllông tin/ dữ liệu lớn thay thể'Ỉ Đó là bộ dữ liệu toàn diện bao gốm những thông till cần tlliết, được tin ttrởng bởi những người trong mạng lưới. Quay trở lại tlìị trường nông sản Việt Nam, bên Cạnh chợ truyền thống với tfmg gian hàng Ở một tinh (không gian Vật lý) cụ tlìể được các bà nội trợ truyền ntiệng nhau rằng nơi đẩy bản hàng chẩt lượng, không nói tllảch, bà chủ Vui vẻ niềm nở, nay có tllể bổ sung chợ điện tử như eBay đã Xóa nhòa ranh giới tlĩời gian và không gian với sự tllam gia mua bản của các tllành viên khấp nơi trên tlìể giới suốt 24/24 giờ mà chưa hẳn đã timg gặp mặt trực tiếp nhau một lằn trong dờíỵ độ tín nhiệm từng bà chủ, ông chủ (llnút tl1ắt"/node) được đárlh giá bởi những người bên ngoài mạng lưới có quan hệ mua bán với họ. Các nút tlìằt ấy hô trợ tăng trường của mổi quan hệ mạnẵ lươl tlĩông qua xử lý hiệu quả thông Ệlnllchlĩ phép kết nổi liên lạc giữa ngườí Va Cac tơ chức bất kể không gian. thời gỈan~ Ế tuoitrecuaỉtuan@tuOltre.C0m.vn

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Agricutural Products in Information Society

Views

Total views

235

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×