Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Skuil by My .     . .
God is in ons midde . . .Nadat Moses die Tabernakel opgestel het, presies soos  deur die Here beveel, het ‘n wolk die Te...
Die poort na die Tabernakel is die toetreepunt      Jeshua Ha Mashiach is die poort deur wie ons   tot die Heiligdo...
Toe het die Almagtige God Moses geroep  Die offers op die brandofferaltaar wys heen na & met hom gespreek uit die tent v...
In die Nuwe Testament is Jeshua Ha Mashiach die Lam van God wat deur Syeenmalige offer aan die kruis versoening vir almal ...
Na die Brandoffer altaar is daar die koperwaskom     Die bloed en water uit die sy van Jeshua Haof afspoelwaentjies, w...
Die reukofferaltaar verwys na gebedNadat die offer volbring is verkry die priester     in die Naam van Jeshua Ha Mash...
In die Allerheiligste, afgesluit deur die    Die oomblik toe Jeshua Ha Mashiach aan die kruis  voorhangsel, was die v...
Die toonbrode wys na Jeshua Ha Mashiach      Jeshua Ha Mashiach is die brood van die ewigeen sy Woord as die brood va...
‘n Kandelaar wat gedurigdeur moes brand, was deel    Volgens Openbaring 1:12 en 20 is die gemeentesvan die toerusting ...
Die Priesterlike dienswerk . . .     Jeshua Ha Mashiach is die Hoepriester . . .Die funksie van die Hoe Priester was ...
Jeshua Ha Mashiach is die fondasie van        “Want niemand kan ‘n ander fondament lê      ons geloof . . .  ...
Vind jy die offer wat God aan die kruis op Golgotha gedoen het vir die          redding van jou kosbare siel aann...
Die Tabernakel in die Nuwe Testament . . .Net soos met die volk van Israel in die Woestyn. . . Het God steeds die begeerte...
Die Wedergeborene is ‘n Tempel van God . . . Elke Kind van God ontvang die Heilige Gees by wedergeboorte& is daarom ‘n Ta...
Die tempel van God is heilig, en dit plaas ‘n verpligting op ons om heilig te leef . . .“…soos Hy wat julle geroep het, he...
As tempels van God moet ons hierdie funksies in die Nuwe Testament vervul . . .“Wedergebore kinders van God is ‘n uitverko...
Terwyl ons dan broeders   vrymoedigheid het om in die Heiligdom van God in te gaan deurdie bloed van Jeshua Ha Mashiach...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skuil by my

983 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skuil by my

 1. 1. Skuil by My . . .
 2. 2. God is in ons midde . . .Nadat Moses die Tabernakel opgestel het, presies soos deur die Here beveel, het ‘n wolk die Tent van samekoms oordek & die heerlikheid van God het die Tabernakel gevul, want die wolk van die Here wasbedags op die Tabernakel & vuur was snags daarin . . .
 3. 3. Die poort na die Tabernakel is die toetreepunt Jeshua Ha Mashiach is die poort deur wie ons tot die Heiligdomme van die Here. . . vandag toegang tot die Heiligdom en genadetroon van God verkry. . . Die nou poort na die hemel is Jeshua HaDie volk is uitgenooi om daardeur in te gaan om Mashiach self: “Ek is die deur; as iemandmet God versoen te word deur offers vir hulle deur My ingaan, sal Hy gered word.”sondes te bring, en Sy Naam te prys vir al Sy -Johannes 10:9weldade. . “Stry hard om in te gaan deur die nou poort, wantNet so word jy vandag uitgenooi om in die baie, sê Ek vir julle, sal probeer om in te gaan enteenwoordigheid van die Almagtige in te gaan, as sal nie in staat wees nie” - Luk. 13:24jy graag wil . . . “Maak oop vir my die poorte van geregtigheid; ek wil daardeur ingaan” - Psalms 118:19
 4. 4. Toe het die Almagtige God Moses geroep Die offers op die brandofferaltaar wys heen na & met hom gespreek uit die tent van die offer van Jeshua Ha Mashiach op die samekoms . . . kruishout altaar op Golgotha . . . “Dit was nodig dat die afbeeldinge van die“ As iemand van julle aan My ‘n dinge in die hemele deur hierdie offers gereinigoffer wil bring, kan julle jul offer moes word, maar die hemelse dinge self wordbring, van vee, van beeste of van gereinig deur beter offers as hierdie . . .kleinvee ” - Levitikus 1:1-2 - Hebreers 9:23 . . . want byna alles word met bloed gereinig volgens die wet . . . sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie . . . Die offer moet voor die aangesig -Hebreers 9:22 van die Almagtige geslag word & As iemand in swakheid sondig teen een van alle die seuns van Aaron, die priesters gebooie van die Here & een van die dinge wat moet die bloed daarvan rondom nie gedoen mag word nie, tog doen, moet hy teen die altaar uitgegooi . . . vir die sonde wat hy gedoen het ‘n bul as - Levitikus 1:5 sonde-offer aan God bring . . .
 5. 5. In die Nuwe Testament is Jeshua Ha Mashiach die Lam van God wat deur Syeenmalige offer aan die kruis versoening vir almal se sondes gedoen het. . . In Johannes 1:29 se Johannes die Doper : “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!”Deur die bloed van Christus word ons voortdurend van ons sondes gereinig - 1 Johannes 1:7
 6. 6. Na die Brandoffer altaar is daar die koperwaskom Die bloed en water uit die sy van Jeshua Haof afspoelwaentjies, waarin die priesters hulle Mashiach is die bewys dat Sy offer volbring is . . .hande ná die slagoffers gewas het, het die bloedvan offers met die water gemeng … – Exodus 30:18 “…een van die soldate het met ‘n spies in Sy syBloed & water dui daarop dat die offer afgehandel gesteek, en dadelik het daar bloed en wateris en dat die priester homself gereinig het om die uitgekom… en hy wat dit gesien het, het ditTabernakel te kon betree . . . getuig, en sy getuienis is waaragtig” - Johannes
 7. 7. Die reukofferaltaar verwys na gebedNadat die offer volbring is verkry die priester in die Naam van Jeshua Ha Mashiach toegang tot die Heilige voorhof van die . . . deur gebed kry ons, deur die geskeurdeAllerheiligste gedeelte van die Tabernakel . . . voorhangsel heen, toegang tot die genadetroon in die Allerheiligste, waar Jeshua Ha Mashiach ons Voorspraak by die Vader is om versoening vir ons sondes te doen. . . Ons moet “by elke geleentheid bid in die Gees” - Net voor die voorhangsel van die Efesiers 6: 18 Allerheiligste was die reukofferaltaar waarop reukwerk tot ‘n lieflike geur aan In gebed tree ons tot die troon van God toe. die Here moes brand . . . Hierdie kommunikasie moet in stand gehou word, daarom word ons vermaan om te “bid sonder ophou” -1
 8. 8. In die Allerheiligste, afgesluit deur die Die oomblik toe Jeshua Ha Mashiach aan die kruis voorhangsel, was die verbondsark. . . gesterf het, het die voorhangsel geskeur en het elkeen van ons vrye toegang tot die genadetroon van God gekry . . .Hier kon net die Hoëpriester een maal per jaar op die Groot Versoendag ingaan om met ‘n bloedoffer vir die hele volk se sondes versoening te doen . . . “Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van“En dit moet vir julle ‘n ewige insetting wees om Jeshua Ha Mashiach op die nuwe en lewende weg vir die kinders van Israel weens al hulle sondes wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel een maal in die jaar versoening te doen” heen . . . laat ons toetree in volle geloofs - Leviticus 16:34 versekerdheid” - Heb. 10:19-20, 22
 9. 9. Die toonbrode wys na Jeshua Ha Mashiach Jeshua Ha Mashiach is die brood van die ewigeen sy Woord as die brood van die lewe. . . lewe, deur wie ons geestelike behoeftes ook daagliks vervul word . . . Vars brood moes altyd op hierdie tafel voorsien word: “En op die tafel moet jy altyddeur toonbrood voor my aangesig neersit” – Exodus 25:30 Jeshua Ha Mashiach sê vir hulle: “Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie”Die koringkorrels wat gebreek en fyngemaal is Want die brood van God is Hy wat uit dieom meel te vorm, is ‘n tipe van die Messias wie hemel neerdaal & aan die wereld die lewese liggaam gebreek sou word om die brood van gee . . .die lewe vir ‘n sterwende wêreld te word. . . - Johannes 6:35
 10. 10. ‘n Kandelaar wat gedurigdeur moes brand, was deel Volgens Openbaring 1:12 en 20 is die gemeentesvan die toerusting in die Heiligdom. . . die olie moes van die Nuwe Testament God se kandelare wat elke oggend en aand aangevul en die pitte van die Sy lig in ‘n geestelik donker wêreld onder leiding lampe skoongemaak word van die Heilige Gees laat skyn. . . God se Gees is die Lig van die wereld Die lig moes die duisternis verdryf & van God se teenwoordigheid getuig. . . Om dit suksesvol te kan doen, moet ons voortdurend deur die bloed van die Lam gereinig Die brandende kandelaar verwys na Jeshua Ha (1 Johannes 1:7) en met die olie van die HeiligeMashiach as die Lig van die wêreld wat deur middel Gees vervul word - Efesiers 5:18van die olie van die Heilige Gees in die wêreld skyn
 11. 11. Die Priesterlike dienswerk . . . Jeshua Ha Mashiach is die Hoepriester . . .Die funksie van die Hoe Priester was ondermeer om namens die volk met God tepraat, en ook namens God met die volk. . . Hebreers 9:11-12 Leer ons dat Jeshua Ha Mashiach wat optree as Hoepriester van die toekomstige weldade, deur die groter & volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie . . . Hy moes dus vir sy volksgenote by die Met Sy eie bloed eenmaal ingegaan het in die Here intree, en ook die woord van die Heiligdom van God en Hy het ‘n ewige verlossing Here aan hulle verkondig. . . teweeggebring. - Hebreers 9: 11-15
 12. 12. Jeshua Ha Mashiach is die fondasie van “Want niemand kan ‘n ander fondament lê ons geloof . . . as wat daar gelê is nie, dit is Jeshua Ha Mashiach” - 1 Korintieers 3:11 Die tempel se fondasie is met kosbare gekapte klippe gelê 1 Konings 5:17 ‘n Persoon wie se lewe nie deur dieDit is ‘n heenwysing na Jeshua Ha Mashiach: Hy wedergeboorte op Hom oorgebou is nie, is nog is die gekliefde rots waarop ons lewens as ongered en bou sy lewe op die sand. Hy kan nie tempels van God gebou word. . . as ‘n tempel van God funksioneer nie.
 13. 13. Vind jy die offer wat God aan die kruis op Golgotha gedoen het vir die redding van jou kosbare siel aanneemlik ?Maak die offer van God dan jou eie offer deur te glo dat Jeshua Ha Mashiach in jou plek gesterwe het sodat jy vir ewig kan lewe. . . Dank God dat jy Sy Seun voor die genadetroon kan bring as versoening vir jou sondes & dat jy self nie as offer hoef in te staan sodat jou siel van die ewige dood gered kan word nie . . .
 14. 14. Die Tabernakel in die Nuwe Testament . . .Net soos met die volk van Israel in die Woestyn. . . Het God steeds die begeerte om in die midde te wees van elke mens wat Hom as God & Koning aanvaar . . . Daarom maak Hy die liggaam van die mens Sy woning wanneer jy Sy Seun as jou Verlosser aanneem . . .Jeshua Ha Mashiach het gesê: “As iemand My liefhet, sal hy My woord bewaar, en My Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak” - Johannes 14:23Ons liggame is dus ‘n tuiste waarin die Heilige Gees woon: “…julle ken die Gees van die waarheid omdat Hy by julle bly en IN julle sal wees” - Johannes 14:17
 15. 15. Die Wedergeborene is ‘n Tempel van God . . . Elke Kind van God ontvang die Heilige Gees by wedergeboorte& is daarom ‘n Tabernakel van God omdat ons Sy Gees huisves . . . “Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig en dit is julle” - 1 Korinthiers 3:16-17 “Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort” - 1 Korinthiers 6:20
 16. 16. Die tempel van God is heilig, en dit plaas ‘n verpligting op ons om heilig te leef . . .“…soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandelheilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig want Ek is heilig” - 1 Petrus 1:15 “Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer – dit is julle redelike Godsdiens” - Romeine 12:1
 17. 17. As tempels van God moet ons hierdie funksies in die Nuwe Testament vervul . . .“Wedergebore kinders van God is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot Sy wonderbare lig” - 1 Petrus 2:9
 18. 18. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die Heiligdom van God in te gaan deurdie bloed van Jeshua Ha Mashiach op die nuwe & lewende weg wat Hy virons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is Sy vlees, en ons ‘n Hoe Priester oor die huis van God het, laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in vollegeloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water . . . - Hebreers 10:22

×