Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hållbar utveckling

2,068 views

Published on

cc

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hållbar utveckling

  1. 1. HÅLLBAR UTVECKLING
  2. 2. Samarbete: Hkk, sv, ge, sk • SO-introduktionen börjar nu…
  3. 3. Vad betyder hållbar utveckling? Utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers behov Tre perspektiv
  4. 4. •EKOLOGISK hållbarhet • Hänsyn till naturmiljön, ex. sällsynta arter ska få överleva •EKONOMISK hållbarhet • Hushålla med resurser på lång sikt •SOCIAL hållbarhet • Att bygga ett långsiktigt hållbart jämställt samhälle där människors behov uppfylls.
  5. 5. Ofta uppstår konflikter…
  6. 6. Gruppsamtal: Hököping
  7. 7. Energiseminarium… EXPERTGRUPPER • Vatten • Olja • Kärnkraft • Förnylesebart • Biobränslen • REDOVISNINGSGRUPPER

×