Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Projectplan H M S Concept

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Het Metalen                            College Den Hulster
Scharnierpunt      HMSVoor...
Het Metalen                            College Den Hulster
Scharnierpunt      HMS
De ond...
Het Metalen                             College Den Hulster
Scharnierpunt      HMS

D. ...
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 5 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Projectplan H M S Concept (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Projectplan H M S Concept

 1. 1. Het Metalen College Den Hulster Scharnierpunt HMS Voorstel, ter invoering van Het Metalen Scharnierpunt. (HMS) Datum : 30 maart 2010 Opsteller: Wilbert Hendriks Bespreekstuk voor invoering van HMS Beoogde ingangsdatum: Schooljaar 2010-2011 Visie en uitgangspunten van HMS In dit projectplan wordt uiteengezet: waarom het wenselijk is, HMS, te implementeren in de huidige onderwijskundige en fysieke leeromgeving van de afdeling metaaltechniek vmbo. Het is een optimale mogelijkheid, om een naadloze doorlopende visie op leren, te realiseren tussen het vmbo ↔mbo ↔ en regionale bedrijfsleven. A. situatieschets B. doelstelling C. doelgroepen D. organisatie E. projectuitvoerder F. tijdsplanning G. uitvoeringslocatie H. randvoorwaarden I. kwaliteitsborging J. beoogd projectresultaat K. middelen A. Situatieschets Momenteel is er geen doorlopende (pedagogische,- en didactische) leerlijn binnen de afdeling metaaltechniek van vmbo College Den Hulster en de afdeling werktuigbouwkunde mbo Gilde Opleidingen. Beide opleidingen delen al drie jaar fysiek één werkplaats. Het machinepark wordt gezamenlijk gebruikt en de lesroosters zijn in elkaar verweven. Dat wil zeggen, dat vmbo leerlingen en mbo studenten, samen werkzaam zijn in één praktijkruimte. Vanzelfsprekend vergt dat een nauwe samenwerking vanuit beide organisaties, de docenten en de onderwijsinstructeurs. De fysieke leeromgeving staat nu. En we zijn er nu aan toe om de onderwijskundige leeromgeving te gaan koppelen. Vanuit de geschetste situatie is op 10 januari jl. besloten om met een pilot te starten VM2. Met het inbedden van VM2, is het ook logisch om goed te kijken naar een doorlopende leerlijn. Momenteel zijn het vmbo en mbo nauwelijks op elkaar afgestemd om succesvol het VM2 traject en de doorlopende leerlijn vorm te geven. Bij het mbo wordt het CGO ingevuld met de Beroepstaken (BGL) van het Consortium Beroepsonderwijs (SCB) . Toegepast. Vanuit dat gegeven, is het logisch dat het VMBO bij de MBO ontwikkelingen aansluit. Optimalisering aansluiting vmbo, mbo en het bedrijfsleven 30 maart 2010
 2. 2. Het Metalen College Den Hulster Scharnierpunt HMS De onderwijskundige leeromgeving binnen het VMBO wordt dan ingevuld door de uitgangs- punten en visie van het Het Metalen Scharnierpunt (HMS) Zie visiedocument CNIOP 4. .(HMS een doorlopend traject vmbo-mbo voor metaal/metalek- tro tussenstand uitgevoerd door Joke Huisman CINOP) HMS is in 2006 gestart als innovatie- project vanuit het HPBO en ondersteund door de opleidingsfondsen OOM, A+O en de Ener- giesector ENb. In 2009 is de projectfase met succes afgesloten en HMS wordt nu ingezet en doorontwikkeld voor de gehele sector techniek van het VMBO. Het project is afgesloten met een wetenschappelijk onderzoek. (zie Meting 1, HMS, onderzoeksverslag over het werken met praktijkopdrachten van HMS, uitgevoerd door Max Goote en CINOP) Partners uit het vmbo,mbo en bedrijfsleven hebben een naadloze doorlopende visie op de aansluiting tussen het vmbo en mbo ontwikkeld en uitgewerkt in concrete nieuwe sturingsin- strumenten in de vorm van praktijkopdrachten. Verder is er een professioneel ondersteu- nings- en implementatieaanbod door de stichting consortium ontwikkeld. HMS is zowel binnen smalle als brede programma’s toepasbaar. ‘Smal waar het moet en breed waar het kan’, is het devies. B. Doelstellingen • De leerlijn (pedagogische, didactische, kennis, vaardigheden, houding en competenties) inzetten vanuit het perspectief van het vmbo en het mbo. • Verhoging instroom leerlingen vmbo sector techniek en verhoging doorstroom mbo sector techniek • De doelstellingen van VM2 implementeren en de mogelijkheid realiseren om niveau 1 en 2 af te sluiten in het Technodôme. (zie het projectplan; Doorlopende leerlijn VMBO – MBO in het Technodôme) • Professionalisering docenten en praktijkopleiders. • De leer- en loopbaancompetenties tot hun recht laten komen in een didactische vormgeving en in de begeleiding van de leerlingen door middel van reflectie, bewustwording en individuele coaching. (7 stappen in HMS) • Een aantrekkelijke didactiek, gecombineerd met aantrekkelijke praktijkopdrachten. • Praktijkgericht / samenhangend leren. Samenhang met de exacte vakken taal en rekenen gecombineerd met de praktijkopdrachten. (referentiekader Taal en Rekenen van commissie Meijerink) • Implementeren van de visie en uitgangspunten van HMS welke aansluiten op het CGO van Gilde opleidingen (BGL). Het realiseren van een naadloze doorlopende leerlijn vmbo – mbo waarbij een mogelijke versnelling (verkorting) vmbo naar mbo 2 tot de mogelijkheden behoort. Zie hier onderstaand schema C. Doelgroepen • Vmbo-leerlingen, basisberoepsgerichte en kaderberoepsgericht metaaltechniek en ge- mengd theoretisch breed. Leerlingen die smal of breed willen worden opgeleid. Optimalisering aansluiting vmbo, mbo en het bedrijfsleven 30 maart 2010
 3. 3. Het Metalen College Den Hulster Scharnierpunt HMS D. Organisatie • College Den Hulster. Eindverantwoordelijke/aanspreekpunt Onderwijsdirecteur Martin Peters • Gilde Opleidingen, Eindverantwoordelijke/aanspreekpunt Sectormanager Ton Vorbach. E. Projectuitvoerder • Werkgroep bestaande uit: 1. docenten/instructeurs College Den Hulster. Wiel van den Beucken, Ton Deben, Wilbert Hendriks en Rob Huijskens. 2. docenten/instructeurs Gildeopleidingen. Ton Vorbach, Peter Peeters en ???? 3. Begeleiding/advisering Stichting Consortium Beroepsonderwijs en HMS B. Huijberts en Adri Pijenburg. F. Tijdsplanning • Start met het nieuwe schooljaar 2010/2011. Opstartfase in het 3de leerjaar vmbo 2010. • Eindimplementatie augustus 2015. Inbedding didactische leerlijn leerjaar 3 en 4 vmbo. Niveau 1 en 2 mbo één doorlopende didactische leerlijn. G. Uitvoeringslocatie • Technodôme Venlo afdeling metaaltechniek / werktuigbouwkunde (metaalbewerken) H. Randvoorwaarden • Draagvlak binnen Gilde Opleidingen en College Den Hulster • Minimaal 8-daagse scholingscursus voor alle betrokkenen binnen het vmbo en mbo. • Aanschaf van de HMS sturingsmiddelen en instrumenten (praktijkopdrachten / JIT kaarten enz) • Bezoeken van de gebruikersdagen HMS en BGL van het Consortium beroepsonder- wijs I. Kwaliteitsborging • Controle op kwaliteit door betrokkenheid Stichting Consortium Beroepsonderwijs. • Examenresultaten. • Realisatie in bestaande organisatie. Optimalisering aansluiting vmbo, mbo en het bedrijfsleven 30 maart 2010
 4. 4. Het Metalen College Den Hulster Scharnierpunt HMS J. Beoogd projectresultaat • Vermindering van het aantal vroegtijdige schoolverlaters • Vergroting van het aantal leerlingen dat voor techniek kiest. • Vergroting van het aantal leerlingen met een startkwalificatie techniek minimaal ni- veau 2 • Een zichtbaar doorlopende didactische leerlijn in het Technodôme bij de afdeling me- taaltechniek / werktuigbouwkunde. • Professionalisering van de docenten en instructeurs • Intensieve samenwerking vmbo Den Hulster en ROC Gilde opleidingen • Erkenbaarheid en herkenbaarheid van de vmbo en mbo werkwijze binnen de 2 scho- len en regionale bedrijfsleven • Invulling van modern vakmanschap en profilering en positionering van Techniek in Venlo en omgeving K. Middelen • 8 daagse scholingscursus 22.250 euro • Aanschaf lesmateriaal ?? Afkortingen: CGO Competentiegericht onderwijs SCB Stichting Consortium Beroepsonderwijs OOM Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking A+O Arbeidsmarkt en Opleidingen HPBO Het Platform Beroepsonderwijs) Enb Energie en Nutsbedrijven BGL & partners Optimalisering aansluiting vmbo, mbo en het bedrijfsleven 30 maart 2010
 5. 5. Het Metalen College Den Hulster Scharnierpunt HMS De zeven Didactische stappen stap benaming omschrijving competenties 1 Oriëntatie Uitzoeken wat je moet doen wat je Onderzoeken. Gedrevenheid en gaat maken; je zorgt ervoor dat je ambitie tonen. op hoofdlijnen weet wat er gedaan moet worden. 2 Definitie Afspreken aan welke eisen het pro- Beslissen en activiteiten initiëren. duct moet voldoen. Hoe gaat het Zich op de behoeften en verwach- eruit zien. tingen van de klant richten. 3 Ontwerp Een technische tekening maken Vakdeskundigheid toepassen. van het product. Kwaliteit leveren 4 Werkvoor- De werkvolgorde organiseren en Vakdeskundigheid toepassen. bereiding plannen, zodat je kunt beginnen Plannen en organiseren. aan de uitvoering. 5 Uitvoering Alle producten maken. Samenwerken en overleggen. Vakdeskundigheid toepassen. Materialen en middelen inzetten. Met druk en tegenslagen om- gaan. Instructies en procedures volgen. 6 Oplevering Het product aan de klant en of de Presenteren. docent laten zien en het resultaat Kwaliteit leveren. bespreken. Aandacht en begrip tonen. Ethisch en integer handelen. 7 Nazorg Terugkijken naar hoe je gewerkt hebt; Formuleren en rapporte- vastleggen hoe je je een volgende keer ren leren. eventueel kunt verbeteren Namens Wilbert Hendriks Afdeling Metaaltechniek College Den Hulster Optimalisering aansluiting vmbo, mbo en het bedrijfsleven 30 maart 2010

×