Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)

581 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
581
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Yesenia i Núria - PAC 2 (guia)

  1. 1. Metodologia de l’ensenyament de la llengua Núria Samsó i Mª Yesenia Zazo Jiménez 2n cicle de Filologia catalanaLa importància de la motivació a l’aula de llengua (ESO)Diapositiva 1: Bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies per la vostra assistència. Som la M.Yesenia Zazo i la Núria Samsó, professores de llengua catalana en un institut d’educaciósecundària obligatòria de Catalunya. Hem vingut avui aquí per parlar-vos sobre la importànciade la motivació a l’aula de llengua. Esperem que el tema sigui del vostre interès, i que us puguiser útil per tal de treballar la motivació a l’aula de llengua amb els vostres alumnes d’ESO.Diapositiva 2: La conferència està dividida en 9 punts al voltant del tema de la importància dela motivació a l’aula de llengua per als alumnes de secundària. Començarem definint elconcepte i identificant els tipus de motivació que existeixen. Continuarem donant una pautaper a motivar els alumnes, tant a l’aula com a casa, i finalitzarem la qüestió resumint els puntsque fan de la motivació un factor tan important per a l’aprenentatge.Diapositiva 3: A banda de la motivació de l’aprenent, hem de saber que hi ha altres factors queafecten l’aprenentatge d’una segona llengua, com són la llengua materna de l’aprenent, lesseves capacitats cognitives, l’edat d’inici de l’aprenentatge, el context on té lloc el procésd’ensenyament-aprenentatge, les estratègies d’aprenentatge i de comunicació, la personalitatde l’aprenent, el temps i el tipus d’exposició a la llengua que s’aprèn, etc. Com hem dit, però,dedicarem la conferència d’avui a l’estudi de la motivació.Diapositiva 4: Tots sabem què significa estar motivats. La motivació és una actitud positiva perenfrontar tasques que comporten un sacrifici o necessiten un esforç important. Per aquestaraó, la motivació és fonamental per a qualsevol aprenentatge i, com no podia ser d’una altramanera, també ho és per a la classe de llengua. Des de fa relativament pocs anys, molts hanestat els autors que han parlat sobre la motivació i han obert nous camps d’investigació sobreel tema. Les definicions sobre la motivació són diverses. Per exemple, Boixaderas i Majódefineixen la motivació com el “contagi de sentiments i valors positius, d’expectatives deprogrés envers l’alumnat, de confiança en les possibilitats com a persones i com a alumnes” iGardner com “la combinació d’esforç, un desig d’aprendre la llengua i unes actitud favorablesenvers aquest aprenentatge”. És a dir, sigui quina sigui la definició que s’utilitzi per a entendreel seu significat, la motivació és un sentiment, una actitud, per la qual cosa cal entendre quel’aprenentatge està íntimament lligat amb la ment (factor intel·lectual) i el cor (factor emotiu).Diapositiva 5: Segons Dörnyei, la motivació “té un paper importantíssim a l’hora de determinarl’èxit o el fracàs de qualsevol situació d’aprenentatge”. Tot i que la motivació és un factordeterminant per a l’aprenentatge d’una llengua (o de qualsevol altre tipus de coneixement),però, no és l’únic a tenir en compte a l’hora d’aprendre. Hi ha altres factors que són essencialsper a afavorir l’aprenentatge, com els factors cognitius i els factors conatius. L’èxit del’aprenentatge serà deutor de la combinació de les idees, l’esforç i els sentiments que lallengua provoqui en l’alumnat. Encara que la motivació no sigui un factor determinant, sí que 6és un factor clau per assegurar l’èxit de l’aprenentatge. La motivació, ja vingui donada perl’interès d’aprendre o per la necessitat de fer-ho, ajudarà a l’alumnat a tenir èxit, però no es PAC2 | Metodologia de l’ensenyament de la llengua
  2. 2. Metodologia de l’ensenyament de la llengua Núria Samsó i Mª Yesenia Zazo Jiménez 2n cicle de Filologia catalanatractarà de la vareta màgica que obrirà les portes del coneixement, sinó que l’alumnat hauràd’assumir que l’aprenentatge de qualsevol llengua requereix un esforç per la seva part.Diapositiva 6: Hi ha dos tipus de motivació: la motivació intrínseca, o integradora, que és laque prové de dins de cadascú, i la motivació extrínseca, o instrumental, que és la que ve defora. Segons Noel (2001, p. 46), la motivació intrínseca són els “motius per aprendre una L2que deriven del plaer inherent de l’individu i l’interès en l’activitat”, i la motivació extrínsecasón “els motius que són instrumentals per a alguna conseqüència a part de l’interès inherenten l’activitat”. Són exemples de motivació intrínseca el fet de voler aprendre una llenguaperquè t’interessa, o perquè necessites integrar-te amb el grup lingüístic d’aquella llengua.Aquests estímuls interiors fan que l’alumne es concentri, s’interessi per l’aprenentatge,demani ajuda, vulgui aprendre més, etc. L’experiència de diversos autors, com Dörnyei oNoels, corrobora que la motivació intrínseca és la més beneficiosa perquè afavoreixl’aprenentatge significatiu de l’alumnat. Són exemples de motivació extrínseca el fet d’haverd’aprendre una llengua perquè els teus pares t’hi obliguen, perquè si no ho fas rebràs uncàstig, perquè si ho fas obtindràs un regal, o perquè et permetrà desenvolupar un projecte devida, com podria ser una feina. En aquest cas, els aprenentatges ja no són significatius.Diapositiva 7: La motivació influencia el ritme i l’èxit de l’aprenentatge de llengües i potcompensar les deficiències en l’aptitud lingüística. Dörnyei i Csizér proposen deu consells alsprofessors de llengua per tal de motivar als nostres alumnes. Aquests consells consisteixen enser un exemple personal amb la pròpia conducta, crear una atmosfera agradable i relaxada al’aula, presentar la tasca adequadament, desenvolupar una bona relació amb els aprenents,incrementa la confiança lingüística de l’aprenent, fer la classe interessant, promourel’autonomia de l’aprenent, personalitzar el procés d’aprenentatge, incrementar l’orientaciócap a objectius dels aprenents i familiaritzar els aprenents amb la cultura de la llengua queaprenen.Diapositiva 8: Per tal de motivar els nostres alumnes, hem d’intentar fomentar al màxim elsfactors que motiven els aprenents a aprendre i intentar reduir al màxim els factors queobstaculitzen la motivació. Però, quins són exactament aquests factors? Què hauria de fer coma professor? Està a les meves mans motivar els alumnes a l’aula?Diapositives 9 i 10: Segons Ausbel (1968), les necessitats que motiven els aprenents a aprendresón la necessitat d’exploració, de provar el coneixement; la necessitat de manipulació,d’operar en l’entorn i de produir-hi canvis; la necessitat d’activitat, de moviment, d’exercici,tant físic com mental; la necessitat d’estimulació, de ser estimulat pel medi, per d’altrespersones o per idees, pensaments i sentiments; la necessitat de coneixement, de processar iinterioritzar els resultats de l’exploració, manipulació, activitat i estimulació; de resoldrecontradiccions, de buscar la solució als problemes i d’arribar a sistemes de coneixement 6consistents en ells mateixos, i la necessitat d’autoafirmació, de ser conegut, acceptat i aprovatpels altres. Com a professors de secundària tenim l’obligació de proporcionar als nostresalumnes tots els recursos necessaris que tinguem a l’abast per tal de facilitar l’aprenentatge. PAC2 | Metodologia de l’ensenyament de la llengua
  3. 3. Metodologia de l’ensenyament de la llengua Núria Samsó i Mª Yesenia Zazo Jiménez 2n cicle de Filologia catalanaAixí, hauríem d’estimular l’alumnat amb activitat lúdiques i educatives que impliquin posar enpràctica els coneixements teòrics adquirits a classe com pot ser la creació d’una revista escolaro la confecció d’un diari on l’alumnat pugui deixar constància de la seva vida diària o de lesseves preocupacions. També es poden emprar a classe cançons, contes o poemes querequereixin un treball de manipulació, investigació i creació artística per part de l’alumnat. Isempre cal que com a model autoritari de l’aula reconeguem l’esforç de l’alumne i l’animem acontinuar aprenent.Diapositiva 11: Segons altres autors, els factors que faciliten la motivació són l’autonomia, lacompetència, la relació, un bon espai físic i l’autoestima. Pel que fa a l’autonomia, ésimportant afavorir el poder d’elecció dels alumnes, explicar-los la importància de les tasquesper tal que puguin aconseguir les seves metes personals, valorar el progrés dels aprenents iproposar-los reptes que els aportin èxit. Pel que fa a la competència, és important que elsreptes que oferim als nostres alumnes siguin del nivell de dificultat adequat i que hi hagiretroalimentació en el procés d’ensenyament-aprenentatge, és a dir, que els alumnes puguinobtenir de diferents fonts informació sobre el seu progrés. Pel que fa a la relació, és importantoferir suport personal i emocional als alumnes, fomentar la bona relació de cada alumne ambla resta de companys i els professors i treballar per tal que se sentin pertinents al grup, alcol·lectiu de la classe. Pel que fa a un bon espai físic, és important tenir una aula agradableamb un ambient relaxat. Finalment, és important treballar l’autoestima dels alumnes.Diapositiva 12: Entre els factors que obstaculitzen la motivació, trobem l’ús exclusiu del llibrede text, donar la informació massa mastegada, els exàmens com a base de l’avaluació, ofegarels alumnes amb deures, ensenyar els continguts de manera descontextualitzada, ignorar allòque ja coneixen i els interessa i deixar de treballar de manera interdisciplinar.Diapositiva 13: Pel que fa als factors afectius que obstaculitzen la motivació, trobem Ansietat,que és la por o temor que sorgeix quan l’alumne ha de fer alguna acció en la llenguad’aprenentatge, la inhibició, que és la inseguretat en sí mateixos, que no els permet atrevir-sea córrer riscs sense sentir-se avergonyits, i la introversió, que és el caràcter reservat delsaprenents que fa que s’autocontrolin massa, i, per tant, es tanquin més i participin menys al’aula. Cal que com a professors combatem aquests obstacles amb activitats trencagel queafavoreixin l’extraversió dels alumnes, amb reforços positius que donin confiança a l’alumnat iamb activitats de relaxació que eliminin els riscos de patir ansietat.Diapositiva 14: Segons Dörnyei, la motivació consisteix en tres fases: la generació de lamotivació, que consisteix en marcar-nos els objectius, el manteniment de la motivació, queconsisteix en intentar evitar que els alumnes es distreguin i la retrospecció de la motivació, queconsisteix en fer una avaluació de com han anat les coses. Aquesta avaluació et permetmotivar-te més per a seguir aprenent, o parar. 6Diapositiva 15: Una pràctica docent motivacional consisteix en els següents passos. En primerlloc, s’han de crear les condicions bàsiques de motivació. Per tal de crear les condicionsbàsiques de motivació, el professor ha de demostrar el seu entusiasme per la llengua, ha de PAC2 | Metodologia de l’ensenyament de la llengua
  4. 4. Metodologia de l’ensenyament de la llengua Núria Samsó i Mª Yesenia Zazo Jiménez 2n cicle de Filologia catalanaprendre’s seriosament l’aprenentatge dels alumnes, s’ha de relacionar personalment amb elsalumnes, ha d’establir una relació de col·laboració amb les famílies dels alumnes, ha degenerar un ambient agradable i de suport a l’aula, ha de fomentar la cohesió de grup i ha deformular unes normes de grup acceptades per tots els alumnes.Diapositiva 16: En segon lloc, s’ha de generar la motivació inicial. Per tal de generar lamotivació inicial, el professor ha de potenciar les actituds i els valors lingüístics dels alumnes,fer-los créixer l’esperança d’èxit, reforçar-los l’orientació envers els objectius, adaptar elsmaterials als interessos dels alumnes i generar creences realistes entre els alumnes.Diapositiva 17: En tercer lloc, s’ha de mantenir la motivació. Per tal de mantenir la motivació,el professor ha de fer que l’aprenentatge sigui estimulant i amè, presentar les tasques demanera motivadora, fixar uns objectius concrets, fomentar l’autoestima dels alumnes i laconfiança en ells mateixos, generar-los autonomia i fomentar estratègies automotivadores perals alumnes.Diapositiva 18: En quart lloc, s’ha de fomentar l’autoavaluació retrospectiva positiva. Per tal defomentar l’autoavaluació retrospectiva positiva, el professor ha de donar realimentaciómotivadora, fer augmentar la satisfacció dels alumnes i oferir recompenses i notes de maneramotivadora.Diapositiva 19: Dörnyei ens parla de diferents estratègies didàctiques motivadores que enspoden ser molt útils per a la classe de llengua. Entre les estratègies de tipus intel·lectual, ellrecomana l’ús dels mitjans de comunicació, com ara la premsa, la ràdio, la televisió, el cinemai Internet, i de l’ús lúdic i creatiu de la llengua, com ara els jocs, les dites i refranys, els enigmes,les endevinalles, els embarbussaments i les cançons. També té en compte les estratègies detipus social, entre les quals la de l’aprenentatge cooperatiu, com ara el treball en grup, eltreball per projectes i les commemoracions, i la de la dinàmica de grups, com ara la simulació,els jocs de rol, la dramatització i el teatre, són de les més motivadores. Finalment,d’estratègies de tipus emocional, ell nomena l’ús didàctic del sentit de l’humor, que consistiriaen, per exemple, la comprensió i producció de textos humorístics, i de l’autobiografialingüística, que podria consistir en una narració personal o en una reflexió sobre la identitat.Totes aquests estratègies, doncs, ens podrien ser molt útils per tal de motivar als nostresalumnes d’ESO a la classe de llengua.Diapositiva 20: Així, doncs, les activitats que proposem per una classe de llengua per alsalumnes d’ESO són motivar als alumnes a l’inici de la sessió, avançant les activitats que esfaran i lligant-les als interessos dels alumnes, trencar amb la monotonia amb activitatsdiferents com concursos, jocs, cançons, una revista, etc., variar les activitats, tasques imaterials en una mateixa sessió, fomentar l’autoestima de l’alumnat, procurar el treball enequip, oferir crítiques constructives, evitar el càstig i treballar amb objectius cooperatius més 6que no pas competitius. PAC2 | Metodologia de l’ensenyament de la llengua
  5. 5. Metodologia de l’ensenyament de la llengua Núria Samsó i Mª Yesenia Zazo Jiménez 2n cicle de Filologia catalanaDiapositiva 21: Tenint en compte la proposta anterior, una classe de llengua a l’ESO podriacomençar amb un pensament positiu o cita cèlebre d’un personatge famós, i a partir d’això espodrien desenvolupar la resta d’activitats. També es podria fomentar l’autonomia de l’alumnatoferint possibilitats d’elecció. Es podria, per exemple, deixar escollir el tema de redacció alsalumnes, o deixar que decideixin ells si volen treball individual o en parella. S’haurien deplantejar tasques adequades al nivell de l’alumnat i s’hauria de permetre la relació amb elprofessor i els companys mitjançant, per exemple, la creació d’un bloc o d’un grup defacebook, fent excursions, etc.Diapositiva 22: Però en realitat, el treball motivacional de l’alumnat no acaba a l’aula. Els parestambé hi juguen un paper molt important. En l’àmbit familiar, els pares han de crear un climaafectiu. És molt més motivador per als alumnes que els pares es preocupin pel seuaprenentatge amb frases com “Aprèn tot el que puguis” o “Què has après avui?” que no pasamb les típiques frases de “Estudia per ser algú en aquesta vida” o “Quina nota has tret al’examen?”. Estudiar no és gens fàcil i aprendre una llengua encara ho és menys, però això novol dir que els pares hagin de donar la resposta als seus fills, sinó que han de proporcionarestratègies d’aprenentatge que fomentin la independència i autonomia de l’estudiant. Per aaconseguir-ho, cal evitar donar respostes precises als exercicis i respondre amb frases com“Pensa en veu alta i jo t’ajudaré”. Encara que pugui semblar que el recolzament oral a casa éssuficient per a motivar a l’alumne, també cal que els pares fomentin l’interès perl’aprenentatge creant un entorn educatiu saludable, marcant límits en les conductes dels fills idonant exemple. Si un pare té hàbit de lectura, també l’adquirirà un fill; si un pare té prejudicissobre la llengua, també ho heretaran els fills. Per això, és essencial que professors i famíliatreballem en equip. Si l’alumne rep motivació dels adults tant a casa com a l’escola és gairebéimpossible que no es senti motivat per a aprendre una llengua (o qualsevol altra matèriaescolar).Diapositiva 23: Per a acabar, s’ha de tenir en compte que la motivació és un factor moltimportant a l’hora d’aprendre amb èxit una llengua i que cal un esforç del professor per tald’aconseguir tenir alumnes motivats a l’aula. Per a assolir aquesta fita, els professors han defomentar l’autoestima de l’alumnat amb frases positives i avaluacions motivadores. Hand’adaptar-se als recursos que la vida ens ofereix tot i que s’allunyin de l’ensenyançatradicional, com la música, els jocs, el cinema, la premsa o Internet i, a més, crear un sistemad’aprenentatge col·laboratiu, no competitiu en què els alumnes es sentin còmodes i puguinrebre un feedback positiu. Però això no és tot. Cal treballar amb els interessos de l’alumnat pera saber què els porta a aprendre la llengua i què podem fer per tal de captar la seva atenciópersonal. I per últim, com a adults que som hem de practicar amb l’exemple, si nosaltresgaudim amb la llengua, l’alumne es contagiarà del nostre interès i voldrà aprendre. I si a casaels pares aconsegueixen mantenir la motivació amb retrospecció positiva i creant un ambientpropici a l’aprenentatge, la motivació en l’aprenentatge de llengües en alumnes de secundària 6està gairebé assegurat. PAC2 | Metodologia de l’ensenyament de la llengua
  6. 6. Metodologia de l’ensenyament de la llengua Núria Samsó i Mª Yesenia Zazo Jiménez 2n cicle de Filologia catalanaDiapositiva 24: Fins aquí la nostra intervenció sobre la importància de la motivació a la classede llengua de secundària. Esperem que us hagi estat profitosa la conferència i que us haguemMOTIVAT per a posar en practicar a l’aula algunes de les nostres propostes. Gràcies. 6 PAC2 | Metodologia de l’ensenyament de la llengua

×