Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ke toan.org he-thong-tai-khoan-theo-quyet-dinh-48-2006-qd-btc_1

119 views

Published on

ABC

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ke toan.org he-thong-tai-khoan-theo-quyet-dinh-48-2006-qd-btc_1

  1. 1. DANH M C H TH NG TÀI KHO N K TOÁN Q 48TT S hi u TK C p1 C p2 C p 3 TÊN TÀI KHO N GHI CHÚ1 2 3 4 5 6 LO I TÀI KHO N 1 TÀI S N NG N H N1 111 Ti n m t 1111 Ti n Vi t Nam 1112 Ngo i t 1113 Vàng, b c, kim khí quý, á quý2 112 Ti n g i Ngân hàng Chi ti t theo 1121 Ti n Vi t Nam t ng ngân hàng 1122 Ngo i t 1123 Vàng, b c, kim khí quý, á quý3 121 u tư tài chính ng n h n4 131 Ph i thu c a khách hàng Chi ti t theo t ng khách hàng5 133 Thu GTGT ư c kh u tr 1331 Thu GTGT ư c kh u tr c a hàng hoá, d ch v 1332 Thu GTGT ư c kh u tr c a TSC6 138 Ph i thu khác 1381 Tài s n thi u ch x lý 1388 Ph i thu khác7 141 T m ng Chi ti t theo i tư ng8 142 Chi phí tr trư c ng n h n9 152 Nguyên li u, v t li u Chi ti t theo yêu c u qu n lý10 153 Công c , d ng c Chi ti t theo yêu c u qu n lý11 154 Chi phí s n xu t, kinh doanh d dang Chi ti t theo yêu c u qu n lý12 155 Thành ph m Chi ti t theo yêu c u qu n lý13 156 Hàng hoá Chi ti t theo yêu c u qu n lý14 157 Hàng g i i bán Chi ti t theo yêu c u qu n lý15 159 Các kho n d phòng 1591 D phòng gi m giá u tư tài chính ng n h n 1592 D phòng ph i thu khó òi 1593 D phòng gi m giá hàng t n kho
  2. 2. LO I TÀI KHO N 2 TÀI S N DÀI H N16 211 Tài s nc nh 2111 TSC h u hình 2112 TSC thuê tài chính 2113 TSC vô hình17 214 Hao mòn TSC 2141 Hao mòn TSC h u hình 2142 Hao mòn TSC thuê tài chính 2143 Hao mòn TSC vô hình 2147 Hao mòn b t ng s n u tư18 217 B t ng s n u tư19 221 u tư tài chính dài h n 2212 V n góp liên doanh 2213 u tư vào công ty liên k t 2218 u tư tài chính dài h n khác20 229 D phòng gi m giá u tư tài chính dài h n21 241 Xây d ng cơ b n d dang 2411 Mua s m TSC 2412 Xây d ng cơ b n d dang 2413 S a ch a l n TSC22 242 Chi phí tr trư c dài h n23 244 Ký qu , ký cư c dài h n LO I TÀI KHO N 3 N PH I TR24 311 Vay ng n h n25 315 N dài h n n h n tr26 331 Ph i tr cho ngư i bán Chi ti t theo i tư ng27 333 Thu và các kho n ph i n p Nhà nư c 3331 Thu giá tr gia tăng ph i n p 33311 Thu GTGT u ra 33312 Thu GTGT hàng nh p kh u 3332 Thu tiêu th c bi t 3333 Thu xu t, nh p kh u 3334 Thu thu nh p doanh nghi p 3335 Thu thu nh p cá nhân 3336 Thu tài nguyên 3337 Thu nhà t, ti n thuê t
  3. 3. 3338 Các lo i thu khác 3339 Phí, l phí và các kho n ph i n p khác28 334 Ph i tr ngư i lao ng29 335 Chi phí ph i tr30 338 Ph i tr , ph i n p khác 3381 Tài s n th a ch gi i quy t 3382 Kinh phí công oàn 3383 B o hi m xã h i 3384 B o hi m y t 3386 Nh n ký qu , ký cư c ng n h n 3387 Doanh thu chưa th c hi n 3388 Ph i tr , ph i n p khác31 341 Vay, n dài h n 3411 Vay dài h n 3412 N dài h n 3413 Trái phi u phát hành 34131 M nh giá trái phi u 34132 Chi t kh u trái phi u 34133 Ph tr i trái phi u 3414 Nh n ký qu , ký cư c dài h n32 351 Qu d phòng tr c p m t vi c làm33 352 D phòng ph i tr LO I TÀI KHO N 4 V N CH S H U34 411 Ngu n v n kinh doanh 4111 V n u tư c a ch s h u 4112 Th ng dư v n c ph n (Công ty c ph n) 4118 V n khác35 413 Chênh l ch t giá h i oái36 418 Các qu thu c v n ch s h u37 419 C phi u qu (Công ty c ph n)38 421 L i nhu n chưa phân ph i 4211 L i nhu n chưa phân ph i năm trư c 4212 L i nhu n chưa phân ph i năm nay39 431 Qu khen thư ng, phúc l i 4311 Qu khen thư ng 4312 Qu phúc l i
  4. 4. LO I TÀI KHO N 5 DOANH THU40 511 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v 5111 Doanh thu bán hàng hoá 5112 Doanh thu bán các thành ph m Chi ti t theo yêu c u qu n lý 5113 Doanh thu cung c p d ch v 5118 Doanh thu khác41 515 Doanh thu ho t ng tài chính42 521 Các kho n gi m tr doanh thu 5211 Chi t kh u thương m i 5212 Hàng bán b tr l i 5213 Gi m giá hàng bán LO I TÀI KHO N 6 CHI PHÍ S N XU T, KINH DOANH43 611 Mua hàng Áp d ng cho PP ki m kê nh kỳ44 631 Giá thành s n xu t Áp d ng cho PP ki m kê nh kỳ45 632 Giá v n hàng bán46 635 Chi phí tài chính47 642 Chi phí qu n lý kinh doanh 6421 Chi phí bán hàng 6422 Chi phí qu n lý doanh nghi p LO I TÀI KHO N 7 THU NH P KHÁC48 711 Thu nh p khác Chi ti t theo ho t ng LO I TÀI KHO N 8 CHI PHÍ KHÁC49 811 Chi phí khác Chi ti t theo ho t ng50 821 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p LO I TÀI KHO N 9 XÁC NH K T QU KINH DOANH51 911 Xác nh k t qu kinh doanh LO I TÀI KHO N 0 TÀI KHO N NGOÀI B NG1 001 Tài s n thuê ngoài
  5. 5. 2 002 V t tư, hàng hoá nh n gi h , nh n gia công Chi ti t theo yêu3 003 Hàng hoá nh n bán h , nh n ký g i, ký cư c c u qu n lý4 004 N khó òi ã x lý5 007 Ngo i t các lo i Ketoan.org chúc các b n thành công trong cu c s ng!

×