Advertisement

Багийн шинэ гишүүний дасан зохицлын хөтөлбөр

Founder, President at Mend-Orshikh Amartaivan
Dec. 14, 2015
Багийн шинэ гишүүний дасан зохицлын хөтөлбөр
Багийн шинэ гишүүний дасан зохицлын хөтөлбөр
Багийн шинэ гишүүний дасан зохицлын хөтөлбөр
Upcoming SlideShare
тогтвортой хөгжил тогтвортой хөгжил
Loading in ... 3
1 of 3
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

Багийн шинэ гишүүний дасан зохицлын хөтөлбөр

  1. Нью Медиа Групп | Хүний нөөцийн хэлтсийн бодлогын баримт бичиг №006  Багийн гишүүний дасан зохицлын хөтөлбөр | 2013    006. БАГИЙН ШИНЭ ГИШҮҮНИЙ ДАСАН ЗОХИЦЛЫН ХӨТӨЛБӨР  Боловсруулсан:   Жамсранжавын Лувсандорж  Сургалт хөгжил хариуцсан Дэд ерөнхийлөгч, Нью Медиа Групп  Огноо: 2013.11.19  2013 оны 11­р сарын 19 өдрийн   44/13  тоот тушаалаар батлагдав    Агуулга  1. Ерөнхий зүйл  2. Дасгалжигч ба далгалжуулагч  3. Эхний өдөр: Ажлын орчин  4. Үнэт зүйлийн өдөр: Танилцах өдөр  5. Эхний долоо хоног: Хамт олон  6. Хоёр дахь долоо хоног: Багаж, технологи  7. Гурав дахь долоо хоног: Дүрэм журам  8. Дөрөв дэхь долоо хоног: Ажлын стандарт  9. Дүгнэлт ярилцлага    1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ  Энэхүү дасан зохицох хөтөлбөр нь Нью Медиа Группд шинээр орж байгаа багийн гишүүн  таныг компани хамт олон, байгууллагын соёлд дасан зохицож үр бүтээлтэй, тогтвор  суурьшилтай ажиллах үндсийг бүрдүүлэх баримт бичиг юм. Та байгууллагын дүрэм  журам, соёлтой холбоотой асуудлаар хүний нөөцийн менежерт, цалин хангамжийн талаар  санхүүгийн зохицуулагчид, мэргэжлийн ур чадвартай холбоотой асуудлаар хэлтсийн  даргадаа, компани, хамт олон, ажлын чиг үүрэгтэй холбоотой бусад асуудлаар өөрийн  дасгалжуулагчид хандан асууж тодруулна.     2. ДАСГАЛЖИГЧ БА ДАСГАЛЖУУЛАГЧ  Дасгалжуулагчийн үүрэг  2.1. Тухайн шинэ багийн гишүүнийг дасан зохицлын хугацаанд чиглүүлж, зөвлөж  ажиллах нэг хүнийг томилно. Тухайн хүнийг дасгалжуулагч гэж нэрлэнэ.  Дасгалжуулагч нь 2 сарын турш ажиллана.  2.2. Багийн шинэ гишүүний асуултанд хариулж, чиглүүлж өгнө.  2.3. Сурч мэдэхийг хүссэн зүйлийг нь тухай бүрт нь зааж өгнө. Эсвэл мэддэг хэн  нэгний цаг завыг харж байгаад хэлж заалгуулна.  2.4. Дасгалжигч алдаа гаргасан тохиолдолд ганцаарчилж уулзаж алдааг нь  ойлгуулах, алдааг нь засна.  2.5. Эхний нэг сарын хугацаанд багийн шинэ гишүүн алдаа гаргах эрхтэй бөгөөд  гаргасан алдааг засаж, зөвлөх үүрэгтэй.  Дасгалжигчийн үүрэг  2.6. Эхний 14 хоног Хөдөлмөрийн болон байгуулагын дотоод журмуудтай нэг  бүрчилэн танилцах. Журмууд дотроос мэдэхгүй зүйл гарвал асууж  1 
  2. Нью Медиа Групп | Хүний нөөцийн хэлтсийн бодлогын баримт бичиг №006  Багийн гишүүний дасан зохицлын хөтөлбөр | 2013    тодруулах. Дүрэм журамтай холбоотой алдааг эхний 14 хоногт гаргаж  болно.  2.7. Хамтын хөгжлийн цагт заавал хамрагдана.  2.8. Хэн нэг хүнээс асуух зүйл гарсан тохиолдолд заавал завтай байгаа үгүйг нь  асууна.  2.9. Хэн нэг хүнээр ямар нэг зүйл заалгаж байгаа үедээ тухайн зүйлдээ  анхаарлаа 100% төвлөрүүлж, бичиж тэмдэглэж авна.  2.10. Багийн бүх гишүүдтэй хүндэтгэлтэй харьцана.  2.11. Байгуулагын эд зүйлд арив гамтай хандана.  2.12. 14 хоногт 1 удаа хүний хөөцийн менежертэй уулзан дасан зохицох явцад  ямар бэрхшээл багаа талаар ярилцаж мэдээлэл өгнө.    3. ЭХНИЙ ӨДӨР: АЖЛЫН ОРЧИН  3.1. Хүний нөөцийн менежер эсвэл удирдлагын багаас хэн нэг нь төлөөлж шинэ  гишүүнийг нь дагуулан бүх өрөөнүүдээр зочилж, алба хэлтэс болон хүн тус  бүртэй танилцуулж гар бариулна. Мөн тухайн хүн компаний талаар бүхий л  мэдээллийг өгч, танилцуулна. Үүнд: компанийн түүх, үүсгэн байгуулагчид,  байгууллагын зорилго, зорилт, удирдлага, алба хэлтэс, багийн гишүүд.  3.2. Ажлын орчны хаана юу байрладаг, хаанаас аяга авч хаанаас ус уух, хаана  хоолны газар байгааг танилцуулна.  3.3. Өөрсдийн хүсэж мөрөөддөг ажлын орчинг хамтдаа бий болгох зорилгоор  хэрэгжүүлдэг ​“Миний мөрөөдлийн ажлын орчин”​ сэдэвт эссэг бичиж  ХНМ­т хураалгана.    4. ҮНЭТ ЗҮЙЛИЙН ӨДӨР: ТАНИЛЦАХ ӨДӨР  4.1. “Би хэн бэ”​ гэсэн эссэ бичиж хүниий нөөцийн менежерт хураалгана.  4.2. Үнэт зүйлийн өдөр дээр ​“Миний хүсэл мөрөөдөл, зорилго” ​сэдэвт  пресентейшн бэлтгэж, илтгэл тавина.  4.3. Тухайн сарын үнэт зүйлийн өдөр дээр урьдчилж бэлдсэн асуултын дагуу  хариулж хамт олонтойгоо дэлгэрэнгүй танилцана. Асуултыг хүний нөөцийн  менежерээс урьдчилан авч бэлдсэн байна.    5. ЭХНИЙ ДОЛОО ХОНОГ: ХАМТ ОЛОН  5.1. Хамт олонтойгоо танилцах 7 хоног. Нийт хамт олны ерөнхий танилцуулга  материалтай танилцаж, өөрийн мэдээлэлүүддээ бичнэ. Хэн ямар авъяас  чадвартай, зан чанартайг ХНМ болон дасгалжуулагчаасаа асууж тодруулж  мэдэж авах бүрэн боломжтой.  5.2. Хамт олныхоо тухай өөрийн сэтгэгдэлийг бичиж ХНМ­т хураалгана.    6. БАГАЖ, ТЕХНОЛОГИ  6.1. Багаж технологитай холбоотой бүх онлайн хичээлийг үзэж танилцана.  6.2. “Хамтын хөгжлийн цаг”­ийн онлайн хичээлүүдийг үзнэ  6.3. Багийн шинэ гишүүнд зориулсан сургалтанд хамрагдана: Trello, google app  2 
  3. Нью Медиа Групп | Хүний нөөцийн хэлтсийн бодлогын баримт бичиг №006  Багийн гишүүний дасан зохицлын хөтөлбөр | 2013    болон тухайн албан тушаалд ашиглах програмуудыг заана.    7. ХОЁР ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГ: ДҮРЭМ ЖУРАМ  7.1. Хоёр дахь долоо хоног бол байгууллагынхаа бүхий л дүрэм журам,  хөтөлбөрүүдтэй танилцах 7 хоног юм. Асууж тодруулах зүйлүүд байвал  холбогдох багийн гишүүдээс нь асууж тодруулна. Үүнд:  Нью Медиа Группын хөдөлмөрийн дотоод журам  Нью Медиа Группын олон нийтийн хуудас ашиглах гарын авлага  Зэрэглэл ба бүтээмжит цагийн үнэлгээний систем    8. ГУРАВ ДАХЬ ДОЛОО ХОНОГ: АЖЛЫН СТАНДАРТ  8.1. Байгууллагынхаа дүрэм журамуудтай болон өөрийн ажил үүрэгтэй  холбоотой дүрэм журамтай танилцан өөрийн өдөр тутамын ажил үүрэгт  хэвшил, дадал болгон нэвтрүүлнэ.  8.2. Энэ хугацаанд шинэ багийн гишүүн өөрийн ажлын арга барилаа бүрэн  олчихсон, яаж ажиллавал илүү үр дүнтэй байх вэ гэдгээ мэдсэн байна.    9. ДҮГНЭЛТ ЯРИЛЦЛАГА  Удирдлагын төлөөлөл болон хүний нөөцийн менежерийн хамт дүгнэлт ярилцлаганд  орсноор дасан зохицох хөтөлбөр өндөрлөсөнд тооцох бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл  дасан зохицлын хөтөлбөрийг сунгах боломжтой.  3 
Advertisement