Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BADIA I CAPDEVILA. La tasca del/la docent, essencial en el procés d'aprenentatge a l'aula

1,122 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BADIA I CAPDEVILA. La tasca del/la docent, essencial en el procés d'aprenentatge a l'aula

 1. 1. LA TASCA DEL/LA DOCENT, ESSENCIAL EN EL PROCÉS D’APRENENTATGE A L’AULA La motivació a l’aula
 2. 2. ÍNDEX <ul><li>La motivació en l’aprenentatge d’una llengua: definició i tipus </li></ul><ul><li>La tasca del/la docent: aconseguir la motivació de l’alumne/a </li></ul><ul><li>Les motivacions i les dificultats de l’estudiant adult en l’aprenentatge d’una llengua. Afectació. </li></ul><ul><li>Bones pràctiques de motivació a l’aula </li></ul><ul><li>Conclusions: què s’espera de la tasca del docent </li></ul>
 3. 3. <ul><li>1. LA MOTIVACIÓ EN L’APRENENTATGE D’UNA LLENGUA: DEFINICIÓ I TIPUS </li></ul>
 4. 4. 1. La motivació en l’aprenentatge d’una llengua: definició i tipus <ul><li>Motivar: donar a algú motius que l’estimulin a fer una cosa (GDLC, www.diccionari.cat ) </li></ul><ul><li>La motivació per aprendre una segona llengua ha d’incloure: </li></ul><ul><ul><li>Esforç, desig i satisfacció (Gardner, 1985) </li></ul></ul>
 5. 5. 1. La motivació en l’aprenentatge d’una llengua: definició i tipus <ul><li>Tipus de motivació (punt de vista dels motius de l’aprenent; Badia i Serrat, 2005)): </li></ul><ul><ul><li>integradora: l’aprenent vol ser competent en una llengua per tal de poder-se comunicar amb els parlants d’aquesta llengua </li></ul></ul><ul><ul><li>instrumental: l’aprenent vol aprendre una llengua per raons pràctiques, com per trobar una feina, ser capaç de seguir notícies en una altra llengua... </li></ul></ul>
 6. 6. 1. La motivació en l’aprenentatge d’una llengua: definició i tipus <ul><li>Tipus de motivació (punt de vista de la situació d’aprenentatge; Deci i Ryan (2000)): </li></ul><ul><ul><li>Desmotivació: no existeix motivació </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivació extrínseca : es dóna quan la raó per la qual s’actua és una conseqüència separable d’aquesta raó, ja sigui subministrada per altres o per un mateix (regulació externa, introjectada, identificada i integrada) </li></ul></ul>
 7. 7. 1. La motivació en l’aprenentatge d’una llengua: definició i tipus <ul><li>Tipus de motivació (punt de vista de la situació d’aprenentatge; Deci i Ryan (2000)): </li></ul><ul><ul><li>Motivació intrínseca : es dóna quan existeixen activitats que els subjectes troben interessants per si mateixes i no necessiten cap mena de reforçament. </li></ul></ul><ul><ul><li>“ tendència innata a buscar la novetat i els reptes, a ampliar i exercitar les pròpies capacitats, a explorar i a aprendre” (Ryan i Deci (2000:70)) </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>2. LA TASCA DEL/LA DOCENT: ACONSEGUIR LA MOTIVACIÓ DE L’ALUMNE/A </li></ul>
 9. 9. 2. La tasca del/la docent: aconseguir la motivació de l’alumne/a <ul><li>Segons Dörnyei (2008), la motivació s’ha de veure com un procés . Per tant, cal que el docent: </li></ul><ul><ul><li>Generi les condicions de motivació bàsiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Creï la motivació inicial </li></ul></ul><ul><ul><li>Conservi i protegeixi la motivació </li></ul></ul><ul><ul><li>Encoratgi l’autoavaluació retrospectiva en positiu </li></ul></ul><ul><li>Al següent quadre, es pot veure tot el procés de motivació que ha de dur el/la docent a l’aula: </li></ul>
 10. 10. 2. La tasca del/la docent: aconseguir la motivació de l’alumne/a <ul><li>Font: Dörnyei, Z. (2008). Estratègies de motivació a l’aula de llengües. Barcelona: Editorial UOC </li></ul>
 11. 11. 2. La tasca del/la docent: aconseguir la motivació de l’alumne/a <ul><li>En resum, els “deu manaments per a motivar els aprenents de llengües” (Dörnyei i Csizér, 1998) </li></ul><ul><ul><li>El/la docent ha de ser un exemple personal amb la pròpia conducta </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha de crear una atmosfera agradable i relaxada a l’aula </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha de presentar la tasca adequadament </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha de desenvolupar una bona relació amb els aprenents </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha d’incrementar la confiança lingüística de l’aprenent </li></ul></ul>
 12. 12. 2. La tasca del/la docent: aconseguir la motivació de l’alumne/a <ul><ul><li>Ha de fer la classe interessant </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha de promoure l’autonomia de l’aprenent </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha de personalitzar el procés d’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha d’incrementar l’orientació cap a objectius dels aprenents </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha de familiaritzar els aprenents amb la cultura de la llengua que aprenen </li></ul></ul>
 13. 13. 3. LES MOTIVACIONS I LES DIFICULTATS DE L’ESTUDIANT ADULT EN L’APRENENTATGE D’UNA SEGONA LLENGUA. AFECTACIÓ
 14. 14. 3.1 Les motivacions. <ul><li>Factors que determinen l’aprenentatge d’una segon llengua: </li></ul><ul><ul><li>L’estat emocional </li></ul></ul><ul><ul><li>La necessitat </li></ul></ul><ul><ul><li>L’actitud </li></ul></ul><ul><ul><li>I, sobretot, la motivació </li></ul></ul>
 15. 15. 3.1 Les motivacions. <ul><li>Principals motivacions que duen l’estudiant a aprendre una L2: </li></ul><ul><ul><li>Emigració </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Relacions amb els altres </li></ul></ul><ul><ul><li>Viatges </li></ul></ul><ul><ul><li>Lleure </li></ul></ul>
 16. 16. 3.1 Les motivacions. <ul><li>Emigració : </li></ul><ul><li>canvi de residència </li></ul><ul><li>adaptació a un nou país </li></ul><ul><li>i a una nova cultura </li></ul>
 17. 17. 3.1 Les motivacions. <ul><li>Treball : </li></ul><ul><li>possibilitat d’ascens en l’empresa </li></ul><ul><li>millora salarial </li></ul>
 18. 18. 3.1 Les motivacions. <ul><li>Relacions amb altres persones : </li></ul><ul><ul><li>Parella que parla una altra llengua </li></ul></ul><ul><ul><li>Fills que aprenen la llengua del nou lloc de residència </li></ul></ul><ul><ul><li>Amics </li></ul></ul><ul><ul><li>Companys de feina </li></ul></ul>
 19. 19. 3.1 Les motivacions. <ul><li>Viatges : </li></ul><ul><ul><li>Viatjar per motius professionals </li></ul></ul><ul><ul><li>Viatjar per plaer </li></ul></ul>
 20. 20. 3.1 Les motivacions. <ul><li>Lleure : </li></ul><ul><li>Llegir llibres en versió original </li></ul><ul><li>Veure pel·lícules en versió original </li></ul><ul><li>Escoltar música en una altra llengua i entendre-la </li></ul>
 21. 21. 3.2. Les dificultats <ul><li>Relacions amb altres persones : </li></ul><ul><li>L’actitud: </li></ul><ul><ul><li>Enfocament sociopsicològic canadenc : </li></ul></ul><ul><ul><li>Les actituds lligades al col·lectiu de l’L2 (per exemple, les sensacions que un alumne anglòfon tingui sobre els francòfons) exerceixen una influència importantíssima sobre l’aprenentatge que un té de l’L2 (Dörnyei 2008:31) </li></ul></ul>
 22. 22. 3.2. Les dificultats <ul><li>Elements cognitius: </li></ul><ul><li>Teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner. </li></ul><ul><li>Nivell d’estudis: inversament proporcional amb l’aprenentatge de l’L2: </li></ul><ul><ul><li>- estudis + dificultat </li></ul></ul><ul><ul><li>+ estudis – dificultat </li></ul></ul><ul><li>Aptitud </li></ul>
 23. 23. 3.2. Les dificultats <ul><li>Personalitat : </li></ul><ul><ul><li>Marc Europeu Comú de Referència de les llengües: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>xerraire/callat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>agosarat/tímid </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>optimista/pessimista </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>introvertit/extravertit </li></ul></ul></ul></ul>
 24. 24. 3.2. Les dificultats <ul><li>Edat: </li></ul><ul><li>directament proporcional amb l’aprenentatge de l’L2: </li></ul><ul><li>+ edat + dificultat </li></ul><ul><li>- edat – dificultat </li></ul>
 25. 25. 3.2. Les dificultats <ul><li>Aula: </li></ul><ul><ul><li>Una aula on hi hagi pluralitat de motivacions pot dificultar l’aprenentatge </li></ul></ul>
 26. 26. <ul><li>4. BONES PRÀCTIQUES DE MOTIVACIÓ A L’AULA </li></ul>
 27. 27. 4. Bones pràctiques de motivació a l’aula <ul><li>Cal tenir en compte i posar de manifest: </li></ul><ul><li>els factors afectius : </li></ul><ul><li>relació entre l’afectivitat i l’aprenentatge de la llengua: crear un bon clima afectiu a l’aula. </li></ul>
 28. 28. 4. Bones pràctiques de motivació a l’aula <ul><li>Pràctiques per crear el bon clima a l’aula: </li></ul><ul><ul><li>Escolta activa </li></ul></ul><ul><ul><li>Transmetre confiança </li></ul></ul><ul><ul><li>Parlar en positiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Corregir de manera constructiva </li></ul></ul>
 29. 29. 4. Bones pràctiques de motivació a l’aula <ul><li>Pràctiques per a l’aprenentatge de la llengua oral. </li></ul><ul><li>Pràctiques per a l’aprenentatge de la llengua escrita. </li></ul>
 30. 30. 4. Bones pràctiques de motivació a l’aula <ul><li>Per a la llengua oral: </li></ul><ul><ul><li>Activar la parla </li></ul></ul><ul><ul><li>Simular situacions reals: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Presentacions i salutacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Descripcions a partir de dibuixos i fotografies </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lectura </li></ul></ul><ul><ul><li>Sortides de l’aula: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anar a comprar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anar a veure pel·lícules i/obres de teatre </li></ul></ul></ul>
 31. 31. 4. Bones pràctiques de motivació a l’aula <ul><li>Per a la llengua escrita: </li></ul><ul><ul><li>Integrar la pràctica de l’escriptura dins de les activitats de la pràctica oral: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llistes de vocabularis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Postals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Redaccions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ressenyes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etc. </li></ul></ul></ul>
 32. 32. 4. Bones pràctiques de motivació a l’aula <ul><li>Algunes estratègies didàctiques motivadores (Mallart, 2007-08): </li></ul><ul><ul><ul><li>Ús dels mitjans de comunicació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ús lúdic i creatiu de la llengua </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aprenentatge cooperatiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dinàmica de grups </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ús didàctic del sentit de l’humor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autobiografia lingüística </li></ul></ul></ul>
 33. 33. 5. CONCLUSIONS: QUÈ S’ESPERA DE LA TASCA DEL/LA DOCENT
 34. 34. 5. Conclusions: què s’espera de la tasca del/la docent <ul><li>La motivació de l’alumne/a </li></ul><ul><li>Aprofitar els avantatges dels estudiants adults </li></ul><ul><li>Afrontar les dificultats dels estudiants adults </li></ul><ul><li>Tenir en compte la diversitat d’alumnes </li></ul><ul><li>Ser un bon model lingüístic per a l’alumne. </li></ul><ul><li>Ser l’interlocutor principal en les converses. </li></ul><ul><li>Ser positiu: corregir de manera subtil . </li></ul>
 35. 35. 5. Conclusions: què s’espera de la tasca del/la docent DOCENT MOTIVACIÓ ACTIVITATS PLANIFICACIÓ ALUMNE/A
 36. 36. <ul><li>I, PER FINALITZAR, DIREM QUE... </li></ul>
 37. 37. <ul><li>“ Sens dubte, la motivació és la qüestió més complexa i difícil que ha de saber entomar el cos docent en l’actualitat” (Scheidecker i Freeman 1999:116) </li></ul>
 38. 38. <ul><li>AUTORES: </li></ul><ul><li>Maria Badia Peiro </li></ul><ul><li>Mercè Capdevila Pujol </li></ul><ul><li>Assignatura: </li></ul><ul><li>Metodologia de l’ensenyament </li></ul><ul><li>de la llengua catalana </li></ul><ul><li>UOC </li></ul>
 39. 39. BIBLIOGRAFIA <ul><li>BADIA GARGANTÉ, A.; SERRAT SELLABONA, E. (2005). “Metodologies estratègiques i didàctiques en l’ensenyament de la llengua catalana”. Solé i Sanosa, M. M. (coord.) Metodologia de l’ensenyament de la llengua catalana . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. </li></ul><ul><li>DECi, E.; RYAN, R.M. (2000). “The what and why of goal pursuits: human needs and the self-determination of behaviour. Psichological Inquiry , 11 (4), 227-268. </li></ul><ul><li>DÖRNYEI, Z.; CSIZÉR, K. (1998). “Ten commandments for motivating language teachers”. Language Teaching Research (núm 2., pàg. 203-229). </li></ul><ul><li>DÖRNYEI, ZOLTAN. (2008). Estratègies de motivació a l’aula de llengües . Editorial UOC. </li></ul>
 40. 40. BIBLIOGRAFIA <ul><li>GARDNER, R. C. (1985). Social Psychology and Second Language Learning . Londres: Arnold. </li></ul><ul><li>MALLART I NAVARRA, JOAN. Fonamentació i didàctica de la motivació a l’àmbit de les llengües . Universitat de Barcelona. </li></ul><ul><li>MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES. (2002). </li></ul><ul><li>MORENO, JUAN CARLOS. (2002). Llengua i immigració . Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar i Família . </li></ul><ul><li>RAMAJO CUESTA, ANA. La importancia de la motivación en el proceso de adquisición de una lengua extranjera . (2008). Universidad Antonio de Nebrija. Departamento de Lenguas Aplicadas. Memoria de Master de en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. </li></ul>
 41. 41. BIBLIOGRAFIA <ul><li>SCHEIDECKER, D.; FREEMAN, W: (1999). Bringing out the Best in Students: How Legendary Teachers Motivate Kids . Tousand Oaks, CA: Corwin Press. </li></ul>

×