Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liverpool football club

1,787 views

Published on

AD 410 นางสาว เมวิกา หอมจันทร์ เลขที่ 19 ( Liverpoo F.C)

 • Be the first to comment

Liverpool football club

 1. 1. สโมสรฟุตบอล ลิเวอร์พูล  Liverpool Football Club เป็นหนึ่งในสโมสรที่ประสบความสำาเร็จสูงสุดทีมหนึ่งใน ฟุตบอลอังกฤษ ก่อตั้งใน วันที่ 15 มีนาคม ปี พ.ศ. 2435(ค.ศ. 1892) มีฉายาในภาษาไทยว่า "หงส์แดง"พร้อมด้วยคำาขวัญว่า 
 2. 2. เกียรติประวัติของสมสรฟุตบอล ลิเวอร์พูล แชมป์ฟุตบอลลีกดิวิชั่น1: 18  ครั้ง  แชมป์เอฟเอคัพ: 7 ครั้ง  แชมป์ลีกคัพ: 7 ครัง ้ แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก:  ้ 5 ครั้ง แชมป์ยูฟ่าคัพ: 3 ครั้ง แชมป์ European Super 
 3. 3. สัญลักษณ์ของ Liverpool Football  Club  • ใช้สีแดงซึงเป็นสีประจำำเมืองเป็น ่ สีของเสื้อทีมเหย้ำ • นก Liver Bird ถือเป็น สัญลักษณ์ประจำำเมือง Liverpool ซึ่งเป็นเมืองอุตสำหกรรมหนักเก่ำ ที่ประกอบเรือสินค้ำและเรืออืนๆ ่ ที่มีขนำดใหญ่ • จำกนั้น ในปี คศ.1797 จึงได้เพิ่มสัญลักษณ์กำรคำบช่อ กิ่งไม้ เพิ่มเข้ำไปในสัญลักษณ์ตัว นกที่มีอยู่ก่อนแล้ว • กิ่งที่คำบในปำกคือกิ่งสำหร่ำย ทะเล แสดงถึงกำรอุทธรณ์ที่ไม่
 4. 4. สนาม• สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ (อังกฤษ: Anfield) เป็นสนำมฟุตบอลเหย้ำของสโมสรฟุตบอล ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษตั้งอยู่ในเขตแอน ฟิลด์ เมืองลิเวอร์พูลแอนฟิลด์สร้ำงเสร็จใน ปี พ.ศ. 2427เริ่มแรกเป็นสนำมเหย้ำของ สโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตันต่อมำในปี พ.ศ. 2435 เอฟเวอร์ตันย้ำยสนำมไปกูดสัน พำร์ก ิ หลังจำกก่อตังสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล แอนด์ ้ ฟิลด์จึงกลำยเป็นสนำมเหย้ำของลิเวอร์พูลนับ แต่นั้นมำ• แอนฟีลด์ประกอบไปด้วยอัฒจรรย์สี่ดำน ้ ได้แก่ สปิออน ค็อป, อัฒจรรย์หลัก, เซนเทเน รีสแตนด์, และ อัฒจรรย์ฝงถนนแอนฟิลด์ มี ั่
 5. 5. • สนำมฟุตบอลแอนฟีลด์ ได้รับกำรรับรองจำก สมำคมฟุตบอลยุโรป ให้เป็นสนำมระดับ 4 ดำว ซึ่งสำมำรถจัดกำรแข่งขันฟุตบอลระดับ นำนำชำติ หรือรำยกำรใหญ่อื่นๆ รวมทั้งกำร แข่งขันของทีมชำติอังกฤษ แอนฟิลด์เคยเป็น หนึงในสนำมฟุตบอลที่ใช้ในกำรแข่งขัน ่ ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชำติยุโรป ในปี พ.ศ. 2539 (ยูโร 96)• ในอนำคตสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล มีแผน ก่อสร้ำงสนำมฟุตบอลแห่งใหม่ ควำมจุ
 6. 6. ผู้เล่นปัจจุบัน
 7. 7. รายชื่อนักเตะ•   1  GK แบรด โจนส์ •  22  DF แดนนี วิลสัน  2  DF เกล็น จอห์นสัน23  DF เจมี คาร์ราเกอร์    4  MF ราอูล เมยเรเลส (รองกัปตัน)  24  FW ดาวิด เอ็นก็อก  5  DF ดาเนียล แอ็กเกอร์  6  DF ฟาบิโอ ออเรลิโ25  GK เปเป เรนา  อ  7  FW หลุยส์ ซัวเรซ  26  MF ชาร์ลี อดัม  8  MF สตีเฟน เจอร์ 28  MF คริสเตียน โพล ราร์ด(กัปตัน)  เซน  32  GK โดนี  9  FW แอนดี คาร์โรลล์  10  MF โจ โคล  33  MF จอนโจ เชลวีย์  34  DF มาร์ติน เคลลี  11  MF มักซี โรดริเกวซ  37  DF มาร์ติน สเคอร์ 12  FW ดาเนียล ปาเชโก  14  MF จอร์แดน เฮนเด เทล  อร์สัน  38  DF จอห์น ฟลานา เกน  16  DF โซทิริออส คีร์เกีย กอส  39  MF อัลแบร์โต อากว 18  FW เดิร์ค เคาท์  ลานี  40  DF ดาเนียล อยาลา  19  MF สจวร์ต ดาวนิ่ง 
 8. 8. สปอนเซอร์ คาดหน้าอกเสื้อ  ลิเวอร์พูลเป็นสโมสรแรกของอังกฤษ ที่มีสปอนเซอร์คำดท • เสื้อสปอนเซอร์ HITACHI จำกญี ปุ่น เป็นสปอนเซอร์ชิ้นแรกของ ลิเวอร์พูล
 9. 9. Crown Paints 
 10. 10. Candy • Candy เป็นสปอนเซอร์ชิ้นที่ 3 ให้ลเวอร์พูล ิ ตั้งแต่ปี 1988 ถึง 1992  ปัจจุบันบริษททำาการตลาดภายใต้แบรนด์  ั Hoover และ Kelvinator• เปิดตัวเป็นสปอนเซอร์ครั้งแรกของลิเวอร์พูล ในปี 1988 ในเอฟเอคัพรอบชิงกับทีมจอมโหด อย่าง วิมเบิลดัน และนัดนั้นลิเวอร์พูลแพ้ 1-0  โดยที่ จอร์น อัลดริจ มีโอกาสทำาประตูจากลูก จุดโทษ แต่ เดฟ บิเซนต์ เซฟเอาไว้ได้ นันเป็นครั้งแรก และครั้งเดียว ในประวัติศาสตร์ ่ ของ สโมสรวิมเบิลดัน ที่ได้แชมป์เอฟเอคัพ ถ้วยเก่าแก่ของประเทศ อังกฤษ• ก่อตั้งโดย Eden Fumagalli ในปี 1945 ที่ปะเทศ อิตำลี ปีต่อมำออกผลิตภัณฑ์ตัวแรกเป็นเครื่องซัก
 11. 11. Carlsberg • หลังจากที่ใช้โลโก้ คาร์ลเบิร์ก  เบียร์ชื่อดังจากประเทศ เดนมาร์ก บนอกเสื้อมานานถึง  17 ปี มีมูลค่าอยู่ที่ปีละ 7.3 ล้าน ปอนด์ เป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่ม มาตั้งแต่ปี 2005/06 ทำาให้เพิ่ม ขึ้นจากเดิมถึงปีละ 12.7 ล้าน ปอนด์ต่อปี ก็สิ้นสุดระยะเวลา 
 12. 12. Sponsor ปัจจุบัน Standard Charterdจะเป็นสปอนเซอร์หลัก ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ฤดูกำล2010/2011 หรือปีหน้ำเป็นต้นไป โดยจะมีระยะเวลำของสัญญำ 4 ปี โดยที่มูลค่ำสัญญำสูงถึง 80 ล้ำนปอนด์ ( 4,480 ล้ำนบำท ) ซึ่งมีมูลค่ำสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรลิเวอร์พล ู
 13. 13. Partners Main Club  Sponsor Kit Supplier 
 14. 14. Official Partners
 15. 15. Regional Marketing  Partner 
 16. 16. Product
 17. 17. Ticket Price
 18. 18. Media
 19. 19. SWOT Analysis STRENGTHS: • ทีมมีความแข็งแกร่ง  มีชอเสียง ื่ • มีผู้เล่นที่มีความสามารถ • มีฐานแฟนคลับที่หนา แน่น WEAKNESSES: • เรื่องปกป้องจากมุมและลูก ฟรีคิก Strikers ยังไม่ดีพอ OPPORTUNITIES: เป็นจุดอ่อนที่ทำาให้เสีย ประตูหลายครั้ง• เนื่องจากเป็นทีมที่มีชื่อ • สนามกีฬาไม่ใหญ่พอ / ล้าเสียงทำาให้นักธุรกิจจำานวน สมัย มากสนใจที่จะมาลงทุ Tน HREATS: • ในการแข็งขันผู้เล่นที่สำาคัญอาจได้รับบาดเจ • อาจถูกทีมอื่นซือตัวนักเตะที่สำาคัญไป  ้
 20. 20. แฟนฟุตบอลของลิเวอร์พูลเรียกตัวเองว่ำ Kopites หรือ The Kop ซึงมี ่ที่มำจำกคำำว่ำ Spion Kop ชือของเนิน ่เขำในอัฟริกำใต้ สถำนที่เกิดสงครำม Boer War ครั้งที่สองเมื่อปี พ.ศ.2443 ซึงมีทหำรของกองพันแลงคำ ่เชอร์ (Lancashire Regiment) ที่ไปรบเสียชีวิตถึง 300 นำย หลำยคนในจำำนวนนั้นมำจำกลิเวอร์พูล พอปี พ.ศ. 2449 จึงมีกำรเปลี่ยนชืออัฒจรรย์หลังเสำประตู ่ด้ำนหนึ่งเป็น The Spion Kop ซึงคนจะ ่ติดปำกเรียกว่ำ The Kop End นับเป็นสนำมกีฬำแห่งแรกที่มีกำรใช้ชื่อนี้ เพรำะสองปีกอนหน้ำนั้นArsenal ก็ใช้เพียง ่
 21. 21. The Kop ทั้งเด็กและผูใหญ่ มี ้ภำระสำำคัญในช่วงก่อนหมดหน้ำร้อนที่จะต้องเตรียมเงินมำซือเสื้อทีมรุ่น ้ใหม่ของฤดูกำลแข่งขันที่กำำลังจะเริ่มเพื่อเอำไว้ใส่มำเชียร์ทีมของตนเองเสื้อเหล่ำนี้รำคำไม่ถก แต่มนเป็นกำร ู ัแสดงใจสนับสนุนทีมของบ้ำนตัวเองเสื้อของปลอมคงมีอยู่แล้ว แต่ไม่หำกัน เพรำะควำมหมำยของกำรซือเสื้อ ้คือกำรแสดงตัว แสดงกำร
 22. 22. ควำมเหนียวแน่นในครอบครัวใหญ่นี้ น่ำจะเป็นแรงขับให้ LiverpoolFC ก้ำวไปได้อีกไกล สำำหรับคนเหล่ำนี้กำรแพ้ชนะในสนำมไม่ใช่เรื่องที่ทำำให้ทิ้งกันง่ำยๆ ... กำรเป็นครอบครัวเดียวกัน จึงทำำให้ต้องอยู่ข้ำงกันทั้งยำมดีและยำมยำก... นี่คือบทสรุปของคำำว่ำ

×