Notícies del món

744 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
178
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Notícies del món

 1. 1. PAC 3 LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA. GRUP 5Fèlix Clemente CaveroIsmael Fernàndez i TolósLourdes Gràcia BenabarreSílvia Panisello CabreraTÍTOL DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA:NOTÍCIES DEL M NJUSTIFICACIÓNotícies del món és una seqüència didàctica adreçada a l’alumnat de 3rd’ESO d’un institut de secundària del barri del Raval de Barcelona que compta amb ungran nombre d’alumnes d’origen immigrat que ja fa temps que estan escolaritzats aCatalunya. Malgrat que la majoria d’aquest alumnat prové d’escoles de primàriaadscrites a aquest institut els alumnes tenen un nivell força baix de llengua catalana,perquè en general utilitzen les seves llengües maternes fora de l’àmbit de l’aula itendeixen a relacionar-se entre membres de la mateixa nacionalitat, mostrant pocinterès per les cultures dels seus companys i sobretot per la catalana, ja que la llenguavehicular fora de l’aula acostuma a ser el castellà. L’origen de l’alumnat és divers:pakistanesos, marroquins i xinesos que ja tenen el castellà com a llengua d’us i tambéalumnes usuaris d’alguna altra llengua romànica: romanès, francès i italià, en algun cas,que no presenten tantes dificultats a l’hora d’expressar.-se en català i finalment el centrecompta amb un nombre considerable d’alumnes castellanoparlants. 1
 2. 2. Així, el professorat de llengua catalana de l’institut ha decidit realitzar una seqüènciadidàctica que tingui com a objectiu despertar l’interès i les ganes de conèixer delsalumnes vers les cultures que tenen a prop i amb les quals han de conviure diàriamentperò fer-ho en la llengua del país on viuen i on molts d’ells han nascut perquè el catalàactuï com a nexe cohesionador per tal de millorar seves competències lingüístiquesescrites i orals. A més, vist el baix nivell de competència en les TIC d’aquests alumnes,malgrat que formen part del projecte del Departament d’Educació Educat 1x1 des de fados cursos, s’ha decidit incidir en la pràctica de les noves tecnologies.Per tot això s’ha decidit que els alumnes aprendran a elaborar notícies periodístiquesd’àmbit internacional i de Catalunya que donin a conèixer als seus companys d’aula lasituació social, cultural i política de llurs països d’origen i se cenyiran a la redacciód’articles argumentatius i explicatius que penjaran en un bloc que farà les funcions d’unsenzill diari digital.OBJECTIUSObjectius relacionats amb la cohesió social i l’arrelament a la llenguad’acollida • Treballar per tal que l’alumnat s’adoni que la diversitat lingüística que hi ha a l’aula és un fet enriquidor i que la realitat multicultural en què viuen els alumnes és un fet global que es viu arreu del món. • Presentar el català com a vincle cohesionador d’aquesta diversitat lingüística i com a símbol d’arrelament al país on viuen. • Adquirir les habilitats comunicatius necessàries per relacionar-se i expressar-se, sobretot per escrit, en llengua catalana.Objectius relacionats amb l’ús de la llengua oral i escrita • Identificar textos explicatius i textos argumentatius i els elements que els caracteritzen. 2
 3. 3. • Entendre textos explicatius i argumentatius com els que apareixen en els mitjans de comunicació. • Aprendre a redactar textos explicatius i textos argumentatius • Organitzar idees i arguments de manera constant, coherent i lògica. • Distingir els diferents elements de la notícia: titular, entradeta, sumaris... • Analitzar l’estructura bàsica de la notícia periodística: què, qui, quan, on, com...Objectius relacionats amb l’ús de les TIC • Participar activament i reflexivament en interaccions i escrites per a l’aprenentatge i per a les relacions socials, dins i fora de l’aula, i amb l’ús de les TIC. • Observar alguns diaris a Internet • Interactuar amb la xarxa per obtenir informació concreta • Participar en un bloc especialment dissenyat per aquesta seqüència penjant-hi les notícies i participar-hi editant entrades i fent comentaris.COMPETÈNCIES BÀSIQUES • Competència daprendre a aprendre • Competència comunicativa lingüística • Competència metodològica en el tractament de la informació i competència digital • Competència en autonomia i iniciativa personal • Competència social i ciutadana • Competència artística i culturalCRITERIS D’AVALUACIÓ • Conèixer les característiques estructurals i gramaticals per produir textos argumentatius i explicatius 3
 4. 4. • Comprendre i interpretar de forma crítica textos escrits procedents dels mitjans de comunicació • Saber navegar per Internet per buscar informació • Saber entrar en un bloc, penjar les entrades i fer comentarisACTIVITATS D’AVALUACIÓ • Actitud participativa a classe • Penjar al bloc una notícia relacionada amb l’actualitat política, social o cultural del país d’origen d’un company de classe. • Penjar al bloc una notícia d’opinió • Fer comentaris a les notícies de com a mínim dos companys • Participar en el debat: ús del català 10%, respecte torn de paraula i participació 10%, argumentació i opinió 5%CONTINGUTS • La diversitat lingüística com a un fet enriquidor i com a font de coneixement. • La diversitat lingüística present a l’aula. • La llengua com a tret identitari individual i col·lectiu. • L’ús de les llengües al centre. • Participació activa en les activitats de treball col·laboratiu. • Interès i preocupació per l’aprenentatge i la millora en les habilitats orals, escrites i interactives. • Les habilitats comunicatives bàsiques orals, interactives i escrites. • Lèxic i verbs relacionats amb els continguts temàtics. • Estructures lingüístiques bàsiques per a les situacions comunicatives • La situació social, política i cultural dels països d’origen dels companys de la classe a través de la lectura i la elaboració d’articles periodístics 4
 5. 5. PROGRAMACIÓ DE LA SEQÜÈNCIAQüestions prèvies:Tria i selecció d’un tema: a través de la connexió a Internet i l’ús d’eines ofimàtiques, elsaprenents cerquen notícies sobre el seu país d’origen i n’escullen un tema amb unmínim de quatre articles —o ítems— representatius.Els tipus de text que volem treballar a la seqüència són: • El text narratiu no literari: com ara una presentació periodística dels fets o esdeveniments posant atenció a com es presenten els protagonistes, el marc i la ubicació i quin és el paper del narrador. • El text argumentatiu: a mode d’article d’opinió, com ara l’argumentació política o de temes socials, crítica literària, musical, teatral, de cinema, etc.; és una part fonamental que puguin establir la diferència entre periodisme informatiu i periodisme interpretatiu —textos 1 i 2. • El text descriptiu dels fets o fenòmens culturals o el retrat d’una personalitat, d’un lloc, o d’un grup genèric o arquetípic. • El text expositiu a mode d’article de divulgació: els articles de divulgació neixen de la narració d’un fet però ens provoquen una pregunta clau a partir de la qual s’exposen els motius. D’aquesta manera els alumnes treballen les quatre tipologies textuals més presents en el discurs periodístic i en produeixen, en principi, dos: l’argumentatiu i el narratiu. No tractem altres dues tipologies textuals, encara que podem incloure-ho en les explicacions, d’una banda la conversa: entrevistes, debats, diàlegs virtuals i, d’una altra banda la publicitat cultural i comercial. No ho fem 5
 6. 6. perquè tractant-se de tipologies textuals més sofisticades són susceptibles de sertractats en una seqüència diferenciada.Cada grup estarà format per alumnes de la mateixa nacionalitat, els grups podran ser dedos o tres membres. Han d’escollir un tema, pactant-lo, i escollir els articles dels qualsen faran l’anàlisi, pot ser una entrevista o qualsevol tipus d’article en text o en vídeo.Hauran de seleccionar i analitzar un mínim de quatre ítems per tal de presentar el temaa la classe amb un text narratiu de creació pròpia a mode de presentació periodística.Primera sessió:Es presenta la seqüència i s’explica què faran els aprenents i quines pautes donarà eldocent, es conformen els grups i se’ls dóna informació sobre com cercar la informació aInternet, hem de portar material preparat al respecte amb diferents estratègies per noperdre el temps en la navegació: on cercar vídeos, quins diaris poden consultar, quinscercadors, quines paraules clau volem cercar, com afinar els cerques, com fer servir leshemeroteques dels diaris, etc.Estem treballant la preparació de la recerca de la informació i la selecció d’un tema. Eltema pot ser de qualsevol àmbit: política, cultura, esports, societat, economia, etc. Hande parlar els membres del grup i posar-se d’acord sobre quin tema relatiu al seu paísd’origen volen tractar —han de tenir present que ho han de presentar al grup, quinaspecte volen destacar ells sobre el seu país, la seva cultura—; han de posar-sed’acord, també sobre on cercaran la informació a Internet i en quin ordre tenen pensatbuscar-la.Per fer-ho poden anar fent consultes puntuals a l’ordinador, vigilant de no perdre eltemps. Al final de la sessió han de preparar un document escrit on expliquin la sevaestratègia, és a dir: en quin tema es centraran i a on intentaran cercar la informació.Segona sessió:Executen el pla de recerca de la sessió anterior. Cercant a través d’Internet, han deseleccionar els quatre ítems sobre els quals treballaran —poden ser més si ho volenells. Abans han rebut documentació i explicació sobre les tipologies textuals que han decercar. 6
 7. 7. Han de fer una breu descripció de cada ítem a mode de fitxa: quin tipus de text és,quines característiques observen en el text que els ha fet classificar-lo, quines dadesfonamentals ens transmet. En els quatre —o més— ítems hi ha d’haver com a mínim untext descriptiu i un d’expositiu. Poden ser textos tan llargs com vulguin, entrevistes ovídeos, però de cada un han de fer una fitxa on classifiquin el tipus de text i n’explicitinles característiques.Tercera sessió:La lectura i anàlisi aprofundida dels ítems els ha de donar una visió global del tema.Cada grup elabora un text narratiu a mode de presentació periodística que servirà perpresentar el tema a la resta de grups.L’elaboració del text es fa de manera grupal, per tant, s’han de posar d’acord en quinselements consideren importants i quina estructura ha de tenir el text. Tots els membreshan d’aportar-hi alguna cosa al text final.Quarta sessió:Cada alumne ha d’elaborar un text argumentatiu sobre el tema escollit. Les opinionspoden ser coincidents o divergents sobre un mateix tema, però la concreció del’argumentació l’ha de saber fer cada un de manera particular. Així treballem el fet ques’hagin hagut de posar d’acord a presentar el tema encara que tinguin posicionamentsdiferents al respecte.Cinquena sessió:Els grups presenten de manera oral el seu tema davant la classe —és interessant queparlin tots els membres del grup, és a dir, la presentació no l’ha de fer només un sol delsmembres. 7
 8. 8. Un cop presentats els temes oralment, els grups pengen els textos de presentació albloc i cada alumne, de manera personal, penja el seu text argumentatiu com a comentaridins del tema del seu grup. A més, es demana que facin aportacions en altres temes; quivulgui.Sisena sessió:Es demana a cada alumne que posi per escrit una sèrie de qüestions: 1. Quin ha estat el tema, a banda del que ell ha treballat, que més li ha interessat o agradat i per què. 2. Què ha après de nou que abans no sabia 3. Què en pensa de lactivitat que han fet, si li ha agradat, o no, què li ha agradat més i què menys.Es pot incloure alguna altra qüestió que es consideri rellevant de cara a l’avaluació. Amés, si la programació temporal finalment ho permet, al final de la sessió seriaconvenient establir un mena de debat sobre què els ha agradat més i què menys, osobre algun tema o qüestió que han treballat.Es tracta de fomentar la participació oral dels alumnes en llengua catalana, la interacciói l’intercanvi d’opinions en un marc pautat on s’escolta qui parla i es demana torn deparaula. 8
 9. 9. 6. GRAELLES DE PROGRAMACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 7. Avaluació de la seqüència didàcticaLavaluació de la seqüència didàctica proposada presenta una triple vessantcorresponent als tres tipus dactivitats, relacionades amb laprenentatge de la llengua,que es proposen.Tenint en compte que és una seqüència didàctica de llengua, haurem davaluar lacomprensió lectora dels alumnes quan es tracti dactivitats que vagin encarades a larecerca dinformació, interpretació, reflexió i valoració de textos. En canvi, quan elsaprenents facin ús de les seves aptituds lingüístiques i discursives haurem davaluar,per una banda lexpressió escrita i per laltra lexpressió oral.La majoria de les activitats presenten formats mixtos entre la comprensió lectora i untipus dexpressió, oral o escrita. Aleshores avaluarem per separat els dos criteris ifarem la mitjana.Passem a veure concretament quins són els criteris avaluables de cada apartat:Comprensió lectora:  Obtenció de la informació: Extreure dades, fets o informacions bàsiques d’un text, explícitament enunciats. Requereix la capacitat de percebre, descodificar, realitzar operacions bàsiques d’inferència sobre dades explícites i dur a terme una exploració ràpida i inicial. S’accedeix a una primera comprensió semàntica i cognitiva del text que permet activar el marc general de referència, la situació o el context en el qual l’ha d’interpretar i entendre.  Interpretació dels textos i síntesi: Organitzar la informació obtinguda, tot reconeixent i identificant les diferents parts i les relacions que hi ha entre elles, de manera que permeten elaborar esquemes, agrupar la informació en blocs funcionalment o semànticament afins, reconèixer un ordre i vincular la 15
 16. 16. informació amb camps ben acotats i definits de coneixement o amb l’experiència. I sintetitzar la informació extreta mitjançant la comparació o el contrast de la informació obtinguda del text i de les operacions anteriors, l’examen de les relacions identificades i l’eliminació de la informació no rellevant.  Reflexió i valoració de la informació: Reflexionar críticament amb l’objectiu de fer valoracions del text pel que fa a la qualitat, rellevància, utilitat, eficàcia i eficiència de la informació. Durant el procés, cal aportar dades noves i realitzar inferències complexes en les quals entren en joc tant les informacions que aporta el text com aquells coneixements i experiències previs de l’estudiant.Expressió escrita:a) Competència discursiva:  Adequació: Utilització dels recursos expressius i el registre comunicatiu necessaris per a cada situació concreta. Aconseguir introduir al text tota la informació que es demana.  Coherència: El text està ben organitzat. L’exposició de les idees és clara. No repeteix ni inclou informació irrellevant.  Cohesió: Ús dels mecanismes de cohesió lèxica i gramatical adequats a cada part del text (concordança verbal, concordança de gènere, ús de nexes adequats), així com la correcta puntuació de les frases.b) Competència lingüística:  Lèxic: El vocabulari és precís i correcte, adequat a la situació en què se circumscriu el text.  Ortografia: Màxima correcció ortogràfica, aconseguir que no hi hagi cap errada o només n’hi ha una.  Estructures morfosintàctiques: Correcció pel que fa a l’ordre de la frase, concordança, preposicions, pronoms, interferències... 16
 17. 17.  Aspectes formals i presentació: És satisfactòria si l’escrit presenta un mínim de dos d’aquests tres aspectes (netedat, marges i separació entre línies) i la lletra és llegible sense esforç.Expressió oral • Competència lingüística: Domini del codi lingüístic. Els continguts de referència són la fonètica, el lèxic i la semàntica, i la morfologia i sintaxi. • Competència sociolingüística: Els coneixements i les habilitats dels parlants per adequar les produccions a les situacions de comunicació. Els continguts de referència són ladequació al context, el propòsit de la interacció i les normes i convencions característiques de la interacció. • Competència discursiva: Relacionada amb la combinació de les formes gramaticals i dels significats per a aconseguir un text coherent i cohesionat en qualsevol gènere. Els continguts de referència són la coherència, la cohesió i la varietat discursiva. • Competència estratègica: Les estratègies de comunicació verbal i no verbal, que es poden usar per a compensar les deficiències provocades per limitacions i insuficiències i per a afavorir lefectivitat de la comunicació. Els continguts de referència són les estratègies retòriques i de cortesia.Taules de valoració de lavaluació: Avaluació: Comprensió Lectora Obtenció de la informació 30% Interpretació dels textos i síntesi 40% Reflexió i valoració de la informació 30% 17
 18. 18. Avaluació: Expressió escrita Adequació 15%Competència discursiva Coherència 25% Cohesió 25% Lèxic 10% Ortografia 10%Correcció lingüística Estructures morfosintàctiques 10% Aspectes formals i presentació 5%Avaluació: Expressió oralCompetència lingüística 25%Competència sociolingüística 25%Competència discursiva 25%Competència estratègica 25% 18

×