Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Statistike dhe probabilitet

17,567 views

Published on

Matematike

Published in: Education

Statistike dhe probabilitet

 1. 1. STATISTIKE DHE PROBABILITET Lenda Matematik
 2. 2. STATISTIKA  Statistika është shkenca që studion marrjen , organizimin , analizimin dhe interpretimin e ndryshimeve sasiore në zhvillimin e shoqërisë, të ekonomisë, të kulturës etj., duke mbledhur të dhëna numërore për to, të cilat grupohen e përpunohen me metoda të veçanta.
 3. 3.  Statistikë gjithashtu paraqetë tërësia e të dhënave numërore të mbledhura nga një fushë e jetës, e ekonomisë etj. ose për një dukuri dhe të renditura sipas një kriteri të caktuar.Statistika nuk eshte degë e matematikes pro konsiderohet si nje dege e vecante per shkak te karakterit multidisiplinar.
 4. 4. DEGËT E STATISTIKES  Statistika deskriptive  Statistika iduktive  Statistika eksplorative  Statistika llogaritëse  Indekset: jane tregues relativ te cilet paraqesin raportin e nivelit te caktuar te dukurive te ndryshme ne periudha te caktuara kohore. Ata mund te paraqiten si raport i dy niveleve te veçanta apo si raport i niveleve te grupuara  Ndryshe quhen edhe tregues të dinamikes sepse paraqesin krahasimin përmes faktorit kohor.
 5. 5. SHEMBULL I STATISTIKES NUMRI I NXENESVE ESHTE 36 Lendet Frekuenca f Denduria relative % 1 Matematik 8 22.2% 2 Letersi 10 27.7% 3 Anglisht 8 22.2% 4 Kimi 5 13.8% 5 Qytetari 2 5.5% 6 Fizik 3 8.3%
 6. 6. 0 5 10 15 20 25 30 Grafiku Grafiku
 7. 7. Diagram Matematik Letersi Anglisht Kimi Qytetari Fizik
 8. 8.  Ne nje klase u mat shtatlartesia e djemve dhe kemi: 161 175 173 171 168 173 169 172 173 171 172 173 167 165 164 175 a)Tregoni popullimin ,individet dhe tiparin. Popullimi eshte bashkesia e djemve.Individet jane djemte .Tipari shtatlartesia. b)Vlera me e vogel e tiparit ,sa here perseritet. Vlera me e vogel e tiparit eshte 161 ,perseritet 1 here c)Vlera me e madhe e tiparit,sa here perseritet. Vlera me e madhe e tiparit eshte 175,perseritet 2 here.
 9. 9. d)Moda ,mesorja dhe mesatarja. moda=173 mesatarja m=161+164+165+167+168+169+2*171+2*172 4*173+2*175/16=170,25 mesorja M 161 164 165 167 168 169 171 171 172 172 173 173 173 173 175 175 M=171+172/2=171,5
 10. 10. PROBABILITETI  Teoria e probabilitetit është degë e matematikës e cila studion fenomenet e rastësishme [1]. Koncepte themelore të teorisë së probabilitetit janë ndryshorja e rastesishme, proceset stohastike dhe ngjarjet e rastesishme: Për shembull hedhja e një kubi për lojë të numëruar me pika në secilën nga gjashtë faqet e tij është një ngjarje e rastësishme. Nëse hedhja e kubit përsëritet një numër të madh herësh do të shohim se këto ngjarje do të plotësojnë një rregullshmëri të caktuar statistikore të cilat mund të studiohen dhe të parashikohen
 11. 11.  Teorema të rëndësishme në teorinë e probabilitetit janë "Ligji i numrave të mëdhenj"" dhe "Teorema qëndrore kufitare".  Teoria e probabilitetit është bazë matematikore e statistike, ajo ka zbatim të madh në analizën kuantitative të bashkësive të cilat përmbajnë një numër të madh të dhënash, metodat e saj kanë mundësuar zbulimin e fenomeneve fizike në nivelin e atomit që i përshkruan mekanika kuantike
 12. 12. SHEMBULL I PROBABILITETIT  Shkronja e fjales PROBABILITETI jane shkruar ne fishe te vecanta. Zgjedhim rastesisht njeren prej tyre.Te gjendet probaliteti: a) Shkronja e zgjedhur eshte zanore. (n(H)= 13 n(a) =6) P= n(a)/n(H)= 6/13= 46.1% b) Shkronja e zgjedhur eshte shkronja I. ( n(a)=3 ) P= n(a)/n(H)= 3/13= 23% c) Shkronja e zgjedhur eshte shkronja B. ( n(a)=2 ) P= n(a)/n(H)= 2/13= 15.3% d) Shkronja e zgjedhur eshte shkronja T. ( n(a)=2 ) P= n(a)/n(H)= 2/13=15.3%
 13. 13.  Hidhet nje zar kubik.Te gjendet probabiliteti a) Bie numer i thjeshte ( n(H)=6 ; n(a)= 3 ) P= n(a)/n(H)= 3/6= 1/3 =33.3% b) Bie numer negativ ( n(a)=0 ) P= n(a)/n(H)= 0/6=0 (ngjarje e pamundur) c)Bie numer natyror ( n(a)=6 ) P= n(a)/n(H)= 6/6=1 (ngjarje e sigurt) d)Bie numer cift (n(a)=3 ) P= n(a)/n(H)= 3/6= 1/3 =33.3% e) Bie numer tek (n(a)=3 ) P= n(a)/n(H)= 3/6= 1/3 =33.3%
 14. 14.  Punuan: Ambra Dekovi Armando Mehja Athanasia Kovaci Arlind Dani Adelina Aramalli Arsen Guri

×