Verslag bezoek kunskapsskolan 20110203

1,439 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verslag bezoek kunskapsskolan 20110203

  1. 1. College Den Hulster Onderwijsgemeenschap Venlo & OmstrekenVerslag bezoekWaarom een bezoek?Al jaren doen we op College Den Hulster ons uiterste best om goed onderwijs te geven aanleerlingen uit Venlo en omgeving. Hierbij bieden we leerlingen kansen op ontwikkeling inuiteenlopende gebieden.Het aanbieden van goed onderwijs en kansen aan leerlingen staat onder druk. De huidigemaatschappij verlangt steeds meer van het onderwijs. Denk hierbij aan ontwikkelingen als deinvoering van de maatschappelijke stage, referentiekaders taal en rekenen en ook deinvoering van het passend onderwijs. Wanneer we op College Den Hulster goed onderwijswillen blijven geven en liever het niveau nog omhoog willen brengen moeten we ingrijpendekeuzes maken. We moeten het anders doen.Gelukkig hoeven we dat anders niet helemaal zelf te bedenken. Over de gehele wereld zijnal velen met deze opdracht aan de slag geweest. Mensen die een hart hebben voor goedonderwijs en gezocht hebben naar manieren om dit onderwijs te kunnen aanbieden. Enkelevoorbeelden hiervan zijn he Big Picture project, High Techhigh en Kunskapsskolan.Waarom heeft Kunskapsskolan antwoorden?Als je gaat kijken bij mogelijke alternatieven die al bestaan ga je een keuze maken waar jeeerst wilt gaan kijken. Voor ons is de keuze gevallen op Kunskapsskolan. Dit heeftverschillende redenen:  Het Zweedse onderwijssysteem lijkt op het Nederlandse onderwijssysteem.  De Zweedse en Nederlandse maatschappij en maatschappelijke problemen lijken op elkaar.  De bekostiging van onderwijs in Zweden is beter, maar het bedrijf Kunskapsskolan lijkt er geld aan te kunnen verdienen. Dat willen wij niet, maar blijkbaar heeft Kunskapsskolan financiële ruimte gevonden om dat wel te kunnen.  De prestaties van Kunskapsskolan zijn goed te noemen binnen het Zweedse onderwijs.  Het Zweedse onderwijs an sich staat goed aangeschreven in de wereld.Mission statementKunskapsskolan will provide the best schools in Sweden where every student, throughpersonalised learning and clear goals, will stretch their boundaries and learn more than theythought possible.Prestaties kunskapsskolan  Eindcijfers leerling zijn de beste ooit in 2009 en 2010.  13 van de 20 scholen zijn de beste in hun district. 5 van de 20 zijn tweede school in hun district.  96% van de leerlingen van Kunskapsskolan heeft toegang tot gymnasieskolan. Het landelijk gemiddelde is 88%.  18 van de 20 kunskapsskolan scholen presteren volgens de Zweedse inspectie beter dan verwacht mag worden gezien de sociaal-economische status van het district waarin ze gevestigd zijn.Martin Peters 6-3-2011 1
  2. 2. College Den Hulster Onderwijsgemeenschap Venlo & OmstrekenBelevingHet belangrijkste van het bezoek aan de twee scholen van kunskapsskolan in Zweden is nietde organisatie, indeling van leerinhoud of ruimtes, maar de beleving die je hebt als je door descholen rondloopt.Wat me het meest is bijgebleven is dat leerlingen zelf bezig zijn met hun studie. Je ziet geendocenten die aan leerlingen moeten trekken, zich druk maken dat die leerlingen moetenleren of niet presteren. Nee, je ziet leerlingen die zichzelf uitzoeken hoe ze die dag hundoelen het beste kunnen bereiken. Druk maken om wat ze nog allemaal willen doen!De sfeer waarin dat gebeurt is bijzonder relaxed. Werkelijk, ik heb er geen ander woord voor.Het onderwijs in ZwedenLeeftijd Onderwijsvorm Zweden Leerjaar Kunskapsskolan 18 Gymnasieskola 3 Kunskapsgymnasiet 17 Upper secondary school 2 16 Bovenbouw voortgezet onderwijs 1 15 Grundskola 9 Kunskapsskolan 14 Compulsary school 8 13 Onderbouw en basisschool 7 12 6 11 5 10 4 9 3 8 2 7 1 6 Förskoleklass Pre-school class Kleuterklas 5 Förskola ≤4 Pre-school KinderopvangGrundskolaAlle leerlingen volgen verplicht de Grundskola. De eindtermen voor de grundskola liggenvast. Leerlingen mogen vanaf leerjaar 8 in de grundskola cijfermatig beoordeeld worden.Hiervoor alleen onvoldoende of voldoendeGymnasieskola90% - 100% van de leerlingen gaat naar gymnasieskola. Het gymnasieskola bestaat uit 17nationale programma’s die een leerling kan kiezen. Vanaf augustus 2011 zullen er 18nationale programma’s zijn. 6 van deze programma’s leiden op voor hoger- enuniversitaironderwijs. 12 programma’s leiden op voor een beroep.Kunskapsgymnasiet richt zich vooral op de programma’s die voorbereiden op hoger- enuniversitaironderwijs.Martin Peters 6-3-2011 2
  3. 3. College Den Hulster Onderwijsgemeenschap Venlo & OmstrekenKunskapsskolanDagindeling8:00 Overleg van docenten ten behoeve van aanpassingen voor die dag. (Afwezige collega’s, activiteiten etc.)8:30 Tutorgroep: Nieuws en programma van de dag.9:20 Pauze9:30 Werktijd11:00 Pauze11:30 Werktijd13:30 Pauze13:45 Afsluiting met tutorgroep14:00 Einde schooldagEen keer per week gaat de schooldag door tot 15:15 uur. De docent heeft dan meer tijd metzijn tutorgroep om zaken te bespreken of door te nemen.DocentenDocenten doen al hun werk op school. Dit is een algemene stelregel voor kunskapsskolan.Daarnaast zijn er enkele essentiële verschillen in werktijden met andere Zweedse scholen.Kunskapsskolan Zweden algemeen44 werkweken 40 werkwekenwerkweek van 40 klokuren Werkweek van 45 klokurenWerkdag van 8:00 – 16:30 uur Werkdag van lessen75% contacttijd 20 lesuren2 weken vrij verlof buiten de vakanties 0 weken vrij verlof buiten de vakantiesDe meeste docenten werken fulltime. Een parttime docent werkt vaak minimaal 0,8 Fte.LeerlingenElke schooldag begint voor leerlingen om 8:30 in de tutorgroep. Op de kunskapsskolanschool die wij bezocht hebben werd hier eerst naar het nieuws gekeken met de hele groep.Dit nieuws werd daarna ook bediscussieerd. In deze bijeenkomst stellen leerlingen ook hunprogramma voor de dag op. Hiervoor hebben zij 1 A4 met daarop de instructielessen,workshops, seminars etc. die aangeboden worden.LerenZoals gezegd kiezen leerlingen iedere dag hun eigen programma. Dit alles gebeurt natuurlijkbinnen kaders en nog belangrijker aan de hand van de eigen doelen van een leerling.OpleidingAls een leerling zich aanmeld op een kunskapsskolan school heeft hij een gesprek met zijntutor en zijn ouders. Samen stellen zij het einddoel vast voor de leerling: “Ik wil een VMBO,HAVO of VWO diploma behalen.”De opleiding is verdeeld in stappen.  VMBO: stap 1 t/m 20  HAVO: stap 1 t/m 30  VWO: stap 1 t/m 35Martin Peters 6-3-2011 3
  4. 4. College Den Hulster Onderwijsgemeenschap Venlo & OmstrekenAlle leerlingen mogen 4 jaar over hun opleiding doen. Hetniveau dat je kiest bepaalt dus de tijd die je kuntbesteden aan het afronden van een stap. Aan de handvan deze wetenschap verdeelt de leerling samen met zijntutor de stappen over de periodes van de 4 jaren. Metdeze grove planning wordt de wekelijkse planninggemaakt in het coach gesprek.De meeste stappen die een leerling afrond wordenbeoordeeld. De kwalificaties die gebruikt worden zijn:  Voldoende – 10 punten  Goed – 15 punten  Uitstekend – 20 puntenVoor iedere stap die een leerling afrond krijgt hij duspunten. Het aantal punten dat hij verzamelt heeft aan heteinde van zijn opleiding geeft aan op welke programma’shij toegelaten wordt op een gymnasieskola. Bron: http://www.kunskapsskolan.se 1BegeleidingDe werkwijze van kunskapsskolan staat of valt met de begeleiding van de leerlingen doorhun tutor en alle andere docenten. De docenten weten met behulp van de elo waar hunleerlingen aan werken en hoe ze daarmee vorderingen maken. Daarnaast bespreekt de tutordit iedere week met iedere leerling in zijn tutorgroep. Bron: http://www.kunskapsskolan.se 2Martin Peters 6-3-2011 4
  5. 5. College Den Hulster Onderwijsgemeenschap Venlo & OmstrekenLeerlingen spreken alle personeelsleden aan bij hun voornaam. Leerlingen enpersoneelsleden hebben een enorm respect voor elkaar. Dit wederzijdse respect zorgt ervoor dat gedragsmaatregelen vrijwel onnodig zijn en dat er vrijwel geen sprake is van diefstalof vernielingen.StudiewijzerAlle leerstof is verzameld in de kunskapsporten ofwel de elektronische leeromgeving (ELO).Het grote verschil echter met een normale verzameling leerstof zijn volgens mij de volgendepunten:  De leerstof is verdeeld in 35 stappen.  Bij iedere stap zijn voor leerlingen de volgende zaken beschreven: o Wat je tijdens de stap leert. o Hoe je dat handig kunt doen (verschillende manieren). o Opdrachten waarmee je kunt oefenen. o Extra uitleg voor als je het niet snapt. o Duidelijke omschrijving van wat je moet kennen en kunnen voor de beoordeling.Leerlingen weten bij ieder vak aan de hand van de einddoelen en periode doelen die ze methun ouders en tutor gesteld hebben hoeveel tijd ze hebben voor een stap van een vak. Metdeze wetenschap maken ze hun planning voor de week en uiteindelijk een dag.Leerlingen printen Hun opdrachten veelal uit. Je zou dit kunnen ondervangen met een laptopof tablet. De leerlingen zelf geven aan dat dit voor alle vakken en alle niveaus werkt. Behalvein de bovenbouw bètavakken lijkt dit minder goed te werken in verband met het gebruik vanformules.ActiviteitenOm zijn doelen te behalen zijn er een reeks van activiteiten waar een leerling aan kandeelnemen. Een gedeelte van de activiteiten is verplicht. Voor groter gedeelte kan de leerlingkiezen of hij er gebruik van wil maken. Kunskapsskolan onderscheidt de volgendeactiviteiten:  Communicatie sessies De leerling, zijn medeleerlingen en de vakdocent verbreden hun kennis over het onderwerp door met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp. Dit is het beste te vergelijken met een normale les zoals wij hem kennen.  Workshops Leerlingen werken onderbegeleiding van een vakdocent aan hun opdrachten in hun stap. Leerlingen hebben eventuele vragen die ze willen stellen voorbereid voor de docent.  Lezing De leerlingen volgen een lezing / instructie van een docent. Dit is het best te vergelijken met een hoorcollege van een universiteit.  Seminar Leerlingen bediscussiëren onderwerpen van een vak om hun kennis over dat onderwerp te verdiepen. Vaak gaat dit gepaard met een presentatie van een leerling over een onderwerp binnen het vak.  Laboratorium practicum Praktijklessen in de natuurwetenschappen.  Praktische sessie Kunst en cultuur / lichamelijke opvoeding.Martin Peters 6-3-2011 5
  6. 6. College Den Hulster Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken  Tutorgroep Bijeenkomsten met de ‘eigen’-groep van de leerling.Hoe beter een leerling zijn doelen behaalt hoe meer vrijheid hij krijgt in de keuzemogelijkheden. Als een leerling minder goed presteert zal zijn tutor dwingender optreden bijhet kiezen van de activiteiten.RuimtesOm deze verschillende activiteiten goed te kunnen doen hebben leerlingen en docenten debeschikking over verschillende soorten ruimtes. De meeste ruimtes kunnen buiten degeplande tijden vrij gebruikt worden door docenten en leerlingen.Enkele ruimten zijn afgesloten voor leerlingen. Docenten maken deze ruimtes toegankelijkvoor leerlingen. Als een leerling heeft laten zien dat hij vertrouwd kan worden in het gebruikvan deze ruimte zal hij meer vrijheid krijgen van een docent om de ruimte te gebruiken.Een opsomming van de beschikbare ruimtes:  Aula Hier wordt pauze gehouden maar kunnen leerlingen ook werken aan hun opdrachten.  Collegezaal  Leslokaal Ten behoeve van communicatie sessies, workshops of seminars.  OLC Hier werken leerlingen alleen of in groepjes aan hun opdrachten al dan niet met een computer.  Stilte ruimte Een vrije werkruimte waar leerlingen in stilte werken en altijd een docent aanwezig is.  Werkhokjes Kleine ruimtes waar leerlingen zich alleen of in kleine groepjes kunnen terugtrekken om te werken aan opdrachten.Martin Peters 6-3-2011 6
  7. 7. College Den Hulster Onderwijsgemeenschap Venlo & OmstrekenBron: http://www.innovatemanhattancharte IMartin Peters 6-3-2011 7

×